Byla 2-352-302/2016
Dėl bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio Paukštynas“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. 1 panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio Paukštynas“ ir pareiškėjo SE SO TEN ELSEN GMBH&CO, KG atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 27 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-4936-275/2015 netenkintas pareiškėjo TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG skundas dėl bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio Paukštynas“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. 1 panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG (atsakovės BAB „Vievio paukštynas“ kreditorius) teismo prašė panaikinti BAB „Vievio paukštynas“ 2014 m. gegužės 22 d. kreditorių komiteto nutarimą Nr. 1.

4Pareiškėjas nurodė, kad yra BAB „Vievio paukštynas“ kreditorius (finansinis reikalavimas - 7 801 935,52 Lt). Pareiškėjo atstovas advokatas R. Ž. 2014 m. birželio 20 d. susipažino su BAB „Vievio paukštynas“ bankroto byla ir sužinojo apie kreditorių komiteto priimtus nutarimus, su kuriais administratorius kitų įmonės kreditorių nebuvo supažindinęs. Kadangi pareiškėjas apie BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimus sužinojo tik 2014 m. birželio 20 d., nuo tada skaičiuojamas nutarimo apskundimo 14 dienų terminas (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 25 str. 4 d.).

5Skundžiamu 2014 m. gegužės 22 d. BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimu Nr. 1 buvo nutarta:

6„1.1 Atsižvelgiant į gautą UAB „Vievio paukščiai“ pasiūlymą išsinuomoti BAB „Vievio paukštynas“ nuosavybes teise turimas patalpas bei įrangą, reikalingą paukščių skerdimo bei mėsos perdirbimo veiklos vykdymui, pasirašyti skerdyklos bei mėsos perdirbimo cecho nuomos sutartį pagal pridedamą sutarties projektą.

71.2. Atsižvelgiant į gautą UAB „Agromėsa“ pasiūlymą perimti skerdyklos bei mėsos perdirbimo cecho darbuotojus, darbuotojams sutikus, pasirašyti trišalį susitarimą dėl darbuotojų perkėlimo darbdavių susitarimu“.

8Pareiškėjas teigia, kad šie BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimai neatitinka bankrutuojančios įmonės interesų, pažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus. Ekonominė logika leidžia teigti, kad BAB „Vievio paukštynas“ turtas (vištidės, perdirbimo cechai ir kt.) atskirai nėra vertingas ir vertę įgauna tik kaip vienas didelis efektyviai ir ekonomiškai pelningai veikiantis gamybinis kompleksas. Šiuo atveju kreditorių komiteto nutarimai išskaidė BAB „Vievio paukštynas“, kaip ūkio subjektą, į atskiras dalis, tuo mažinant veiklos apimtis, iš jos gaunamas pajamas ir gamybinio komplekso vertę. Be to, BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius ir kreditoriai nevertino, ar nuomininkai bus pajėgūs įvykdyti įsipareigojimus. UAB „Agromėsa“ nurodė, kad turi finansinių ir žmogiškųjų išteklių paukščiams skersti ir mėsai virti, nors pasiūlymo teikimo metu bendrovėje dirbo tik 2 darbuotojai, o įstatinis kapitalas sudarė 10 000 Lt. Išnuomotas turtas nešė BAB „Vievio paukštynas“ pelną ir nebuvo pagrįsta, kad šio turto nuoma būtų ekonomiškai naudinga.

9BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius atsiliepimu nurodė, kad skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas buvo priimtas teisėtai ir jis įmonei ekonomiškai naudingas, juo neišskaidomas turtas ir jis toliau naudojamas pagal jo paskirtį. Nuomos sutartyje (8.3. p.) numatyta galimybė nuomos sutartį nutraukti anksčiau termino tuo atveju, jei nuomininkas iš esmės pažeidžia nuomos sutartį. Be to, skundas pareikštas praėjus daugiau kaip vienam mėnesiui nuo tos dienos, kada pareiškėjui turėjo tapti žinoma apie priimtą skundžiamą nutarimą, taigi praleidus senaties terminą (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

10Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 6 d. nutartimi kreditoriaus TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG skundo dėl bankrutuojančios AB „Vievio paukštynas“ 2014 m. gegužės 22 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo netenkino kaip paduoto praleidus apskundimo senaties terminą, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gegužės 14 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 6 d. nutartį panaikino ir grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 27 d. nutartimi pareiškėjo SE SO TEN ELSEN GMBH&CO, KG skundą atmetė.

13Priteisė iš pareiškėjo TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG atsakovei BAB „Vievio paukštynas“ 200 Eur atstovavimo išlaidų atlyginimą.

14Priteisė iš pareiškėjo TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG 8,10 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

15Į bylą po Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 6 d. nutarties atsakovas BAB „Vievio paukštynas“ pateikė papildomus įrodymus apie ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo naudingumą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs naujai pateiktus atsakovo įrodymus apie bendrovės finansinę būklę po nuomos sutarties sudarymo 2014-05-22, sprendė, kad pateiktos pajamų-sąnaudų suvestinės patvirtina, jog po nuomos sutarties sudarymo BAB „Vievio paukštynas“ bendras veiklos rezultatas nepablogėjo, be to, nuo 2014 m. liepos mėn. sumažėjo bendrovės patiriamos darbo užmokesčio sąnaudos. Atitinkamai darytina išvada, kad ginčijamu BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto susirinkimo nutarimo pagrindu skerdyklos bei mėsos perdirbimo cecho nuoma (išnuomotas bendrovės turtas už 30 000 Lt nuomos mokesčio per mėnesį, bei perduoti skerdyklos bei mėsos perdirbimo cecho darbuotojai nuomininkui UAB „Agromėsa“) yra naudinga. Tą patvirtina ir duomenys, kad 2014 m. nuomos mokestis viršijo nusidėvėjimą 19 132,78 Lt, o 2015 m. I-IV mėn. viršijo nusidėvėjimą 3271,61 Eur, kad iki 2014-05-22 nuomos sutarties sudarymo skerdyklos ir mėsos perdirbimo cecho rezultatai buvo neigiami, kad pasirinktas nuomininkas tinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tokiu atveju nuomos sutartis atitinka bankrutuojančios įmonės interesus, nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų interesų, yra naudinga bendrovei.

16Vykdydamas ĮBĮ nustatytą pareigą veikti vien bankrutuojančios įmonės interesais, administratorius privalo nuodugniai įvertinti gauto pasiūlymo ekonominį naudingumą ir pasiūlymą išnuomoti turtą teikti kreditorių susirinkimui su aiškiu ekonominiu pagrindimu, iš kurio matytųsi sandorio nauda. Tai, kad susirinkimui nebuvo parengtas toks administratoriaus tinkamas pranešimas, aiškinamasis raštas dėl numatomo sudaryti sandorio naudingumo bendrovei, nenurodyti duomenys apie tikėtiną sandorio naudingumą, yra netinkami bankroto administratoriaus veiksmai, sąlygoję skundo dėl BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 22 d. nutarimo naudingumo įmonei ir jos kreditoriams. Byloje nepateikta įrodymų, kad BAB „Vievio paukštynas“ turto nuomos kaina būtų nustatyta nepagrįstai maža.

17Teismas sprendė, kad pareiškėjas skundą padavė praėjus daugiau kaip vienam mėnesiui nuo dienos, kada pareiškėjui turėjo būti žinoma apie priimtą skundžiamą nutarimą, t.y. praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą senaties terminą, tačiau terminas praleistas nežymiai, kreditoriaus buveinė yra kitoje valstybėje, ir pareiškėjo atstovas pateikė įrodymą, kad su bankroto byla, kurioje buvo pateiktas kreditorių susirinkimo nutarimas, jis susipažino tik 2014-07-01, todėl terminas skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių ir dėl to atnaujintinas (CK 1.131 str. 2 d.).

18Atsakovui BAB „Vievio paukštynas“ priteistina tik dalis patirtų bylinėjimosi išlaidų - 200 Eur, kadangi proceso trukmę nulėmė nesavalaikis proceso dalyvių (ir atsakovo) įrodymų pateikimas.

19III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

20Atsakovė BAB „Vievio Paukštynas“ atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2015-10-27 nutartį:

211) pašalinti iš nutarties motyvuojamosios dalies motyvus, kuriais tvirtinama, kad BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius netinkamai pateikė informaciją BAB „Vievio paukštynas“ 2014 m. gegužės 22 d. kreditorių komiteto posėdžiui ir administratoriaus netinkami veiksmai sąlygojo skundo šioje byloje pareiškimą („Tai, kad susirinkimui nebuvo parengtas administratoriaus tinkamas pranešimas, aiškinamasis raštas dėl numatomo sudaryti sandorio naudingumo bendrovei, nenurodyti duomenys apie tikėtiną sandorio naudingumą, pripažintina netinkamais administratoriaus veiksmais, sąlygojusiais skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teismui pateikimą.“);

222) pašalinti nutarties motyvuojamosios dalies motyvus, kuriais tvirtinama, kad atsakovas BAB „Vievio paukštynas“ nepagrįstai savu laiku neteikė bylos išnagrinėjimui reikalingų įrodymų, kas užtęsė šios civilinės bylos nagrinėjimą („Įrodymų apie sandorio naudingumą bendrovei nepateikimas teismui buvo priežastimi panaikinti Lietuvos apeliaciniam teismui Vilniaus apygardos teismo 2015-03-06 nutartį ir grąžinti bylą naujam nagrinėjimui.“; „nesavalaikis įrodymų pateikimas byloje bei administratoriaus nepateikimas savalaikiai kreditoriams informacijos apie sandorio sudarymo tikslingumą sąlygojo teismo procesą ir jo trukmę“);

233) pakeisti skundžiamos nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir atsakovės BAB „Vievio paukštynas“ naudai iš pareiškėjo Te So Ten Elsen Gmbh&Co, KG priteisti visas BAB „Vievio paukštynas“ šioje civilinėje byloje patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti – 2 256,76 EUR.

24Taip pat prašo priteisti iš pareiškėjo Te So Ten Elsen Gmbh&Co, KG visas atsakovo BAB „Vievio paukštynas“ patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

25Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. Nepagrįsta teismo išvada, kad BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitetui teismas nepateikė tinkamos informacijos (tinkamo pranešimo, aiškinamojo rašto) apie siūlomų nuomos sandorių naudingumą. Administratorius neturėjo pareigos teikti tokią rašytinę informaciją kreditorių komitetui. Tokia pareiga įstatymuose jam nenumatyta.

272. Administratorius tinkamai išanalizavo pasiūlymą dėl turto nuomos ir kreditorių komiteto nariams buvo suteikęs informaciją apie neigiamus skerdyklos ir mėsos perdirbimo cecho veikos rezultatus bei nuomos sutarties sudarymo naudingumą, veiklos riziką, susijusią su besikeičiančiomis rinkos sąlygomis, kurių bankrutuojanti įmonė negali kontroliuoti, bankrutuojančios įmonės apyvartinių lėšų stygių ir ribotą galimybę sudaryti ilgalaikius kontraktus su tiekėjais bei produkcijos pirkėjais. Kreditorių komitetas šios informacijos pagrindu vienbalsiai pritarė turto nuomai.

283. Pats pareiškėjas nesikreipė į administratorių dėl informacijos apie nuomos sandorį suteikimo, nors kaip kreditorius tokią teisę turėjo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 2 p.), tačiau ja nesinaudojo, o iš karto inicijavo bylą. Jam, nesančiam kreditorių komiteto nariu, administratorius neprivalėjo savo iniciatyva teikti informacijos apie 2014 m. gegužės 22 d. kreditorių komitete svarstomus klausimus. Atitinkamai ne administratoriaus veiksmai įtakojo procesą.

294. Atsakovė teikė į bylą tuos įrodymus, kurie jo manymu, buvo reikalingi bylai išspręsti ir atsižvelgdamas į pareiškėjo teikiamus įrodymus. Nepagrįsti teismo argumentai, kad įrodymai buvo teikiami ne laiku. Teismas, bylą nagrinėdamas pirmą kartą, nereikalavo pateikti jokių papildomų įrodymų, o bylą nagrinėjant antrą kartą administratorius tinkamai įvykdė teismo nurodymą dėl įrodymų pateikimo.

305. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neturėjo pagrindo sumažinti atsakovės naudai priteistinų jo patirtų bylinėjimosi išlaidų 2256,76 EUR (išlaidų advokato pagalbai apmokėti) iki 200 EUR. Kaip jau minėta, administratorius tinkamai elgėsi procese ir tinkamai vykdė pareigą teikti įrodymus.

31Atvirkščiai, būtent pareiškėjo procesinis elgesys netinkamas, t. y. (1) nepasinaudota ĮBĮ nustatyta kreditoriaus teise gauti iš administratoriaus informaciją, (2) skundas tinkamai nepagrįstas, (3) procesiniuose dokumentuose nereikšta prašymų dėl bylos nagrinėjimui pareiškėjo nuomone reikalingų dokumentų išreikalavimo, (4) tinkamai nevykdyta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartis dėl papildomų paaiškinimų ir įrodymų pateikimo, (5) tik byloje paskirtame 2015 m. liepos 21 d. teismo posėdyje pareikštas prašymas dėl šios bylos sujungimo su kita (paties pareiškėjo inicijuota) Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla bei prašymas dėl papildomų duomenų išreikalavimo iš atsakovės.

32Pareiškėjas SE SO TEN ELSEN GMBH&CO, KG atskiruoju skundu prašo panaikinti 2015 m. spalio 27 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį civilinėje Nr. 2-4936- 275/2015 ir panaikinti 2014 m. gegužės 22 d. BUAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdžio Nr. 16 nutarimą Nr. 1. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

331. Ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas yra priimtas neskaidriai ir žalingas BAB „Vievio paukštynas“. BUAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto 4 nariai iš 5 narių yra paskirti didžiausio bankrutuojančios bendrovės kreditoriaus (UAB „Vičiūnų grupė“, Vichiunai Nordic AS), o paukščių skerdyklos ir mėsos perdirbimo cechų nuomininkas UAB „Agromėsa“ yra susijęs su UAB „Vičiūnų grupė“, Vichiunai Nordic AS. Dėl paukščių skerdyklos ir mėsos perdirbimo cechų nuomos nebuvo skelbiamas nei konkursas, nei aukcionas, nei kažkaip kitaip apie nekilnojamojo turto nuomą nebuvo paviešintą, o nuomos mokestis buvo nustatytas pagal nuomininko pasiūlymą. Taip bankrutuojančios bendrovės turtas buvo išnuomotas su didžiausiu kreditoriumi susijusiai įmonei.

342. Teismas netinkamai įvertino paukščių skerdyklos ir mėsos perdirbimo cechų nuomos naudingumą. Nors brangiausio nekilnojamojo turto nusidėvėjimo normatyvai nustatyti iki 52 metų, verslo praktikoje laikoma, kad nuomojamas nekilnojamasis turtas turi atsipirkti per 10-15 metų. Be to, cechai buvo išnuomoti su darbuotojais t.y. nuomininkas gavo visą verslo praktinę patirtį (know how), už kurią nemokėjo. Kadangi bankroto procesas yra susijęs su viešuoju interesu, jo kontrolė pavesta teismui, kuris turi būti aktyvus, jeigu byloje kokių nors įrodymų nepakanka.

35Pareiškėjas TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG atsiliepimu į BAB „Vievio paukštynas atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo, kad skundas nepagrįstas, o juo prašomi pašalinti teismo motyvai, tinkami, kadangi BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius nesiėmė veiksmų paviešinti apie bankrutuojančios bendrovės turto nuomą ir jos naudingumą. Byloje neįrodyta, kad administratorius, prieš teikdamas pasiūlymą kreditorių komitetui išnuomoti cechą, būtų atlikęs nuomos ekonominę analizę. Nuomos naudingumas buvo formaliai „išskaičiuotas“ tik nagrinėjant kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo klausimą teisme, o cecho nuomos pelningumas gautas tik pritaikius didelius nekilnojamojo turto nusidėvėjimo normatyvus, kurie netaikomi įprastinėje ūkinėje veikloje rinkos sąlygomis.

36Atsakovė BAB „Vievio paukštynas“ atsiliepimu prašo pareiškėjo SE SO TEN ELSEN GMBH&CO, KG atskirojo skundo netenkinti, tenkinti atsakovės atskirąjį skundą ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

371. Pareiškėjas neįrodė, kad BAB „Vievio paukštynas“ 2014 m. gegužės 22 d. kreditorių komiteto posėdyje priimtas nutarimas dėl įmonės turto - skerdyklos ir mėsos perdirbimo cecho - nuomos yra nenaudingas. Tuo tarpu administratorius pagrindė nuomos naudingumą.

382. Skundžiamas BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimas priimtas skaidriai. Jokie procedūriniai pažeidimai neįrodyti, o vien nuomos sutarties sudarymas su įmone, susijusia su kreditorių komiteto nariais, nėra neteisėtas. Taip sprendė ir Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-4938-798/2015, kurioje buvo kilęs ginčas tarp tų pačių šalių dėl kito BAB „Vievio paukštynas“ turto nuomos.

393. Ginčas dėl BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto sudėties išspręstas Lietuvos apeliacinis teismo 2013-10-31 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2462/2013, teismui pripažinus kreditorių komiteto sudėtį teisėta.

404. Bankroto teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai nenustato pareigos bankrutuojančios įmonės turtą išnuomoti tik viešo konkurso būdu.

415. Ginčijamas kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimas, nesant procedūrinių jo priėmimo pažeidimų, gali būti panaikintas tik tuo atveju, jei jo turinys iš esmės pažeidžia kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, viešą interesą bei savo esme prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-08-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 2065/2011).

426. Tai, kad bankroto byloje vyrauja viešasis interesas, nereiškia, kad teismas, o ne proceso šalys turi įrodinėti su ginčo teisingu išsprendimu susijusias aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2014).

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Atskirieji skundai netenkintini

45Dėl pareiškėjo SE SO TEN ELSEN GMBH&CO, KG atskirojo skundo

46Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. Kai bankrutuojančioje įmonėje išrenkamas kreditorių komitetas (ĮBĮ 25 str.), jis kontroliuoja, kaip vyksta bankroto procesas, administratoriaus veiklą, gina kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų (ĮBĮ 25 str. 2 d.). Kreditorių komiteto teisių apimtį nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 25 str. 3 d.).

47Pažymėtina, kad teismo, atliekančio įstatymais nustatyti pobūdžio bankroto proceso kontrolę vaidmuo ginčuose dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimų dėl turto realizavimo ar nuomos, iš esmės nėra nukreiptas į skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pagrįstumo ir naudingumo vertinimą, nes būtent įmonės kreditoriai, veikdami kaip bonus pater familias, yra suinteresuoti savo reikalavimų patenkinimu ir į šį tikslą nukreiptų sprendimų priėmimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-570/2012). Panaikinti kreditorių (nagrinėjamu atveju – kreditorių komiteto) priimtą nutarimą būtų reikalinga tik tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai, būtų aiškiai neprotingas ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais ar būtų nesąžiningas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-24-302/2016). Šioje byloje BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus pateiktais įrodymais yra pagrįstas ginčijamo kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 1 pagrindu sudarytos nuomos sutarties ekonominis naudingumas bankrutuojančiai įmonei (pareiškėjas šių administratoriaus pateiktų duomenų nepaneigė, neteikė įrodymų apie realias galimybes už šio turto nuomą ar kitokį naudojimą gauti didesnę naudą). Vien aplinkybė, kad turtas išnuomotas su kreditorių komiteto nariais susijusiai įmonei, ar kad nebuvo viešai paskelbta apie nuomą, savaime taip pat nesudaro pagrindo pripažinti nuomos sandorį, kurio nedraudžia įstatymai, neteisėtu.

48Tokiomis aplinkybėmis apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos skundžiama nutartimi tinkamai motyvuota išvada (joje išdėstytų motyvų, pritardamas, išsamiai nekartoja), kad byloje nepaneigtas ginčijamo BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 1 ekonominis nenaudingumas įmonei ir jos kreditoriams, todėl naikinti jį pareiškėjo atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Be to, kaip jau minėta, teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendimų bankroto proceso eigoje ekonominio tikslingumo vertinimas priklauso kreditorių susirinkimo (nagrinėjamu atveju – kreditorių komiteto) kompetencijai. Teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (nagrinėjamu atveju - kreditorių komiteto) kompetencijai. Kreditorių komiteto priimtų nutarimų ekonominio pobūdžio klausimais teisminė kontrolė yra ribota, todėl teismas nevertina ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo darbotvarkės klausimu ekonominio pagrįstumo (ar naudinga turto nuoma konkrečiam nuomininkui) ir nenustatęs, kad kreditorių komiteto nutarimas pažeistų imperatyvias teisės normas ar prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), konstatuoja nesant pagrindo jį panaikinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2638/2013).

49Dėl BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus atskirojo skundo

50Bylos duomenys nepatvirtina, kad BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius kreditorių komitetui iki ginčijamo nutarimo priėmimo 2014 m. gegužės 22 d. būtų pateikęs siūlomų sprendimų išnuomoti turtą išsamią ekonominio naudingumo analizę. Tokiu atveju sutiktina su pareiškėjo argumentais, kad naudingumas galėjo būti įvertintas tik jau pagal faktinę situacija išnuomojus turtą. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais, kad administratoriaus veiksmai (nuomos naudingumo neįvertinimas iki kreditorių komiteto susirinkimo, delsimas pateikti išsamius bylos išnagrinėjimui reikšmingus duomenis) lėmė tiek pareiškėjo skundo padavimą, tiek tolimesnį procesą. Atsiliepime į pareiškėjo skundą administratorius 2014 m. rugpjūčio 7 d. pateikė tik duomenis apie cechų veiklos nuostolingumą, o duomenis apie sudarytų nuomos sutarties vykdymą pateikė tik 2015 m. birželio 10 d., vykdydamas pirmosios instancijos teismo įpareigojimą. Atsiliepimas į pareiškėjo skundą pateiktas 2014 m. rugpjūčio 7 d., nuomos sutartis sudaryta dar 2014 m. gegužės 22 d. ir pagal ją turtas nuomininkui turėjo būti perduotas ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 30 d. (nuomos sutarties 3.2 p.), taigi atsiliepimo pateikimo metu administratorius jau turėjo galimybę išsklaidyti abejones dėl nuomos (ne)naudingumo tiek pareiškėjui, tiek teismui duomenimis apie faktinį nuomos sutarties vykdymo naudingumą 2014 m. liepos mėnesį. Be to, jeigu administratorius būtų turėjęs išsamų nuomos naudingumo ekonominį įvertinimą, jo pateikimas jau 2014 m. rugpjūčio 7 d atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo iš esmės buvo ginčijamas BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimo ekonominis naudingumas, būtų pateikęs šiuos duomenis, taip jau proceso pradžioje sudarydamas galimybę su jais susipažinti tiek pareiškėjui, tiek teismui. Aptarus šiuos duomenis jau skundą nagrinėjant pirmą kartą, nebūtų prireikę pakartotinio skundo nagrinėjimo po jo grąžinimo iš apeliacinės instancijos teismo tuo pagrindu, kad neaptartas esminis skundo argumentas – nepasisakyta dėl kreditorių komiteto nutarimo ekonominio pagrįstumo. Atitinkamai nėra pagrindo nei pašalinti skundžiamos nutarties motyvus, nei padidinti atsakovui priteistą bylinėjimosi išlaidų dydį. CPK 93 straipsnio 4 dalis numato galimybę teismui, skirstančiam bylinėjimosi išlaidas, nukrypti nuo šio straipsnio 1-3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, jeigu šalių procesinis elgesys nebuvo tinkamas bei įvertinus bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastis.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Kadangi abu atskirieji skundai netenkinami, apeliantams nepriteisiamos dėl jų padavimo ir bylinėjimosi turėtos išlaidos, tačiau priteisiama atsiliepimų į netenkintus atskiruosius skundus parengimo išlaidos. Pagal bylos duomenis BAB „Vievio paukštynas“ dėl atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą parengimo turėjo 405,45 EUR išlaidų, tačiau atsižvelgus į tai, kad byloje nagrinėjami klausimai nesudėtingi ir atsiliepimo parengimas nepareikalavo didelių laiko sąnaudų, priteistina suma mažintina iki rekomenduojamo maksimalaus priteistino dydžio – 230 EUR (Teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymas Nr. 1R-77, 2.1-2.3 ir 8.16 p.). Pareiškėjas prašė priteisti bylinėjimosi apeliacinė instancijos teisme išlaidas, tačiau jų faktą bei dydį patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl jų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

53Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

54Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Priteisti iš pareiškėjo TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG (bendrovės kodas HRA 2407, buveinės adresas - Deesendaler Weg 13, 47665, Sonsbeck, Vokietijos federacinė respublika) 230 EUR bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Vievio paukštynas“ (j. a. k. 181257637).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG (atsakovės BAB „Vievio... 4. Pareiškėjas nurodė, kad yra BAB „Vievio paukštynas“ kreditorius... 5. Skundžiamu 2014 m. gegužės 22 d. BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių... 6. „1.1 Atsižvelgiant į gautą UAB „Vievio paukščiai“ pasiūlymą... 7. 1.2. Atsižvelgiant į gautą UAB „Agromėsa“ pasiūlymą perimti... 8. Pareiškėjas teigia, kad šie BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių... 9. BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratorius atsiliepimu nurodė, kad... 10. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 6 d. nutartimi kreditoriaus TE SO TEN... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 27 d. nutartimi pareiškėjo SE SO... 13. Priteisė iš pareiškėjo TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG atsakovei BAB... 14. Priteisė iš pareiškėjo TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG 8,10 Eur... 15. Į bylą po Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 6 d. nutarties atsakovas... 16. Vykdydamas ĮBĮ nustatytą pareigą veikti vien bankrutuojančios įmonės... 17. Teismas sprendė, kad pareiškėjas skundą padavė praėjus daugiau kaip... 18. Atsakovui BAB „Vievio paukštynas“ priteistina tik dalis patirtų... 19. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 20. Atsakovė BAB „Vievio Paukštynas“ atskiruoju skundu prašo pakeisti... 21. 1) pašalinti iš nutarties motyvuojamosios dalies motyvus, kuriais tvirtinama,... 22. 2) pašalinti nutarties motyvuojamosios dalies motyvus, kuriais tvirtinama, kad... 23. 3) pakeisti skundžiamos nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Taip pat prašo priteisti iš pareiškėjo Te So Ten Elsen Gmbh&Co, KG... 25. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:... 26. 1. Nepagrįsta teismo išvada, kad BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių... 27. 2. Administratorius tinkamai išanalizavo pasiūlymą dėl turto nuomos ir... 28. 3. Pats pareiškėjas nesikreipė į administratorių dėl informacijos apie... 29. 4. Atsakovė teikė į bylą tuos įrodymus, kurie jo manymu, buvo reikalingi... 30. 5. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje neturėjo pagrindo... 31. Atvirkščiai, būtent pareiškėjo procesinis elgesys netinkamas, t. y. (1)... 32. Pareiškėjas SE SO TEN ELSEN GMBH&CO, KG atskiruoju skundu prašo... 33. 1. Ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas yra priimtas neskaidriai ir... 34. 2. Teismas netinkamai įvertino paukščių skerdyklos ir mėsos perdirbimo... 35. Pareiškėjas TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG atsiliepimu į BAB „Vievio... 36. Atsakovė BAB „Vievio paukštynas“ atsiliepimu prašo pareiškėjo SE SO... 37. 1. Pareiškėjas neįrodė, kad BAB „Vievio paukštynas“ 2014 m. gegužės... 38. 2. Skundžiamas BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nutarimas... 39. 3. Ginčas dėl BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto sudėties... 40. 4. Bankroto teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai nenustato... 41. 5. Ginčijamas kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimas, nesant... 42. 6. Tai, kad bankroto byloje vyrauja viešasis interesas, nereiškia, kad... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. Atskirieji skundai netenkintini... 45. Dėl pareiškėjo SE SO TEN ELSEN GMBH&CO, KG atskirojo skundo... 46. Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip... 47. Pažymėtina, kad teismo, atliekančio įstatymais nustatyti pobūdžio... 48. Tokiomis aplinkybėmis apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos... 49. Dėl BAB „Vievio paukštynas“ bankroto administratoriaus atskirojo skundo... 50. Bylos duomenys nepatvirtina, kad BAB „Vievio paukštynas“ bankroto... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. Kadangi abu atskirieji skundai netenkinami, apeliantams nepriteisiamos dėl jų... 53. Teisėja, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 54. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 55. Priteisti iš pareiškėjo TE SO TEN ELSEN GMBH & CO, KG (bendrovės kodas...