Byla 2-3920-429/2014
Dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant Kristinai Matkevičienei, dalyvaujant pareiškėjai E. M., jos atstovui adv. Dariui Jurgučiui, suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei Ernestai Mockutei dalyvaujant, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos E. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM ir Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja E. M. paveldėjimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O.N. P. a.k. ( - ) mirusi ( - ), yra priėmusi savo sutuoktinio I. P. a.k. ( - ), mirusio ( - ) faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti. Pareiškėja E. M., jos atstovas adv. Darius Jurgutis prašo pareiškėjos pareiškimą tenkinti. Pareiškėja paaiškino ir procesiniuose dokumentuose nurodė, kad po I. P. mirties liko jam asmeniškai priklausantis 1,52 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) bei bendroje sutuoktinių nuosavybėje su O. N. P. butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), taip pat taip pat kilnojamieji (asmeniniai, namų apyvokos, ūkio) daiktai. Į notarą, mirus I. P., dėl jo palikimo priėmimo niekas nesikreipė ir paveldėjimo byla neužvesta. Jo palikimą faktiniu valdymu priėmė O. N. P., o ji testamentu visą savo turtą paliko pareiškėjai. Notaras pareiškėjai yra išdavęs paveldėjimo teisės liudijimą į I. P. ir O. N. P. santuokoje įgytą butą, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). I. ir O. N. P. vaikų neturėjo. Kitų įpėdinių, galinčių pretenduoti į I. P. ar O. N. P. palikimus, nėra. Tam, kad notaras išduotų pareiškėjai paveldėjimo teisės liudijimą į likusį I. P. priklausantį turtą (1,52 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) reikia dokumento, patvirtinančio jo palikimo priėmimo juridinį faktą. Kita tvarka tokio dokumento pareiškėja gauti negali. Laike 3 mėnesių po I. P. mirties jo paliktą minėtą turtą priėmė jo sutuoktinė O. N. P. pradedamąjį valdyti ir rūpintis kaip savo turtu. Ji tvarkė ir prižiūrėjo šį turtą, mokėjo jam tenkančius mokesčius ir jį prižiūrėjo. Taip pat O. N. P. užvaldė ir I. P. asmeninius ir ūkio daiktus (sutuoktuvių žiedą, knygas, rūbus, įrankius, dviratį ir kt.). Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta LR CPK 123str.2d. tvarka, gautas atsiliepimas, kuriuo prašo suinteresuotas asmuo bylą nagrinėti VMI prie LR FM atstovui nedalyvaujant. Suinteresuotas asmuo LR VMI pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad LR CPK 443 straipsnio 8 dalyje pasakyta, kad nagrinėjantis bylą šio Kodekso V dalyje nustatyta, t.y. ypatingosios teisenos, tvarka teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, t.y. turi būti aktyvus. LR CPK 178 straipsnyje nurodyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. LR CPK 447 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad pareiškime turi būti nurodyti įrodymai, patvirtinantys juridinę reikšmę turintį faktą. LR CPK 443 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. Jeigu paaiškėja, kad nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 5 punktas numato, kad Nacionalinė žemės tarnyba veikia valstybės vardu, valstybei paveldint privačią žemę, todėl šioje byloje Nacionalinė žemės tarnyba taip pat turėtų būti įtraukta suinteresuotu asmeniu. Įrodžius paveldėto turto valdymą per įstatymo nurodytą 3 mėnesių terminą, VMI prie LR FM, neprieštaraus prašomo juridinio fakto nustatymui. Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovė, išklausius pareiškėjos duotus paaiškinimus, neprieštarauja, kad pareiškėjos pareiškimas būtų patenkintas. Suinteresuoto asmens atstovė nurodė, kad I. P. 2001-07-13 Kauno apskrities viršininko sprendimu Nr. 9-13784 atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn 1,52 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Teismui sprendžiant dėl to, ar įpėdinis, paėmęs tam tikrą palikėjo kilnojamąjį, nekilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, priėmė palikimą ar ne, kiekvienu atveju turi būti vertinamos konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybės, konkretaus įpėdinio, paėmusio kilnojamąjį, nekilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, elgesys po šio daikto ar daiktų paėmimo, t. y. ar jo elgesį galima vertinti kaip paveldėto turto savininko. Pareiškimas tenkintinas. ( - ) mirė I. P. a.k. ( - ) (b.l.8), kuris buvo O.-N. P., mirusios ( - ), sutuoktinis ( b.l.8-9). O. N. P. testamentu, sudarytu 2008-09-19, patvirtintu notarės A. U., registro Nr. 19KUNe. -2675 visą turtą po savo mirties paliko pareiškėjai šioje byloje E. M. (b.l.18), kuri paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo, išduoto 2009-02-02 pagrindu paveldėjo butą, esantį ( - ) (b.l.12-13). I. P. 2001-07-13 Kauno apskrities viršininko sprendimu Nr. 9-13784 atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn 1,52 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (b.l.16-17). Lietuvos notarų rūmai 2013-11-20 raštu Nr. S-1474 informavo , kad Kauno miesto notarės Laimutės Telksnienės 2001-2012m. archyviniuose dokumentuose, saugomuose Lietuvos Notarų rūmų archyve duomenų apie I. P., mirusio ( - ), gyvenusio ( - ) paveldėjimo bylos sudarymą nėra (b.l.10). AB „Kauno energija“ pateikė 2013-11-28 raštą Nr. 20-6898, kuriame nurodė, kad buto ( - ) apyvartos žiniaraščiai laikotarpiu nuo 2001m. rugsėjo mėn. iki 2004m. kovo mėn. yra apmokėti (b.l.20-21-22). UAB „Kauno vandenys“ 2013-11-18 rašte Nr. (11.-11.45)-8-3012 nurodė, kad laikotarpiu nuo 2001-11-01 iki 2002-12-01 sąskaitos 160,83Lt sumai buvo siunčiamos O. P. vardu ir yra apmokėtos (b.l.12-13). AB „Lietuvos dujos“ pateikė 2013-11-21 raštą Nr. 41K-10-(07)-200, kuriame nurodyta, kad laikotarpyje nuo ( - ) iki 2002-11-23 adresu ( - ) gamtinių dujų pirkimo pardavimo sutartis sudaryta su O. P. ir laikotarpyje nuo ( - ) iki 2002-11-23 sumokėta 115,50Lt suma (b.l.23). I. P. iki mirties gyveno ( - ), ką įrodo 2014-01-20 LITEKO pažyma iš gauta iš Gyventojų registro tarnybos (b.l.25). Po I. P. mirties -( - ), liko palikimas – jam asmeniškai priklausantis 1,52 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )į kurį buvo atkurtos nuosavybės teisės (b.l.16-17). Pareiškimas tenkintinas, nes pagrįstas ir įrodytas. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009; 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2010-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2011-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011). Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo. Teismui sprendžiant dėl to, ar įpėdinis, paėmęs tam tikrą palikėjo kilnojamąjį, nekilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, priėmė palikimą ar ne, kiekvienu atveju turi būti vertinamos konkrečios nagrinėjamos bylos aplinkybės, konkretaus įpėdinio, paėmusio kilnojamąjį, nekilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, elgesys po šio daikto ar daiktų paėmimo, t. y. ar jo elgesį galima vertinti kaip paveldėto turto savininko (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006). Pareiškėja duotais paaiškinimais bei pateiktais byloje rašytiniais įrodymais įrodė, kad palikimą atsiradusį po I. P. a.k. ( - ) mirties ( - ), priėmė faktiškai pradėdama šį turtą valdyti jo sutuoktinė O. N. P. a.k. ( - ) kuri mirė ( - ), kuri tvarkė paveldėtą žemės sklypą, pjovė žolę, tvarkė buitį- bute, esančiame ( - ) esančius daiktus, baldus ir kitus smulkius namų apyvokos daiktus (LR CPK 177str.,185str.,186str.). Šių aplinkybių kitais įrodymais nenuginčijo ir suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM įgaliota atstovė, priešingai, išklausiusi pareiškėjos duotus paaiškinimus teismo posėdyje, ji pareiškėjo pareiškimą prašė tenkinti. Todėl darytina išvada, kad nesant suinteresuotų asmenų pateiktų priešingų įrodymų pareiškėjos pareiškime nurodytoms aplinkybėms paneigti, teismas daro išvadą kad pareiškėja E. M. įrodė, kad O. N. P. po savo sutuoktinio I. P. mirties rūpinosi palikimu, tvarkė likusį jo turtą: butą, baldus, drabužius ir kt. daiktus, rūpinosi jais, prižiūrėjo ir tvarkė žemės sklypą, esantį ( - ), kai tai yra faktiškai priėmė palikimą, pradėdama paveldimą turtą valdyti (LR CPK 177str.,185str.,186str.). Netikėti pareiškėjos duotais paaiškinimais nėra pagrindo, nes jos paaiškinimus patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai: AB „Kauno energija“, AB „Kauno vandenys“, AB „Kauno dujos“ išduotos pažymos (b.l.18-23), iš kurių matyti , kad O. N. P. priėmė I. P. palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti, todėl teismas jais remiasi (LR CPK 186str.,185str.,192str.). Įvertinant pareiškėjos, jos atstovo advokato duotus paaiškinimus, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovės duotus paaiškinimus bei byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad pareiškėjos reikalavimas yra teisėtas, pagrįstas ir įrodytas, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas paveldėjimo tikslu, kad, kad O. N. P. a.k. ( - ) mirusi ( - ), yra priėmusi savo sutuoktinio I. P. a.k. ( - ), mirusio ( - ) faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti (LR CPK 444str.2d.8p., 185str.,186str.,LR CK 5.50str.,1d.,5.51str.1d.) ir pareiškėjos pareiškimas tenkintinas. Patenkinus pareiškėjos pareiškimą, iš pareiškėjos priteistinos pašto išlaidos, susijusios su teismo šaukimų ir procesinių dokumentų siuntimu –12,65Lt valstybei (LR CPK 92str.,88str.1d.3p.)

3Vadovaudamasis LR CPK 444str.2d.8p.,448str.,185str.,258str.,263str.-270str.

4teismas nusprendžia:

5Pareiškimą tenkinti. Paveldėjimo tikslu, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. N. P. a.k. ( - ) mirusi ( - ), yra priėmusi savo sutuoktinio I. P. a.k. ( - ), mirusio ( - ) faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti .

6Priteisti iš pareiškėjos E. M. - 12,65Lt (dvylika Lt šešiasdešimt penkis ct.) pašto išlaidų – valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Sprendimas 30 dienų laikotarpyje gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu. Teisėja

7Vida Jegorovienė

Proceso dalyviai
Ryšiai