Byla 2-2510-341/2014
Dėl juridinio fakto nustatymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas M.R. Žukas, sekretoriaujant A. Buinovskienei, dalyvaujant pareiškėjui J. B., nedalyvaujant pareiškėjoms J. B., Ž. K., dalyvaujant pareiškėjų atstovui adv. pad. Š. Siudikui, nedalyvaujant suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM atstovui , Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. B., J. B., Ž. K. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo

Nustatė

2Patikslintu pareiškimu pareiškėjai nurodė, kad yra J. B. (asmens kodas ( - ) vaikai - pirmos eilės įpėdiniai pagal įstatymą. J. B. mirė ( - ). Vilniaus apskrities viršininko administracija 2003-03-28 sprendimu Nr. ( - ) atkūrė Pareiškėjų mirusiai motinai J. B. nuosavybės teises j jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį ir perdavė neatlygintinai nuosavybėn 2,45 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) kaime, ( - ) seniūnijoje, ( - ) rajone. Šio sprendimo pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotos J. B. nuosavybės teisės į aukščiau minėtą žemės sklypą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 5.51 str. 1 d. nustato, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). „Tiek pagal nagrinėjamam ginčui spręsti taikytiną ?964 m. CK 587 straipsnio 2 dalį, tiek pagal dabar galiojantį CK 5.50 straipsnio 2 dalį, 5.51 straipsnį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai faktiškai pradėjo valdyti paveldimą turtą arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Nors asmens valia, pradėjus faktiškai valdyti paveldėtą turtą, nėra išreiškiama oficialia forma paduodant įgaliotai institucijai pareiškimą, prašymą ar pan., tačiau toks palikimo priėmimo būdas sukuria tokius pat teisinius padarinius, kaip ir pasinaudojus kitu įstatyme nustatytu palikimo priėmimo būdu - asmuo laikomas priėmusiu palikimą" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2011, 2013-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013). „Kai palikimą sudaro palikėjo turtinės (bei kai kurios neturtinės) teisės ir pareigos, tarp jų ir teisė atkurti nuosavybės teises, ir įpėdinis atlieka veiksmus, nukreiptus į palikėjui priklausančių teisių atkūrimą (pvz., paduoda pareiškimus atitinkamoms tarnyboms, kreipiasi dėl teisių įforminimo, teikia dokumentus, reikalingus joms įforminti, ar įgyvendina palikėjo ar savo vardu, užveda ir dalyvauja bylose, kuriose priimami sprendimai, turintys reikšmės palikėjo teisių atkūrimui ar įgyvendinimui, ir pan.), tai jie gali būti vertinami kaip faktinis palikimo priėmimas" (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-586/2007, 2013-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr, 3K-3-657/2013). Pareiškėjai po motinos J. B. mirties atliko būtinus veiksmus nuosavybei į žemę atkurti - dalyvavo nuosavybės teisių atkūrimo procedūrose, vykdavo į ( - ) rajono žemėtvarką, teikė specialistams dokumentus, duodavo sutikimus, derino natūra grąžintino žemės sklypo vietą ir ribas. Pareiškėjų sutarimu dokumentus už mirusią motiną J. B. pasirašinėjo Pareiškėjas J. B.. Apskrities viršininkui priėmus sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, Vilniaus rajono žemėtvarka pranešimu informavo Pareiškėją J. B. apie atkurtas nuosavybės teises ir nurodė atsiimti dokumentus. Atsiimtus dokumentus Pareiškėja J. B. (prie pareiškimo pridedamame prašyme padaryta klaida ir nurodyta, kad pasirašo H. B.) pateikė Žemės ir nekilnojamojo turto kadastro registrui ir užregistravo mirusios motinos nuosavybės teises į žemės sklypą. Vėliau Pareiškėjai (daugiausiai J. B.) bendravo su ( - ) kaimo gyventojais, leisdavo jiems minėtame žemės sklype ganyti gyvulius. Pareiškėjų išdėstytas aplinkybes patvirtina Nuosavybės teisės atkūrimo byla, 2003-04-02 prašymas užregistruoti nuosavybės teises viešame registre. Pareiškėjai po motinos J. B. mirties priėmė tik šiame pareiškime minėtą palikimą - turtines teises (atkurti nuosavybės teises), nes kito paveldėtino turto nebuvo. Prie pareiškimo pridėtas pareiškėjų motinos J. B. mirties liudijimas patvirtina, kad mirties priežastis buvo nudegimai. Nudegimus J. B. patyrė gaisro metu. Kadangi nekilnojamojo turto ji neturėjo, o kilnojamasis turtas (namų apstatymo, apyvokos reikmenys) buvo sunaikintas minėto gaisro metu, po palikėjos mirties neliko jokio kito turto, išskyrus šiame pareiškime minėtas turtines teises (atkurti nuosavybės teises), kurį galėtų priimti pareiškėjai. Pareiškime nurodytas juridinis faktas nustatytinas tikslu užregistruoti Pareiškėjų nuosavybės teises į Palikėjos vardu įregistruotą nekilnojamąjį turtą (CPK. 447 str. 1 p.)- Pareiškėjai neįformino savo valios priimti palikimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka (CPK 447 str. 2 p.). Tokiu būdu Pareiškėjai negali kitokia tvarka gauti palikimo priėmimo faktą patvirtinančių dokumentų ir įregistruoti nuosavybės teisių į priimtą palikimą Nekilnojamojo turto registre. Dėl šios priežasties juridinę reikšmę turintis faktas dėl palikimo priėmimo nustatytinas teismo, palikimo priėmimo faktas nustatomas, kai įpėdinis nėra ir nebuvo padavęs palikimo atsiradimo vielos notarų biurui pareiškimo dėl palikimo priėmimo, nėra kreipęsis į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo" (2006-02-27 nutartis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006). Pareiškėjai kreipėsi į Centrinę hipotekos įstaigą ir gavo atsakymą, kad Testamentų registre pagal J. B. asmens kodą nėra įregistruotų sudarytų testamentų ir palikimo priėmimo faktų. Išraše nurodyta, kad testamentai ir palikimo priėmimo faktai Testamentų registre registruojami nuo 2001-07-01. Tuo tarpu J. B. mirė ( - ). Dėl šios priežasties pareiškėjai papildomai kreipėsi į ( - ) seniūniją aptarnaujantį Vilniaus rajono ( - )-iąjį notaro biurą su prašymu pateikti informaciją, ar po J. B. mirties buvo pradėta jos palikimo paveldėjimo byla bei ar buvo priimtas po jos mirties atsiradęs palikimas. Vilniaus rajono ( - )-iasis notaro biuras informavo, kad nuo 2002-09-18 iki 2014-07-15 paveldėjimo byla po J. B. mirties nepradėta, dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė. Kadangi šis biuras ( - ) seniūniją aptarnauja tik nuo 2002-09-18, pareiškėjai kreipėsi į anksčiau Šią teritoriją aptarnavusį Vilniaus rajono ( - )-ąjį notarų biurą. Patikrinęs biuro archyvo duomenis pastarasis biuras informavo, kad po J. B. mirties paveldėjimo byla nepradėta. Pareiškėjų išdėstytas aplinkybes patvirtina Testamentų registro 2014-07-01 išrašas pagal palikėjos J. B. asmens kodą, 2014-07-02 prašymas suteikti informaciją, Vilniaus rajono ( - )-iojo notaro biuro atsakymas, 2014-07-10 prašymas suteikti informaciją, Vilniaus rajono ( - )-ojo notaro biuro atsakymas. 2014-07-28 Gyventojų registro tarnybos pažymos apie asmens duomenis patvirtina, kad pareiškėjai yra vieninteliai palikėjos J. B. vaikai - turto paveldėtojai. Iš pažymų taip pat matyti, jog pareiškėjų tėvas mirė ( - ), t.y. anksčiau už palikėją J. B., kuri po jo mirties kitos santuokos nesudarė. Atsižvelgiant į čia išdėstytas aplinkybes ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.51 str. 1 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 str. 2 d. 8 p., 445 str., pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. B. ( asmens kodas ( - ) J. B. (asmens kodas ( - ) Ž. K. (asmens kodas ( - ) priėmė po palikėjos J. B. (asmens kodas ( - ) mirties atsiradusį palikimą faktiškai pradėdami jį valdyti.

3Suinteresuoti asmenys- Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM- atsiliepimais į pareiškimą nurodė sprendimą byloje priimti teismo nuožiūra.

4Pareiškėjas J. B., pareiškėjų atstovas byloje teismo posėdyje pareiškimo reikalavimą palaikė pareiškime nurodytais pagrindais. Pareiškėjas J. B. papildomai teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėjų motina palikėja J. B., mirusi ( - ) m. kovo mėnesyje, iki savo mirties gyveno jo seserims- pareiškėjoms byloje- nuosavybės teise priklausančiame bute adresu ( - ), kad įvykus gaisrui nurodytame bute, ko pasekoje nuo apdegimu pareiškėjų motina J. B. mirė, pareiškėjai palikėjos- savo motinos- mirties dienai ir po mirties tvarkė bendrai gaisravietę bute, išnešė, išmetė visus sudegusius pareiškėjų motinos palikėjos namų apyvokos, asmeninius daiktus, buvusius apdegusiame bute, bendrai motiną palaidojo, pareiškėjo seserys- pareiškėjos byloje- ir po savo motinos mirties liko gyventi nurodytame suremontuotame bute, kurį neužilgo pardavė po motinos mirties. Kad pareiškėjas J. B. vykdydamas tiek savo valią susitvarkyti likusias turtines teises po palikėjos savo motinos mirties, tiek ir savo seserų- pareiškėjų byloje- valią ir jų pavedimu veikdamas bendrai tvarkė neužilgo po palikėjos pareiškėjų motinos mirties visus reikalus, susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu į nekilnojamąjį turtą- žemę pagal pareiškimą motinos vardu.

5Pareiškėjos J. B., Ž. K. į teismo posėdį neatvyko, pastarąsias atstovauja pagal pavedimą advokatas.

6VMI prie FM, NŽT prie ŽŪM apie teismo posėdį žinoma.

7Teismas laiko, kad faktas pagal pareiškimo reikalavimą nustatytinas, nes įrodytas pareiškėjų pareiškimu pagal faktą, pareiškėjo J. B. paaiškinimais teisme, kitų pareiškėjų per atstovą reikalavimu dėl fakto nustatymu, bylos medžiaga (b.l. 6-51;53-54,60-64, 67-79, 83-85, 87-91, 100-101).

8Aukščiau nurodyti aptarti įrodymai, pastaruosius vertinant sistemiškai nurodo į tokias faktines aplinkybes, kad pareiškėjų motina J. B., mirusi ( - ) nuo nudegimų iki savo mirties gyveno ( - ) kartu su pareiškėjomis savo dukromis J. B., Ž. K., pareiškėjoms J. B., Ž. K. priklausančiame bute, kur pastaroji turėjo savo turtą- namų apyvokos daiktus, asmeninius daiktus, kad aukščiau nurodytame bute gaisro pasekoje pareiškėjų motina mirė, kad pareiškėjai savo aktyviais veiksmais po motinos mirties tvarkydami gaisravietę, palaidodami palikėją, atlikdami veiksmus netrukus po palikėjos mirties, nukreiptus į palikėjams-pareiškėjams priklausančių teisių atkūrimą į mirusiąjai pareiškėjų motinai priklausantį žemės sklypą ( - ) faktiškai priėmė po palikėjos J. B. mirties visą pastarosios palikimą faktiškai pradėdami jį valdyti nuo palikimo atsiradimo dienos.

9Tokiu būdu, pareiškėjai palikimą pagal pareiškimą faktiškai priėmė, todėl faktas paveldėjimo tikslu dėl palikimo priėmimo pagal pareiškimo reikalavimą nustatytinas (CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 448 str.

Nutarė

111.Pareiškimą tenkinti.

122.Paveldėjimo tikslu nustatyti juridinį faktą, kad J. B. ( asmens kodas ( - ) J. B. (asmens kodas ( - ) Ž. K. (asmens kodas ( - ) po palikėjos J. B. (asmens kodas ( - ) mirties ( - ) pastarosios palikimą priėmė faktiškai pradėdami turtą valdyti.

133.Sprendimo nuorašą pasiųsti VMI prie LR FM, NŽT prie ŽŪM žiniai.

144.Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai