Byla 2-469-399/2015
Dėl to net ir teismui sudarius tam sąlygas. Vaikus globoja jų senelė (motinos motina) ir globėjos funkcijas atlieka tinkamai

Nustatė

1Ieškovo atstovė palaiko ieškinį motyvais ir įrodymais išdėstytais ieškinyje bei paaiškinimais išsakytais teismo posėdžių metu. Nurodo, kad atsakovas daro žalą vaikams ypatingai tuo, kad augina savo vieną bendrą su sugyventine vaiką ir jos vaikus, tačiau savo vaikų Lauros ir E. R. neaugina, kartu su jais negyvena, nededa pastangų gauti socialinį būstą, nesikreipė dėl to net ir teismui sudarius tam sąlygas. Vaikus globoja jų senelė (motinos motina) ir globėjos funkcijas atlieka tinkamai.

2Atsakovas į paskutinį teismo posėdį neatvyko, dalyvavo teismo posėdyje 2014-11-06 (b.l. 44, 45-46) ir paaiškino, kad jis prieštarauja dėl tėvo valdžios ribojimo neterminuotai, nes su vaikais bendrauja pagal išgales jais rūpinasi ir teikia išlaikymą, pasiimti vaikų gyventi kartu negali, nes gyvena mažame nuomojamame bute, jo darbas susijęs su išvykomis ir dažniau bendrauti su vaikais negali. Atsakovo dalyvavimas nebuvo pripažintas privalomu apie teismo posėdį 2014-12-10 jam pranešta tinkamai (b.l. 47) ir byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

3Trečiasis asmuo R.A. B. paaiškino, kad sutinka ir toliau globoti anūkus Laurą ir E. R., paaiškino, kad jai daug padeda pilnametis vaikų brolis, neneigė, kad atsakovas bendrauja su Laura ir Evaldu ir vaikai nueina pas tėvą, tėvas prisideda prie vaikų išlaikymo, ji neapsisprendusi tvirtai ar reikia atsakovui tėvo valdžią riboti neterminuotai.

4Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra nepilnamečių vaikų L. R., gimusios 2004-05-21, ir E. R., gimusio 1999-05-17, tėvas, jų motina E. R. mirusi 2011-05-15-10. E. R. mokosi „Ryto“ pagrindinėje mokykloje ir jo ugdyme bei auklėjime dalyvauja tik globėja, tėvas nedalyvauja (b.l. 8). Laura mokosi „Saulės“ pradinėje mokykloje ir jos ugdyme tėvas taip pat nedalyvauja (b.l.9).

5Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2012-08-14 (civilinė byla Nr. 2-2771-896/2012) yra laikinai apribota atsakovo tėvo valdžia vaikų Lauros ir E. R. atžvilgiu, vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su paskirta globėja ir turto paprastąja administratore R.A. B., priteistas vaikams išlaikymas iš atsakovo po 135 Lt kiekvienam vaikui nuo nuolatinės globos nustatymo dienos iki pilnametystės.

6Atsakovo šeima nuo 2012-03-29 įrašyta į socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus apskaitą. Marijampolės socialinės pagalbos centro rašte (b.l. 10) nurodyta, kad atsakovas buvo įpareigotas lankyti vaikus, palaikyti su jais ryšius glaudžius, domėtis jų mokslo rezultatais ir elgesiu mokykloje bei, kad atsakovas iš dalies vykdė įpareigojimus, o būtent lankė vaikus, vaikai lankė tėvą, atsakovas aprūpina vaikus maisto produktais, teikia išlaikymą („moka alimentus“, taip rašte), tačiau nesilanko vaikų mokyklose, nesidomi jų elgesiu ir pasiekimais moksle.

7Byloje yra duomenys, kad atsakovas gyvena faktinėje šeimoje su D. A., dviejų kambarių nuomojamame bute kartu gyvena G. A. (kuris nėra atsakovo sūnus) ir atsakovo bei D. A. dukra O. R., gimusi 2006-05-11.

8Atsakovas rašte dėl vaikų globos 2013-09-17 yra nurodęs, kad, nutraukiant santuoką su E. R., paliko turtą, atsisakė savo teisių į nekilnojamuosius daiktus, E. R. ir vaikams. Vaikus pasiimtų pagerėjus gyvenimo sąlygoms (b.l. 13).

9Prie nagrinėjamos bylos yra pridėta išnagrinėta tame pačiame teisme civilinė byla Nr. N2-4410-11/2004, kurioje buvo išspręstas pareiškimas E. R. ir A. R. dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tame tarpe ir sąlyga, kad visas nekilnojamas turtas – gyvenamasis namas su ūkio ir kitais statiniais bei žemės sklypas Marijampolės sav., Svirnaviečių kaime lieka E. R., o ji grąžina paskolą „Hansa“ bankui. Vaikų gyvenamoji vieta buvo nustatyta su motina ir vaikai su motina gyveno iki jos mirties 2011 metais.

10Atsakovas dirba UAB „Restma“ (b.l. 35).

11Teismo posėdžio vykusio 2014-11-06 metu buvo pasiūlyta atsakovui teikti prašymą ir reikalingus dokumentus Marijampolės savivaldybės turto valdymo skyriui dėl socialinio būsto jo šeimai skyrimo, tačiau atsakovas dėl socialinio būsto nesikreipė (Marijampolės savivaldybės administracijos raštai 2014-12-11 Nr. VR-4491 ir 5A-12088).

12Teismo posėdžio metu buvo išklausyti nepilnamečiai vaikai L. R. ir E. R., sugebantys suformuluoti savo nuomonę ginčo klausimu, ir abu pasisakė, kad nori gyventi su senele R.A. B., kad su tėvu bendrauja tiek senelės namuose, tiek jo gyvenamojoje vietoje, tėvas jų reikalais domisi, prisideda prie išlaikymo maisto produktais, kartais duoda pinigų (gimimo dienai ir pan.).

13Tėvų valdžia gali būti ribojama tiek atskiriant vaikus nuo tėvų, tiek laikinai ar neterminuotai apribojant tėvų valdžią (LR CK 3.179 str., 3.180 str.). Vaikai atskiriami nuo tėvų, kai šie negali vykdyti tėvų valdžios dėl objektyvių aplinkybių. Tėvų valdžia laikinai ar neterminuotai ribojama kai tėvai nevykdo tėvų valdžios dėl kaltės, tai yra suvokdami tėvų valdžios turinį ir apimtį.

14Neterminuotai tėvų valdžia ribojama, nustačius, kad tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai nuo nesirūpina ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (LR CK 3.180 str. 2 d.).

15Ieškovas įrodinėja, kad atsakovas žalą nepilnamečiams vaikams Laurai ir E. R. daro tuo, kad vaikai kartu su juo negyvena nors jis augina bendrą dukrą su D. A. ir augina jos sūnų. LR CK 3.161 str. 3 d. nustatyta, kad vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais ir giminaičiais jeigu tai nekenkia vaiko interesams.

16Šioje byloje nenustatyta, kad vaikų gyvenimas su tėvu kenktų jų interesams, tačiau jau nuo 2004 metų susiklostė tokia situacija, kad po tėvų santuokos nutraukimo vaikai gyveno su motina. Po jos mirties 2011 metais, vaikai gyvena su senele (motinos motina), kuri paskirta jų globėja. Teismas sutinka, kad atsakovas nėra pakankamai aktyvus sprendžiant didesnės gyvenamosios patalpos klausimą (paskolos ėmimas, didesnio buto išsinuomojimas, kreipimasis į savivaldybę dėl socialinio būsto gavimo ar kitokio aprūpinimo gyvenamąja patalpa) ir tuo pačiu sudarant sąlygas visiems jo nepilnamečiams vaikams gyventi su juo šeimoje, tačiau nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas daro ypatingą žalą vaikams Laurai ir E. R. ar, kad visiškai nesirūpina savo vaikais, tai yra teismas nenustatė pagrindo keisti laikiną tėvo valdžios ribojimą neterminuotu ir šio ieškovo reikalavimo netenkina, nes mano, kad atsakovo tėvo valdžios ribojimas neterminuotai neatitinka ir pačių vaikų interesų.

17Atsakovas pradėjęs dirbti, su vaikais bendrauja, tai patvirtino ir išklausyti vaikai, pagal išgales teikia išlaikymą, visiškai nenusišalinęs nuo jų auklėjimo, tačiau nedalyvauja vaikų Lauros ir Evaldo mokymosi (ugdymo) įstaigose vykstančiuose renginiuose (tėvų susirinkimuose) ir nesusigrąžina vaikų į savo šeimą, tai yra tėvas ir šie vaikai gyvena atskirai, todėl laikinas atsakovo tėvo valdžios ribojimas paliekamas.

18Teismas vaikų interesais prioritetiniais vadovaudamasis (LR CK 3.3 str.) turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu (LR CPK 376 str. 3 d.), atsižvelgdamas į nustatytas bylos nagrinėjimo metu aplinkybes, teismas daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju yra reikalinga nustatyti terminą per kurį lieka atsakovo tėvo valdžia ribota laikinai, kad viena atsakovas turėtų dar vieną realią galimybę išspręsti klausimus, susijusius su vaikų susigrąžinimu į šeimą, ir pradėtų aktyviai dalyvauti vaikų auklėjime (lankyti tėvų susirinkimus mokyklose ir pan.) bei teikti pastoviai teismo sprendimu 2012-08-14 (civilinė byla Nr. 2-2771-896/2012) nustatyto dydžio išlaikymą, antra, kad atsakovas žinotų jog yra terminas kuriuo jis turi atlikti aktyvius veiksmus jeigu nori vaikus susigrąžinti į šeimą ir nenori, kad tėvo valdžia būtų ribojama neterminuotai. Teismas parenka 1 metų terminą, kadangi jis yra pakankamas išspręsti klausimams susijusiems su vaikų susigrąžinimu į šeimą (LR CK 3.180 str. ). Teismas atsižvelgia ir į tai, kad nei tėvo valdžią apribojus neterminuotai, nei - laikinai teismo sprendimas neįgyja res judicata galios ir klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai, todėl atsakovui nesusigrąžinus vaikų L. R. ir E. R. į savo šeimą (nepradėjus atsakovui gyventi kartu su šiais vaikais) bus galima spręsti dėl tėvo valdžios ribojimo neterminuotai, o susigrąžinus – dėl tėvo valdžios ribojimo panaikinimo (LR CK 3.181 str., 3.182 str., 3.183 str.).

19 Išaiškinama, kad teismo sprendimas tiek dėl laikino, tiek dėl neterminuoto tėvų valdžios ribojimo neįgyja res judicata galios ir tėvų valdžios ribojimas gali būti pakeistas švelnesniu (iš neterminuoto į laikiną) ar visiškai panaikintas pagal tėvo/motinos, kuriems taikytas valdžios ribojimas, VTAS, Prokuroro ieškinį (LR CK 3.181 str.,3. 182 str. 3 d., 3.183 str.).

20Išaiškinamos tėvo valdžios ribojimo pasekmės (padariniai): CK 3.180 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog apribojus tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai tėvams sustabdomos asmeninės ir turtinės teisės, pagrįstos giminyste ir nustatytos įstatymų (pavyzdžiui, teisės gyventi kartu, reikalauti grąžinti vaiką iš kitų asmenų, būti išlaikomam vaikui tapus pilnamečiu, paveldėti vaiko turtą ir pan.), tačiau išlieka teisė matytis su vaiku, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Apribojus tėvų valdžią neterminuotai be atskiro tėvų sutikimo vaikas gali būti įvaikintas.

21Nepilnamečiams vaikams yra nustatyta nuolatinė globa, paskirta globėja, jų gyvenamoji vieta nustatyta su globėja, yra priteistas išlaikymas Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2012-08-14 (civilinė byla Nr. 2-2771-896/2012), teismas nenustatė, kad yra pagrindas šiuos klausimus spręsti nagrinėjamoje byloje ir jie nesprendžiami.

22Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 376 str. teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti dalinai.

24LR CPK 376 str. 3 d. pagrindu nustatyti, kad laikinas atsakovo A. R., asmens kodas ( - ) tėvo valdžios ribojimas nepilnamečių vaikų L. R., gimusios 2004-05-21, ir E. R., gimusio 1999-05-17, atžvilgiu nustatytas Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2012-08-14 (civilinėje byloje Nr. 2-2771-896/2012) galioja 1 (vienerius) metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo civilinėje byloje Nr. 2-469-399/2015 dienos.

25Priteisti iš atsakovo

26A. R., asmens kodas ( - ) 41EUR, (144 Lt) žyminio mokesčio valstybei (turi būti sumokėtos į Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660 per 30 d.).

27Sprendimo kopiją siųsti atsakovui per tris dienas nuo teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos.

28Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ieškovo atstovė palaiko ieškinį motyvais ir įrodymais išdėstytais... 2. Atsakovas į paskutinį teismo posėdį neatvyko, dalyvavo teismo posėdyje... 3. Trečiasis asmuo R.A. B. paaiškino, kad sutinka ir toliau globoti anūkus... 4. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas yra nepilnamečių vaikų L. R.,... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2012-08-14 (civilinė byla Nr.... 6. Atsakovo šeima nuo 2012-03-29 įrašyta į socialinės rizikos šeimų... 7. Byloje yra duomenys, kad atsakovas gyvena faktinėje šeimoje su D. A., dviejų... 8. Atsakovas rašte dėl vaikų globos 2013-09-17 yra nurodęs, kad, nutraukiant... 9. Prie nagrinėjamos bylos yra pridėta išnagrinėta tame pačiame teisme... 10. Atsakovas dirba UAB „Restma“ (b.l. 35).... 11. Teismo posėdžio vykusio 2014-11-06 metu buvo pasiūlyta atsakovui teikti... 12. Teismo posėdžio metu buvo išklausyti nepilnamečiai vaikai L. R. ir E. R.,... 13. Tėvų valdžia gali būti ribojama tiek atskiriant vaikus nuo tėvų, tiek... 14. Neterminuotai tėvų valdžia ribojama, nustačius, kad tėvai daro ypatingą... 15. Ieškovas įrodinėja, kad atsakovas žalą nepilnamečiams vaikams Laurai ir... 16. Šioje byloje nenustatyta, kad vaikų gyvenimas su tėvu kenktų jų... 17. Atsakovas pradėjęs dirbti, su vaikais bendrauja, tai patvirtino ir... 18. Teismas vaikų interesais prioritetiniais vadovaudamasis (LR CK 3.3 str.) turi... 19. Išaiškinama, kad teismo sprendimas tiek dėl laikino, tiek dėl neterminuoto... 20. Išaiškinamos tėvo valdžios ribojimo pasekmės (padariniai): CK 3.180... 21. Nepilnamečiams vaikams yra nustatyta nuolatinė globa, paskirta globėja, jų... 22. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259 str., 268 str., 270 str., 376 str.... 23. Ieškinį tenkinti dalinai.... 24. LR CPK 376 str. 3 d. pagrindu nustatyti, kad laikinas atsakovo A. R., asmens... 25. Priteisti iš atsakovo... 26. A. R., asmens kodas ( - ) 41EUR, (144 Lt) žyminio mokesčio valstybei (turi... 27. Sprendimo kopiją siųsti atsakovui per tris dienas nuo teismo sprendimo... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...