Byla e2-539-855/2020
Dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir sutarties nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai Šuopienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Svirka“ atstovams V. B., advokatams Dainiui Kentavičiui ir Oksanai Fruzerovai, atsakovės Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atstovui advokatui Gediminui Blaškevičiui, atsakovės UAB „Transporto centras“ atstovams advokatui Žilvinui Briedžiui ir advokato padėjėjai Svetlanai Rudajai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Svirka“ ieškinį atsakovėms Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Transporto centras“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir sutarties nutraukimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovė UAB „Svirka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms Švenčionių rajono savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) ir UAB „Transporto centras“, prašydama pripažinti 2018-07-20 atsakovių Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Transporto centras“ sudarytą viešojo pirkimo sutartį Nr. J-413 negaliojančia arba pripažinti, kad UAB „Transporto centras“ padarė esminį šios sutarties pažeidimą ir ją nutraukti. 1.1.

6Nurodė, kad Administracija vykdė viešąjį pirkimą „Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Švenčionių rajono savivaldybėje“, kuriame dalyvavo ieškovė UAB „Svirka“, UAB „Transrevis“ ir atsakovė UAB „Transporto centras“, pripažinta pirkimo laimėtoja, su kuria 2018-07-20 buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis Nr. J-413, kuria UAB „Transporto centras“ įsipareigojo teikti viešąsias paslaugas – vykdyti keleivių vežimo paslaugas, kurios apima vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų Švenčionių rajono savivaldybėje aptarnavimą. Ši sutartis dėl laiku nepristatytų transporto priemonių buvo pradėta vykdyti etapais: nuo 2008-10-04 – dalyje dėl šešių maršrutų, o nuo 2018-10-24 – visuose maršrutuose (trylikoje). 2018-08-31 su UAB „Transporto centras“ po neskelbiamų derybų buvo sudaryta Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti sutartis Nr. J-507, pagal kurią buvo pasiūlyti ženkliai didesni įkainiai ir pavėžėjimo paslaugos turėjo būti teikiamos iki Sutarties Nr. J-413 įsigaliojimo, t. y. iki 2018-10-04, tačiau ši sutartis dėl laiku nepristatytų visų sutarčiai Nr. J-413 vykdyti reikalingų transporto priemonių buvo pratęsta iki 2018-10-31. 1.2.

7Ieškovė prašė pripažinti negaliojančia Sutartį Nr. J-413, kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms – VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintam skaidrumo principui, pažeidžiančią viešąjį interesą bei sąžiningumo principą. Visų pirma, paslaugos pagal Sutartį turėjo būti pradėtos teikti nuo 2018-10-04, tačiau dėl trečiųjų asmenų veiklos buvo pradėtos vykdyti etapais, nors Sutartyje nebuvo numatyta galimybė paslaugas teikti etapais ar keisti transporto priemonių talpą sutarties vykdymo metu, t. y. perkančioji organizacija iš esmės pakeitė Sutartį, kai tokiems pakeitimams turėjo būti atliekama nauja pirkimo procedūra, ką konstatavo Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) 2019-03-12 vertinimo išvadoje, pripažindama Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 17 str. 1 d. pažeidimą bei rekomenduodama atsakovei sutartį nutraukti. Teikiant paslaugas etapais, dalis maršrutų buvo aptarnaujama pagal Sutartį Nr. J-507 didesniais įkainiais, nei Sutartyje Nr. J-413, kas pažeidė skaidrumo principą bei pirkimų tikslą racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas. 1.3.

8Antra, nors UAB „Transporto centras“ pirkime siūlė naujus, 2017-2018 m. pagamintus autobusus, tačiau vykdydama Sutartį eksploatuoja autobusus, kurie neatitinka Pirkimo sąlygų 30.4 punkto bei viešojo pirkimo sutarties Nr. J-413, LR Aplinkos ministro 2017-08-22 įsakymu Nr. D1-672 Dėl LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, pagal kuriuos transporto priemonės turi atitikti ne žemesnį kaip EURO IV arba lygiavertį teršalų išmetimo standartą visą sutarties galiojimo laikotarpį. Ieškovė nurodė, kad UAB „Transporto centras“ eksploatuoja pagal Sutartį 16 transporto priemonių, kurie pagal gamintojų ir jų oficialių atstovų pateiktą informaciją atitinka tik EURO II ar EURO III standartus. Tai, kad ant autobusų yra lipdukas „Euro 4“, kurį šiuo atveju uždėjo Šalčininkų autoservisas, galimai atlikęs autobusuose papildomo filtro įstatymo darbus, nereiškia gamintojo ar jo atstovo dokumento, kuris patvirtintų atitikimą EURO IV standartui, toks lipdukas Lietuvoje negalioja. Tam, kad transporto priemonė būtų laikoma atitinkančia EURO IV standartą, privalėjo būti atlikti išsamūs kompetentingos laboratorijos taršos bandymai, pristatyti jų rezultatai, kurių šiuo atveju nėra. Iš autobusų registracijos dokumentų taip pat nėra informacijos apie jų atitikimą EURO IV standartui, nors tokia informacija turėjo atsispindėti VĮ „Registra“. Jeigu atsakovė UAB „Transporto centras‘ būtų teisėtu būdu pagerinusi transporto priemonių technines charakteristikas ir sumontuotų išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, t. y. modifikavusi autobusus, ji turėjo privalomai kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl registracijos liudijimų atnaujinimo, tačiau tai nėra padaryta – pagal VĮ „Regitra“ duomenis nei vienas iš autobusų neatitinka EURO IV standarto. UAB „Transporto centras“ sutartį vykdo su seniais autobusais, nei vienas iš 8 naudojamų autobusų nebuvo pagamintas 2017-2018 m., net 6 autobusai yra ypatingai seni, pagaminti 1998-2005 m., kas rodo atsakovės nesąžiningumą (EURO IV standartą atitinkantys autobusai pradėti gaminti tik 2006 m.) ir tai, kad vežėjas pakeitė siūlytas pirkime transporto priemones kitomis ir net neketino vykdyti įsipareigojimų, nes pirkime pasiūlyta maža kaina neatneštų ekonominės naudos. Savo ruožtu perkančioji organizacija taip pat elgėsi nesąžiningai, nes nepatikrino kitos šalies patikimumo ir matydama nesąžiningą elgesį, proteguodama įmonę, neužtikrino, kad Sutartis būtų vykdoma laikantis įstatymų. 1.4.

9Pabrėžė, kad Vokietijos bendrovės MAREP GmbH išduoti dokumentai negali būti laikomi patvirtinančiais autobusų atitikimą EURO IV standartams, jie nėra tinkami, nes ši įmonė nėra autobusų Setra, Mercedes – Benz ir Ebovus ar įdiegtos įrangos gamintojo atstovas, taip pat nėra sertifikuota laboratorija, kuri galėtų atlikti transporto priemonių bandymus - tik oficialūs autobusų gamintojai, įdiegtos teršalų mažinimo įrangos gamintojai ar jų atstovai bei kompetentingos pripažintos laboratorijos gali išduoti pažymas apie autobusų atitikimą EURO taršos standartui. Pagal Aplinkos apsaugos departamento 2018-12-11 raštą bei LR Aplinkos ministro ir LR Finansų ministro 2018-07-09 įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš automobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, aplinkybę, kad transporto priemonė atitinką kurį nors EURO standartą, gali patvirtinti arba transporto priemonės gamintojas ar jo oficialiai įgaliotas atstovas ar platintojas, arba ekspertizė, užsienio laboratorijos bandymo protokolas, o atsakovai nepateikė transporto priemonių gamintojų Mercedes – Benz, Setra ar Evobus pažymų, duomenų apie atliktas ekspertizes, atsakovų pateikti dokumentai neįrodo atitikties EURO standartui ir yra niekiniai, nes išduoti ne UAB „Transporto centras“ naudojamų transporto priemonių gamintojų ar oficialių atstovų ar sertifikuotų laboratorijų. MAREP GmbH paneigė, kad išdavė dokumentus, patvirtinančius transporto priemonės atitikimą ne žemesniems kaip EURO IV standartams. Be to, MAREP pažymose esantis pasakymas, kad prie senųjų 1997-1999 m. gamybos transporto priemonių nurodoma kietųjų dalelių mažinimo sistema Pirelli Eco Technology atitinka PMK2 reikalavimus, nėra tapatu, jog pati transporto priemonė atitinka Euro V standartą, kuris yra žymiai platesnis, nes turi atitikti ne tik kietųjų dalelių, bet ir anglies monoksido masės, angliavandenių masės, angliavandenių ir metano masės, ozoto oksidų masės ir kitus reikalavimus. Taip pat ir įdiegtos kietųjų dalelių mažinimo sistemos gamintojo Pirelli neva tai atstovo – Lenkijos įmonės „Euro Vat Consulting“ patvirtinimai negali būti laikomi tinkamais atitikimą EURO IV standartui patvirtinančiais dokumentais, kadangi įrangos gamintojas informavo, kad dar 2014 m. apskritai nutraukė savo veiklą, tad nuo to laiko niekas nebegalėjo būti šio gamintojo oficialiu partneriu, jos išduotuose dokumentuose nurodyti išmetamųjų dujų mažinimo rodikliai procentais, nors pagal ES direktyvas tokie rodikliai turi būti nurodomi gramais / miligramais. Transporto priemonių neatitikimas minėtiems standartams neužkerta kelio praeiti techninę apžiūrą, tačiau pažeidžia atsakovės sutartinius įsipareigojimus, jos buvimas neįrodo atitikimo EURO standartui. 1.5.

10Pagaliau, UAB „Transporto centras“ savo pasiūlyme nurodė, kad ketina teikti keleivių vežimo paslaugas būtent su naujais 2017-2018 m. autobusais, todėl atsakovą saisto savo paties prisiimti įsipareigojimai, kurie pirkimo metu suteikė šiam tiekėjui pranašumą prieš kitus tiekėjus. 1.6.

11Trečia, kadangi oro taršos mažinimas visoje ES yra prioritetinė sritis, taip pat tai yra viešasis interesas, atsakovių sudaryta Sutartis, kurios pagrindu eksploatuojamos itin senos ir aplinką teršiančios transporto priemonės, pažeidžia visuomenės interesą. 1.7.

12Nenustačius sutarties negaliojimo pagrindų, ieškovė prašė nutraukti sutartį dėl jos esminių pažeidimų - to, jog UAB „Transporto centras“ vykdo sutartį, naudodama transporto priemones, neatitinkančias Sutarties ir pirkimo sąlygų reikalavimų, ir perkančioji organizacija negauna didžiosios dalies to, ką pagal sutartį pagrįsta tikėjosi gauti, tuo tarpu pati Administracija neužtikrina tinkamos sutarties vykdymo kontrolės, nesilaiko skaidrumo principo, pažeidžia VPĮ 17 str. imperatyvius reikalavimus. 1.8.

13Dublike pažymėjo, kad nepraleido ieškinio senaties termino, nes šiuo atveju taikytinas CK 1.125 str. 1 d. numatytas 10 metų ieškinio senaties terminas, tuo tarpu VPĮ 102 str. 3 d. įtvirtintas 6 mėnesių terminas yra nustatytas siekiant apginti tiekėjų teises dėl viešojo pirkimo procedūros teisėtumo ir užtikrinti greitą teisinį apibrėžtumą sutarties įsigaliojimo atžvilgiu. Be to, ieškinys reiškiamas ne tik dėl sutarties negaliojimo, bet ir dėl jos nutraukimo. Pabrėžė, kad turi teisinį suinteresuotumą, nes pagrindinis tai identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį. CK 6.217 str. 4 d. numato, kad sutartį galima nutraukti teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį, ir tai nebūtinai yra sutarties šalis. 1.9.

14Pabrėžė, kad neinicijuota antro tokio paties proceso – ieškinio aplinkybės yra naujos ir nenagrinėtos, kadangi ankstesnėje byloje buvo ginčijama viešojo pirkimo procedūra, o šioje byloje keliamas klausimas jau dėl viešo pirkimo sutarties vykdymo stadijos, pateikiami nauji įrodymai – VPT išvada, duomenys, kad keleivių vežimui naudojamos faktiškai transporto priemonės, neatitinkančios EURO IV standarto. 2.

15Atsakovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, dėl reikalavimo pripažinti sutartį negaliojančia taikyti ieškinio senatį. 2.1.

16Nurodė, kad jokie Sutarties Nr. J-413 pakeitimai, neatitinkantys VPĮ imperatyvių normų reikalavimų, nebuvo atlikti, sutarties kaina ir transporto priemonių techninės specifikacijos nepakeistos, jie tokie patys, kaip UAB „Transporto centras“ pasiūlyme, tuo tarpu Sutartis Nr. J-507 negali būti laikoma Sutarties Nr. J-413 kainos pakeitimu, nes sutartys sudarytos pagal skirtingas pirkimo procedūras (atviro konkurso ir neskelbiamų derybų), skirtingam paslaugų teikimo laikotarpiui, vykdomi atskiri atsiskaitymai su tiekėju pagal dvi skirtingas sutartis, Sutartis Nr. J-507 sudaryta siekiant užtikrinti viešą interesą ir nepertraukiamai teikti keleivių vežimo paslaugas iki Sutarties Nr. J-413 vykdymo pradžios. 2.2.

17Pabrėžė, kad ieškovė jau buvo pareiškusi ieškinį pripažinti Sutartį Nr. J-413 negaliojančia Vilniaus apygardos teismui civilinėje byloje Nr. e2-4101-590/2018, ir 2018-09-24 sprendimu teismas ieškinį atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2018-12-10 nutartimi sprendimą paliko nepakeistą, ir šioje byloje konstatuoti prejudiciniai faktai, jog UAB „Transporto centras“ techninis pajėgumas – disponavimas 16 transporto priemonių, atitinkančių ne žemesnį kaip EURO IV taršos standartą ar reali galimybė jomis disponuoti – įrodinėjama preliminariųjų pirkimo – pardavimo sutarčių pagrindu, ir tokie įrodymai yra pakankami, todėl UAB „Transporto centras“ pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų 30.4 punkte nustatytą reikalavimą. 2.3.

18Ieškovės pateikti valstybės institucijų raštai visiškai nepatvirtina teiginių, kad transporto priemonės neva neatitinka EURO IV taršos standarto. Dokumentai, patvirtinantys autobusų atitikimą Pirkimo sąlygų 30.4 punkte nustatytam reikalavimui ieškovei buvo pateikti dar 2018-06-15 kartu su Administracijos raštu dėl pretenzijų, todėl ieškovė piktnaudžiauja teisminiu procesu ir inicijuoja jau antrą procesą, remdamasi tais pačiais teiginiais. Pažymėjo, kad nei pirkimo sąlygose, nei UAB „Transporto centras“ pateiktame pasiūlyme, nei Sutartyje Nr. J-413 nėra įtvirtinta reikalavimo ir pareigos atsakovei keleivių vežimo paslaugas teikti tik su 2017-2018 m. pagamintais autobusais; atsakovės teiginiai, kad visi autobusai pagaminti 1998 m., nepagrįsti jokiais įrodymais, ieškovės pateiktose VĮ „Regitra“ pažymose nėra nurodyta jų pagaminimo data, ieškovė nepateikė įrodymų, kad jos nufotografuoti ir antstolės A.Stanišauskaitės 2018-10-04 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole esantys autobusai neatitinka EURO IV taršos standarto. 2.4.

19Administracija viešo pirkimo sutartį sudarė su pirkimą laimėjusiu tiekėju, kurio atitikimas pirkimo sąlygoms bei patikimumas buvo įvertinti dar iki sutarties sudarymo, atsakovė neturėjo pagrindo abejoti keleivių vežimui naudojamų transporto priemonių atitikimu EURO IV standartui, kadangi tiekėjas su pasiūlymu pateikė visus dokumentus, patvirtinančius atitikimą Pirkimo sąlygų 30.4 p. reikalavimams, o laimėjusi pirkimą ir įsigijusi Sutarties Nr. J-413 vykdymui reikalingas transporto priemones, pateikė ir kitų transporto priemonių registracijos liudijimą, techninės apžiūros rezultatų kortelę, licenciją, draudimo sutarties liudijimą bei pažymą apie tai, kad priemonės atitinka EURO IV emisijos reikalavimus. Ieškovės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas buvo sudarytas 2018-10-04, UAB „Transporto centras“ vykdant ne Sutartį Nr. J-413, o Sutartį Nr. J-507, todėl ieškinyje nurodytos 2 transporto priemonės, valst. Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) nenurodytos Administracijos 2018-12 rašte „Dėl keleivių vežimo transporto veiklos“. 2.5.

20Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvada, kuria remiasi ieškovė, atsakovei jokių teisinių pasekmių nesukelia, ji net nėra laikoma oficialiu rašytiniu įrodymu. Nurodė, kad ieškovė nesąžininga, siekia tik išlaikyti monopolinę vežimo paslaugų padėti Švenčionių rajone, nes nuo 1996 m. iki 2018 m. be pertraukų teikė keleivių vežimo paslaugas ir gavo išmokas, ir pakartotinai reiškiamu ieškiniu siekia užkirsti kelią kitiems tiekėjams patekti į rinką, juo labiau, kad pati UAB „Svirka“ ankščiau pažeidinėjo keleivių vežimo sutarties sąlygas, jai buvo taikytos sankcijos už nesąžiningą sutarties vykdymą. 2.6.

21Nepertraukiamas Sutarties Nr. J-413 vykdymas ne pažeidžia, o kaip tik užtikrina racionalų atsakovės lėšų naudojimą ir viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ir jo teikiamos naudos, nes už UAB „Transporto centras“ pasiūlytą kainą keleivių vežimo paslauga jau daugiau nei vienerius metus tinkamai teikiama, o ieškovės pasiūlytos kainos skirtumas – pabrangimas beveik 1,3 mlj. Eur – būtų neproporcingas lėšų racionalumui principui. 2.7.

22Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nes tokį reikalavimą galima buvo reikšti per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo, ieškinio senaties terminas suėjo 2019-01-20, tuo tarpu į teismą kreiptasi tik 2019-10-08, t. y. praėjus daugiau nei 9 mėnesiams. 2.8.

23Ieškovė, nebūdama Sutarties šalimi, negali reikšti reikalavimo dėl sutarties nutraukimo CK 6.217 straipsnio pagrindu dėl jos esminio pažeidimo. Be to, net jeigu ir būtų nustatyta, kad UAB „Transporto centras“ naudoja transporto priemones, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų, UAB „Transporto centras‘ būtų taikoma atsakomybė – bauda; be to, sutarties vykdymas užtikrintas garantija 30000 Eur sumai; sutarties nutraukimo tvarka detaliai ir aiškiai nurodyta Sutarties 92-95 punktuose, taip pat kokie atvejai laikomi esminiu sutarties pažeidimu. 3.

24Atsakovė UAB „Transporto centras“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, dėl reikalavimo pripažinti sutartį negaliojančia taikyti ieškinio senatį, nes ieškovė praleido 6 mėnesių terminą ieškiniui šioje dalyje pareikšti, tuo tarpu reikalavimą dėl sutarties nutraukimo prašė atmesti tuo pagrindu, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo ir teisės reikšti tokį reikalavimą – sutartį dėl esminio pažeidimo gali nutraukti tik sutarties šalis. 3.1.

25Ieškovė nepagrįstai suabsoliutina Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą, kuri net nelaikytina oficialiu rašytiniu įrodymu, tuo tarpu jokių imperatyvių teisės normų pažeidimų ar neleistinų Sutarties Nr. J-413 pakeitimų atlikta nebuvo. Sutartis Nr. J-413 6 priedas „Techninė specifikacija“ numato galimybę ją keisti, sumažinant transporto priemonių talpą, kai netenkinama keleivių paklausa. 3.2.

26Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovės naudojamos transporto priemonės tariamai neatitinka EURO IV teršalų išmetimo standarto. Jokie teisės aktai nenumato atsakovei imperatyvaus reikalavimo naudoti būtent ir tik EURO IV teršalų išmetimo standartą atitinkančias transporto priemones – ieškovės nurodomas LR Aplinkos ministro įstatymas taikomas ne visiems viešiesiems pirkimams, o tik „žaliesiems“ pirkimams, kai perkančioji organizacija įtraukia aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas, o šiuo atveju konkursas nebuvo organizuojamas ir vykdomas kaip „žaliasis“ pirkimas. Be to, Aplinkos apsaugos departamentas ieškovės pateiktame rašte taip pat patvirtinta, kad konkretūs aplinkosauginiai reikalavimai modifikuotai transporto priemonės įrangai nenustatyti. Atsakovės atitikimas Konkurso ir Sutarties J-413 sąlygomis, įskaitant ir reikalavimams dėl transporto priemonių atitikimo reikiamam teršalų išmetimo standartui, konstatuotas įsiteisėjusiais prejudicinę reikšmę turinčiais teismų sprendimais kitoje byloje, tuo tarpu ieškovė, inicijuodama antrą procesą tais pačiais pagrindais, piktnaudžiauja teise ir siekia grąžinti monopolinę padėtį keleivių vežimo srityje Švenčionių rajone. 3.3.

27Pabrėžė, kad į atsakovės transporto priemones yra sumontuota išmetamųjų dujų neutralizavimo įranga, atitinkanti Sutartyje numatytą teršalų išmetimo standartą, tai yra leistina pagal LR Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-07-29 įsakymu Nr. 2B-290 patvirtintus Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, ir nėra privaloma įsigyti transporto priemonių su jau joje iš karto sumontuota dujų neutralizavimo įranga, atitinkančią konkretų teršalų išmetimo standartą – tokia įranga gali būti sumontuota vėliau papildomai. Transporto priemonės gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos pažymos nelaikytinos vieninteliu dokumentu, galinčiu patvirtinti transporto priemonės atitiktį konkrečiam EURO teršalų išmetimo standartui – pakankamu dokumentu yra gamintojo ar jo atstovo, sumontavusio naują įrangą, pažyma ir detalės sertifikatas. Šiuo atveju į atsakovės transporto priemones 2018 m. spalį buvo tinkamai sumontuota papildoma EURO V, t. y. net aukštesnį nei reikalaujama sutartyje, teršalų išmetimo standartą atitinkanti Pirelli Eco Technology gamintojo įranga, ką patvirtinta sistemos gamintojo partnerio – įmonės Euro Vat Consulting išduotos pažymos, Pirelli Eco Technology Spa sertifikatai dėl to, kad Euro Vat Consulting yra Pirelli Eco Technology produktų platintojas ir montavimo parneris, Pirelli Eco Technology seritifikatas, išduotas Vokietijos motorinių transporto priemonių tarnybos, o taip pat MAREP GmbH atliktos atsakovės transporto priemonių bandymų ataskaitos ir pažymos, kurie buvo pateikti ir Administracijai. Pabrėžė, kad atsakovės transporto priemonių atitikimą aplinkos apsaugos ir oro taršai taikomiems reikalavimams patvirtinta galiojanti privalomojo techninė apžiūra, kurios metu jokių išmetamųjų dujų įrangos r išmetamųjų dujų ribinių verčių pažeidimų nenustatyta. 3.4. Nurodė, kad atsakovės transporto priemonėms neturėjo ir neturi būti privalomai atliekama techninė ekspertizė. Ieškovė nepagrįstai tariamą transporto priemonių neatitikimą EURO IV teršalų išmetimo standartui įrodinėja Lietuvos transporto saugos administracijos 2018-11-26 raštu, nes atsakovės transporto priemonių gamintojai ir jų atstovai pateikė LTSA tik informaciją apie įrangą, kuri buvo sumontuota transporto priemonių pagaminimo metu, tuo tarpu Pirelli ECO Technology įranga, kuri užtikrino atsakovės transporto priemonių atitiktį EURO V teršalų išmetimo standartui, buvo sumontuota 2018 m. spalį, prieš pradedant teikti paslaugas pagal sutartį, todėl LTSA rašte pateikti duomenys neatitinka faktinės situacijos ir nelaikytini tinkamu įrodymu. Į LR kelių transporto priemonių registrą nėra privaloma įrašyti duomenis apie teršalų išmetimo standartą, todėl VĮ ‚Regitra“ išrašai neįrodo tariamą atsakovės autobusų neatitikimą. 3.5.

28Pabrėžė, kad nei Konkurso sąlygose, nei Sutartyje Nr. J-413 nebuvo reikalavimo ar atsakovės pareigos keleivių vežimo paslaugas teikti tik su 2017-2018 m. pagamintais autobusais. Priešingai nei teigia ieškovė, įmonė MAREP GmbH niekada nebuvo nurodyta nei kaip atsakovės transporto priemonių gamintojas ar jo atstovas, nei kaip atitinkamos įrangos atstovas, nei kaip subjektas, atlikęs įrangos montavimo darbus – minėta įranga buvo sumontuota įrangos gamintojo įgalioto atstovo Euro Vat Consulting, o įmonė MAREP GmbH tik atlikto bandymus ir išdavė atitinkamas bandymų ataskaitas. 3.6.

29Pripažinus sutartį negaliojančia ar ją nutraukus būtų patenkinti išimtinai ieškovės interesai, būtų neužtikrintas nepertraukiamas keleivių vežimo paslaugos teikimas, tuo pažeidžiant ne tik viešąjį interesą, bet ir sutarties šalių teisę į teisėtai sudarytos sutarties galiojimą ir vykdymą. Ieškinys atmestinas.

306.

31Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovei Administracijai įvykdžius Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Švenčionių rajono savivaldybėje atvirą konkursą, kurio objektas buvo vežimo paslaugos, apimančios vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų Švenčionių rajono savivaldybėje aptarnavimą, kuriame dalyvavo tiek ieškovė UAB „Svirka“, tiek atsakovė UAB „Transporto centras“, su pirmą vietą pasiūlymų eilėje užėmusia bei pirkimo laimėtoja pripažinta atsakove UAB „Transporto centras“ 2018-07-20 buvo sudaryta Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti sutartis Nr. J-413, kuria vežėja įsipareigojo teikti transporto priemonėmis keleivių vežimo viešąsias paslaugas nustatytais maršrutais, nurodytais leidimuose ir tvarkaraščiuose Švenčionių rajone, o „Švenčionys – Pabradė – Vilnius – Pabradė – Švenčionys“ maršrutu taip pat ir Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių teritorijose, o Administracija įsipareigojo mokėti vežėjai už tinkamą paslaugų įsipareigojimų vykdymą Sutartyje nustatyta tvarka. Nors Sutarties 4 punktas numato, kad keleivių vežimo viešąsias paslaugas vežėjas pradeda teikti per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o pagal 79.1. ir 91 punktus sutartis įsigalioja pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo, nagrinėjamu atveju – ne vėliau kaip nuo 2018-10-04, tačiau kadangi iki Sutartyje numatytos jos vykdymo pradžios UAB „Transporto centras“ dar nebuvo pristatytos visos sutarčiai vykdyti reikalingos transporto priemonės, nuo 2018-10-04 Sutartis faktiškai pradėta atsakovės vykdyti tik iš dalies – šešiuose maršrutuose, tuo tarpu visuose 13 maršrutų sutartis pradėta vykdyti nuo 2018-10-24 (ir yra vykdoma iki šiol). Iki to laiko viešųjų keleivių vežimo paslaugų teikimas buvo vykdomas tarp Administracijos ir UAB „Transporto centras“ po įvykusio viešojo pirkimo neskelbiamų derybų būdu sudarytos 2018-08-31 Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti sutarties Nr. J-507 pagrindu, pagal kurią vežėjas turėjo teikti viešąsias keleivių vežimo paslaugas nuo 2018-09-01 (kai nustojo galioti 2018-06-04 Administracijos su UAB „Svirka“ sudaryta identiškų paslaugų teikimo Sutartis Nr. J-282) iki 2019-10-03 (įskaitytinai), ir kuri buvo šalių 2018-09-28 susitarimu pakeista, pratęsiant jos terminą iki 2019-10-31 (įskaitytinai). Dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia

327.

33Ieškovė UAB „Svirka“ prašo pripažinti 2018-07-20 Sutartį Nr. J-413 negaliojančia, kaip prieštaraujančią imperatyvioms teisės normoms, VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintiems skaidrumo, sąžiningumo ir kitiems viešųjų pirkimų principams, pažeidžiančią viešąjį interesą, savo reikalavimą iš esmės grįsdama VPT 2019-03-12 Vertinimo išvadoje nurodytais teisės pažeidimais bei tuo, kad atsakovės vykdant sutartį naudojamos transporto priemonės neatitinka nustatytų reikalavimų dėl atitikimo EURO IV ar lygiaverčiam teršalų išmetimo standartui, tuo tarpu atsakovės su minėtu reikalavimu nesutinka, teigdamos, jog ieškovė praleido ieškinio senaties terminą ginčyti sutartį bei jog nebuvo padaryti jokie imperatyvių teisės normų ir Pirkimo sąlygų pažeidimai, o atsakovės UAB „Transporto centras“ naudojamos transporto priemonės pilnai atitinka Pirkimo sąlygų ir Sutarties reikalavimus.

348.

35Visų pirma, teismas pažymi, kad ieškovės nurodomos faktinės aplinkybės apie tai, kad vykdant ginčo Sutartį Nr. J-413 galimai yra naudojamos nustatytų Pirkimo sąlygose bei pačioje Sutartyje reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, yra susijusios su galimai netinkamu pačios viešojo pirkimo sutarties vykdymu, galimai tiekėjos UAB „Transporto centras“ padarytu / daromu sutartinių įsipareigojimų pažeidimu, taip pat pačios Administracijos netinkama Sutarties vykdymo kontrole, galimai daromo pažeidimo ignoravimu ir pan., tačiau ne su vienu ar kitokiu viešojo pirkimo sutarties negaliojimo pagrindu ar pagrindais, todėl šios aplinkybės gali būti laikomis ir yra kito ieškovės pareikšto reikalavimo – dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo – faktinis pagrindas, jos siekiamo įrodyti esminio sutarties pažeidimo pagrindas, tad teismo vertintinos būtent pastarojo ieškinio reikalavimo kontekste, bet ne sprendžiant reikalavimą dėl pačios sutarties pripažinimo negaliojančia. Kasacinio teismo taip pat išaiškina, kad reikalavimai, kylantys iš sandorio vykdymo (pvz., dėl sutartinės atsakomybės taikymo), yra atskira prievolė ir teisių gynimo būdas (LAT 2016-01-17 nutartis c.b. Nr. 3K-3-90-469/2016). Būtent todėl spręsdamas, ar yra pagrindas pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia teismas vertina tas ieškovės nurodytas, kaip faktinis ieškinio pagrindas, aplinkybes, kurios susijusios su VPT 2019-03-12 vertinimo išvadoje nurodytais galimai perkančiosios organizacijos padarytais pažeidimais viešojo pirkimo procedūrų vykdymo ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo metu.

369.

37Visų antra, teismas atmeta kaip nepagrįstą atsakovių argumentą, kad ieškovė UAB „Svirka“ nagrinėjamoje byloje inicijuoja antrą tapatų ginčą, kuris jau buvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2018-09-24 sprendimu c.b. Nr. e2-4101-590/2018 bei jį palikusia nepakeista Lietuvos apeliacinio teismo 2018-12-10 nutartimi c.b. Nr. e2A-1239-790/2018. Įvertinęs tiek šių procesinių dokumentų turinį, tiek c.b. Nr. e2-4101-590/2018 medžiagą, tiek nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio pagrindą ir dalyką, teismas sprendžia, jog bylos nėra tapačios. Nors ankstesniame teismo procese ieškovė UAB „Svirka“ be kita ko, taip pat prašė pripažinti negaliojančia 2018-07-20 tarp atsakovių sudarytą viešojo pirkimo sutartį, tačiau tai buvo išvestinis reikalavimas iš kitų ieškovės pareikštų reikalavimų dėl perkančiosios organizacijos vykdyto viešojo pirkimo procedūrų metu priimtų sprendimų (dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėtojo pripažinimo, susipažinimo su laimėtojo pasiūlymu) pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo, ir toje byloje ieškovė įrodinėjo tiekėjos UAB „Transporto centras“ pateikto pasiūlymo neatitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimas (dėl teisės verstis licencijuojama veikla, dėl transporto priemonių, darbuotojų skaičiaus sutarčiai vykdyti, vidutinių metinių pajamų ir pan.). Toje byloje priimtais res judicata galią turinčiais procesiniais sprendimais buvo konstatuota ir pripažinta, jog UAB „Transporto centras“ pateiktas pasiūlymas ir turima kvalifikacija atitiko Pirkimo sąlygų reikalavimus, įskaitant 30.4. punkto reikalavimą numatyti sutarčiai vykdyti skirtas ne mažiau kaip 16 transporto priemonių, atitinkančių ne žemesnį kaip EURO IV arba lygiavertį teršalų išmetimo standartą visą sutarties galiojimo laikotarpį, kadangi ši tiekėja perkančiajai organizacijai nurodė ir pateikė Pirkimo sąlygose reikalaujamus kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti dokumentus (be kita ko, preliminarias sutartis, pagal kurias numatyta įsigyti pagal pirkimo – pardavimo sutartis atitinkamas transporto priemones). Minėtame teismo procese nebuvo sprendžiama nei dėl jokių pačios viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektų (tinkamo ar netinkamo sutarties vykdymo), nei dėl sutarties negaliojimo dėl galimai padaryto jos neleistino pakeitimo, konstatuoto, kaip teigia ieškovė, VPT 2019-03-12 vertinimo išvadoje bei dėl kitų pagrindų. Nors kartu su apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Svirka“ toje byloje bandė pateikti teismui tam tikrus šio metu nagrinėjamoje byloje pateiktus įrodymus, kuriais grindžiamas faktiškai UAB „Transporto centras“ naudojamų vykdant Sutartį transporto priemonių neatitikimas EURO IV ar lygiaverčiam standartui, tačiau apeliacinės instancijos teismas šiuos įrodymus priimti atsisakė ir be kita ko, savo 2018-12-10 nutartyje pažymėjo, kad tokie ieškovės argumentai ir įrodymai iš esmės yra susiję su jau tarp perkančiosios organizacijos ir UAB „Transporto centras“ sudarytos sutarties tinkamu vykdymu, o ne UAB „Transporto centras“ pasiūlymo atitiktimi Pirkimo sąlygoms. Dėl ieškinio senaties

3810.

39CK 1.125 str. 1 d. numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų; 2 d. numato, kad atskirų rūšių reikalavimams šis kodeksas bei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus. VPĮ 102 str. 3 d. numato, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Ši teisės norma taikytina ne tik viešojo pirkimo sutarties šalims, bet ir bet kuriam suinteresuotam tiekėjui, t. y. teisinį suinteresuotumą viešojo pirkimo sutarties nuginčijimu turinčiam subjektui. Pažymėtina, kad įstatyme nėra numatyta jokių išimčių dėl šio ieškinio senaties termino taikymo ar netaikymo, kiek tai susiję su pagrindu (pagrindais), kuriuo prašoma pripažinti negaliojančia viešojo pirkimo sutartį. Kitaip tariant nei įstatymas, nei ji aiškinanti teismų praktika nenumato, kokiais atvejais, kokiais pagrindais ginčijant viešojo pirkimo sutartį šis specialus sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas nėra taikomas, o kuriais atvejais yra taikomas. Teismų praktikoje tik išaiškinta, jog kai reikalavimą dėl viešojo pirkimo sutarties negaliojimo reiškia viešąjį interesą ginantys subjektai ir institucijos, t. y. kiti subjektai, o ne tiekėjai (pvz., prokuroras, Viešųjų pirkimų tarnyba), taikytinas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas, kas pateisinama viešųjų pirkimų tikslų, šių institucijų veiklos specifika, nes pernelyg trumpas ieškinio senaties terminas reikalavimams, turintiems visuomeninę svarbą ir nukreiptiems į visuomenės interesų apsaugą, neužtikrintų specialiojo įstatymo keliamų tikslų ir pažeistų teisėtus visuomenės lūkesčius, tuo tarpu įstatymų leidėjas VPĮ 94 straipsnio 3 dalimi (pagal seną įstatymo redakciją, kuri pilnai atitinka dabar galiojančio VPĮ 102 straipsnio 3 dalį) siekė sureguliuoti būtent tiekėjų reiškiamiems reikalavimams taikomą ieškinio senaties terminą, suformuluotą įvertinus ne tik nacionalinį, bet ir teisinį Europos Sąjungos peržiūros procedūrų reglamentavimą bei Teisingumo Teismo išaiškinimus šioje srityje (LAT 2010-07-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-415/2013; 2013-08-01 nutartis c.b. Nr. 3K-3-415/2013; 2016-01-17 nutartis c.b. Nr. 3K-3-90-469/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2015-06-11 nutartis c.b. Nr. 2A-647-180/2015 ir kt.).

4011.

41Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad VPĮ yra lex specialis; CK 6.382 straipsnyje įtvirtinta taisyklė, kad viešojo pirkimo–pardavimo sutartims CK normos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo, CK, CPK ir kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009). CK, CPK ir kitų teisės aktų nuostatų subsidiarus taikymas reiškia, kad pirmiausia taikomos VPĮ nuostatos, o kitos teisės normos – tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba kai VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2010). Kasacinio teismo taip pat pažymėta, kad itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymų leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai ir teisių gynybai (LAT 2012-04-18 nutartis c.b. Nr. 3K-3-170/2012). ESTT tai pat yra ne kartą pažymėjęs, kad Direktyvos 89/665 nuostatomis, kuriose nebuvo nurodyta minimalių priežiūros (ieškinio senaties) terminų, nedraudžiama nacionalinės teisės aktų, kuriuose nustatyta, jog bet koks ieškinys dėl perkančiosios organizacijos turi būti apteiktas per nustatytą terminą, kurį praleidus nebegalima ginčyti tokio sprendimo ar nurodyti tokio pažeidimo, jeigu terminas yra protingas; visiškam Direktyva 89/665 siekiamo tikslo įgyvendinimui kiltų pavojus, jei kandidatams ir konkurso dalyviams būtų leidžiama bet kuriuo sutarties sudarymo metu nurodyti sutarčių sudarymo taisyklių pažeidimus, taip perkančiąją organizaciją įpareigojant iš naujo pakartoti visą procedūrą ir pašalinti šiuos pažeidimus.

4212.

43Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir argumetnus, teismas neturi jokio pagrindo pritarti ieškovės UAB „Svirka“ pozicijai, jog jai ginčijant viešojo pirkimo sutartį taikytinas ne VPĮ 102 str. 3 d., o CK 1.125 str. 1 d. numatytas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas (šis terminas galėtų būti taikomas kitam ieškovės šioje byloje pareikštam reikalavimui – dėl sutarties nutraukimo). Ieškovė nagrinėjamu atveju nėra viešąjį interesą ginti įgalintas subjektas, ji yra tiesiog tiekėja, dalyvavusi ginčo pirkime, kuriai visi perkančiosios organizacijos šio pirkimo metu priimti sprendimai ir atlikti veiksmai, įskaitant ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo faktą, buvo neabejotinai žinomi nuo pat jų atlikimo / pranešimo apie jų atlikimą momento; pati ieškovė buvo inicijavusi ankstesnę civilinę bylą Nr. e2-4101-590/2018, kurioje be kita ko, prašė pripažinti negaliojančia ir šioje byloje ginčijamą 2019-07-20 viešojo pirkimo sutartį Nr. J-413 (tik kitu faktiniu pagrindu – dėl UAB „Transporto centras“ pateikto pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams); beveik visais šiuo metu inicijuotoje byloje teismui pateiktais įrodymais ieškovė operavo ir juos turėjo iš esmės dar viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir ankstesnio teismo proceso metu ar iš karto po viešojo pirkimo sutarties sudarymo; ginčo pirkimo procedūrų metu ir iš karto po jų buvo atstovaujama profesionalių teisininkų, todėl spręstina, kad ieškovė turėjo visas teisines ir organizacines galimybes pareikšti ieškinio reikalavimą dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per VPĮ nustatytą ieškinio senaties terminą, kuris šiuo atveju suėjo 2019-01-20. Kadangi ieškovė į teismą faktiškai kreipėsi tik 2019-10-09, t. y. po 9 mėnesių nuo ieškinio senaties termino pabaigos ir praėjus daugiau nei metams nuo ginčijamos viešojo pirkimo sutarties sudarymo, ieškovei neprašant ir teismui nenustačius jokio pagrindo atnaujinti praleistą terminą, atsakovėms prašant taikyti ieškinio senaties terminio praleidimo teisines pasekmes, atsiranda savarankiškas pagrindas atmesti UAB „Svirka“ reikalavimą dėl viešojo pirkimo Sutarties Nr. J-413 pripažinimo negaliojančia (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.). Dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo

4413.

45Nepaisant to, kad ieškovės UAB „Svirka“ reikalavimas dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia negali būti tenkinamas dėl praleisto ieškinio senaties termino, šioje viešą interesą turinčioje viešųjų pirkimų byloje, kurioje teismas privalo būti aktyvus, teismas vis dėlto, mano esant būtina trumpai pasisakyti ir dėl ieškovės nurodomo sutarties negaliojimo pagrindo buvimo – to, ar sudaryta Sutartimi Nr. J-413 buvo neleistinai pakeistos pirkimo sąlygos, pažeistas VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintas skaidrumo principas.

4614.

47Kaip matyti iš ieškovės pateiktos VPT 2019-03-12 Vertinimo išvados, kuria grindžiamas ieškovės reikalavimas, joje be kita ko, buvo konstatuota, kad Sutartis buvo pradėta vykdyti etapais: nuo 2018-10-04 – dalyje maršrutų (šešiuose), o nuo 2018-10-24 – visuose maršrutuose (trylikoje), nors nei Pirkimo sąlygose, nei Sutartyje Nr. J-413 nebuvo numatytas pavėžėjimo paslaugų teikimas etapais – visas pavėžėjimo paslaugas tiekėjas turėjo pradėti teikti nuo 2018-10-04. Vis dėlto, šios VPT nustatytos aplinkybės, kurių iš esmės neginčijo ne viena iš šalių, t. y. faktas, kad nepaisant to, jog Sutarties 4 punktu vežėjas įsipareigojo keleivių vežimo viešąsias paslaugas pradėti teikti per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (nuo 2018-10-04), tačiau realiai UAB „Transporto centras“ nuo šio termino pradėjo paslaugas teikti tik iš dalies, o pilna apimtimi – tik nuo 2018-10-24, reiškia galimai netinkamą tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, sutartinės prievolės pažeidimą, t. y. yra su sutarties vykdymu susijusias aplinkybes, dėl kurių tiekėjui iš perkančiosios organizacijos pusės gali būti taikoma sutartinė atsakomybė ar kitos sankcijos arba jos gali būti netaikomos (pvz., jeigu tam nėra būtinųjų sąlygų, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos ar kitų nuo civilinės atsakomybės atleidžiančių aplinkybių ir pan.), tačiau tai nėra aplinkybės, susijusios su pačios viešojo pirkimo sutarties, kaip tokios, teisėtumu ar neteisėtumu. Pažymėtina, kad Pirkimo sąlygose, kaip akcentavo ieškovė, iš tikrųjų nebuvo numatyta tiekėjo teisė ir galimybė vykdyti Sutartį etapais, tačiau tokia teisė nebuvo numatyta ir atsakovių sudarytoje Sutartyje Nr. J-413, kurios 4 punktas įtvirtinto vežėjo pareiga visas paslaugas pradėti teikti vienu metu - per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Tokiu būdu teigti, jog sudarant Sutartį Nr. J-413 buvo padaryti neleistini VPĮ prasme pirkimo sąlygų, ieškovės pasiūlymo, esančio neatsiejama pirkimo dokumentų bei pačios sutarties dalimi, pakeitimai, nėra jokio pagrindo.

4815.

49VPT 2019-03-12 Vertinimo išvadoje taip pat nurodoma, kad nepradėjus vykdyti Sutarties Nr. J-413 pagal UAB „Transporto centras“ 2018-09-21 prašymą, atsižvelgiant į esamus keleivių srautus, buvo pakeistas Sutarties 6 priedas „Techninė specifikacija“, sumažinant transporto priemonių talpą, nors pačiose Pirkimo sąlygose buvo numatyta galimybė tik mažinti / didinti transporto priemonių reisų skaičių per dieną, bet ne pačių transporto priemonių talpą, todėl tokiu būdu buvo atliktas esminis Sutarties pakeitimas, pažeidžiant VPĮ 89 str. 1 d. 5 p. reikalavimus, skaidrumo principą, nes tokiems pakeitimams turėjo būti atliekama nauja pirkimo procedūra, dėl ko atsakovei Administracijai buvo rekomenduota su atsakove UAB „Transporto centras“ sudarytą Sutartį Nr. J-413 nutraukti.

5016.

51Visų pirma teismas, sutikdamas su atsakovių argumentu, pažymi, kad minėta VPT išvada, kurioje iš esmės atliktas teisinis tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimas, nagrinėjamu atveju vertintina kaip paprastas rašytinis įrodymas, neturintis jokios padidintos prima face įrodymams būdingos įrodomosios galios, kurį teismas šiuo atveju vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Teismų praktikoje viešųjų pirkimų bylose ne kartą išaiškinta, kad Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvada, atlikta pagal VPĮ ieškovei suteiktus įgaliojimus vertinti perkančiųjų organizacijų veiksmus įgyvendinant VPĮ reikalavimus viešuosiuose pirkimuose, nelaikytina oficialiuoju rašytiniu įrodymu; nors ši išvada yra dokumentas, priimtas valstybės institucijos pareigūnų, neperžengiant savo kompetencijos ribų, ir formaliai atitinka kitus CPK 197 straipsnio 2 dalyje išvardintus požymius, tačiau joje yra pateiktas institucijos nustatytų faktų teisinis vertinimas, tuo tarpu teisinį vertinimą atlieka teismas. (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2014; 2014 m. spalio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014; 2015 m. vasario 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-903-157/2015; 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-959-236/2015; 2018 m. vasario 12 d. nutartį c.b. Nr. e2A-545-236/2018).

5217.

53Antra, kaip matyti iš Sutarties 22.5 punkto, juo vežėja UAB „Transporto centras“ įsipareigojo prireikus užtikrinti transporto priemonių (autobusų) pakeitimą į reikiamos talpos, kai netenkinama keleivių paklausa. Ši viešojo pirkimo sutarties sąlyga apskritai nėra minima ir nagrinėjama VPT vertinimo išvadoje, apie ją nieko nepasisakoma, nors ji savo esme tiesiogiai įtvirtina vežėjo pareigą užtikrinti reikiamos talpos transporto priemonių turėjimą ir panaudojimą sutarties vykdymui, priklausomai nuo keleivių paklausos ir paneigia VPT išvados teiginį, jog Sutartyje Nr. J-413 nebuvo numatyta galimybė keisti transporto priemonių talpą sutarties vykdymo metu. Pažymėtina ir tai, kad atsakovės Administracijos paskelbto ginčo viešojo Pirkimo sąlygų priedai Nr. 6 ir Nr. 7, t. y. Techninė specifikacija bei viešojo pirkimo sutarties projektas, taip pat jokios kitos Pirkimo dokumentų sąlygos, niekada nebuvo ginčijami, niekada nebuvo keliamas jų neaiškumo, tarpusavio prieštaravimo klausimas ir pan. Taip pat ir ankščiau inicijuotoje Vilniaus apygardos teismo c.b. Nr. e2-4101-590/2018 ieškovė nekėlė klausimo dėl tuomet jau buvusios sudarytos atsakovių 2018-07-20 viešojo pirkimo sutarties Nr. J-413 nuostatų galimo prieštaravimo Pirkimo sąlygoms, jų neleistino pakeitimo ir pan.

5418.

55Ieškovės teiginiai, jog minėta VPT vertinimo išvada, kurioje konstatuojami VPĮ ir viešųjų pirkimų principų pažeidimai jau pati savaime yra sutarties negaliojimo pagrindas, o taip pat ir pagrindas nutraukti viešojo pirkimo sutartį, laikytini nepagrįstais ir dėl to, kad valdingo pobūdžio privalomu vykdyti teisės aktu yra pripažįstamas tik VPT įpareigojimas perkančiąją organizaciją panaikinti arba pakeisti VPĮ reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus – perkančioji organizacija privalo arba tokį teisės aktą vykdyti, arba, jo dar neįvykdžiusi, įstatymų nustatyta tvarka jį ginčyti, tuo tarpu privalomu vykdyti teisės aktu, o taip pat galimo apskundimo objektu nėra laikoma rekomendacija nutraukti pirkimo procedūras (LAT 2013-04-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. AC-38-1. Teismų praktika. 2013, Nr. 38). Nagrinėjamu atveju VPT 2019-03-12 išvadoje tik rekomendavo perkančiajai organizacijai nutraukti viešojo pirkimo sutartį, o nagrinėjamoje byloje atsakovė Administracija pagrindė savo poziciją ir paneigė neleistino viešojo pirkimo sutarties pakeitimo padarymą, tuo tarpu ieškovės nurodyti argumentai ir pateikti rašytiniai įrodymai nesudaro pagrindo pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia aukščiau nurodytu pagrindu. Dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo

5619.

57Ieškovė UAB „Svirka“ pareikštu alternatyviu reikalavimu prašo nutraukti 2018-07-20 Sutartį Nr. J-413 dėl UAB „Transporto centras“ padaryto jos esminio pažeidimo – naudojimo sutarties vykdymui transporto priemonių, neatitinkančių Pirkimo sąlygų bei pačios sutarties reikalavimo dėl atitikimo EURO IV ar lygiaverčiam teršalų išmetimo standartui, tuo tarpu atsakovės su minėtu reikalavimu nesutinka, teigdamos, jog ieškovė apskritai neturi teisės reikšti tokio pobūdžio reikalavimą, nebūdama viešojo pirkimo sutarties šalimi, be to, ji neįrodė jokio padaryto esminio sutarties pažeidimo. Su tokia atsakovių poziciją teismas iš esmės sutinka.

5820.

59VPĮ 90 str. 3 d. numato, kad pirkimo sutartis gali būti nutraukta sutartyje nurodytais atvejais, šiame straipsnyje nurodytais bei Civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka. Tiek pati atsakovių sudaryta Sutartis Nr. J-413, tiek ir CK 6.217 straipsnio bei kitos normos, reglamentuojančios sutarties nutraukimą – tiek dėl jos esminio pažeidimo, tiek kitais pagrindais, tiek ir konkrečiai atlygintinių paslaugų teikimo sutarties nutraukimą reguliuojančios CK 6.271 straipsnio normos, tiek VPĮ 90, 102 straipsnių bei kitos teisės normos teisę nutraukti viešojo pirkimo sutartį, o taip pat ir ginčyti viešojo pirkimo sutarties nutraukimo teisėtumą iš esmės suteikia tik tokios sutarties šalims, t. y. perkančiajai organizacijai ir tiekėjui. Tokiu būdu yra realizuojamos sutarties uždarumo principas, be kita ko reiškiantis, kad sutartis sukuria teises ir pareigas tik ją sudariusiems asmenims ir, išskyrus įstatyme įtvirtintas išimtis, nesukuria teisių ir pareigų tretiesiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2014), taip pat reiškiantis, jog teisė reikalauti prievolių pagal sudarytą sutartį vykdymo, atitinkamai ir taikyti prievolių netinkamo vykdymo ar neįvykdymo teisines pasekmes suteikiama tik sutarties šalimis esantiems asmenims. Civiliniame kodekse vartojamos prie sutarties nutraukimą reglamentuojančių teisės normų konstrukcijos „nukentėjusi šalis“, „suinteresuota šalis“ taikytinos būtent kalbant apie sutarties šalis, o ne kokius nors suinteresuotus asmenis. CK 6.217 straipsnio prasme „nukentėjusiąja šalimi“ laikoma ta sutarties šalis, kurios teises, teisėtus interesus ir lūkesčius pažeidžia kita (priešinga) sutarties šalis (kontrahentas), tuo tarpu vartojant sąvoką „suinteresuota šalis“, kuriai suteikiama teisė nutraukti sutartį, turima omenyje būtent suinteresuota dėl sutarties nutraukimo tos sutarties šalis, t. y. sutarties šalis, inicijuojanti, norinti, siekianti sutarties nutraukimo. Priešingu atveju įstatymų leidėjo būtų vartojamos kitos sąvokos (pvz., „suinteresuotas subjektas“, „suinteresuotas asmuo“, „teisinį suinteresuotumą turintis asmuo“ ir pan.).

6021.

61Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Svirka“ nėra Sutarties Nr. J-413 šalis, ji taip pat nėra subjektas, kuriam įstatymo suteikta teisė ginti viešąjį interesą, t. y. ji neturi procesinio subjektiškumo ginti kitų subjektų ar visuomenės teises ir interesus, reikšti ieškinį viešajam interesui ginti, nes tik viešąjį interesą ginantys subjektai gali ginti ne savo, o kitų asmenų pažeistus interesus (CPK 49 straipsnis). Teismo nuomone, suteikus teisę bet kuriam tiekėjui kištis į pasibaigus viešajam pirkimui tarp pirkimo laimėtojo ir perkančiosios organizacijos teisėtai sudarytos sutarties vykdymą, reikalaujant jos pakeitimo, modifikavimo, nutraukimo, sankcijų taikymo ar reiškiant kitus su jos vykdymu ar pasibaigimu susijusius reikalavimus, vien dėl to, kad jis dalyvavo prieš tai vykusiose viešojo pirkimo procedūrose ar galėtų potencialiai dalyvauti būsimose procedūrose, būtų paneigtas aukščiau nurodytas teisinis reglamentavimas bei esminiai teisės principai. Kitiems pirkime ir varžymesi dėl pirkimo sutarties sudarymo dalyvavusiems tiekėjams įstatymo nėra suteikta teisė kontroliuoti tarp laimėjusio tiekėjo ir perkančiosios organizacijos sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą, kreiptis į sutarties šalis ir reikšti pretenzijas / reikalavimus dėl sutarties modifikavimo, nutraukimo, atsakomybės pagal sutartį taikymo ar kitų su sutarties vykdymu susijusių aspektų, net ir jeigu manoma, jog tai susiję su viešuoju interesu, nes, kaip jau buvo minėta, teisė ir pareiga ginti viešąjį interesą yra įstatymo suteikiama konkretiems subjektams (prokurorui, ginančiam viešąjį interesą, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kt.) (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019-12-30 nutartį c.b. Nr. e2A-1348-302/2019).

6222.

63Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus argumentus teismas sprendžia, kad ieškovė UAB „Svirka“, nors ir dalyvavo vykusiame viešajame pirkime dėl keleivių vežimo paslaugų Švenčionių rajono savivaldybėje, tačiau nebūdama viešą ir visuomenės interesą įgalintu ginti subjektu bei konkrečios sutarties šalimi, neturėdama jokių iš šios sutarties kylančių civilinių materialinių subjektinių teisių ir pareigų, negali būti laikoma turinčia teisę inicijuoti ir reikalauti tarp kito tiekėjo ir perkančiosios organizacijos sudarytos sutarties nutraukimo (atitinkamai reikšti ir kitus su sutarties vykdymu, pasibaigimu susijusius reikalavimus), todėl šioje dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas (CPK 5 str.). Dėl esminio sutarties pažeidimo

6423.

65Kita vertus, net ir jeigu būtų konstatuotas ieškovės teisinis suinteresuotumas bei teisė reikalauti ginčo sutarties nutraukimo, nagrinėjamu atveju pagrindo sutarties nutraukimui nebūtų nustatyta, dėl ko teismas, privalėdamas būti aktyviu viešą interesą turinčiose viešųjų pirkimų bylose ir netgi turėdamas teisę ex officio peržengti ginčo ribas, mano esant būtina ir tikslinga trumpai pasisakyti.

6624.

67Sutarties Nr. J-413 III.2 dalies „Reikalavimai transporto priemonėms“ be kita ko, 16 punkte numatyta, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu vežėjas privalo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdyti ir naudoti ne mažiau kaip 16 transporto priemonių, kurios turi atitikti Konkurso sąlygų reikalavimus. Savo ruožtu Pirkimo sąlygų 30.4. punkte buvo numatyta, kad tiekėjas turi numatyti sutarčiai vykdyti ne mažiau kaip 16 transporto priemonių, atitinkančių ne žemesnį kaip EURO IV arba lygiavertį teršalų išmetimo standartą visą sutarties galiojimo laikotarpį.

6825.

69Šiame kontekste pirmiausia pažymėtina, ir ginčo šalys iš esmės sutiko, kad Sutarties 14 p. įtvirtintas reikalavimas sutarties galiojimo laikotarpiu valdyti ir naudoti transporto priemones, kurios turi atitikti Konkurso sąlygų reikalavimus, nesuponuoja tiekėjui – šiuo atveju UAB „Transporto centras“ pareigos sutarties Nr. J-413 vykdymui naudoti būtent tas konkrečias transporto priemones, kurios buvo nurodytos jos pateiktame pirkimo metu pasiūlyme, inter alia, kurios buvo jos pirkimo metu teiktų preliminarių pirkimo – pardavimo sutarčių objektas (konkrečios 2017-2018 metų gamybos transporto priemones). Ginčo šalys iš esmės sutiko, kad tinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu yra bet kokių transporto priemonių, kurios atitinka ne žemesnį kaip EURO IV arba lygiavertį teršalų išmetimo standartą visą sutarties galiojimo laikotarpį, naudojimas. Skirtingai nei nurodo atsakovai, pareiga vykdant ginčo sutartį naudoti tik tas transporto priemones, kurios atitinka mažiausiai EURO IV ar lygiavertį standartą, yra įtvirtinta pačioje Sutartyje, nes Sutarties 14 punktas nukreipia būtent į pačias Pirkimo sąlygas ir jose įtvirtintus transporto priemonėms reikalavimus, todėl tokia pareiga ir sutartinė sąlyga yra privaloma šalims ir turi būti vykdoma.

7026.

71Kita vertus, pažymėtina, kad šiuo atveju nei Pirkimo sąlygose, nei pačioje Sutartyje nėra numatyta, kokie dokumentai privalo (privalėjo) būti pateikti Administracijai, kaip patvirtinantys ketinamų naudoti / faktiškai naudojamų sutarties vykdymui transporto priemonių atitiktį nustatytam reikalavimui dėl EURO IV ar lygiaverčio teršalų išmetimo standarto. Pirkimo sąlygų 30.4. punktas apskritai nenumatė tiekėjo pareigos viešojo pirkimo procedūrų metu teikti kokius nors su tuo susijusius dokumentus ir įrodymus perkančiajai organizacijai – buvo nustatyta tik pareiga pateikti transporto priemonių sąrašą, jų valstybinės registracijos liudijimus, licencijas ir techninės apžiūros rezultatų korteles (ataskaitas), o jeigu tiekėjas dar neturi transporto priemonių, - dokumentus, įrodančius, kad jis įsigys ar turės teisę naudoti atitinkamas transporto priemones (pvz., preliminarias, išperkamosios nuomos, nuomos ar kitas sutartis). Viešo pirkimo procedūrų metu tiekėjas turėjo tik užpildyti Pirkimo sąlygų 2 priedą „Transporto priemonių būklė ir reikalavimai“, kuriame be kita ko, tiesiog deklaruoti / patvirtinti, kad transporto priemonės atitinka ne žemesnį kaip EURO IV arba lygiavertį teršalų išmetimo standartą. Šiuo atveju UAB „Transporto centras“ tokią formą – deklaraciją pateikė ir patvirtino perkančiajai organizacijai, o kaip jau buvo minėta, įsiteisėjusiu teismo sprendimu Vilniaus apygardos teismo c.b. Nr. e2-4101590/2018 konstatuota, kad UAB „Transporto centas“ iš esmės vykdyto pirkimo metu pateikė Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantį pasiūlymą. Pačioje Sutartyje Nr. J-413 taip pat nėra numatyta atskira pareiga vežėjui pateikti Administracijai kokius nors konkrečius dokumentus, kiek tai susiję su transporto priemonių atitiktimi Konkurso sąlygų reikalavimams, nėra numatyta jokių nuostatų ir dėl to, kokie dokumentai (turinio, formos, juos išdavusių subjektų prasme ir pan.) gali būti laikomi tinkamai įrodančiais Sutarties 16 punkte įtvirtinto vežėjo įsipareigojimo vykdymą.

7227.

73Atsižvelgiant į tai, teismas iš esmės sutinka su ieškovės pozicija, jog nustatant, ar ieškovės vykdant sutartį naudojamos transporto priemonės atitinka Sutartyje ir Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus, gali būti remiamasi ir Lietuvoje galiojančių teisės aktų, reguliuojančių vienokius ar kitokius susijusius santykius, nuostatomis, jų sisteminiu aiškinimu, o būtent tiek pačios ieškovės, tiek atsakovės nurodytais teisės aktais, kuriuose kalbama apie transporto priemonių atitiktį atitinkamiems EURO teršalų išmetimo standartams: a) LR Aplinkos ministro ir LR Finansų ministro 2008-07-09 įsakymu Nr. D1-370/aK-230 patvirtintu Mokesčio už aplinkos teršimą iš automobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašu, kuriame nurodyta, jog motorinių kelių transporto priemonių atitiktį EURO I, II ir t.t. standarto reikalavimams patvirtina transporto priemonės gamintojo ar jo oficialiai įgalioto atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas (pažyma, tipo atitikties sertifikatas ir pan.), patvirtinantis, kad transporto priemonė pagaminta ir atitinka vieną iš nurodytų reikalavimų; sumontavus transporto priemonėje naują išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, pateikiamas dokumentas (detalės sertifikatas, detalės pirkimo sąskaita faktūra ir pan.), patvirtinantis, kad detalė sertifikuota; b) LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris numato, kad atitiktį EURO standartui įrodantys dokumentai yra gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai; c) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-12-23 įsakymu Nr. 2B-515 patvirtintu Motorinių transporto priemonių, jų priekabų gamybos ir perdirbimo ir techninės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu, kuriame numatyta transporto priemonės perdirbimo / modifikavimo galimybė, be kita ko, įrengiant papildomai deginių neutralizavimo sistemą, ir nustatyta, kad techninės ekspertizės dokumentais laikomi transporto priemonės bandymų protokolas (jei tokie bandymai atliekami) ar transporto priemonėje įrengiamų sudėtinių dalių sertifikatai; transporto priemonės, perdirbtos nesilaikant teisės aktų reikalavimų (perdirbimu laikomas jų sudėtinių dalių, konstrukcijos, rėmo, kėbulo, paskirties, techninių savybių keitimas ir (arba) papildomų įtaisų įrengimas, dėl kurių keičiasi ar gali keistis transporto priemonės konstrukcija ir (arba) techninės bei eksploatacinės savybės), draudžiamos eksploatuoti, ir tai tikrinama atliekant techninę apžiūrą.

7428.

75Kita vertus, teismo nuomone, šiuo konkrečiu atveju atitiktį EURO IV ar lygiaverčiam standartui tinkamai patvirtinančiais gali būti laikomi ir kiti įrodymai, iš kurių galima patikimai ir pakankamai nustatyti transporto priemonių atitiktį atitinkamam EURO teršalų išmetimo standartui, kadangi: 1) kaip jau buvo minėta, nei Pirkimo sąlygose, nei pačioje Sutartyje Nr. J-413 nebuvo imperatyviai išvardinti dokumentai, kurie laikomi įrodančiais transporto priemonių atitiktį reikalaujamam EURO IV ar lygiaverčiam teršalų išmetimo standartui bei patvirtinančiais tinkamą sutartinės prievolės vykdymą (nepateiktas nei pavyzdinis, nei baigtinis jų sąrašas, nenukreipiama į jokios šaltinius); 2) visi aukščiau nurodyti poįstatyminiai teisės aktai yra skirti konkretiems viešosios teisės reglamentuojamiems teisiniams santykiams - mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimui, mokėjimui ir lengvatų suteikimui; perkančiųjų organizacijų vykdomiems žaliesiems pirkimams, kai perkančioji organizacija privalomai įtraukia aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas ir tiekėjų pasiūlymai vertinami ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą poveikį aplinkai (ginčo viešasis pirkimas nebuvo žaliasis, jame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas buvo išrenkamas pagal kainą); transporto priemonių gamybos, perdirbimo, techninės ekspertizės reikalavimams ir atlikimo tvarkai, - atitinkamai šie teisės aktai nustato konkrečioms valstybės institucijoms, įgyvendinančioms vienokias ar kitas viešąsias funkcijas, teiktinus dokumentus, ir jie nėra tiesiogiai susiję su konkrečiai civiliniais sutartiniais teisiniais santykiais, tad negali būti teismo ir šioje byloje vertinami kaip nustatantys absoliučius reikalavimus dėl dokumentų, kuriais gali būti įrodinėjamas tinkamas sutartinių prievolių vykdymas.

7629.

77Tokią išvadą teismui leidžia daryti ir ieškovės pateiktas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2018-12-11 raštas Nr. (7)-AD5-10988, kuriame pateikiama šios institucijos nuomonė dėl originalių ir modifikuotų transporto priemonių atitiktį EURO standartams galinčių patvirtinti dokumentų ir minimi tiek jau minėtuose poįstatyminiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai (transporto priemonės gamintojo, jo oficialiai įgalioto atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas; techninės tarnybos (laboratorijos), atlikusios bandymus, išduotas bandymų protokolas; dokumentai (detalės sertifikatas, detalės pirkimo sąskaita faktūra ir pan.), patvirtinantys, kad detalė sertifikuota, ir bandymų protokolas; gamintojo ar jo atstovo, sumontavusio išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, išduotas sudėtinės dalies atitikties liudijimas (sertifikatas), tiek ir pažymima, kad neautorizuoto autoserviso patvirtinimas nelaikomas dokumentu, galinčiu patvirtinti transporto priemonės atitiktį konkrečiam EURO standartui, nes to konkrečiai nenumato mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimą ir sumokėjimą reglamentuojantys teisės aktai. Kitaip tariant, toks dokumentas nėra tinkamas įrodymas tik mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo kontekste.

7830.

79Byloje iš esmės nėra ginčo ir rašytiniai įrodymai patvirtina, kad dalies atsakovės UAB „Transporto centras“ vykdant Sutartį Nr. J-413 faktiškai naudojamų transporto priemonių, kurių sąrašas pateiktas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2018-12 rašte „Dėl keleivių vežimo transporto veiklos“, atitiktį Euro IV ar netgi aukštesniam teršalų išmetimo standartui patvirtina tų transporto priemonių gamintojų oficialių atstovų Lietuvoje (UAB „BTS Vilnius“, UAB „Transmito“ ir UAB „Silberauto“) išduotos pažymos, ir ieškovė iš esmės nekelia klausimo dėl jų neatitikties Pirkimo sąlygų ir Sutarties reikalavimams, ir tai yra suprantama, kadangi šiose transporto priemonėse atitinkamos teršalų neutralizavimo sistemos bei varikliai, užtikrinantys išmetamų teršalų atitiktį EURO IV ir /ar aukštesniam standartui, buvo įmontuoti jau pačių transporto priemonių gamintojų nuo pat jų pagaminimo pradžios.

8031.

81Ginčas byloje iš esmės kyla dėl minėto Švenčionių rajono savivaldybės administracijos rašto 7-17 pozicijose nurodytų autobusų atitiktiems Euro IV ar lygiaverčiam teršalų išmetimo standartui. Kaip paaiškino atsakovės, šios transporto priemonės, pagamintos 1997-2005 metais, vėliau buvo modifikuotos – į jas 2018 metais buvo sumontuota išmetamųjų dalelių mažinimo sistema, kurios gamintojas – Italijos įmonė Pirelli Eco Technology, leidžianti pasiekti Euro V teršalų išmetimo standartą. Šias atsakovių nurodytas aplinkybes patvirtinta Lenkijos įmonės „Euro – VAT Consulting Dr. Bert van der Linden i A. M. Sp.zo.o.“, faktiškai sumontavusios minėtą teršalų mažinimo sistemą, kiekvienai iš transporto priemonių 2018 m. rugsėjo - spalio mėnesiais išduotos pažymos – gamintojo patvirtinimai su atitinkamais „Pirelli Eco Technology“, „Feelupure DPF Systems“ bei „TUV Nord“ logotipais, kuriuose patvirtinama, kad transporto priemonės - Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) Setra, valst. Nr. ( - ) EVOBUS, valst. Nr. ( - ) EVOBUS, valst. Nr. ( - ) EVOBUS, valst. Nr. ( - ) EVOBUS, valst. Nr. ( - ) EVOBUS, valst. Nr. ( - ) Setra, valst. Nr. ( - ) Setra, valst. Nr. ( - ) EVOBUS, valst. Nr. ( - ) Setra, valst. Nr. ( - ) - buvo atnaujintos „Pirelli Freelpure“ išmetamųjų dalelių mažinimo sistema, kurios gamintojas – „Pirelli Eco Technology“, ir todėl šios naujai įrengtos transporto priemonės atitinka Vokietijos Federacinės Respublikos 5-ąją teršalų grupę; patvirtinama, kad pažymose nurodomi išmetamųjų dalių mažinimo limitai (procentais) atitinka Išmetamųjų dujų direktyvos 88/77/EEG redakciją 1999/96/EG; B2 (EURO V). Šios transporto priemonės modifikaciją atlikusios ir atitinkamą sistemą į transporto priemones instaliavusios įmonės išduotos pažymos, kuriose patvirtinama, jog ne tiek pati teršalų mažinimo sistema, o būtent konkreti kiekvienoje iš pažymų nurodyta transporto priemonė (nurodant jos pavadinimą, tipą, gamintoją, identifikavimo numerį, variklio tipą, našumą, valstybinį numerį ir kitus identifikuojančius duomenis) atitinka EURO V teršalų grupę pagal Vokietijos Federacinės Respublikos nustatytus reikalavimus ir ES direktyvą šiuo atveju laikytina vienu iš aukščiau teismo nurodytų dokumentų, kuriais gali būti įrodomas ir pakankamai pagrindžiamas transporto priemonės atitikimas vienokiam ar kitokiam EURO teršalų išmetimo standartui, kadangi iš atsakovių paaiškinimų ir byloje esančių rašytinių įrodymų – Italijos įmonės Pirelli & C. Eco Technology S.p.A. 2012-06-26 Partnerystės sertifikato, reg. Nr. PEE/66 bei šios įmonės 2009-10-07 rašto, Vokietijos Federalinės motorinių transporto priemonių tarnybos 2009-09-30 Bendrojo eksploatacijos leidimo Nr. 17237 - matyti, kad: a) Lenkijos įmonė „Euro – VAT Consulting Dr. Bert van der Linden i A. M. Sp.zo.o.“ yra minėtos Italijos įmonės partnerė Rytų Europoje ir turi teisę platinti ir aptarnauti „Pirelli Eco Technology“ produktus, t. y. atitinkamą teršalų išmetimo mažinimo įrangą į UAB „Transporto centras“ naudojamas transporto priemonės įdiegusi, jos veikimą patikrinusi bei atitinkamas išvadas dėl teršalų išmetimo lygio padariusi įmonė yra oficialus tokios įrangos gamintojo partneris ir įgaliotas atstovas; b) šio oficialaus gamintojo atstovo instaliuota išmetamųjų dujų valymo sistema (kietųjų dalelių mažinimo sistema), kurios tipo ženklas KBA 17237 (jis nurodytas jau minėtuose Lenkijos įmonės išduotuose kiekvienai transporto priemonei pažymose) yra kompetentingos Vokietijos valstybės institucijos sertifikuota, ją, kaip nurodyta eksploatacijos leidime, oficialiai leista naudoti atitinkamose transporto priemonėse, siekiant sumažinti jų taršos lygius, montuojant pagal instrukcijas tik automobilių remonto dirbtuvėms, patvirtintoms atlikti išmetamųjų dujų teršalų patikras ir privalančioms patvirtinti, kad sistema buvo sumontuota tinkamai ir nepriekaištingai, arba kitoms įstaigoms - tokiu atveju tinkamą sistemų įrengimą ir veikimą turi patvirtinti oficialiai pripažintas ekspertas ar inspektorius ar motinių transporto priemonių ekspertas ar darbuotojas. Taip pat ir byloje esantys Vokietijos įmonės Marep GmbH 2018 m. spalio mėnesį kiekvienai iš aukščiau minėtų transporto priemonių išduotos Bandymo ataskaitos bei Patvirtinimai - pareiškimai gali būti laikomos įrodymais, papildomai ir pakankamai patvirtinančiais UAB „Transporto centras“ naudojamų transporto priemonių atitiktį reikalaujamam pagal Sutartį EURO teršalų išmetimo standartui, kadangi jose Vokietijos pripažintos ir registruotos išmetamųjų dujų toksiškumo kontrolės dirbtuvės, turinčios atitinkamą kontrolinį numerį, atlikusios atitinkamus bandymus, patvirtina, jog minėto Italijos gamintojo Pirelli Eco Technology kietųjų dalelių mažinimo sistema: a) faktiškai buvo įmontuota į konkrečias transporto priemones; b) buvo įmontuota deramai ir veikia techniškai nepriekaištingai; c) ir aprūpinus transporto priemonę šia sistema, transporto priemonės atitinka PMK 2 / EURO V kietųjų dalelių emisijos klasę /mažinimo laipsnį.

8232.

83Teismas neturi pagrindo netikėti ir abejoti aukščiau nurodytuose rašytiniuose įrodymuose – atitinkamų Italijos, Lenkijos bei Vokietijos įmonių bei valstybės institucijų išduotuose dokumentuose esančių duomenų ir informacijos tikrumu ir teisingumu, šie įrodymai visų bylos aplinkybių kontekste leidžia pasiekti pakankamą teismo įsitikinimą dėl to, jog vykdant Sutartį Nr. J-413 atsakovės UAB ‚Transporto centras“ naudojamos transporto priemonės atitinka Sutartimi bei Pirkimo sąlygomis reikalaujamą Euro IV ar lygiavertį teršalų mažinimo standartą, kadangi dalis šių transporto priemonių atitinka Euro IV, dalis – Euro V, dalis – Euro VI standartus, ir byloje nėra pakankamai įrodymų, kurie paneigtų tokią išvadą, patvirtintų visų ar bent dalies naudojamų transporto priemonių neatitikimą EURO IV teršalų išmetimo standartui ir dėl to leistų konstatuoti vežėjo daromą Sutarties pažeidimą, kaip galimą pagrindą nutraukti sutartį.

8433.

85Ieškovės UAB „Svirka“ išsakytos abejonės dėl to, kad į atsakovės transporto priemones realiai nebuvo įmontuotos jokios teršalų išmetimą mažinančios sistemos, jog atitinkamos įmonės iš tikrųjų neatliko jokių bandymų su sistemomis ir pačiomis transporto priemonėmis, jog pateikti dokumentai galimai yra fiktyvūs, suklastoti ir pan., nėra pagrįstos jokiais įrodymais. Teismo nuomone, ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai negali būti laikomi paneigiančiais aukščiau minėtuose dokumentuose esančius duomenis bei pakankamai įrodančiais transporto priemonių neatitikimą EURO IV ar lygiaverčiam teršalų mažinimo standartui, kadangi: 1) Lietuvos transporto saugos administracijos 2018-11-26 rašte „Dėl transporto priemonių išmetamųjų teršalų emisijos lygio“ bei prie jo pridėtose transporto priemonių gamintojų ir juos atstovaujančių įmonių pažymose yra pateikta informacija apie ginčo transporto priemonių, naudojamų UAB „Transporto centras“ išmetamųjų teršalų lygio standartą (kaip nurodyta – Euro II ir Euro III), taikytą jų gamintojų būtent šių transporto priemonių pagaminimo metu, t. y. neįvertinus fakto, jog vėliau šios transporto priemonės buvo modifikuotos ir į juos buvo įmontuota kito subjekto (ne transporto priemonės gamintojo) atitinkama teršalų išmetimo mažinimo sistema, dėl kurios galėjo pasikeisti išmetamų teršalų lygio standartas, kadangi tokia ir buvo sistemos ir jos įmontavimo tiesioginė paskirtis; 2) VĮ „Regitra“ LR Kelių transporto priemonių registro išrašai, kuriuose nėra jokių duomenų apie konkrečių transporto priemonių teršalų išmetimo lygį ir EURO standartą nei patvirtina, nei paneigia tokios atitikties / neatitikties vienokiam ar kitokiam EURO standartui buvimą, kadangi jokie teisės aktai nenumato, jog transporto priemonės registracijos liudijimuose privalomai turi būti įrašyti tokie duomenys ir kaip teisingai pastebėjo atsakovės, pagal LR Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymą Nr. 260 patvirtintas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisykles, registracijos liudijime įrašoma tiek duomenų, kiek jų yra įrašyta transporto kilmės arba patvirtinimo dokumente, todėl tokiame dokumente nesant atitinkamų duomenų apie transporto priemonės atitiktį EURO standartui, jie atitinkamai negalėjo būti perkelti ir į registrą. Be to, kaip matyti iš pateiktų registro išrašų, jų formoje, patvirtintoje LR Vidaus reikalų ministro 2005-06-28 įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“, netgi nėra eilutės, kuri galėtų būti užpildyta, apie transporto priemonės teršalų išmetimo standartą / lygį ir pan. Ieškovės pateiktame 2019-01-15 rašte Nr. (1.13)-24-176 „Dėl informacijos pateikimo“ VĮ „Regitra“ taip pat nurodė, kad registruojant transporto priemones, kurioms Lietuvoje transporto priemonių patvirtinimo procedūros netaikomos, į registracijos liudijimą įrašoma tiek duomenų, kiek jų yra įrašyta transporto priemonės kilmės ar patvirtinimo dokumente; 3) Marep GmbH 2019-01-14 el. laiške su atitinkamu šios įmonės raštu tik nurodyta, kad ieškovės užklausime šiai įmonei išvardintus dokumentus, kurių numeriai 2018-MI 121018 ir t.t., išdavė ne Marep GmbH, o remonto dirbtuvės, sumontavusios kietųjų dalelių mažinimo sistemas, tačiau šių aplinkybių atsakovės ir neginčija – ne Marep GmbH montavo į atsakovės eksploatuojamas transporto priemones atitinkamas sistemas, Marep GmbH nedeklaruoja savęs kaip minėtų transporto priemonių ar įmontuotų sistemų gamintojų atstovas, ir kaip minėta, šiuo konkrečiu atveju – ji atliko tik bandymus su transporto priemonėmis ir patikrino šių sistemų veikimą jose, be kita ko, nustatydama ir teršalų išmetimo į aplinką lygį, kurį pasiekia konkreti transporto priemonė su instaliuota sistema. Marep GmbH rašte esantis nurodymas, kad teršalų išmetimo mažinimo sistemą sumontavusių remonto dirbtuvių / serviso pažymos, kuriuose nurodoma sumontuota kietųjų dalelių mažinimo sistema, nerodo atitikimo EURO V standartui, net jei sistema ir galėtų ją atitikti, pats savaime nepaneigia transporto priemonių neatitikties EURO IV ir lygiaverčiam standartui fakto. Ieškovė iš tikrųjų nepateikė įrodymų, kurie paneigtų įmontuotos sistemos tinkamą veikimą ir atitinkamo tiek „Euro – VAT Consulting Dr. Bert van der Linden i A. M. Sp.zo.o.“ , tiek pačios Marep GmbH išduotuose dokumentuose nurodyto EURO V teršalų išmetimo standarto pasiekimą. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog Marep GmbH, kuri, kaip nurodyta jos pačios išduotuose dokumentuose, yra sertifikuotos ir registruotos Vokietijos pripažintos išmetamųjų dujų toksiškumo kontrolės dirbtuvės, neturėtų tokio statuso, būtų nekompetentinga atlikti bandymus su transporto priemonėmis ir konstatuoti jų atitiktį vienokiam ar kitokiam teršalų išmetimo į aplinką standartui, neturėtų atitinkamiems bandymams reikalingos įrangos, ir pan.; 4) Italijos įmonės „Pirelli Tyre S.a.A“ 2020-01-14 rašte nurodoma, kad „Pirelli Eco Technology“ įrangą gamino bendrovė „Pirelli & C.Ambiente Eco Technology S.p.A.“ (dėl šito byloje ginčo nėra), kuri nutraukė savo veiklą 2014-12-31, ir visiškai nustojo egzistuoti 2018-03-28, tačiau tai savaime nereiškia, kad ir po atitinkamos įrangos gamintojo išregistravimo jo pagamintos sistemos nebegali būti parduodamos, montuojamos, naudojamos, jog netenka galios joms išduoti sertifikatai, eksploatacijos leidimai ir kiti leidžiantys jomis teisėtai operuoti rinkoje dokumentai. Be to, nagrinėjamu atveju nėra duomenų, ar buvo nutraukta visa, ar dalis minėtos įmonės veiklos, ar teisės ir pareigos, susijusios su atitinkamos įrangos ir sistemų gamyba, pardavimu, montavimu neperėjo kitiems subjektams ir pan., todėl pats savaime sistemos gamintojo pasibaigimo faktas nereiškia, jog jo gaminta sistema neleidžia pasiekti atitinkamą teršalų išmetimo į aplinką standartą ir nebegali būti teisėtai naudojama šiam tikslui; 5) UAB „Silberauto“ 2020-02-05 rašte „Dėl informacijos pateikimo“ nurodoma, kad pažymas ir kito tipo patvirtinamuosius dokumentus dėl gamyklinės išmetimo sistemos UAB „Silberauto“ išduotų tik įvertinus transporto priemonės būklę ir techninę dokumentaciją, o remiantis ieškovės minimais dokumentais pažymos nebūtų išduodamos, tačiau tai yra suprantama, kadangi UAB ‚Silberauto“, būdama Mercedez – Benz, Evobus transporto priemonių gamintojo įgaliotu atstovu, galėtų išduoti vienokius ar kitokius dokumentus – patvirtinimus tik dėl būtent jų atstovaujamų gamintojų pagamintų / sumontuotų sistemų tam tikrų charakteristikų, atitikčių ir pan., kaip ji ir nurodo – dėl „gamyklinės išmetimo sistemos“, ir negali vertinti kitų, jų neatstovaujamų išmetimo sistemų gamintojų pagamintų, jų ar jų atstovų įdiegtų sistemų, dėl jų pasisakyti, garantuoti, išduoti patvirtinimus ir pan.

8634.

87Pagaliau, net jeigu ir būtų įrodyta bei nustatyta, jog dalis atsakovės UAB „Transporto centras“ naudojamų transporto priemonių neatitinka Sutarties 14 punkto bei Pirkimo sąlygų 30.4 punkto reikalavimų, tai automatiškai nesuponuotų ir nelemtų Sutarties nutraukimo, kadangi Sutartyje pakankamai detaliai aptarta šalių, įskaitant vežėją, atsakomybė už vienokių ar kitokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, vežėjo ir perkančiosios organizacijos veikimo, nustačius pažeidimus, galimybės, sankcijos, jų taikymo eiliškumas, procedūra ir pan. Sutarties 71.4. papunktyje specialiai aptarta vežėjo atsakomybė būtent už keleivių vežimą transporto priemonėmis, neatitinkančiomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų, šalims nustatant, kad tokiu atveju vežėjas moka savivaldybei 1000 Eur baudą už pirmą nustatytą reisą per kalendorinius metus, ir 3000 Eur baudą už kiekvieną paskesnį reisą tais kalendoriniais metais; sutartyje numatyta vežėjo atleidimo nuo atsakomybės galimybė ir pan. Sutarties 92 punkte numatyta, kad jeigu viena iš sutarties šalių netinkamai vykdo Sutartyje ar Konkurso dokumentuose nustatytas sąlygas, jų nevykdo ar nesilaiko, kita šalis turi teisę pateikti jai pretenziją bei nustatyti protingą terminą trūkumams pašalinti, ir tik jeigu per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį. Sutarties 93 punkte taip pat numatyta, kad bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu kita šalis netinkamai vykdo Sutartyje ar konkurso dokumentuose nustatytas sąlygas ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Sutarties 94 punktas detalizuoja, kokie vežėjo veiksmai laikomi esminiu sutarties pažeidimu, pvz., kai vežėjas sistemingai (pakartotinai) nevykdo arba nesilaiko Sutartyje ar Konkurso dokumentuose nustatytų sąlygų (94.1. papunktis).

8835.

89Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, spręstina, jog ieškovės reikalavimas dėl sutarties tarp atsakovių nutraukimo šiuo atveju teismo negali būti vertinamas kaip pagrįstas ir tenkintinas, todėl jis atmestinas.

9036.

91Atmetus ieškinį, ieškovės UAB „Svirka“ patirtos procese bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tuo tarpu atsakovės nepateikė duomenų ir įrodymų apie jų galimai patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos ir nepriteistinos (CPK 93 str., 98 str.). Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93, 98 str., 246 str., 260 str., 268 str., 270 str., 294 str., 307 str.,

Nutarė

92Ieškovės UAB „Svirka“ ieškinį atsakovėms Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ir UAB „Transporto centras“ atmesti.

93Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Renata Volodko, sekretoriaujant Daivai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Svirka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms... 6. Nurodė, kad Administracija vykdė viešąjį pirkimą „Vežėjo parinkimo... 7. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančia Sutartį Nr. J-413, kaip... 8. Antra, nors UAB „Transporto centras“ pirkime siūlė naujus, 2017-2018 m.... 9. Pabrėžė, kad Vokietijos bendrovės MAREP GmbH išduoti dokumentai negali... 10. Pagaliau, UAB „Transporto centras“ savo pasiūlyme nurodė, kad ketina... 11. Trečia, kadangi oro taršos mažinimas visoje ES yra prioritetinė sritis,... 12. Nenustačius sutarties negaliojimo pagrindų, ieškovė prašė nutraukti... 13. Dublike pažymėjo, kad nepraleido ieškinio senaties termino, nes šiuo atveju... 14. Pabrėžė, kad neinicijuota antro tokio paties proceso – ieškinio... 15. Atsakovė Švenčionių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu... 16. Nurodė, kad jokie Sutarties Nr. J-413 pakeitimai, neatitinkantys VPĮ... 17. Pabrėžė, kad ieškovė jau buvo pareiškusi ieškinį pripažinti Sutartį... 18. Ieškovės pateikti valstybės institucijų raštai visiškai nepatvirtina... 19. Administracija viešo pirkimo sutartį sudarė su pirkimą laimėjusiu... 20. Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos vertinimo išvada, kuria remiasi... 21. Nepertraukiamas Sutarties Nr. J-413 vykdymas ne pažeidžia, o kaip tik... 22. Atsakovė prašė taikyti ieškinio senatį reikalavimui dėl pirkimo sutarties... 23. Ieškovė, nebūdama Sutarties šalimi, negali reikšti reikalavimo dėl... 24. Atsakovė UAB „Transporto centras“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 25. Ieškovė nepagrįstai suabsoliutina Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą,... 26. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovės naudojamos transporto priemonės... 27. Pabrėžė, kad į atsakovės transporto priemones yra sumontuota išmetamųjų... 28. Pabrėžė, kad nei Konkurso sąlygose, nei Sutartyje Nr. J-413 nebuvo... 29. Pripažinus sutartį negaliojančia ar ją nutraukus būtų patenkinti... 30. 6.... 31. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 32. 7.... 33. Ieškovė UAB „Svirka“ prašo pripažinti 2018-07-20 Sutartį Nr. J-413... 34. 8.... 35. Visų pirma, teismas pažymi, kad ieškovės nurodomos faktinės aplinkybės... 36. 9.... 37. Visų antra, teismas atmeta kaip nepagrįstą atsakovių argumentą, kad... 38. 10.... 39. CK 1.125 str. 1 d. numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra... 40. 11.... 41. Teismų praktikoje taip pat išaiškinta, kad VPĮ yra lex specialis; CK 6.382... 42. 12.... 43. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes ir argumetnus, teismas... 44. 13.... 45. Nepaisant to, kad ieškovės UAB „Svirka“ reikalavimas dėl viešojo... 46. 14.... 47. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos VPT 2019-03-12 Vertinimo išvados, kuria... 48. 15.... 49. VPT 2019-03-12 Vertinimo išvadoje taip pat nurodoma, kad nepradėjus vykdyti... 50. 16.... 51. Visų pirma teismas, sutikdamas su atsakovių argumentu, pažymi, kad minėta... 52. 17.... 53. Antra, kaip matyti iš Sutarties 22.5 punkto, juo vežėja UAB „Transporto... 54. 18.... 55. Ieškovės teiginiai, jog minėta VPT vertinimo išvada, kurioje konstatuojami... 56. 19.... 57. Ieškovė UAB „Svirka“ pareikštu alternatyviu reikalavimu prašo nutraukti... 58. 20.... 59. VPĮ 90 str. 3 d. numato, kad pirkimo sutartis gali būti nutraukta sutartyje... 60. 21.... 61. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Svirka“ nėra Sutarties Nr. J-413... 62. 22.... 63. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus argumentus teismas sprendžia, kad... 64. 23.... 65. Kita vertus, net ir jeigu būtų konstatuotas ieškovės teisinis... 66. 24.... 67. Sutarties Nr. J-413 III.2 dalies „Reikalavimai transporto priemonėms“ be... 68. 25.... 69. Šiame kontekste pirmiausia pažymėtina, ir ginčo šalys iš esmės sutiko,... 70. 26.... 71. Kita vertus, pažymėtina, kad šiuo atveju nei Pirkimo sąlygose, nei pačioje... 72. 27.... 73. Atsižvelgiant į tai, teismas iš esmės sutinka su ieškovės pozicija, jog... 74. 28.... 75. Kita vertus, teismo nuomone, šiuo konkrečiu atveju atitiktį EURO IV ar... 76. 29.... 77. Tokią išvadą teismui leidžia daryti ir ieškovės pateiktas Aplinkos... 78. 30.... 79. Byloje iš esmės nėra ginčo ir rašytiniai įrodymai patvirtina, kad dalies... 80. 31.... 81. Ginčas byloje iš esmės kyla dėl minėto Švenčionių rajono savivaldybės... 82. 32.... 83. Teismas neturi pagrindo netikėti ir abejoti aukščiau nurodytuose... 84. 33.... 85. Ieškovės UAB „Svirka“ išsakytos abejonės dėl to, kad į atsakovės... 86. 34.... 87. Pagaliau, net jeigu ir būtų įrodyta bei nustatyta, jog dalis atsakovės UAB... 88. 35.... 89. Atsižvelgiant į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, spręstina, jog... 90. 36.... 91. Atmetus ieškinį, ieškovės UAB „Svirka“ patirtos procese bylinėjimosi... 92. Ieškovės UAB „Svirka“ ieškinį atsakovėms Švenčionių rajono... 93. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...