Byla AS-62-270-11
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos patikrinimo ataskaitos panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Virgilijaus Valančiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą dėl Viešųjų pirkimų tarnybos patikrinimo ataskaitos panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir Administracija) 2011-02-04 pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos 2010-12-31 viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitą Nr. 2S-17.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 9 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.).

7Teismas pažymėjo, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.). Minėto įstatymo 22 str. 1 d. taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Jei aiškinama suinteresuotam subjektui, kaip vienokiu ar kitokiu atveju taikytini teisės aktai, teikiama informacija, tai iš čia kildinami reikalavimai laikytini nepriskirtinais administracinių teismų kompetencijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai administracinėse bylose Nr. A7-121/2004, Nr. A556-308/2009). Iš ginčijamos Viešųjų pirkimų tarnybos 2010-12-31 viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitos Nr. 2S-17 matyti, kad ja buvo įvertinta pareiškėjo veikla, vykdant 22 viešųjų pirkimų procedūras, padarant išvadas, kad pareiškėjas pažeidė tam tikras Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Viešųjų pirkimų tarnyba išdėstė savo vertinimą ir poziciją, tačiau jokių privalomų nurodymų ar įpareigojimų pareiškėjui nenustatė. Atsakovo 2010-12-31 viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaita Nr. 2S-17 yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuriame pareiškėjo atžvilgiu nėra imperatyviai suformuluotų jai privalomų elgesio taisyklių, jo teisių ir pareigų. Todėl, teismo vertinimu, ginčijama ataskaita (joje pateikti faktai bei pasiūlymai) negali būti laikoma Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundžiamu valstybinio administravimo subjekto priimtu teisės aktu ar veiksmu. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2010-12-31 viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaita Nr. 2S-17 yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, nesukeliantis pareiškėjui teisinių pasekmių, todėl pagal savo pobūdį nepriskirtinas prie aktų, kurie yra ginčo administraciniame teisme dalykas.

8III.

9Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Atskirajame skunde nurodė, kad nesutinka su skundžiamoje nutartyje išdėstyta pozicija, kad skundžiama Viešųjų pirkimų tarnybos ataskaita (toliau – ir Ataskaita) yra rekomendacinio pobūdžio. Atkreipia dėmesį, kad Ataskaitoje nėra pateikta jokių rekomendacijų, o tik konstatuoti padaryti pažeidimai. Iškelia prielaidą, kad Viešųjų pirkimų tarnyba bei kitos valstybės institucijos galėtų tokio pobūdžio aktais (nenurodant juose jokių konkrečių įpareigojimų) pagrįstai ar nepagrįstai konstatuoti pažeidimus, o vėliau atskirais aktais skirti sankcijas ar kitas poveikio priemones, o perkančiosioms organizacijoms nebūtų galimybės ginčyti paties pažeidimo padarymo fakto, ginčijant tik sankcijos paskyrimo teisėtumą.

11Pažymi, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens (institucijos) teisė, manant, kad interesai ar teisės pažerti, su skundu (prašymu) kreiptis į teismą teisminės pažeistų teisių gynybos.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Iš pareiškėjo skundo pirmosios instancijos teismui pateikto prašymo (b. l. 1 - 22) matyti, kad juo yra reikalaujama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo 2010 m. gruodžio 31 d. Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitą (b. l. 26 - 48). Šį reikalavimą pareiškėjas grindžia tuo, kad ginčijamas dokumentas, t. y., jame padarytos išvados, neatitinka tikrųjų faktinių aplinkybių bei kad jame netinkamai yra išaiškintos bei pritaikytos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos.

16Teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui. Savo ruožtu, skundo dalykas ir pagrindas apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. Tačiau teisminis, tikrai ar tariamai pažeistos teisės, gynybos būdas yra sąlygotas atitinkamų procesinių prielaidų, numatytų ABTĮ 37, 101, 103 straipsniuose, kurių buvimas atima arba apriboja asmens teisę naudotis teismine gynyba.

17Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo. Tokiu būdu, teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 22 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

18Kaip jau buvo minėta, nagrinėjamoje byloje pareiškėjos skundo dalykas yra Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. gruodžio 31 d. Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitos teisėtumas ir pagrįstumas. Tačiau tam, kad atsirastų procesinės prielaidos šį raštą ginčyti teismine tvarka, būtina nustatyti ar jis atitinka administravimo subjektų priimamų teisės aktų kriterijus.

19Atsakovo, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos, kompetenciją, priimti teisės aktus viešojo administravimo srityje, reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (2010 m. gruodžio 23 d. Įstatymo Nr. XI-1255 redakcija), kurio 8 straipsnio 2 dalies 4-6 punktai numatė, kokio pobūdžio teisės aktus (sprendimus) atsakovas gali priimti asmenų, pažeidusių šio įstatymo reikalavimus, atžvilgiu. Iš byloje ginčijamo rašto matyti, kad juo buvo patikrinta bei įvertinta pareiškėjo veikla, vykdant 22 viešuosius pirkimus, konstatuojant, jog pareiškėjas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Tačiau šiuo raštu, pareiškėjo atžvilgiu nebuvo taikytos neigiamo poveikio priemonės, numatytos Viešųjų pirkimų įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 4-6 punktuose, o tik buvo pateikta informacija, kad tokia neteisėta veikla užtraukia atsakomybę pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (toliau – ir ATPK).

20Atsižvelgiant į tai, atsakovo 2010 m. gruodžio 31 d. Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaita negali būti laikoma administraciniu aktu, priimtu pareiškėjo atžvilgiu, kadangi jis, kaip informacinio pobūdžio dokumentas, nesukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių (neįtakojo pareiškėjo teisių ir pareigų). Tokia išvada darytina ir atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką analogiško pobūdžio bylose (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8 – 1516/2006, 2007 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS8 – 431/2007).

21Dėl ko, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad teisminis procesas pagal pareiškėjos suformuluotą skundo dalyką yra negalimas, nes toks skundas yra nenagrinėtinas teismų, o pradėta byla nutrauktina (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas; 101 straipsnio 1 punktas; 140 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Atitinkamai, pareiškėjos atskirasis skundas bei prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nagrinėjamoje administracinėje byloje yra atmetami, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. nutartis paliekama galioti nepakeista. .

22Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai