Byla 2S-559-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Algirdo Auruškevičiaus, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje, sprendžiant pareiškėjo A. P. skundo Vilniaus apygardos prokuratūrai dėl 2010-06-17 nutarimo ir LR Generalinei prokuratūrai dėl LR Generalinės prokuratūros 2010-07-22 nutarimo, kuriais atsisakyta ginti viešąjį interesą, panaikinimo, priėmimo klausimą.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4pareiškėjas A. P. 2010-10-08 kreipėsi į Vilniaus miesto pirmąjį apylinkės teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti LR Generalinės prokuratūros 2010-07-22 nutarimą, kuriuo paliktas galioti Vilniaus apygardos prokuratūros 2010-06-17 nutarimas atsisakyti ginti viešąjį interesą ir perduoti prašymą nagrinėti pakartotinai Vilniaus apygardos prokuratūrai.

5Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2010-09-15 nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo A. P. skundą dėl LR Generalinės prokuratūros 2010-07-22 nutarimo panaikinimo kaip neteismingą Vilniaus miesto pirmam apylinkės teismui, grąžino jį pareiškėjui bei išaiškino, kad šis turi teisę su tokiu pareiškimu kreiptis į Kaišiadorių rajono apylinkės teismą. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į tai, kad pareiškimas prokurorui kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ir skundas dėl aukštesniojo prokuroro sprendimo savo esme yra artimesni ypatingąja teisena nagrinėjamoms byloms (CPK V dalis), todėl, remdamasis CPK 443 str. 1 d. ir 10 d. nuostatomis, kad pareiškimai ir prašymai ypatingosios teisenos bylose paduodami pareiškėjo ar skundą pateikiančio asmens gyvenamosios vietos ar juridinio asmens buveinės apylinkės teismui, išskyrus CPK V dalyje numatytas išimtis, konstatavo, kad pareiškėjas su pareiškimu turėjo kreiptis į Kaišiadorių rajono apylinkės teismą pagal savo gyvenamąją vietą – Miežonių kaimas, Palemonės sen., Kaišiadorių rajonas. Toks teritorinis teismingumas apspręstas 1994-06-15 įstatymo Nr. I-497 „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo teismo, Lietuvos Apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“.

6Pareiškėjas A. P. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2010-09-15 nutartį panaikinti. Nurodo, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškinio pareiškimą. CPK 442 str. nurodytas baigtinis bylų sąrašas, kurias teismas nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka. Bylos dėl prokuroro atsisakymo kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo nepriskiriamos ypatingosios teisenos byloms. Teisminė praktika rodo, jog tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos pagal prokuratūros buveinės vietą. Jei byla ir yra nagrinėjama ypatingosios teisėnos tvarka, tai pagal CPK 511 str. 2 dalį skundas paduodamas pagal atsakovo gyvenamąją vietą ar juridinio asmens buveinę. Generalinė prokuratūra yra Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo jurisdikcijoje, todėl teismas buvo pasirinktas teisingai. Be to statinys (garažas) taip pat yra Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo veiklos teritorijoje.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 str.).

9Išnagrinėjusi bylos medžiagą ir atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su teismingumo instituto taikymu, pagrįstai taikė CPK V dalyje numatytą bendrojo teritorinio teismingumo taisyklės išimtį (CPK 29 str., 443 str. 1 d. ir 10 d.) ir padarė pagrįstą išvadą, kad apelianto pateikti reikalavimai nenagrinėtini Vilniaus miesto pirmame apylinkės teisme.

10Konstitucijos 30 str. 1 d. nustato, kad asmuo, kurio tesės ir laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Teisė kreiptis į teismą turi būti realizuojama laikantis tam tikros įstatymo nustatytos tvarkos. Ši teisė turi būti įgyvendinama laikantis įstatymų nustatytos tvarkos ir sąlygų. Viena iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo būtinų sąlygų – bylos teismingumas teismui, į kurį kreipiamasi (CPK 137 str. 2 d. 2 p., 443 str. 10 d.). Civilinės bylos priskyrimas konkrečiam teismui, kuris gali spręsti konkretų ginčą ar pareiškimą, reguliuojamas teismingumo instituto taisyklių pagalba (CPK 25 str., 26 str.), suskirstančių teismų kompetenciją teismų sistemos viduje (CPK IV skyrius), su ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamų bylų išimtimis, kurias nustato CPK V dalis. Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjas A. P. nesutinka su prokuroro atsisakymu ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka (CPK 49 str. 1 d.). Prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. ir 2 d. 1 p. numato prokuroro teisę ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą su ieškiniu, pareiškimu, prašymu, kai prokuroras turi pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai. Pagal prokuratūros įstatymą viešojo intereso gynimas yra teisės aktų pažeidimų pašalinimas pagal prokuratūrai suteiktus įgalinimus, o Prokuratūros įstatymo 19 str. 2 d. 1 p., neribodamas prokuroro kompetencijos šioje srityje konkrečiais atvejais, apibrėžia prokuroro įgalinimus pareikšti ieškinį teisme.

11Įstatymo leidėjas konkrečiai nereglamentuoja, kokia tvarka – ieškinio ar ypatingosios teisenos – turi būti kreipiamasi į teismą skundžiant prokuratūros (prokuroro) atsisakymą ginti viešąjį interesą civilinių teisių gynimo srityje. Tačiau sisteminė CPK normų, reglamentuojančių viešosios teisės subjektų veiksmų (neveikimo) civilinių teisių gynimo srityje apskundimą, analizė leidžia daryti išvadą, kad viešosios teisės subjektų - antstolių ir notarų, privalančių veikti tik pagal jiems suteiktus įgalinimus (kompetenciją), veiksmai kvestionuojami paduodant ne ieškinį, o kitokios formos pareiškimą - skundą dėl bylos iškėlimo ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p.). Proceso dalyviai, nesutikdami su aukštesniojo prokuroro priimtu proceso sprendimu, gali įstatymų nustatyta tvarka sprendimą apskųsti (t.y. paduoti skundą) teismui (Prokuratūros įstatymo 15 str. 6 d.).

12Atsižvelgiant į tai, kad pareiškimai ir prašymai ypatingosios teisenos bylose paduodami pareiškėjo ar skundą pateikiančio asmens gyvenamosios vietos ar juridinio asmens buveinės apylinkės teismui, išskyrus CPK V dalyje numatytas išimtis (CPK 443 str. 10 d.), pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė pareiškėjui, jog, kreipdamasis į teismą, jis turėjo vadovautis ne bendrąja teritorinio teismingumo taisykle, paduodant skundą pagal LR Generalinės prokuratūros buveinės vietos teismui, o atsižvelgti į CPK V dalyje nustatytą teismingumą, taikomą ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamoms byloms, t.y. su atitinkamu skundu kreiptis pagal savo gyvenamąją vietą į Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

13Pareiškėjo A. P. atskirojo skundo motyvai, kad teisminė praktika rodo, jog tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos pagal prokuratūros buveinės vietą, atmetini. Vilniaus apygardos teismo 2010-03-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-262-464/2010 ir 2009-06-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-631-302/2009 buvo nagrinėjamas klausimas susijęs su bylų funkcinio teismingumo nustatymu.

14Nurodytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta, jos panaikinimo teisinių pagrindų apeliacinės instancijos teisme nenustatyta. Skundžiamoje nutartyje padarytas rašymo (techninis) apsirikimas, į kurį apeliacinės instancijos teismo dėmesį atkreipė apeliantas (netinkama pavardė) iš esmės nutarties turinio nekeičia, todėl negali būti pagrindu kitokiam skundžiamos nutarties traktavimui (CPK 328 str.).

15Pripažinus atskirąjį skundą nepagrįstu, iš apelianto valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidos – 2,80 Lt (b.l. 33) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

16Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str.1 p., kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai