Byla 2-5225-340/2016
Dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo byloje – AB „Energijos skirstymo operatorius“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Deforta“ ieškinį atsakovui UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo byloje – AB „Energijos skirstymo operatorius“,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti viešąjį pirkimą „0,4-10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Kauno regione (Jonava, Kaišiadorys, Jurbarkas, Kaunas, Kauno raj., Prienai, Šakiai), darbams atlikti“, nes Pirkimo sąlygos yra neteisėtos; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas, būdamas kitos įgaliotas kitos perkančiosios organizacijos AB „Energijos skirstymo operatorius“ paskelbė viešąjį pirkimą „0,4-10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Kauno regione (Jonava, Kaišiadorys, Jurbarkas, Kaunas, Kauno raj., Prienai, Šakiai), darbams atlikti“. Ieškovas UAB „Deforta“, būdamas įsitikinęs, kad dalis Konkurso sąlygų yra neteisėtos ir nepagrįstos, 2016-06-08 kreipėsi į atsakovą su pretenzija. Atsakovas 2016-06-16 pretenziją atmetė iš dalies, todėl ieškovas nutarė kreiptis į teismą. Pažymėjo, kad Konkurso sąlygose atsakovas pateikia tik maksimalius darbų kiekius, nenurodydamas, kokiomis dalimis ir kokiu dažnumu tie darbai būtų atliekami. Taip pat nėra nurodoma minimali darbų apimtis, kuri būtų atskaitos taškas, vertinant logistikos bei darbų sąnaudas. Nurodė, kad šiuo atveju net nėra nurodomas pirkimo biudžetas. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija reikalauja nurodyti vieną įkainį visiems darbams, nepaisant jų atlikimo vietos, kiekių, dažnumo ir atvykimo į darbų vietą kaštų, todėl šios pirkimo sąlygos savo esme negali būti laikomos teisingomis ir sąžiningomis, kurios galėtų užtikrinti visų pirkime dalyvaujančių tiekėjų lygias galimybes konkuruoti, nes dėl pirkimo objekto daugialypiškumo nėra galimybės apskaičiuoti ir pateikti objektyvių įkainių ir užtikrinti, kad perkančioji organizacija vėliau tuo nepiktnaudžiautų. Pirkimo sąlygose atsakovas nenurodė preliminarių perkamų paslaugų kiekių, apimčių, nedetalizavo paslaugų ir neišsiaiškino perkamų paslaugų poreikio, o tai nesuderinama su Metodikos nuostatomis, kurios yra imperatyvaus pobūdžio. Be to, perkant preliminarius kiekius, būtina nustatyti ne tik apatines, bet ir viršutines ribas. Kaip matyti, Pirkimo sąlygose preliminarūs kiekiai ar jų ribos nustatyti nebuvo. Perkančioji organizacija pasirinko neaiškią ir ydingą kainodarą, tuo sudarydama sąlygas tiekėjui piktnaudžiauti, o perkančiajai organizacijai permokėti už suteiktas paslaugas. Pažymėjo, kad darbai, reikalaujantys greitos ir neplanuotos reakcijos, negali būti vertinami vienodais įkainiais su kitais perkamais planiniais darbais, nes avarinių darbų logistikos kaštai yra ženkliai didesni. Be to, pirkimo objektų sujungimas į vieną, varžo tiekėjų konkurenciją ir rinkos plėtrą, diskriminuoja tiekėjus bei apriboja smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų galimybes dalyvauti pirkime.

3Atsakovas ir trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti ir priteisti visas atsakovo ir trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ieškinyje nenurodo jokių naujų aplinkybių, susijusių su jo reikalavimais, kurių nebuvo nurodęs atsakovui teiktoje pretenzijoje, jų nepagrindžia jokiais papildomais argumentais ir nepatvirtina naujas įrodymais. Atsakovas, vykdydamas Pirkimą, tiekėjams nurodo galimus maksimalius darbų kiekius, kuriais vadovaujantis tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti siūlomus perkamų darbų įkainius. Tokia teisės aktuose numatyta kainodara yra pasirinkta atsižvelgiant į tai, jog konkretūs darbų kiekiai ir apimtys konkrečiose vietovėse nėra iš anksto žinomi, nei atsakovas, nei trečiasis asmuo negali įvertinti visų, teisingų ir neginčytinų oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbų apimčių, nes apimtys yra ženkliai įtakojama oro ir gamtos sąlygų bei kitų veiksnių. Ieškovas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas pažeidė Metodikos nuostatas, kadangi vadovaujantis Metodikos 12 punktu, perkančioji organizacija gali pasirinkti preliminarų kiekių nustatymo būdą, ir jei yra neįmanoma nustatyti apatinės ribos, nurodoma tik viršutinė riba. Nepagrįstu laikytinas ir ieškovo teiginys, kad atsakovas nenurodė Pirkimo biudžeto. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju nurodant preliminarią pirkimo vertę būtų pažeidžiamas viešųjų pirkimų skaidrumo principas, nes tiekėjai, žinodami perkančiosios organizacijos biudžetą, galimai nurodytų aukštesnius darbų įkainius, panašius nustatytai pirkimo vertei, tačiau tokiu atveju nebūtų užtikrinamas kainos konkurencingumas ir būtų pažeidžiamas racionalaus lėšų panaudojimo principas. Ieškovo reikalavimas skaidyti Pirkimo objektą į ieškovo nurodomas pirkimo dalis yra nepagrįstas jokiais objektyviais argumentais ir teisės aktų nuostatomis.

4Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo prašė ieškinį tenkinti. Papildomai nurodė, kad priešingai nei teigia atsakovas, ieškinyje yra pateiktas platesnis (lyginant su pretenzija) ieškovo reikalavimų materialinis teisinis pagrindimas, kadangi rašydamas ieškinį, ieškovas atsižvelgė į atsakovo atsakyme į pretenziją išdėstytus nepagrįstus argumentus. Pagal viešųjų pirkimų reguliavimą, konkurso sąlygose turi būti nurodytas mažiausias (minimalus) perkamų darbų kiekis ir maksimali (viršutinė) perkamų darbų kiekių riba, arba nurodyti tikslų įsigyjamų darbų kiekį ir galimą kiekio paklaidą procentine išraiška. Atsakovas neįrodė, jog ginčijamame konkurse ad hoc neva egzistuotų kažkokios išskirtinės aplinkybės, neva leidžiančios atsakovui nukrypti nuo imperatyvių Metodikos reikalavimų ir Konkurso sąlygose nenurodyti apatinės (minimalios) perkamų darbų ribos. Ieškovas ieškinyje pateikė išsamų ir teisiškai reikšmingą argumentavimą dėl avarinių darbų specifinių sąlygų ir atliko kaštų, skirtingų tiekėjų suinteresuotumo avarinių ir neavarinių darbų atlikimu ir dėl minėtų priežasčių kylančio akivaizdaus būtinumo išskirti Pirkimo objektą į atskiras, savarankiškas dalis.

5Atsakovas ir trečiasis asmuo pateikė tripliką, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Triplike iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija UAB „Verslo aptarnavimo centras“, įgaliota kitos perkančiosios organizacijos AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2016-06-02 paskelbė viešąjį pirkimą „0,4-10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Kauno regione (Jonava, Kaišiadorys, Jurbarkas, Kaunas, Kauno raj., Prienai, Šakiai), darbams atlikti“. Pirkimo techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas CVP IS 2016-05-19, tiekėjai pastabas ir pasiūlymus techninės specifikacijos projektui galėjo pateikti iki 2016-05-26. Klausimų, rekomendacijų ar pastabų dėl paskelbto Pirkimo techninės specifikacijos projekto nebuvo gauta nei iš vieno tiekėjo.

82016-06-08 ieškovas UAB „Deforta“ pateikė pretenziją dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo ir Pirkimo objekto išskaidymo į dalis, kurioje reikalavo: sukonkretinti perkamų darbų apimtis, pateikiant preliminarius minimalius užsakymų kiekius konkrečiose regiono zonose; išskaidyti pirkimo dalį „Trasų valymas“ į atskiras pirkimo dalis, pagal darbų atlikimo vietos pobūdį; pateikti konkrečius duomenis, kuriais remiantis būtų įmanoma apskaičiuoti logistikos kaštus; pašalinti arba kitaip suformuluoti sutarties projekto 11.7 punktą.

92016-06-16 atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikė atsakymą į pretenziją, kuriuo nusprendė pretenziją atmesti kaip nepagrįstą.

102016-06-16 ieškovas UAB „Deforta” pateikė klausimus atsakovui.

112016-06-23 pranešimu atsakovas atsakė į ieškovo klausimus.

122016-07-04 ieškovas kreipėsi su ieškiniu, prašydamas nutraukti viešąjį pirkimą „0,4-10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbai Kauno regione (Jonava, Kaišiadorys, Jurbarkas, Kaunas, Kauno raj., Prienai, Šakiai), darbams atlikti“, nes Pirkimo sąlygos yra neteisėtos; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Teismas konstatuoja, kad ieškovas tinkamai pasinaudojo privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

14Dėl ieškovo argumentų dėl konkurso sąlygose netinkamai nustatytų (nenustatytų) būtinų sąlygų ir ydingos kainodaros.

15Pažymėtina, jog siekdamos nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų, perkančiosios organizacijos, laikydamosi VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatų, privalo nustatyti pirkimo sąlygas taip, kad šiomis būtų neperžengtos joms įstatymo suteiktos diskrecijos ribos, nepagrįstai nebūtų suvaržytos tiekėjų, iš tiesų galinčių tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, teisės, ūkio subjektų konkurencija. Be to, pirkimo sąlygų turinys turi būti aiškus tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms, kad pirmieji galėtų tinkamai suformuluoti ir pateikti pirkėjų poreikius atitinkančius pasiūlymus, o antrosios – juos vienodai įvertinti pagal pirkimo sąlygas. Perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose turėtų vengti abstrakčių, dviprasmiškai suprantamų ar deklaratyvių formuluočių, nes šios sunkina tiekėjų dalyvavimą pirkime, dėl to gali kilti tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčų. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga).

16Ieškinyje ieškovas ginčijo atsakovo paskelbto viešojo pirkimo sąlygas, teigdamas, jog konkurso sąlygose perkančioji organizacija pateikia tik maksimalius darbų kiekius, tačiau nenurodo, kokiomis dalimis ir kokiu dažnumu tie darbai būtų atliekami. Taip pat nenurodoma minimali darbų apimtis bei pirkimo biudžetas. Pasak ieškovo, perkančioji organizacija ketina įsigyti darbus trasose, esančiose skirtingose vietovėse, kaip antai proskynose, gyvenvietėse, miestuose ir parkuose, nurodo tik galimą maksimalų kiekį, tačiau negali pateikti minimalaus, kuomet tokių darbų atlikimo technika nurodytose vietovėse yra visiškai skirtingo pobūdžio, o perkančioji organizacija reikalauja nurodyti vieną įkainį šiems darbams, nepaisant jų atlikimo vietos, kiekių, dažnumo ir atvykimo į darbų vietą kaštų, todėl šio pirkimo sąlygos savo esme negali būti laikomos teisingomis ir sąžiningomis. Ieškovo teigimu, dėl pirkimo objekto daugialypiškumo nėra galimybės apskaičiuoti ir pateikti objektyvių įkainių. Teismas su tokiais ieškovo argumentais nesutinka.

17Pažymėtina, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį pažymėjo, jog minimalios darbų apimtys yra nėra nurodytos, kadangi konkretūs darbų kiekiai ir apimtys konkrečiose vietovėse nėra iš anksto žinomi, todėl perkančioji organizacija negali įvertinti visų oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo ir medžių iškirtimo darbų apimčių. Teismas sutinka su perkančiosios organizacijos pozicija, jog darbų apimtys nurodytame pirkime yra ženkliai įtakojamos oro ir gamtos sąlygų, taip pat kitų nenumatytų aplinkybių, kurių nei tiekėjai, nei perkančioji organizacija negali kontroliuoti ir numatyti.

18Akcentuotina, jog teismų praktikoje yra išaiškinta, jog perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti, kokių paslaugų jai reikia. Ji gali ir nenurodyti paslaugų mažinimo apatinės ribos, tačiau tokiu atveju ji turi nurodyti priežastis, dėl ko neįmanoma nustatyti tos apatinės ribos (Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1698-527/2015 ir kt.) Teismo nuomone, atsakovo nurodytos priežastys, dėl kurių jis Pirkimo sąlygose negali įvardinti minimalių darbų apimčių, yra pagrįstos, kadangi pats Pirkimo objektas sukelia sunkumų jas nustatyti dėl savo įvairiapusiškumo.

19Ieškinyje ieškovas taip pat teigia, jog perkančioji organizacija pažeidė Viešojo pirkimo pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21 „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“. Pasak ieškovo, atsakovas nenurodė preliminarių perkamų paslaugų kiekių, nedetalizavo paslaugų ir neišsiaiškino perkamų paslaugų poreikio, o tai yra nesuderinama su imperatyviomis Metodikos nuostatomis, t.y. Metodikos III skyriaus 12 punktu, kuris numato, jog tuomet kai sudaromos sutartys, pagal kurias teikiamų paslaugų ar darbų kiekis ir apimtys priklauso nuo aplinkybių, kurios yra sunkiai prognozuojamos pirkimo metu, taip pat nuo tarpinių sutarties vykdymo rezultatų, turėtų būti nustatomas fiksuotas paslaugos įkainis.

20Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nurodyta, kad kainodaros taisyklės turi atitikti tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjo interesus; nors perkančioji organizacija negali prisiimti per didelės rizikos dėl sutarties kainos, tačiau ji neturi siekti, jog tiekėjas veiktų jam nepalankiomis sąlygomis (4.2 punktas); įkainio bazė turi būti nustatyta pagal reikšmę, kuri kiek įmanoma mažiau priklausytų tiek nuo perkančiosios organizacijos, tiek nuo tiekėjo (13, 14 punktai).

21Pažymėtina, jog Metodikos 11 punkte yra numatyta, kad kainodaroje fiksuotas įkainis gali būti nustatomas, kaip perkančioji organizacija nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio ar tikslios pagal sutartį teiktinų paslaugų ar vykdytinų darbų apimties, tačiau rengdamas pasiūlymą tiekėjas turi pakankamas galimybes iš anksto numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vieneto dydžiui. Teismo nuomone, fiksuotas įkainis turėtų būti nustatomas tais atvejais, kai sudaromos ilgalaikės sutartys, o teikiamų paslaugų ar vykdomų darbų kiekis yra sunkiai prognozuojamas Pirkimo metu. Priešingai nei nurodo ieškovas, Metodikos 12 punktas numato galimybę nurodyti tik viršutinę ribą, jei neįmanoma nustatyti apatinės. Teismas šiuo atveju sutinka su atsakovu, jog ieškovas neteisingai interpretuoja Metodikos III skyriaus nuostatas, kadangi 12 punktas, kuriuo remiasi ieškovas, neįpareigoja perkančiosios organizacijos būtinai nustatyti ir apatines ir viršutines ribas. UAB „Verslo aptarnavimo centras“ nurodė, jog perkančioji organizacija šiuo atveju negali iš anksto tiksliai nustatyti ir nurodyti tiekėjams, kokiomis dalimis ir kokiu dažnumu bus perkami ir atliekami darbai, kadangi jie bus atliekami pagal trečiojo asmens pateiktus užsakymus, o trečiasis asmuo negali nustatyti visam galimam sutarties galiojimo laikotarpiui planų su tiksliais darbų kiekiais. Tais pačiais argumentais remiantis atmestinas ir ieškinio argumentas, jog perkančioji organizacija nenurodė Pirkimo biudžeto, kadangi Pirkimo biudžetas taip pat priklausys nuo trečiojo asmens teikiamų užsakymų ir reikalingų vykdyti darbų apimties.

22Dėl nurodytų aplinkybių atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo ieškinio argumentas, jog perkančioji organizacija pasirinko neaiškią ir ydingą kainodarą, tuo sudarydama sąlygas tiekėjui piktnaudžiauti, o perkančiajai organizacijai permokėti už suteiktas paslaugas.

23Dėl ieškovo argumentų dėl Konkurso pirkimo objekto išskaidymo į atskiras pirkimo dalis pagal darbų atlikimo vietą ir darbų pobūdį.

24Ieškinyje ieškovas nurodė, jog 0,4 – 10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų trasos driekiasi skirtingose teritorijose dideliu atstumu (Jonava, Kaišiadorys, Jurbarkas, Kaunas, Kauno r., Prienai, Šakiai) – miestuose, parkuose, miškuose ir pan. – kiekvienai iš šių teritorijų pasiekti logistikos kaštai ženkliai skiriasi, dėl ko neįmanoma tinkamai įvertinti šių darbų kaštų. Ieškovo teigimu, būtina išskaidyti perkamus darbus į atskiras dalis: a) miškų masyvų, nacionalinių ir regioninių parkų bei draustinių proskynose bei už proskynos ribų; b) miestuose, gyvenvietėse, miško parkuose, soduose ir sodybose; c) avariniai (neplaniniai) darbai. Taip pat pažymėjo, kad avariniai darbai reikalauja greitos ir neplanuotos reakcijos, todėl negali būti vertinami vienodais įkainiais su kitais perkamais planiniais darbais, nes avarinių darbų logistikos kaštai yra ženkliai didesni. Ieškovo teigimu, atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje išskyrė 3 atskiras darbų grupes, kuriomis yra suinteresuoti skirti ūkio subjektai pagal savo veiklos specifiką, pirkimo sutartis sudaroma ilgam laikotarpiui, pagal konkurso sąlygas bus nustatytas tik vienas laimėtojas, o kiti tiekėjai eliminuoti, todėl konkurso pirkimo objektas privalo būti išskaidytas bent į tris atskiras dalis. Ieškovo teigimu, ginčo Pirkimo neskaidydamas į atskiras dalis diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją, kadangi nėra jokių aiškių ir pagrįstų pagrindų, dėl kurių ginčo Pirkimas galėtų būti vykdomas neskaidant į dalis pagal darbų atlikimo vietą ir darbų pobūdį. Tuo tarpu atsakovas nurodo, kad ieškovo reikalavimas skaidyti Pirkimo objektą į dalis yra nepagrįstas jokiais objektyviais argumentais ir (ar) teisės aktų nuostatomis. Be to, toks Pirkimo objekto skaidymas nėra tinkamas ir priimtinas trečiajam asmeniui, nes sumažintų jo darbo efektyvumą, padidintų administracinių darbų apimtis ir kaštus, reikėtų tiksliai ir dirbtinai apibrėžti (nustatyti) ribas tarp skirtingų zonų skirtingiems darbams vykdyti, kontroliuoti tiekėjų faktinius ir aktuojamus darbų kiekius, sekti neapibrėžto skaičiaus sutarčių likučius.

25Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3 punkte nurodyta, kad Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Tiekėjas gali pateikti tik po vieną Pasiūlymą – individualiai arba kaip jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną Pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis Pasiūlymus Pirkimui, visi tokie Pasiūlymai atmetami (Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.4. punktas)

26Teismas pažymi, jog nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nenustatyta pareiga išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, tačiau tai aišku nereiškia, kad perkančioji organizacija šioje srityje turi visišką diskreciją. Atsižvelgdamas į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, kasacinis teismas yra nurodęs, kad negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais. Atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).Vėlesnėse nutartyse šiuo klausimu formuodamas praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus proporcingumo principas. Net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lemia mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-161-415/2015, Nr. 3K-3-162-469/2015, Nr. 3K-3-84-248/2015). Nurodytų kasacinio teismo išaiškinimų kontekste darytina išvada, kad įtvirtintas reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip visiškai absoliutus, tačiau bet koks perkančiosios organizacijos potencialus ar faktinis tiekėjų dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse varžymas turi atitikti tokio varžymo tikslingumo ir pagrįstumo kriterijus. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas.

27Sutiktina su atsakovu, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objekto skaidymas į dalis pagal darbų atlikimo vietą ir darbų pobūdį apsunkintų sklandų ir operatyvų perkamų paslaugų teikimą bei apsunkintų trečiojo asmens, kurio pavedimu atsakovas vykdo viešąjį pirkimą, darbo efektyvumą, padidintų administracinių darbų apimtis ir kaštus, kas ir sudaro pakankamą pagrindą ginčo Pirkimo neskaidyti į smulkesnes dalis. Teismo nuomone, perkami darbai savo pobūdžiu yra panašūs ir susiję tarpusavyje, taip pat pasižymi kompleksiniu pobūdžiu. Suskaidžius Pirkimo objektą į dalis pagal darbų atlikimo vietą ir darbų pobūdį, būtų galimai ribojama tiekėjų konkurencija, nes Pirkime ar Pirkimo dalyje būtų sudaromos sąlygos dalyvauti tik daliai tiekėjų, turinčių atitinkamus žmogiškuosius ir techninius pajėgumus vykdyti perkamus darbus tik konkrečiose zonose, taip pat būtų apsunkinamas regioninis darbų paskirstymas, dėl ko išaugtų galimų tiekėjų kaštai. Be to, sutiktina su atsakovu, kad Pirkimo objekto skaidymas pagal vieno tiekėjo pageidavimą, neabejotinai sudarytų palankesnes sąlygas tam konkrečiam tiekėjui dalyvauti Pirkime, kad pažeistų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo principus. Be to, ieškovo išskiriamos zonos yra pasiskirsčiusios po visą Kauno regioną, todėl logistikos prasme tiekėjui vis tiek tektų važinėti ir savo pajėgumus skirstyti po visą regioną.

28Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ turėjo pakankamą pagrindą neišskaidyti ginčo Pirkimo objekto. Nors ir sutiktina su ieškovu, kad Pirkimo neskaidymas pagal darbų atlikimo vietą ir darbų pobūdį atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti tam tikriems smulkesniems tiekėjams, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip jau minėta, Pirkimo sąlygos neriboja tiekėjų teisės Pirkime pasitelkti subrangovus ar dalyvauti kartu su jungtinės veiklos partneriais ir (ar) kooperuoti jėgas atsižvelgiant į savo techninius pajėgumus, todėl pačiam tiekėjui neturint pajėgumų atlikti numatomus darbus ar kurią nors jų dalį, tiekėjas gali pasitelkti subrangovus ar jungtinės veiklos partnerius, kurie tokius pajėgumus turėtų. Teismo vertinimu, Pirkimo sąlygos, suteikiančios galimybę pasiūlymą teikti subjektų grupei arba pasitelkiant kitų ūkio subjektų pajėgumais, užtikrina sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti Pirkimo procedūrose, todėl ieškovo argumentai apie tai, jog neišskaidžius Pirkimo į atskiras dalis, yra ribojama konkurencija, yra atmetami. Ieškovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad yra tik vienas potencialus tiekėjas, galintis pasiūlyti perkančiajai organizacijai perkamus 0,4-10 kV oro linijų trasų valymo, šakų genėjimo, ir medžių iškirtimo darbus Kauno regione, teismas neįžvelgia pagrindo išvadai, kad ginčo Pirkimo neskaidymas į atskiras dalis pagal darbų atlikimo vietą ir darbų pobūdį pažeistų tiekėjų konkurenciją ir užkirstų kelią smulkiesiems tiekėjams dalyvauti Pirkime. Vien tai, kad vienas ar kitas potencialus tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, savaime negali reikšti, jog toks reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir yra diskriminacinio pobūdžio; tam, kad būtų galima padaryti tokią išvadą, reikia nustatyti, jog šis reikalavimas nėra pagrįstas būtinybe tinkamai organizuoti perkančiosios organizacijos veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

29Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, atmestini kaip nepagrįsti ieškovo ieškinio argumentai, susiję su Pirkimo skaidymu.

30Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

31Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.1 d.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

33UAB „Deforta“ ieškinį atsakovui UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo atmesti.

34Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti viešąjį pirkimą... 3. Atsakovas ir trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 4. Ieškovas pateikė dubliką, kuriuo prašė ieškinį tenkinti. Papildomai... 5. Atsakovas ir trečiasis asmuo pateikė tripliką, kuriuo prašė ieškinį... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija UAB „Verslo aptarnavimo... 8. 2016-06-08 ieškovas UAB „Deforta“ pateikė pretenziją dėl Pirkimo... 9. 2016-06-16 atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikė atsakymą į... 10. 2016-06-16 ieškovas UAB „Deforta” pateikė klausimus atsakovui.... 11. 2016-06-23 pranešimu atsakovas atsakė į ieškovo klausimus.... 12. 2016-07-04 ieškovas kreipėsi su ieškiniu, prašydamas nutraukti viešąjį... 13. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 14. Dėl ieškovo argumentų dėl konkurso sąlygose netinkamai nustatytų... 15. Pažymėtina, jog siekdamos nepažeisti iš VPĮ išplaukiančių imperatyvų,... 16. Ieškinyje ieškovas ginčijo atsakovo paskelbto viešojo pirkimo sąlygas,... 17. Pažymėtina, kad atsakovas atsiliepime į ieškinį pažymėjo, jog minimalios... 18. Akcentuotina, jog teismų praktikoje yra išaiškinta, jog perkančioji... 19. Ieškinyje ieškovas taip pat teigia, jog perkančioji organizacija pažeidė... 20. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių... 21. Pažymėtina, jog Metodikos 11 punkte yra numatyta, kad kainodaroje fiksuotas... 22. Dėl nurodytų aplinkybių atmestinas kaip nepagrįstas ieškovo ieškinio... 23. Dėl ieškovo argumentų dėl Konkurso pirkimo objekto išskaidymo į atskiras... 24. Ieškinyje ieškovas nurodė, jog 0,4 – 10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro... 25. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3 punkte nurodyta, kad Pirkimo objektas į... 26. Teismas pažymi, jog nei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme,... 27. Sutiktina su atsakovu, kad nagrinėjamu atveju Pirkimo objekto skaidymas į... 28. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovas UAB „Verslo aptarnavimo... 29. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, atmestini kaip nepagrįsti ieškovo... 30. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo... 31. Atmetus ieškinį, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 33. UAB „Deforta“ ieškinį atsakovui UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl... 34. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...