Byla I-4248-437/2012
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Jūros Marijos Strumskienės, Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokatei Odetai Dominaitytei, A. S., V. S., atsakovių atstovėms Arūnei Šerepkaitei, Giedrei Kornijenkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos Valstybės įmonės Valkininkų miškų urėdijos skundą atsakovėms Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja VĮ Valkininkų miškų urėdija (toliau – urėdija) 2012-09-06 su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama: 1. panaikinti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 2012-08-03 rašte Nr.3JA-158-144 „Dėl viešųjų pirkimų vertinimo“ išdėstytą sprendimą, kad VĮ Valkininkų miškų urėdijos skundžiamas 2012-01-26 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas pripažinti netinkamomis finansuoti 152 356,86 Lt miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų išlaidas yra teisėtas ir pagrįstas; 2. panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2012-01-26 rašte Nr. BRK-(3.239)-502 išdėstytą sprendimą nesuteikti VĮ Valkininkų miškų urėdijai 152 356,86 Lt paramos dėl to, kad pripažintos netinkamomis finansuoti 152 356,86 Lt miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų (kirtimų ir šakų išvežimas) išlaidos; 3. įpareigoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos klausimą dėl paramos skyrimo VĮ Valkininkų miškų urėdijai spręsti iš naujo (tomas 1, b.l. 1-10). Paaiškina, kad pareiškėja 2011-10-21 Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - ir NMA) pateikė mokėjimo prašymą Nr.2MP-KA-l 1-1-001737-MP001 paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ veiklos sritį „Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės“. Mokėjimo prašymas pateiktas pagal 2011-09-30 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ paramos sutartį Nr.( - ). NMA 2012-01-26 raštu Nr. BRK-(3.239)-502 „Dėl paramos neskyrimo“ informavo urėdiją apie priimtą sprendimą, kuriame nurodė, kad urėdijos prašoma išmokėti 152 356,86 Lt paramos suma nebus skiriama. Pripažintos netinkamomis finansuoti 152 356,86 Lt miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų (kirtimų atliekų ir šakų išvežimas) išlaidos, kadangi įvertinus 2011-09-02 pateiktus neskelbiamų derybų dėl miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų dokumentus buvo nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau - VP Įstatymas) pažeidimai. Parama neskirta, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu (toliau -Administravimo taisyklės), 145.1 punktu, kuriame nustatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu yra perkančiosios organizacijos prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti vadovaujantis VP Įstatymo nuostatomis bei Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. 3D-19 (toliau - Įgyvendinimo taisyklės) 27.2 punktu, kuriame nustatyta, jog tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, kai prekių, paslaugų, darbų pirkimai atlikti vadovaujantis XVIII skyriuje numatyta tvarka ir 87 punktu, kuriame numatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, kurie pagal VP Įstatymą yra perkančiosios organizacijos, privalo prekių, paslaugų ar darbų pirkimą organizuoti vadovaudamiesi šio įstatymo nuostatomis. Sprendimas skųstas Žemės ūkio ministerijai, kuri 2012-08-03 raštu Nr.3JA-158-144 „Dėl viešųjų pirkimų vertinimo“ informavo, kad urėdijos 2012-01-26 NMA sprendimas pripažinti netinkamomis finansuoti 152 356,86 Lt miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų (kirtimų atliekų ir šakų išvežimas) išlaidas yra teisėtas ir pagrįstas.

3Vertina, kad skundžiami aktai neteisėti. Pažymi, kad Ministerijos skundžiamas sprendimas priimtas po to, kai Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau -Tarnyba) 2012-07-25 raštu Nr.4S-3587 „Dėl viešųjų pirkimų dalinio vertinimo“ informavo Ministeriją apie atliktą urėdijos vykdytų neskelbiamų derybų dėl miško ruošos ir medienos ruošos (kirtimo atliekų ir šakų išvežimas) paslaugų pirkimo dokumentų įvertinimą, kuriame nurodė, kad VP Įstatymo pažeidimai, padaryti vykdant miško ruošos paslaugų pirkimą (pirkimą Nr. l) ir medienos ruošos paslaugų (kirtimo atliekų ir šakų išvežimą) pirkimą (pirkimą Nr.2), turėjo įtakos jo rezultatams.

4Tarnyba, Ministerijos prašymu, vertindama urėdijos 2012-02-09 skundo pagrįstumą, 2012-07-25 raštu Nr.4S-3587 „Dėl viešųjų pirkimų dalinio vertinimo“ konstatavo tam tikrus VP Įstatymo pažeidimus. Ministerija, gavusi paminėtą raštą, skundžiamame sprendime iš esmės tik nurodė, kad VP Įstatymo pažeidimai turėjo įtakos rezultatams ir visą prašomą išmokėti 152 356,86 Lt paramos sumą pripažino netinkamomis finansuoti išlaidomis. Ministerija nevertino ir nepatikrino, kurie Tarnybos rašte nurodyti pažeidimai yra esminiai, dėl kurių urėdijai, ginčijamu Ministerijos sprendimu neskirta parama. Kaip matyti, iš Tarnybos rašto, iš esmės nebuvo konstatuota, kad miško ruošos paslaugų ir medienos ruošos paslaugų (kirtimo atliekų ir šakų išvežimą) pirkimai atlikti, pažeidžiant VP Įstatymą, o tik nurodyta kai kurie, Tarnybos nuomone, padaryti viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimai. Pažymi, kad net pripažinus, kad Tarnybos rašte paminėtos VP Įstatymo nuostatos buvo pažeistos, šie pažeidimai turi būti laikytini formaliais ir nesudaro pagrindo paramos neskyrimui. Perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kai pažeidžiamos imperatyviosios VP Įstatymo nuostatos ir suvaržomos konkuravimo tarp tiekėjų galimybės.

5Urėdija mano, jog nėra pagrindo pripažinti, kad vykdant miško ruošos paslaugų ir medienos ruošos paslaugų (kirtimo atliekų ir šakų išvežimą) pirkimus, viešųjų pirkimų skaidrumo, dalyvių lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos ir racionalaus lėšų naudojimo principai buvo pažeisti. Tarnyba, įvertinusi NMA 2011-12-21 išvadoje Nr. BRK-(15.10)-8992 nurodytus pažeidimus 2012-07-25 raštu Nr.4S-3587 „Dėl viešųjų pirkimų dalinio vertinimo“ nurodė, kad kai kurių NMA išvadoje nurodytų pažeidimų konstatavimui nebuvo pagrindo.

6Pirkimas buvo vykdomas neskelbiamų derybų būdu pagal VP Įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Pirkimas buvo vykdomas 2010-09-08 praūžusios audros padarinių likvidavimui. Audros metu buvo išversti VĮ Valkininkų miškų urėdijos Versekos, Valkininkų, Vėžionių ir Žilinų miškai. Urėdija ypatingai skubiai turėjo imtis priemonių audros padarinių likvidavimui, kadangi reikėjo kaip galima greičiau atnaujinti susisiekimą, išvalyti užverstus kelius, bei elektros linijas.

7Urėdija, vykdydama pirkimą, kvietė į derybas po vieną tiekėją. Šiuo atveju urėdija kvietimuose nurodė reikalavimą pateikti įrodymus apie minimalius kvalifikacinius reikalavimus (pateikti įmonės registracijos pažymėjimą ir įstatų/nuostatų kopiją). Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys buvo tikrinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Vertina, kad VP Įstatymo 87 straipsnio 1 dalies nuostatos, įpareigojančios urėdiją įsitikinti ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį, vykdant pirkimą neskelbiamų derybų būdu, savo nuožiūra, vadovaujantis VP Įstatymo 32-38 straipsniuose įtvirtintais reikalavimais, šiuo atveju nebuvo pažeistos.

8Šiuo ginčo atveju aktualūs susitarimai, pasirašyti 2010-12-23 su V. L. IĮ Nr.( - ) dėl Sutarties 2010-08-18 Nr. ( - ) pakeitimo ir 2011-01-05 su Miško savininkų kooperatyvu „Karšuvos giria“ Nr.( - ) dėl sutarties 2010-09-25 Nr. ( - ) pakeitimo. Šiais susitarimais yra koreguoti sutartyse numatyti įkainiai dėl padidėjusių kuro kainų. Rekomendacijų 16.3. punkte nustatyta, kad sutarties pakeitimas yra laikomas neesminiu, kai dėl pasikeitusio PVM ar kito tiesiogiai su kaina susijusio mokesčio keičiama pirkimo sutarties kaina. Paslaugų įkainius už medienos kirtimą ir medienos traukimą, tiesiogiai įtakojo padidėjusi kuro kaina dėl akcizo mokesčio. Nuo 2011-01-01 buvo padidintas dyzelinių degalų akcizo tarifas, t.y., nuo 947 Lt iki 1043Lt už 1000 litrų (Lietuvos Respublikos Akcizų įstatymo 37 str. l d.; 2001-10-30 Nr.IX-569). Atsižvelgiant į žymiai padidėjusį akcizo tarifą degalams, bei remiantis CK 6.653 str. 4 d., šalių susitarimu buvo nežymiai koreguotas įkainis už paslaugas. Vertina, kad net ir pripažinus šiuos sutarčių pakeitimus esminiais, kaip pažeidžiančius imperatyvias VP Įstatymo nuostatas, šių susitarimų sudarymas nesudaro pagrindo paramos neskyrimui. Pažymi, kad mokėjimo prašyme prašoma skirti parama pagal 2010-08-18 sutartį Nr.( - ) su V. L. IĮ už atliktas paslaugas: pagal aktą 2010-09-30 Nr.225-ra, PVM sąskaita faktūra 2010-09-30 TGK Nr.( - ); aktą 2010-09-30 Nr.228-ra, PVM sąskaita faktūra 2010-09-30 TGK Nr.( - ); aktą 2010-10-29 Nr.232-ra, aktą 2010-10-29 Nr.231, aktą 2010-10-29 Nr.229-ra, PVM sąskaita faktūra 2010-10-29 TGK Nr.( - ); aktą 2010-11-30 Nr.251-ra, aktą 2010-11-30 Nr.253-ra, aktą 2010-11-30 Nr.254-ra, aktą 2010-11-30 Nr.( - ), aktą 2010-11-30 Nr.( - ) PVM sąskaita faktūra 2010-11-30 TGK Nr.( - ) yra už atliktus darbus sumoje 30835,46 Lt laikotarpyje nuo 2010-09-01 iki 2010-12-01 (iki sutarties pakeitimo). Todėl, net ir konstatavus VP Įstatymo esminį pažeidimą, 30835,46 Lt išlaidų nėra jokio pagrindo pripažinti kaip netinkamomis finansuoti. Tokiu atveju, vertinant sudaryto susitarimo teisėtumą, galėtų būti spręstinas klausimas dėl išlaidų pripažinimo tinkamomis tik dėl 11818,15 Lt sumos, o būtent išlaidų patirtų po sutarties pakeitimo. Pagal aktą 2010-12-31 Nr.265-ra, aktą 2010-12-31 Nr.266-ra, aktą 2010-12-31 Nr.267-ra PVM sąskaita faktūra 2010-12-31 TGK Nr.( - ) atliktų per 2010 metų gruodžio mėnesį, po susitarimo pasirašymo. Mokėjimo prašyme prašoma skirti parama pagal 2010-09-28 sutartį Nr. ( - ) su Miško savininkų kooperatyvu „Karšuvos giria“ už atliktas paslaugas: pagal aktą 2010-10-29 Nr.( - ), PVM sąskaita faktūra 2010-10-29 IND Nr.( - ); aktą 2010-11-30 Nr.( - ), aktą 2010-11-30 Nr.( - ), PVM sąskaita faktūra 2010-11-30 IND Nr.( - ) sumoje 28643,70 Lt laikotarpyje nuo 2010-10-01 iki 2010-11-30. Susitarimas dėl sutarties pakeitimo pasirašytas 2011-01-05. Todėl, net ir konstatavus VP Įstatymo esminį pažeidimą dėl šio susitarimo pasirašymo, 28643,70 Lt išlaidų nėra jokio pagrindo pripažinti kaip netinkamomis finansuoti. 2010-09-28 sutarties Nr. ( - ) 6.1 punkte sutarties galiojimas buvo numatytas nuo 2010-09-28 iki 2011-01-15. Sutarties 3.2 punkte numatyta, kad „užsakovas medieną priima dalyvaujant Tiekėjui pagal poreikį, priklausomai nuo medienos gamybos ir pardavimo apimčių“. Sutarties objektas - miško ruošos darbai (vėjavartų, vėjalaužų tvarkymas) - buvo specifinis. Dėl audros metu išversto didelio kiekio miškų, negalima buvo tiksliai numatyti pagaminamos medienos kiekio ir jį laiku realizuoti. Susidarė pagamintos medienos perteklius, atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis CK 6.200 straipsnyje įtvirtintais bendradarbiavimo, kooperavimosi, ekonomiškumo principais, laikantis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principų, įtvirtintų CK 1.5 straipsnyje, šalių susitarimu sutarties galiojimas buvo pratęstas. Urėdija, įvertinusi tai, kad keičiama sutartis buvo sudaryta, neskelbiamų derybų būdu, į derybas kviečiant po vieną tiekėją, todėl pakeitus sutarties galiojimo terminą, pareiškėja vertina, kad negalėjo pažeisti VP Įstatymo 3 straipsnyje nustatytų principų ir tikslų, o būtent, toks sutarties pakeitimas negali būti laikomas esminiu, nes juo nustatytos sąlygos, jei jos būtų nustatytos pradinės sutarties sudarymo procedūros metu, nebūtų suteikusios galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvavo konkurso dalyviams, arba konkurso nugalėtoju negalėtų pripažinti kito nei pasirinktasis asmens pasiūlymą; kad dėl tokio sutarties pakeitimo nepasikeitė ekonominė sutarties pusiausvyra asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose. Vertina, kad net ir pripažinus šiuos sutarčių pakeitimus esminiais, pažeidžiančiais imperatyvias VP Įstatymo nuostatas, šiuo atveju šių susitarimų sudarymas nesudaro pagrindo paramos neskyrimui. Mokėjimo prašyme prašoma skirti parama pagal sutartį Nr.( - ) sumoje 28643,70 Lt už patirtas išlaidas dėl atliktų darbų yra už laikotarpį nuo 2010-10-01 iki 2010-11-30, t.y. iki minėtų susitarimų sudarymo.

92010-08-13 kvietime dalyvauti neskelbiamų derybų būdu Nr.V6-801, siųstame tiekėjui V. L. IĮ nurodytas perkamų paslaugų kiekis yra 24000 ktm. Derybų metu tiekėjo V. L. IĮ pasiūlytas atlikti paslaugų kiekis buvo 2000 ktm. Derybų rezultatas buvo užfiksuotas 2010-08-17 derybų protokole. Vadovaujantis derybų protokole užfiksuotu galutiniu pasiūlytu kiekiu, su tiekėju V. L. IĮ 2010-08-18 sudaryta sutartis Nr. ( - ) dėl 2000 ktm. medienos iškirtimo ir išvežimo.

102010-08-13 kvietime dalyvauti neskelbiamų derybų būdu Nr. V6-802, siųstame tiekėjui J. K. IĮ nurodytas perkamų paslaugų kiekis yra 24000 ktm. Derybų metu tiekėjo J. K. IĮ pasiūlytas atlikti paslaugų kiekis buvo 800 ktm. Derybų rezultatas buvo užfiksuotas 2010-09-16 derybų protokole. Vadovaujantis derybų protokole užfiksuotu galutiniu pasiūlytu kiekiu, su tiekėju J. K. IĮ 2010-09-16 sudaryta sutartis Nr. ( - ) dėl 800 ktm. medienos iškirtimo ir išvežimo. VP Įstatymo 39 straipsnio 1 dalis numato, kad atliekant pirkimą derybų būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, tačiau negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Sudaryta sutartis atitinka derybų posėdžio protokole pasiūlytą paslaugų kiekį, dėl to Tarnybos išvada, kad pažeista Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostata yra nepagrįsta.

11Pažymi, kad pareiškėja, vykdydama viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu, kviesdama į derybas tik vieną kandidatą, neprivalėjo pareikalauti nustatytos formos tiekėjo deklaracijos.

12Tvirtina, kad nėra pagrindo teigti, jog vykdant pirkimą Nr.2 neskelbiamų derybų būdas parinktas neteisėtai. 2010-12-27 supaprastinto atviro konkurso būdu buvo perkamos medienos ruošos paslaugos. Apie pirkimą buvo paskelbta viešai 2010-12-09 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Pagal medienos ruošos paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų 9 punktą numatyta, kad pirkimo objektas suskirstytas į 3 pirkimo dalis. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą pagal apimtį ne visai vienai pirkimo daliai, vienai pirkimo daliai, kelioms dalims arba visoms dalims. Trečioje pirkimo dalyje buvo numatyta perkamos paslaugos - kirtimo atliekų išvežimas 25,0 ktm. Pirkimas dėl šios pirkimo dalies neįvyko, nes nebuvo gauta pasiūlymų. Urėdija pasirinko neskelbiamų derybų būdą, nepažeisdama VP Įstatymo reikalavimų. 92 str. 3 d. l p. numato, kad neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų. Vertina, kad nėra pagrindo teigti, jog neskelbiamų derybų būdo pasirinkimas užkirto kelią kitiems tiekėjams dalyvauti pirkime ir urėdija neužtikrino VP Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi.

13Pagal medienos ruošos paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų 9 punktą buvo numatyta, kad tiekėjas gali pateikti pasiūlymą pagal apimtį ne visai vienai pirkimo daliai. Supaprastinto atviro konkurso atveju tiekėjai galėjo teikti pasiūlymus ne visam 25 tūkst. ktm. kiekiui. Todėl urėdija 2011-01-28 raštais Nr.V6(7.31)-134 ir V6(7.31)-136 pateikė kvietimus dalyvauti neskelbiamų derybų procese dviem tiekėjams UAB „Medvėkas“ ir UAB „Miško švara“. Įvertinus tiekėjų pasiūlymus, pripažinus atitinkančius minimalius reikalavimus, buvo vykdomos derybos. Derybų metu suderėta kaina neviršijo Konkurso sąlygų 32 punkte nustatytos maksimalios 27 Lt kainos. Kadangi Konkurso sąlygose buvo numatytas pirkimo objekto skaidymas į dalis, su abiem tiekėjais UAB „Medvėkas“ ir UAB „Miško švara“ buvo pasirašytos sutartys dėl darbų vykdymo.

14Urėdija kvietimuose nurodė reikalavimą pateikti įrodymus apie minimalius kvalifikacinius reikalavimus (pateikti įmonės registracijos pažymėjimą ir įstatų/nuostatų kopiją). Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys buvo tikrinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis.

15Kvietimus urėdija abiems tiekėjams siuntė dėl atskirų trijų pirkimo dalių, dėl to abiejų įmonių, atitikusių urėdijos nustatytus reikalavimus, pasiūlymai buvo pripažinti laimėjusiais ir su šiomis įmonėmis sudarytos sutartys.

16Urėdija, po neįvykusio atviro konkurso, vykdydama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, kviesdama į derybas tik po vieną kandidatą, atskiroms trims pirkimo dalims, neprivalėjo nurodyti ir reikalauti VP Įstatymo 24 straipsnio 5, 9, 23 punktuose nurodytos informacijos. Todėl nėra pagrindo teigti, kad urėdija pažeidė VP Įstatymo 85 straipsnio 1 dalies nuostatą

17VP Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartyje turi būti nurodyta kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką. 2011-01-28 sutarties Nr.( - ) 2 dalyje nurodyta kirtimo atliekų išvežimo į tarpinį sandėlį kaina - 27 Lt/ktm plius PVM. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina už 1 ktm. Todėl negalima teigti, kad pažeista VP Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkto nuostata. Urėdija, sudarydama sutartis, nepareikalavo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tačiau šiuo atveju, šis pažeidimas turėtų būti laikomas formaliu, kadangi jis nepažeidžia imperatyvių VP Įstatymo nuostatų. Be to, visi darbai kuriuos įsipareigojo atlikti tiekėjai yra atlikti, sutartys įvykdytos.

18Pažymi, kad urėdija, vykdydama pirkimus, visą laiką konsultavosi su Viešųjų pirkimų tarnyba, teikė reikiamas ataskaitas ir informaciją. Jokių pastabų ar pretenzijų urėdija dėl vykdomų pirkimų nėra gavusi. Viešųjų pirkimų tarnybos veiksmai leido urėdijai pagrįstai manyti, kad esminių viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, sudarant sutartis miško ruošos darbams, padaryta nebuvo. Todėl urėdija turėjo pagrįstų lūkesčių dėl sudarytų sutarčių teisėtumo.

19Vertina, kad atsakovų priimti sprendimai pažeidžia ir proporcingumo principą. Konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja ir tai, kad už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, tarp siekiamo tikslo nubausti pažeidėją bei užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra (proporcingumas). Urėdija, likviduodama stichinės nelaimės padarinius, privalėjo pirkimus vykdyti ypatingos skubos tvarka, nes kitaip būtų iškilusi grėsmė viešajam interesui, sutrikdytas susisiekimas dėl medžiais užverstų kelių, sutrikdytas elektros tiekimas dėl medžiais užverstų elektros linijų, iškiltų grėsmė pirmos pagalbos suteikimui ir pan. Būtų padaryta didžiulė žala valstybės turtui, laiku nesutvarkyta mediena prarastų vertę, susidarytų sąlygos medžių kenkėjams plisti į dar likusius audros nepaleistus miškus.

20Pažymi, kad urėdijos patirtos išlaidos dėl kurių yra prašoma paramos yra patirtos už darbus, kurių pirkimą urėdija vykdė vadovaudamasi VP Įstatymo nuostatomis, kaip to reikalauja Administravimo taisyklės ir Įgyvendinimo taisyklės. Nustatyti VP Įstatymo pažeidimai turi būti laikytini formaliais ir tai negali duoti pagrindo paramos neskyrimui. Visos sutartys yra įvykdytos, laiku sutvarkyta mediena, atkuriami pažeisti miškų plotai. Paramos neskyrimas dėl formalių VP Įstatymo pažeidimų, prieštarautų teisingumo, proporcingumo, teisėtų lūkesčių principams.

21Pareiškėjos atstovai teismo posėdyje skundą palaikė jame išdėstytais motyvais.

22Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime pareiškėjos skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą (tomas 2, b.l. 49-52). Paaiškina, kad ginčijamu Agentūros 2012-01-26 sprendimu Nr. BRK(3.239)-502 „Dėl paramos neskyrimo“ nutarta nesuteikti pareiškėjos prašomų 152 356,86 Lt paramos miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų (kirtimų atliekų ir šakų išvežimo) išlaidoms kompensuoti. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja nesivadovavo Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06. įsakymo Nr. 3D-153 153.1 punktu, kuriame nustatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, jog patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu yra perkančiosios organizacijos, prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, taip pat Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ įgyvendinimo taisyklių 64 punktu, kuriame nurodyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, kurie pagal Įstatymą yra perkančiosios organizacijos, privalo prekių, paslaugų ar darbų pirkimą organizuoti vadovaudamiesi Įstatymo nuostatomis, bei 2011-09-30 su Agentūra pasirašytos Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ veiklos srities „Stichinių nelaimių ir gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės“ paramos sutarties Nr. ( - ) (toliau - Paramos sutartis) 4.6 bei 5.4 punktų reikalavimų prekes, paslaugas ar darbus, kuriems įsigyti suteikiama parama, įsigyti laikantis Įstatymo nuostatų taip pat kitų ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

23Pažymi, kad ginčijamas 2012-01-26 sprendimas Nr. BRK(3.239)-502 „Dėl paramos neskyrimo“ priimtas vadovaujantis Agentūros Bendrųjų reikalų departamento viešųjų pirkimų skyriaus 2011-12-21 išvada Nr. BRK-(15.10)-8992, kurioje konstatuota, kad neskelbiamos derybos dėl miško ruošos paslaugų pirkimo, supaprastintas atviras konkursas dėl medienos ruošos paslaugų pirkimo, neskelbiamos derybos dėl medienos ruošos paslaugų (kirtimo atliekų ir šakų išvežimas) pirkimo bei neskelbiamos derybos dėl miškininkystės paslaugų pirkimo neatitinka Įstatymo reikalavimų.

24Pažymi, kad Įstatymo 32 str. 1 d. bei 87 str. 1 d. imperatyviai nurodo, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti Įstatymo 33-37 straipsniuose: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, teisė verstis ūkine veikla, ekonominis ir finansinis bei techninis pajėgumai, sąlygos, draudžiančios ar ribojančios dalyvavimą konkurse. Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Perkančioji organizacija turi teisę apsispręsti, kokius kvalifikacinius reikalavimus iškelti tiekėjams, siekiantiems dalyvauti pirkime. Įstatymo 33 str. 1 dalyje nustatant sąlygas, draudžiančias ir ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, išskiriama sąlyga, kuria perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl laimėjusio tiekėjo, visais atvejais privalo būti įsitikinusi, t. y. perkančioji organizacija turi atmesti paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

25Ši nuostata aiškiai ir imperatyviai įtvirtina pareigą perkančiajai organizacijai visais atvejais paprašyti tiekėjus pateikti dokumentus, įrodančius tokių aplinkybių nebuvimą. Pažymi, kad nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad Įstatymo 57 str. 2 d. 2 p. suteikia galimybę netikrinti tiekėjo atitikimo Įstatymo 33 str. 1 dalies reikalavimams, nes Įstatymas nenumato galimybės perkančiai organizacijai nukrypti nuo šios nuostatos reikalavimų jokiais atvejais, išskyrus tuos atvejus, kai neprivaloma tikrinti kvalifikacijos. Pažymi, kad atsakovės nesutiko su pareiškėjos paaiškinimu, kad buvo vykdomos 24 atskiros neskelbiamos derybos dėl miško ruošos paslaugų pirkimo, kviečiant dalyvauti jose tik po vieną teikėją. Pareiškėjos 2010 m. vėjovartų - vėjolaužų likvidavimo technologinių priemonių plane numatyta pirkti 48 914 ktm paslaugų. Vadovaujantis šiuo planu 2010 m. rugpjūčio-gruodžio mėnesiais vykdytos neskelbiamos derybos kviečiant teikti pasiūlymus dėl 24 000 ktm., vėliau dėl 4 000 ktm., 6 000 ktm., 8 000 ktm., 2 000 ktm. ir t.t., pvz., 2010-08-13 kvietimai dalyvauti derybose 2010-08-13 dėl vienodo 24 000 ktm perkamų paslaugų kiekio išsiųsti 9 tiekėjams. Tai leidžia abejoti pareiškėjos argumentais, kad siekiant nusipirkti aukščiau nurodytą paslaugų kiekį buvo vykdomos 24 neskelbiamos derybos. Nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad, vadovaudamasi Įstatymo 85 str. 1 d., ji, vykdydama neskelbiamas derybas, į kurias kviestas tik vienas tiekėjas, turėjo teisę nereikalauti tiekėjų pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaracijos. Mano, kad vykdytos neskelbiamos derybos, kuriose dalyvavo ne vienas, o 24 tiekėjai, todėl Įstatymo 85 str. 1 d. nurodyta išimtis šiuo atveju negali būti taikoma.

26Dėl Įstatymo 18 str. 8 dalies pažeidimų paaiškina, kad nesutinka su pareiškėjos argumentais dėl jos skunde ginčijamų sutarties pratęsimų bei pakeitimų neprieštaravimo Įstatymo nuostatoms. Pažymi, kad visi skunde minimi sutarčių pratęsimai padaryti keičiant sutarties kainą, sutarties galiojimo terminus, kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - ETT) ir Lietuvos Respublikos teismų suformuotoje praktikoje laikomi esminėmis sutarties nuostatomis bei nė vienam iš ginčijamų sutarties pakeitimų bei pratęsimų nebuvo gautas Tarnybos sutikimas. Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik išimtiniais atvejais. Remiantis ETT suformuota praktika ir Įstatymo principais, keičiamos gali būti tik tos sutarties sąlygos, kurios yra neesminės ir pakeitimas nenustato iš esmės kitokių sąlygų, negu buvo nustatyta pirkimo dokumentuose.

27Taip pat Įstatymo 18 str. 8 d. bei Tarnybos direktoriaus 2009-05-05 įsakymu Nr. 1S-43 patvirtintų Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijų (toliau -Rekomendacijos) 5 punkte nurodoma, kad pirkimo sutarties sąlygų keitimams turi būti gautas Tarnybos sutikimas. Ši nuostata taikoma visoms raštu sudarytoms pirkimo sutartims, nepriklausomai nuo perkančiosios organizacijos tipo, pirkimo sutarties sudarymo laiko, pirkimo sutarties trukmės, vykdytų pirkimo procedūrų.

28Vertina, kad atsižvelgiant į tai, kad buvo vykdomos ne 24 derybos, bet vienerios derybos, į kurias kviesti mažiausiai 24 teikėjai ir kurias įvykdžius sudarytos 24 sutartys, niekiniai yra pareiškėjos argumentai dėl to, kad darant sutarčių pakeitimus/pratęsiant sudarytas sutartis nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai bei tikslai, nes į derybas kviestas tik vienas tiekėjas, todėl daromu pakeitimu nustatytos sąlygos, jei jos būtų nustatytos pradinės sutarties sudarymo procedūros metu, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugalėtoju pripažinti kito nei pasirinktasis asmens pasiūlymą ir dėl to, kad pakeitimu nebūtų pakeista ekonominė sutarties pusiausvyra asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

29Pažymi, kad priešingai nei teigia pareiškėja, sutartyje nustatytos kainos, jos galiojimo terminų pratęsimas yra laikomas esminių nuostatų keitimu. Tą patvirtina nuosekli teismų praktika: ETT 2008-06-19 byloje „Pressetext Nachrichtenagentur GmbH“ (Nr. C-454/06) pakeitimai tikėtinai laikytini esminiais, kai iš esmės keičiamas pradinės sutarties dalykas (pavyzdžiui, apima daugiau paslaugų nei pradinė sutartis), kaina, terminai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-11-05 nutartyje dėl bylos Nr. 3K-30458/2007 pabrėžiama, kad „įstatymo nuostatos, pagal kurias sudarant sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, yra imperatyvaus pobūdžio ir joms prieštaraujančios viešojo pirkimo sutarties sąlygos yra niekinės ir negaliojančios. Argumentai apie rinkos ir kainų pokyčius bei šalių reakciją į numatomus pasikeitimus realiame gyvenime neduoda teisinio pagrindo VPĮ aiškinti ir taikyti kitaip. Sutarties laisvės principas ginčo sutarties šalims turi būti taikomas tiek, kiek jo neapribojo VPĮ normos ir paskelbto viešojo pirkimo dokumentai“. Pabrėžia, kad, priešingai nei nurodo pareiškėja, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas santykiams, kilusiems iš viešųjų pirkimų taikomas subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias Įstatymo nuostatas, o visos kitos teisės normos turi būti taikomos tais atvejais, kai Įstatymas nereglamentuoja klausimo arba kai Įstatyme įtvirtintos blanketinės nuorodos. Todėl apie sudarytų pirkimo sutarčių teisėtumą pirmiausia reikia spręsti atsižvelgiant į Įstatymo nuostatas (3,18 straipsnius, 39 straipsnio 7 dalį), o civilinio kodekso 6.226 straipsnio norma turi būti taikoma tik subsidiariai. Civiliniu kodeksu bus galima vadovautis tik tais atvejais Įstatymas konkrečiai pateikia nuorodą į šį teisės aktą. Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo bei keitimo klausimus išimtinai reglamentuoja Įstatymas, Civilinis kodeksas šiuo atveju nebus taikomas. Pažymi, kad tuo atveju, kai perkančioji organizacija, nesivadovaudama Įstatymo 18 str. 8 d. nuostata, pažeisdama skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo bei proporcingumo principus bei viešojo pirkimo tikslus, pakeičia esmines viešojo pirkimo sutarties nuostatas, kyla klausimas dėl tokios sutarties galiojimo. Pakeitimais pratęstas sutarčių galiojimo terminas, pakeista kaina bei, kaip nurodo pareiškėja, ir paslaugų kiekis, iš esmės galėjo lemti tai, kad į derybas būtų kviečiami kiti didesnį paslaugų kiekį galintys pasiūlyti teikėjai ar už kitą nei pasiūlyta kainą galintys paslaugas suteikti tiekėjai. Tai, kad tiekėjui, su kuriuo buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, buvo pasiūlytas papildomas kiekis paslaugų bei pratęstas terminas jas atlikti, pakeitė ekonominę šalių pusiausvyrą tiekėjo naudai. Be to, tai akivaizdžiai pažeidė skaidrumo principą nes apie papildomą paslaugų pirkimą nebuvo skelbiama, pažeistas viešumo viešuosiuose pirkimuose reikalavimas. Taip pat kyla klausimas, ar keičiant sutartį vis dar egzistavo ypatingos aplinkybės, leidžiančios pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu.

30Dėl netinkamai pasirinko pirkimo būdo paaiškina, kad nustatyta, jog buvo netinkamai pasirinktas pirkimo būdas - neskelbiamos derybos. Pareiškėjos viešųjų pirkimų komisija, nustačiusi, kad nebuvo pateiktas nė vienas pasiūlymas supaprastintame atvirame konkurse dėl medienos ruošos paslaugų pirkimo (skelbtas 2010 m. gruodžio 15 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 95) bei supaprastintame atvirame konkurse dėl medienos ruošos paslaugų pirkimo (skelbtas 2011 m. sausio 7 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 2) ir nupirkta tik dalis paslaugų, nusprendė miškininkystės paslaugų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu (Komisijos posėdžio 2011 m. sausio 27 d., protokolas Nr. 1). Komisija šį sprendimą priėmė vadovaudamasi Įstatymo 56 str. ir 92 str. 3 d. 1 p. Pažymi, kad nė viena iš minėtuose straipsniuose nurodytų aplinkybių nesuteikia teisės vykdyti neskelbiamas derybas. Įstatymo 56 str. 1 d. 2 p. numatyta galimybė vykdyti neskelbiamas derybas, jei atviram ar ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui nebuvo gauta pasiūlymų. Įstatymo 92 str. 3 d. 1 p. įtvirtinta galimybė dėl tos pačios priežasties vykdyti supaprastintas neskelbiamas derybas. Komisija, perkančiajai organizacijai negavus tiekėjų pasiūlymų supaprastintame atvirame konkurse, remdamasi Įstatymo 56 str. 1 d., negalėjo vykdyti neskelbiamų derybų, o VĮ Valkininkų miškų urėdijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose VĮ Valkininkų miškų urėdijos miškų urėdo 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. VI-87 (toliau - Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės), supaprastintas neskelbiamų derybų būdas nenumatytas. Pažymi, kad Įstatymo 56 str. 1 d. 1 p. ir 92 str. 3 d. 1 p. neturėtų būti taikomi kartu.

31Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo paaiškina, kad Tarnybos bei Agentūros išvadose buvo nurodyta, kad neskelbiamų derybų pirkimų dokumentuose nepateikta informacija dėl sutarties sudarymo atidėjimo termino, paslaugų kainos perskaičiavimo dėl pasikeitusios pridėtinės vertės mokesčio, nenumatyti sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai. Tai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 8 d. reikalavimo, jog pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir be dviprasmybių, taip pat prieštarauja Įstatymo 18 str. 6 d. 3 p. bei 6 p. Pirkimo dokumentuose buvo numatyta teisė teikti pasiūlymą ir mažesniam nei pirkimo dokumentuose numatytam kiekiui, neskiriant pirkimo dalių, derybos vykdytos, kviečiant tiekėjus ir nurodant skirtingus siūlomų pirkti paslaugų kiekius. Visa tai, kas išdėstytą prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytiems skaidrumo bei lygiateisiškumo principams.

32Pabrėžia, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 8 dalį pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški. Aiškios, tikslios ir vienareikšmiškos pirkimo sąlygos taip pat leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai jas atitinka. Tuo tarpu neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. 31). Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą ir vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje UAB „ERP“v. Valstybinė mokesčių inspekcija, Nr. 3K-3-583/2008). Pareiškėja, vykdydama derybas, jose dalyvauti kvietė mažiausiai 24 tiekėjus, kuriems išsiuntė kvietimus teikti pasiūlymus, siekiant parduoti skirtingą kiekį paslaugų, taip suteikė galimybę teikti pasiūlymą mažesnei sumai nei numatyta pirkimo dokumentuose. Tai pažeidžia ne tik skaidrumo principo, bet ir lygiateisiškumo principo reikalavimus, nes šiuo atveju skirtingiems tiekėjams pateikti skirtingi duomenys, vieniems tiekėjams suteikiant galimybę parduoti didesnį kiekį paslaugų nei kitiems. Pažymi, kad šiuo atveju jokios faktinės aplinkybės neturi reikšmės, nes, kaip nurodo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas viešųjų pirkimų principų pažeidimo objektyvumas reiškiasi tuo, kad jo pripažinimui konstatuoti nesvarbios jokios kitos šalutinės aplinkybės, tokios kaip perkančiosios organizacijos atstovų nepatyrimas, jų kaltės laipsnis, žalos dydis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2009 m. rugsėjo 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. 31).

33Dėl laimėjusio pasiūlymo pasirinkimo paaiškina, kad Agentūra bei Tarnyba laikėsi pozicijos, kad buvo vykdomos vienos neskelbiamos derybos, kuriose buvo derėtasi mažiausiai su 24 tiekėjais bei sudarytos 24 pirkimo sutartys. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pirkimų tikslas, vadovaujantis Įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Šis tikslas turi būti pasiektas laikantis Įstatymo reikalavimų bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją. Nesilaikant Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatos sudaryta sutartis negali būti teisėta. Įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas yra pripažintas laimėjusiu, t. y. tiekėjui, kurio pasiūlymą pagal derybų rezultatus Komisija pripažino geriausiu bei pasiūlymų eilėje įrašė pirmuoju numeriu. Tuo tarpu pareiškėja sudarė sutartis su visais neskelbiamose derybose dalyvavusiais tiekėjais, o ne su laimėjusiuoju tiekėju. Pareiškėja nesudarė derybų pasiūlymų eilių ir nesivadavo pasirinktu pasiūlymų vertinimo kriterijumi. Tokie pareiškėjos veiksmai bei jų pagrindu sudarytos sutartys negali būti pripažintos teisėtomis, ir atitinkamai sprendimas sudaryti sutartis su visais neskelbiamų derybų dalyviais negali būti pripažintas tinkamu. Pabrėžia, kad sudarant sutartis su visais pirkimuose dalyvavusiais tiekėjais buvo pažeistas pats viešųjų pirkimų tikslas bei pagrindiniai viešųjų pirkimų principai, kurių laikymasis negali būti pripažintas formaliu, nes tokiu atveju būtų iškreipta paties viešojo pirkimo esmė (t. y. vadovaujantis viešųjų pirkimų principais bei Įstatymo nuostatomis, užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją bei iš pateiktų pasiūlymų išrinkus visus perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkantį pasiūlymą kuris, vertinant pirkimo dokumentuose nustatytu kriterijumi, buvo pripažintas laimėjusiu, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas). Pažymi, kad ginčijamų neskelbiamų derybų atveju ne tik nebuvo sudaryta galimybė konkuruoti, visiems pasiūlant sudaryti sutartis pagal turimas galimybes, bet ir nebuvo išsirinkti laimėję pasiūlymai, nevertinant pasiūlymų pagal pasirinktą vertinimo kriterijų. Pažeistas viešojo pirkimo tikslas, iškreipta viešojo pirkimo sąvoka bei, pažeistas vienas pagrindinių viešųjų pirkimų principų - skaidrumas.

34Pažymi, kad Ministerijos 2012-08-03 rašte Nr. 3JA-158-144 „Dėl viešojo pirkimo dokumentų vertinimo“ išdėstytas sprendimas bei Agentūros 2012-01-26 sprendime Nr. BRK(3.239)-502 „Dėl paramos neskyrimo“ išdėstytas sprendimas nesuteikti pareiškėjo prašomų 152 356,86 Lt paramos lėšų priimti atsižvelgiant į tai, kad vertinant viešuosius pirkimus nustatyti esminiai Įstatymo pažeidimai, todėl buvo skirta minėtuose teisės aktuose numatyta poveikio priemonė - atsisakyti suteikti visas prašomas paramos lėšas. Pažymi, kad, Agentūrai nustačius esminius Įstatymo pažeidimus, kitų poveikio priemonių pasirinkti galimybių nėra.

35Atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio ministerijos atstovė teismo posėdyje pareiškėjos skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą Agentūros atsiliepime išdėstytais motyvais.

36Atsakovė LR žemės ūkio ministerija atsiliepime pareiškėjos skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą (tomas 4, b.l. 52-61). Paaiškina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2012-07-25 raštu Nr. 4S-3987 Ministerijai pateikė išvadą ir nustatė, kad Tarnybai pateikti dokumentai nepatvirtino, kad kuris nors tiekėjas neatitiktų kvietime dalyvauti pirkime Nr. 1 nurodytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, bet nebuvo tikrinamas jų kvalifikacijos atitikimas Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatoms, kas yra privaloma. Tai pažeidžia ne tik Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatas, bet ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33,34,35,36,37 ir 38 straipsnių nuostatomis. Įstatymo 32 straipsnio 1 dalis imperatyviai nurodo, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina pagal tiekėjų kokybinės atrankos kriterijus, kurie įtvirtinti Įstatymo 33-37 straipsniuose: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, teisė verstis ūkine veikla, ekonominis, finansinis bei techninis pajėgumai, sąlygos, draudžiančios ar ribojančios dalyvavimą konkurse. Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami (Įstatymo 32 straipsnio 6 dalis) ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia iš visų pateiktų pasiūlymų. Vertina, kad Įstatymo nuostatos, susijusios su tiekėjų kvalifikacijos tikrinimu, yra imperatyvios, nukrypti nuo šių nuostatų galima tik išimtiniais Įstatyme numatytais atvejais.

37Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nustatė, kad pareiškėjos 2011 m. sausio 14 d., kovo 31 d., balandžio 30 d. ir gegužės 31 d. su Miško savininkų kooperatyvu „Karšuvos giria“ pasirašyti susitarimai Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr.( - ) ir Nr. ( - ) dėl su šiuo tiekėju sudarytos 2010-09-28 sutarties Nr. ( - ) 6 6.1 punkte nustatyto jos galiojimo termino pratęsimo. Sutartyje ir kvietime dalyvauti pirkime Nr. 1 tokia galimybė nenumatyta. Tai pažeidžia Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatą, kurioje numatyta, jog „pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai, bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

38Pareiškėjos 2011-01-15 su S. C. „Javvor“ pasirašytas susitarimas Nr. ( - ) dėl su šiuo tiekėju sudarytos 2010-11-25 sutarties Nr. ( - ) 6.1 punkte nustatyto jos galiojimo termino pratęsimo. Sutartyje ir kvietime dalyvauti pirkime Nr. 1 tokia galimybė nenumatyta. Tai pažeidžia Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatą.

39Pareiškėjos 2011-01-15 su „Apmet“Sp. Z. o. o pasirašytas susitarimas dėl su šiuo teikėju sudarytos 2010-08-30 sutarties Nr. ( - ) punkte nustatytų paslaugų kiekio padidinimo ir 6.1 punkte nustatyto sutarties galiojimo termino pratęsimo. Sutartyje ir kvietime dalyvauti pirkime Nr. 1 tokia galimybė nenumatyta. Tai pažeidžia Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatą.

40Pažymi, kad sutarties galiojimas, tikslus paslaugų kiekis yra sutarties sąlygos, numatytos Įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje, ir jų keitimas galimas tik išimtiniais atvejais, numatytais to paties straipsnio 8 dalyje, ir tokiems galimiems sutarties sąlygų pakeitimams būtinas Tarnybos sutikimas. Pareiškėja nesikreipė į Tarnybą ir neturėjo jos sutikimo keisti minėtų sutarčių sąlygas. Akcentuoja, kad pareiškėja sutarčių pakeitimus skunde grindžia Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009-05-05 įsakymu Nr. 1S-43 (toliau - Rekomendacijos), tačiau minėtų Rekomendacijų 5 punkte, kaip ir minėtose Įstatymo nuostatose aiškiai nustatyta, kad pirkimų sutarties sąlygų pakeitimams turi būti gautas Tarnybos sutikimas, o pareiškėja, keisdama minėtas sutartis tokių Tarnybos sutikimų neturėjo. Minėta Rekomendacijų nuostata taikoma visoms raštu sudarytoms pirkimo sutartims, nepriklausomai nuo perkančiosios organizacijos tipo, pirkimo sutarties sudarymo laiko, pirkimo sutarties trukmės, vykdytų pirkimo procedūrų.

41Tarnyba, atlikdama pirkimo Nr. 1 dokumentų įvertinimą, papildomai nustatė, kad kvietime dalyvauti pirkime Nr. 1 nenustatytas reikalavimas pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytos formos tiekėjo deklaraciją, įvertinta, kad tai pažeidžia Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatas. Nustatė, kad daugeliu atvejų sutartys buvo sudaromos ne dėl kvietime nurodyto paslaugų kiekio, pvz., 2010 m. rugpjūčio 13 d. tiekėjams išsiųstuose kvietimuose dalyvauti derybose buvo nurodytas 24000 ktm perkamų paslaugų kiekis, o sutartys sudarytos dėl 2000 ktm (V. L. IĮ, UAB „Usuris“, AB „Geležinkelio apsaugos želdiniai“ UAB „Foresteda“), 800 ktm (J. K. IĮ), 3000 ktm (UAB „Unisec“), 3950 ktm (UAB „Žaliamiškis“) ir 8000 ktm (VĮ Jurbarko miškų urėdija). Įvertinta, kad tai pažeidžia įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos. Pirkimo Nr. 1 sutartyse nenustatyti jų įvykdymo užtikrinimo reikalavimai. Tai pažeidžia Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 6 punkto nuostatą, kad pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta prievolių įvykdymo užtikrinimas. Apibendrindama išvadas, Tarnyba pažymėjo, kad nurodyti Įstatymo pažeidimai, padaryti vykdant pirkimą Nr. 1, turėjo įtakos jo rezultatams.

42Medienos ruošos paslaugų (kirtimo atliekų ir šakų išvežimas) pirkimas (toliau - pirkimas Nr. 2) vykdytas pagal Įstatymą ir Perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų Taisykles, patvirtintas pareiškėjos vadovo 2010-07-12 įsakymu Nr. Vl-87 negavus pasiūlymų 2010-12-15 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 95 skelbto supaprastinto atviro konkurso „Medienos ruošos paslaugų pirkimas“ objekto 3 daliai (kirtimo atliekų išvežimas) sudaryta viešojo pirkimo komisija nutarė pirkimą Nr. 2 vykdyti neskelbiamų derybų būdu pagal Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą (Komisijos 2011-01-27 posėdžio protokolas Nr. 1). Tarnyba, įvertinusi pirkimo Nr. 2 pateiktus dokumentus, nustatė, kad neskelbiamų derybų būdas parinktas neteisėtai. Kvietimuose dalyvauti pirkime Nr. 2 nurodytas kirtimo atliekų ir šakų išvežimo į tarpinį sandėlį paslaugų kiekis 4,0 tūkst. ktm, tuo tarpu supaprastinto atviro konkurso dokumentuose šis kiekis 25,0 tūkst. ktm, t. y. atliekant neskelbiamą pirkimą iš esmės pakeistas pirkimo objektas. Tai pažeidžia Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatą, kad neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos paslaugos, kai pirkimas apie kurį buvo skelbta neįvyko, nes apie 4,0 tūkst. ktm kirtimo atliekų išvežimo paslaugų pirkimą skelbta nebuvo, ir neužtikrina Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymasis. Tarnyba išvadoje taip pat pažymėjo, jog Įstatymo 56 straipsnio nuostatos pirkimui Nr. 2 netaikytinos, nes jis vykdytas neįvykus skelbtam supaprastintam pirkimui ir medienos ruošos paslaugos priskiriamos prie Įstatymo 2 priedėlyje nurodytų 27 kategorijos B paslaugų, kurių pirkimams, neatsižvelgiant į jų vertę, kaip nustatyta Įstatymo 84 straipsnyje, taikomi supaprastintų pirkimų reikalavimai. Kvietimuose dalyvauti pirkime Nr. 2 nurodyta, kad būtina pateikti įmonės registravimo pažymėjimo ir nuostatų ar įstatų patvirtintas kopijas. Komisija pripažino abiejų tiekėjų kvalifikaciją atitinkančia minimalius reikalavimus (Komisijos 2011-01-28 posėdžių protokolai Nr. 6 ir Nr. 7). Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, kad Komisija netikrino tiekėjų kvalifikacijos, tačiau nebuvo tikrinamas jų kvalifikacijos atitikimas Įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatoms, kas yra privaloma. Tai pažeidžia Įstatymo 87 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad parinkdama tiekėją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Pasiūlymus 50 proc. kvietimuose dalyvauti pirkime Nr. 2 nurodyto paslaugų kiekio vienodomis kainomis pateikė 2 tiekėjai. Sutartys sudarytos su abiem pasiūlymus pateikusiais tiekėjais, nors kvietimuose apie tokią galimybę nurodyta nebuvo. Tai neužtikrina Taisyklių 69.2 punkto, nustatančio, kad miškų urėdija, nagrinėdama pasiūlymus tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir 74 punkto, kad miškų urėdija, norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą laikymosi ir tuo pažeidžia Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad perkančioji organizacija supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles. Tarnyba pažymėjo, kad Įstatymo 57 straipsnio nuostatos pirkimui Nr. 2 netaikytinos, nes jis vykdytas neįvykus skelbtam supaprastintam pirkimui ir medienos ruošos paslaugos priskiriamos prie įstatymo 2 priedėlyje nurodytų 27 kategorijos B paslaugų, kurių pirkimams, neatsižvelgiant į jų vertę, kaip nustatyta Įstatymo 84 straipsnyje, taikomi supaprastintų pirkimų reikalavimai.

432011-07-11 su UAB „Medvėkas“ pasirašytas susitarimas Nr. PER-4/11-120, kuriame nurodyta, kad šalys susitaria 2011-01-28 sutarties Nr. PER-4/11-13 pakeisti 2 punktą sekančiai: kirtimo atliekų išvežimas į tarpinį sandėlį - 33,5 lt/ktm plius PVM“. Tiekėjo pasiūlyme ir sutartyje nurodyta šių paslaugų kaina - 27,00 Lt/ktm ir PVM. Sutarties priede Nr. 2 (Medienos ruošos paslaugų kainodara) nurodytos kainos perskaičiavimo sąlygos, pateikta naujos paslaugų kainos paskaičiavimo formulė ir nustatyta, kad perskaičiavimas atliekamas ne dažniau kaip kas pusmetį. Paslaugų kaina buvo padidinta daugiau kaip 24 proc,, tačiau prie susitarimo nepridėtas tokio padidėjimo pagrindimas ir/ar naujos kainos paskaičiavimas pagal minėtą formulę. Tarnybos atliktais paskaičiavimais, atsižvelgiant į interneto portale www. degalų kainos. lt pateiktus statistinius duomenis apie 2011 metų didmenines degalų kainas, paslaugų kaina galėjo būti padidinta ne daugiau kaip 3,75 proc. Pažymi, kad susitarimas dėl kainos perskaičiavimo pasirašytas nepraėjus pusmečiui nuo sutarties sudarymo. Tai neužtikrina Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto skaidrumo principo laikymosi ir šio straipsnio 2 dalyje apibrėžto pirkimų tikslo siekimo.

44Įvertinus pateiktus pirkimo Nr. 3 dokumentus, nustatyta, kad Komisijos 2011-04-14 posėdžio protokole Nr. 1 nurodyta, kad neskelbiamų derybų būdas parinktas vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Įstatymo 56 straipsniu. Įstatymo 56 straipsnio nuostatos pirkimui Nr. 3 netaikytinos, nes jis vykdytas atmetus vienintelį skelbtam supaprastintam pirkimui pateiktą pasiūlymą, ir paslaugos, susijusios su miškininkyste, priskiriamos prie Įstatymo 2 priedėlyje nurodytų 27 kategorijos B paslaugų, kurių pirkimams, neatsižvelgiant į jų vertę, kaip nustatyta Įstatymo 84 straipsnyje, taikomi supaprastintų pirkimų reikalavimai. Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 1 punktas nurodytas klaidingai, nes sąlyga, kad neskelbiant apie pirkimą paslaugos gali būti perkamos, kai atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, nustatyta šio straipsnio 3 dalies 2 punkte. Tarnyba taip pat pažymėjo, jog supaprastintų neskelbiamų derybų būdas Taisyklėse nenumatytas, todėl formaliai pareiškėjos pasirinktas pirkimo Nr. 3 būdas neatitinka Taisyklių 99 punkto nuostatų, pažeidžia Įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatas ir neužtikrina Įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinto skaidrumo principo laikymosi. Pareiškėja nesugebėjo tinkamai motyvuoti pirkimo Nr. 3 būdo parinkimo, tačiau Tarnyba pažymėjo, kad Taisyklių 105.1.2 punkte numatyta galimybė pirkti paslaugas neskelbiant apie pirkimą dėl tokios pat priežasties, kaip nustatyta Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 2 punkte. Taisyklių 99.5 punkte nurodytas apklausos pirkimo būdas. Pagal Taisyklių 103 punktą, pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai neskelbiama apie supaprastintą pirkimą, o apklausos vykdymo tvarką nustato Taisyklių XV skyrius.

45Pareiškėja 2011-04-18 raštu Nr. V6(7.31)-595 kvietė atvykti 2011-04-20 10.00 val. dalyvauti pirkime Nr. 3 pasiūlymą konkursui pateikusį tiekėją UAB „Medvėkas“. Tos pačios dienos raštais Nr. V6(7.31)-598, Nr. V6(7.31)-596 ir Nr. V6(7.31)-597 dalyvauti pirkime Nr. 3 buvo kviečiami ir kiti, konkurse dalyvavę tiekėjai - V. Žilinsko IĮ (2011-04-20 10.30 val.), UAB „Miško švara“ (2011-04-20 11.00 val.) ir J. K. IĮ (2011-04-20 11.30 val.). Vadovaujantis Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 2 punktu, dalyvauti pirkime Nr. 3 turėjo būti kviečiamas tik konkurse dalyvavęs tiekėjas, kurio kvalifikacija atitiko pareiškėjos nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

46Pažymi, kad išsiunčiant kvietimus visiems tiekėjams buvo pažeistas pats viešųjų pirkimų tikslas bei pagrindiniai viešųjų pirkimų principai, kurių laikymasis negali būti pripažintas formaliu, nes tokiu atveju butų iškreipta paties viešojo pirkimo esmė.

47Sudarant sutartį pakeistos kai kurios pirkimo Nr. 3 sąlygos, nurodytos konkurso sąlygų 5 priede pateiktose Miškų ūkio paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties kainodaros taisyklėse ir konkurso sąlygų 8 priede pateiktame Miškininkystės paslaugų sutarties projekte. Tarnyba pažymėjo, kad vykdydama pirkimą Nr. 3, pareiškėja, kaip nustatyta Įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 2 punkte, negalėjo iš esmės keisti konkurso sąlygų. Tai pažeidžia Įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad, sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos, ir Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą pirkimų skaidrumo principą.

48Atsakovės LR žemės ūkio ministerijos atstovė teismo posėdyje pareiškėjos skundą prašė atmesti jos atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais.

49Skundas atmestinas.

50Nustatyta, kad atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2012-01-26 priėmė pareiškėjos skundžiamą sprendimą Nr. BRK-(3.239)-502 nesuteikti pareiškėjai VĮ Valkininkų miškų urėdijai 152 356,86 Lt paramos dėl to, kad pripažintos netinkamomis finansuoti 152 356,86 Lt miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų (kirtimų ir šakų išvežimas) išlaidos (tomas 1, b.l. 32-33). Mokėjimo prašymą pareiškėja buvo pateikusi remdamasi 2011-09-30 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ paramos sutartimi Nr.(duomenys neskelbtini) (tomas 1, b.l. 41-54). Mokėjimo prašymas pateiktas pagal 2011-09-30 Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ paramos sutartį Nr.( - ).

51Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2012-08-03 priėmė pareiškėjos skundžiamą sprendimą Nr.3JA-158-144 „Dėl viešųjų pirkimų vertinimo“, kuriuo 2012-01-26 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas pripažinti netinkamomis finansuoti 152 356,86 Lt miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų išlaidas pripažintas teisėtu ir pagrįstu (tomas 1, b.l. 12-13).

52Skundžiami aktai teisėti, jų naikinti ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos įpareigoti atlikti veiksmus pagrindų nėra. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2012-01-26 sprendime Nr. BRK-(3.239)-502 rašoma, kad pripažintos netinkamomis finansuoti 152 356,86 Lt miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų (kirtimų atliekų ir šakų išvežimas) išlaidos, kadangi įvertinus 2011-09-02 pateiktus neskelbiamų derybų dėl miško ruošos ir medienos ruošos paslaugų dokumentus buvo nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai. Nurodoma, kad parama neskirta, vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu (toliau -Administravimo taisyklės), 145.1 punktu, kuriame nustatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu yra perkančiosios organizacijos prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti vadovaujantis VP Įstatymo nuostatomis bei Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. 3D-19, 27.2 punktu, kuriame nustatyta, jog tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, kai prekių, paslaugų, darbų pirkimai atlikti vadovaujantis XVIII skyriuje numatyta tvarka ir 87 punktu, kuriame numatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, kurie pagal VP Įstatymą yra perkančiosios organizacijos, privalo prekių, paslaugų ar darbų pirkimą organizuoti vadovaudamiesi šio įstatymo nuostatomis.

53LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. nustatyta, kad pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

54LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. LR viešųjų pirkimų įstatymo 87 str. 1 d. nustatyta, kad parinkdama tiekėją, perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 32–38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Šios normos imperatyviai reikalauja, kad perkančioji organizacija išsiaiškintų, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Įstatymo 33 str. 1 dalyje nustatant sąlygas, draudžiančias ir ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, išskiriama sąlyga, kuria perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl laimėjusio tiekėjo, visais atvejais privalo būti įsitikinusi, t. y. perkančioji organizacija turi atmesti paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Šios nuostatos perkančiąją organizaciją įpareigoja visais atvejais pareikalauti iš tiekėjų pateikti dokumentus, įrodančius, kad tokių aplinkybių nėra. Įstatymas nenumato galimybės perkančiai organizacijai nukrypti nuo šios nuostatos reikalavimų, išskyrus tuos atvejus, kai neprivaloma tikrinti kvalifikacijos.

55Vertintina, kad buvo netinkamai pasirinktas pirkimo būdas - neskelbiamos derybos. Pareiškėjos viešųjų pirkimų komisija, nustačiusi, kad nebuvo pateiktas nė vienas pasiūlymas supaprastintame atvirame konkurse dėl medienos ruošos paslaugų pirkimo (skelbtas 2010 m. gruodžio 15 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 95) bei supaprastintame atvirame konkurse dėl medienos ruošos paslaugų pirkimo (skelbtas 2011 m. sausio 7 d. „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 2) ir nupirkta tik dalis paslaugų, nusprendė vadovaudamasi Įstatymo 56 str. ir 92 str. 3 d. 1 p. miškininkystės paslaugų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu (Komisijos posėdžio 2011 m. sausio 27 d., protokolas Nr. 1). Įstatymo 56 str. 1 d. nustatyta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami esant bent vienai iš šių sąlygų: 1) jeigu atviram ar ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui pateikti pasiūlymai visi nepriimtini arba nevisiškai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, ir į derybas kviečiami visi vykusiam atviram, ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus; 2) jeigu, paskelbus atvirą ar ribotą konkursą, apskritai nebuvo gauta pasiūlymų arba nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir jei Europos Komisijos prašymu jai pateikiama šiuo pagrindu atliekamo ar atlikto pirkimo ataskaita; 3) jeigu dėl techninių ar meninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių su išimtinių teisių apsauga, prekes patiekti, paslaugas pateikti ar darbus atlikti gali tik konkretus tiekėjas; 4) jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Nė viena iš minėtuose straipsniuose nurodytų aplinkybių nesuteikia teisės vykdyti neskelbiamas derybas. Įstatymo 56 str. 1 d. 2 p. numatyta galimybė vykdyti neskelbiamas derybas, jei atviram ar ribotam konkursui ar konkurenciniam dialogui nebuvo gauta pasiūlymų. Įstatymo 92 str. 3 d. 1 p. įtvirtinta galimybė dėl tos pačios priežasties vykdyti supaprastintas neskelbiamas derybas. Komisija, perkančiajai organizacijai negavus tiekėjų pasiūlymų supaprastintame atvirame konkurse, remdamasi Įstatymo 56 str. 1 d., negalėjo vykdyti neskelbiamų derybų. Pareiškėjos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose VĮ Valkininkų miškų urėdijos miškų urėdo 2010 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. VI-87 supaprastintas neskelbiamų derybų būdas nenumatytas.

56Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo vykdomos vienos neskelbiamos derybos, kuriose buvo derėtasi mažiausiai su 24 tiekėjais bei sudarytos 24 pirkimo sutartys. Įstatymo 3 straipsnio 2 d. nustatytas tikslas turi būti pasiektas laikantis Įstatymo reikalavimų bei pagrindinių viešųjų pirkimų principų užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją. LR viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus šio įstatymo nustatytus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį. Pareiškėja sudarė sutartis su visais neskelbiamose derybose dalyvavusiais tiekėjais, o ne su laimėjusiuoju tiekėju. Ji nesudarė derybų pasiūlymų eilių ir nesivadavo pasirinktu pasiūlymų vertinimo kriterijumi. Tokie pareiškėjos veiksmai bei jų pagrindu sudarytos sutartys negali būti pripažintos teisėtomis, o sprendimas sudaryti sutartis su visais neskelbiamų derybų dalyviais negali būti pripažintas tinkamu. Sudarant sutartis su visais pirkimuose dalyvavusiais tiekėjais buvo pažeistas pats viešųjų pirkimų tikslas bei pagrindiniai viešųjų pirkimų principai, kurių laikymasis negali būti pripažintas formaliu, nes tokiu atveju būtų iškreipta paties viešojo pirkimo esmė. Tiekėjams nebuvo sudaryta galimybė konkuruoti, visiems pasiūlant sudaryti sutartis pagal turimas galimybes, nebuvo išsirinkti laimėję pasiūlymai, nevertinant pasiūlymų pagal pasirinktą vertinimo kriterijų. Pažeistas skaidrumo principas.

57Vykdytos neskelbiamos derybos, kuriose dalyvavo ne vienas, o 24 tiekėjai, todėl Įstatymo 85 str. 1 d. nurodyta išimtis dėl deklaracijos neteikimo atveju negali būti taikoma.

58Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pažymėtina, kad visi skunde minimi sutarčių pratęsimai padaryti keičiant sutarties kainą, sutarties galiojimo terminus, kurie yra esminės sutarties sąlygos bei nė vienam iš ginčijamų sutarties pakeitimų bei pratęsimų nebuvo gautas Tarnybos sutikimas. Darant sutarčių pakeitimus - pratęsiant sudarytas sutartis buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai bei tikslai, nes į derybas kviestas tik vienas tiekėjas, todėl daromu pakeitimu nustatytos sąlygos, jei jos būtų nustatytos pradinės sutarties sudarymo procedūros metu, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, galėjo kisti konkurso rezultatai. Kainų pakeitimas taip pat laikomas esminių nuostatų keitimu. Vertintina, kad aplinkybė, jog tiekėjui, su kuriuo buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis, buvo pasiūlytas papildomas kiekis paslaugų bei pratęstas terminas jas atlikti, pakeitė ekonominę šalių pusiausvyrą tiekėjo naudai. Be to, pažeistas skaidrumo principas, nes apie papildomą paslaugų pirkimą nebuvo skelbiama, pažeistas viešumo viešuosiuose pirkimuose reikalavimas.

59Neskelbiamų derybų pirkimų dokumentuose nepateikta informacija dėl sutarties sudarymo atidėjimo termino, paslaugų kainos perskaičiavimo dėl pasikeitusios pridėtinės vertės mokesčio, nenumatyti sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai. Tai neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 8 d. reikalavimo, jog pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir be dviprasmybių. Pirkimo dokumentuose buvo numatyta teisė teikti pasiūlymą ir mažesniam nei pirkimo dokumentuose numatytam kiekiui, neskiriant pirkimo dalių, derybos vykdytos, kviečiant tiekėjus ir nurodant skirtingus siūlomų pirkti paslaugų kiekius. Tai prieštarauja skaidrumo bei lygiateisiškumo principams. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 8 dalį pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški.

60Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo bei keitimo klausimus išimtinai reglamentuoja Įstatymas, Civilinis kodeksas netaikomas.

61Agentūrai nustačius esminius Įstatymo pažeidimus, kitų poveikio priemonių pasirinkti galimybių nėra, negalimas dalinis sprendimas, suteikiant dalinį finansavimą.

62Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str.1, 2 p., 127 str.,

Nutarė

63Pareiškėjos Valstybės įmonės Valkininkų miškų urėdija skundą atmesti kaip nepagrįstą“.

64Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja VĮ Valkininkų miškų urėdija (toliau – urėdija) 2012-09-06... 3. Vertina, kad skundžiami aktai neteisėti. Pažymi, kad Ministerijos... 4. Tarnyba, Ministerijos prašymu, vertindama urėdijos 2012-02-09 skundo... 5. Urėdija mano, jog nėra pagrindo pripažinti, kad vykdant miško ruošos... 6. Pirkimas buvo vykdomas neskelbiamų derybų būdu pagal VP Įstatymo 56... 7. Urėdija, vykdydama pirkimą, kvietė į derybas po vieną tiekėją. Šiuo... 8. Šiuo ginčo atveju aktualūs susitarimai, pasirašyti 2010-12-23 su V. L. IĮ... 9. 2010-08-13 kvietime dalyvauti neskelbiamų derybų būdu Nr.V6-801, siųstame... 10. 2010-08-13 kvietime dalyvauti neskelbiamų derybų būdu Nr. V6-802, siųstame... 11. Pažymi, kad pareiškėja, vykdydama viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų... 12. Tvirtina, kad nėra pagrindo teigti, jog vykdant pirkimą Nr.2 neskelbiamų... 13. Pagal medienos ruošos paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu... 14. Urėdija kvietimuose nurodė reikalavimą pateikti įrodymus apie minimalius... 15. Kvietimus urėdija abiems tiekėjams siuntė dėl atskirų trijų pirkimo... 16. Urėdija, po neįvykusio atviro konkurso, vykdydama pirkimą neskelbiamų... 17. VP Įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartyje... 18. Pažymi, kad urėdija, vykdydama pirkimus, visą laiką konsultavosi su... 19. Vertina, kad atsakovų priimti sprendimai pažeidžia ir proporcingumo... 20. Pažymi, kad urėdijos patirtos išlaidos dėl kurių yra prašoma paramos yra... 21. Pareiškėjos atstovai teismo posėdyje skundą palaikė jame išdėstytais... 22. Atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 23. Pažymi, kad ginčijamas 2012-01-26 sprendimas Nr. BRK(3.239)-502 „Dėl... 24. Pažymi, kad Įstatymo 32 str. 1 d. bei 87 str. 1 d. imperatyviai nurodo, kad... 25. Ši nuostata aiškiai ir imperatyviai įtvirtina pareigą perkančiajai... 26. Dėl Įstatymo 18 str. 8 dalies pažeidimų paaiškina, kad nesutinka su... 27. Taip pat Įstatymo 18 str. 8 d. bei Tarnybos direktoriaus 2009-05-05 įsakymu... 28. Vertina, kad atsižvelgiant į tai, kad buvo vykdomos ne 24 derybos, bet... 29. Pažymi, kad priešingai nei teigia pareiškėja, sutartyje nustatytos kainos,... 30. Dėl netinkamai pasirinko pirkimo būdo paaiškina, kad nustatyta, jog buvo... 31. Dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo paaiškina, kad Tarnybos bei... 32. Pabrėžia, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 8 dalį... 33. Dėl laimėjusio pasiūlymo pasirinkimo paaiškina, kad Agentūra bei Tarnyba... 34. Pažymi, kad Ministerijos 2012-08-03 rašte Nr. 3JA-158-144 „Dėl viešojo... 35. Atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR žemės ūkio... 36. Atsakovė LR žemės ūkio ministerija atsiliepime pareiškėjos skundą prašo... 37. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nustatė, kad pareiškėjos 2011 m. sausio... 38. Pareiškėjos 2011-01-15 su S. C. „Javvor“ pasirašytas susitarimas Nr. ( -... 39. Pareiškėjos 2011-01-15 su „Apmet“Sp. Z. o. o pasirašytas susitarimas... 40. Pažymi, kad sutarties galiojimas, tikslus paslaugų kiekis yra sutarties... 41. Tarnyba, atlikdama pirkimo Nr. 1 dokumentų įvertinimą, papildomai nustatė,... 42. Medienos ruošos paslaugų (kirtimo atliekų ir šakų išvežimas) pirkimas... 43. 2011-07-11 su UAB „Medvėkas“ pasirašytas susitarimas Nr. PER-4/11-120,... 44. Įvertinus pateiktus pirkimo Nr. 3 dokumentus, nustatyta, kad Komisijos... 45. Pareiškėja 2011-04-18 raštu Nr. V6(7.31)-595 kvietė atvykti 2011-04-20... 46. Pažymi, kad išsiunčiant kvietimus visiems tiekėjams buvo pažeistas pats... 47. Sudarant sutartį pakeistos kai kurios pirkimo Nr. 3 sąlygos, nurodytos... 48. Atsakovės LR žemės ūkio ministerijos atstovė teismo posėdyje... 49. Skundas atmestinas.... 50. Nustatyta, kad atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio... 51. Atsakovė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2012-08-03 priėmė... 52. Skundžiami aktai teisėti, jų naikinti ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą... 53. LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji... 54. LR viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji... 55. Vertintina, kad buvo netinkamai pasirinktas pirkimo būdas - neskelbiamos... 56. Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo vykdomos vienos neskelbiamos derybos,... 57. Vykdytos neskelbiamos derybos, kuriose dalyvavo ne vienas, o 24 tiekėjai,... 58. Įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos... 59. Neskelbiamų derybų pirkimų dokumentuose nepateikta informacija dėl... 60. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo bei keitimo klausimus... 61. Agentūrai nustačius esminius Įstatymo pažeidimus, kitų poveikio priemonių... 62. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 63. Pareiškėjos Valstybės įmonės Valkininkų miškų urėdija skundą atmesti... 64. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...