Byla 2-583-267/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų konkurse „Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos pirkimas“ (viešojo pirkimo Nr. 127907), kuriais nuspręsta netenkinti UAB „Paslaugos tau“ 2012-01-03 pretenzijos ir sudaryta konkurso pasiūlymų eilė, panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Paslaugos tau“ ieškinį atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Raguvilė“, institucija teikianti išvadą byloje – Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų konkurse „Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos pirkimas“ (viešojo pirkimo Nr. 127907), kuriais nuspręsta netenkinti UAB „Paslaugos tau“ 2012-01-03 pretenzijos ir sudaryta konkurso pasiūlymų eilė, panaikinimo ir

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

42013-01-11 Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Paslaugos tau“ ieškinys atsakovei Mažeikių rajono savivaldybės administracijai. Ieškiniu prašoma panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais nuspręsta netenkinti UAB „Paslaugos tau“ 2012-01-03 pretenzijos ir sudaryta konkurso pasiūlymų eilė.

5Ieškovė nurodo, kad dalyvavo minėtame konkurse ir 2012-12-20 pranešimu Nr.VP4-1488 buvo informuota apie sudarytą pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu buvo įrašyta UAB „Raguvilė“ pasiūliusi 322018,76 Lt pirkimo kainą. Kilus abejonėms dėl UAB „Raguvilė“ pasiūlytos mažos paslaugos kainos (322018,76 Lt) pagrįstumo, taip pat ar vykdant viešąjį pirkimą nepažeidžiamos sąžiningos konkurencijos sąlygos, ieškovė 2013-01-03 pateikė pretenziją. Atsakovė pretenzijos pateikimo dieną, 2012-01-03 raštu informavo ieškovę apie pretenzijos netenkinimą.

6UAB „Paslaugos tau“ įrodinėja, kad trečiojo asmens UAB „Raguvilė“ pasiūlyta konkursinė paslaugos kaina yra neįprastai maža, nes apie 35 % mažesnė už ieškovės pasiūlytą kainą, kuri atitinka mažiausią įmanomą kainą. UAB „Raguvilė“ konkursinis pasiūlymas yra ekonomiškai nepagrįstas ir kelia riziką, kad konkursą laimėjusi įmonė tokia kaina paslaugų teikti nepajėgs, o neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūra buvo vykdoma formaliai. Ieškovės abejones dėl kainos pagrindimo stiprina ir Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-497-124/2012 esantys duomenys, kad 2008 metais UAB „Raguvilė“ siūlė pirkti analogiškas paslaugas už 599400 Lt, kai perkamų paslaugų apimtys buvo ženkliai mažesnės – valomų šaligatvių ir takų plotas buvo tik 105200 m2, kai ginčo konkurse – 150021 m2, 2008 m. nebuvo perkamos autobusų stotelių valymo ir sniego išvežimo paslaugos.

7Ieškinys grindžiamas ir aplinkybėmis, susijusiomis su sąžiningos konkurencijos pažeidimu (1 tomas, 1–4 b. l.).

8Teismui pateiktame procesiniame dokumente – dublike ieškovė palaiko ieškinio reikalavimus, o atsakovės pateiktus atsikirtimus vertina kaip visiškai nepagrįstus. Nurodo, kad trečiojo asmens pateiktas kainos pagrindimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, nes sąmatose nurodytos klaidingos socialinio draudimo išlaidos – 27 % vietoje 30,98 %, todėl galutinė konkursinio pasiūlymo kaina vien dėl socialinio draudimo tarifo korekcijos turėtų būti 340694,79 Lt; sąmatose nurodoma vienoda žmogaus darbo valandos kaina – 5,15 Lt; mechanizuotų darbų laiko sąnaudos neatitinka žmogaus laiko sąnaudų; akivaizdi sąmatos klaida – nurodytas nepakankamas šaligatvių, takų ir aikštelių pabarstymui naudotinas medžiagų kiekis: sąmatos 385, 386, 387, 388, 390 netikslios. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad „perkančiosios organizacijos formalūs veiksmai, kuriais ji iš tikrųjų nesiekia patikrinti tiekėjo, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo“ laikytini per se neteisėtais ir pažeidžiančiais viešųjų pirkimų teisiniame reglamentavime įtvirtintas jos pareigas bei viešųjų pirkimų principus. Ieškovė atkreipė teismo dėmesį į tai, kad iškėlus nagrinėjamą bylą atsakovė neskelbiamų derybų būdu iš trečiojo asmens yra nupirkusi tas pačias paslaugas ženkliai aukštesne kaina, lyginant su ginčo konkurse pasiūlytąja (1 tomas, 142–146 b. l.).

9Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį su pareikštais reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad perkančioji organizacija laikėsi VPĮ 40 straipsnio nuostatų, pareikalavo trečiąjį asmenį pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą, atitinkantį VPT 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr.1S-122 patvirtintų Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų nuostatas. Trečiasis asmuo pateikė kainos išskaidymą, kur matosi detalios kainos išskaidymo dalys. Kainos pagrindimui trečiasis asmuo naudojosi UAB „Sistela“ parengtais skaičiuojamųjų kainų rodiklių rinkiniais. Toks kainos pagrindimas perkančiosios organizacijos buvo įvertintas kaip pakankamas nuspręsti dėl tiekėjo gebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą. Ieškovės teiginius, susijusius su atsakovės tariamai neatsakingai prisiimta sutarties neįvykdymo rizika, paneigia Konkurso sąlygų 78 p., Konkurso sąlygų 4 priedo nuostatos, numatančios, kad sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad paslaugos tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. Argumentus, susijusius su sąžiningos konkurencijos sąlygų pažeidimu, atsakovė atmeta, kaip neįrodytus (1 tomas, 80–83 b. l.).

10Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike atsakovė laikosi pozicijos, kad pateiktų neįprastai mažos kainos pagrindimų vertinimas – perkančiosios organizacijos prerogatyva, būtent jai, o ne kitiems tiekėjams suteikta teisė spręsti ir vertinti, ar mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas bus pajėgus vykdyti sutartį, todėl ieškovės pateiktą kainos pagrindimo vertinimą atsakovė įvertino tik kaip bylos baigtimi suinteresuoto tiekėjo nuomonę, kuri nepagrįsta jokiais įrodymais (1 tomas, 153–154 b. l.).

11Trečiasis asmuo UAB „Raguvilė“, atsiliepdama į byloje pareikštą ieškinį, prašo jo netenkinti visa apimtimi, nurodo, kad bendrovė niekada nėra pažeidusi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, laiku pateikė pasiūlymo kainos pagrindimą, detalizuodama sudėtines kainos dalis, kaip to reikalauja VPT prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. IS-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ir darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatos, bei nurodydama, kad darbus atlieka specifiniais metodais bei efektyviai organizuodama darbą. Atkreipė teismo dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, jog neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. UAB „Raguvilė“ nurodė, kad paslaugų teikimo kainas, atsižvelgdama į UAB „Sistema“ parengtus skaičiuojamųjų kainų rodiklių rinkinius, sumažino palaipsniui, ir 2011 m. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos organizuotame analogiškame pirkime siūlė paslaugas suteikti už 318193,46 Lt (1 tomas, 129–131 b. l.).

12Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-02-27 teismui pateiktoje išvadoje nurodė, kad klausimas, ar neįprastai mažos kainos pagrindimas yra tinkamas, t. y. ar teisingai suskaičiuotos tiekėjo UAB „Raguvilė“ išlaidos darbuotojų socialinio draudimo mokesčiams, darbo užmokesčiui, medžiagoms, naudojamai įrangai ir t. t. yra fakto klausimas, dėl kurio Viešųjų pirkimų tarnyba nepasisako (2 tomas, 1–3 b. l.).

 1. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

13Teismui pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija vykdė atvirą konkursą „Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos pirkimas“, apie kurį paskelbta 2011 m. spalio 25 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, viešojo pirkimo numeris 127907, pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2012-10-02 protokolu Nr. VP1-132/2 patvirtintas atviro konkurso sąlygas. Pasiūlymus dalyvauti minėtame viešajame konkurse pateikė trys dalyviai: ieškovė UAB „Paslaugos tau“, trečiasis asmuo UAB „Raguvilė“ ir UAB „Žemaitijos agroprekyba“, kurios pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacijos reikalavimų. UAB „Paslaugos tau“ ir UAB „Raguvilė“ pasiūlymai pripažinti atitinkančiais minimalius kvalifikacijos reikalavimus (1 tomas, 5–68, 84–127 b. l., nevieša bylos medžiaga, priedas prie bylos Nr. 1, 1–13 psl.).

142012 m. gruodžio 17 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame vyko konkurso tiekėjų pasiūlymų nagrinėjimas, nutarta užklausti UAB „Raguvilė“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Prašymas pagrįsti neįprastai mažą kainą UAB „Raguvilė“ išsiųstas 2012-12-17, jame nurodyta, kad kainos pagrindimas turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis iki 2012-12-19 12 val. (1 tomas, 84–86 b. l.).

15UAB „Raguvilė“ 2012-12-18 išsiųstas neįprastai mažos kainos pagrindimas Nr. 247 su devyniomis lokalinėmis sąmatomis atsakovės viešųjų pirkimų skyriuje gautas 2012-12-19 (registracijos Nr. VP4-709) (1 tomas, 87–98 b. l.).

162012 m. gruodžio 20 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje vienbalsiai nutarta:

 1. Pripažinti, kad UAB „Raguvilė“ atsakymą pateikė laiku ir atsakymas komisiją tenkina.
 2. Pripažinti, kad UAB „Raguvilė“ ir UAB „Paslaugos tau“ pasiūlymai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus ir siūlomos kainos perkančiąją organizaciją tenkina.
 3. Nustatyti gautų pasiūlymų eilę:

171. UAB „Raguvilė“

182. UAB „Paslaugos tau“

 1. Patvirtinti sudarytą pasiūlymų eilę.
 2. Nustatyti nugalėtoją UAB „Raguvilė“.
 3. Informuoti tiekėjus apie sudarytą ir patvirtintą pasiūlymų eilę bei nustatytą nugalėtoją.
 4. Pakviesti nugalėtoją pasirašyti sutartį ne anksčiau kaip po 15 dienų, jei nebus gauta pretenzijų ir skundų (1 tomas, 99–100 b. l.).

19Pranešimas apie šiuos viešojo pirkimo komisijos sprendimus ieškovei išsiųstas 2012-12-20 Nr. VP4-1488 (1 tomas, 51 b. l.).

20UAB „Paslaugos tau“ 2013-01-03 pateikė atsakovei pretenziją dėl pasiūlymų eilės sudarymo (1 tomas, 47–48 b. l.).

21Perkančioji organizacija 2013-01-03 atsakymu tiekėjo pretenziją atmetė (1 tomas, 49 b. l.).

222013-01-09 ieškovė UAB „Paslaugos tau“ pareiškė ieškinį teisme dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais nuspręsta netenkinti UAB „Paslaugos tau“ 2012-01-03 pretenzijos ir sudaryta konkurso pasiūlymų eilė, panaikinimo ir prašė taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, uždraudžiant atsakovei sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Raguvilė“.

232013-01-11 nutartimi Šiaulių apygardos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo perkančiąją organizaciją nesudaryti viešojo pirkimo „Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos pirkimas“ sutarties iki sprendimo įsiteisėjimo.

24Užsitęsus vykdomo atviro konkurso pirkimo procedūroms, 2013-01-09 Mažeikių rajono savivaldybės administracija nutarė Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos metu paslaugos pirkimą atlikti supaprastintu apklausos būdu. Šį pirkimą vykdyti pavesta viešųjų pirkimų komisijai, kuri jau sausio 10 dieną atliko visas pirkimo procedūras ir sudarė paslaugos pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Raguvilė“ (nevieša bylos medžiaga, priedas prie bylos Nr. 2, 1–22 psl.)

 1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

25Ieškinys tenkintinas.

26Byloje nėra ginčo, kad tiekėjas, trečiasis asmuo UAB „Raguvilė“, atsakovės vykdomame paslaugos viešajame pirkime pasiūlė neįprastai mažą kainą, tačiau šalys nesutaria dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti tinkamu tiekėjo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą, taip pat ieškovė ginčija su tuo susijusius vėlesnius viešojo pirkimo komisijos sprendimus, t. y. eilės sudarymą, pretenzijos atmetimą ir kt.

27VPĮ 40 straipsnio nuostatos įpareigoja perkančiąją organizaciją, siekiančią, kad neįprastai maža kaina būtų pagrįsta, ne tik pareikalauti, kad abejonių sukėlusią kainą pasiūlęs dalyvis ją pagrįstų, pateikdamas kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, bet ir ištirti ir tinkamai įvertinti pateiktus paaiškinimus.

28Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, neįgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintos pareigos, UAB „Raguvilė“ pateiktą pasiūlymo kainos pagrindimą vertino tik formaliai, pažeisdama viešojo pirkimo principus (VPĮ 3 str.).

292012 m. gruodžio 20 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. VPI-132/12, yra nurodyta: „A. V. informavo, kad UAB „Raguvilė“ buvo paprašyta pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymus. Minėta įmonė atsakymą pateikė laiku ir pagrindė pateikto pasiūlymo mažą kainą“ (1 tomas, 99 –100 b. l.).

30Įvertinęs bylos medžiagą teismas sprendžia, kad atsakovė nevykdė ne tik VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintos pareigos, bet ir įstatymu reglamentuotos bendrosios įrodinėjimo paskirstymo pareigos – nepateikė teismui jokių leistinų įrodymų, dėl ginčo esmės – pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo pakankamumo, neįrodinėjo, kad viešojo pirkimo komisijos 2012-12-20 posėdyje buvo atliktas nors minimalus UAB „Raguvilė“ pateikto paaiškinimo tyrimas ar vertinimas, nors CPK 178 straipsnio nuostatos įpareigoja atsakovą įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo atsikirtimus. Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike pati atsakovė pripažįsta, kad trečiojo asmens UAB „Raguvilė“ pateiktų sąmatų, jose nurodytų sudedamųjų dalių (įkainių) skaičiavimo pagrįstumui ar nepagrįstumui įvertinti reikalingos specialios žinios, o nagrinėjant bylą teisme – specialios įrodinėjimo priemonės (pvz. ekspertinio tyrimo išvados).

31Apibendrindamas teismas sutinka su ieškovės pateiktais argumentais ir išvadomis, kad atsakovės viešojo pirkimo komisijos atlikta trečiojo asmens UAB „Raguvilė“ pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūra buvo vykdoma formaliai – tik imituojant tiekėjo pateikto konkursinio pasiūlymo pagrįstumo patikrinimą. Vien tik klaidingai sąmatose nurodytos socialinio draudimo išlaidos – 27 % (vietoje 30,98 %) leidžia teismui spręsti, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija buvo neatidi ir nedėmesinga, nes nenustatė, kad pateikta pasiūlymo kaina yra akivaizdžiai klaidinga. Tokiu būdu perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies reikalavimą pasiūlymų vertinimo metu nustačius aritmetines kainos apskaičiavimo klaidas pareikalauti jas ištaisyti.

32Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė deklaratyviais teiginiais dėl pateiktų neįprastai mažos kainos pagrindimų vertinimo, kaip perkančiosios organizacijos prerogatyvos, iš esmės siekia ne teisingumo, o sau naudingo rezultato – ieškinio atmetimo.

33Ieškinio reikalavimus pagrindžia ir tai, kad ginčo konkursą sustabdžius Mažeikių rajono savivaldybės administracija pasirinko kitą paslaugos pirkimo būdą – supaprastintą pirkimą apklausos būdu ir pakvietė trečiąjį asmenį UAB „Raguvilė“ derėtis dėl kainos, o 2013-01-10 sudarė su UAB „Raguvilė“ paslaugos pirkimo sutartį Nr. MS-24. Sutarties objektas – Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūra žiemos sezono metu. Sutarties objekto kaina, įvertinus tai, kad paslaugos apimtys ir jų atlikimo terminai, lyginant su ginčo viešajame pirkime planuota sudaryti sutartimi yra beveik dvigubai mažesni, teismo vertinimu, yra ženkliai didesnė (nevieša bylos medžiaga, priedas prie bylos Nr. 2, 1–22 psl.).

34Dėl aplinkybių, susijusių su perkančiosios organizacijos sudarytos pasiūlymų eilės teisėtumu ir UAB „Paslaugos tau“ 2012-01-03 pateiktos pretenzijos atmetimu ir teismas plačiau nepasisako, nes minėtų sprendimų teisėtumą paneigia šiame sprendime jau konstatuoti VPĮ 3, 39 ir 40 straipsnių pažeidimai. Be to, atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad viešojo pirkimo komisija pateiktą pretenziją svarstė VPĮ nustatyta tvarka.

35Apibendrindamas teismas sprendžia, kad ieškinys yra įrodytas, todėl turi būti tenkinamas (6.947-6.952 str., VPĮ 3 str., 39 str., 40 str., 95 str., CPK 178 str.).

 1. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

36Pagal CPK 80 str. 1 d. 4 p. bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, mokamas vieno tūkstančio litų žyminis mokestis. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė, pateikdama ieškinį teismui, sumokėjo 1439 Lt žyminį mokestį (1 tomas, 67–68 b. l.). Atsižvelgiant į tai, kad sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai, ieškovei grąžintina 439 Lt sumokėto žyminio mokesčio dalis.

37Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 4 p., 87 str. 1 d. 1 p., 150 str., 259 str., 270 str., 4238 – 4239 straipsniais, teismas

Nutarė

38Ieškinį tenkinti visiškai.

39Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. gruodžio 20 d. protokolinius sprendimus dėl UAB „Raguvilė“ atsakymo, susijusio su kainos pagrindimu, pripažinimo tinkamu, dėl nustatytos ir patvirtintos pasiūlymų eilės, dėl nustatyto nugalėtojo UAB „Raguvilė“ ir 2013-01-03 viešojo pirkimo komisijos sprendimą netenkinti ieškovės „Paslaugos tau“ 2013-01-03 pretenzijos.

40Priteisti ieškovei UAB „Paslaugos tau“ (j. a. k. 301731826, Mažeikių r., Juodeikių k., Židikų sen., a. s. Nr. LT80 2140 0300 0273 5159, Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyrius) iš atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 167371234, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai, a. s. LT564010040700030041, AB DNB bankas, banko kodas 40100) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) žyminio mokesčio.

41Grąžinti ieškovei UAB „Paslaugos tau“ (j. a. k. 301731826, Mažeikių r., Juodeikių k., Židikų sen., a. s. Nr. LT80 2140 0300 0273 5159, Nordea bank Finland Plc Lietuvos skyrius) 439 Lt (keturių šimtų trisdešimt devynių litų) sumokėto žyminio mokesčio dalį.

422013-01-11 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

43Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

44Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Danutė Burbulienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. 2013-01-11 Šiaulių apygardos teisme priimtas ieškovės uždarosios akcinės... 5. Ieškovė nurodo, kad dalyvavo minėtame konkurse ir 2012-12-20 pranešimu... 6. UAB „Paslaugos tau“ įrodinėja, kad trečiojo asmens UAB „Raguvilė“... 7. Ieškinys grindžiamas ir aplinkybėmis, susijusiomis su sąžiningos... 8. Teismui pateiktame procesiniame dokumente – dublike ieškovė palaiko... 9. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybės administracija atsiliepime į... 10. Teismui pateiktame procesiniame dokumente – triplike atsakovė laikosi... 11. Trečiasis asmuo UAB „Raguvilė“, atsiliepdama į byloje pareikštą... 12. Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-02-27 teismui pateiktoje išvadoje nurodė,... 13. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių matyti, kad atsakovė... 14. 2012 m. gruodžio 17 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame vyko... 15. UAB „Raguvilė“ 2012-12-18 išsiųstas neįprastai mažos kainos... 16. 2012 m. gruodžio 20 d. viešojo pirkimo komisijos posėdyje vienbalsiai... 17. 1. UAB „Raguvilė“... 18. 2. UAB „Paslaugos tau“
 1. Patvirtinti sudarytą... 19. Pranešimas apie šiuos viešojo pirkimo komisijos sprendimus ieškovei... 20. UAB „Paslaugos tau“ 2013-01-03 pateikė atsakovei pretenziją dėl... 21. Perkančioji organizacija 2013-01-03 atsakymu tiekėjo pretenziją atmetė (1... 22. 2013-01-09 ieškovė UAB „Paslaugos tau“ pareiškė ieškinį teisme dėl... 23. 2013-01-11 nutartimi Šiaulių apygardos teismas taikė laikinąsias apsaugos... 24. Užsitęsus vykdomo atviro konkurso pirkimo procedūroms, 2013-01-09 Mažeikių... 25. Ieškinys tenkintinas.... 26. Byloje nėra ginčo, kad tiekėjas, trečiasis asmuo UAB „Raguvilė“,... 27. VPĮ 40 straipsnio nuostatos įpareigoja perkančiąją organizaciją,... 28. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos... 29. 2012 m. gruodžio 20 d. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr.... 30. Įvertinęs bylos medžiagą teismas sprendžia, kad atsakovė nevykdė ne tik... 31. Apibendrindamas teismas sutinka su ieškovės pateiktais argumentais ir... 32. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė deklaratyviais teiginiais dėl... 33. Ieškinio reikalavimus pagrindžia ir tai, kad ginčo konkursą sustabdžius... 34. Dėl aplinkybių, susijusių su perkančiosios organizacijos sudarytos... 35. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad ieškinys yra įrodytas, todėl turi... 36. Pagal CPK 80 str. 1 d. 4 p. bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti... 37. Vadovaudamasis CPK 80 str. 1 d. 4 p., 87 str. 1 d. 1 p., 150 str., 259 str.,... 38. Ieškinį tenkinti visiškai.... 39. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo... 40. Priteisti ieškovei UAB „Paslaugos tau“ (j. a. k. 301731826, Mažeikių r.,... 41. Grąžinti ieškovei UAB „Paslaugos tau“ (j. a. k. 301731826, Mažeikių... 42. 2013-01-11 nutartimi byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti... 43. Sprendimo dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 44. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...