Byla 2YT-1318-399/2017
Dėl tėvo valdžios apribojimo panaikinimo, globos panaikinimo, globėjo ir turto administratoriaus atleidimo nuo pareigų, vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo vaikams nustatyto teismo sprendimu nutraukimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant pareiškėjui A. R., suinteresuotam asmeniui E. R., institucijos teikiančios išvadą byloje atstovui Gintautui Pajaujui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. R. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Ramutei A. B. ir E. R., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl tėvo valdžios apribojimo panaikinimo, globos panaikinimo, globėjo ir turto administratoriaus atleidimo nuo pareigų, vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo vaikams nustatyto teismo sprendimu nutraukimo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas pateiktu pareiškimu prašo panaikinti terminuotą tėvo valdžios ribojimą nepilnamečių vaikų E. R. ir L. R. atžvilgiu, panaikinti vaikams nuolatinę globą ir atleisti globėją R. A. B. nuo globėjos ir turto administratoriaus pareigų vykdymo, vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su pareiškėju ir panaikinti sprendimą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. civilinėje byloje Nr. 2-2771-896/2012, kuriuo iš pareiškėjo priteistas išlaikymas vaikams.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą ir prašė jį tenkinti, nurodė, kad Laura gyvena jo šeimoje nuo 2016 m. rudens, o E. likęs su globėja (senele savo) R. A. B., tačiau jis rūpinasi abiem vaikais, duoda pinigų, rūpinasi jų sveikata ir buitimi bei mokymosi reikalais. Jo darbas sezoninis, todėl laikinai registruotas darbo biržoje, gyvena su sugyventine D. A., kuri dirba ir pajamos yra pakankamos. Sugyventinė sutinka, kad vaikai gyventų šeimoje, kartu gyvena jos vaikai, gyvena name pagal panaudos sutartį, vėliau žada jį nusipirkti.

5Suinteresuotas asmuo nepilnametis E. R. atsiliepimo byloje nepateikęs be svarbių priežasčių, kadangi procesiniai dokumentai jam buvo įteikti tinkamai (b. l. 19).

6Teismo posėdžio metu E. R. su pareiškimu sutiko dalinai, tai yra sutiko, kad būtų panaikintas tėvui valdžios ribojimas, tačiau nesutiko gyventi su juo, nes jų ryšiai nėra pakankamai stiprūs, pripažino, kad tėvas domisi jo sveikata, mokymosi reikalais, padeda finansiškai. Jis nori gyventi su R. A. B., kuri yra jo senelė iš mamos pusės ir kuriai pačiai šiuo metu reikalinga pagalba, o jam greitai sueis pilnametystė ir jis nesutinka palikti senelės namų.

7Suinteresuotas asmuo Ramutė A. B. atsiliepimo byloje nepateikusi be svarbių priežasčių, procesiniai teismo dokumentai jai įteikti tinkamai (b. l. 20).

8Ramutė A. B. į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, pranešta tinkamai ir byla nagrinėjama jai nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 443 str. 3d.).

9Teismo posėdžio metu buvo išklausyta nepilnametė L. R., gimusi 2006 m. gegužės 11 d., kuri paaiškino, kad nuo praeito rudens gyvena tėčio šeimoje ir jai patinka ten gyventi, ji gyvena viename kambaryje kartu su Orinta. Sutaria su D. A. ir jos sūnumi Gyčiu, gyvenančiu tame pačiame name, tėtė ja rūpinasi ir ji nori nuolat gyventi tėčio šeimoje bei , kad sąlygos yra tinkamos,.

10Institucijos teikiančios išvadą Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas raštu pateiktą išvadą palaikė dalinai ir paaiškino, jog sutinka, kad pagrindo palikti terminuotą tėvo valdžios ribojimą pareiškėjui neliko, nes jis savo elgesį pakeitė ir vaikais tinkamai rūpinasi, tačiau atsižvelgiant į tai, kad E. nenori grįžti gyventi tėvo šeimoje ir jam už dviejų mėnesių sueis pilnametystė, vaikas nori rūpintis nusenusia senele, mano, kad tikslinga E. R. atžvilgiu keisti tėvo valdžios ribojimą į vaiko atskyrimą nuo tėvo ir palikti iki pilnametystės vaiko gyvenamąją vietą su globėja, nenaikinant globos, neatleidžiant R.A. B. nuo globėjos ir turto administratorės pareigų bei paliekant priteistą vaikui išlaikymą.

11Pareiškimas tenkinamas dalinai.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas yra nepilnamečių vaikų L. R. ir E. R. (toliau vaikų) tėvas, jų motina E. R. mirė 2011 m., jos ir pareiškėjo santuoka buvo nutraukta 2004 metais. Marijampolės rajono apylinkės teismo (toliau teismo) sprendimu 2012 m. rugpjūčio 14 d. civilinėje byloje Nr. 2-2771-896/20012 yra laikinai apribota pareiškėjo tėvo valdžia vaikų atžvilgiu, vaikams nustatyta nuolatinė globa, jų senelė R.A. B. paskirta globėja ir paprastąja turto administratore, vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su ja, iš A. R. priteistas išlaikymas vaikams po tuo metu 135 Lt iki jų pilnametystės. Buvo iškelta byla pagal Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį dėl A. R. (toliau pareiškėjo) tėvo valdžios ribojimo neterminuotai, tačiau ieškinys nebuvo tenkintas, o CPK 376 str. 3d. pagrindu buvo nustatyta, kad pareiškėjo tėvo valdžia lieka apribota terminuotai, o būtent vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismo sprendimas priimtas 2015 m. sausio 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-469-399/2015 (b. l. 10-13). Pareiškėjas 2016 m. balandžio 12 d. kreipėsi pareiškimu į teismą dėl tėvo valdžios ribojimo panaikinimo ir kitų reikalavimų, kurie suformuluoti ir dabar nagrinėjamoje byloje. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi 2016 m. birželio 9 d. pareiškimas buvo paliktas nenagrinėtu, kadangi pareiškėjas neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių ir nepateikė prašymo bylą nagrinėti be jo ar atidėti jos nagrinėjimą (civilinė byla Nr. 2YT-2599-571/2016). Minimoje byloje esančioje išvadoje buvo duomenys jog situacija keičiasi į gerąją pusę, tai yra A. R. bendrauja su vaikais, domisi jų buitimi, prisideda finansiškai.

13Pareiškėjas su D. A. yra susilaukę dukros O. R., gimusios - d., (b.l. 16), D. A. turi sūnų G. A., gimusį 1999 m. gruodžio 9 d. (duomenys iš VTAS išvados byloje Nr. 2YT-2599-571/2016). Šeima gyvena name 5 kambarių adresu Marijampolės sav., Šunskai, Lauko g. 3, kuriuo naudojasi pagal Panaudos sutartį, kurį A. R. teigimu ketina nusipirkti (b. l. 5-9). Byloje yra D. A. sutikimas, kad jos ir A. R. šeimoje gyventų Laura ir E. R..

14Byloje duomenų apie netinkamą pareiškėjo elgesį, girtavimą ir pan. nėra. Institucija teiktoje išvadoje raštu nurodė jog pareiškėjas nuolat bendrauja su Laura ir E. R., Laura nuo 2016 m. rudens gyvena kartu tėvo šeimoje, A. R. prisideda prie vaikų išlaikymo, girtavimo atvejų nenustatyta, pinigai naudojami šeimos poreikiams. Šeimo aplankymo aktuose nurodyta, kad globėjos sveikata pablogėjusi, daug funkcijų, susijusių su Laura, perėmęs jos tėvas A. R., nes mergaitė ir gyvena tėvo šeimoje, E. mokosi profesinio rengimo centre ir likęs gyventi pas močiutę, kuri kartu yra ir globėja, tėvas domisi tiek dukros L., tiek sūnaus E. reikalais ir elgesiu (b.l. 21-27).

15Teismo posėdžio metu išklausyta nepilnametė L. R. aiškiai išreiškė nuomonę, kad nori nuolat gyventi tėvo šeimoje.

16Nepilnametis E. R. pasisakė, kad nori likti gyventi kartu su globėja ir senele R. A. B., nes jam jau greitai sueis pilnametystė ir jis nori rūpintis nusenusia R.A. B..

17Teismas nustatė, kad pareiškėjo ir vaikų L. bei E. R. emociniai ryšiai nenutrūkę, tėvas bendrauja su vaikais, domisi jų sveikata, mokymusi, padeda finansiškai, Laura nuo 2016 m. rudens gyvena tėvo šeimoje. Duomenų, kad būtų nustatytas pareiškėjo netinkamo elgesio faktai su vaikais nėra.

18Tėvų valdžia ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams, nesirūpina vaikais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.180 str. 1 d.). Tėvų valdžia neterminuotai apribojama tada kai teismas padaro išvadą, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų, kad susidariusi padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.). Tėvų valdžia gali būti ribojama esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį, pasirenkamas ir tėvų valdžios ribojimo būdas, ar taikomas laikinas, ar neterminuotas ribojimas. Nesant tėvų kaltės dėl CK 3.180 straipsnyje nurodytų sąlygų, vaikas gali būti atskiriamas nuo tėvų (CK 3.179 straipsnis).

19Pareiškėjo tėvo valdžia yra apribota terminuotai, vienerių metų terminas pasibaigęs ir jis pareiškęs reikalavimą dėl tokio ribojimo panaikinimo. Pareiškėjas tokio reikalavimo teisę turi.

20Tėvo valdžios ribojimas gali būti panaikintas tik nustačius, kad išnyko tėvo valdžios ribojimo pagrindai, tai yra pasikeitė tėvo elgesys tiek, kad jis gali auginti, auklėti ir rūpintis savo vaiku (CK 3.182 str. 3 d.).

21Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjo elgesys pasikeitė, dukra Laura gyvena pareiškėjo šeimoje ir jis teikia dukrai L. išlaikymą, rūpinasi jos auklėjimu, sveikatos būkle, bendrauja su sūnumi Evaldu, kuris gyvena globėjos namuose, dirba sezoninį darbą, negirtauja, , gyvena name pagal panaudos sutartį, ketina namą nusipirkti ir sąlygos gyventi nepilnamečiams vaikams E.. ir L. tėvo šeimoje yra sudarytos pakankamos.

22CK 3.155 str. reglamentuotas tėvų valdžios turinys, kurio pagrindai yra tie, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę, sudaryti sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas visapusiškam gyvenimui visuomenėje.

23Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad nepilnamečių vaikų L. ir E. R. tėvas A. R. savo elgesį pakeitė tiek, kad tėvo valdžios turinį vykdo tinkamai, pakankamai ilgą laiką, jo ryšiai su vaikais faktiškai nebuvo nutrūkę, tik buvo susilpnėję. Tiek tėvų, tiek globėjų pagrindinis tikslas paruošti vaiką savarankiškam gyvenimui visuomenėje. L. R. netrukus sueis 13 m. amžiaus, E. R. faktiškai už pusantro mėnesio sueis pilnametystė. Teismas nenustatė pagrindų palikti A. R. tėvo valdžios ribojimą, kadangi pareiškėjas nevengia atlikti ir atlieka tėvo pareigas vaikų atžvilgiu, nepiktnaudžiauja tėvo valdžia, nedaro žalingos įtakos vaikams, nesielgia amoraliai, Laura gyvena tėvo šeimoje ir yra išlaikoma, pareiškėjas taip pat prisideda prie E. poreikių tenkinimo ir teismas pagrįstą bei įrodytą pareiškėjo pareiškimą tenkina ( CPK 178 str.) ta apimtimi, kad terminuotą tėvo valdžios ribojimą A. R. L. R. atžvilgiu panaikina, nes tai geriausia atitinka ir pačios L. R. interesus, nes vaikas turi teisę žinoti savo tėvus, gyventi kartu su jais, būti auklėjamas tėvų šeimoje ( CK 3.161 str. 3 d.), tėvai turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis auklėti savo vaikus ( CK 3.165 str. 1d.) ir emocinių bei kitų santykių buvimas kaip yra šioje byloje nepilnametės su tėvu kaip tik gali turėti daugiau teigiamos įtakos L. pasiruošti savarankiškam gyvenimui, sulaukus pilnametystės, nei buvimas su nusenusia ir silpnos sveikatos globėja R. A. B.. Tokiu būdu, bylos duomenimis nustačius, kad tai geriausia šiuo metu atitinka nepilnamečio vaiko L. R. interesus ( CK 3.3 str., CPK 376 str.) naikinamas pareiškėjo tėvo valdžios terminuotas ribojimas šio vaiko atžvilgiu. Panaikinus tėvo valdžios ribojimą, atsiranda galimybė vaikui nuolat gyventi su tėvu ir nustačius, kad tai atitinka jo norą ir neprieštarauja vaiko interesams, L. R. gyvenamoji vieta nustatoma su tėvu (CK 3.161 str. 3 d.), panaikinama nuolatinė globa ir globėja bei paprastoji turto administratorė R.A. B. atleidžiami nuo globėjos ir paprastosios administratorės pareigų vykdymo ( CK 3.246 str.1 d.).

24Nustačius L. R. gyvenamąją vietą su tėvu, tai yra vaiką grąžinus tėvui, nutraukiamas išlaikymo išieškojimas iš pareiškėjo pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą 2012 m. rugpjūčio 14 d. civilinėje byloje Nr. 2-2771-896/2012.

25Pareiškėjui išaiškinama, kad Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu, privalo sudaryti sąlygas vaikams mokytis iki įstatymuose nustatyto amžiaus. Tėvai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. ( CK 3.165 str. 1 d., 2 d).

26Teismas nustatė, kad nėra pagrindo palikti pareiškėjo tėvo valdžios ribojimą ir E. R. atžvilgiu, tačiau pareiškėjo ir E. R. emociniai ryšiai yra daug silpnesni nei pareiškėjo ir L. R., nepilnametis nesutinka grįžti gyventi pas tėvą ir nori likti gyventi su globėja, E. R. netrukus sueis pilnametystė, institucijos atstovas teikė išvadą teismo posėdžio metu, kad geriausia vaiko interesus atitinka jo atskyrimas nuo tėvo ir teismas vadovaudamasis prioritetiniais vaiko interesais, protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (CPK 1.5 str., 3.3 str., CPK 376 str.) pakeičia pareiškėjo terminuotą tėvo valdžios ribojimą į E. R. atskyrimą nuo tėvo (CK 3.181 str. 4 d., 3.179 str.). A. E. rainį nuo tėvo netenkinami kiti pareiškėjo reikalavimai šio vaiko atžvilgiu, tai yra E. R. globėja ir paprastąja turto administratore iki E. R. pilnametystės lieka R. A. B. E. R. gyvenamoji vieta lieka su R .A. B. ir nenutraukiamas išlaikymo išieškojimas iš A. R. E. R. pagal 2012m. rugpjūčio 14 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2771-896/2012.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270, 376 straipsniais teismas

Nutarė

28Pareiškimą tenkinti dalinai

29Panaikinti terminuotą pareiškėjo A. R., asmens kodas ( - ) tėvo valdžios apribojimą nepilnamečio vaiko L. R. gimusios - d. atžvilgiu.

30Panaikinti L. R., gimusiai - d. nuolatinę globą ir atleisti R. A. B., asmens kodas ( - ) nuo L. R., gimusios - d., globėjos ir paprastojo turto administratoriaus pareigų ir L. R. grąžinti tėvui.

31L. R., gimusios - d., gyvenamąją vietą pakeisti ir jos gyvenamąją vietą nustatyti su tėvu A. R., asmens kodas ( - )

32Nutraukti išlaikymo L. R., gimusiai - d., išieškojimą iš tėvo A. R., asmens kodas ( - ) pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą 2012 m. rugpjūčio 14 d. (civilinė byla Nr. 2-2771-896/2012) ir jo pagrindu išduotą vykdomąjį raštą nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

33Pakeisti pareiškėjo A. R., asmens kodas ( - ) terminuotą tėvo valdžios ribojimą E. R., gimusio 1999 m. gegužės 17 d. atžvilgiu į šio vaiko atskyrimą nuo tėvo A. R..

34Kitų pareiškėjo Arūno Rainio reikalavimų E. R. atžvilgiu netenkinti ir palikti E. R. iki jo pilnametystės nuolatinę globą bei jo globėja ir paprastąja turto administratore palikti R. A. B., asmens kodas ( - ) E. R. gyvenamąją vietą iki pilnametystės palikti su globėja R. A. B.. Nenutraukti išlaikymo išieškojimo iš A. R. E. R. iki pilnametystės pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą 2012 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą (civilinė byla Nr. 2-2771-896/2012).

35Sprendimo patvirtintą kopiją per tris dienas išsiųsti suinteresuotam asmeniui R. A. B..

36Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina... 2. Teismas... 3. Pareiškėjas pateiktu pareiškimu prašo panaikinti terminuotą tėvo... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjas palaikė pareiškimą ir prašė jį... 5. Suinteresuotas asmuo nepilnametis E. R. atsiliepimo byloje... 6. Teismo posėdžio metu E. R. su pareiškimu sutiko... 7. Suinteresuotas asmuo Ramutė A. B. atsiliepimo byloje... 8. Ramutė A. B. į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo... 9. Teismo posėdžio metu buvo išklausyta nepilnametė L.... 10. Institucijos teikiančios išvadą Marijampolės savivaldybės administracijos... 11. Pareiškimas tenkinamas dalinai.... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas yra nepilnamečių vaikų 13. Pareiškėjas su D. A. yra susilaukę dukros 14. Byloje duomenų apie netinkamą pareiškėjo elgesį, girtavimą ir pan. nėra.... 15. Teismo posėdžio metu išklausyta nepilnametė L. R.... 16. Nepilnametis E. R. pasisakė, kad nori likti gyventi kartu... 17. Teismas nustatė, kad pareiškėjo ir 18. Tėvų valdžia ribojama, kai tėvai vengia atlikti savo pareigas auklėti... 19. Pareiškėjo tėvo valdžia yra apribota terminuotai, vienerių metų terminas... 20. Tėvo valdžios ribojimas gali būti panaikintas tik nustačius, kad išnyko... 21. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad pareiškėjo elgesys pasikeitė, dukra... 22. CK 3.155 str. reglamentuotas tėvų valdžios turinys, kurio pagrindai yra tie,... 23. Ištyrus ir įvertinus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 24. Nustačius L. R. gyvenamąją vietą su tėvu, tai yra... 25. Pareiškėjui išaiškinama, kad Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo... 26. Teismas nustatė, kad nėra pagrindo palikti pareiškėjo tėvo valdžios... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270,... 28. Pareiškimą tenkinti dalinai... 29. Panaikinti terminuotą pareiškėjo A. R., asmens kodas 30. Panaikinti L. R., gimusiai - d. nuolatinę globą ir... 31. L. R., gimusios - d., gyvenamąją vietą pakeisti ir jos... 32. Nutraukti išlaikymo L. R., gimusiai - d., išieškojimą... 33. Pakeisti pareiškėjo A. R., asmens kodas 34. Kitų pareiškėjo Arūno Rainio reikalavimų E. R.... 35. Sprendimo patvirtintą kopiją per tris dienas išsiųsti suinteresuotam... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...