Byla 2-2637-889/2013
Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant J. P., V. P., dalyvaujant ieškovui ir trečiojo asmens atstovui E. M., atsakovo atstovei advokato padėjėjai S. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. M. ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje UAB „( - )“,

Nustatė

2ieškovas E. M. ieškiniu prašė pripažinti atsakovo AB SEB banko vienašališką 2007-03-20 kredito sutarties su vėlesniais jos pakeitimais nutraukimą neteisėtu. Ieškovas nurodė, kad ieškovas ne dėl savo kaltės, o dėl objektyvių priežasčių – ekonominės krizės kurį laiką negalėjo tinkamai vykdyti sutarties atsakovui. Galutinis kredito grąžinimo terminas, numatytas sutartyje, yra 2047-03-19, todėl laikini ieškovo finansiniai sunkumai negalėjo būti pagrindu atsakovui vienašališkai nutraukti sutartį. Iki to laiko ieškovas reguliariai mokėjo visas įmokas pagal kredito sutartį. Sutarties vykdymas yra užtikintas laidavimu, todėl atsakovas neturėjo būtinybės nutraukti sutartį, o ieškovas dėl to patiria didelius nuostolius, nes iš varžytynių turtas pardavinėjamas už kainą, kuri yra ženkliai mažesnės už ieškovo įsipareigojimus atsakovui. Sutartis nutraukta neišlaikant įstatymo reikalavimu, nes ieškovas nepadarė esminio sutarties pažeidimo, suteikiančio teisę atsakovui vienašališkai nutraukti sutartį. Kredito sutartis yra priskirtina vartojimo sutartims, o vienašališkas kredito sutarties nutraukimas dėl nedilelio ieškovo įsiskolinimo pažeidžia CK 6.188 str. 2 d. 5 p., nes nustato per didelę civilinę atsakomybę kredito gavėjui.

3Atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad šalių kredito sutartyje numatyta teisė kreditoriui nutraukti kredito sutartį nesuėjus kredito grąžinimo terminui dėl pažeistų mokėjimo prievolių ir tai laikoma esminiu sutarties pažeidimu. Ieškovas pagal sutartį mokėjimų nevykdo nuo 2009-08-06, į atsakovo siųstus raginimus dengti skolą nereagavo. 2011-08-22 nutraukiant kredito sutartį ieškovo įsipareigojimų vykdymas vėlavo daugiau nei 1100 dienų. Kredito sutarties pažeidimas buvo tęstinis ir esminis, nebuvo objektyvaus pagrindo tikėtis, kad situacija pasikeis. Atsakovas siekė išsaugoti sutartinius santykis ir Kredito sutarties pakeitimu Nr. 1 atidėjo ieškovui pagrindinės skolos mokėjimą 12 mėnesių, paliekant tik palūkanų mokėjimą, tačiau ieškovas įsipareigojimų nevykdė. Ieškovas nepagrįstai priskiria sutartį prie vartojimo sutarčių, nes nėra duomenų, kad žemės sklypai buvo pirkti asmeniniams ar šeimos poreikiams. Aplinkybė, jog sutarties šalis yra vartotojas, nereiškia, kad jam negalioja sutartis, kreditorius turi teisę nutraukti kredito sutartį.

4Ieškinys atmestinas.

5Nustatyta, kad 2007-03-20 ieškovas E. M. ir atsakovas AB SEB bankas sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią kredito gavėjui suteikė ir išmokėjo 340 000 Lt kreditą žemės sklypo pirkimui, nustatant kredito grąžinimo terminą 2032-03-19. Prievolės įvykdymas buvo užtikrintas žemės sklypų įkeitimu. 2009-07-09 papildomu susitarimu Nr. ( - ) buvo pakeista kredito valiuta į eurus, padidinta kredito suma iki 102 719,37 Eur ir prievolės grąžinimo terminas pratęstas iki 2047-03-19, papildomai suteiktos kredito sumos 540,95 Eur ir 5926,85 Eur, skirtos uždelstai kredito daliai ir nesumokėtoms palūkanoms padengti, UAB ( - ) laidavo sutarties įvykdymą. Atsakovas AB SEB bankas pateikė duomenis, kad ieškovas įsipareigojimų bankui nevykdė nuo 2009-08-06 nemokėdamas palūkanų, nuo 2010-01-20 – eilinių įmokų. Atsakovas siuntė ieškovui 2010-06-08, 2011-01-10, 2011-05-04 įspėjimus dėl kredito sutarties nutraukimo, pagal paskutinį iš jų pradelstų mokėjimų skola bankui buvo 17 343,53 Eur. Ieškovas kreditoriaus nustatytu terminu iki 2011-05-22 nepadengė pradelstų mokėjimų, ir 2011-12-09 raštu atsakovas informavo ieškovą, kad kredito sutartis yra nutraukta.

6Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas sudarė kredito sutartis su atsakovu

7AB SEB banku, pagal kurias ieškovui suteikti kreditai žemės sklypo pirkimui. Ieškovas yra kredito sutarties vykdymą laidavusios UAB „( - )“ akcininkas ir direktorius. Ieškovas pateikė duomenis, kad žemės sklypai yra vienoje vietoje ir buvo pirkti asmeniniams poreikiams, gyvenamajam namui su pirtimi statyti (b. l. 66-75). Ieškovas nurodė, kad kredito gavimo metu jis nuosavybės teise gyvenamo būsto neturėjo. Byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, kad kreditas pagal ginčo sutartį buvo paimtas ne asmeniniams ieškovo poreikiams, o verslui, todėl su ieškovu, fiziniu asmeniu, sudaryta kredito sutartis kvalifikuotina kaip vartojimo (CK 1.39 str. 1 d.; Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalis).

8Ieškovas prašo pripažinti neteisėtu atsakovo vienašališką šalių 2007-03-20 kredito sutarties su pakeitimais nutraukimą. Sutarties laisvės principas užtikrina sutarties šalies teisę pasirinkti ir pasinaudoti jos interesus geriausiai atitinkančiu teisių gynimo būdu. Esant esminiam sutarties pažeidimui šalis gali pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo galimybe. Vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti CK 6.217 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta esminio sutarties pažeidimo, kuris yra pagrindas taikyti ultima ratio priemonę – sutarties nutraukimą, kvalifikuojantys požymiai. Sutarties šalims įstatymas (CK 6.217 str. 5 d.) leidžia susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis, jeigu jos neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, t. y. sutarties šalys gali vienašališkai nutraukti terminuotą sutartį prieš terminą arba inicijuoti tokios sutarties nutraukimą teismine tvarka, jeigu tokia teisė joms yra nustatyta sutartyje ir kai realiai atsiranda tokį sutarties nutraukimą leidžiančios, jų pačių sutartyje nurodytos, sąlygos ar aplinkybės. CK 6.217 straipsnio 5 dalis suteikia teisę sutarties šalims nutraukti sutartį joje numatytais atvejais net ir tada, kai CK prasme pažeidimas nėra esminis, arba šalys gali susitarti, kokius sutarties pažeidimus laikys esminiais, sudarančiais teisėtą pagrindą jos nutraukimui. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 str.), viešajai tvarkai (CK 1.81 str.) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 str.). Dėl to, esant šalių sutartiniams santykiams, turi būti taikoma šalių sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o jeigu šalys konkrečiu klausimu nesudarė susitarimo, tai taikomos įstatymo nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010).

9Kreditavimo sutarties esmė nustatyta CK 6.881 straipsnyje. Kredito gavėjas pagal kreditavimo sutartį įsipareigoja mokėti (grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas už kredito naudojimą) nustatytomis dienomis sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Tai reiškia, kad kredito davėjui yra svarbus ne tik galutinis paskolos grąžinimo terminas, bet ir tarpiniai mokėjimai. Įmokų mokėjimo terminai ir tvarka nustatomi kreditoriaus naudai, t. y. tarpinių terminų atsisakyti arba jų netaikyti gali išimtinai tik bankas (kreditorius), bet ne skolininkas. Tarpiniai paskolos dengimo terminai negali būti pripažįstami neesmine sąlyga, nes ilgalaikės paskolos tikslas yra nuolatinis periodinis paskolos grąžinimas. Ieškovas sutartimi įsipareigojo vykdyti mokėjimus dienomis pagal nustatytą grafiką. Kad eilinių paskolos įmokų mokėjimas paskolos davėjui yra esminė sutarties sąlyga, patvirtina ir CK 6.874 str. 2 d. nuostata, kurioje įtvirtinta, kad jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Nagrinėjamu atveju bylos šalis siejusios 2007-03-20 kreditavimo sutarties bendrosios dalies 5.2. punktas nustatė vienašalius kreditavimo sutarties nutraukimo atvejus. Remiantis sutarties bendrosios dalies 5.2.1. punkto nuostatomis, bankas prieš 15 kalendorinių dienų raštu informavęs kredito gavėją (ieškovą) turėjo teisę nutraukti sutartį nustatęs, jog laiku ir tinkamai nevykdomi įsipareigojimai bankui, nemokama kredito dalis ar palūkanos (b.l. 10-15). Bylos duomenimis ieškovas buvo kelis kartus iš anksto tinkamai informuotas apie sutarties nutraukimą, suteikiant jam protingus papildomus terminus įvykdyti pradelstus sutartinius įsipareigojimus (CK 6.217 str. 3 d., 6.218 str. 1 d.).

10Aplinkybė, kad ieškovas yra vartotojas, neatleidžia jo nuo sutartinių prievolių vykdymo. Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnio 2 dalis numato, kad kreditorius turi teisę nutraukti vartojimo sutartį, jei mokėjimas pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės. 2009-07-09 papildomu šalių susitarimu Nr. ( - ) buvo pakeista kredito valiuta į eurus, padidinta kredito suma ir prievolės grąžinimo terminas pratęstas iki 2047-03-19, atsakovas atidėjo ieškovui pagrindinės skolos mokėjimą 12 mėnesių, paliekant tik palūkanų mokėjimą, papildomai suteikė ieškovui 540,95 Eur ir 5926,85 Eur uždelstai kredito daliai ir nesumokėtoms palūkanoms padengti. Ieškovui nuo 2009-08-06 nemokant palūkanų, nuo 2010-01-20 – eilinių įmokų, atsakovas, įspėjęs ieškovą 2010-06-08, 2011-01-10, 2011-05-04 įspėjimais dėl kredito sutarties nutraukimo sistemingai skolininko pažeidinėjamą sutartį nutraukė teisėtai, nes įsipareigojimai bankui nebuvo vykdomi ilgiau nei metus laiko, t.y. esant sutarties nutraukimo pagrindams ir laikantis sutartyje nustatytos tvarkos, dėl ko nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimų ir pripažinti kreditavimo sutarties nutraukimą neteisėtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio mėn. 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012).

11Be to, byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog ieškovas gali vykdyti atsakovo nutrauktą kredito sutartį (CPK 178 str.). Ieškovas nurodė, kad kredito įmokos atsakovui prieš sutarties nutraukimą siekė apie 1300 Lt per mėnesį. Ieškovas nurodo, kad jo finansinė padėtis gerėja, jis 2013 metais gavo apie 1240 Lt darbo užmokesčio per mėnesį, jo vadovaujama įmonė UAB „( - )“ veikia pelningai ir metų gale yra galimybė išmokėti jam, akcininkui, dividendus. Nors ieškovas teigė, kad gali vykdyti įsipareigojimus atsakovui, tačiau bylos duomenimis jokių įmokų nemoka.

12Darytina išvada, jog sutarties nutraukimas su ieškovu buvo proporcinga bei adekvati banko pritaikyta priemonė už kredito sutarties sąlygų pažeidimą. Kreditorius, skolininkui ilgą laiką, nustatytais terminais nevykdant sutartinių įsipareigojimų, pagrįstai vienašališkai nutraukė kreditavimo sutartį (CK 6.217 str. 5 d., kreditavimo sutarties 5.2 p.). Šalies teisė vienašališkai nutraukti sutartį, kai kita šalis ją iš esmės pažeidžia, aiškinama sutarties šalių interesų pusiausvyros, sutarties privalomumo, vykdytinumo ir kitais principais. Tai yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.1546 str.). Tokia nuostata ne kartą pažymėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2004-06-29. nutarimas, priimtas civilinėje byloje J.Z. v. UAB „Baldras“, bylos

13Nr.3K-P-346/2004; 2003-12-03 nutartis civ. b. UAB „Olfega“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-1097/2003; 2007-12-18. Nutartis civ. b. AB Turto bankas v. UAB „Rastuva“, bylos Nr. 3K-3-577/2007; 2008-11-17 nutartis civ. b. I. S. TŪB „Autovėjas“ v. UAB „Askela“, bylos Nr. 3K-3-474/2008, 2009-02-10 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-55/2009).

14Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, ieškovo ieškinys dėl sutarties nutraukimo neteisėtumo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., 185 str.). šis sprendimas neužkerta kelio ieškovui sudaryti su atsakovu taikos sutartį vykdymo procese, pradėtame pagal priverstines išieškojimo iš hipoteka įkeisto daikto procedūras.

15Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinas 600 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų advokato padėjėjo teisinei pagalbai, kurios yra pagrįstos ir neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių, atlyginimas, o ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Iš ieškovo valstybei priteistina 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 92 str.).

16Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus naikintina Klaipėdos miesto apylinkės teismo

172013-02-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis teismas uždraudė atsakovui išieškoti skolą iš ieškovo nekilnojamojo turto ir sustabdė antstolės vykdymo veiksmus (b. l. 21-22, ( - ) str. 2 d.).

18Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

19ieškinį atmesti.

20Priteisti atsakovui AB SEB bankui iš ieškovo E. M. 600 Lt bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti Valstybei iš ieškovo E. M. 12 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

22Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-01 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui AB SEB bankas, į.k. ( - ), buveinė ( - ), Vilnius, išieškoti skolą iš ieškovui E. M., a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ), Klaipėda, priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ) Kretingos r., sav., kurio unikalūs numeriai Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), ir vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomojoje byloje Nr. 0005/12/02252.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovas E. M. ieškiniu prašė pripažinti atsakovo AB SEB banko... 3. Atsakovas AB SEB bankas atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti kaip... 4. Ieškinys atmestinas.... 5. Nustatyta, kad 2007-03-20 ieškovas E. M. ir atsakovas AB SEB bankas sudarė... 6. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas sudarė kredito sutartis su... 7. AB SEB banku, pagal kurias ieškovui suteikti kreditai žemės sklypo pirkimui.... 8. Ieškovas prašo pripažinti neteisėtu atsakovo vienašališką šalių... 9. Kreditavimo sutarties esmė nustatyta CK 6.881 straipsnyje. Kredito gavėjas... 10. Aplinkybė, kad ieškovas yra vartotojas, neatleidžia jo nuo sutartinių... 11. Be to, byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą,... 12. Darytina išvada, jog sutarties nutraukimas su ieškovu buvo proporcinga bei... 13. Nr.3K-P-346/2004; 2003-12-03 nutartis civ. b. UAB „Olfega“ v. Vilniaus... 14. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, ieškovo ieškinys dėl sutarties... 15. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistinas 600 Lt turėtų... 16. Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus naikintina Klaipėdos miesto... 17. 2013-02-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis teismas... 18. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 19. ieškinį atmesti.... 20. Priteisti atsakovui AB SEB bankui iš ieškovo E. M. 600 Lt bylinėjimosi... 21. Priteisti Valstybei iš ieškovo E. M. 12 Lt išlaidas, susijusias su... 22. Panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-01 nutartimi taikytas... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...