Byla B2-803-265/2016
Dėl BUAB „German Baltic“ bankroto pripažinimo tyčiniu

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Jurgitai Paulauskienei, dalyvaujant BUAB „German Baltic“ atstovui advokatui A. J., suinteresuotam asmeniui V. A., jo atstovui advokatui A. Ž., suinteresuotam asmeniui I. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs UAB „German Baltic“ bankroto administratorės UAB „Verslo administravimo kompanija“ prašymą dėl BUAB „German Baltic“ bankroto pripažinimo tyčiniu,

Nustatė

2BUAB „German Baltik“ bankroto administratorė pateikė prašymą dėl BUAB „German Baltik“ bankroto pripažinimo tyčiniu, V. A. nuo teismo nutarties pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos ketveriems metams apriboti teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu; skirti BUAB „German Baltic“ valdymo organams 3 000 Eur baudą, 1 500 Eur priteisiant BUAB „German Baltic“, 1500 Eur – valstybei. Nurodė, kad V. A., nuo 2012-02-27 tapęs vieninteliu UAB „German Baltik“ akcininku ir bendrovės direktoriumi, nevykdė/netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu, nes VĮ Registrų centrui nepateikė įmonės 2012 metų finansinės atskaitomybės, taip pažeidė įmonės kreditorių interesus, kadangi dėl tokio neveikimo iš dalies negalima nustatyti įmonės įsipareigojimų ir turto struktūros; ne laiku buvo teikiami pranešimai VSDFV Klaipėdos skyriui apie apdraustuosius, nevykdyta teisės aktuose ir darbo sutartyse numatyta pareiga laiku ir tinkamai mokėti darbo užmokestį darbuotojams. Bankroto administratorei neperduotas įmonės darbo sutarčių registracijos žurnalas, dalis darbo sutarčių ir darbuotojų darbo užmokesčio bei darbo laiko apskaitos žiniaraščių, dalis kasos dokumentų, avansinės apyskaitos, 2012 metų bendrovės finansinė atskaitomybė, finansinė atskaitomybė nebuvo sudaryta įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą, neperduoti ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai, 2010-2013 metų didžiosios knygos, jų sąskaitos, bendrovės turtas. Bankroto procese nėra surinkta įrodymų, kad įmonės finansinė apskaita ir lėšos buvo tvarkomi laikantis įstatymų nustatytų reikalavimų, todėl yra pagrindas teigti, kad buvęs įmonės vadovas naudojo įmonės lėšas savo asmeniniams tikslams. 2013-06-30 tarpusavio skolų užskaitymo aktu, kurį pasirašė įmonės direktorius V. A., buvo atliktas įmonės ir UAB „CCM Baltic“ tarpusavio reikalavimų įskaitymas už 35 136,75 Lt, pažeidžiant CK 6.9301 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias atsiskaitymo grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą. Be to, įskaitymas buvo atliktas nepaisant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, tuo padarant žalą įmonės kreditoriams. Sutarties, sudarytos tarp įmonės ir UAB „Kortas“, pagal kurią darbų kaina sudarė 46 589,96 Lt, pagrindu UAB „Kortas“ už atliktus darbus išrašė vienintelę sąskaitą, joje nurodęs atliktų darbų vertę - 6 919,99 Lt, tačiau šie darbai atlikti kitai įmonei - UAB „Inera LT“. Taip, tikėtina, buvo išvengta atsiskaityti su įmone ir jos kreditoriais. Administratorė teigia, kad iš papildomai pateiktų kasos dokumentų matyti, jog iš UAB “German Baltik” kasos išmokėta 25 517,00 Lt ( 7 390,23 Eur ) suma yra nepagrįstai ir neteisėtai pagrindžiama kitos įmonės t. y. UAB “Inuus” kasos išlaidų orderiais; 1 770,00 Lt ( 512,62 Eur) išmokėjimai iš įmonės kasos nėra patvirtinti pinigų gavėjų parašais. Pažymi, kad yra kasos išlaidų orderių klastojimo atvejų. Įmonei faktiškai esant nemokiai V. A., pažeisdamas ĮBĮ 8 straipsnio nuostatas, nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, nebendradarbiavo nei su teismu, nei su administratoriumi, delsė perduoti administratoriui įmonės dokumentus ir turtą. Dėl to V. A. skirta bauda. Dėl tokio elgesio jam turėtų būti ketveriems metams apribota teisė eiti juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

3Atsiliepime į prašymą V. A. prašė bankroto administratorės prašymo netenkinti. Nurodė, kad administratorė konkrečiai nenurodė, kokias neigiamas ar sunkias pasekmes sukėlė duomenų nepateikimas, formalus duomenų nepateikimas registrui, sunkių ar neigiamų pasekmių kitiems subjektams sukelti negali. Nurodė, kad įmonės struktūrą ir įsipareigojimus galima nustatyti atstačius įmonės buhalterinę apskaitą bei pirminius dokumentus arba atlikus įmonės ūkinės-finansinės veiklos tyrimą, dalis dokumentų yra atkurta ir perduota administratorei. Nurodė, kad 2015-01-19 ir 2015-04-17 administratorei pateikti dokumentai, pagrindžiantys 46 841,31 Lt, 2 975,45 Lt panaudojimą bei kitų sumų ir finansinių operacijų pagrįstumą ir teisėtumą. Administratorei taip pat pateikti debitorių sąrašai, kurie įrodo, kad būtent debitoriniai įsiskolinimai, o ne direktoriaus tyčinė veikla privedė įmonę prie bankroto. UAB "CCM Baltik" įmonei UAB "German Baltik“" neišmokėjo pinigų už atliktus darbus, nes atsiskaičiavo savo pinigų sumą, o būtent 35 136,75 Lt, už kurią UAB "CCM Baltik", kaip rangovas, pirko statybines medžiagas. Su šiomis statybinėmis medžiagomis UAB "German Baltik", kaip subrangovas, atliko rangovui statybos darbus. Nurodė, kad sutartis su UAB „Kortas“ buvo nutraukta, o darbų atlikta tik tiek, kiek užaktuota Atliktų darbų Akte Nr. 1.

4Prašymas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu tenkintinas.

5Nagrinėjamu atveju sprendžiamas bankroto administratorės prašymas dėl BUAB „German Baltik“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

6ĮBĮ (byloje taikytina aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2013-10-01) 2 str. 12 d. tyčinis bankrotas apibrėžiamas kaip įmonės privedimas prie bankroto tyčia. Pagal ĮBĮ nuostatas tyčinio bankroto požymiai yra šie: kai įmonė tyčia paslepia, iššvaisto, dovanoja ar sunaikina savo turtą arba įvykdo kitus tyčinius veiksmus, dėl kurių yra pagrindo manyti, jog iš likusio turto nebus galima įvykdyti įmonės finansinių įsipareigojimų. Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, inter alia, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu (IBĮ 20 str. 2 d. 1 p.). Preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, jeigu atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (ĮBĮ 20 str. 3 d. 2 p.).

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant įmonės tyčinio bankroto pripažinimą reikia nustatyti, ar įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį. Šie kriterijai bei kreditorių galimybių nukreipti išieškojimą į skolininko įmonės turtą suvaržymas arba sąlygų išvengti išieškojimo sudarymas, taip pat sąmoningas išieškojimo pirmenybės atidavimas vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų įmonei skolininkei neturint pakankamai turto, reiškia tyčinį bankrotą. Tyčinis bankrotas gali būti nustatytas vien tik konstatavus, jog yra tam tikri tyčinio bankroto požymiai. Taigi bankrotui pripažinti tyčiniu nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, kuris sukėlė įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, rodančius, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, o kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Bombos filmai“ v. BUAB „Laisvės“ kino teatras, bylos Nr. 3K-3-680/2004; 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija v. UAB ,,Baltic Building Fund”, bylos Nr. 3K-3-1045/2003). Kita vertus, pagal galiojantį teisinį reguliavimą tyčinio įmonės bankroto konstatavimui nereikalaujama nustatyti sistemingus nevienkartinius įmonės valdymo organų neteisėtus veiksmus, pakanka nustatyti bent vieną iš ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyje numatytų aplinkybių, dėl kurių kilo įmonės bankrotas.

8Byloje esančioje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „German Baltik“ buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 4 dalies reikalavimų, kur nustatyta, kad jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas ūkio subjekto vadovas, nes, atsižvelgiant į darbo sutartis, vienintelio akcininko sprendimus, įgaliojimus ir Juridinių ašmenų registre nurodytus duomenis, duomenų apie UAB„German Baltik" pareigas pradėjusiam eiti vadovui perduodamus ar priimamus buhalterinės apskaitos ir kitus finansinius dokumentus, nėra. Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija duomenimis „German Baltik“ direktoriai: laikotarpiu nuo 2011-09-12 iki 2012-03-26 Ž. M., nuo 2012-03-26 iki 2013-08-22 V. A.. UAB „German Baltik“ laikotarpiu nuo 2011-07-29 iki 2013-08-05 buvo nesilaikyta Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. DC-574 19 str. 2 d.; Lietuvos Respublikos 1995 m. gruodžio 5 d. Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. 1-1115 1d., Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr.100 „Dėl bendrųjų lentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo", kurių Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklės 10 punktas nustato Finansinio ir kito turto valdymo dokumentų minimalius saugojimo terminus (metais), t. y. pagal Bendrąją dokumentų saugojimo terminų rodyklės punktus: ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai; apskaitos registrai, darbo užmokesčio skaičiavimo žiniaraščiai; kiti darbo užmokesčio apskaitos dokumentai: darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, minimalus saugojimo terminas 10 metų, nes UAB „German Baltik" neišsaugojo ir tyrimui nepateikė darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių už 2011 metų gruodžio mėn; 2012 m. sausio - gruodžio mėnesius; 2013 m. balandžio-rugpjūčio mėnesius, darbo laiko apskaitos žiniaraščių 2011 metų liepos-gruodžio mėn., 2012 metus; 2013 metų kovo, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio mėnesius, todėl tyrimo metu negalima nustatyti, ar pagrįstai priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis už 2011 metų gruodžio mėnesį; 2012 metų sausio- gruodžio mėnesiais; 2013 m. balandžio-rugpjūčio mėnesiais, pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų ir registrų patvirtinančių 46841,31 Lt panaudojimą, todėl tyrimo metu negalima nustatyti pinigų judėjimo bendrovės kasoje ir pas kitus asmenis ir nustatyti kur, kam ir kada bendrovė panaudojo laikotarpiu nuo 2012-09-25 iki 2013-04-17 iš banko sąskaitos gautus 46841,31 Lt; 2013-03-20 kasos pajamų orderio serija GB1 Nr. 2, pagal kurį iš UAB „Titano ranga" gauta 2975,45 Lt; laikotarpio nuo 2011-07-29 iki 2013-08-05 buhalterinių sąskaitų suvestinio registro „Didžioji knyga“, kasos knygos; gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų. Dėl šių įstatymų nesilaikymo ir nesant apskaitos registrų, nėra galimybės įsitikinti, kad visos ūkinės operacijos pagrįstos ir kad pateikti visi apskaitos dokumentai, todėl dėl šios priežasties nėra galimybės nustatyti laikotarpiu nuo 2011-07-29 iki 2013-08-05 UAB „German Baltik“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Dėl šių įstatymų nesilaikymo ir nesant apskaitos registrų nėra galimybės įsitikinti, kad visos ūkinės operacijos pagrįstos ir kad pateikti visi apskaitos dokumentai, todėl dėl šios priežasties nėra galimybės nustatyti laikotarpiu nuo 2011-07-29 iki 2013-08-05 UAB „German Baltik“ turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. 2015-01-19 ir 2015-04-17 priėmimo perdavimo aktais administratorei, o 2016-04-15 teismui buvo perduoti dokumentai: 2012-02-01 – 2013-06-01 kasos žiniaraštis; 2013-03-05 Rangos sutartis Nr. 8, subrangos sutartis, 2013-03-25 Priedas Nr. 1 Darbų kiekių žiniaraštis BUAB “German Baltic” PVM sąskaita – faktūra Ser. GB Nr. 035-1; atliktų darbų aktas Nr. 1 už 2013 m. kovo mėn.; UAB “Kortas” apmokėjimas; kasos dokumentai; avansinės apyskaito nuo 2012-09-01 iki 2013-06-01. 2016-03-30 teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens V. A. atstovas advokatas A. Ž. pažymėjo, kad pateiktinų dokumentų finansinė ekspertizė nereikalinga ir neskirtina. Pažymėtina, kad jokių specialias žinias turinčių asmenų išvadų, leidžiančių pagrįstai konstatuoti, kad minėti dokumentai pagrindžia atliktas ūkines operacijas, byloje nepateikta. Teismas neturi specialių buhalterinių žinių, todėl negali vertinti, ar pateikti dokumentai pagrindžia atliktas operacijas.

9Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas (Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis). Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, kuriuo remiantis galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Pažymėtina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą, o pagal to paties straipsnio 4 dalį, pasikeitus ūkio subjekto vadovui, apskaitos dokumentus, registrus, finansines ataskaitas turi perimti naujas vadovas. Buhalterinės apskaitos įstatymo 27 straipsnio 1, 2 dalys nustato, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus, už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą, netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai. Byloje nustatyta, kad V. A. nuo 2012-02-27 tapus vieninteliu UAB „German Baltik" akcininku ir bendrovės direktoriumi, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui nebuvo pateikta UAB „German Baltik" finansinė atskaitomybė už 2012 m. Paskutinė VĮ Registrų centrui finansinė atskaitomybė yra pateikta ir pasirašyta ankstesnės direktorės Ž. M. už laikotarpį nuo 2011-07-29 iki 2011-12-31. Akcinių bendrovių įstatymas imperatyviai nustato įmonės valdymo organo (vadovo) pareigą pateikti (išviešinti) įmonės finansinės atskaitomybės duomenis juridinių asmenų registre, tačiau šios pareigos įmonės vadovas nevykdė. UAB "German Baltik" vadovas laiku neteikė pranešimų VSDFV Klaipėdos skyriui apie apdraustuosius. Dalis įmonės darbuotojų iki bankroto bylos iškėlimo buvo pateikę pareiškimus Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijai dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. UAB "German Baltik" vadovas laiku ir tinkamai nevykdė teisės aktuose ir su darbuotojais sudarytose darbo sutartyse numatytos pareigos mokėti darbo užmokestį darbuotojams. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad teismo paskirtai įmonės bankroto administratorei valdymo organai be svarbių priežasčių neperdavė apskaitos dokumentų (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1–2 punktai). Pareigą pagrįsti, kokios priežastys lėmė apskaitos dokumentų neperdavimą, turi atsakingi įmonės valdymo organai. UAB „German Baltic“ vadovas nenurodė teismui pagrįstų argumentų, kodėl per visą įmonės veikimo laikotarpį nebuvo teikiami įmonės finansiniai dokumentai. Tai rodo, kad suinteresuotas asmuo nebuvo atsakingas vadovas, aplaidžiai vykdė savo funkcijas neteikdamas įmonės balansų viešiesiems registrams. Be to, pažymėtina ir tai, kad įmonės vadovas ne tik kad netinkamai vykdė savo pareigas, bet ir po bankroto bylos iškėlimo nevykdė teismo įpareigojimo perduoti įmonės administratorei visą turimą turtą bei įmonės dokumentus. Nors teismai įmonės vadovui V. A. už BUAB „German Baltic“ turimų dokumentų ir turto neperdavimą paskyrė baudą, tačiau administratorei iki šiol perduoti ne visi įmonės dokumentai. Iš baudžiamosios bylos duomenų matyt, kad suinteresuotas asmuo I. A. pripažino praradusi įmonės buhalterinius dokumentus, nurodė, kad įmonėje ji atliko ir faktinės direktorės, ir buhalterės pareigas. Šias aplinkybes patvirtinto ir suinteresuotas asmuo V. A. 2016-05-31 teismo posėdžio metu. Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad įmonės buhalterinė apskaita buvo vykdoma netinkamai ir aplaidžiai, o įmonės valdymo organai sąmoningai vengė administratorei perduoti įmonės dokumentus ir turtą arba jie be svarbių priežasčių nėra visi išsaugoti, o tai yra pakankamas pagrindas pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu (ĮBĮ 20 str. 2 d. 5 p.).

10Be to, UAB "German Baltik" faktiškai esant nemokiai, V. A., kaip įmonės vadovas ir vienintelis akcininkas, pažeisdamas Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio nuostatas nesikreipė su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas, aiškindamas tyčinio bankroto požymius yra pažymėjęs ir tai, kad jeigu įmonei esant faktiškai nemokiai jos vadovas nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o toliau didina įmonės įsipareigojimus, pvz., sudarydamas nuostolingus sandorius, tai tokia įmonės vadovo veikla gali būti vertinama kaip siekis tyčia privesti įmonę prie bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2012; 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2013). Nors neturint įmonės finansinių dokumentų sunku daryti išvadą, nuo kurio momento valdymo organams atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau iš surinktų duomenų galima spręsti, jog įmonės finansiniai sunkumai nebuvo trumpalaikiai. Todėl suinteresuotas asmuo, būdamas įmonės vadovas ir geriausiai žinodamas įmonės finansinę padėtį, turėjo pareigą laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu būdu apsaugoti kreditorių interesus. Pažymėtina, kad bankroto byla UAB „German Baltik“ iškelta pagal UAB „Danta“ ieškinį, o ne pagal suinteresuoto asmens V. A. prašymą. Šių nurodytų aplinkybių visuma patvirtina aplaidų įmonės vadovo pareigų vykdymą, sąmoningai blogą pareigų atlikimą (ĮBĮ 20 str. 1 d. 2 p.).

11Suinteresuoto asmens V. A. prašymas sustabdyti bylą iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-150-512/2016 netenkintinas. Teismas pažymi, kad bylos dėl bankroto pripažinimo tyčiniu išnagrinėjimui neturės teisinės reikšmės priimtas teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-150-512/2016.

12Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012; kt.). Byloje nėra duomenų akivaizdžiai patvirtinančių, kad suinteresuotas asmuo V. A. veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, dalis dokumentų perduota administratorei, todėl bankroto administratorės prašymas jam skirti baudą pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį atmestinas.

132016-04-07 Mokėjimo nurodymu į teismo depozitinę sąskaitą suinteresuotas asmuo I. A. pervedė 200 Eur sumą, skirtą liudytojų kelionės išlaidoms apmokėti. 2016-06-03 iš teismo depozitinės sąskaitos išmokėta 53,19 Eur suma liudytojui V. S. . Likusi 146,81 Eur suma grąžintina suinteresuotam asmeniui I. A..

14Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos jos kopija pateiktina Klaipėdos apygardos vyriausiajam prokurorui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos (IBĮ 11 str. 10 d., 20 str. 6 d., CPK 300 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

16BUAB "German Baltik" bankroto administratorės UAB „Verslo administravimo kompanija“ prašymą tenkinti. BUAB "German Baltik", įmonės kodas Duomenys neskelbtini, buveinės adresas Duomenys neskelbtini, bankrotą pripažinti tyčiniu.

17V. A., asmens kodas ( - ) adresas Duomenys neskelbtini, nuo teismo nutarties pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu įsiteisėjimo dienos ketveriems metams apriboti teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

18Iš teismo depozitinės sąskaitos grąžinti 146,81 Eur suinteresuotam asmeniui I. A..

19Nutarčiai įsiteisėjus jos kopiją pateikti Klaipėdos apygardos vyriausiajam prokurorui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos respublikos finansų ministerijos.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. BUAB „German Baltik“ bankroto administratorė pateikė prašymą dėl BUAB... 3. Atsiliepime į prašymą V. A. prašė bankroto administratorės prašymo... 4. Prašymas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu tenkintinas.... 5. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas bankroto administratorės prašymas dėl BUAB... 6. ĮBĮ (byloje taikytina aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2013-10-01) 2... 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant įmonės... 8. Byloje esančioje specialisto išvadoje nurodyta, kad UAB „German Baltik“... 9. Viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės... 10. Be to, UAB "German Baltik" faktiškai esant nemokiai, V. A., kaip įmonės... 11. Suinteresuoto asmens V. A. prašymas sustabdyti bylą iki įsiteisės... 12. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 13. 2016-04-07 Mokėjimo nurodymu į teismo depozitinę sąskaitą suinteresuotas... 14. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 16. BUAB "German Baltik" bankroto administratorės UAB „Verslo administravimo... 17. V. A., asmens kodas ( - ) adresas Duomenys neskelbtini, nuo teismo nutarties... 18. Iš teismo depozitinės sąskaitos grąžinti 146,81 Eur suinteresuotam... 19. Nutarčiai įsiteisėjus jos kopiją pateikti Klaipėdos apygardos vyriausiajam... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali...