Byla 2YT-28386-962/2018
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis S. U., J. K

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Indrė Petrokienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis S. U., J. K..

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas (skolininkas vykdomojoje byloje Nr. 0034/18/00733) skundžia antstolio S. U. 2018 m. spalio 2 d. priimtą patvarkymą Nr. S-18002852, kuriuo skolininkas, nesutinkantis su antstolio nustatyta areštuoto turto – žemės sklypo, esančio ( - ) verte, įpareigotas iki 2018 m. spalio 9 d. į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti 500 Eur, įmokėjus nurodytą sumą, areštuoto turto vertei nustatyti bus skiriama turto vertės nustatymo ekspertizė. Prašo panaikinti skundžiamą patvarkymą, atleisti pareiškėją nuo mokėjimo už ekspertizę, skirti nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizę rinkos vertei nustatyti.

5Nurodo, kad antstolis, areštuodamas pirmiau nurodytą žemės sklypą, rinkos kainos nenustatė, areštuoto turto vertė nustatyta pagal VĮ Registrų centras mokestinę vertę, kuri neatitinka realios nekilnojamojo turto rinkos vertės, todėl šiuo atveju netinkamas nekilnojamojo turto įkainojimas negali būti vertinamas kaip skolininko nesutikimas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 682 straipsnio pagrindu, be to, nenustačius turto rinkos vertės, nėra pagrindo ją ginčyti. Antstolis, įpareigodamas skolininką sumokėti 500 Eur sumą į antstolio depozitinę sąskaitą nenurodo nei eksperto, kuriam bus pavesta atlikti ekspertizę, nei ekspertizės kainą patvirtinančių duomenų, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl tinkamo proceso šalių interesų derinimo principo užtikrinimo. Remiantis CPK 682 straipsnio 3 dalimi, skolininkui ar išieškotojui pareiškus prieštaravimus dėl areštuoto turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumokėjus ir nesant pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis gali savo iniciatyva skirti ekspertizę turto vertei nustatyti.

6Antstolis 2018 m. spalio 11 d. patvarkymu netenkino skundo ir persiuntė skundą nagrinėti teismui. Patvarkyme nurodo, kad vykdydamas Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-61-894/2018 dėl 20 162,17 Eur skolos ir metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. K. išieškotojo J. K. naudai, 2018 m. liepos 26 d. surašė turto arešto aktą areštuojant skolininkui priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ) turtas įvertintas 21 800 Eur. 2018 m. rugsėjo 11 d. paskelbtos areštuoto turto varžytynės, 2018 m. spalio 2 d. skolininkas, nesutikdamas su turto įkainojimu, pateikė skundą. Antstolis 2018 m. spalio 2 d. priėmė patvarkymą siūlydamas skolininkui iki 2018 m. spalio 9 d. apmokėti ekspertizės išlaidas. Skolininkas ekspertizės išlaidų nesumokėjo, skundžia minėtą patvarkymą. Nesutinka, kad areštuoto turto vertė, nustatyta pagal VĮ Registrų centro vidutinę rinkos vertę, neatitinka realios nekilnojamojo turto vertės. Skolininkas nenurodė, ar areštuotas turtas turėjo būti įvertintas didesne ar mažesne verte, nepateikė jokių duomenų, kiek kainuoja žemės sklypai, esantys panašioje vietoje, tas faktas, kad antstolis nekvietė ekspertų turto vertei nustatyti, nėra pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais. Nesutinka su skundo argumentu, kad skolininkas neturi pagrindo apmokėti ekspertizės išlaidų, nes areštuoto turto rinkos vertė nenustatyta, o jos nenustačius, nėra pagrindo ją ginčyti. Antstolis nėra priėmęs patvarkymo dėl ekspertizės skyrimo, skundžiamu patvarkymu pasiūlyta skolininkui į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti 500 Eur sumą, todėl nepagrįstas skolininko teiginys, kad skundžiamame patvarkyme nėra nurodytas ekspertas. Skolininkas nėra pateikęs antstoliui prašymo atleisti nuo mokėjimo už ekspertizę, 2018 m. spalio 11 d. duomenimis skolininkas yra dirbantis, yra dviejų įmonių vadovas, vienos įmonės akcininkas, VĮ Registrų centro duomenimis turi nekilnojamojo turto.

7Atsiliepime į skundą antstolis nurodo, kad skundas nepagrįstas, todėl atmestinas. Skolininkas nepateikė jokių objektyvių skaičiavimų, kad antstolis netinkamai nustatė turto vertę.

8Suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą nesutinka su skundu, prašo skundą atmesti, priteisti iš pareiškėjo 150 Eur teisinės pagalbos išlaidas. Nurodo, kad nepagrįstas skundo argumentas, jog areštuojant turtą, turtas nebuvo įvertintas, turto arešto akte nurodyta, kad turto vertė – 21 800 Eur. Nagrinėjamu atveju antstolio veiksmai įkainojant turtą savarankiškai, t. y. neskiriant ekspertizės, atitinka esamą teisinį reglamentavimą, todėl nėra jokio pagrindo juos laikyti neteisėtais. Skundžiamu patvarkymu antstolis ekspertizės turto vertei nustatyti neskyrė, tik įpareigojo skolininką į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti patvarkyme nurodytą sumą už ekspertizę, vadovaujantis CPK 682 straipsniu, ekspertas ir ekspertinė įstaiga privalo būti nurodyta antstolio patvarkyme dėl ekspertizės atlikimo. Pažymėjo, kad vien tik formalus prieštaravimų nustatytai turto vertei pateikimas nesudaro pagrindo antstoliui skirti ekspertizę savo iniciatyva, šiuo atveju pareiškėjas jokių objektyvių prieštaravimų, juos pagrindžiančių įrodymų nėra pateikęs.

9Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka vietą ir laiką informuoti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt 2018 m. lapkričio 15 d. paskelbiant pranešimą (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 443 straipsnio 5 dalis) ir išsiunčiant pranešimus.

10Teismas konstatuoja:

11Skundas atmetamas.

12Iš vykdomosios bylos Nr. 0034/18/00733 nustatyta, kad antstolio S. U. kontoroje yra vykdomas Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. vykdomasis raštas Nr. e2-61-894/2018 dėl 20 162,17 Eur skolos ir metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko D. K. išieškotojo J. K. naudai. 2018 m. liepos 26 d. antstolis surašė turto arešto aktą areštuojant skolininkui D. K. priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ), turtas įvertintas 21 800 Eur. Nekilnojamojo turto registro 2018 m. liepos 25 d. duomenimis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė yra 19400 Eur. VĮ Registrų centro 2018 m. spalio 1 d. duomenimis mokestinė žemės sklypo vertė – 21800 Eur. 2018 m. rugsėjo 11 d. paskelbtos areštuoto turto varžytynės, 2018 m. spalio 2 d. skolininkas, nesutikdamas su turto įkainojimu, pateikė skundą, kuriuo prašo įpareigoti antstolį atlikti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertinimą siekiu nustatyti rinkos kainą. Antstolis 2018 m. spalio 2 d. priėmė patvarkymą Nr. S-18002852 siūlydamas skolininkui iki 2018 m. spalio 9 d. apmokėti ekspertizės išlaidas į antstolio depozitinę sąskaitą sumokant 500 Eur. Skolininkas lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą nesumokėjo, pateikė skundą prašydamas panaikinti skundžiamą patvarkymą.

13Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įstatyme įtvirtintos teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją), o bet koks ultra vires (už suteiktų teisių ribų) veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2010; 2013 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014; kt.). Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 dalis). Vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl turto įkainojimo (CPK 682 straipsnio 2 dalis), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, CPK 682 straipsnio 3 dalis). Tačiau visais atvejais tik antstoliui suteikta teisė spręsti dėl ekspertizės skyrimo reikalingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010).

15Teismas, ištyręs byloje, vykdomojoje byloje esančius įrodymus, laiko nepagrįstą pareiškėjo skunde nurodytą argumentą, kad antstolis, areštuodamas skolininkui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, nevykdė pareigos tinkamai įkainoti turtą, nes neustatė areštuojamo turto rinkos kainos. Vienas iš teismų praktikoje pripažįstamų kriterijų, kurį antstolis gali taikyti nustatydamas areštuojamo turto rinkos vertę, yra Nekilnojamojo turto registro pažymėjime nurodyta turto vertė. 2018 m. liepos 26 d. Turto arešto akte nurodyta, kad areštuojamo daikto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė yra 21 800 Eur, iš vykdomojoje byloje esančio Nekilnojamojo turto registro 2018 m. liepos 25 d. išrašo matyti, kad minėto turto vidutinė rinkos vertė yra 19 400 Eur, todėl nėra pagrindo teigti, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis nenustatė areštuojamo turto rinkos vertės. Pažymėtina, kad areštuojant turtą, skolininkas nedalyvavo, tačiau turėjo teisę ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą, pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo (CPK 681 straipsnio 3 dalis). Vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad skolininkas, nesutikdamas su antstolio nustatyta areštuoto turto verte, 2018 m. spalio 2 d. pateikė skundą dėl netinkamai įkainoto turto (šis skundas nagrinėjamas Kauno apylinkės teisme, civilinės bylos Nr. 2YT-28104-587/2018), tačiau nepateikė jokių duomenų, pagrindžiančių nesutikimą su nustatyta sklypo verte (informacijos apie sklypų kainas panašioje vietoje, kt.). Gavęs minėtą skundą, antstolis skundžiamu patvarkymu įpareigojo skolininką iki 2018 m. spalio 9 d. įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą 500 Eur sumą nurodydamas, kad įmokėjus nurodytą sumą, turto vertei bus skiriama ekspertizė. Skundžiamu patvarkymu turto vertės nustatymo ekspertizė paskirta nebuvo, todėl nepagrįstas skundo argumentas, kad patvarkyme nenurodytas ekspertas, kuriam bus pavesta atlikti ekspertizę, ir ekspertizės kainą patvirtinantys duomenys.

16Pareiškėjas taip pat teigia, kad net ir nesumokėjus reikiamos sumos už ekspertizę ir nesant pagrindo atleisti asmenį nuo lėšų sumokėjimo, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad antstolis savo iniciatyva turėtų skirti ekspertizę to prašiusiam asmeniui nesumokėjus ekspertizės išlaidų, jei to asmens pateikti prieštaravimai kelia antstoliui abejonių dėl atlikto turto įvertinimo. Tokių abejonių galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2010). Skolininko ar išieškotojo pateikiami motyvuoti prieštaravimai dėl areštuoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis ne tik prieštaravimus teikiančio asmens subjektyvia nuomone apie skolininko turto vertę, bet realiais skaičiavimais, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir (ar) jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344-421/2018). Šiuo atveju areštuoto turto vertė nustatyta remiantis Nekilnojamojo turto registro pažymėjime nurodyta turto vidutine rinkos verte, skolininkas nepateikė jokių duomenų, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie netinkamai nustatytą turto vertę.

17Atsižvelgiant į tai, sprendžiama, kad nėra pagrindo panaikinti skundžiamo patvarkymo.

18Pareiškėjas taip pat prašo atleisti jį nuo mokėjimo už ekspertizę, tačiau nenurodo aplinkybių, kurių pagrindu pareiškėjas galėtų būti atleistas nuo mokėjimo už ekspertizę ir nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių šį prašymą (CPK 178 straipsnis). Pažymėtina, kad vykdomosios bylos duomenimis, pareiškėjas yra dirbantis asmuo, nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, todėl, pareiškėjui nepateikus jokių prašymą atleisti jį nuo mokėjimo už ekspertizę, pagrindžiančių duomenų, jo prašymas netenkinamas.

19Skunde prašoma skirti nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizę rinkos vertei nustatyti. Minėta, kad ekspertizę vykdymo procese, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, skiria antstolis. Atmetus pareiškėjo prašymą panaikinti skundžiamą patvarkymą, kuriuo pareiškėjas įpareigotas sumokėti už ekspertizę, nustačius, kad skolininkas nepateikė jokių duomenų, kurie leistų antstoliui daryti pagrįstą išvadą apie netinkamai nustatytą turto vertę, prašymas dėl ekspertizės skyrimo atmetamas.

20Suinteresuotas asmuo J. K. prašo priteisti jam patirtas teisinės pagalbos išlaidas, pateikti duomenys patvirtina, kad už atsiliepimo į skundą parengimą J. K. turėjo 150 Eur išlaidas. Prašomos priteisti teisinės pagalbos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. Nr. 1R-77 įsakymu pakeistų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, išlaidų dydis nėra pernelyg didelis ir neprotingas, iš esmės atitinka byloje suteiktų teisinių paslaugų pobūdį ir apimtį, todėl, skundą atmetus, šios išlaidos priteisiamos suinteresuotam asmeniui iš pareiškėjo.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais ir 510–513 straipsniais,

Nutarė

22pareiškėjo D. K. skundą dėl antstolio S. U. veiksmų atmesti.

23Priteisti iš pareiškėjo D. K. (asmens kodas ( - ) suinteresuotam asmeniui J. K. (asmens kodas ( - ) 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) teisinės pagalbos išlaidas.

24Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Indrė Petrokienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo D. K. skundą dėl... 3. Teismas... 4. pareiškėjas (skolininkas vykdomojoje byloje Nr. 0034/18/00733) skundžia... 5. Nurodo, kad antstolis, areštuodamas pirmiau nurodytą žemės sklypą, rinkos... 6. Antstolis 2018 m. spalio 11 d. patvarkymu netenkino skundo ir persiuntė... 7. Atsiliepime į skundą antstolis nurodo, kad skundas nepagrįstas, todėl... 8. Suinteresuotas asmuo atsiliepimu į skundą nesutinka su skundu, prašo skundą... 9. Pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys apie bylos nagrinėjimo rašytinio... 10. Teismas konstatuoja:... 11. Skundas atmetamas.... 12. Iš vykdomosios bylos Nr. 0034/18/00733 nustatyta, kad antstolio S. U.... 13. Vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 15. Teismas, ištyręs byloje, vykdomojoje byloje esančius įrodymus, laiko... 16. Pareiškėjas taip pat teigia, kad net ir nesumokėjus reikiamos sumos už... 17. Atsižvelgiant į tai, sprendžiama, kad nėra pagrindo panaikinti skundžiamo... 18. Pareiškėjas taip pat prašo atleisti jį nuo mokėjimo už ekspertizę,... 19. Skunde prašoma skirti nekilnojamojo turto – žemės sklypo, unikalus Nr. ( -... 20. Suinteresuotas asmuo J. K. prašo priteisti jam patirtas teisinės pagalbos... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 22. pareiškėjo D. K. skundą dėl antstolio S. U. veiksmų atmesti.... 23. Priteisti iš pareiškėjo D. K. (asmens kodas ( - ) suinteresuotam asmeniui J.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos...