Byla 2-949-524/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovui bankroto administratoriui G. Č., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „Baltic transport group“ ieškinį atsakovui D. Ž. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovės ieškinys grindžiamas aplinkybe, kad atsakovas, būdamas bankrutuojančios UAB „Baltic transport group“ vadovas ir likvidatorius bei vienintelis akcininkas, bankroto administratoriui neperdavė įmonės turto pagal balanso duomenis ar jo sumažėjimą galinčių pagrįsti dokumentų. Pagal 2012-12-31 UAB „Baltic transport group“ balansą, įmonės turtą sudaro atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 26 572 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 405 319 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 20 461 Lt, iš viso 452 352 Lt. Ši suma laikytina atsakovo padaryta žala ir turi būti įmonei atlyginta.

3Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-06 sprendimu už akių buvo patenkintas ieškovės ieškinys ir jai iš atsakovo priteista 452 352 Lt žalos atlyginimo.

4Teismo 2014-01-13 nutartimi priimtas atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime atsakovas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2013 m. kovo mėn. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. su bankroto administratoriumi bendradarbiavo dėl įmonės dokumentacijos perdavimo. Atsakovas administratoriui perdavė 9 dokumentų segtuvus 2013-08-06. Atsakovas taip pat pateikė 2013-08-22 ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktus, kurie administratoriaus nepasirašyti. Be to, atsakovas nurodė, kad ieškovė į atsakovo padarytą žalą įtraukė ir įmonės per vienerius metus gautinas sumas (405 319 Lt), be to, 56 393,34 Lt galima išieškoti iš ieškovės debitorės UAB „Vėjelis“ ir 133 370,57 Lt – iš HCS A/S Transport&Spedition.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai jam įteikti viešo paskelbimo būdu.

6Ieškovė atsiliepime nurodė, kad atsakovas administratoriui perdavė tik dalį įmonės dokumentų, kitus dokumentus atsakovas administratoriui perdavė jau po sprendimo už akių priėmimo. Perduoti dokumentai netvarkingi, atsakovo pateiktame 2013-05-30 balanse nustatyti žymūs neatitikimai, t. y. balansas visiškai skiriasi nuo atsakovo pateikto balanso Lietuvos apeliaciniam teismui. Dokumentuose pilna neatitikimų, 2013-05-30 balanse prie turto nurodyta 90 000 Lt vertės UAB „Vigdomus“ akcijos, kurias įmonė įsigijo iš UAB „Šiuolaikiniai baldai“ pagal 2011-10-12 preliminariąją sutartį, tačiau sumokėta tik 90 000 Lt, nors sutartyje numatyta 100 000 Lt kaina, be to, iki galo neatsiskaityta. Tokio turto Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame balanse nėra. Taip pat balansuose skiriasi gautinos sumos, likutis įmonės kasoje. Akivaizdžiai matyti, kad 2013-05-30 balanso antrą dalį, t. y. praėjusių finansinių metų duomenis, atsakovas nurašė nuo apeliaciniam teismui pateikto 2012-12-31 balanso praėjusių metų (2011) stulpelio duomenis. Taip pat nė viename balanse nenurodytas kaip turtas įmonės vardu registruotas automobilis „Lexus IS3506“, kurį administratorius su policijos pagalba perėmė iš trečiojo asmens, taip pat atsakovas nepateikė jokių automobilio pirkimo–pardavimo sutarčių ar kitų dokumentų. Pats atsakovas nurodė, kad neturi galimybės sutvarkyti buhalterinių dokumentų. Tiek administratoriui, tiek įmonės kreditoriams kyla pagrįstų abejonių dėl apgaulingai tvarkytos įmonės buhalterijos. Vilniaus ekonominių nusikaltimų tyrimų skyriuje atsakovui iškelta baudžiamoji byla BK 182 str. 2 d., 209 str. 1 d., 222 str. 1 d. ir 223 str. 1 d. pagrindu.

7Teismo posėdyje administratorius palaikė reikalavimus. Nurodė, kad atsakovas nepateikė 2012–2013 metų pirminių dokumentų suvestinės, apyskaitos registro, kasos knygos, pagal pateiktus pirminius dokumentus nebuvo sudarytas naujas balansas. UAB „Vigdomus“ yra likviduojama įmonė, todėl jos akcijos yra bevertės. Atsakovo pateiktas debitorių sąrašas yra fiktyvus, administratorius iš debitorių gavo atsakymus, kad jie su UAB „Baltic transport group“ yra atsiskaitę.

8Pareiškimas netenkintinas.

9Po atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo bei vykdymo proceso dėl žyminio mokesčio išieškojimo valstybei sustabdymo atsakovas iš esmės nagrinėjant bylą nedalyvavo, bylos eiga nesidomėjo. Teismas konstatuoja, kad atsakovo pareiškime nurodyti įrodymai neturi įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 288 str. 4 d. 1 p.), atsakovas neįrodė, kad ieškovės ieškinys nepagrįstas ir neteisėtas (CPK 12 str., 178 str.). Iš byloje esančių balansų (b. l. 74–76) matyti, kad jie iš esmės skiriasi, atsakovas šių skirtumų nepaaiškino, jau nekalbant apie įrodymų pateikimą, todėl ieškovė pagrįstai ieškiniu reikalaujamos atlyginti žalos dydį apskaičiavo vadovaudamasi 2012-12-31 balansu (b. l. 17–18), kuris buvo pateiktas UAB „Baltic transport group“ bankroto byloje ir kuriuo vadovavosi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai spręsdami klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 4–11, CPK 185 str.).

10Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, UAB „Baltic transport group“ bankroto byloje Vilniaus apygardos teismo 2014-04-24 nutartimi patvirtinta 592 251,74 Lt kreditinių reikalavimų. Įmonės 2012-12-31 balanso duomenimis, UAB „Baltic transport group“ turėjo 452 352 Lt vertės turto, kurio atsakovas administratoriui neperdavė. Didžiąją dalį šio turto (405 319 Lt) sudarė debitorinės įmonės skolos, administratorius debitoriams išsiuntė pretenzijas, tačiau nė vienas jų savo skolos nepripažino. Atsakovas administratoriui nepateikė dokumentų, kurių pagrindu būtų galima šias skolas išieškoti iš debitorių teismine tvarka. Taigi atsakovas neįrodė pareiškime nurodytų aplinkybių, kad UAB „Baltic transport group“ debitines skolas galima išieškoti iš debitorių.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja; vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei (2006-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2006). Plėtodamas savo praktiką šios kategorijos bylose, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d.), juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.), taip pat CK 2.87 str. 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad bendrovės vadovo veiksmai turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių) (2009-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Kadangi valdymo organo narių civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek pačiam juridiniam asmeniui, tiek kreditoriams, tai žala, kaip viena iš būtinųjų valdymo organo nario civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.249 str.), gali būti apibūdinama kaip dėl neteisėto sprendimo atsiradęs juridinio asmens ar kreditoriaus turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias juridinis asmuo ar kreditorius būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 str. 1 d.), t. y. valdymo organo nario padaryta žala gali pasireikšti tiek tiesioginės, tiek netiesioginės žalos forma. Taigi valdymo organo narys privalėtų atlyginti tik tą žalą, kuri būtų jo neteisėtų veiksmų rezultatas (CK 6.247 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2013).

12Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas bendrovės vadovui atlyginti padarytą žalą, iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003, 2009-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009.). Tačiau atsakovas šioje byloje tokių įrodymų nepateikė. Priešingai, Vilniaus apygardos teismo 2013-07-24 nutartimi atsakovui už įpareigojimų administratoriui perduoti turtą ir dokumentus nevykdymą skirta bauda (b. l. 19, 20), taigi atsakovo kaltė yra nustatyta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (CPK 182 str. 2 p.).

13Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, yra atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, kitų įstatymuose bei teisės aktuose, bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą (CK 2.82 str. 3 d., ABĮ 19 str. 8 d., 37 str. 12 d., ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.).

14Atsakovas pagal jo paties sudarytą balansą neperdavė administratoriui viso turto, dokumentų, kurių pagrindu būtų galima išieškoti debitines skolas įmonei, pats laiku nesiėmė priemonių skoloms išieškoti. Šis atsakovo neteisėtas neveikimas yra susijęs priežastiniu ryšiu su ieškovei padaryta žala, todėl atsakovas privalo atlyginti dėl netinkamo pareigų vykdymo padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d., 6.246–6.249 str., 6.263 str.). Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintinas (CPK 288 str. 3 d. 1 p.), nenustačius įstatyme numatytų sprendimo už akių panaikinimo ir bylos nagrinėjimo atnaujinimo pagrindų (CPK 288 str. 4 d.).

15Klaipėdos apygardos teismo 2014-02-05 nutartimi buvo sustabdytas vykdymo procesas pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-01-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1565-524/2013 dėl 8 524 Lt žyminio mokesčio valstybei išieškojimo. Netenkinus atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nutartis dėl vykdymo proceso sustabdymo naikintina (CPK 150 str. 2 d.).

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 288 str. 3 d., 290, 291 str., teismas

Nutarė

17atsakovo D. Ž. pareiškimo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-06 sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinti.

18Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-02-05 nutartį dėl vykdymo proceso pagal Klaipėdos apygardos teismo 2014-01-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1565-524/2013 dėl 8 524 Lt žyminio mokesčio valstybei išieškojimo iš skolininko D. Ž., asmens kodas ( - ), sustabdymo.

19Nutartį išsiųsti šalims ir Klaipėdos apskrities VMI.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant... 2. ieškovės ieškinys grindžiamas aplinkybe, kad atsakovas, būdamas... 3. Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-06 sprendimu už akių buvo patenkintas... 4. Teismo 2014-01-13 nutartimi priimtas atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai jam įteikti... 6. Ieškovė atsiliepime nurodė, kad atsakovas administratoriui perdavė tik... 7. Teismo posėdyje administratorius palaikė reikalavimus. Nurodė, kad atsakovas... 8. Pareiškimas netenkintinas.... 9. Po atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo bei... 10. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, UAB „Baltic transport... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įmonės... 12. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo... 13. Atsakovas, būdamas bendrovės vadovu, yra atsakingas už bendrovės veiklos... 14. Atsakovas pagal jo paties sudarytą balansą neperdavė administratoriui viso... 15. Klaipėdos apygardos teismo 2014-02-05 nutartimi buvo sustabdytas vykdymo... 16. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 288 str. 3 d., 290, 291 str., teismas... 17. atsakovo D. Ž. pareiškimo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-06... 18. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-02-05 nutartį dėl vykdymo proceso... 19. Nutartį išsiųsti šalims ir Klaipėdos apskrities VMI.... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...