Byla 2-2198-800/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant Ramintai Vainaitei, nedalyvaujant ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ atstovui, atsakovui R. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovui R. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Bitė Lietuva“ prašo priteisti iš atsakovo R. T. 1136,55 Lt sumą, susidariusią dėl neatsiskaitymo už suteiktas paslaugas ir baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-4).

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2008 m. gegužės 6 d. su atsakovu buvo sudaryta judriojo telefono ryšio paslaugų sutartis Nr. GSND/6349/2008, pagal kurią atsakovas įsipareigojo naudotis paslaugomis 36 mėnesius. Sutarties 10.3. punkte nustatyta atsakovo pareiga sumokėti už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas per vieną mėnesį nuo atsiskaitomojo laikotarpio pabaigos, jeigu sąskaitoje nenurodytas kitas mokėjimo terminas. Atsakovas neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl 2009 m. liepos 10 d. sutarties vykdymas buvo sustabdytas ir 2009 m. liepos 14 d. pranešimu atsakovas įspėtas apie sutarties nutraukimą. Vadovaujantis sutarties 16.3. punktu, nutraukus sutartį anksčiau termino dėl atsakovo kaltės, atsakovas privalo sumokėti baudą, kurios dydis yra lygus nuo pažeidimo dienos iki sutartyje nustatyto įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos nesumokėtų minimalių mokėjimų sumai. Sutartyje atsakovo pasirinktame apmokėjimo už paslaugas plane „Bitė Daugiau“ nustatytas 45,38 Lt minimalus mėnesinis mokėjimas, o pažeidimas padarytas likus 21 mėnesiui iki įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos, todėl bauda už sutarties sąlygų nevykdymą yra 953,00 Lt (21 mėn. x 45,38 Lt). UAB „Bitė Lietuva“ pateikė atsakovui 2009 m. rugpjūčio 31d. sąskaitą už suteiktas paslaugas, kurioje įsiskolinimo už suteiktas paslaugas ir baudų suma yra 1136,55 Lt. Skolos susidarymo laikotarpis - 2009.04.01-2009.07.30.

4Atsakovas R. T. atsiliepimu į ieškinį (b. l. 24-25) su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2009-07-14 pranešimo dėl 2008-05-06 sudarytos judriojo telefono ryšio paslaugų sutarties nutraukimo nėra gavęs. 2009-07-16 iš Kauno tardymo izoliatoriaus siuntė prašymą UAB „Bitė Lietuva“ sustabdyti sutartį ir apmokėjimą už paslaugas pagal 2008-05-06 sudarytą sutartį Nr. GSND/6349/2008, artimieji, telefoninio ryšio pagalba susisiekę su UAB „Bitė Lietuva“ nurodė, kad jis atlieka laisvės atėmimo bausmę. Kauno apygardos teismo 2009-05-22 nuosprendžiu jam buvo skirta laisvės atėmimo bausmė septyneriems metams, todėl ieškovės teikiamomis paslaugomis naudotis negali. Ieškovė nurodo, jog ji nuolat jį informuodavo apie sutarties nevykdymą, bet šių pranešimų kopijų nepateikė, nenurodė tikslaus skolos – 183,55 Lt apskaičiavimo.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – viešojo judriojo ryšio abonentinės sutarties Nr. GSND/6349/2008, sudarytos 2008-05-06 (b.l. 5-8) nustatyta, jog tarp ieškovės UAB „Bitė Lietuva“ ir atsakovo R. T. buvo sudaryta viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutartis, kuria ieškovė įsipareigojo atsakovui teikti viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas, o atsakovas įsipareigojo paslaugomis naudotis ir už jas atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis iš tvarka. Minėtos sutarties tarp ieškovės ir atsakovės sudarymo faktas nėra ginčijamas.

7Ieškovė ieškinyje nurodo, jog: „Atsakovas neapmokėjo už suteiktas paslaugas, todėl 2009 m. liepos 10 d. sutarties vykdymas buvo sustabdytas ir 2009 m. liepos 14 d. pranešimu atsakovas įspėtas apie sutarties nutraukimą“, tačiau pateikdama teismui ieškinį nepateikė šias faktines aplinkybes patvirtinančių įrodymų, nei apie tai, jog atsakovas naudojosi ieškovės teikiamomis paslaugomis, tačiau už jas nemokėjo, nei apie faktą, kad sutarties vykdymas 2009-07-10 buvo sustabdytas, nei apie tai, kokio turinio 2009-07-14 pranešimu atsakovas buvo įspėtas apie sutarties nutraukimą. Atsakovas atsiliepime į ieškinį teigia, jog jis jokių pranešimų apie sutarties nutraukimą nėra gavęs. Viešojo judriojo ryšio abonentinės sutarties Nr. GSND/6349/2008 16.2. punktas numato, jog: „„Bitė“ turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjusi apie tai abonentą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas“.

8Pažymėtina jog tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo sutartis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad teismas ex officio vartojimo sutartis turi tikrinti pagal atitiktį sąžiningumo kriterijams, įtvirtintiems CK 6.188 straipsnyje, nes vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-475/2001, 3K-3-141/2006, 3K-3-211/2008, 3K-3-536/2008). Be to, sutarties laisvės principas sudarant sutartį yra tinkamai įgyvendinamas, jeigu civilinių teisinių santykių subjektai yra lygiavertės padėties. Jeigu kuris nors šių santykių subjektas dominuoja kito atžvilgiu, gali kilti abejonių dėl sutarties šalių lygybės nustatant sutarties sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2008). Siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo, skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui, atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą (žr. Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga, skelbta Teismų praktikoje Nr. 30, 2009).

9Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog CK 6.218 straipsnio 1 dalies reikalavimas, kad apie sutarties nutraukimą būtų iš anksto pranešta kitai sutarties šaliai, neturi būti aiškinamas tik kaip pranešimo įteikimas asmeniškai. LR CK 6.166 straipsnyje įtvirtinta prezumpcija, nustatanti, kad pranešimas tapo žinomas adresatui tuo momentu, kai jis pasiekė adresato gyvenamąją. Iš byloje esančio paties atsakovo paaiškinimo nustatyta, kad jis pats pranešimo apie sutarties nutraukimą nėra gavęs, nes tuo metu jis buvo tardymo izoliatoriuje, tačiau vėlesni jo veiksmai t.y. 2009 m. liepos 16 d. prašymas ieškovui patvirtina, kad jam buvo tinkamai pranešta apie sutarties nutraukimą ir tą galimai padarė jo artimieji mama, ar žmona.

10Sutarties 16.2 punkte nustatyta, kad ieškovė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei abonentas nepašalina pažeidimo per 12.3 punkte nustatytą terminą (b.l. 8). Tokiu atveju ieškovė turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, įspėjusi apie tai abonentą raštu ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas.

11Atsakovas pateikė teismui 2009-07-16 prašymo kopiją (b.l. 19), adresuotą UAB „Bitė Lietuva“ administracijai, iš kurio nustatyta, jog atsakovas R. T. buvo pateikęs prašymą ieškovei sustabdyti sutarties vykdymą bei atidėti apmokėjimus, nurodydamas aplinkybes, jog yra sulaikytas ir patalpintas į Kauno tardymo izoliatorių, ko pasekmėje negali vykdyti sutarties sąlygų.

12Kauno apylinkės teismui patikrinus duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ nustatyta, jog atsakovas R. T. Kauno apygardos teismo 2009-05-22 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-9-348/2009 buvo nuteistas 7 metų laisvės atėmimo bausme, bausmės pradžią skaičiuojant nuo 2009-05-22, nuteistąjį suimant teismo salėje.

13Šioje byloje ieškovė nepateikė teismui detalizuoto skolos pagrindimo ir savo prašymą dėl skolos įrodinėjo tik 2009 08 31 d. PVM sąskaita-faktūra Serija TA Nr. 0009192473, kurioje yra įvardijama skola 183,55 Lt. Teismas mano, kad šioje dalyje ieškinys tenkintinas, nes atsakovas nuo 2009.04.01 iki jo suėmimo t.y. 2009-05-22 d. kada pradėjo atlikinėti laisvės atėmimo bausmę, turėjo galimybė naudotis ir galimai naudojosi ieškovės jam teikiamomis telefoninio ryšio paslaugomis.

14Dalyje dėl ieškovo prašymo priteisti 953,00 Lt baudą, teismas daro išvadą, kad ji nėra pagrįsta, bei neįrodyta. Prie ieškinio pateikta tik 2009-08-31 PVM sąskaita faktūra (b.l. 9) kurioje nurodyta nedetalizuota skolos suma – 183,55 Lt, bei nedetalizuota baudos suma – 953,00 Lt. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad baudos dydis paskaičiuojamas vadovaujantis sutarties 16.3. punktu t.y. atsakovo pasirinktą apmokėjimo už paslaugas plane „Bite Daugiau“ nustatytą 45,38 Lt minimalų mėnesinį mokestį padauginus iš 21 mėn. t.y. nuo pažeidimo iki įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos. Iš teismui pateiktos sutarties nėra galimybės nustatyti, kad ieškovo ir atsakovo sutarties minimalus mokestis buvo nustatytas būtent ieškovo nurodyta suma t.y. 45,38 Lt. Be to, teismas atmesdamas ieškinį šioje dalyje, atkreipia dėmesį į susiklosčiusią situaciją, t.y. atsakovo negalėjimą vykdyti sutarties sąlygų dėl objektyvių priežasčių t.y. laikino laisvės ribojimo, kas galėtų būti vertinama ir kaip nenugalima jėga.

15Atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismas, priimdamas sprendimą, įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu, tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007, 2008-09-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

16Ieškovei nepateikus jokių objektyvių įrodymų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo faktą, nepateikus sutarties, kurioje būtų nurodytas minimalus mėnesinis mokestis, neįrodžius ir nepaaiškinus tikslaus netesybų (baudos) taikymo pagrindo, ieškinys dalyje dėl baudos už sutarties nevykdymą atmestinas.

17LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tenkinus reikalavimą priteisti 183,55 Lt skolą, iš atsakovo taip pat priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos pagal CK 6.210 str., 6.37 str. 2 d., skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-31 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

18Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui praporcingai atmestų ieškinio reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.).

19Iš byloje pateikto žyminio mokesčio kvito nustatyta, jog ieškovė, pateikdama teismui ieškinį, sumokėjo 72,00 Lt dydžio žyminį mokestį (b.l. 14). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys yra tenkintas 16 %, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 11,52 ( vienuolika litų 52 ct) žyminio mokesčio.

20Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – 10 Lt, teismas šios sumos nepriteisia (CPK 88 str. 3 p., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 269-270 str., teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovo R. T. a.k ( - ) ieškovės UAB „Bitė Lietuva“, į.k. 110688998, naudai 183, 55 Lt ( vieną šimtą aštuoniasdešimt tris litus 55 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (183,55 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas - 11,52 Lt ( vienuolika litų 52 ct) žyminį mokestį bei 36,00 Lt ( trisdešimt šešis) advokato išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant... 2. ieškovė UAB „Bitė Lietuva“ prašo priteisti iš atsakovo R. T. 1136,55... 3. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2008 m. gegužės 6 d. su atsakovu buvo... 4. Atsakovas R. T. atsiliepimu į ieškinį (b. l. 24-25) su ieškiniu nesutiko.... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – viešojo judriojo ryšio... 7. Ieškovė ieškinyje nurodo, jog: „Atsakovas neapmokėjo už suteiktas... 8. Pažymėtina jog tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo sutartis.... 9. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog CK 6.218 straipsnio 1 dalies... 10. Sutarties 16.2 punkte nustatyta, kad ieškovė turi teisę vienašališkai... 11. Atsakovas pateikė teismui 2009-07-16 prašymo kopiją (b.l. 19), adresuotą... 12. Kauno apylinkės teismui patikrinus duomenis Lietuvos teismų informacinėje... 13. Šioje byloje ieškovė nepateikė teismui detalizuoto skolos pagrindimo ir... 14. Dalyje dėl ieškovo prašymo priteisti 953,00 Lt baudą, teismas daro... 15. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog teismas, priimdamas sprendimą, įvertina... 16. Ieškovei nepateikus jokių objektyvių įrodymų apie atsakovo sutartinių... 17. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo... 18. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos... 19. Iš byloje pateikto žyminio mokesčio kvito nustatyta, jog ieškovė,... 20. Kadangi valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 269-270 str., teismas... 22. ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovo R. T. a.k ( - )... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...