Byla II-317-281/2010
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viešosios policijos Maišiagalos policijos nuovados nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant skundą pateikusiam S. G., Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viešosios policijos Maišiagalos policijos nuovados atstovui E. J. (E. J.), teismo posėdyje išnagrinėjo S. G. skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viešosios policijos Maišiagalos policijos nuovados nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėjas S. G. patikslintame skunde (b.l. 121-122) prašo panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato viešosios policijos Maišiagalos policijos nuovados (toliau – Policijos nuovada) sprendimus, apie kuriuos jis buvo informuotas 2008-06-05 raštu Nr.57-S-16139 ir 2008-06-04 raštu Nr.57-S-16019 (b.l.121-122).

3Pagrįsdamas skundo reikalavimų pakeitimą paaiškino, jog bylos dalykas yra pakitęs dėl atsakovo nepagrįsto neperdavimo nagrinėti teismui jo 2008-06-19 skundo, kuriuo buvo skundė Policijos nuovados pareigūnų veiksmus.

4Nurodo, kad vadovaujantis ATPK 35 str., 250 str. 7d., šioje byloje negali būti nagrinėjami R. D., R. D., S. D. ir kitų neatpažintų asmenų veikos, kvalifikuotinos kaip administraciniai teisės pažeidimai, nes dėl atsakovo kaltės praleisti ATPK 35str. nurodyti terminai.

5Tokiu būdu, jo 2008-06-09 skundo reikalavimu apibrėžto dalyko nagrinėjimas nebeturėtų teisinių pasekmių, atsakovo neteisėti veiksmai dėl skundo neperdavimo nėra nagrinėjimo dalykas ir dėl jų bus pateiktas atskiras ieškinys CK 6.271 str. pagrindu pareikalaujant atlyginti žalą.

6ATPK 9 str. nustato, kad administracinė atsakomybė už teisės pažeidimus atsiranda, jeigu pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, nagrinėdami pranešimus pareigūnai turi pareigą patikrinti, kokio pobūdžio nusižengimai ar nusikaltimai yra padaryti - administraciniai teisės pažeidimai ar nusikalstamos veikos, užtraukiančios baudžiamąją atsakomybę.

7Pažeidimų, dėl kurių kreipėsi 2008-05-21 (26), 2008-05-29 ir 2008-06-03 pareiškimais yra tyčiniai ir kartu buvo aiškios aplinkybės, kad šie teisės pažeidimai užtraukia ir baužiamąją atsakomybę, todėl šioje byloje nagrinėjamo 2008-06-09 skundo pagrindas - teisėti ir netinkami atsakovo pareigūnų veiksmai nagrinėjant jo 2008-05-26, 2008-05-29, 2008-06-03 pranešimus apie padarytus neteisėtus veiksmus, turinčius nusikalstamų veikų požymius.

8Iš ginčijamų atsakovo sprendimų turinio sprendžia, kad juose pasisakoma tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo aspekto, nors tai ir nesutampa su įvykių faktais.

92008-06-09 skunde nurodė, kad pareigūnai netinkamai tyrė įvykius ir pranešimus apie juos, nesurinko įrodymų, taigi - netinkamai nustatė ir nusikalstamų veikų pobūdį.

10Nurodo, kad jo 2008-06-09 skundas buvo pateiktas laiku ir tinkamai, kad būtų galima nagrinėti nurodytų asmenų veikas kvalifikuojant kaip administracinius teisės pažeidimus, taip pat ir nusikalstamomis veikomis, už kurias numatyta baudžiamoji atsakomybė.

11Jo 2008-06-09 skundas teismui buvo grindžiamas administracinių teisės pažeidimų, kurie numatyti ATPK, padarymu, tačiau iš skunde nurodytų asmenų veikų pobūdžio ir jų teisinių pasekmių akivaizdus yra jų pobūdis, užtraukiantis baudžiamąją atsakomybę. Todėl skundo dalykas turi būti nagrinėjamas ir tuo atžvilgiu, ar padarytos veikos neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

12Teismui 2010-01-29 pateikti duomenys, kurie atskleidžia R. D. ir S. D. veikas, turinčias nusikaltimų požymius pagal LR BK 298 str. (riboženklių sunaikinimas), 178 str. (svetimo turto pagrobimas), 187 str. 2d. (turto sunaikinimas), 236 str. l d. (pranešimas apie žinomai nebūtą nusikaltimą), 145 str. l d. (grasinimas nužudyti), 21 str., 129 str. (pasirengimas nužudyti), 155 str., (įžeidimas), 165 str. 1 d. (neteisėtos įsibrovimas į būsto teritoriją).

13Baudžiamosios atsakomybės dalykas yra baudžiamojo proceso sritis ir negali būti nagrinėjama administraciniame teisme, todėl dalyko tikslinimas suponuoja tai, kad nusikalstamų veikų pobūdžio vertinimas šioje byloje negali būti nagrinėjamas nei administracinių teisės pažeidimų nei nusikalstamų veikų BK aspektais ir toks vertinimas iš dalyko (reikalavimų) šalintinas.

14Tokios aplinkybės, kilusios dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (skundo perdavimo teismui sulaikymas), suponavo būtinybę pakeisti skundo dalyką. Kadangi dėl minėtos atsakovo neteisėtos veikos negalima keisti vienu metu ir skundo dalyko ir pagrindo, galimas tik dalyko patikslinimas, paliekant reikalavimą panaikinti atsakovo priimtus teisės aktus, tačiau nereikalaujant priimti teismo nutartį dėl ATPK 42 (4) str., 50 str., 50 (3) str., 174 str., 183 str., 186 str., 187 (2) str., 188 str. nustatytų teisės normų pažeidimų kvalifikavimo ir juos atitinkančių nuobaudų skyrimo administracinių teisės pažeidimų bylose.

15Nurodo, kad jo 2009-01-29 teismui pateiktuose duomenyse, yra akivaizdūs asmenų, dėl kurių veikų vertinimo yra priimti skundžiami šioje byloje atsakovo sprendimai, baudžiamosios atsakomybės ir nusikalstamų veikų požymiai atsakovo nagrinėtuose įvykiuose.

16Kartu su kitais nukentėjusiais asmenimis (O. G. ir L. G.) 2009-05-05 pareiškimu “Dėl prieš asmenis ir jų turtą nukreiptų asmenų grupės nuolatinių nusikalstamų veikų” kreipėsi į Vilniaus rajono apylinkės vyriausiąją prokurorę, nurodant skundžiamų šioje byloje atsakovo sprendimų nagrinėjimo dalyką baudžiamosios atsakomybės aspektu, t.y., prašant pradėti ikiteisminius tyrimus dėl S. D., R. D., R. D. ir jų samdytinių (nenustatytų asmenų) atliktų 2008-05-21, 2008-05-28/29, 2008-05-30 nusikalstamų veikų prieš pareiškėją ir kitus jo šeimos narius bei turtą.

17Prokurorė I. K. 2009-06-02 nutarimu atsisakė pradėti tyrimą dalyje dėl 2008-05-21, 2008-05-28/29, 2008-05-30 padarytų nusikalstamų veikų, sprendimo pagrindu nurodydama skundžiamus šioje byloje atsakovo - Policijos nuovados - spendimus ir tikrovės neatitinkantį faktą, jog šie skundžiami sprendimai buvo nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir nepanaikinti.

18Teisė į tinkamą teisinį procesą tokiu atveju suponuoja būtinybę panaikinti šioje byloje skundžiamus atsakovo priimtus teisės aktus, kad būtų įgyvendinta prigimtinė jo teisė į asmens saugumą ir teisingumą nagrinėjant prieš jį bei kitus asmenis padarytus nusikaltimus ir atlyginant nusikaltimais padarytą žalą. Panaikinus skundžiamus šioje byloje atsakovo sprendimus, bus atkurta nepagrįstu prokurorės nutarimu panaikinta teisė į tinkamą teisinį procesą - teisė reikalauti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jo atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų. Tokiu būdu, teisingas skundo šioje byloje išnagrinėjimas pagal patikslintą dalyką užtikrintų subjektinių teisių įgyvendinimą bei viešąjį interesą, nukreiptą į nusikaltimų neleistinumą, baudžiamąją atsakomybę už nusikaltimus ir jų užkardymą.

19Teismo posėdžio metu S. G. palaikė skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

20Skundas atmestinas.

21Nustatyta, kad S. G. kreipėsi į Policijos nuovadą 2008-05-21, 2008-05-29 ir 2008-06-03 pareiškimais, kuriuose nurodė apie trečiųjų asmenų R. D., R. D. ir S. D. neteisėtus veiksmus – savavaldžiavimą, sklypo riboženklių sunaikinimą, melagingus pareiškimus, turto pagrobimą, chuliganiškus veiksmus (b.l. 9, 13, 18).

22S. G. 2008-06-03 pareiškime Policijos nuovadai prašoma R. D., jos samdytinei bei sūnui R. D. skirti administracines nuobaudas už sklypo riboženklių sunaikinimą ir savavaldžiavimą, o duomenis dėl grobimo ir melagingo pranešimo apie nusikaltimą perduoti prokuratūrai (b.l. 9).

23Policijos nuovados 2008-06-04 teikimu, patvirtintu Policijos nuovados viršininko E. J., buvo baigtas S. G. 2008-06-03 pareiškime nurodytų aplinkybių tyrimas (b.l. 8).

24Policijos nuovados 2008-06-04 raštu Nr.57-S-16019 „Dėl pareiškimo išnagrinėjimo“ S. G. buvo informuotas, kad pagal jo 2008-05-21 ir 2008-05-29 pareiškimuose nurodytus faktus, viešosios tvarkos pažeidimų nenustatyta. Dėl šmeižto privataus kaltinimo tvarka pasiūlyta kreiptis į Vilniaus rajono apylinkės teismą. Nurodyta, kad dėl kitų faktų išnagrinėjimo pareiškimas išsiųstas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui (b.l. 5).

25Policijos nuovados 2008-06-05 raštu Nr.57-S-16139 „Dėl pareiškimo išnagrinėjimo“ S. G. pranešta, kad jo 2008-06-03 pareiškimas išnagrinėtas. Pasiūlyta tarp jo ir sodo kaimyno kilusi ginčą dėl žemės sklypo ribų spręsti vadovaujantis LR sodininkų bendrijų įst. 29 str. arba Vilniaus rajono apylinkės teisme. Taip pat nurodyta, kad dėl ankstesniuose pareiškimuose nurodytų faktų tyrimas jau buvo atliktas ir apie šio tyrimo rezultatus pareiškėjas buvo informuotas. Medžiaga dėl sklypo riboženklių sunaikinimo išsiųsta į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių, kur su ja ir galima susipažinti (b.l. 6).

262008-06-09 S. G. įteikė Policijos nuovadai Vilniaus apygardos administraciniam teismui adresuotą skundą, kuriuo prašė panaikinti Policijos nuovados nutarimus apie kuriuos buvo informuotas 2008-06-05 raštu Nr.57-S-16139 ir 2008-06-04 raštu Nr.57-S-16019 ir priimti nutartį dėl LR ATPK 42 (4) str., 50 str., 50 (3) str., 174 str., 183 str., 186 str., 187 (2) str., 188 str. nustatytų teisės normų pažeidimų kvalifikavimo ir juos atitinkančių nuobaudų skyrimo administracinių teisės pažeidimų bylose (b.l. 3-4, 23-24).

27Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad teikimas, kuriuo nepradėta administracinio teisės pažeidimo teisena laikytinas procesiniu dokumentu, kuris gali būti skundžiamas LR ATPK 293 str. nustatyta tvarka, t.y. per 10 dienų nuo priėmimo (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2008-09-26 nutartis adm.b. Nr. N575-704/08 ir kt.).

28Vadovaujantis LR ATPK 292 str. 3d., skundas paduodamas administraciniam teismui arba siunčiamas per instituciją (pareigūną), kuri priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Ši institucija (pareigūnas) skundą kartu su byla nusiunčia atitinkama administraciniam teismui.

29Policijos nuovada S. G. skundą teismui persiuntė tik 2009-12-28 (teisme gautas 2009-12-30), tokiu būdu pažeidžiant LR ATPK 292 str. 3d. nustatytą skundo persiuntimo terminą (b.l. 2, 24).

30Atsižvelgiant į LR ATPK 292 str. 3d. nuostatas ir tai, kad skundas Policijos nuovadai buvo pateiktas 2008-06-09 (b.l. 24) daroma išvada, kad Policijos nuovados 2008-06-04 teikimo, kuriuo atsisakoma pradėti administracinių teisės pažeidimų teiseną, apskundimo terminai nebuvo praleisti.

31Patikslintame skunde (b.l. 121-122) S. G. prašo panaikinti Policijos nuovados sprendimus apie kuriuos buvo informuotas 2008-06-05 raštu Nr.57-S-16139 ir 2008-06-04 raštu Nr.57-S-16019, atsisakydamas reikalavimų dėl administracinio teisės pažeidimo teisenos pradėjimo pagal pirminiame skunde nurodytus LR ATPK straipsnius.

32Taigi, S. G., formuluodamas skundo reikalavimus, konkrečių ginčijamų sprendimų (nutarimų) nenurodo.

33Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad Policijos nuovada jokių kitų sprendimų, kurie galėtų būti skundžiami, išskyrus Policijos nuovados 2008-06-04 teikimą dėl S. G. 2008-06-03 skundo nagrinėjimo užbaigimo (b.l. 8), nėra priėmusi.

34Tačiau, kaip teisingai pažymėjo pats S. G. savo patikslintame skunde, tiek 2008-05-21, 2008-05-29 ir 2008-06-03 policijai pateiktuose pareiškimuose, tiek pirminiame skunde teismui nurodytiems administraciniams teisės pažeidimams yra suėjęs LR ATPK 35 str. numatytas patraukimo administracinėn atsakomybėn senaties terminas.

35Atsižvelgus į tai, sprendžiama, kad Policijos nuovados 2008-06-04 teikimas dėl tos priežasties, jog nebuvo tinkamai ištirti S. G. minėtuose pareiškimuose nurodyti bei galimai padaryti administraciniai teisės pažeidimai, negali būti naikinamas.

36LR ABTĮ 16 str. nurodoma, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskiriama tirti ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu.

37Taigi, Policijos nuovados 2008-06-04 teikimas tuo aspektu, kad nepagrįstai nepradėtas ikiteisminis tyrimas S. G. minėtuose pareiškimuose Policijos nuovadai nurodytų asmenų atžvilgiu, negali būti administracinio teismo nagrinėjimo dalyku.

38Be to, S. G. savo patikslintame skunde nurodo, kad Policijos nuovados sprendimų panaikinimo siekia dėl tos priežasties, jog tokiu būdu įgis teisę reikalauti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jo atžvilgiu padarytų nusikalstamų veikų.

39Įvertinus nurodytus motyvus, daroma išvada, kad S. G. patikslinto skundo reikalavimų tenkinimas siejamas su įrodymų rinkimu galimai kilsiančiame ginče dėl ikiteisminio tyrimo nepradėjimo.

40Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių teismų praktiką dėl administracinių teismų kompetencijos, ne kartą yra konstatavęs, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-03-13 nutartis adm. b. Nr.A14-261/2007, Administracinių teismų praktika Nr. 1 (11), 2007, 206-213 l., 2007-03-01 nutartis adm.b. Nr.A17-217/2007, Administracinių teismų praktika Nr. 1 (11), 2007, 214-220 l.).

41Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai sprendžiama, kad S. G. skundo reikalavimai yra nepagrįsti.

42Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst. 85-87 str., 124 str. 1 p., 88 str. 1p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

43pareiškėjo S. G. skundą atmesti.

44Nutartis per dešimt dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė,... 2. pareiškėjas S. G. patikslintame skunde (b.l. 121-122) prašo panaikinti... 3. Pagrįsdamas skundo reikalavimų pakeitimą paaiškino, jog bylos dalykas yra... 4. Nurodo, kad vadovaujantis ATPK 35 str., 250 str. 7d., šioje byloje negali... 5. Tokiu būdu, jo 2008-06-09 skundo reikalavimu apibrėžto dalyko nagrinėjimas... 6. ATPK 9 str. nustato, kad administracinė atsakomybė už teisės pažeidimus... 7. Pažeidimų, dėl kurių kreipėsi 2008-05-21 (26), 2008-05-29 ir 2008-06-03... 8. Iš ginčijamų atsakovo sprendimų turinio sprendžia, kad juose pasisakoma... 9. 2008-06-09 skunde nurodė, kad pareigūnai netinkamai tyrė įvykius ir... 10. Nurodo, kad jo 2008-06-09 skundas buvo pateiktas laiku ir tinkamai, kad būtų... 11. Jo 2008-06-09 skundas teismui buvo grindžiamas administracinių teisės... 12. Teismui 2010-01-29 pateikti duomenys, kurie atskleidžia R. D. ir S. D. veikas,... 13. Baudžiamosios atsakomybės dalykas yra baudžiamojo proceso sritis ir negali... 14. Tokios aplinkybės, kilusios dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (skundo... 15. Nurodo, kad jo 2009-01-29 teismui pateiktuose duomenyse, yra akivaizdūs... 16. Kartu su kitais nukentėjusiais asmenimis (O. G. ir L. G.) 2009-05-05... 17. Prokurorė I. K. 2009-06-02 nutarimu atsisakė pradėti tyrimą dalyje dėl... 18. Teisė į tinkamą teisinį procesą tokiu atveju suponuoja būtinybę... 19. Teismo posėdžio metu S. G. palaikė skunde nurodytus motyvus ir prašė jį... 20. Skundas atmestinas.... 21. Nustatyta, kad S. G. kreipėsi į Policijos nuovadą 2008-05-21, 2008-05-29 ir... 22. S. G. 2008-06-03 pareiškime Policijos nuovadai prašoma R. D., jos samdytinei... 23. Policijos nuovados 2008-06-04 teikimu, patvirtintu Policijos nuovados... 24. Policijos nuovados 2008-06-04 raštu Nr.57-S-16019 „Dėl pareiškimo... 25. Policijos nuovados 2008-06-05 raštu Nr.57-S-16139 „Dėl pareiškimo... 26. 2008-06-09 S. G. įteikė Policijos nuovadai Vilniaus apygardos... 27. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad teikimas, kuriuo nepradėta... 28. Vadovaujantis LR ATPK 292 str. 3d., skundas paduodamas administraciniam teismui... 29. Policijos nuovada S. G. skundą teismui persiuntė tik 2009-12-28 (teisme... 30. Atsižvelgiant į LR ATPK 292 str. 3d. nuostatas ir tai, kad skundas Policijos... 31. Patikslintame skunde (b.l. 121-122) S. G. prašo panaikinti Policijos nuovados... 32. Taigi, S. G., formuluodamas skundo reikalavimus, konkrečių ginčijamų... 33. Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad Policijos nuovada jokių kitų... 34. Tačiau, kaip teisingai pažymėjo pats S. G. savo patikslintame skunde, tiek... 35. Atsižvelgus į tai, sprendžiama, kad Policijos nuovados 2008-06-04 teikimas... 36. LR ABTĮ 16 str. nurodoma, kad administracinių teismų kompetencijai... 37. Taigi, Policijos nuovados 2008-06-04 teikimas tuo aspektu, kad nepagrįstai... 38. Be to, S. G. savo patikslintame skunde nurodo, kad Policijos nuovados... 39. Įvertinus nurodytus motyvus, daroma išvada, kad S. G. patikslinto skundo... 40. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuodamas administracinių... 41. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai sprendžiama, kad S. G. skundo... 42. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR administracinių bylų teisenos įst.... 43. pareiškėjo S. G. skundą atmesti.... 44. Nutartis per dešimt dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama...