Byla e2-79-750/2016
Dėl sutarties modifikavimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,

2sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei,

3dalyvaujant atsakovės atstovui advokatui R. D.,

4teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo S. Š. patikslintą ieškinį atsakovei Šilutės kredito unijai, trečiajam asmeniui A. Š. dėl sutarties modifikavimo,

Nustatė

5Ieškovas S. Š. patikslintu ieškiniu prašo pakeisti 2010-03-16 Paskolos sutarties Nr. 10-00096 (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 2.2 p., nustatant, jog paskolos galutinis grąžinimo terminas yra 2016-03-15. Ieškinyje nurodė, kad pagal Sutartį jam buvo suteikta 50 100 Eur paskola žemės ūkiui, kurią jis įsipareigojo grąžinti iki 2015-03-15. Sutarties užtikrinimui jis įkeitė savo žemės sklypus. 2015-04-07 atsakovės valdybos posėdyje nutarta nurašyti pagal Sutartį negrąžintą paskolą pasibaigus terminui ir perduoti 47 921,72 Eur skolą išieškojimui. 2015-05-22 notarė išdavė vykdomuosius dokumentus Nr. 3218 ir Nr. 3220. 2015-06-05 jis gavo antstolės Andželos Tamašauskienės raginimus vykdyti sprendimus vykdomosiose bylose Nr. 0153/15/00629 ir Nr. 0153/15/00630, o jam nesumokėjus skolos per vieną mėnesį bus pradėtos taikyti priverstinio išieškojimo priemonės. Sutarties vykdymo metu jis kartais susidurdavo su laikinais finansiniais sunkumais, kurių, vykdydamas ūkinę veiklą, negalėjo paspartinti, todėl nespėjo laiku iki termino pabaigos grąžinti visą skolą. Nėra realių galimybių sumokėti visą sumą iš karto, todėl, prasidėjus priverstiniam skolos išieškojimo procesui, dėl kurio patirtų finansinių nuostolių, šeimos ir veiklos finansinį sužlugdymą, turtines pasekmes. Atsakovės siekis kuo greičiau įgyvendinti savo teisę neteisingas ir neprotingas skolininko atžvilgiu, nes skolininkas turi galimybes įvykdyti savo prievolę. Jo nepastovios sezoninės pajamos iš žemės ūkio veiklos 2014 m. sudarė 58474 Lt. Šeimoje augina ir išlaiko dvi nepilnametes dukras. Įkeistas turtas susijęs su žemės ūkio veikla ir pajamomis. Tauragės rajono apylinkės teismas 2014-06-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-729-850/2014 nustatė, kad ieškovas iš esmės yra mokus ir per atitinkamą laiką galės grąžinti paskolą be prievartinių veiksmų taikymo. Sutarties modifikavimas neprieštarauja šalių interesams, nes atsakovė už pratęstą paskolos grąžinimo laikotarpį gautų palūkanas. Ieškovas sąžiningai ir kiek galėjo nuosekliai vykdė Sutartį. Jam vykdant Sutartį atsiradę finansiniai sunkumai atitinka CK 6.204 str. sąlygas, jo finansinė situacija pasikeitė ne nuo jo valios priklausančių veiksnių, todėl negalėjo laiku įvykdyti įsipareigojimų, atsirado Sutarties vykdymo suvaržymai. Atsakovė iškart po Sutarties pasibaigimo perdavė likusią skolos dalį išieškojimui, užkirsdama galimybę jam tartis dėl skolos grąžinimo. Siekiant išsaugoti civilinių santykių stabilumą, šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, tikslinga paskolos grąžinimo terminą pratęsti iki 2016-03-15. Būtų išvengta priverstinio išieškojimo, kuris sužlugdytų jo vykdomą veiklą, sukeltų negrįžtamas neigiamas finansines pasekmes ir nuvestų į bankrotą, be galimybės reabilituotis. Atsakovė nedėjo pastangų, kad Sutartis būtų įvykdyta, nesiekė bendradarbiauti ir ieškoti galimybių Sutarčiai pratęsti, nors buvo akivaizdžios ieškovo pastangos nuosekliai ją vykdyti pagal galimybes. Atsakovė, turėdama įvairiapusį pranašumą, vadovaudamasi formaliu kriterijumi, jog Sutarties terminas pasibaigė, skubotai perdavė skolą išieškojimui, neatsižvelgdama į ieškovo interesus ir žinodama, kad tai jam sukels neproporcingai skaudžias pasekmes. Ji nesiekė abiem Sutarties pusėms palankiausio sprendimo. Baigiantis sutarties terminui jis aktyviai siekė bendradarbiauti ir rasti kompromisą, dalinai mokėjo įmokas, todėl teisėtai ir pagrįstai tikėjosi Sutarties tęstinumo. Atsakovė jo neinformavo apie ketinimą skolos išieškojimo perdavimą išieškojimui, nesvarstė paskolos grąžinimo atidėjimo galimybės, Sutarties sąlygų keitimo, palikdama visą pasikeitusių aplinkybių atsiradimo riziką ieškovui.

6Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, netenkintas jo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą taikos sutarčiai sudaryti.

7Atsakovė Šilutės kredito unija atsiliepime bei jos atstovas teismo posėdyje su patikslintu ieškiniu nesutiko ir prašo jį atmesti. Atsakovė atsiliepime bei jos atstovas teismo posėdyje nurodė, kad taikyti CK 6.204 str. normą galima tik jei sutarties terminas nėra pasibaigęs. Ieškovas (kredito gavėjas) prisiimtus įsipareigojimus per visą Sutarties laikotarpį vykdė netinkamai, o 2015-03-15 suėjus galutiniam kredito gražinimo terminui, jis atsakovei negrąžino 47921,72 Eur kredito. Dėl negrąžintos skolos 2015-04-08 atsakovė pateikė notarui prašymą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo, kuriuos išdavus 2015-05-22, juos vėliau pateikė priverstiniam vykdymui antstolei Andželai Tamašauskienei. Modifikuoti sutarties, kurios terminas pasibaigęs nėra teisinio pagrindo. Neegzistuoja visos sąlygos, kurioms esant šioje byloje galėtų būti taikomas CK 6.204 str. Ieškovas, dar nepasibaigus paskolos sutarties grąžinimo terminui, privalėjo pasinaudoti ikiteismine procedūra - kreiptis raštu į atsakovą su siūlymu pakeisti sutartį, tačiau šios sąlygos neįgyvendino. Atsakovė įvykdė savo prievolę pagal paskolos sutartį, suteikdama ieškovui visą sutartą kredito sumą, o ieškovas įrodymų, patvirtinančių, kad padidėjo jo prievolės mokėti grąžinamo kredito ir palūkanų įmokas įvykdymo kaina (mokėtina pagal paskolos sutartį suma), nepateikė, taigi nepateikė įrodymų apie esminius sutarties vykdymo suvaržymus. Ieškovas per visą paskolos laikotarpį pažeidinėjo sutarties sąlygas ir vėluodavo mokėti įmokas, jam buvo siunčiami pranešimai ir įspėjimai, kas neabejotinai yra kliūtis Sutarties nevykdymą tokiu mastu vertinti kaip CK 6.204 str. reglamentuojamų aplinkybių poveikio padarinį, juo labiau, kad, jis turėjo finansinių galimybių Sutartį vykdyti tinkamai. Ieškovo nurodomos aplinkybės, jog jam atsirado laikini sunkumai vykdyti sutartį savaime negali būti pagrindas taikyti CK 6.204 str. nuostatas. Pagal formuojamą teismų praktiką, sutarties šalies finansinės būklės pablogėjimas dėl ekonominės krizės, kitos sutarties šalies nuostolių patyrimas dėl neigiamų ekonominės krizės padarinių nėra pagrindas taikyti sutarties pakeitimo institutą. Byloje nėra duomenų, jog pablogėjus finansinei ir turtinei padėčiai ieškovas būtų nedelsiant kreipęsis į atsakovę su prašymu modifikuoti Sutarties sąlygas, atidėti kredito grąžinimą terminą ar kitokiu abiem Sutarties šalims priimtinu būdu spręsti Sutarties vykdymo klausimą. Atsakovė, kaip kredito įstaiga, negali atsisakyti savo lūkesčių ir sudaryti kokias tai ypatingas (išskirtines) sąlygas ieškovui, nes tai neatitiktų interesų pusiausvyros, prieštarautų teisingumo ir protingumo principams. Kredito unija, kaip specifinė finansų įstaiga, turi rūpintis ne tik savo verslo rizika, bet ir stabdyti skolinių įsiskolinimų augimą, todėl ieškovui, suėjus galutiniam skolos grąžinimo terminui, ir negrąžinus skolos arba nesikreipus dėl paskolos sutarties termino pratęsimo, turėjo pakankamą ir pagrįstą pagrindą kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo. Ieškovo teiginys, jog pratęsus sutartį teismo sprendimu, atsakovo interesai nenukentės, nes bus mokamos palūkanos yra visiškai nepagrįstas ir neatitinkantis atsakovės interesų. Ji, kaip specifinė finansų įstaiga, kuri planuoja savo finansinius srautus, planuoja laiku gauti už suteiktas paskolas įmokas ir taip vykdyti įsipareigojimus savo indėlininkams. Jei visi Kredito unijos nariai ignoruos sudarytas sutartis ir nemokės įmokų pagal grafikus arba suėjus paskolos grąžinimo terminui, tai iš esmės nukentės ne tik jos, bet ir kredito unijos narių interesai, nes atsakovė kaupia savo narių pinigines lėšas ir jas skolina. Paskolos gavėjams negrąžinus laiku paskolų, kredito unijai iškyla grėsmė neatsiskaityti su kredito unijos nariais, būtų pažeistas jos veiklos stabilumas ir patikimumas. Atsakovė Sutartyje nustatydama paskolos grąžinimo terminą tikėjosi atgauti paskolintas sumas šiuo terminu, tačiau jų negavo. Mano, kad ieškovas piktnaudžiauja proceso teise, nes pradžioje pareiškė nepagrįstą ieškinį dėl vienašališko paskolos sutarties nutraukimo, o šalims pateikus atsiliepimą bei paskyrus teismo posėdžio datą, jis neatvyko į posėdį bei vietoj to pateikė patikslintą ieškinį dėl paskolos sutarties modifikavimo, aiškiai suvokdamas, kad toks ieškinys negalės būti tenkinamas kaip neatitinkantis CK 6.204 str. reikalavimų. Taigi, ieškovas veikia prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, taip siekdamas tik užvilkinti vykdymo procesą, todėl už tokį piktnaudžiavimą prašo jam skirti 1000 Eur bauda, 50 proc. baudos sumokant atsakovei (b.l.96-99).

8Tretysis asmuo A. Š. nedalyvavo teismo posėdyje, jai tinkamai pranešta apie teismo posėdį, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, atsakovės atstovo paaiškinimais nustatyta, kad 2010 m. kovo 16 d. tarp atsakovės Šilutės kredito unijos ir ieškovo S. Š. buvo sudaryta Paskolos sutartis Nr. 10-00096, pagal kurią atsakovė suteikė ieškovui 50100 Eurų paskolą su 7,5 proc. fiksuotomis palūkanomis, numatytas galutinis paskolos grąžinimo terminas 2015 m. kovo 15 d. Paskolos grąžinimo užtikrinimui ieškovas įkeitė atsakovei nekilnojamąjį turtą: 20 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) ir 8.2 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) k., Šilutės r., 9,75 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), 17,73 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - )ir 7,9 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - )k., Pagėgių sav. (b. l. 14-17).

11Atsakovė Šilutės kredito unija pateikė rašytinius įrodymus apie tai, kad ieškovas (kredito gavėjas) S. Š. prisiimtus įsipareigojimus per visą sutarties laikotarpį vykdė netinkamai ir 2015 m. kovo mėn. 15 d. suėjus galutiniam kredito gražinimo terminui jo įsiskolinimas atsakovei sudarė 47921,72 Eur sumą.

12Ieškovas S. Š. patikslintu ieškiniu prašo pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.2 p., pratęsiant paskolos grąžinimo terminas iki 2016-03-15. Reikalavimą grindžia tuo, kad jis skolos pagal Sutartį grąžino dėl laikinų finansinių sunkumų, kurie nepriklausė nuo jo valios. Teigia, kad prasidėjus priverstiniam skolos išieškojimo procesui jis, šeima bei vykdoma žemės ūkio veikla negrįžtamai patirtų neigiamus padarinius, gali patirti bankrotą be galimybės reabilituotis. Ieškovas pagal savo pajamas turėtų galimybę iki minėto termino dalimis įvykdyti prievolę, o atsakovė už pratęstą paskolos grąžinimo laikotarpį gautų palūkanas. Būtų patenkinti šalių protingi ir teisingi lūkesčiai, išsaugotas civilinių santykių stabilumas, šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Ieškovo nuomone jo finansiniai sunkumai atitinka CK 6.204 str. numatytas sąlygas, nes jam vykdant ūkinę veiklą laikinai finansinė situacija pablogėjo ne nuo jo valios priklausančių veiksnių.

13Nesutiktina su ieškovo nuomone, kad atsakovė nevykdė šalių pareigos kooperuotis, nesiekė bendradarbiauti bei vadovaudamasi tik formaliu kriterijumi skubotai perdavė skolą išieškojimui. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovė siuntė ieškovui 2011-07-04, 2012-06-11 raginimus susimokėti skolą (b. l. 101, 103) bei 2013-06-21, 2013-11-25 įspėjimus dėl paskolos sutarties nutraukimo, kuriuose informavo apie susidariusį įsiskolinimą bei įspėjo, jog nesumokėjus atsakovei įsiskolinimo sumos, ši gali vienašališkai Sutartį nutraukti (b. l. 105, 107). Atsakovė Šilutės kredito unija 2013-06-21, 2013-11-25 raštais informavo ieškovą S. Š., kad jis nevykdo prisiimtų įsipareigojimų, todėl jam vis nustatė papildomus terminus įsiskolinimams padengti ir įspėjo, kad priešingu atveju atsakovė gali vienašališkai šalių Sutartį nutraukti (b. l. 18, 19). Atsakovė 2014-08-20 raštu vėl pranešė ieškovui, kad jis vėluoja vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus bei 2014-10-07 raštu pakvietė ieškovą atvykti 2014-10-14 į Šilutės kredito unijos valdybos posėdį dėl jo įsipareigojimų svarstymo (b. l. 23, 109). Aptartos aplinkybės paneigia ieškovo teiginius, kad jis aktyviai siekė bendradarbiauti ir rasti kompromisą. Ieškovas ir toliau vėlavo vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, todėl atsakovė 2015-01-26 pranešimu vėl jį ragino sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei informavo apie Sutarties termino pasibaigimą 2015-03-15 (b. l. 24, 111). Taigi, nesutiktina su ieškovo nuomone, kad atsakovė nevykdė šalių pareigos kooperuotis, nesiekė bendradarbiauti bei vadovaudamasi tik formaliu kriterijumi skubotai perdavė skolą išieškojimui.

14Iš 2015-04-07 Šilutės kredito unijos valdybos posėdžio protokolo matyti, kad 2015-03-15 pasibaigus šalių Sutarties terminui šio posėdžio dienai ieškovas palūkanų mokėjimą vėlavo 204 d., jo įsiskolinimo suma sudarė 53105,92 Eur (paskolos suma 50100 Eur, nesumokėtų palūkanų suma 2429,77 Eur ir delspinigių suma 576,15 Eur). Remiantis Creditinfo duomenimis nuspręsta, kad galimybės pratęsti paskolos grąžinimo terminą nėra, nes ieškovas S. Š. buvo skolingas ir kitiems kreditoriams. Antstoliai yra areštavę visą nekilnojamąjį turtą bei ieškovo lėšas kredito unijos sąskaitoje 70430,79 Eur sumai. Nutarta, pasibaigus Sutarties terminui, nurašyti ieškovo negrąžintą paskolą 53105,92 Eur, panaudojant papildomą pajų 5184,20 Eur skolos mažinimui ir perduodant skolą 47921,72 Eur išieškojimui (b. l. 20).

15Atsakovė 2015-04-08 pateikė Šilutės 1-ojo notaro biuro notarei Albinai Radavičienei prašymą dėl vykdomųjų įrašų atlikimo ir hipotekomis užtikrinto skolinio įsipareigojimo priverstinio išieškojimo (b. l. 21, 22). Notarė 2015-05-22 išdavė vykdomuosius įrašus Nr. 3218 dėl 48062,40 Eur ir 5 proc. metinių palūkanų bei Nr. 3220 dėl 48042,76 Eur ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko (ieškovo) S. Š. išieškotojos (atsakovės) Šilutės kredito unijos naudai, kuriuos atsakovė pateikė vykdyti antstolei Andželai Tamašauskienei (b. l. 25-28). Antstolė priėmė šiuos vykdomuosius dokumentus Nr. 3218 ir Nr. 3220 vykdymui (vykdomoji byla Nr. 0153/15/00629, Nr. 0153/15/00630) ir 2015-06-03 pateikė ieškovui S. Š. raginimus per vieną mėnesį sumokėti įsiskolinimus į antstolės depozitinę sąskaitą (b. l. 25-26, 27-28).

16Taigi, byloje nėra ginčo, kad ieškovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų iki Sutarties pasibaigimo termino 2015-03-15 neįvykdė ir liko skolingas atsakovei 53105,92 Eur sumą, kuri sumažinta panaudojant papildomą 5184,20 Eur pajų iki 47921,72 Eur sumos.

17CK 6.204 str. įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių (rebus sic stantibus) taisyklė, taikytina, kai vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai. Nurodytas reglamentavimas patvirtina bendrąjį principą, kad CK 6.204 str. nuostatomis visų pirma siekiama išsaugoti sutartinius santykius, t. y. kai sutarties šalis nebegali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų pirminėmis sutarties sąlygomis dėl aplinkybių, atsiradusių ne dėl jos kaltės ir kita sutarties šalis atsisako sutartį pakeisti, tai gali padaryti teismas ir sutartiniai santykiai tęsis toliau. Prašymas kitai šaliai keisti sutartį turi būti pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Tuo atveju, kai kita šalis nepareiškia noro derėtis, nukentėjusi sutarties šalis teise kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo turi naudotis operatyviai, priešingu atveju pasikeitusių aplinkybių rizika teks pačiai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS 2012-06-26 nutartis c. b. Nr. 3K-7-306/2012). Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad ieškovas, pablogėjus finansinei padėčiai, per Sutarties galiojimo terminą būtų kreipęsis į atsakovę dėl Sutarties sąlygų pakeitimo. Toks prašymas turėjo būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo (CK 6.204 str. 3 d.). Taigi, kitos Sutarties šalies (atsakovės) atsisakymo pakeisti Sutartį, t. y. šalių nesutarimo dėl Sutarties pakeitimo, net ir nėra, todėl ieškovas neturėjo teisės kreiptis į teismą CK 6.204 str. 3 d. nustatyta tvarka ir teismas negali spręsti dėl šalių Sutarties tolimesnio likimo, t. y. jos pakeitimo. Ieškovas neįvykdė privalomos ikiteisminio šalių ginčo nagrinėjimo sąlygos. Be to, pažymėtina, kad ieškovas jokių įrodymų apie objektyviai pasikeitusias aplinkybes (iš esmės padidėjusią įvykdymo kainą arba iš esmės sumažėjusį gaunamą įvykdymą), kurios iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, net ir nepateikė. Šalis neturi teisės pasinaudoti sutarties vykdymo suvaržymo institutu tik todėl, kad sudarius sutartį atsirado laikini sunkumai.

18Nors ieškovas teigia, kad, turėdamas tik laikinų finansinių sunkumų, dalinai vykdė sutartinius įsipareigojimus, tačiau akivaizdu, kad sudarydamas šalių sutartį pakankamai didelei paskolos sumai ieškovas ir žinodamas apie savo pajamų nepastovumą ieškovas pats prisiėmė galimų finansinių sunkumų riziką. Ieškovas sistemingai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, neieškojo realių galimybių ją visiškai įvykdyti, nors CK 6.204 straipsnyje numatyta, kad kreipimasis dėl sutarties pakeitimo savaime nesuteikia nukentėjusiai šaliai teisės sustabdyti sutarties vykdymą, kuri nagrinėjamu atveju jau yra pasibaigusi. Kol Sutartis nepakeista, ji turi būti vykdoma joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, o jeigu nevykdoma ar netinkamai vykdoma, – kreditorius gali taikyti atitinkamus pažeistų teisių gynimo būdus, taip pat vienašalį sutarties nutraukimą, jeigu toks nutraukimas atitinka sutarties ir įstatymų sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS 2012-02-26 nutartis, priimta c.b. Nr. 3K-7-306/2012). Nagrinėjamu atveju, jau pasibaigus Sutarties terminui, atsakovė pagrįstai kreipėsi į notarę dėl vykdomųjų įrašų išdavimo. Gautus vykdomuosius įrašus atsakovė perdavė vykdyti antstolei, kuri pagrįstai išsiuntė ieškovui raginimą įvykdyti hipoteka ar įkeitimu užtikrintą įsipareigojimą per vieną mėnesį nuo raginimo įteikimo dienos (CPK 587 str. 8 p., 746 str. 1 d., CK 4.192 str. 5 d.). Darytina išvada, jog ieškovo elgesys nagrinėjamu atveju neatitinka CK 6.204 straipsnio taikymo sąlygų, todėl jo ieškinys dėl 2010-03-16 Paskolos sutarties Nr. 10-00096 modifikavimo atmestinas kaip nepagrįstas.

19Atsakovė dėl nepagrįstai pateikto ieškinio prašo skirti ieškovui 1000 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos priteisiant atsakovei. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS 2010-03-02 nutartis c. B. Nr. 3K-3-94/2010; 2013-03-14 nutartis c. B. Nr. 3K-3-146/2013). Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovas S. Š. būtų sąmoningai veikęs prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Tai, kad ieškinys atmestinas, nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovo nesąžiningumą. Teismo vertinimu, byloje nesant akivaizdžių įrodymų, leidžiančių konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti jam baudą.

20Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-07-28 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė paliktina iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 2d.)

21Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 1500 Eur teisinės pagalbos išlaidų atsakovei (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK , 259 str., 263-270 str.,

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo S. Š. 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovei Šilutės kredito unijai.

25Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-07-28 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę –sustabdyti antstolės Andželos Tamašauskienės vykdomą išieškojimą ir kitus vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0153/15/00629 ir Nr. 0153/15/00360 palikti iki sprendimo įsiteisėjimo.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zimantienė,... 2. sekretoriaujant Vaidai Gumuliauskienei,... 3. dalyvaujant atsakovės atstovui advokatui R. D.,... 4. teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo S. Š.... 5. Ieškovas S. Š. patikslintu ieškiniu prašo pakeisti 2010-03-16 Paskolos... 6. Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, netenkintas jo prašymas atidėti bylos... 7. Atsakovė Šilutės kredito unija atsiliepime bei jos atstovas teismo posėdyje... 8. Tretysis asmuo A. Š. nedalyvavo teismo posėdyje, jai tinkamai pranešta apie... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, atsakovės atstovo paaiškinimais... 11. Atsakovė Šilutės kredito unija pateikė rašytinius įrodymus apie tai, kad... 12. Ieškovas S. Š. patikslintu ieškiniu prašo pakeisti Sutarties specialiosios... 13. Nesutiktina su ieškovo nuomone, kad atsakovė nevykdė šalių pareigos... 14. Iš 2015-04-07 Šilutės kredito unijos valdybos posėdžio protokolo matyti,... 15. Atsakovė 2015-04-08 pateikė Šilutės 1-ojo notaro biuro notarei Albinai... 16. Taigi, byloje nėra ginčo, kad ieškovas Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų... 17. CK 6.204 str. įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių (rebus sic stantibus)... 18. Nors ieškovas teigia, kad, turėdamas tik laikinų finansinių sunkumų,... 19. Atsakovė dėl nepagrįstai pateikto ieškinio prašo skirti ieškovui 1000 Eur... 20. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-07-28 nutartimi taikyta laikinoji... 21. Iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 1500 Eur teisinės... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK , 259 str., 263-270 str.,... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo S. Š. 1500 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus... 25. Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-07-28 nutartimi taikytą laikinąją... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...