Byla 1A-60-135-2011

1Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Broniaus Zalagos, teisėjų Klavdijos Kruminienės, Nijolės Matuzevičienės, sekretoriaujant Audronei Peleckienei, dalyvaujant prokurorei Laimai Mažeikienei, atleistajam nuo baudžiamosios atsakomybės E. V., jo gynėjui advokatui Edmundui Jankaičiui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nuosprendžio, kuriuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsniu, E. V. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 2 dalį atleistas ir perduotas J. V. atsakomybei pagal laidavimą be užstato, nustatant vienerių metų laidavimo terminą.

3Vadovaujantis LR BK 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 70 str., E. V. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 80 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, darbus atliekant per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

4Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5E. V. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tai, kad jis 2010 m. spalio 19 d. 7.30 val. iš ( - ) Telšių rajone iki 23 garažo, esančio pirmos garažų bendrijos 26 eilėje, ( - ) Šiauliuose, jam priklausančiu automobiliu ,,Audi A3“, valstybinis numeris ( - ) turėdamas tikslą realizuoti, neteisėtai gabeno 159,930 dm3 (litrus) namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų – naminės degtinės, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 39,0–47,3 %, kol 15.30 val. jį sulaikė Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

6Apeliaciniu skundu prokurorė prašo pakeisti apylinkės teismo nuosprendį ir E. V. priklausantį automobilį ,,Audi A3“, valstybinis numeris (duomenys neskelbtini) vadovaujantis LR BK 72 str. 2 d. 2 p., konfiskuoti. Nurodo, kad netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, kadangi teismas, nors ir nustatęs, kad automobilis buvo nuskalstamos veikos padarymo priemonė, nes buvo panaudotas naminei degtinei gabenti, tačiau, neatsižvelgdamas į tai, automobilio nekonfiskavo, savo sprendimą motyvuodamas tuo, kad automobilis yra bendras šeimos turtas, reikalingas tiek jos narių poreikiams tenkinti, tiek kaltinamojo darbinėms funkcijoms vykdyti. Prokurorė nurodo, kad nuosprendyje nėra nurodyti jokie motyvai, pagrindžiantys teismo išvadą, kad automobilio konfiskavimas būtų aiškiai neteisinga baudžiamojo poveikio priemonė E. V..

7Nuteistasis E. V. pateikė atsikirtimą į prokurorės apeliacinį skundą, kuriuo prašo skundą atmesti.

8Teismo posėdžio metu prokurorė prašė skundą tenkinti skunde nurodytais motyvais, taip pat prašė pakeisti nuosprendžio rezoliucinę dalį, kadangi nuosprendžio rezoliucinė dalis surašyta nesivadovaujant LR BPK 307 str. 5 d. nuostatomis. E. V. ir jo gynėjas advokatas prašė prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

9Prokurorės skundas tenkintinas.

10Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje pagrįstai nustatė, kad E. V. priklausantis automobilis „Audi A3“ yra nusikaltimo padarymo priemonė, tačiau priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį netinkamai išsprendė turto konfiskavimo klausimą (BPK 328 str. 4 p.).

11BK 72 straipsnis numato, kad konfiskuotinas, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamas valstybės nuosavybėn, tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Šiame straipsnyje nurodyta, kad teismas privalo konfiskuoti: 1) perduotus kaltininkui ar jo bendrininkui nusikalstamai veikai padaryti pinigus ar kitus materialią vertę turinčius daiktus; 2) darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus; 3) iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus.

12Šiuo atveju byloje nustatyta, kad E. V., darydamas nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, naudojosi savo automobiliu „Audi A3“, šiuo automobiliu jis neteisėtai, turėdamas tikslą realizuoti, gabeno stiprų alkoholinį gėrimą – naminę degtinę iš ( - ) kaimo, Telšių rajono, į Šiauliuose esančius garažus. 2010-10-19 apžiūros protokole užfiksuoti automobilio ,,Audi A3“, valst. Nr. ( - ) bagažinėje esantys maišai ir juose esantys įvairių talpų plastikiniai buteliai su skaidriu skysčiu (8, 9 b. l.). 2010-01-26 specialisto išvadoje Nr. 40-25-IS1-1683 nurodyta, kad tirti pateikti skysčiai, esantys 78 buteliuose, paimtuose 2010-10-19 iš automobilio ,,Audi A3“, valst. Nr. ( - ) bagažinės yra naminė degtinė, kurios tūrinė alkoholio koncentracija yra 39,0–47,3 %. Tirti pateiktos naminės degtinės bendras kiekis yra 159,930 dm3 (litro) (17 b. l).

13Pagal susiformavusią teismų praktiką transporto priemonė laikoma panaudota nusikaltimui daryti, jeigu ji specialiai tam pritaikyta, pvz., įrengta slėptuvė, arba tiesiogiai panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-01-23 nutartis Nr. 2K-50/2007, 2007-01-16 nutartis Nr. 2K-5/2007). Iš nustatytų faktinių aplinkybių akivaizdu, kad E. V. be automobilio nebūtų galėjęs nuvykti iki Daugelių kaimo, Telšių rajono, ir parsigabenti į Šiaulių mieste esančius garažus 159,930 litrus naminės degtinės. Taigi transporto priemonė šiuo atveju buvo panaudota nusikaltimui palengvinti ir be jos kaltininko tikslas – naminės degtinės gabenimas ir realizavimas – negalėtų būti įgyvendintas.

14Kolegija taip pat sutinka su prokurorės nuomone, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2010 m. lapkričio 15 d. nuosprendį, nesivadovavo LR BPK 307 str. 5 d. nuostatomis, reglamentuojančiomis nuosprendžio, kuriuo nutraukiama baudžiamoji byla, rezoliucinės dalies surašymą. Teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje netinkamai pirmiausia E. V. pripažino kaltu pagal LR BK 201 str. 2 d., o tik po to jį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamąją bylą nutraukė. Atsižvelgiant į tai, nuosprendis keistinas dėl neteisingai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 str. 1 p.).

15Nuosprendžio rezoliucinės dalies surašymą reglamentuoja BPK 307 str., kurio 5 dalyje nustatyta, kad nuosprendžio, kuriuo nutraukiama baudžiamoji byla, rezoliucinėje dalyje nurodoma atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės asmens vardas, pavardė, sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, kartu pažymint, pagal kokį BK straipsnį, dalį ir punktą, jis atleidžiamas nuo atsakomybės. Iš to seka, kad tokio nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nėra nurodomas sprendimas asmenį pripažinti kaltu, kaip tai yra daroma apkaltinamajame nuosprendyje.

16LAT 2010-03-18 nutartyje yra nurodęs, kad atleisdamas asmenis nuo baudžiamosios atsakomybės tais pagrindais, kurie nustatyti BK 40 straipsnyje, teismas nuosprendžio ar nutarties rezoliucinėje dalyje nedaro įrašo, kad asmuo pripažįstamas kaltu, o vartoja kiekvienam konkrečiam atvejui adaptuotą formuluotę, kuri surašoma taip, kaip tą leidžia padaryti BK 40 straipsnio 1 dalies tekstas, t. y. nurodomas, pvz., asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso atitinkamame straipsnyje, ir pan. Jeigu pasitaiko, kad pirmosios instancijos teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padaro klaidą ir pripažįsta asmenį kaltu padarius atitinkamą nusikalstamą veiką, apeliacinės instancijos teismas atskiro specialaus sprendimo vien dėl asmens pripažinimo kaltu panaikinimo nepriima. Nuosprendis pakeičiamas, panaikinant visą atitinkamą nuosprendžio rezoliucinės dalies pastraipą ir ji išdėstoma taip, kaip nustato BPK 307 straipsnio 5 dalis, BK 40 straipsnio 1 dalis ir kiti taikomi įstatymai (Baudžiamoj byla Nr. 2K-P-82/2010). Atsižvelgiant į BPK 307 str. 5 d. ir teismų praktiką, Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nuosprendžio rezoliucinės dalies pastraipa, kuria E. V. pripažintas kaltu ir atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, naikinama.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p., 4 p.,

Nutarė

18Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nuosprendžio rezoliucinės dalies pastraipas, kuriomis E. V. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą LR BK 201 str. 2 d., ir atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant jį 1 metams J. V. atsakomybei pagal laidavimą be užstato, bei baudžiamoji byla E. V. atžvilgiu nutraukta, panaikinti ir priimti naują:

19E. V., a. k. ( - ), nuo baudžiamosios atsakomybės už įvykdytą nusikaltimą, numatytą BK 201 str. 2 d., atleisti pagal laidavimą be užstato, perduodant 1 metams J. V. atsakomybei, ir baudžiamąją bylą nutraukti.

20Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria automobilis ,,Audi A3“, valstybinis numeris ( - ) gražintas E. V. ir, vadovaujantis LR BK 72 str. 2 d. 2 p., automobilį „Audi A3“, valstybinis numeris ( - ) VIN kodas ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso E. V., konfiskuoti ir perduoti valstybės nuosavybėn.

21Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Vadovaujantis LR BK 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 70 str., E. V. paskirta... 4. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. E. V. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tai, kad jis 2010 m. spalio... 6. Apeliaciniu skundu prokurorė prašo pakeisti apylinkės teismo nuosprendį ir... 7. Nuteistasis E. V. pateikė atsikirtimą į prokurorės apeliacinį skundą,... 8. Teismo posėdžio metu prokurorė prašė skundą tenkinti skunde nurodytais... 9. Prokurorės skundas tenkintinas.... 10. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje pagrįstai nustatė, kad E. V.... 11. BK 72 straipsnis numato, kad konfiskuotinas, t. y. priverstinai neatlygintinai... 12. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad E. V., darydamas nusikalstamą veiką,... 13. Pagal susiformavusią teismų praktiką transporto priemonė laikoma panaudota... 14. Kolegija taip pat sutinka su prokurorės nuomone, kad pirmosios instancijos... 15. Nuosprendžio rezoliucinės dalies surašymą reglamentuoja BPK 307 str., kurio... 16. LAT 2010-03-18 nutartyje yra nurodęs, kad atleisdamas asmenis nuo... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,... 18. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nuosprendžio... 19. E. V., a. k. ( - ), nuo baudžiamosios atsakomybės už įvykdytą... 20. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria automobilis ,,Audi A3“, valstybinis... 21. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....