Byla e2-1698-527/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, toliau – VPT))

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, dalyvaujant ieškovės atstovėms M. L. ir S. B., atsakovės atstovams R. D. ir L. G., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Ūkio subjektų grupės (uždarosios akcinės bendrovės ,,Mano aplinka“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Naujamiesčio būstas“) atsakingojo partnerio UAB ,,Mano aplinka“ (toliau – ieškovė) ieškinį atsakovei Marijampolės savivaldybės administracijai (toliau – atsakovė arba perkančioji organizacija) dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba, toliau – VPT)) ir

Nustatė

22015-03-12 teisme pateiktas ir 2015-03-13 teisėjos rezoliucija priimtas ieškovės ieškinys dėl sprendimų panaikinimo, kuriuo ieškovė prašo: pripažinti neteisėtais:

31) atsakovės 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ir teismų praktikai ta apimtimi, kuria atsakovė nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.8 punktą, reikalaudama, kad Konkurso sąlygų 20.8 punkto „būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“ ir kitų 20 punkto kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai tiekėjai negali pasitelkti subteikėjų;

42) atsakovės 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) ir 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ta apimtimi, kuria atsakovė nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.14 punkto kvalifikacinio reikalavimo dalį, reikalaudama, kad tiekėjas jau kartu su pasiūlymu pateiktų mechanizmų registracijos pažymėjimus bei techninės apžiūros talonus, apribodama tiekėjo galimybes remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais bei preliminariomis sutartimis;

53) atsakovės 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį proporcingumo principui ta apimtimi, kuria atsakovė nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.14 punktą, reikalaujantį pateikti deklaraciją, jog spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu nebus naudojami teikiant paslaugas kitiems asmenims;

64) atsakovės 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir viršijantį atsakovei suteiktas diskrecijos ribas ta apimtimi, kuriuo ji atsisako Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ esančioje pastaboje nurodyti apatinę perkamų paslaugų kiekių ribą; sutinkamai su pasirinktu pirkimo būdu, atsakovė privalo nustatyti protingą, proporcingą apatinę perkamų paslaugų kiekių ribą, remiantis istoriniais duomenimis, kuriais ji disponuoja.

7Ieškovė nurodė, jog atsakovė, kaip perkančioji organizacija, atviro konkurso būdu vykdo „Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų pirkimą“ (Pirkimo Nr. 157170) (toliau – Pirkimas arba Konkursas) pagal Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2015-01-07 posėdžio protokolu Nr. K-5 patvirtintas Konkurso sąlygas. Atsakovė 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) (toliau – Raštas 1) bei 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) (toliau – Raštas 2), atsakydama į ieškovės paklausimus CVP IS priemonėmis, pateikė Konkursų sąlygų paaiškinimus. Ieškovė, laikydama Konkurso sąlygų nuostatas bei jų paaiškinimus neteisėtais ir nepagrįstais, pateikė 2015-02-20 pretenziją dėl Raštais 1 ir 2 priimtų sprendimų prieštaravimo Viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – VPĮ) ir kitiems teisės aktams, viešųjų pirkimų principams, bendriesiems sąžiningumo, teisingumo, protingumo principams (toliau – Pretenzija). Atsakovė, išnagrinėjusi Pretenziją, 2015-03-03 raštu „Dėl pretenzijos“ Nr. SA-2349 (35.3) priėmė sprendimą pretenziją atmesti kaip nepagrįstą, nepatenkinant nei vieno Dalyvio prašymo (toliau – Atsakymas į pretenziją). 2015-03-06 9.00 val. ieškovė buvo priversta pateikti Pirkimo pasiūlymą pagal atsakovės parengtas nepagrįstas/neteisėtas Konkurso sąlygas ir jų paaiškinimus. Ieškovės nuomone, atsakovės Konkurso sąlygos ir jų paaiškinimai prieštarauja VPĮ ir kitiems teisės aktams, proporcingumo, skaidrumo principams ir bendriesiems sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams bei nepagrįstai riboja konkurenciją.

8Pretenzijos argumentai. Atsakovė, reikalaudama iš tiekėjo atitikti visus Konkurso sąlygų 20 punkte, įskaitant Konkurso sąlygų 20.8 punktą, nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar numatoma sutarties vykdymui pasitelkti subteikėjus, ar ketinama sutartį vykdyti pačiam, pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje, Konkurso sąlygų 23, 27 punktuose, teismų praktikoje įtvirtintą tiekėjų teisę viešojo pirkimo sutarties vykdymui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Atsakovės Konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 20.14 punkto reikalavimas, kad šio kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai tiekėjai privalo pateikti, be kita ko, ir mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais, bei atitinkamas atsakovės šio punkto paaiškinimas nepagrįstai suponuoja tiekėjų pareigą dar iki tiekėjo pripažinimo Pirkimo laimėtoju įsigyti ar išsinuomoti techniką, tokiu būdu apribojant tiekėjų galimybę pateikti preliminarias sutartis, ribojant sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir proteguojant esamą paslaugų teikėją. Konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 20.14 punkto reikalavimas, kad Tiekėjas pateiktų deklaraciją, patvirtinančią, jog spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, laikytinas pernelyg aukštu, ribojančiu konkurenciją, pažeidžiančiu racionalaus lėšų panaudojimo principą, o atitinkamas atsakovės šio kvalifikacinio reikalavimo paaiškinimas ir pagrindimas siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą laikytini nepagrįstais, neproporcingais ir nebūtinais siekiamiems tikslams. Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ esančioje pastaboje atsakovė, nustatydama viršutinę perkamų paslaugų orientacinių apimčių didinimo ribą, tačiau nenustatydama apatinės perkamų paslaugų orientacinių apimčių mažinimo ribos, pažeidžia VPT išaiškinimą „Dėl pirkimo dokumentuose nurodomo planuojamo įsigyti prekių, paslaugų ar darbų preliminaraus kiekio“ (http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index neigaliems.php?pid=12118921124&cid=121189211443&sid=l&lan=LT), užkerta kelią objektyviai tiekėjams įsivertinti pasiūlymo kainą, suteikia atsakovei neribotą diskreciją mažinti paslaugų apimtis ar net visiškai jų atsisakyti, nepatiriant jokių realių neigiamų pasekmių ir tokiu būdu pažeidžiant tiekėjų teises ir teisėtus interesus.

9Pretenzijos atmetimo motyvai.

101. Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytas reikalavimas yra nulemtas perkamų paslaugų, kurios susijusios su atliekų surinkimu ir vežimu, pobūdžio. Priešingu atveju būtų pažeisti atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.

112. Konkurso sąlygų 20.14 punkte įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai įsipareigojimas perduoti įrangą tiekėjui sutarties vykdymo laikotarpiu naudotis turi būti išreikštas tiek aiškiai, kad perkančioji organizacija galėtų atsekti ir nustatyti objektyvią dalyvio galimybę remtis konkrečiais kito ūkio subjekto pajėgumais viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjo ir kito ūkio subjekto dvišaliame susitarime turi būti nurodyta konkreti įranga, nepriklausomai nuo to, kad ji nepriklauso pasiūlymo pateikimo metu tiekėjui.

123. Konkurso sąlygų 20.14 punkto reikalavimas nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio, susijęs su siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą. Sankcijų paslaugų teikėjui nustatymas savaime nelems jo pasirengimo greitai reaguoti į įvykius, su kuriais siejamas paslaugų teikimas.

134. Perkamų paslaugų pobūdis suponuoja tai, kad paslaugų apimties nukrypimą nuo atsakovės nurodytų orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių nei atsakovė, nei tiekėjas negali kontroliuoti, bei aplinkybės, nurodytos CK 6.253 straipsnyje.

14Ieškinio pagrindinių argumentų santrauka

151. Atsakovė pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje, Konkurso sąlygų 23, 27 punktuose, teismų praktikoje įtvirtintą tiekėjų teisę viešojo pirkimo sutarties vykdymui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais.

162. Atsakovė riboja konkurenciją, nepagrįstai ribodama tiekėjų galimybes pateikti preliminarias sutartis, reikalaudama dar iki tiekėjo pripažinimo laimėtoju įsigyti/išsinuomoti techniką, pažeisdama turinio prieš formą viršenybės principą.

173. Atsakovė Konkurso sąlygose nustatė pernelyg užaukštintus kvalifikacinius reikalavimus užtikrinti, kad technika bus naudojama išimtinai šios sutarties vykdymui, tokiu būdu neužtikrindama proporcingumo principo įgyvendinimo šiame Pirkime.

184. Atsakovė, nenustatydama apatinės perkamų paslaugų orientacinių apimčių mažinimo ribos, pažeidė VPT išaiškinimą „Dėl pirkimo dokumentuose nurodomo planuojamo įsigyti prekių, paslaugų ar darbų preliminaraus kiekio“ ir užkirto kelią objektyviai tiekėjams įsivertinti pasiūlymo kainą.

195. Atsakovė neteisingai interpretuoja lygiateisiškumo principo ir Konkurso sąlygų modifikavimo galimybių įgyvendinimą viešųjų pirkimų procedūrose ir nepagrįstai ieškovės siekį užtikrinti sąžiningas, aiškias, proporcingas, pagrįstas Pirkimo sąlygas, aiškina kaip jos siekį pakeisti Konkurso sąlygas sau naudinga linkme.

20Dėl tiekėjo teisės pasitelkti subteikėjus nepagrįsto ribojimo

211. Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintas vienas iš bendrųjų reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai – Tiekėjas turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre. Atsakydama į vieno iš tiekėjų klausimą, ar gali minėto kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsakovė Rašte 1 nurodė: Atsakymas į 1 klausimą. Konkurso sąlygų 20 punkte nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime. Tai reiškia, kad pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi atitikti taip pat ir Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, t. y. tiekėjas turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, nepriklausomai nuo to, ar jis numato sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjus, ar ketina sutartį vykdyti pats. Šiuo atveju subtiekėjo pasitelkimas nėra ta aplinkybė, dėl kurios tiekėjo atžvilgiu nebūtų taikomi Konkurso sąlygose numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai.

222. Kaip nurodė ieškovė Pretenzijoje, pagal atsakovės pateiktą 20.8 punkto kvalifikacinio reikalavimo paaiškinimą pats tiekėjas turi atitikti šį kvalifikacinį reikalavimą, t. y. būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, nepriklausomai nuo to, ar jis numato sutarties vykdymui pasitelkti subteikėjus, ar ketina sutartį vykdyti pats. Be to, iš šio paaiškinimo suprastina, jog tiekėjas turėtų atitikti VISUS Konkurso sąlygų 20 punkte numatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Tačiau daugiau negu akivaizdu, kad iš tiekėjo reikalaujant atitikti apskritai visus kvalifikacinius reikalavimus paneigiama VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje, Konkurso sąlygų 23, 27 punktuose, teismų praktikoje įtvirtinta tiekėjo galimybė viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasiremti kitų ūkio subjektų pajėgumais.

233. Sutiktina, jog pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį atsakovei nustatyta pareiga įsitikinti tiekėjo kompetencija, patikimumu ir pajėgumu, kitaip tariant – kvalifikacija, vykdyti pirkimo sutartį. Tuo tikslu perkančioji organizacija nustato kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja, kad tiekėjai pateiktų atitinkamus dokumentus ir informaciją. Tačiau perkančiosios organizacijos nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti minimalūs. Kas atitinka šią minimalių kvalifikacijos reikalavimų sąvoką, vertintina kiekvieno pirkimo atveju. Pagrįstai manytina, jog naudodamasi diskrecijos teise nustatyti, kokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pats pirkime ketinantis dalyvauti tiekėjas (kiekvienas iš tiekėjų grupės narių), o dėl kokių kvalifikacinių reikalavimų atitikties įrodinėjimo jis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, perkančioji organizacija turėtų siekti kuo mažiau riboti tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime bei įvertinti pirkimo objekto specifiką ir pobūdį. Taigi kiekvienam pirkime dalyvaujančiam tiekėjui nustatomais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais negalima paneigti VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos tiekėjų teisės įrodinėti savo kvalifikaciją, remiantis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ši teisė į VPĮ yra perkelta iš Direktyvos 2004/18/EB 47 straipsnio 2 dalies bei 48 straipsnio 3 dalies, kuriose nurodyta, kad vertinant ekonominę ir finansinę padėtį ar techninius ir (ar) profesinius pajėgumus, prireikus, konkrečios sutarties atveju ir kai tai yra tinkama, ūkio subjektas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su šiais subjektais.

244. Taigi VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta tiekėjų teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Nors Atsakyme į pretenziją atsakovė teigia, kad Konkurso sąlygų 20.8 punktą dera aiškinti atsižvelgiant į jame įtvirtintų nuostatų ryšį su kitomis Konkurso sąlygomis, tačiau sistemiškai įvertinus Konkurso sąlygas, jose nėra draudimo remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Konkurso sąlygų 27 punkte taip pat numatyta, jog kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų), su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, tiekėjas tokiu atveju privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais. Konkurso sąlygų 23 punkte numatyta, jog jei tiekėjas numato sutarčiai vykdyti pasitelkti subteikėjus, subteikėjai privalo atitikti 20.1 ir 20.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus elektroninėje formoje. Taip pat subteikėjai turi turėti kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus toms paslaugoms (atestatus, leidimus, licencijas ir kt.), kurioms vykdyti pasitelkiamas subteikėjas, bei tiekėjas turi pateikti šių dokumentų kopijas Perkančiajai organizacijai. Taigi Konkurso sąlygose nėra nurodyto draudimo tiekėjui pasitelkti subteikėjus ar reikalavimo tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus išpildyti pačiam tiekėjui, nesiremiant kitų ūkio subjektų turimais pajėgumais. Kita vertus, kaip nurodoma Konkurso sąlygų 4 punkte, Pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais. Taigi atsakovė, vykdydama šį Pirkimą, įsipareigojo laikytis VPĮ, todėl Konkurso sąlygų nuostatos, draudžiančios ar ribojančios tiekėjų galimybes remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, būtų akivaizdžiais nesuderinamos su minėta VPĮ 32 straipsnio 3 dalimi.

255. 2012 m. VPĮ I–III skyrių komentare nurodoma, jog iš esmės, jeigu subrangovai, subteikėjai ar subtiekėjai atitinka pirkimo sąlygų keliamus reikalavimus ir pirkimo sąlygose bei sutartyje nėra draudimo juos pasitelkti, subrangovai, subteikėjai ar subtiekėjai galėtų būti pasitelkiami. Be to, teisė pasitelkti subteikėjus sietina su tikslu įtraukti j pirkimą kuo daugiau potencialių tiekėjų, sudaryti jiems lygias sąlygas dalyvauti pirkimo procedūrose, skatinti konkurenciją, užtikrinti perkančiajai organizacijai platesnes galimybes vertinant gautus pasiūlymus ir nustatant pirkimo laimėtoją (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-23 nutartis c. b. Nr. 2A-937/2011). Taip pat galimybės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais sudarymas leidžia didesniuose pirkimuose dalyvauti ne tik didelėms, tačiau ir smulkioms bei vidutinėms įmonėms. Taigi akivaizdu, kad priešingas teisės aktams, teismų praktikos išaiškinimams atsakovės šio punkto paaiškinimas yra visiškai nepagrįstas, nes riboja tiekėjų sąžiningą konkurenciją.

266. Atsakovė būtinybę pačiam tiekėjui atitikti šį kvalifikacinį reikalavimą, nepriklausomai nuo to, ar pasitelkiamas šios sutarties vykdymui subtiekėjas, grindžia perkamų paslaugų pobūdžiu, Atsakyme į pretenziją nurodydama: ...pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai. Konkurso sąlygos, įskaitant ir 20.8 punkte nustatytą reikalavimą, yra susijusios su sutarties dalyku. Kitaip tariant, Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytas reikalavimas yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio. Perkamos paslaugos yra susijusios su atliekų surinkimu ir vežimu. Atliekų tvarkymo įstatymo 61 straipsnis nustato, kad atliekas surenkančios ir vežančios įmonės yra atliekų tvarkytojų valstybės registro objektai. Tai reiškia, kad perkamas paslaugas teisėtai gali teikti tik tos įmonės, kurios yra įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre. Tuo pačiu tai reiškia, kad konkurencija galima tik tarp tiekėjų, kurie atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą reikalavimą. Šio Pirkimo objektą sudaro ne tik atliekų surinkimas ir vežimas, tačiau didesnę dalį sudaro gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo paslaugos. Neginčytina aplinkybė, kad tokias perkamas paslaugas, kaip atliekų surinkimas ir vežimas, ir/ar pavojingų atliekų tvarkymas, gali teikti tik įmonės, įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre bei turinčios atitinkamą licenciją. Tačiau nesuprantama, kodėl minėtų paslaugų teikimui tiekėjui yra draudžiama pasitelkti atitinkamą kvalifikaciją turinčius subteikėjus, juolab, kad tokių paslaugų dalis yra gana nedidelė palyginti su bendra šiuo Pirkimų perkamų paslaugų apimtimi. Taigi nesutiktina ir su tokiais atsakovės teiginiais, kad iš tiekėjo nereikalaujant pačiam atitikti minėto kvalifikacinio reikalavimo, būtų pažeisti atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Vien pasiremdama perkamų paslaugų pobūdžiu, atsakovė negali pateisinti savo draudimo šio kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai pasitelkti subteikėjus.

277. Be to, atsakovė, siekdama pateisinti minėtą draudimą pasitelkti subteikėjus, remiasi aplinkybe, kad subrangos ir jungtinės veiklos teisiniai santykiai skiriasi, Atsakyme į pretenziją nurodydama: Pagrindinis subtiekimo (subrangos) skirtumas nuo jungtinės veiklos tas, kad subtiekėjo (subrangovo), priešingai nei partnerio, tiesiogiai su perkančiąja organizacija nesieja prievoliniai teisiniai santykiai: pasiūlymą teikia, viešojo pirkimo sutartį sudaro, už jos vykdymą atsako tik pasiūlymą pateikęs tiekėjas - dalyvis. Taigi subtiekėjas (subrangovas) tik vykdo dalyviui, viešojo pirkimo sutarties kontrahentui, tenkančių prievolių dalį, bet už visas savo prievoles dalyvis atsako perkančiajai organizacijai (CK 6.650 str.). Taigi šiuo atveju visiškai pagrįsti yra Konkurso sąlygų reikalavimai, pagal kuriuos tiekėjas, nors ir numatantis pasitelkti subtiekėjus, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Tuo tarpu kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų (jungtinės veiklos partnerių) grupė, konkurso laimėjimo atveju sudarius sutartį į teisinius santykius su perkančiąja organizacija įstos visi grupės nariai ir už sutarties vykdymą atsakys taip pat visi grupės nariai. Šiuo atveju atskiras grupės narys 20.8–20.9 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų galėtų neatitikti, jei jo prisiimtiems įsipareigojimams pirkimo sutarčiai vykdyti nėra būtina turėti 20.8–20.9 punktuose nustatytą kvalifikaciją.

28Šiuo atsakovės paaiškinimu tik nurodoma, kad subrangos teisinių santykių atveju už viešojo pirkimo sutarties vykdymą atsakingu laikomas pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas-dalyvis, tuo tarpu jungtinės veiklos sutarties atveju visi ūkio subjektų grupės nariai įstoja į teisinius santykius su perkančiąja organizacija. Tačiau visiškai neaišku, kuo tai susiję su draudimu tiekėjams Konkurso sąlygų 20.8 ir 20.9 punkte nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pasitelkti subteikėjus ir kaip subteikėjų pasitelkimas šių reikalavimų atitikčiai galėtų pažeisti ir/ar mažiau užtikrinti atsakovės interesus.

298. Grįsdama minimo kvalifikacinio reikalavimo būtinumą, atsakovė Atsakyme į pretenziją cituoja LAT 2014-10-03 nutartį c. b. Nr. 3K-3-411/2014, kurioje aplinkybės nėra identiškos: toje byloje ginčas kilo dėl to, kad Perkančioji organizacija nepagrįstai laimėtoju pripažino neturintį teisės atitinkama veikla (ginčo kasos aparatų išregistravimu) verstis subjektą, tačiau jis, pateikdamas pasiūlymą, kartu nebuvo nurodęs jokių pasitelkiamų subteikėjų. Tuo tarpu nagrinėtu atveju atsakovės paaiškinimas akivaizdžiai užkerta kelią tiekėjams, įskaitant ieškovę, minėtą kvalifikacinį reikalavimą išpildyti pasitelkiant subteikėją. Be to, minėtoje byloje LAT sprendė, kad „trečiasis asmuo buvo nepajėgus sudaryti ir įgyvendinti Sutarties, todėl, jo pasiūlyme nesant nurodytų kitų ūkio tiekėjų (partnerių ar subteikėjų), kurie turėtų teisę išregistruoti ginčo kasos aparatus, perkančioji organizacija privalėjo UAB „ASPA“ kvalifikaciją pripažinti netinkama, o pasiūlymą atmesti“. Taigi minėtu paaiškinimu, priešingai negu teigia atsakovė, išaiškinama, jog reikalavimo atitikčiai tiekėjas galėjo pasitelkti subteikėją. Tad akivaizdu, kad atsakovės Atsakyme į pretenziją nurodomas papildomas teisinis pagrindas interpretuotas sau norima linkme ir visiškai neatitinka to, kas iš tiesų buvo konstatuota minėtoje LAT nutartyje.

309. Draudimas ar nepagrįstas ribojimas pasitelkti subteikėjus yra niekaip nesuderinamas su teismų praktikos išaiškinimais ir kitose bylose. Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, jog viešuosiuose pirkimuose negali būti draudžiama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus – kad tiekėjas būtų laikomas atsakingu už viešojo paslaugų pirkimo sutarties vykdymą, nereikalaujama, kad asmuo, kuris sudaro sutartį su perkančiąja organizacija, pats tiesiogiai galėtų teikti paslaugą iš nuosavų išteklių (žr.: Teisingumo Teismo 1994-04-14 sprendimą byloje Nr. C-389/92, Rink. [1994] 1-01289, B. N. Groep, 13 pastraipa ir 1999-12-02 sprendimą byloje Nr. C-176/98, H. I., Rink. [1999], 1-8607, 23, 24 ir 26 pastraipa, 2007-01-18 sprendimą byloje Nr. C-220/05 SEDL, Rink. [2007], 1-00385, 2004-11-18 sprendimą byloje Nr. C-126/03, Komisija prieš Vokietiją, Rink. [2004], 1-11197). Taigi tiekėjas sutarčiai vykdyti gali pasitelkti ir subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (išskyrus tokius atvejus, kuomet pirkimo objektas reikalauja paslaugas suteikti, darbus atlikti ar prekes patiekti asmeniškai ar pirkimo sąlygos numato kitą teisėtą pagrindą riboti subrangovų pasitelkimą). Draudimas pasitelkti subrangovus būtų nesuderinamas su Direktyvos 2004/18/EB preambulės 2 konstatuojamosios dalies nuostatomis, pagal kurias sudarant viešųjų pirkimų sutartis turi būti laikomasi SESV principų ir išvengiama visų kliūčių laisvam prekių, paslaugų judėjimui, taip pat su minėta Teisingumo Teismo praktika. Be to, pažymėtina, kad tiekėjui pateikus įrodymus, kad jis remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais su tikslu įrodyti atitiktį konkrečiam kvalifikacijos reikalavimui, tiekėjas pats nebeturi įrodinėti savo atitikimo tokiam kvalifikacijos reikalavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-23 nutartis c. b. Nr. 2A-937/2011). Taigi atsakovės bandymas riboti tiekėjų teisę pasitelkti subteikėjus vertintinas kaip prieštaraujantis įtvirtintai teismų praktikai.

3110. Darytina išvada, jog atsakovė nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę pasitelkti subteikėjus Konkurso sąlygų 20.8 punkto ir kitų 20 punkte įtvirtintų reikalavimų atitikčiai, tokiu būdu paneigiant tiekėjų galimybę kvalifikaciją grįsti kitų ūkio subjektų pajėgumais ir ribojant tiekėjų konkurenciją. Akivaizdu, kad reikalavimas tiekėjui būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, negali būti pateisinamas poreikiu, kad tokias paslaugas būtinai teiktų tiekėjas asmeniškai, nes minėtas reikalavimas galėtų būti pilnai užtikrintas pasitelkiant atitinkamą kvalifikaciją turintį subteikėją, tiekėjui užtikrinant, kad jis subteikėjo pajėgumais turės galimybę remtis visą sutarties galiojimo laikotarpį. Todėl atsakovė turi panaikinti tokį neteisingą išaiškinimą, nurodant, jog tiekėjai Konkurso sąlygų 20.8 ir 20.9 punktų kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai gali pasitelkti subteikėjus.

32Dėl konkurencijos ribojimo, atsakovei reikalaujant iki tiekėjo pripažinimo laimėtoju įsigyti / išsinuomoti techniką

331. Konkurso sąlygų 20.14 punkte įtvirtintas reikalavimas pateikti mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais ir/arba technikos nuomos ar panaudos sutartis. Jeigu transporto priemonės nėra tiekėjo nuosavybė, pateikti įrodančius dokumentus, kad konkurso laimėjimo atveju tiekėjui bus suteikta teisė jas eksploatuoti. Atsakovė, atsakydama į tiekėjo klausimą dėl galimybės šio kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai pateikti dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo galimybę įsigyti, pradėti nuomoti ar kitais teisiniais pagrindais valdyti techniką, konkurso laimėjimo atveju pradėjus teikti paslaugą, Atsakyme į pretenziją nurodė: Atsakymas į 6 klausimą. Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20 14 punkte nurodytas reikalavimas tiekėjui pateikti įrodančius dokumentus, kad konkurso laimėjimo atveju tiekėjui bus suteikta teisė eksploatuoti priemones, tuo atveju jeigu jos nėra tiekėjo nuosavybė. Ar tiekėjui yra suteikta teisė eksploatuoti priemones turi būti sprendžiama ne iš sutarties pavadinimo, o iš jos turinio, t. y. iš to, kaip yra suformuluotos sutarties sąlygos. Jei tiekėjas pateiks panaudos, nuomos ar kokią kitą sutartį, iš kurios bus aišku, kad tiekėjui sutartimi yra suteikiama teisė naudotis paslaugų teikimui reikalingomis priemonėmis, tai bus traktuojama, kad tiekėjas atitinka Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog Konkurso sąlygų 20.14 punktas Tiekėją, pageidaujantį dalyvauti pirkime, įpareigoja pateikti mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais ir/arba technikos nuomos ar panaudos sutartis. Tai reiškia, kad sutartyse, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, taip pat turi atsispindėti duomenys, kurių pagrindu būtų galima identifikuoti mechanizmus, t. y. turi būti nurodytas perduodamų naudotis mechanizmų sąrašas, jų registracijos pažymėjimai su galiojančiais techninės apžiūros talonais. Taip pat tiekėjas turi užtikrinti, kad priemonės, skirtos teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu nebus naudojamos teikiant paslaugas kitiems asmenims.

342. Taigi atsakovė tokiu savo paaiškinimu atkreipia dėmesį, jog šis kvalifikacinis reikalavimas įpareigoja tiekėją pateikti ne tik mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, tačiau ir mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais. Atsakovė, grįsdama tokio kvalifikacinio reikalavimo būtinumą, Atsakyme į pretenziją nurodo: Šis įsipareigojimas turi būti išreikštas tiek aiškiai, kad perkančioji organizacija galėtų atsekti ir nustatyti objektyvią dalyvio galimybę remtis konkrečiais kito ūkio subjekto pajėgumais viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas gali remtis kito ūkio subjekto techniniu pajėgumu (įranga, pvz., transporto priemone), bet operacijas, veiksmus su šia įranga gali atlikti tik pats tiekėjas. Pažymėtina, kad toks subtiekėjų ir kitų ūkio subjektų kategorijų santykis reiškia, kad tiekėjo ir kito ūkio subjekto dvišaliame susitarime turi būti nurodyta konkreti įranga, nepriklausomai nuo to, kad ji nepriklauso pasiūlymo pateikimo metu tiekėjui. Konkretumo reikalavimas gali būti įgyvendintas Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytu būdu, t. y. pateikiant mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais.

35Tačiau neabejotina, kad toks atsakovės paaiškinimas nepagrįstai išplečia šį punktą ir riboja tiekėjų konkurenciją.

363. Perkančiajai organizacijai yra nustatyta pareiga įsitikinti tiekėjo kvalifikacija vykdyti pirkimo sutartį. Todėl ieškovė neginčija šio kvalifikacinio reikalavimo turėti (įsigyti/išsinuomoti) atitinkamus mechanizmus, būtinus tinkamam sutarties vykdymui, būtinumo ir teisėtumo, tačiau nesutinka, kad be minėto mechanizmų sąrašo bei nuomos/panaudos sutarčių ar preliminarių sutarčių, papildomai būtų reikalaujama pateikti šių mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais.

374. Tiekėjui dokumentais įrodinėjant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti, kad dokumentas visiškai tiksliai atitiktų reikalaujamą formą, nes komentuojamoje normoje prioritetas suteiktas kvalifikacijos įrodinėjimo tikslui – patvirtinti, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti. LAT 2011-12-09 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-498/2011 nurodyta, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams yra nustatyti siekiant viešųjų pirkimų tikslų. Todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus.

385. Atsakovė nepagrįstai iš tiekėjų reikalauja pateikti mechanizmų registracijos pažymėjimus bei techninės apžiūros talonus. Daugiau negu akivaizdu, kad siekdamas atitikti šį reikalavimą, tiekėjas dar iki jo pripažinimo laimėtoju turėtų realiai įsigyti, pradėti nuomoti ar kitais teisiniais pagrindais valdyti reikalaujamą techniką, nes jos neįsigijęs, jis neturi objektyvių galimybių tokios informacijos (kaip mechanizmų registracijos pažymėjimai, techninės apžiūros talonai) pateikti. Tokiu būdu apribojama reali tiekėjo galimybė šio reikalavimo atitikčiai pasigrįsti pateikti preliminarias sutartis. Toks reikalavimas reiškia ne ką kitą, kaip tik užslėptą Konkurso sąlygų reikalavimą tiekėjui dar iki jo pripažinimo Pirkimo laimėtoju realiai faktiškai turėti nurodomą techniką.

396. Įvertinus viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, VPT išaiškinimus, akivaizdu, jog iš tiekėjo negali būti reikalaujama, jog dar iki jo pripažinimo laimėtoju jis įgytų Konkurso sąlygose reikalaujamą techniką, nes tokiu būdu neabejotinai suteikiamas pranašumas ankstesniam paslaugų teikėjui, kuris minėta technika ir atitinkamais konkrečiais jos dokumentais (kaip, pvz., registracijos pažymėjimais ir techninės apžiūros talonais) disponuoja tik dėl anksčiau vykdytos viešojo pirkimo sutarties su atsakove.

407. Nagrinėtinu atveju svarbu įsitikinti, kad tiekėjas laimėjimo atveju minėtą techniką įsigis/išsinuomos. Todėl visiškai pakankama priemonė, siekiant įsitikinti tiekėjo kvalifikacija ir jo pajėgumu vykdyti viešojo pirkimo sutartį, yra tai, kad laimėjimo atveju jis įsipareigoja įsigyti reikiamą techniką ir gauna atitinkamą technikos tiekėjo patvirtinimą, jog tiekėjui laimėjus pirkimą, jis atitinkamą techniką ir tinkamam jos eksploatavimui būtinus dokumentus tiekėjui perduos. Svarbu, kad atitinkamas susitarimas (pvz., preliminarioji sutartis) ir technikos tiekėjo deklaracija būtų sudaryta iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

418. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog tai, kad atsakovė pasiūlymų pateikimo metu, kai dar neaišku, ar tikrai tiekėjas laimės Pirkimą, reikalauja iš tiekėjo pateikti tokią informaciją, kurią jis galėtų pateikti tik realiai faktiškai įsigijęs/išsinuomojęs tokią techniką, nepagrįstai riboja sąžiningą tiekėjų konkurenciją, sudaro sąlygas monopolijai ir akivaizdžiam esamo paslaugų teikėjo protegavimui. Todėl toks atsakovės reikalavimas laikytinas nepagrįstu, todėl yra naikintinas.

42Dėl aukšto ir neproporcingo kvalifikacinio reikalavimo užtikrinti technikos naudojimą išimtinai šiam pirkimui

431. Konkurso sąlygų 20.14 punkte nurodoma, kad šio kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai tiekėjas privalo pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems. Atsakovė, atsakydama į tiekėjo paklausimą, kokiu tikslu ir kuo grįsdama iš tiekėjo reikalauja pateikti tokią deklaraciją, jos būtinybę iš esmės grindžia perkamų paslaugų pobūdžiu ir siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą, Atsakyme į pretenziją nurodydama: Konkurso sąlygos, įskaitant ir 20.14 punkte nustatytą reikalavimą, yra susijusios su sutarties dalyku. Kitaip tariant, Konkurso sąlygų 20.14 punkte nustatytas reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio. Konkurso įpareigojimas pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, yra susijęs su siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą. Kitaip tariant, tam tikromis situacijomis paslaugos teikėjas turi būti pasirengęs paslaugas pradėti teikti valandos bėgyje, tačiau tai galima užtikrinti tik tokiu atveju, jei paslaugų teikimui skirtos priemonės nėra naudojamos kitais tikslais, nesusijusias su paslaugomis, dėl kurių vykdomas šis viešasis pirkimas. Pažymėtina, kad operatyvumas labai aktualus ir likviduojant ekologines avarijas gatvėse.

442. Įvertinus atsakovės argumentus, manytina, kad atsakovė visiškai nepagrįstai iš tiekėjo reikalauja tokios deklaracijos pateikimo, o atsakovės nurodomi tikslai galėtų būti pasiekiami mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis.

453. LAT, pasisakydamas dėl VPĮ normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tais atvejais, kai pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (LAT 2008-04-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-222/2008, 2010-05-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-126/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-05 nutartis c. b. Nr. 2A-1289/2011 ir kt.). Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį (LAT 2009-07-29 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3). Kokybinės atrankos kriterijų nustatymo pagrįstumui ypač svarbus ir vienas viešųjų pirkimų principų – proporcingumo principas. Konkrečiai sutarčiai nustatyti minimalūs pajėgumo reikalavimai turi būti proporcingi sutarties dalykui (Teisingumo Teismo 2005-03-03 sprendimas Fabricom sujungtose bylose Nr. C-21/03 ir C-34/03, Rink. [2005], 1-1559, 32 - 36 pastraipos). Kilus klausimams dėl atitinkamų kvalifikacinių reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai. Neįrodžius tam tikrų reikalavimų nustatymo būtinybės, perkančiosios organizacijos veiksmai gali būti pripažinti nepagrįstai ribojančiais tiekėjų konkurenciją, pažeidžiančiais VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-30 nutartis c. b. Nr. 2A-1759/2011).

464. Nagrinėtinu atveju atsakovė šio reikalavimo būtinumą grindžia siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą, motyvuojant tuo, kad pagal Konkurso sąlygas reikalaujama, kad po pūgos būtų pradėta valyti per 1 valandą ar kad gatvės ekstremaliomis situacijomis būtų pradedamos valyti valandos bėgyje. Tačiau minėti tikslai galėtų būti užtikrinti kitomis priemonėmis, pvz., baudomis, kurios nustatytos Konkurso sąlygų 3 priedo („Sutarties projektas“) 14.4 punktuose. Neabejotina, kad Konkurso sąlygų 92 punkte numatytas sutarties vykdymo užtikrinimas taip pat yra pakankama būsimų tiekėjo įsipareigojimų, t.y. tinkamo ir savalaikio reagavimo į iškvietimus, laikymosi priemonė. Be to, minėti tikslai taip pat galėtų būti užtikrinti numatant tiekėjo pareigą bet kuriuo atveju teikti pirmumą būtent atsakovės iškvietimams dėl paslaugų suteikimo esant pūgai ar ekstremaliai situacijai.

475. Atsakovė į ieškovės pasiūlymą dėl alternatyvių būdų šiam kvalifikaciniam reikalavimui ir juo siekiamam tikslui pasiekti, o būtent – sutartyje jau įtvirtintų sankcijų, kaip pakankamos priemonės, taikymo, Atsakyme į pretenziją nurodė: Tačiau sankcijų paslaugų teikėjui nustatymas savaime nelems jo pasirengimo greitai reaguoti į įvykius, su kuriais siejamas paslaugų teikimas. Sankcijų nustatymas ar taikymas turi skatinamąjį poveikį tiekėjui, tačiau tiesiogiai nelemia jo pajėgumo vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

48Tačiau su tokiais atsakovės argumentais nesutiktina, nes tiekėjas, įsivertindamas galimas neigiamas pasekmes (baudas, sutarties vykdymo užtikrinimo praradimą) dėl nesavalaikio paslaugų suteikimo, bus suinteresuotas sureaguoti ir paslaugas suteikti laiku ir tinkamai. Kita vertus, vadovaujantis atsakovės logika, vien tiekėjo deklaracija, kad atitinkamą techniką jis naudos išimtinai šios sutarties vykdymui, taip pat negarantuoja, jog tiekėjas neabejotinai šio įsipareigojimo laikysis.

496. Atsakovės Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas jokiu būdu negali būti pripažintas proporcinga priemone siekiamam operatyvumo užtikrinimo tikslui, nes minėta priemonė sukelia dideles neigiamas pasekmes ir rizikas. Nagrinėtinu atveju tiekėjas, įsipareigodamas visą sutarties vykdymo laikotarpį spec. automobilius naudoti išimtinai tik atsakovės perkamų paslaugų teikimui, patirtų nuostolius, nes ilgą laiką jo technika stovėtų sandėliuose visiškai nenaudojama. Neabejotina, kad tokius galimus papildomus kaštus tiekėjai turėtų įtraukti į pasiūlymo kainą, o tai prieštarautų racionalaus lėšų panaudojimo siekiui. Taigi tokie papildomi atsakovės saugikliai nelaikytini būtinais minėtam paslaugų suteikimo operatyvumo tikslui pasiekti.

507. Darytina išvada, kad atsakovės reikalavimas užtikrinti, kad konkreti technika bus naudojama tik šios sutarties vykdymui, vertintinas kaip pernelyg aukštas, neproporcingas siekiamam tikslui, ribojantis konkurenciją, pažeidžiantis racionalaus lėšų panaudojimo principą, nes minėtas paslaugų teikimo operatyvumas galėtų būti pasiektas žymiai mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis. Todėl atsakovė turėtų panaikinti 20.14 punkte numatyto kvalifikacinio reikalavimo dalį, kuriuo iš tiekėjo reikalaujama pateikti šią deklaraciją.

51Dėl orientacinių perkamų paslaugų apimties apatinės ribos

521. Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ esančioje pastaboje nurodoma viršutinė perkamų paslaugų orientacinių apimčių didinimo ribą, t. y. 50 proc. Todėl buvo kreiptasi į atsakovę su prašymu nustatyti ir apatinę perkamų paslaugų mažinimo ribą, tačiau ji atsisakė tai padaryti, Atsakyme į pretenziją motyvuodama tuo, kad: Perkamų paslaugų pobūdis suponuoja tai, kad paslaugų apimties nukrypimą nuo perkančiosios organizacijos nurodytų orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių nei perkančioji organizacija, nei tiekėjas negali kontroliuoti. Pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu gali nebūti sniego arba sutarties vykdymo laikotarpiu gali neįvykti nei viena ekologinė avarija gatvėje. Šių aplinkybių pasireiškimo tikėtinumą turi įvertinti tiekėjas ir prisiimti su tuo susijusią riziką. Kitai grupei aplinkybių, lemiančių paslaugų apimties nukrypimą nuo perkančiosios organizacijos nurodytų orientacinių dydžių, priskirtinos aplinkybės, kurias būtų galima kvalifikuoti kaip aplinkybes, nurodytas CK 6.253 straipsnyje.

532. Vis dėlto su šiais atsakovės argumentais nesutiktina. VPT savo išaiškinime „Dėl pirkimo dokumentuose nurodomo planuojamo įsigyti prekių, paslaugų ar darbų preliminaraus kiekio“ yra nurodžiusi, jog nepaisant to, kad metodikoje įtvirtinta, jog fiksuotas įkainis nustatomas, kai iš anksto (iki pirkimo pradžios) perkančioji organizacija nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio ar paslaugų, darbų apimties, tačiau rengdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir įvertinti sutarties vykdymo išlaidas ir gali prisiimti riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų. Minėtame išaiškinime nurodyta, kad tinkamas preliminarių kiekių (apimčių) nustatymas suteikia tiekėjui galimybę įvertinti minimalias sutarties vykdymo išlaidas ir gali turėti esminės įtakos pasiūlymo kainai (įkainiui) bei viešųjų pirkimų tikslo – racionaliai naudoti lėšas – pasiekimui. VPT rekomenduoja perkančiosioms organizacijoms, priimant sprendimą, kokias ribas nurodyti pirkimo dokumentuose, įvertinti savo poreikius ir visas kitas svarbias objektyvias aplinkybes bei numatyti kuo tikslesnes įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų preliminarių kiekių (apimčių) ribas. Be to, tarnyba pažymi, kad tik išimtiniais atvejais, kai neįmanoma nustatyti apatinės ribos ir kai tai pagrįsta objektyviomis, nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančiomis aplinkybėmis, pirkimo dokumentuose ir sutartyje perkančioji organizacija gali nenumatyti apatinės ribos.

543. Atsakovės nurodomi argumentai, jog nukrypimą nuo orientacinių kiekių gali lemti tokios nuo Perkančiosios organizacijos valios nepriklausančios aplinkybės kaip ekologinės avarijos ar CK 6.253 straipsnyje įtvirtintos aplinkybės, nelaikytini pakankamais. Priešingu atveju, kiekviena perkančioji organizacija galėtų apatinės ribos nenustatymą pateisinti išimtinai tokiomis aplinkybėmis ir perkelti tokių aplinkybių pasireiškimo tikėtinumą ir su tuo susijusią riziką tiekėjams.

554. Atsakovė realiai nepateikia jokių objektyvių neįmanomumo nustatyti apatinės ribos priežasčių, pažeisdama tiekėjo teises ir teisėtus interesus. Tokiu būdu tiekėjams ne tik užkertamas kelias objektyviai įsivertinti pasiūlymo kainą, tačiau ir atsakovei suteikiama neribota diskrecija bet kuriuo sutarties vykdymo momentu dėl bet kokių priežasčių sumažinti paslaugų apimtis ar net visiškai jų atsisakyti, nepatiriant jokių realių neigiamų pasekmių. Taigi pagrįstai manytina, jog atsakovė turėtų nustatyti protingą, nepažeidžiančią tiekėjų teisių ir teisėtų interesų apatinę paslaugų kiekių ribą.

56Dėl tariamo lygiateisiškumo principo, dalyviui siekiant pakeisti nepagrįstas konkurso sąlygas. Atsakovė, nepagrįstai remdamasi tariamu lygiateisiškumo principo laikymusi, ieškovės siekį užtikrinti sąžiningas, aiškias, proporcingas, pagrįstas Pirkimo sąlygas, aiškina kaip bandymą pakeisti Konkurso sąlygas sau naudinga linkme. Atsakovė Atsakyme į pretenziją nurodė: Tiekėjo pretenzijoje išreikštos abejonės Konkurso sąlygų teisėtumu implikuoja pretenzijos autorių siekį pakeisti Konkurso sąlygas jiems naudinga linkme. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija to negali padaryti. Viešųjų pirkimų procedūros, priešingai nei įprastiniai komercinių santykių dalyvių ikisutartiniai veiksmai, nėra lanksčios. Konkurso sąlygų keitimas gali nevienodai paveikti tiekėjų teisinę padėtį, todėl lygiateisiškumo principas įgyvendinamas draudimu keisti konkurso sąlygas vykstant viešojo pirkimo procedūroms. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkinio sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje.

57Įvertinus tokius atsakovės teiginius, pagrįstai darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė apskritai bando paneigti tiekėjų teises kreiptis į Perkančiąją organizaciją su pretenzija, teises skųsti jos vienašališkai parengtas nepagrįstas/neaiškias/neproporcingas pirkimo dokumentų sąlygas, pažeidžiančias tiekėjų teises ir interesus.

58Atsakovė 2015-03-24 pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškovės ieškinį atmesti.

59Dėl ieškinio 1 reikalavimo pripažinti neteisėtu Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintą bei atsakovės paaiškinimų suponuotą kvalifikacinį reikalavimą „būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“, kas, ieškovės nuomone, užkerta galimybę tiekėjui, neatitinkančiam šio kvalifikacinio reikalavimo, pasitelkti atitinkamą kvalifikaciją turinčius subtiekėjus. Tačiau yra akivaizdu, kad nėra jokio pagrindo prašyti šiam reikalavimui taikyti teisminę gynybą, kadangi ieškovė pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad ji yra įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre ir tai reiškia, kad ji atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą. Teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar teisėtas interesas yra pažeistas ar ginčijamas. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Dėl to kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias teisę į teisminę gynybą, yra pabrėžęs, kad teisė kreiptis į teismą nereiškia, jog asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (LAT 2000-05-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-552/2000; 2003-05-12 nutartį c. b. Nr. 3K-3-589/2003; 2006-05-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-361/2006). Konkurso sąlygų 20.8 punkto kvalifikacinį reikalavimą būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre ieškovė atitinka ir minėto ieškinio reikalavimo išsprendimas ieškovei nesukeltų tiesioginių padarinių, ir tai nesudaro teisinio pagrindo ieškovei Konkurso sąlygų 20.8 punkto nuostatas skųsti teismui, t. y. tai negali būti teisminio nagrinėjimo dalykas. Įstatymas garantuoja teisminę pažeistos ar ginčijamos teisės gynybą tik tuo atveju, jei pažeista ar ginčijama besikreipiančio į teismą, o ne trečiojo asmens teisė. Be to, ieškovė klaidingai teigia, kad atsakovė galimai sudarytų sutartį su didesnę kainą negu ieškovė pateikusiu tiekėju, kadangi, atplėšus vokus su pasiūlymais, paaiškėjo, kad ieškovės pasiūlymo kaina yra mažiausia ir pasiūlymas nėra atmestas.

60Dėl ieškinio 2 reikalavimo. Nesutiktina su ieškove, kad atsakovės 2015-02-13 rašte Nr. SA-1670 (35.3) ir 2015-02-19 rašte Nr. SA-1845 (35.3) pateiktas Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkto paaiškinimas riboja tiekėjo galimybes remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais bei preliminariomis sutartimis. Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytas reikalavimas tiekėją, pageidaujantį dalyvauti pirkime, įpareigoja pateikti mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais ir/arba technikos nuomos ar panaudos sutartis. Pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį tiekėjas, grįsdamas atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, įtvirtintiems pirkimo sąlygose, perkančiajai organizacijai turi įrodyti kitų asmenų išteklių prieinamumą, t. y. pateikti įrodymus, kuriais būtų pagrįstas dalyvio pajėgumas ir teisė sėkmingai (de jure ir de facto) įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus. Tai įrodinėdamas tiekėjas gali pateikti dvišalį savo ir įrangos turėtojo susitarimą (panaudos, nuomos, preliminariąją ar kt. sutartį), kuriame būtų įtvirtintas įrangos turėtojo įsipareigojimas perduoti įrangą tiekėjui sutarties vykdymo laikotarpiu naudotis. Tačiau šis įsipareigojimas turi būti išreikštas tiek aiškiai, kad perkančioji organizacija galėtų atsekti ir nustatyti objektyvią dalyvio galimybę remtis konkrečiais kito ūkio subjekto pajėgumais viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Tai reiškia, kad tiekėjo ir kito ūkio subjekto dvišaliame susitarime turi būti nurodyta konkreti įrangą, nepriklausomai nuo to, kad ji nepriklauso pasiūlymo pateikimo metu tiekėjui. Pagal CK 6.3 straipsnį ir 1.5 straipsnyje įtvirtintą protingumo principą prievolės dalykas turi atitikti keturis reikalavimus: teisėtumą, apibrėžtumą, įmanomumą ir kreditoriaus (ar trečiojo asmens) interesus. Taigi prievolės dalykas privalo būti pakankamai apibrėžtas. Tai reiškia, kad prievolė galioja, tik jeigu įmanoma nustatyti, ką skolininkas privalo duoti, daryti ar nedaryti. Apibrėžti prievolės dalyką galima vadovaujantis įvairiais kriterijais, įskaitant ir daiktus individualizuojančiais požymiais. Prievolės dalyko apibrėžtumo lygis priklauso nuo dalyko rūšies. Tiekėjo ir įrangos turėtojo dvišalio susitarimo (panaudos, nuomos, preliminariosios ar kt. sutarties) dalykas turėtų būti mechanizmai, kuriuos tiekėjas naudos paslaugoms teikti. Minėti mechanizmai privalo būti registruoti ir techniškai tvarkingi. Prievolės dalyko apibrėžtumo reikalavimas šiuo atveju gali būti įgyvendintas Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytu būdu, t. y. pateikiant mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais.

61Dėl ieškinio 3 reikalavimo. Ieškovė laiko nepagrįstu Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytą reikalavimą pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems. Su tokia ieškovės pozicija negalima sutikti. Minėta, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, turi tiesiogiai sietis su viešojo pirkimo sutartimi ir negali būti pertekliniai. Konkurso sąlygos, įskaitant ir 20.14 punkte nustatytą reikalavimą, yra susijusios su sutarties dalyku. Kitaip tariant, Konkurso sąlygų 20.14 punkte nustatytas reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio. Konkurso sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ 1 skyriaus „Šaligatvių ir laiptų priežiūros paslaugų teikimo techninės sąlygos“ 2.4 punkte įtvirtintas reikalavimas užtikrinti, kad pasibaigus pūgai ar iškritus gausiam sniegui, 2 lentelėje nurodyti šaligatviai ir takai turi būti pradėti valyti ne vėliau kaip per 1 valandą. Konkurso sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ 2 skyriaus „Gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių valymas“ 8 punkte nurodyta: „Esant ekstremalioms situacijoms (kai kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai bei turtui), gatvių valymo darbams vadovauja Marijampolės miesto ekstremalių situacijų valdymo centras. Tuomet būtina vykdyti visus centro nurodomus darbus valandos bėgyje. Jiems, bei Aplinkos valdymo skyriaus užsakymams atlikti privalo būti paruošta ir nuolat palaikoma techniškai tvarkinga technika ir įranga: slidumą mažinančių priemonių barstymo, sniego valymo ir išvežimo mechanizmai, sukaupta slidumą mažinančių priemonių 1 mėn. atsarga“. Įpareigojimas pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, yra susijęs su siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą. Kitaip tariant, tam tikromis situacijomis paslaugos teikėjas turi būti pasirengęs paslaugas pradėti teikti valandos bėgyje, tačiau tai galima užtikrinti tik tokiu atveju, jei paslaugų teikimui skirtos priemonės nėra naudojamos kitais tikslais, nesusijusias su paslaugomis, dėl kurių vykdomas viešasis pirkimas. Pažymėtina, kad operatyvumas labai aktualus ir likviduojant ekologines avarijas gatvėse. Pastarasis reikalavimas yra įtvirtintas Konkurso sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ 2 skyriaus „Gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių valymas" 9 punkte. Konkurso sąlygų 20.14 punkte nustatytas reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems yra labiau viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlyga nei kvalifikacinis reikalavimas, todėl nesutiktina su ieškove, kad minėtas reikalavimas riboja konkurenciją. Taip pat atmestinas ieškovės argumentas, kad paslaugos teikimo operatyvumą galima užtikrinti kitomis priemonėmis, pvz. baudomis. Paslaugų teikimui skirtų priemonių nenaudojimas kitais tikslais yra prielaida, lemianti bent jau didesnę tikimybę, kad paslaugos teikėjas galės paslaugas pradėti teikti valandos bėgyje, kadangi paslaugų teikimui reikalingos priemonės nebus užimtos ir galės būti tuoj pat panaudotos. Šio reikalavimo įgyvendinimas tiesiogiai lemtų tiekėjo pajėgumą. Tačiau sankcijų paslaugų teikėjui nustatymas savaime nelems jo pasirengimo greitai reaguoti į įvykius, su kuriais siejamas paslaugų teikimas. Sankcijų nustatymas ar taikymas turi skatinamąjį poveikį tiekėjui, tačiau tiesiogiai nelemia jo pajėgumo vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

62Dėl ieškinio 4 reikalavimo. Ieškovės teigimu, Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ nurodytos pastabos nuostata, kad „nurodytos paslaugų apimtys yra orientacinės, tačiau negali būti didesnės už orientacines 50 %, o mažinamos gali būti neribojamai, periodiškumas nustatomas pagal šalių suderintus grafikus“, pažeidžia tiekėjo teises ir interesus, kadangi perkančiajai organizacijai suteikiama neribota diskrecija bet kuriuo sutarties vykdymo momentu dėl bet kokių priežasčių sumažinti paslaugų apimtis ar net visiškai jų atsisakyti, nepatiriant jokių realių neigiamų padarinių. Atsakovė nesitinka su ieškovės išsakyta pozicija. Perkamų paslaugų pobūdis suponuoja tai, kad paslaugų apimties nukrypimą nuo atsakovės nurodytų orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių nei atsakovė, nei tiekėjas negali kontroliuoti. Pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu gali nebūti sniego arba sutarties vykdymo laikotarpiu gali neįvykti nei viena ekologinė avarija gatvėje. Šių aplinkybių pasireiškimo tikėtinumą turi įvertinti tiekėjas ir prisiimti su tuo susijusią riziką. Kitai grupei aplinkybių, lemiančių paslaugų apimties nukrypimą nuo atsakovės nurodytų orientacinių dydžių, priskirtinos aplinkybės, kurias būtų galima kvalifikuoti kaip aplinkybes nurodytas CK 6.253 straipsnyje. Tokių aplinkybių atsiradimas taptų pagrindu tiek atsakovei, tiek tiekėjui išvengti civilinės atsakomybės dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų, jei sutarties neįvykdymas būtų susijęs su minėtomis aplinkybėmis priežastiniu ryšiu. Būtent tokius teisinius padarinius nustato CK 6.253 straipsnio 1 dalis ir tai visiškai nesusiję su atsakovės diskrecija. Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ nurodyta pastaba tik atkreipia tiekėjo dėmesį į galimas tokias situacijas ir taip sumažina tiekėjo „apsiskaičiavimo“ tikimybę. Ieškovės abejonės Konkurso sąlygų teisėtumu implikuoja ieškovės siekį pakeisti Konkurso sąlygas jai naudinga linkme. Viešųjų pirkimų procedūros, priešingai nei įprastiniai komercinių santykių dalyvių ikisutartiniai veiksmai, nėra lanksčios. Konkurso sąlygų keitimas gali nevienodai paveikti tiekėjų teisinę padėtį, todėl lygiateisiškumo principas įgyvendinamas draudimu keisti konkurso sąlygas vykstant viešojo pirkimo procedūroms. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo konstatuota, kad konkurso procedūrų metu perkančioji organizacija privalo laikytis bei a fortiori jokiais būdais neturi modifikuoti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų (Teisingumo Teismo Sprendimas EVN ir Wienstrom). Aptariamas reikalavimas turi būti taikomas ir išlieka net ir tais atvejais, kai nacionalinėje teisėje yra įtvirtinta galimybė tiekėjams pasiūlyme įtraukti išlygas, kurios jiems leistų nesilaikyti pagrindinių pirkimo sąlygų (Teisingumo Teismo Sprendimas Komisija prieš Daniją, C-243/89). Taip garantuojama reali ir sąžininga konkurencija ir užtikrinamos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės, nes, pavyzdžiui, sąlygų pakeitimas gali įvykti po to, kai vieni tiekėjai jau yra pateikę savo siūlymus, arba dėl pirminių (nepakeistų) konkurso sąlygų kai kurie tiekėjai atsisakė dalyvauti konkurse.

63VPT 2015-04-03 pateikė Išvadą

64Dėl 20.8 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Pirkimo sąlygų 20.8 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „Tiekėjas yra įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre“. Šios kvalifikacijos atitikties įrodymui pateikiamas skenuotas elektroninėje formoje „Išrašas iš atliekas tvarkančių įmonių registro (ATĮR “ (toliau – I Kvalifikacinis reikalavimas). Iš ieškinio motyvų matyti, kad ieškovė nesutinka su atsakovės paaiškinimu jai atsakant į klausimą dėl Pirkimo sąlygose nustatyto I Kvalifikacinio reikalavimo turinio: į klausimą „Ar gali tiekėjas pasitelkti subteikėją 20.8 punkte nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui tenkinti?“ atsakovė 2015-02-13 raštu Nr. SA-1670 (35.3) atsakė, jog „Konkurso sąlygų 20 punkte nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime. Tai reiškia, kad pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi atitikti taip pat ir Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, t. y. tiekėjas turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, nepriklausomai nuo to, ar jis numato sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjus, ar ketina sutartį vykdyti pats. Šiuo atveju subtiekėjo pasitelkimas nėra ta aplinkybe, dėl kurios tiekėjo atžvilgiu nebūtų taikomi Konkurso sąlygose numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai“. Ieškovė nurodo, kad „šio Pirkimo objektą sudaro ne tik atliekų surinkimas ir vežimas, tačiau didesnę dalį sudaro gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo paslaugos. Neginčytina aplinkybė, kad tokias šiuo pirkimu perkamas paslaugas, kaip atliekų surinkimas ir vežimas, ir/ar pavojingų atliekų tvarkymas, gali teikti tik įmonės, įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre bei turinčios atitinkamą licenciją. Tačiau nesuprantama, kodėl minėtų paslaugų teikimui tiekėjui yra draudžiama pasitelkti atitinkamą kvalifikaciją turinčius subteikėjus. <...> Taigi nesutiktina ir su tokiais Perkančiosios organizacijos teiginiais, kad iš tiekėjo nereikalaujant pačiam atitikti minėto kvalifikacinio reikalavimo, būtų pažeisti atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai“. Pasiremdama teismų praktika ieškovė daro išvadą, kad „<...> Perkančioji organizacija nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę pasitelkti subteikėjus Konkurso sąlygų 20.8 punkto ir kitų 20 punkte įtvirtintų reikalavimų atitikčiai, tokiu būdu paneigiant tiekėjų galimybę kvalifikaciją grįsti kitų ūkio subjektų pajėgumais ir ribojant tiekėjų konkurenciją. Akivaizdu, kad reikalavimas tiekėjui būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, negali būti pateisinamas poreikiu, kad tokias paslaugas būtinai teiktų tiekėjas asmeniškai, nes minėtas reikalavimas galėtų būti pilnai užtikrintas pasitelkiant atitinkamą kvalifikaciją turintį subteikėją, tiekėjui užtikrinant, kad jis subteikėjo pajėgumais turės galimybę remtis visą sutarties galiojimo laikotarpį. Todėl Perkančioji organizacija turėtų panaikinti tokį savo neteisingą ir nepagrįstą išaiškinimą, nurodant, jog tiekėjai Konkurso sąlygų 20.8 ir 20.9 punktų kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai gali pasitelkti subteikėjus“. Atsakovė atsiliepime teigia, kad ieškovei nėra jokio pagrindo prašyti šiam reikalavimui taikyti teisminę gynybą, kadangi ieškovė pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre ir tai reiškia, kad jis atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą. Iš šio teiginio aišku, jog nežiūrint į tai, kad ieškovės netenkina Pirkimo sąlygų 20.8 punkte nustatytas kvalifikacinis reikalavimas bei atsakovės pateiktas paaiškinimas, ji vis dėlto pateikė pasiūlymą atsakovei.

65Atsižvelgus į šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus motyvus bei argumentus, darytina išvada, jog, siekiant išspręsti ginčą šioje byloje, būtina išsiaiškinti dėl I Kvalifikacijos reikalavimo turinio, t. y. ar tiekėjai, siekiantys dalyvauti Pirkime ir varžytis dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, turi teisę pasitelkti subtiekėjus.

66Atsakovė Pirkimo sąlygų 22 punkte nurodė, kokius reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupė, kuomet pateikia bendrą pasiūlymą, 23 punkte – kokius reikalavimus turi atitikti subteikėjai:

67„22. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių Konkurso sąlygų 20.1 - 20.6 bei 20.10 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, 20.11–20.16 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, o 20.8–20.9 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus ūkio subjektų grupės narys (-iai) atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Konkurso sąlygų 20.7 punkte nustatytą reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus tas ūkio subjektų grupės narys ar nariai, kurių prisiimtoms prievolėms pagal pirkimo sutartį vykdyti reikia turėti atitinkamus dokumentus verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.

6823. Jei tiekėjas numato sutarčiai vykdyti pasitelkti subteikėjus, subteikėjai privalo atitikti 20.1 ir 20.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus elektroninėje formoje. Taip pat subteikėjai turi turėti kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus toms paslaugoms (atestatus, leidimus, licencijas ir kt.), kurioms vykdyti pasitelkiamas subteikėjas, bei tiekėjas turi pateikti šių dokumentų kopijas Perkančiajai organizacijai“.

69Atsižvelgiant į paminėtas Pirkimo sąlygas VPT tvirtina, jog nėra pagrindo teigti, kad atsakovė riboja subtiekėjų pasitelkimą sutarties vykdymui. Tačiau kyla klausimas, ar Kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti pats tiekėjas, ar pats tiekėjas neatitikdamas I Kvalifikacinio reikalavimo gali pasitelkti subtiekėją, kuris šį reikalavimą atitinka.

70LAT 2013-12-03 Apžvalgoje yra pasisakęs, kad „Subtiekėjai (subrangovai) – ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais VPĮ straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kokybinės atrankos reikalavimai (pvz., neteistumas, socialinės įmonės statusas) bei tikrinama atitiktis jiems. Be to, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi išviešinti savo subtiekėjus (subrangovus) (VPĮ 24 str. 3 d.), jis gali būti paprašytas nurodyti subtiekimo dalį viešojo pirkimo sutarties vykdyme (VPĮ 36 str. 1 d. 10 p.), subtiekėio (subrangovo) pakeitimas po viešojo pirkimo (koncesijos) sutarties sudarymo, nors tai joje buvo numatyta, gali būti pripažintas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu (Teisingumo Teismo 2010-04-13 S. W., C-91/08. Rink. 2010, p. 1-2815) ir pan. “.

71VPĮ 32 straipsnio „Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodyta informacija ir kvalifikacija patvirtinančius dokumentus. Taigi tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Pagal VPĮ 32 straipsnio dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ryšiai jam bus prieinami. Tos pačios nuostatos taikomos ir pirkime dalyvaujant ūkio subjektų grupei. Pagal VPĮ nuostatas perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangovų pasitelkimą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (subtiekėjus) (VPĮ 24 str. 5 d., 32 str. 3 d.). Iš paminėtų nuostatų darytina išvada, kad kvalifikacijos atitikties įrodymui tiekėjas turi pateikti dokumentus, susijusius su tiekėjų kvalifikacija – jų ekonominiu, profesiniu, techniniu pajėgumu, teise verstis tam tikra veikla, dokumentus, įrodančius, kad pasitelkiami subrangovai tiekėjui bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį (susitarimų, ketinimo protokolų, sutarčių ar kt. skaitmenines dokumentų kopijas), duomenis apie subrangovus, kuriuos tiekėjas ketina pasitelkti darbų vykdymui, darbų paskirstymą tarp jų ir dokumentus, įrodančius, kad pasitelkiami subrangovai tiekėjui bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį (susitarimų, ketinimo protokolų, sutarčių ar kt. skaitmenines dokumentų kopijas) bei dokumentus, įrodančius jog subrangovai turi teisę verstis jiems priskirta veikla. Taigi atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, teigtina, jog kvalifikacinius reikalavimus, nustatančius tiekėjų techninį pajėgumą, pirmiausia turi atitikti tas ūkio subjektas, kuris atliks atliekų tvarkymo paslaugas ar paslaugų dalį. Jeigu atliekų tvarkymo paslaugas teiks ir tiekėjas, ir subteikėjas, tada jie abu turi būti įrašyti į atliekas tvarkančių įmonių registrą. Jeigu atliekų tvarkymo paslaugas teiks tik subtiekėjas, tai būtent jis turi būti įrašytas į atliekas tvarkančių įmonių registrą.

72Dėl 20.14 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Ieškovė ginčija Pirkimo sąlygų 20.14 punkto kvalifikacinį reikalavimą nustatantį, kad „Tiekėjas turi turėti pakankamai technikos, kad galėtų laiku ir kokybiškai suteikti konkurso sąlygose aprašytas gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių valymo vasaros ir žiemos metu, gatvių ir šaligatvių barstymo slidumą mažinančiomis medžiagomis, viešųjų tualetų eksploatavimo, šiukšliadėžių ištuštinimo paslaugas, t. y. ne mažiau, kaip: 2 mechaninio šlavimo-surinkimo mechanizmus, iš jų 1 iki 4 tonų bendros masės;2 vakuuminius šlavimo-siurbimo mechanizmus, iš jų 1 iki 4 tonų bendros masės;4 mechanizmus, skirtus paskleisti slidumą mažinančias medžiagas (medžiagos dozavimas 5 + 60 g/m2), iš jų 1 iki 8 tonų bendros masės;8 sniego stumdymo mechanizmus;4 sniego stumdymo-barstymo mechanizmus skirtus šaligatviams; <...>“. Kvalifikacijos įrodymui turi būti pateiktas „l. Mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašas, mechanizmų registracijos pažymėjimai su galiojančiais apžiūros talonais ir/arba technikos nuomos ar panaudos sutartys. Jeigu transporto priemonės nėra tiekėjo nuosavybė, pateikti įrodančius dokumentus, kad konkurso laimėjimo atveju tiekėjui bus suteikta teisė jas eksploatuoti. 2. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems“ (toliau – II Kvalifikacijos reikalavimas). Ieškovė, atsižvelgdama į viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, teigia, kad „<...> iš tiekėjo negali būti reikalaujama, jog dar iki jo pripažinimo laimėtoju jis įgytų Konkurso sąlygose reikalaujamą techniką, nes tokiu būdu neabejotinai suteikiamas pranašumas ankstesniam paslaugų teikėjui, kuris minėta technika ir atitinkamais konkrečiais jos dokumentais (kaip pvz., registracijos pažymėjimais ir techninės apžiūros talonais) disponuoja tik dėl anksčiau vykdytos viešojo pirkimo sutarties su Perkančiąja organizacija“. Atkreiptinas dėmesys į atsakovės paaiškinimą. Į tiekėjų paklausimą, ar II Kvalifikacijos reikalavimo atitikčiai įrodyti „<...> Tiekėjas turi turėti (įsigyti, valdyti) visą šiame punkte nurodytą techniką ir transporto priemones jau pasiūlymo pateikimo dieną, ar įrodydamas savo atitiktį šiam kvalifikacijos reikalavimui, Tiekėjas gali pateikti dokumentus, pagrindžiančius Tiekėjo galimybę įsigyti, pradėti nuomoti ar kitais teisiniais pagrindais valdyti techniką (preliminarios pirkimo, pardavimo, nuomos, panaudos sutartys), konkurso laimėjimo atveju pradėjus teikti paslaugas? “ Atsakovė 2015-02-19 raštu atsakė: „<...> Jei tiekėjas pateiks panaudos, nuomos ar kokią kitą sutartį, iš kurios bus aišku, kad tiekėjui sutartimi yra suteikiama teisė naudotis paslaugų teikimui reikalingomis priemonėmis, tai bus traktuojama, kad tiekėjas atitinka Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Tačiau <...> sutartyse, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, taip pat turi atsispindėti duomenys, kurių pagrindu būtų galima identifikuoti mechanizmus, t. y. turi būti nurodytas perduodamų naudotis mechanizmų sąrašas, jų registracijos pažymėjimai su galiojančiais techninės apžiūros talonais. Taip pat tiekėjas turi užtikrinti, kad priemonės skirtos teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu nebus naudojamos teikiant paslaugas kitiems asmenims“. Taigi, atsižvelgiant į šį paaiškinimą, negalima teigti, jog atsakovė reikalauja turėti reikalingą techniką jau pasiūlymo pateikimo metu, tačiau jau pasiūlymų pateikimo metu atsakovė turi būti įsitikinusi, kad tiekėjas vykdydamas viešojo pirkimo sutartį turės neginčijamą galimybę naudotis atitinkama technika, mechanizmais ir kt. ir kad visa ši technika bus tinkamai įregistruota ir turės atitinkamus dokumentus. Teismų praktikoje nuolat pažymima VPĮ imperatyviai nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (VPĮ 32 str. 1 d.). Šią pareigą perkančioji organizacija įgyvendina inter alia pagal VPĮ 34–37 straipsniuose (teisė verstis tam tikra veikla, ekonominis, finansinis, techninis, profesinis pajėgumas, tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimas ir pan.) nurodytas tiekėjų kvalifikacijos sąlygas. Tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikiamos kompetencijos neturi. VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju; apie tai, įvertinusi pirkimo pobūdį ir kitas reikšmingas aplinkybes, sprendžia pati perkančioji organizacija, tačiau, kaip nurodoma teismų praktikoje, bet kokiu atveju pirkimo sąlygose nustatyti minimalūs tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti esminį kriterijų – jie turi būti pakankami tam, kad perkančioji organizacija galėtų būti užtikrinta tiekėjo pajėgumu įvykdyti pirkimo užduotį.

73Ieškovė taip pat ginčija kitą II Kvalifikacijos reikalavimo dalį, reikalaujančią pateikti tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems asmenims (toliau – Tiekėjo deklaracija) ir nurodo, kad „Perkančiosios organizacijos reikalavimas užtikrinti, kad konkreti technika bus naudojama tik šios sutarties vykdymui, vertintinas kaip pernelyg aukštas, neproporcingas siekiamam tikslui, ribojantis konkurenciją, pažeidžiantis racionalaus lėšų panaudojimo principą, nes minėtas paslaugų teikimo operatyvumas galėtų būti pasiektas žymiai mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis“. Atsakovė atsiliepime nurodo, kad reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją yra susijęs su viešojo pirkimo sutarties dalyku ir siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą. VPT mano, jog Pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją yra neaiškus, nekonkretus, galimai ribojantis tiekėjų konkurenciją ir pažeidžiantis VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad „Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs <...>“ bei neužtikrinantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo laikymosi, ypatingai atsižvelgiant į Pirkimo dokumentų 3 priedo paslaugų teikimo sutarties projekto 3 punktą, numatantį, kad „.Paslaugos turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Raštišku Šalių susitarimu Paslaugų tiekimo terminas gali būti pratęstas 2 (du) kartus po 12 (dvylika) mėnesių, bet Sutarties bendras terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai“. Proporcingumo principas yra veiksnys, kuriuo remiantis nustatoma, ar tam tikras tiekėjų kvalifikacijai nustatytas reikalavimas yra ribojantis konkurenciją, diskriminacinis ar tiekėjus daranti nelygiaverčius (LAT 2009-06-23 Apžvalga). Šiuo atveju viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminas vieneri metai, su pratęsimu treji metai, tačiau atsakovė Pirkimo sąlygose nenustatė, kokiu sutarties vykdymo laikotarpiu tiekėjas negali teikti paslaugų kitiems asmenims, ar žiemos metu, ar kitu metų laiku, ar esant tam tikromis aplinkybėmis. Draudimas visu sutarties vykdymo laikotarpiu teikti paslaugas kitiems asmenims gali sukelti neigiamų padarinių tiekėjo veiklai, jį galima vertinti kaip Perkančiosios organizacijos kišimąsi į tiekėjų komercinę veiklą bei trukdymą veikti atitinkamoje verslo srityje. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turėtų pats įvertinti savo galimybes spręsti kaip panaudoti turimą techniką, t. y. atsižvelgdamas į Pirkimo sąlygas įvertinti savo galimybes ir riziką vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Pirkimo dokumentų 4 priede, t. y. techninėje specifikacijoje, apibūdinančioje Pirkimo objektą, nustatyta, kokias funkcijas tiekėjas turi atlikti žiemos metu, esant ekstremalioms situacijoms ir kt., taip pat nustatytas laikas, per kurį turi būti pradėtos vykdyti paslaugos esant sudėtingoms aplinkybėms, visa tai – viešojo pirkimo sutarties dalykas. Pirkimo sąlygų 92 punkte nustatyta pareiga tiekėjui pateikti viešojo pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimą – kurią panaudotų tiekėjui nevykdant ar netinkami vykdant sutartinius įsipareigojimus. Taip pat įsipareigojimų vykdymas gali būti užtikrintas ir kitomis viešojo pirkimo sutartyje numatytomis priemonėmis, – delspinigiais, baudomis, nuostolių (žalos) atlyginimu ir kt. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, VPT mano, jog Pirkimo sąlygų reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją yra perteklinis ir neproporcingas viešojo pirkimo tikslui pasiekti. Perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas nepateisina tokio ribojimo, net ir siekiant didesnių viešojo pirkimo sutarties įvykdymo garantijų.

74Dėl orientacinių perkamų paslaugų apimties apatinės ribos. Atsakovė Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje įrašė pastabą: nurodytos paslaugų apimtys yra orientacinės, tačiau negali būti didesnės už orientacines 50%, o mažinamos gali būti neribojamai, periodiškumas nustatomas pagal šalių suderintus grafikus.“ Ieškovė nesutinka, kad atsakovė pateiktoje pasiūlymo formoje nenurodė apatinės perkamų paslaugų ribos, mano, kad „<...> Perkančioji organizacija realiai nepateikia jokių objektyvių neįmanomumo nustatyti apatinės ribos priežasčių, pažeisdama tiekėjo teises ir teisėtus interesus. Tokiu būdu tiekėjams ne tik užkertamas kelias objektyviai įsivertinti pasiūlymo kainą, tačiau ir Perkančiajai organizacijai suteikiama neribota diskrecija bet kuriuo sutarties vykdymo momentu dėl bet kokių priežasčių sumažinti paslaugų apimtis ar net visiškai jų atsisakyt, nepatiriant jokių realių neigiamų pasekmių. Taigi pagrįstai manytina, jog Perkančioji organizacija turėtų nustatyti protingą, nepažeidžiančią tiekėjų teisių ir teisėtų interesų apatinę paslaugų kiekių ribą“. Atsakydama į tiekėjų paklausimą dėl minėtos pastabos, atsakovė vadovavosi Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta VPT LRV direktoriaus 2003-02-25 įsakymu Nr. 1S- 21 „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (2014-10-30 1S-202 redakcija) (toliau – Sutarčių kainodara), kurios 11 punkte nurodyta, jog fiksuotas įkainis nustatomas, kai perkančioji organizacija iki pirkimo pradžios nežino tikslios pagal sutartį teiktinų paslaugų apimties. Sutarčių kainodaros 12 punkte nurodyta: „Paprastai fiksuotas įkainis turėtų būti nustatomas, kuomet sudaromos sutartys, pagal kurias tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ar vykdomų darbų kiekis priklauso nuo aplinkybių, sunkiai prognozuojamų pirkimo metu, taip pat nuo tarpinių sutarties vykdymo rezultatų. Pavyzdžiui, kai sudaroma ilgalaikė sutartis dėl kompiuterinių paslaugų teikimo, paslaugų kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio (tai yra kompiuterinės technikos gedimų, kompiuterinių virusų atakų, programinės įrangos atnaujinimo poreikio, naujų darbo vietų kūrimo bei tinklo plėtimo poreikio ir pan.); šiuo atveju iš anksto sudarant sutartį nustatyti fiksuotą sutarties kainą galimybių nėra, tačiau sutartyje galima susitarti dėl paslaugų įkainių, pagal kuriuos perkančioji organizacija atsiskaitys su tiekėju“. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje, nurodant preliminarius kiekius, nustatoma viršutinė ir apatinė ribos (pavyzdžiui, nuo <...> iki <...>; ne mažiau kaip <...>, bet ne daugiau kaip <...>) arba nurodoma paklaida procentine išraiška, arba, jei neįmanoma nustatyti apatinės ribos, nurodoma tik viršutinė riba (pavyzdžiui, ne daugiau kaip <...>). Taigi atsakovė galėjo ir nenurodyti paslaugų mažinimo apatinės ribos, tačiau tokiu atveju ji turi nurodyti priežastis, dėl ko neįmanoma numatyti tos apatinės ribos. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė pasiūlymo formoje nurodė teiktinų paslaugų orientacines apimtis ir nurodė viršutinę jų ribą ne didesnes kaip 50% orientacinių apimčių. Be to, nurodė aplinkybes, kodėl atsakovė nemato galimybės mažinti paslaugų apimtis: tai nenumatytos aplinkybės, atsiradusios sutarties vykdymo laikotarpiu, „<...> dėl kurių poveikio Perkančioji organizacija nebūtų pajėgi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų“; „<...> nukrypimą nuo orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių nei Atsakovas, nei tiekėjas negali kontroliuoti. Pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu gali nebūti sniego arba sutarties vykdymo laikotarpiu gali neįvykti nei viena ekologinė avarija gatvėje“ ir kt. aplinkybės, atsakovės nurodytos atsiliepimo 5 psl.. VPT mano, jog šios aplinkybės yra pateisinamos atsakovei nenurodyti paslaugų mažinimo apatinės ribos. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti, kokių paslaugų jei reikia, kiekviena perkančioji organizacija orientacines paslaugų apimtis apskaičiuoja pagal ankstesnes įvykdytas sutartis, ji negali būti priversta pirkti paslaugų, kurių jei nereikia.

752015-04-07 ieškovė pateikė dubliką.

761. Dėl ieškinio 1 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ir teismų praktikai ta apimtimi, kuria atsakovė nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.8 punktą, reikalaudama, kad Konkurso sąlygų 20.8 punkto „būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“ ir kitų 20 punkto kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai tiekėjai negali pasitelkti subteikėjų. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog nėra jokio pagrindo prašyti šiam reikalavimui taikyti teisminę gynybą, kadangi ieškovė pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad ji yra įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre ir tai reiškia, kad ji atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, todėl, atsakovės teigimu, šio ieškinio reikalavimo išsprendimas ieškovei nesukeltų tiesioginių padarinių ir tai nesudaro pagrindo ieškovei Konkurso sąlygų 20.8 punkto nuostatas skųsti teismui, t. y. tai negali būt teisminio nagrinėjimo dalykas. Su šiais atsakovės teiginiais dėl tariamo ieškovės nesuinteresuotumo šio reikalavimo išsprendimu nesutiktina, nes jie grįsti klaidinančiais teiginiais. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami, todėl įstatymas garantuoja teisminę pažeistos ar ginčijamos teisės gynybą tik tuo atveju, jei pažeista ar ginčijama besikreipiančio į teismą, o ne trečiojo asmens teisė. Tačiau tai, kad ieškovė turi teisinį suinteresuotumą šio reikalavimo išsprendimu, pagrindžia: 1. Kaip nurodė Teisingumo Teismas, perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, kad su juo būtų sudaryta nagrinėjama viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą, nepaisant galimybės gauti nuostolių atlyginimą (EBTT 2004-06-24 Sprendimas Komisija prieš A-iją, C-212/02, nepaskelbtas rinkinyje), nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškia savo valią, galinčią sukelti teisines pasekmes (EBTT 2005-01-11 S. S. ir RPL Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1). Be to, tam, kad galima būtų pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, užtenka parodyti teisinį suinteresuotumą viešojo pirkimo sutarties sudarymu, o toks teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu nebūtinai sietinas su formaliu dalyvio ar kandidato statusu (nurodytas EBTT S. S. ir RPL Lochau). Taigi tai, kad ieškovė, nepaisant to, jog nesutiko su nepagrįstomis Konkurso sąlygomis, nagrinėtinu atveju pateikė šiame Pirkime pasiūlymą, neabejotinai rodo jos teisinį suinteresuotumą viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir atitinkamai pagrįstų Konkurso sąlygų nustatymu. 2. Antra, pakartotinai atkreiptinas dėmesys į atsakovės 2015-02-13 rašte pateiktą išaiškinimą: Atsakymas į 1 klausimą. Konkurso sąlygų 20 punkte nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime. Tai reiškia, kad pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi atitikti taip pat ir Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, t. y. tiekėjas turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, nepriklausomai nuo to, ar jis numato sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjus, ar ketina sutartį vykdyti pats. Šiuo atveju subtiekėjo pasitelkimas nėra ta aplinkybė, dėl kurios tiekėjo atžvilgiu nebūtų taikomi Konkurso sąlygose numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai. Taigi pagal Konkurso sąlygų 20 punktą, kuriame nurodoma „tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus”, visi 20 punkte išdėstyti reikalavimai laikomi ,,minimaliais”, t. y. tiek išdėstyti 1 lentelėje ,,Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai”, tiek išdėstyti 2 lentelėje ,,Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai”. Vadinasi, pagrįstai ieškovė daro prielaidą, kad pagal skundžiamą atsakovės išaiškinimą iš tiekėjo reikalaujama atitikti visus Konkurso sąlygų 20 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius, nepriklausomai nuo to, ar jis numato sutarties vykdymui pasitelkti subteikėjus, ar ketina sutartį vykdyti pats. Vien aplinkybė, kad pati ieškovė atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkto kvalifikacinį reikalavimą, nepaneigia atsakovės 2015-02-13 rašte pateikto išaiškinimo, kuriuo nurodoma, jog Tiekėjas privalo pats atitikti ne tik Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą, tačiau ir visus Konkurso sąlygų 20 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, neteisėtumo ir nepagrįstumo, ir kartu nepaneigia ieškovės teisės ginčyti tokį reikalavimą ir ieškovės teisinio suinteresuotumo šio pareikšto reikalavimo išsprendimu. Atsakovės išaiškinimas, kuriuo įtvirtintas reikalavimas tiekėjui atitikti visus Konkurso sąlygų 20 punkto minimalius kvalifikacinius reikalavimus, neabejotinai sutrukdė tinkamam Tiekėjo dalyvavimui viešajame pirkime, tinkamo pagrįsto pasiūlymo pateikimui ir objektyvios pasiūlymo kainos nustatymui. Teismų praktikoje pažymima, kad teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės (pavyzdžiui, iš viešojo pirkimo konkurso pašalintas tiekėjas dėl neatitikties kokybinės atrankos kriterijams) padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo (žr., pavyzdžiui, LAT 2009-02-02 nutartį c. b. Nr. 3K-3-25/2009). Todėl teismo sprendimas, kuriuo būtu konstatuota, jog atsakovė nepagrįstai savo išaiškinimu reikalauja iš tiekėjo pačiam atitikti visus Konkurso sąlygų 20 punkte įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus ir tokiu būdu užkerta kelią kai kurių kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai pasiremti kitų ūkio subjektų pajėgumais, neabejotinai sukeltų tiesioginius padarinius ieškovės teisinei padėčiai. Teismui atkūrus iki pažeidimo buvusią teisinę padėtį, atsakovė turėtų iš naujo skelbti viešąjį pirkimą pagal teisėtas ir pagrįstas konkurso sąlygas, o tiekėjams būtų sudarytos galimybės objektyviai nustatyti pasiūlymo kainą bei pateikti tinkamus ir pagrįstus pasiūlymus. Atsakovė klaidina teismą, teigdama, jog kadangi įvykus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrai paaiškėjo, jog ieškovės pasiūlymo kaina yra mažiausia ir pasiūlymas nėra atmestas, atsakovė nesudarys sutarties su didesnę kainą negu ieškovė pateikusiu tiekėju. Pažymėtina, jog šiame Pirkime tebevykdomos tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo/tikslinimo procedūros, todėl jos pasiūlymas bet kuriuo momentu gali būti atmestas dėl tariamos neatitikties ieškovės skundžiamiems nepagrįstiems/neteisėtiems atsakovės nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Nebejotina, kad ieškovę pašalinus iš Pirkimo procedūrų kaip neatitinkančią kvalifikacinių reikalavimų, sutartis būtu sudaryta su vieninteliu Pirkime likusiu dalyviu, kurio pasiūlymo kaina žymiai didesnė. Papildomai atkreiptinas dėmesys, jog skundžiamas atsakovės Konkurso sąlygų išaiškinimas yra nesuderinamas ne tik su įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, teismų praktika, tačiau ir su VPT 2015-04-03 Išvada. Kaip nurodo VPT, pagal VPĮ nuostatas Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangovų pasitelkimą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (subtiekėjus) (VPĮ 24 str. 5 d., 32 str. 3 d.). VPT konstatavo, jog kvalifikacinius reikalavimus, nustatančius tiekėjų techninį pajėgumą, pirmiausia turi atitikti tas ūkio subjektas, kuris atliks atliekų tvarkymo paslaugas ar paslaugų dalį. Jeigu atliekų tvarkymo paslaugas teiks ir tiekėjas, ir subteikėjas, tada jie abu turi būti įrašyti į atliekas tvarkančių įmonių registrą. Jeigu atliekų tvarkymo paslaugas teiks tik subtiekėjas, tai būtent jis turi būti įrašytas į atliekas tvarkančių įmonių. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog visų Konkurso sąlygų 20 punkte numatytų kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai tiekėjas gali pasitelkti subtiekėjus, o priešingas atsakovės išaiškinimas, prieštaraujantis teisės aktams, teismu praktikai ir VPT Išvadai, teismo turėtų būti panaikintas.

772. Dėl ieškinio 2 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) ir 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ta apimtimi, kuria atsakovė nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.14 punkto kvalifikacinio reikalavimo dalį, reikalaudama, kad tiekėjas jau kartu su pasiūlymu pateiktų mechanizmų registracijos pažymėjimus bei techninės apžiūros talonus, apribodamas tiekėjo galimybes remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais bei preliminariomis sutartimis. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog tiekėjas, įrodinėdamas kitų asmenų išteklių prieinamumą, gali pateikti dvišalį savo ir įrangos turėtojo susitarimą (panaudos, nuomos, preliminariąją ar kt. sutartį), kuriame būtų įtvirtintas įrangos turėtojo įsipareigojimas perduoti įrangą tiekėjui sutarties vykdymo laikotarpiu naudotis, tačiau neva šis įsipareigojimas turi būti išreikštas tiek aiškiai, kad perkančioji organizacija galėtų atsekti ir nustatyti objektyvią dalyvio galimybę remtis konkrečiais kito ūkio subjekto pajėgumais viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Tačiau atsakovė visiškai nepasisako dėl ieškovės teiginių apie tiekėjo objektyvią galimybę pateikti tokius techninius dokumentus tokios technikos realiai faktiškai neįsigijus nuosavybėn. Atsakovė taip pat teigia, kad Prievolės dalyko apibrėžtumo reikalavimas šiuo atveju gali būti įgyvendintas Konkurso sąlygų 2.14 punkte nurodytu būdu, t. y. pateikiant mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais. Tačiau atsakovė nepateikia jokių objektyvių paaiškinimų/argumentų, kodėl, jos manymu, prievolės dalykas bus laikomas apibrėžtu pateikus būtent šią nurodomą informaciją ir dokumentaciją, o ne kitu būdu. Taigi ieškovė pagrįstai laiko, kad toks atsakovės paaiškinimas nepagrįstai išplečia šį punktą ir riboja tiekėjų konkurenciją, nes: turinio prieš formą viršenybės principas suponuoja tai, kad atsakovė neturi teisės reikalauti, kad dokumentas visiškai tiksliai atitiktų reikalaujamą formą, nes prioritetas suteiktas kvalifikacijos įrodinėjimo tikslui – patvirtinti, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti; šiuo reikalavimu iš tiekėjo reikalaujama dar iki jo pripažinimo laimėtoju realiai įsigyti, pradėti nuomoti ar kitais teisiniais pagrindais valdyti reikalaujamą techniką, nes priešingu atveju, jos neįsigijęs, jis neturi objektyvių galimybių pateikti tokių dokumentų; tokiu būdu pranašumas suteikiamas ankstesniam paslaugų teikėjui, kuris minėta technika ir atitinkamais mechanizmų registracijos pažymėjimais bei techninės apžiūros talonais disponuoja dėl anksčiau vykdytos viešojo pirkimo sutarties su atsakove; laikantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo, tokiu kvalifikaciniu reikalavimu siekiamas tikslas, t. y. užtikrinti, kad sutarties vykdymui tiekėjas laimėjimo atveju įsigis registruotą ir tvarkingą techniką, gali būti pasiektas mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis. Kaip pabrėžia VPT Išvadoje, VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju. Tačiau VPT Išvadoje pažymi, jog pasiūlymų pateikimo metu Perkančioji organizacija turi būti įsitikinusi, kad tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, turės neginčijamą galimybę naudotis atitinkama technika, mechanizmais, ir kt., ir kad visa ši technika bus tinkamai įregistruota ir turės atitinkamus dokumentus. Atsižvelgiant į pateiktą VPT išaiškinimą bei į tai, kad VPT vienareikšmiškai nekonstatavo, kad toks atsakovės reikalavimas yra pagrįstas ir proporcingas, ieškovės įsitikinimu, teismas turėtų įvertinti tai, kad visiškai pakankama priemonė atsakovei įsitikinti, kad tiekėjas vykdydamas viešojo pirkimo sutartį turės neginčijamą galimybę naudotis atitinkama technika, mechanizmais ir kt., ir kad visa ši technika bus tinkamai įregistruota ir turės atitinkamus dokumentus, yra tiekėjo ir kito ūkio subjekto dvišalis susitarimas, kuriame būtų aiškus kito ūkio subjekto išreikštas įsipareigojimas perduoti konkrečią registruotą ir tvarkingą įrangą ir atitinkamus dokumentus Tiekėjo Pirkimo laimėjimo atveju. Priešingu atveju, iš tiekėjo reikalaujant pateikti tokius mechanizmu dokumentus, kuriuos jis objektyviai galėtų pateikti tik realiai mechanizmus įsigijęs, nepagrįstai ribojama tiekėju sąžininga konkurencija, sudaromos sąlygos monopolijai ir akivaizdžiam esamo paslaugu teikėjo protegavimui. Taigi toks atsakovės reikalavimas naikintinas.

783. Dėl ieškinio 3 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį proporcingumo principui ta apimtimi, kuria Perkančioji organizacija nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.14 punktą, reikalaujantį pateikti deklaraciją, jog spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu nebus naudojami teikiant paslaugas kitiems asmenims. Atsakovė atsiliepime teigia, kad Konkurso sąlygų 20.14 punkto kvalifikacinis reikalavimas yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio ir yra susijęs su siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą. Tačiau su tokiu atsakovės argumentu, kaip išimtinai pateisinančiu aukšto ir specifinio kvalifikacinio reikalavimo būtinybę, nesutiktina. Kaip įtvirtinta teismų praktikoje, kilus klausimams dėl atitinkamų kvalifikacinių reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-30 nutartis c. b. Nr. 2A-1759/2011). Tačiau atsakovė nei atsakyme į pretenziją, nei atsiliepime nepagrindė, koks, jos manymu, yra nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ir dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinis ryšys. Todėl toks atsakovės šio aukšto ir specifinio kvalifikacinio reikalavimo pagrindimas nelaikytinas pakankamu ir įtikinamu. Atsakovė atsiliepime visiškai nepasisakė dėl 20.14 punkte įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo atitikties proporcingumo principui, nors teismų praktikoje nurodoma, kad konkrečiai sutarčiai nustatyti minimalūs pajėgumo reikalavimai turi būti proporcingi sutarties dalykui (EBTT 2005-03-03 sprendimas Fabricom sujungtose bylose Nr. C-21/03 ir C-34/03, Rink. [2005], I-1559, 32–36 pastraipos.) Atsakovė, atsakydama į ieškovės argumentą dėl galimybės šį tikslą pasiekti mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis, atsiliepime apsiribojo nurodymu, kad sankcijų nustatymas ar taikymas turi skatinamąjį poveikį tiekėjui, tačiau tiesiogiai nelemia jo pajėgumo vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Tačiau su tokiu atsakovės argumentu nesutiktina. Taigi ieškovė pagrįstai laiko, kad perkamų paslaugų operatyvumą galima pasiekti tokiomis mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis: baudomis, delspinigiais ir kitomis sankcijomis, numatomomis Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, konkrečiu atveju – Konkurso sąlygų 3 priedo („Sutarties projektas“) 14.4 punktas; sutarties vykdymo užtikrinimas, kuriuo Perkančioji organizacija gali pasinaudoti tiekėjui nevykdant/netinkamai vykdant viešojo pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nagrinėtinu atveju – Konkurso sąlygų 92 punktas. Ieškovės įsitikinimu, būtent sankcijų paskirtis yra paskatinti kitą sutarties šalį laikytis sutarties sąlygų ir tinkamai teikti paslaugas, o būtent – laiku reaguoti į iškvietimus, per nustatytą laiką suteikti paslaugas ir pan. Priešingai negu nurodo atsakovė, būtent sankcijomis už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, o ne formalia Tiekėjo deklaracija būtų pasiekiamas paslaugų teikimo operatyvumas, nes vien tiekėjo formalus įsipareigojimas naudoti techniką išimtinai šios viešojo pirkimo sutarties vykdymui, negarantuotų, kad tiekėjas jos nenaudos kitomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Pabrėžtina, kad Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas jokiu būdu negali būti pripažintas proporcinga priemone siekiamam operatyvumo užtikrinimo tikslui, nes minėta priemonė sukelia neproporcingai dideles neigiamas pasekmes ir rizikas: pirma, minėtas reikalavimas neapibrėžtas tam tikru terminu, vadinasi, visą sutarties galiojimo laikotarpį iš tiekėjo reikalaujama šią techniką naudoti išimtinai šios sutarties vykdymui; antra, minėtas reikalavimas neapibrėžtas konkrečiu sezoniškumu, vadinasi, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų technika žiemos ar vasaros sezonams, tiekėjas jos negalėtų naudoti kitoms sutartims vykdyti; trečia, šis kvalifikacinis reikalavimas yra niekaip nesuderinamas su atsakovės Konkurso sąlygose nenurodoma apatine perkamų paslaugų mažinimo riba, vadinasi, dėl nuo atsakovės valios nepriklausančių priežasčių sumažinus perkamų paslaugų apimtis arba visiškai jų atsisakius, tiekėjas bet kuriuo atveju šios galimai ilgą laiką nenaudojamos technikos negalėtų panaudoti kitoms sutartims. Be to, VPT savo Išvadoje aiškiai ir nedviprasmiškai konstatavo: jog Pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją yra neaiškus, nekonkretus, galimai ribojantis tiekėjų konkurenciją ir pažeidžiantis VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs <...>“ bei neužtikrinantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo laikymosi, ypatingai atsižvelgiant į Pirkimo dokumentų 3 priedo paslaugų teikimo sutarties projekto 3 punktą, numatantį, kad paslaugos turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Raštišku Šalių susitarimu Paslaugų tiekimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus po 12 mėnesių, bet Sutarties bendras terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai. Tuo pačiu pažymėtina, jog kaip nurodė VPT savo Išvadoje, šiuo atveju viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminas vieneri metai, su pratęsimu treji metai, tačiau atsakovė Pirkimo sąlygose nenustatė, kokiu sutarties vykdymo laikotarpiu tiekėjas negali teikti paslaugų kitiems asmenims, ar žiemos metu, ar kitu metų laiku, ar esant tam tikromis aplinkybėmis. Atsižvelgdama į tai, VPT padarė išvadą, kad draudimas visu sutarties vykdymo laikotarpiu teikti paslaugas kitiems asmenims gali sukelti neigiamų padarinių tiekėjo veiklai, jį galima vertinti kaip atsakovės kišimąsi į tiekėjų komercinę veiklą bei trukdymą veikti atitinkamoje verslo srityje. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turėtų pats įvertinti savo galimybes spręsti, kaip panaudoti turimą techniką, t. y. atsižvelgdamas į Pirkimo sąlygas įvertinti savo galimybes ir riziką vykdyti sutartinius įsipareigojimus. VPT taip pat atkreipia dėmesį į mažiau konkurenciją ribojančias ir proporcingas siekiamam tiksliu priemones, t. y. į Pirkimo sąlygų 92 punkte nustatytą pareigą tiekėjui pateikti viešojo pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimą, taip pat ir į įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą kitomis viešojo pirkimo sutartyje numatytomis priemonėmis – delspinigiais, baudomis, nuostolių (žalos) atlyginimu ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįrodo šio reikalavimo nustatymo būtinybės, o VPT aiškiai ir nedviprasmiškai konstatavo, kad Pirkimo sąlygų reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją yra perteklinis ir neproporcingas viešojo pirkimo tikslui pasiekti ir atsakovės diskrecijos teisė nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas nepateisina tokio ribojimo, teismas turėtų pripažinti neteisėtu atsakovės nustatytą 20.14 punkto kvalifikacinį reikalavimą ir 2015-02-19 rašte pateiktą šio reikalavimo išaiškinimą, kuriuo iš tiekėjo reikalaujama pateikti deklaraciją, jog spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu nebus naudojami teikiant paslaugas kitiems asmenims.

794. Dėl ieškinio 4 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir viršijantį Perkančiajai organizacijai suteiktas diskrecijos ribas ta apimtimi, kuriuo ji atsisako Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ esančioje pastaboje nurodyti apatinę perkamų paslaugų kiekių ribą. Atsakovė, nesutikdama su ieškovės reikalavimu, atsiliepime nurodo, jog paslaugų apimties nukrypimą nuo atsakovės nurodytų orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių nei atsakovė, nei tiekėjas negali kontroliuoti. Atsakovo teigimu, šių aplinkybių pasireiškimo tikėtinumą turi įvertinti tiekėjas ir prisiimti su tuo susijusią riziką. Tačiau su tokiu atsakovės argumentu nesutiktina. Kaip pažymima VPT išaiškinime „Dėl pirkimo dokumentuose nurodomo planuojamo įsigyti prekių, paslaugų ar darbų preliminaraus kiekio”, VPT rekomenduoja perkančiosioms organizacijoms, priimant sprendimą, kokias ribas nurodyti pirkimo dokumentuose, įvertinti savo poreikius ir visas kitas svarbias objektyvias aplinkybes bei numatyti kuo tikslesnes įsigyjamų prekių, paslaugų ar darbų preliminarių kiekių (apimčių) ribas, ir tik išimtiniais atvejais, kai neįmanoma nustatyti apatinės ribos ir kai tai pagrįsta objektyviomis, nuo perkančiosios organizacijos nepriklausančiomis aplinkybėmis, pirkimo dokumentuose ir sutartyje perkančioji organizacija gali nenumatyti apatinės ribos. Tačiau nagrinėtinu atveju šio išimtinumo atsakovė nepagrindė. Juolab kad tokia atsakovės pozicija, kaip minėta, yra niekaip nesuderinama su kitu skundžiamu kvalifikaciniu reikalavimu tiekėjui įsipareigoti naudoti techniką išimtinai šios sutarties vykdymui. VPT savo Išvadoje konstatuoja, jog perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti, kokių paslaugų jai reikia, kiekviena perkančioji organizacija orientacines paslaugų apimtis apskaičiuoja pagal ankstesnes įvykdytas sutartis, ji negali būti priversta pirkti paslaugų, kurių jai nereikia. Tačiau atkreiptinas dėmesys, ieškovė neturi realių galimybių patikrinti ir įsitikinti, ar atsakovė tinkamai įgyvendino jai priklausančią diskrecijos teisę nenumatyti apatinės ribos, todėl tai galėtų patvirtinti iš atsakovės išreikalauti istoriniai duomenys apie planuotų ir užsakytų paslaugų apimtis pagal ankstesnių paslaugų sutartis, iš kuriu tiekėjas galėtų spręsti, pagal kokius kriterijus atsakovė nustatė būtent tokio dydžio viršutinę ribą ir dėl neva objektyvių aplinkybių atsisakė nustatyti apatinę ribą. Pažymėtina, kad net atsakovei ir nenustačius apatinės paslaugų ribos, tai neturėtų apriboti tiekėjo realių galimybių numatyti ir įsivertinti sutarties vykdymo išlaidas. Tiekėjui neturi būti primetama išimtinė pareiga prisiimti visą riziką dėl sutarties vykdymo išlaidu. Priešingu atveju, tiekėjams ne tik užkertamas kelias objektyviai įsivertinti pasiūlymo kainą, tačiau ir atsakovei suteikiama neribota diskrecija bet kuriuo sutarties vykdymo momentu dėl bet kokiu priežasčių sumažinti paslaugu apimtis ar net visiškai jų atsisakyti, nepatiriant jokiu realių neigiamų pasekmių, visą riziką dėl galimu nuostoliu perkeliant išimtinai tiekėjui.

80Triplike atsakovė prašo nustatyti ieškovei protingą terminą pateikti informaciją apie M. L. (buv. J.) egzistuojančius darbinius santykius su UAB „Mano aplinka“, o ieškovei nepateikus tokių įrodymų ieškinį palikti nenagrinėtą arba laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, o, išsprendus įrodymų klausimą apie egzistuojančius darbinius santykius su ieškovėmis, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė nurodė, jog tiek ieškinį, tiek dubliką pasirašė bei teismui ieškovo vardu pateikė teisininkė M. L. (buv. J.). Juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti: advokatai; advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje, vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu; juridinių asmenų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (CPK 56 str. 1 d. 1, 2, 3 p., 2 d.). Kartu su minėtais asmenimis juridiniam asmeniui gali atstovauti ir kiti asmenys (CPK 56 str. j d.). M. L. (buv. J.) prie ieškinio ir dubliko nepridėjo jokių įrodymų, kad šiuo metu ji yra UAB „Mano aplinka“ darbuotoja. K. M. L. (buv. J.) nepateikė duomenų apie jos atitiktį CPK 55 ir 56 straipsniuose nustatytiems juridinių asmenų atstovavimui teisme keliamiems reikalavimams, ji negali būti pripažinta tinkamu juridinio asmens atstovu teisme. Ieškovo vardu padavusi ieškinį bei pateikusi dubliką M. L. (buv. J.) šioje byloje neturėjo teisės paduoti minėtų procesinių dokumentų. Tai reiškia, kad yra pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 3 p.). Atsakovė laikėsi prezumpcijos, kad ieškovo procesinis elgesys yra sąžiningas ir tai neteikė atsakovui pagrindo abejoti, kad prie ieškinio pridėtas ieškovės 2015-02-01 įgaliojimas Nr. MAP-I-000076 yra išduotas ieškovės darbuotojai. K. M. L. (buv. J.) nedirba UAB „Mano aplinka“, kilo abejonių jau po to, kai buvo pateiktas atsakovo atsiliepimas į ieškinį. Dėl to atsakovė klausimą dėl M. L. (buv. J.) įgalinimų vesti bylą teisme ieškovo vardu kvestionavimo iškėlė tik pateikdama tripliką.

81Ieškovė reiškia reikalavimą pripažinti neteisėtu Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintą bei atsakovo paaiškinimų suponuotą kvalifikacinį reikalavimą „būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“, kadangi, ieškovės nuomone, tai užkerta galimybę tiekėjui, neatitinkančiam šio kvalifikacinio reikalavimo, pasitelkti atitinkamą kvalifikaciją turinčius subtiekėjus. Ieškovė dublike reiškia nesutikimą su atsakovo argumentais, jog minėtas reikalavimas negali būti teisminio nagrinėjimo dalykas, nes ieškinio reikalavimo išsprendimas ieškovei nesukelti) tiesioginių padarinių, kadangi Konkurso sąlygų 20.8 punkto kvalifikacinį reikalavimą būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre ieškovė atitinka. Ieškovė neginčija fakto, kad ji atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkto kvalifikacinį reikalavimą būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre. Tačiau savo teisę reikalauti teisminės gynybos ieškovė nepagrįstai kildina iš taisyklių suformuluotų EBTT 2004-0624 sprendime C-212/02, kuriame pasisakyta dėl viešojo pirkimo konkurso nelaimėjusio dalyvio teisės siekti, kad sprendimas dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo būtų panaikintas. EBTT nurodė, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, kad su juo būtų sudaryta nagrinėjama viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą, nepaisant galimybės gauti nuostolių atlyginimą. Taigi EBTT suinteresuotumo buvimą laikė reikšminga aplinkybe, lemiančia teisės į teisminę gynybą buvimą. Teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar teisėtas interesas yra pažeistas ar ginčijamas. CPK 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas (LAT 2000-05-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-552/2000; 2003-05-12 nutartis c. b. Nr. 3K-3-589/2003; 2009-02-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-25/2009). Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, jog jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Tačiau, jeigu jie neįrodo, kad turi teisę ar teisėtą interesą dėl ginčo dalyko, tai ieškinys gali būti atmetamas taikant CPK 5 straipsnį dėl to, kad pareikštas netinkamo ieškovo - asmens, kuris neįrodė, jog jam priklauso teisė, kad jo teisė pažeidžiama ar ginčijama, kad jis turi teisinį interesą dėl ginčo dalyko (LAT 2006-05-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-36I/2006). VPĮ 93 straipsnio, reglamentuojančio teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus, 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo. Šio įstatymo 93 straipsnyje subjektu, turinčiu teisę kreiptis su ieškiniu į teismą, įvardijamas tiekėjas. Remiantis VPĮ 2 straipsnio 29 punktu, tiekėjas (prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas) – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė - galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Tačiau sprendžiant asmenų procesinio subjektiškumo klausimą teisiškai reikšmingas yra ne tik subjekto kaip tiekėjo statusas, bet ir jo teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutartimi. Dėl to, nepriklausomai nuo tiekėjo padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalu visada įvertinti, ar tiekėjas, skundžiantis perkančios organizacijos sprendimus, yra suinteresuotas skundžiamo sprendimo panaikinimu, t. y. ar skundžiamas sprendimas realiai riboja jo galimybes ir ar pripažinus skundžiamą sprendimą negaliojančiu, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Minėta, kad Konkurso sąlygų 20.8 punkto kvalifikacinį reikalavimą būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre ieškovas atitinka ir tai, kad toks kvalifikacinis reikalavimas Konkurso sąlygose yra nustatytas, nedaro jokios įtakos ieškovo teisėms, susijusioms su jo dalyvavimu Konkurse. Ieškovė dublike nurodo, kad vien ta aplinkybė, kad pati ieškovė atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkto kvalifikacinį reikalavimą, nepaneigia atsakovės išaiškinimo, kuriuo nurodoma, jog tiekėjas privalo atitikti ne tik Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, tačiau ir visus Konkurso sąlygų 20 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, neteisėtumo ir nepagrįstumo, ir kartu nepaneigia ieškovo teisės ginčyti tokį reikalavimą ir ieškovo teisinio suinteresuotumo šio pareikšto reikalavimo išsprendimu. Šis ieškovės argumentas galėtų būti laikomas teisiškai reikšmingu tuo atveju, jei ieškiniu būtų ginčijamos visos Konkurso sąlygų 20 punkto nuostatos, įtvirtinančios kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams, kurios ribotų ieškovo teisę konkuruoti su kitais tiekėjais dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, tačiau ieškovas iškėlė abejonę dėl Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo teisėtumo ii pareiškė konkretų reikalavimą pripažinti neteisėtu Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintą bei atsakovo paaiškinimų suponuotą kvalifikacinį reikalavimą ..būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“. Todėl ir ieškovės teisinis suinteresuotumas turi būti įrodytas ne apskritai, o ta apimtimi, kuria yra pareikštas minėtas reikalavimas. Ieškovės atitikties kitiems kvalifikaciniams reikalavimams pobūdis neturi reikšmės sprendžiant ieškovės teisinio suinteresuotumo, kad būtų pripažintas Konkurso sąlygų 20.8 punktas neteisėtu, buvimo klausimą.

82Ieškovė dublike nurodo, kad atsakovė klaidina teismą, teigdama, jog ieškovės pasiūlymas nėra atmestas ir kad atsakovė nesudarys sutarties su didesnę kainą negu ieškovė pateikusiu tiekėju. Ieškovė minėtus atsakovės teiginius galėtų traktuoti kaip klaidinančius tuo atveju, jei būtų nustatytos priešingos aplinkybės, t. y., kad ieškovės pateiktas pasiūlymas yra atmestas ir kad atsakovė sudarė ar yra pagrindo manyti, kad ateityje sudarys sutartį su didesnę kainą negu ieškovas pateikusiu tiekėju. Ieškovė, ką nors teigdama, tuo pačiu turi pareigą įrodyti tai, ką teigia. Kadangi ieškovė nepateikė jokių jos teiginius pagrindžiančių duomenų, tai yra pagrindo tvirtinti, kad ieškovė klaidina teismą kaltindama atsakovę nebūtais dalykais.

83Ieškovė Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintą bei atsakovės paaiškinimų suponuotą kvalifikacinį reikalavimą „būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“ neteisėtumą grindžia 2015-04-03 VPT išvada. Ieškovė remiasi VPT teiginiu, kad kvalifikacinius reikalavimus, nustatančius tiekėjų techninį pajėgumą, pirmiausia turi atitikti tas ūkio subjektas, kuris atliks atliekų tvarkymo paslaugas ar paslaugų dalį. Ieškovės nuomone, nėra pagrįsta reikalauti iš tiekėjo būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre, kadangi tiekėjas tai daliai paslaugų, kurią gali atlikti tik įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre subjektas, tiekėjas gali pasitelkti subtiekėją. Su tokia ieškovės nuomone nesutiktina. Atsakovė, nekartodama atsiliepime į ieškinį nurodytų argumentų, atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovės pirkimo dokumentuose įtvirtinti reikalavimai, įskaitant pirkimo objektui ir tiekėjų kvalifikacijai, tiesiogiai siejasi su viešojo pirkimo sutartimi ir nėra pertekliniai. Konkurso sąlygos, įskaitant ir 20.8 punkte nustatytą reikalavimą, yra susijusios su sutarties dalyku. Kitaip tariant. Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytas reikalavimas yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio. Perkamos paslaugos yra susijusios su atliekų surinkimu ir vežimu. Atliekų tvarkymo įstatymo 61 straipsnis nustato, kad atliekas surenkančios ir vežančios įmonės yra atliekų tvarkytojų valstybės registro objektai. Tai reiškia, kad perkamas paslaugas teisėtai gali teikti tik tos įmonės, kurios yra įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje nustatyta, kad atliekų tvarkymas - atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje nustatyta, kad atliekų tvarkytojas – įmonė, kuri surenka ir (ar) veža, ir (ar) naudoja, ir (ar) šalina atliekas, atlieka šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą. Prie atliekų tvarkytojų priskiriami prekiautojai atliekomis ar tarpininkai, vykdantys nurodytą veiklą. Perkamos paslaugos visa apimtimi yra priskirtinos atliekų tvarkymui, todėl nepaisant to, kokiai daliai paslaugų ieškovė pasitelktų subtiekėją, vis tiek likusią dalį paslaugų galėtų teikti pati tik būdama įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre. Jeigu ieškovė visas paslaugas pavestų vykdyti subtiekėjui, tai tokiu atveju Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 18 ir 20 dalių prasme ji būtų traktuojama kaip tarpininkas ar atliekų tvarkymo veiklos organizatorius ir tuo pačiu tai reikštų, kad ieškovei tokiai veiklai vykdyti būtų reikalinga būti įregistruotai atliekas tvarkančių įmonių registre. Tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkdamas subtiekėjus negali išvengti to, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytas reikalavimas. Bet kokiu atveju tiekėjui neatitinkant minėto kvalifikacijos reikalavimo nebūtų galima sudaryti viešojo pirkimo sutarties, nes priešingu atveju būtų pažeisti atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai, tačiau tai nereiškia, kad nustačius 20.8 punkte įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą yra ribojama tiekėjo teisė pasitelkti subtiekėjus. Iš to darytina išvada, kad Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintas bei atsakovės paaiškinimų suponuotas kvalifikacinis reikalavimas ,,būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“ negali būti laikomas neteisėtu.

84Ieškovė nesutinka su atsakovės paaiškinimu, pagal kurį Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytas reikalavimas tiekėją, pageidaujantį dalyvauti pirkime, įpareigoja pateikti mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais ir/arba technikos nuomos ar panaudos sutartis. Ieškovė dublike nurodo, kad atsakovė visiškai nepasisako dėl ieškovės išsakytų teiginių apie tiekėjo objektyvią galimybę pateikti tokius techninius dokumentus tokios technikos realiai neįsigijus nuosavybėn. Reaguodama į ieškovės priekaištą, atsakovė pareiškia, kad nėra jokio pagrindo teigti, jog ieškovė neturi galimybės pateikti reikalaujamų dokumentų. Sprendžiant iš ieškinio argumentų, darytina išvada, kad šalių pozicijos sutampa tuo klausimu, jog įrodinėdamas atitiktį Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui tiekėjas gali pateikti dvišalį savo ir įrangos turėtojo susitarimą (panaudos, nuomos, preliminariąją ar kt. sutartį), kuriame būtų įtvirtintas įrangos turėtojo įsipareigojimas perduoti įrangą tiekėjui sutarties vykdymo laikotarpiu naudotis. Sudarant panaudos, nuomos, preliminariąją ar kt. sutartį, kuria tiekėjui suteikiama įrangos naudojimo teisė, turėtų būti pakankamai apibrėžtas prievolės dalykas. Tai reiškia, kad jeigu ieškovė turi galimybę sudaryti panaudos, nuomos, preliminariąją ar kt. sutartį, tai tuo pačiu ir turi galimybę iš įrangos savininko gauti visus duomenis, įskaitant dokumentų kopijas, kurie identifikuoja sutarties dalyką. Ieškovė teigia, kad atsakovė nepateikia jokių objektyvių paaiškinimų, kodėl prievolės dalykas bus laikomas apibrėžtu pateikus būtent mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais, o ne kitu būdu. Šioje vietoje atsakovė yra priversta pripažinti, kad ji neįsivaizduoja, kaip gali būti įrodytas kitiems asmenims priklausančių mechanizmų prieinamumas ieškovei, nepateikus tų mechanizmų sąrašo. Paslaugų teikimui naudotini mechanizmai pagal teisės aktų reikalavimus privalo būti registruoti ir techniškai tvarkingi. Neregistruotų ir techniškai netvarkingų mechanizmų panaudojimas teisiškai neįmanomas, todėl ieškovės ar bet kurio kito konkurso dalyvio pajėgumas (c/t1 jure ir de Jucio) įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus gali būti įrodytas tik Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytu būdu, t. y. pateikiant mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais. Toks atsakovės reikalavimas negali būti laikomas neteisėtu, ką pripažino ir VPT savo 2015-04-03 išvadoje.

85Ieškovė laiko nepagrįstu Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytą reikalavimą pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems. Ieškovė dublike reiškia nuomonę, kad tokio reikalavimo nustatymo būtinumo nepagrindžia atsakovės siekis užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą. Ieškovės nuomone, atsakovė perkamų paslaugų operatyvumą gali pasiekti mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis: baudomis, delspinigiais ir kitomis sankcijomis bei sutarties vykdymo užtikrinimu, kuriuo atsakovė galėtų pasinaudoti paslaugų teikėjui netinkamai vykdant sutartį. Su tokia ieškovės nuomone nesutiktina. Konkurso sąlygų 20.14 punkte nustatytas reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio. Konkurso sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ 1 skyriaus „Šaligatvių ir laiptų priežiūros paslaugų teikimo techninės sąlygos“ 2.4 punkte įtvirtintas reikalavimas užtikrinti, kad pasibaigus pūgai ar iškritus gausiam sniegui, 2 lentelėje nurodyti šaligatviai ir takai turi būti pradėta valyti ne vėliau kaip per 1 valandą <...>. Konkurso sąlygų 4 priede „Techninė specifikacija“ 2 skyriaus „Gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių valymas" 8 punkte nurodyta: „Esant ekstremalioms situacijoms (kai kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai bei turtui), gatvių valymo darbams vadovauja Marijampolės miesto ekstremalių situacijų valdymo centras. Tuomet būtina vykdyti visus centro nurodomus darbus valandos bėgyje. Jiems, bei Aplinkos valdymo skyriaus užsakymams atlikti privalo būti paruošta ir nuolat palaikoma techniškai tvarkinga technika ir Įranga: slidumą mažinančių priemonių barstymo, sniego valymo ir išvežimo mechanizmai, sukaupta slidumą mažinančių priemonių 1 mėn. atsarga“. Sankcijų paslaugų teikėjui nustatymas savaime nelems jo pasirengimo greitai reaguoti į įvykius, su kuriais siejamas neatidėliotinų paslaugų teikimas. Sankcijų nustatymas ar taikymas turi skatinamąjį bei atgrasymo nuo sutarties pažeidimo poveikį tiekėjui, tačiau tiesiogiai nelemia jo pajėgumo vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Netesybos tėra tam tikra satisfakcija nukentėjusiai dėl sutarties pažeidimo šaliai, tačiau jos savaime neeliminuoja pačio sutarties pažeidimo. Tuo tarpu paslaugų teikimui skirtų priemonių nenaudojimas kitais tikslais lemia, kad atsiradus neatidėliotinų paslaugų poreikiui, paslaugos teikėjas galės paslaugas pradėti teikti valandos bėgyje, kadangi paslaugų teikimui reikalingos priemonės nebus užimtos ir galės būti tuoj pat panaudotos. Nenustačius reikalavimo pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, būtų neužtikrinta kad ekstremalios situacijos atveju būtų nedelsiant pradėta šalinti pasklidusios pavojingos atliekas ir su tuo atsiradusi grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai bei turtui. Reikalavimu pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, siekiama užtikrinti viešąjį interesą turintį esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams.

86Ieškovė ginčija atsakovės sprendimą ta apimtimi, kuria yra nenurodyta apatinė perkamų paslaugų kiekių riba. Ieškovė nesutinka su atsakovės argumentu, jog paslaugų apimties nukrypimą nuo pirkimo dokumentuose nurodytų orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių šalys negali kontroliuoti. Ieškovės nuomone, toks apatinės perkamų paslaugų kiekių ribos nenustatymas nėra pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis. Su tokia ieškovės nuomone nesutiktina. Paslaugų apimtis gali lemti klimato sąlygos, gamtos reiškiniai, nenumatytos ekstremalios situacijos, trečiųjų asmenų, už kuriuos nei viena iš šalių neatsakinga, veiksmai ir pan. Visos paminėtos aplinkybės pagrįstai laikytinos objektyviomis, lemiančiomis netikrumą ir tuo pačiu sudarančiomis pagrindą nenustatyti apatinės perkamų paslaugų kiekių ribos. Ieškovė apatinės perkamų paslaugų kiekių ribos nenustatymo neteisėtumą mėgina grįsti VPT rekomendacijomis dėl pirkimo dokumentuose nurodomo planuojamo įsigyti prekių, paslaugų ar darbų preliminaraus kiekio. Tačiau VPT rekomendacijos neturi preskriptyvaus pobūdžio, be to, jos yra pakankamai abstraktaus pobūdžio, parengtos atsietai nuo konkrečios situacijos specifikos. Tuo tarpu VPT išnagrinėjusi konkrečią situaciją, iš kurios yra kilęs šalių ginčas, bei atsižvelgdama į perkamų paslaugų ypatybes savo 2015-04-03 išvadoje nurodė, kad atsakovės sprendimas nenurodyti paslaugų mažinimo apatinės ribos yra pateisinamas. Manant priešingai, tektų pripažinti, kad atsakovė turėtų ieškovei apmokėti už paslaugų minimumą net ir tuo atveju, jei pastaroji dėl susiklosčiusių aplinkybių nesuteiktų minimalaus paslaugų kiekio.

87Vykdydama Teismo 2015-04-13 nutartį pateikti istorinius duomenis apie planuotų ir užsakytų paslaugų apimtis pagal ankstesnių paslaugų sutartis, atsakovė pateikė istorinių duomenų apie planuotų paslaugų apimtis 2014 metais 2011-12-28 skelbimo apie pirkimą Nr. AS-14056 (35.3) kopiją bei istorinių duomenų apie užsakytų paslaugų apimtis 2014 metais išrašą.

88Ieškinys tenkintinas iš dalies.

89Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė, kaip perkančioji organizacija, atviro konkurso būdu iki 2015-03-06 09.00 val. vykdė „Marijampolės savivaldybės gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugų pirkimą“ (Pirkimo Nr. 157170) (toliau – Pirkimas arba Konkursas) pagal Marijampolės savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2015-01-07 posėdžio protokolu Nr. K-5 patvirtintas Konkurso sąlygas. Kaip nurodyta skelbime, BVPŽ kodai: 90600000-3 (Valymo ir sanitarinės paslaugos miesto ir kaimo vietovėse bei kitos susijusios paslaugos); 90611000-3 (Gatvių valymo paslaugos); 90620000-9 (Sniego valymo paslaugos). Atsakovė 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) (toliau – Raštas 1) bei 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) (toliau – Raštas 2), atsakydama į ieškovės paklausimus CVP IS priemonėmis, pateikė Konkursų sąlygų paaiškinimus. Ieškovė, laikydama Konkurso sąlygų nuostatas bei jų paaiškinimus neteisėtais ir nepagrįstais, pateikė 2015-02-20 pretenziją dėl Raštais 1 ir 2 priimtų sprendimų prieštaravimo VPĮ ir kitiems teisės aktams, viešųjų pirkimų principams, bendriesiems sąžiningumo, teisingumo, protingumo principams (toliau – Pretenzija). Atsakovė, išnagrinėjusi Pretenziją, 2015-03-03 raštu „Dėl pretenzijos“ Nr. SA-2349 (35.3) priėmė sprendimą pretenziją atmesti kaip nepagrįstą, nepatenkinant nei vieno ieškovės vprašymo (toliau – Atsakymas į pretenziją). 2015-03-06 9.00 val. ieškovė pateikė Pirkimo pasiūlymą pagal atsakovės parengtas Konkurso sąlygas ir jų paaiškinimus.

90Pretenzijos argumentai. Atsakovė, reikalaudama iš tiekėjo atitikti visus Konkurso sąlygų 20 punkte, įskaitant Konkurso sąlygų 20.8 punktą, nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nepriklausomai nuo to, ar numatoma sutarties vykdymui pasitelkti subteikėjus, ar ketinama sutartį vykdyti pačiam, pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje, Konkurso sąlygų 23, 27 punktuose, teismų praktikoje įtvirtintą tiekėjų teisę viešojo pirkimo sutarties vykdymui remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Atsakovės Konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 20.14 punkto reikalavimas, kad šio kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai tiekėjai privalo pateikti, be kita ko, ir mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais, bei atitinkamas atsakovės šio punkto paaiškinimas nepagrįstai suponuoja tiekėjų pareigą dar iki tiekėjo pripažinimo Pirkimo laimėtoju įsigyti ar išsinuomoti techniką, tokiu būdu apribojant tiekėjų galimybę pateikti preliminarias sutartis, ribojant sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir proteguojant esamą paslaugų teikėją. Konkurso sąlygų 3 skyriaus 2 lentelės 20.14 punkto reikalavimas, kad Tiekėjas pateiktų deklaraciją, patvirtinančią, jog spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, laikytinas pernelyg aukštu, ribojančiu konkurenciją, pažeidžiančiu racionalaus lėšų panaudojimo principą, o atitinkamas atsakovės šio kvalifikacinio reikalavimo paaiškinimas ir pagrindimas siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą laikytini nepagrįstais, neproporcingais ir nebūtinais siekiamiems tikslams. Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ esančioje pastaboje atsakovė, nustatydama viršutinę perkamų paslaugų orientacinių apimčių didinimo ribą, tačiau nenustatydama apatinės perkamų paslaugų orientacinių apimčių mažinimo ribos, pažeidžia VPT išaiškinimą „Dėl pirkimo dokumentuose nurodomo planuojamo įsigyti prekių, paslaugų ar darbų preliminaraus kiekio“ (http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index neigaliems.php?pid=12118921124&cid=121189211443&sid=l&lan=LT), užkerta kelią objektyviai tiekėjams įsivertinti pasiūlymo kainą, suteikia atsakovei neribotą diskreciją mažinti paslaugų apimtis ar net visiškai jų atsisakyti, nepatiriant jokių realių neigiamų pasekmių ir tokiu būdu pažeidžiant tiekėjų teises ir teisėtus interesus.

91Pretenzijos atmetimo motyvai. Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytas reikalavimas yra nulemtas perkamų paslaugų, kurios susijusios su atliekų surinkimu ir vežimu, pobūdžio; priešingu atveju būtų pažeisti atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Konkurso sąlygų 20.14 punkte įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai įsipareigojimas perduoti įrangą tiekėjui sutarties vykdymo laikotarpiu naudotis turi būti išreikštas tiek aiškiai, kad perkančioji organizacija galėtų atsekti ir nustatyti objektyvią dalyvio galimybę remtis konkrečiais kito ūkio subjekto pajėgumais viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu; tiekėjo ir kito ūkio subjekto dvišaliame susitarime turi būti nurodyta konkreti įranga, nepriklausomai nuo to, kad ji nepriklauso pasiūlymo pateikimo metu tiekėjui. Konkurso sąlygų 20.14 punkto reikalavimas nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio, susijęs su siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą, o sankcijų paslaugų teikėjui nustatymas savaime nelems jo pasirengimo greitai reaguoti į įvykius, su kuriais siejamas paslaugų teikimas. Perkamų paslaugų pobūdis suponuoja tai, kad paslaugų apimties nukrypimą nuo atsakovės nurodytų orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių nei atsakovė, nei tiekėjas negali kontroliuoti, bei aplinkybės, nurodytos CK 6.253 straipsnyje.

92Dėl ieškinio 1 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ir teismų praktikai ta apimtimi, kuria atsakovė nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.8 punktą, reikalaudama, kad Konkurso sąlygų 20.8 punkto „būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“ ir kad kitų 20 punkto kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai tiekėjai negali pasitelkti subteikėjų.

93Pirkimo sąlygų 20.8 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „Tiekėjas yra įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre“. Šios kvalifikacijos atitikties įrodymui pateikiamas skenuotas elektroninėje formoje „Išrašas iš atliekas tvarkančių įmonių registro (ATĮR)“ (toliau – I Kvalifikacinis reikalavimas).

94Atsakydama į ieškovės klausimą, ar galima I Kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsakovė Rašte 1 nurodė: Atsakymas į 1 klausimą. Konkurso sąlygų 20 punkte nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime. Tai reiškia, kad pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi atitikti taip pat ir Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, t. y. tiekėjas turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, nepriklausomai nuo to, ar jis numato sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėjus, ar ketina sutartį vykdyti pats. Šiuo atveju subtiekėjo pasitelkimas nėra ta aplinkybė, dėl kurios tiekėjo atžvilgiu nebūtų taikomi Konkurso sąlygose numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai.

95Kaip nurodė ieškovė Pretenzijoje, pagal atsakovės Rašte 1 pateiktą 20.8 punkto kvalifikacinio reikalavimo paaiškinimą būtent pats tiekėjas turi atitikti I Kvalifikacinį reikalavimą, t. y. būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, nepriklausomai nuo to, ar jis numato sutarties vykdymui pasitelkti subteikėjus, ar ketina sutartį vykdyti pats. Be to, iš šio paaiškinimo suprastina, jog tiekėjas turėtų atitikti VISUS Konkurso sąlygų 20 punkte numatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Ieškovės teigimu, iš tiekėjo reikalaujant atitikti apskritai visus kvalifikacinius reikalavimus paneigiama VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje, Konkurso sąlygų 23, 27 punktuose, teismų praktikoje įtvirtinta tiekėjo galimybė viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasiremti kitų ūkio subjektų pajėgumais.

96Atsižvelgus į šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus motyvus bei argumentus, darytina išvada, jog, siekiant išspręsti ginčą šioje byloje, būtina išsiaiškinti dėl I Kvalifikacijos reikalavimo turinio, t. y. ar I Kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti pats tiekėjas ir ar neužtenka to, kad tiekėjas, neatitikdamas šio reikalavimo, pasitelkia subtiekėją, kuris šį reikalavimą atitinka.

97Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį atsakovei nustatyta pareiga įsitikinti tiekėjo kompetencija, patikimumu ir pajėgumu, kitaip tariant – kvalifikacija, vykdyti pirkimo sutartį. Tuo tikslu perkančioji organizacija nustato kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja, kad tiekėjai pateiktų atitinkamus dokumentus ir informaciją. Tačiau perkančiosios organizacijos nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi būti minimalūs. Kas atitinka šią minimalių kvalifikacijos reikalavimų sąvoką, vertintina kiekvieno pirkimo atveju. Pritartina ieškovei, jog naudodamasi diskrecijos teise nustatyti, kokius minimalius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pats pirkime ketinantis dalyvauti tiekėjas (kiekvienas iš tiekėjų grupės narių), o dėl kokių kvalifikacinių reikalavimų atitikties įrodinėjimo jis gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, perkančioji organizacija turėtų siekti kuo mažiau riboti tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime bei įvertinti pirkimo objekto specifiką ir pobūdį. Taigi kiekvienam pirkime dalyvaujančiam tiekėjui nustatomais minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais negalima paneigti VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos tiekėjų teisės įrodinėti savo kvalifikaciją, remiantis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ši teisė į VPĮ yra perkelta iš Direktyvos 2004/18/EB 47 straipsnio 2 dalies bei 48 straipsnio 3 dalies, kuriose nurodyta, kad vertinant ekonominę ir finansinę padėtį ar techninius ir (ar) profesinius pajėgumus, prireikus, konkrečios sutarties atveju ir kai tai yra tinkama, ūkio subjektas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepriklausomai nuo to, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su šiais subjektais.

98VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta tiekėjų teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Nors Atsakyme į pretenziją atsakovė teigia, kad Konkurso sąlygų 20.8 punktą dera aiškinti atsižvelgiant į jame įtvirtintų nuostatų ryšį su kitomis Konkurso sąlygomis, tačiau sistemiškai įvertinus Konkurso sąlygas, jose nėra draudimo remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Konkurso sąlygų 27 punkte taip pat numatyta, jog kai pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nurodo, kad sutarties vykdymo metu jis numato remtis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų), su kuriais pasiūlymą pateikiantis tiekėjas nėra sudaręs jungtinės veiklos sutarties, pajėgumais, tiekėjas tokiu atveju privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius jo galimybes sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais. Konkurso sąlygų 23 punkte numatyta, jog jei tiekėjas numato sutarčiai vykdyti pasitelkti subteikėjus, subteikėjai privalo atitikti 20.1 ir 20.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus šiuos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus elektroninėje formoje. Taip pat subteikėjai turi turėti kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus toms paslaugoms (atestatus, leidimus, licencijas ir kt.), kurioms vykdyti pasitelkiamas subteikėjas, bei tiekėjas turi pateikti šių dokumentų kopijas Perkančiajai organizacijai. Taigi Konkurso sąlygose nėra nurodyto draudimo tiekėjui pasitelkti subteikėjus ar reikalavimo tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus išpildyti pačiam tiekėjui, nesiremiant kitų ūkio subjektų turimais pajėgumais. Kita vertus, kaip nurodoma Konkurso sąlygų 4 punkte, Pirkimas vykdomas vadovaujantis VPĮ, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiais pirkimo dokumentais. Taigi atsakovė, vykdydama šį Pirkimą, įsipareigojo laikytis VPĮ, todėl Konkurso sąlygų nuostatos, draudžiančios ar ribojančios tiekėjų galimybes remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, būtų akivaizdžiais nesuderinamos su minėta VPĮ 32 straipsnio 3 dalimi.

992012 m. VPĮ I–III skyrių komentare nurodoma, jog iš esmės, jeigu subrangovai, subteikėjai ar subtiekėjai atitinka pirkimo sąlygų keliamus reikalavimus ir pirkimo sąlygose bei sutartyje nėra draudimo juos pasitelkti, subrangovai, subteikėjai ar subtiekėjai galėtų būti pasitelkiami. Be to, teisė pasitelkti subteikėjus sietina su tikslu įtraukti j pirkimą kuo daugiau potencialių tiekėjų, sudaryti jiems lygias sąlygas dalyvauti pirkimo procedūrose, skatinti konkurenciją, užtikrinti perkančiajai organizacijai platesnes galimybes vertinant gautus pasiūlymus ir nustatant pirkimo laimėtoją (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-23 nutartis c. b. Nr. 2A-937/2011). Taip pat galimybės remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais sudarymas leidžia didesniuose pirkimuose dalyvauti ne tik didelėms, tačiau ir smulkioms bei vidutinėms įmonėms. Taigi akivaizdu, kad priešingas teisės aktams, teismų praktikos išaiškinimams atsakovės šio punkto paaiškinimas yra visiškai nepagrįstas, nes riboja tiekėjų sąžiningą konkurenciją.

100Atsakovė būtinybę pačiam tiekėjui atitikti šį kvalifikacinį reikalavimą, nepriklausomai nuo to, ar pasitelkiamas šios sutarties vykdymui subtiekėjas, grindžia perkamų paslaugų pobūdžiu, Atsakyme į pretenziją nurodydama: Konkurso sąlygos, įskaitant ir 20.8 punkte nustatytą reikalavimą, yra susijusios su sutarties dalyku. Kitaip tariant, Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytas reikalavimas yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio. Perkamos paslaugos yra susijusios su atliekų surinkimu ir vežimu. Atliekų tvarkymo įstatymo 61 straipsnis nustato, kad atliekas surenkančios ir vežančios įmonės yra atliekų tvarkytojų valstybės registro objektai. Tai reiškia, kad perkamas paslaugas teisėtai gali teikti tik tos įmonės, kurios yra įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre. Tuo pačiu tai reiškia, kad konkurencija galima tik tarp tiekėjų, kurie atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą reikalavimą.

101Tačiau, pritariant ieškovės argumentams, pažymėtina, jog Pirkimo objektą sudaro ne tik atliekų surinkimas ir vežimas, tačiau didesnę dalį sudaro gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo paslaugos. Neginčytina aplinkybė, kad tokias perkamas paslaugas, kaip atliekų surinkimas ir vežimas, ir/ar pavojingų atliekų tvarkymas, gali teikti tik įmonės, įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre bei turinčios atitinkamą licenciją, tačiau, teismo nuomone, minėtų paslaugų teikimui tiekėjui neturėtų būti draudžiama pasitelkti atitinkamą kvalifikaciją turinčius subteikėjus, juolab, kad tokių paslaugų dalis yra gana nedidelė palyginti su bendra šiuo Pirkimų perkamų paslaugų apimtimi. Taigi nesutiktina ir su tokiais atsakovės teiginiais, kad iš tiekėjo nereikalaujant pačiam atitikti minėto kvalifikacinio reikalavimo, būtų pažeisti atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Vien pasiremdama perkamų paslaugų pobūdžiu, atsakovė negali pateisinti savo draudimo šio kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai pasitelkti subteikėjus.

102Be to, atsakovė, siekdama pateisinti minėtą draudimą pasitelkti subteikėjus, remiasi aplinkybe, kad subrangos ir jungtinės veiklos teisiniai santykiai skiriasi, Atsakyme į pretenziją nurodydama: Pagrindinis subtiekimo (subrangos) skirtumas nuo jungtinės veiklos tas, kad subtiekėjo (subrangovo), priešingai nei partnerio, tiesiogiai su perkančiąja organizacija nesieja prievoliniai teisiniai santykiai: pasiūlymą teikia, viešojo pirkimo sutartį sudaro, už jos vykdymą atsako tik pasiūlymą pateikęs tiekėjas-dalyvis. Taigi subtiekėjas (subrangovas) tik vykdo dalyviui, viešojo pirkimo sutarties kontrahentui, tenkančių prievolių dalį, bet už visas savo prievoles dalyvis atsako perkančiajai organizacijai (CK 6.650 str.). Taigi šiuo atveju visiškai pagrįsti yra Konkurso sąlygų reikalavimai, pagal kuriuos tiekėjas, nors ir numatantis pasitelkti subtiekėjus, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Tuo tarpu kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų (jungtinės veiklos partnerių) grupė, konkurso laimėjimo atveju sudarius sutartį į teisinius santykius su perkančiąja organizacija įstos visi grupės nariai ir už sutarties vykdymą atsakys taip pat visi grupės nariai. Šiuo atveju atskiras grupės narys 20.8–20.9 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų galėtų neatitikti, jei jo prisiimtiems įsipareigojimams pirkimo sutarčiai vykdyti nėra būtina turėti 20.8–20.9 punktuose nustatytą kvalifikaciją.

103Pažymėtina, jog šiuo atsakovės paaiškinimu tik nurodoma, kad subrangos teisinių santykių atveju už viešojo pirkimo sutarties vykdymą atsakingu laikomas pats pasiūlymą pateikęs tiekėjas-dalyvis, tuo tarpu jungtinės veiklos sutarties atveju visi ūkio subjektų grupės nariai įstoja į teisinius santykius su perkančiąja organizacija, tačiau nepaaiškinama, kuo tai susiję su draudimu tiekėjams Konkurso sąlygų 20.8 ir 20.9 punkte nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams pasitelkti subteikėjus ir kaip subteikėjų pasitelkimas šių reikalavimų atitikčiai galėtų pažeisti ir/ar mažiau užtikrinti atsakovės interesus.

104Grįsdama I Kvalifikacinio reikalavimo būtinumą, atsakovė Atsakyme į pretenziją cituoja LAT 2014-10-03 nutartį c. b. Nr. 3K-3-411/2014, kurioje aplinkybės nėra identiškos: toje byloje ginčas kilo dėl to, kad Perkančioji organizacija nepagrįstai laimėtoju pripažino neturintį teisės atitinkama veikla (ginčo kasos aparatų išregistravimu) verstis subjektą, kuris, pateikdamas pasiūlymą, kartu nebuvo nurodęs jokių pasitelkiamų subteikėjų. Tuo tarpu nagrinėtu atveju atsakovės paaiškinimas akivaizdžiai užkerta kelią tiekėjams, įskaitant ieškovę, minėtą kvalifikacinį reikalavimą išpildyti pasitelkiant subteikėją. Be to, minėtoje byloje LAT sprendė, kad „trečiasis asmuo buvo nepajėgus sudaryti ir įgyvendinti Sutarties, todėl, jo pasiūlyme nesant nurodytų kitų ūkio tiekėjų (partnerių ar subteikėjų), kurie turėtų teisę išregistruoti ginčo kasos aparatus, perkančioji organizacija privalėjo UAB „ASPA“ kvalifikaciją pripažinti netinkama, o pasiūlymą atmesti“. Taigi minėtu paaiškinimu, priešingai negu teigia atsakovė, išaiškinama, jog reikalavimo atitikčiai tiekėjas galėjo pasitelkti subteikėją. Tad akivaizdu, kad atsakovės Atsakyme į pretenziją nurodomas papildomas teisinis pagrindas neatitinka to, kas iš tiesų buvo konstatuota minėtoje LAT nutartyje.

105Sutiktina su ieškovės argumentais, jog draudimas ar nepagrįstas ribojimas pasitelkti subteikėjus yra niekaip nesuderinamas su teismų praktikos išaiškinimais ir kitose bylose. Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, jog viešuosiuose pirkimuose negali būti draudžiama pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus – kad tiekėjas būtų laikomas atsakingu už viešojo paslaugų pirkimo sutarties vykdymą, nereikalaujama, kad asmuo, kuris sudaro sutartį su perkančiąja organizacija, pats tiesiogiai galėtų teikti paslaugą iš nuosavų išteklių (žr.: Teisingumo Teismo 1994-04-14 sprendimą byloje Nr. C-389/92, Rink. [1994] 1-01289, B. N. Groep, 13 pastraipa ir 1999-12-02 sprendimą byloje Nr. C-176/98, H. I., Rink. [1999], 1-8607, 23, 24 ir 26 pastraipa, 2007-01-18 sprendimą byloje Nr. C-220/05 SEDL, Rink. [2007], 1-00385, 2004-11-18 sprendimą byloje Nr. C-126/03, Komisija prieš Vokietiją, Rink. [2004], 1-11197). Taigi tiekėjas sutarčiai vykdyti gali pasitelkti ir subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (išskyrus tokius atvejus, kuomet pirkimo objektas reikalauja paslaugas suteikti, darbus atlikti ar prekes patiekti asmeniškai ar pirkimo sąlygos numato kitą teisėtą pagrindą riboti subrangovų pasitelkimą). Draudimas pasitelkti subrangovus būtų nesuderinamas su Direktyvos 2004/18/EB preambulės 2 konstatuojamosios dalies nuostatomis, pagal kurias sudarant viešųjų pirkimų sutartis turi būti laikomasi SESV principų ir išvengiama visų kliūčių laisvam prekių, paslaugų judėjimui, taip pat su minėta Teisingumo Teismo praktika. Be to, pažymėtina, kad tiekėjui pateikus įrodymus, kad jis remiasi kito ūkio subjekto pajėgumais su tikslu įrodyti atitiktį konkrečiam kvalifikacijos reikalavimui, tiekėjas pats nebeturi įrodinėti savo atitikimo tokiam kvalifikacijos reikalavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-05-23 nutartis c. b. Nr. 2A-937/2011). Taigi atsakovės bandymas riboti tiekėjų teisę pasitelkti subteikėjus vertintinas kaip prieštaraujantis įtvirtintai teismų praktikai.

106Darytina išvada, jog atsakovė savo paaiškinimais nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę pasitelkti subteikėjus Konkurso sąlygų 20.8 punkto ir kitų 20 punkte įtvirtintų reikalavimų atitikčiai, tokiu būdu paneigiant tiekėjų galimybę kvalifikaciją grįsti kitų ūkio subjektų pajėgumais ir ribojant tiekėjų konkurenciją. Akivaizdu, kad reikalavimas tiekėjui būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, negali būti pateisinamas poreikiu, kad tokias paslaugas būtinai teiktų tiekėjas asmeniškai, nes minėtas reikalavimas galėtų būti pilnai užtikrintas pasitelkiant atitinkamą kvalifikaciją turintį subteikėją, tiekėjui užtikrinant, kad jis subteikėjo pajėgumais turės galimybę remtis visą sutarties galiojimo laikotarpį. Todėl atsakovė turi panaikinti tokį neteisingą išaiškinimą, nurodant, jog tiekėjai Konkurso sąlygų 20.8 ir 20.9 punktų kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai gali pasitelkti subteikėjus.

107LAT 2013-12-03 Apžvalgoje yra pasisakęs, kad „Subtiekėjai (subrangovai) – ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais VPĮ straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kokybinės atrankos reikalavimai (pvz., neteistumas, socialinės įmonės statusas) bei tikrinama atitiktis jiems. Be to, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi išviešinti savo subtiekėjus (subrangovus) (VPĮ 24 str. 3 d.), jis gali būti paprašytas nurodyti subtiekimo dalį viešojo pirkimo sutarties vykdyme (VPĮ 36 str. 1 d. 10 p.), subtiekėio (subrangovo) pakeitimas po viešojo pirkimo (koncesijos) sutarties sudarymo, nors tai joje buvo numatyta, gali būti pripažintas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu (Teisingumo Teismo 2010-04-13 S. W., C-91/08. Rink. 2010, p. 1-2815) ir pan. “.

108VPĮ 32 straipsnio „Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje nustatyta, kad Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Taigi tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Pagal VPĮ 32 straipsnio dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ryšiai jam bus prieinami. Tos pačios nuostatos taikomos ir pirkime dalyvaujant ūkio subjektų grupei. Pagal VPĮ nuostatas perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangovų pasitelkimą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (subtiekėjus) (VPĮ 24 str. 5 d., 32 str. 3 d.). Iš paminėtų nuostatų darytina išvada, kad kvalifikacijos atitikties įrodymui tiekėjas turi pateikti dokumentus, susijusius su tiekėjų kvalifikacija – jų ekonominiu, profesiniu, techniniu pajėgumu, teise verstis tam tikra veikla, dokumentus, įrodančius, kad pasitelkiami subrangovai tiekėjui bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį (susitarimų, ketinimo protokolų, sutarčių ar kt. skaitmenines dokumentų kopijas), duomenis apie subrangovus, kuriuos tiekėjas ketina pasitelkti darbų vykdymui, darbų paskirstymą tarp jų ir dokumentus, įrodančius, kad pasitelkiami subrangovai tiekėjui bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį (susitarimų, ketinimo protokolų, sutarčių ar kt. skaitmenines dokumentų kopijas) bei dokumentus, įrodančius jog subrangovai turi teisę verstis jiems priskirta veikla.

109Atsakovė atsiliepime nurodo, jog nėra jokio pagrindo prašyti šiam reikalavimui taikyti teisminę gynybą, kadangi ieškovė pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad ji yra įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre ir tai reiškia, kad ji atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, todėl, atsakovės teigimu, šio ieškinio reikalavimo išsprendimas ieškovei nesukeltų tiesioginių padarinių ir tai nesudaro pagrindo ieškovei Konkurso sąlygų 20.8 punkto nuostatas skųsti teismui, t. y. tai negali būt teisminio nagrinėjimo dalykas. Su šiais atsakovės teiginiais dėl tariamo ieškovės nesuinteresuotumo šio reikalavimo išsprendimu nesutiktina, nes jie grįsti klaidinančiais teiginiais. Pagal CPK 5 straipsnio 1 dalį teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami, todėl įstatymas garantuoja teisminę pažeistos ar ginčijamos teisės gynybą tik tuo atveju, jei pažeista ar ginčijama besikreipiančio į teismą, o ne trečiojo asmens teisė. Tačiau tai, kad ieškovė turi teisinį suinteresuotumą šio reikalavimo išsprendimu, pagrindžia: 1. Kaip nurodė Teisingumo Teismas, perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra turi būti prieinama bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris yra ar buvo suinteresuotas, kad su juo būtų sudaryta nagrinėjama viešojo pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo gali arba galėjo patirti žalą, nepaisant galimybės gauti nuostolių atlyginimą (EBTT 2004-06-24 Sprendimas Komisija prieš A-iją, C-212/02, nepaskelbtas rinkinyje), nuo to momento, kai perkančioji organizacija išreiškia savo valią, galinčią sukelti teisines pasekmes (EBTT 2005-01-11 S. S. ir RPL Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1). Be to, tam, kad galima būtų pasinaudoti perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo, peržiūrėjimo procedūromis, užtenka parodyti teisinį suinteresuotumą viešojo pirkimo sutarties sudarymu, o toks teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu nebūtinai sietinas su formaliu dalyvio ar kandidato statusu (nurodytas EBTT S. S. ir RPL Lochau). Taigi tai, kad ieškovė, nepaisant to, jog nesutiko su nepagrįstomis Konkurso sąlygomis, nagrinėtinu atveju pateikė šiame Pirkime pasiūlymą, neabejotinai rodo jos teisinį suinteresuotumą viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir atitinkamai pagrįstų Konkurso sąlygų nustatymu. 2. Pakartotinai atkreiptinas dėmesys į atsakovės 2015-02-13 rašte pateiktą išaiškinimą, pagal kurį, kaip jau minėta, iš tiekėjo reikalaujama atitikti visus Konkurso sąlygų 20 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius, nepriklausomai nuo to, ar jis numato sutarties vykdymui pasitelkti subteikėjus, ar ketina sutartį vykdyti pats. Vien aplinkybė, kad ir pati ieškovė galimai atitinka Konkurso sąlygų 20.8 punkto kvalifikacinį reikalavimą (nors to atsakovė ne tik, kad nėra konstatavusi, bet ir yra pareikalavusi iš ieškovės atitinkamų paaiškinimų, susijusių su registracijos datomis), nepaneigia atsakovės 2015-02-13 rašte pateikto išaiškinimo, kuriame nurodoma, jog Tiekėjas privalo pats atitikti ne tik Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą, tačiau ir visus Konkurso sąlygų 20 punkte nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, neteisėtumo ir nepagrįstumo, ir kartu nepaneigia ieškovės teisės ginčyti tokį reikalavimą ir ieškovės teisinio suinteresuotumo šio pareikšto reikalavimo išsprendimu. Teismo nuomone, atsakovės išaiškinimas, kuriuo įtvirtintas reikalavimas tiekėjui atitikti visus Konkurso sąlygų 20 punkto minimalius kvalifikacinius reikalavimus, neabejotinai galėjo sutrukdyti ieškovei tinkamai dalyvauti viešajame pirkime, pateikiant tinkamai pagrįstą pasiūlymą su objektyvia pasiūlymo kaina. Teismų praktikoje pažymima, kad teismai, nepriklausomai nuo subjekto teisinės ir faktinės (pavyzdžiui, iš viešojo pirkimo konkurso pašalintas tiekėjas dėl neatitikties kokybinės atrankos kriterijams) padėties viešojo pirkimo procedūrose, privalo visada įvertinti, ar toks subjektas yra suinteresuotas skundžiamos viešojo pirkimo sutarties sudarymu, įskaitant ir tuos atvejus, kai, pripažinus skundžiamą sutartį negaliojančia, jis pagrįstai galėtų tikėtis, kad iš naujo vykdomos viešojo pirkimo procedūros leis jam konkuruoti su kitais tiekėjais dėl naujos viešojo pirkimo sutarties sudarymo (žr., pavyzdžiui, LAT 2009-02-02 nutartį c. b. Nr. 3K-3-25/2009). Todėl teismo konstatavimas, jog atsakovė nepagrįstai savo išaiškinimu reikalauja iš tiekėjo pačiam atitikti visus Konkurso sąlygų 20 punkte įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus ir tokiu būdu užkerta kelią kai kurių kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai pasiremti kitų ūkio subjektų pajėgumais, neabejotinai sukeltų tiesioginius padarinius ieškovės teisinei padėčiai. Teismui atkūrus iki pažeidimo buvusią teisinę padėtį, atsakovė turėtų iš naujo skelbti viešąjį pirkimą pagal teisėtas ir pagrįstas konkurso sąlygas, o tiekėjams būtų sudarytos galimybės objektyviai nustatyti pasiūlymo kainą bei pateikti tinkamus ir pagrįstus pasiūlymus. Nors, įvykus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrai, paaiškėjo, jog ieškovės pasiūlymo kaina yra mažiausia ir pasiūlymas nėra atmestas, tačiau, teismo nuomone, galimybė, jog atsakovė nesudarys sutarties su didesnę kainą negu ieškovė pateikusiu tiekėju, nėra atmesta. Kadangi šiame Pirkime tebevykdomos tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo/tikslinimo procedūros, ieškovės pasiūlymas bet kuriuo momentu gali būti atmestas dėl neatitikties ieškovės skundžiamiems nepagrįstiems/neteisėtiems atsakovės nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, o, ieškovę pašalinus iš Pirkimo procedūrų kaip neatitinkančią kvalifikacinių reikalavimų, sutartis būtų sudaryta su vieninteliu Pirkime likusiu dalyviu, kurio pasiūlymo kaina žymiai didesnė.

110Teismas papildomai pažymi, jog skundžiamas atsakovės Konkurso sąlygų išaiškinimas yra nesuderinamas ne tik su įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, teismų praktika, tačiau ir su VPT 2015-04-03 Išvada. Kaip nurodo VPT, pagal VPĮ nuostatas Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose negali nustatyti sąlygų, ribojančių subrangovų pasitelkimą, o gali tik iš tiekėjų reikalauti išviešinti subrangovus (subtiekėjus) (VPĮ 24 str. 5 d., 32 str. 3 d.). VPT konstatavo, jog kvalifikacinius reikalavimus, nustatančius tiekėjų techninį pajėgumą, pirmiausia turi atitikti tas ūkio subjektas, kuris atliks atliekų tvarkymo paslaugas ar paslaugų dalį. Jeigu atliekų tvarkymo paslaugas teiks ir tiekėjas, ir subteikėjas, tada jie abu turi būti įrašyti į atliekas tvarkančių įmonių registrą. Jeigu atliekų tvarkymo paslaugas teiks tik subtiekėjas, tai būtent jis turi būti įrašytas į atliekas tvarkančių įmonių registrą.

111Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi, atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą. Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (2011-05-03 įsakymo Nr. Dl-368 redakcija), 31 punkte įtvirtinta, kad „Atliekų surinkimo ir (ar) vežimo veikla gali verstis tik šių Taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka užregistruota įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme atliekas surenkančioms ir vežančioms įmonėms nustatytus reikalavimus“. Taisyklių 57 punkte ,,Atliekų tvarkytojų valstybės registras” numatyta, jog atliekas tvarkančios įmonės, vykdančios bent vieną iš nurodytų atliekų tvarkymo veiklos rūšių, privalo registruotis Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – Registras): 57.1. atliekų surinkimas ir (ar) vežimas (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą); 57.2. atliekų apdorojimas (įskaitant atvejus, kai apdorojimo veiklai taikoma išimtis turėti Leidimą); 57.3. prekyba atliekomis ir (ar) tarpininkavimas; 57.4. pavojingųjų atliekų laikymas jų susidarymo vietoje ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingųjų – ilgiau kaip vienerius metus

112Teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, jog ieškovė, kaip Pirkime dalyvaujanti tiekėja, taip pat turi būti įrašyta į Atliekas tvarkančių įmonių registrą, kadangi ji atlieka atliekų tvarkymo organizavimą. Tačiau, atsakovės atstovo teigimu teismo posėdyje, pats Pirkime dalyvaujantis tiekėjas neprivalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licencijos su teise rinkti ir saugoti pavojingas atliekas, nes pakanka, kad tokią licenciją turės tiekėjo pasamdytas subtiekėjas (subrangovas). Teismas šiuos atsakovės atstovo argumentus vertina kaip logiškai neargumentuotus.

113Atliekų tvarkymo organizavimą reglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, jog atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atliekas perduoti atliekų tvarkytojams arba gali tvarkyti atliekas pats. Vadovaujantis šio straipsnio 10 dalimi, atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus, šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą. Šio straipsnio 12 dalyje numatyta, jog įmonės, dėl kurių veiklos susidaro atliekų, nelaikomos atliekų tvarkytojais, jeigu atliekos laikinai laikomos jų susidarymo vietoje iki jų surinkimo.

114Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog organizuoti reikalinga tiek visų atliekų tvarkymą, tiek ir pavojingų atliekų tvarkymą, sprendžia, jog visiškai nelogiškai elgiasi atsakovė, pavojingų atliekų tvarkymo organizavimui tiekėjui leisdama pasisamdyti subrangovą (nereikalaujant, kad pats tiekėjas turėtų pavojingų atliekų tvarkymo licenciją), o atliekų tvarkymui reikalaudama, kad pats tiekėjas būtų įregistruotas Atliekas tvarkančių įmonių registre, nežiūrint į tai, kad pats tiekėjas gali nevykdyti nei vienos iš Taisyklių 57 punkte išvardintų atliekų tvarkymo veiklos rūšių. Teismo nuomone, tuo atveju, jeigu pasiūlymą teikiantis tiekėjas pats asmeniškai neteiks nei vienos iš Taisyklių 57 punkte išvardintų atliekų tvarkymo veiklos rūšių (o pasitelks tam subtiekėjus), atsakovės reikalavimas, kad pats Tiekėjas būtų įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre, pripažintinas ribojančiu subrangovų pasitelkimą ir naikintas kaip prieštaraujantis teisės aktams, teismų praktikai ir VPT Išvadai.

115Dėl ieškinio 2 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) ir 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ta apimtimi, kuria atsakovė nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.14 punkto kvalifikacinio reikalavimo dalį, reikalaudama, kad tiekėjas jau kartu su pasiūlymu pateiktų mechanizmų registracijos pažymėjimus bei techninės apžiūros talonus, apribodamas tiekėjo galimybes remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais bei preliminariomis sutartimis.

116Konkurso sąlygų 20.14 punkte įtvirtinta, kad „Tiekėjas turi turėti pakankamai technikos, kad galėtų laiku ir kokybiškai suteikti konkurso sąlygose aprašytas gatvių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių valymo vasaros ir žiemos metu, gatvių ir šaligatvių barstymo slidumą mažinančiomis medžiagomis, viešųjų tualetų eksploatavimo, šiukšliadėžių ištuštinimo paslaugas, t. y. ne mažiau, kaip: 2 mechaninio šlavimo-surinkimo mechanizmus, iš jų 1 iki 4 tonų bendros masės; 2 vakuuminius šlavimo-siurbimo mechanizmus, iš jų 1 iki 4 tonų bendros masės;4 mechanizmus, skirtus paskleisti slidumą mažinančias medžiagas (medžiagos dozavimas 5 + 60 g/m2), iš jų 1 iki 8 tonų bendros masės; 8 sniego stumdymo mechanizmus;4 sniego stumdymo-barstymo mechanizmus skirtus šaligatviams; <...>“. Kvalifikacijos įrodymui turi būti pateiktas „l. Mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašas, mechanizmų registracijos pažymėjimai su galiojančiais apžiūros talonais ir/arba technikos nuomos ar panaudos sutartys. Jeigu transporto priemonės nėra tiekėjo nuosavybė, pateikti įrodančius dokumentus, kad konkurso laimėjimo atveju tiekėjui bus suteikta teisė jas eksploatuoti. 2. Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems“ (toliau – II Kvalifikacijos reikalavimas).

117Atsakovė, atsakydama į ieškovės klausimą dėl galimybės šio kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai pateikti dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo galimybę įsigyti, pradėti nuomoti ar kitais teisiniais pagrindais valdyti techniką, konkurso laimėjimo atveju pradėjus teikti paslaugą, Atsakyme į pretenziją nurodė: ,,Atsakymas į 6 klausimą. Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20 14 punkte nurodytas reikalavimas tiekėjui pateikti įrodančius dokumentus, kad konkurso laimėjimo atveju tiekėjui bus suteikta teisė eksploatuoti priemones, tuo atveju jeigu jos nėra tiekėjo nuosavybė. Ar tiekėjui yra suteikta teisė eksploatuoti priemones turi būti sprendžiama ne iš sutarties pavadinimo, o iš jos turinio, t. y. iš to, kaip yra suformuluotos sutarties sąlygos. Jei tiekėjas pateiks panaudos, nuomos ar kokią kitą sutartį, iš kurios bus aišku, kad tiekėjui sutartimi yra suteikiama teisė naudotis paslaugų teikimui reikalingomis priemonėmis, tai bus traktuojama, kad tiekėjas atitinka Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog Konkurso sąlygų 20.14 punktas Tiekėją, pageidaujantį dalyvauti pirkime, įpareigoja pateikti mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais ir/arba technikos nuomos ar panaudos sutartis. Tai reiškia, kad sutartyse, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, taip pat turi atsispindėti duomenys, kurių pagrindu būtų galima identifikuoti mechanizmus, t. y. turi būti nurodytas perduodamų naudotis mechanizmų sąrašas, jų registracijos pažymėjimai su galiojančiais techninės apžiūros talonais.“

118Taigi atsakovė tokiu savo paaiškinimu atkreipė dėmesį į tai, jog II Kvalifikacinis reikalavimas įpareigoja tiekėją pateikti ne tik mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, tačiau ir mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais. Atsakovė, grįsdama tokio kvalifikacinio reikalavimo būtinumą, Atsakyme į pretenziją nurodo: Šis įsipareigojimas turi būti išreikštas tiek aiškiai, kad perkančioji organizacija galėtų atsekti ir nustatyti objektyvią dalyvio galimybę remtis konkrečiais kito ūkio subjekto pajėgumais viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas gali remtis kito ūkio subjekto techniniu pajėgumu (įranga, pvz., transporto priemone), bet operacijas, veiksmus su šia įranga gali atlikti tik pats tiekėjas. Pažymėtina, kad toks subtiekėjų ir kitų ūkio subjektų kategorijų santykis reiškia, kad tiekėjo ir kito ūkio subjekto dvišaliame susitarime turi būti nurodyta konkreti įranga, nepriklausomai nuo to, kad ji nepriklauso pasiūlymo pateikimo metu tiekėjui. Konkretumo reikalavimas gali būti įgyvendintas Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 2 lentelės 20.14 punkte nurodytu būdu, t. y. pateikiant mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais.

119Teismas iš dalies pritaria ieškovės argumentams, kad tokiu atsakovės paaiškinimu, nors juo tiesiogiai ir nereikalaujama turėti reikalingą techniką jau pasiūlymo pateikimo metu, nepagrįstai išplečia šį punktą ir riboja tiekėjų konkurenciją preliminarių sutarčių (pvz., išperkamosios nuomos) pagrindu planuojamos įsigyti technikos atveju.

120Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad perkančiajai organizacijai yra nustatyta pareiga įsitikinti tiekėjo kvalifikacija vykdyti pirkimo sutartį, neginčija šio kvalifikacinio reikalavimo turėti (įsigyti/išsinuomoti) atitinkamus mechanizmus, būtinus tinkamam sutarties vykdymui, būtinumo ir teisėtumo, tačiau nesutinka, kad be minėto mechanizmų sąrašo bei nuomos/panaudos sutarčių ar preliminarių sutarčių, papildomai būtų reikalaujama pateikti šių mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais. Tiekėjui dokumentais įrodinėjant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, perkančioji organizacija neturi teisės reikalauti, kad dokumentas visiškai tiksliai atitiktų reikalaujamą formą, nes komentuojamoje normoje prioritetas suteiktas kvalifikacijos įrodinėjimo tikslui – patvirtinti, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti. LAT 2011-12-09 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-498/2011 nurodyta, kad VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams yra nustatyti siekiant viešųjų pirkimų tikslų. Todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus.

121Teismas iš dalies sutinka su ieškove, jog atsakovė nepagrįstai iš tiekėjų reikalauja pateikti mechanizmų registracijos pažymėjimus bei techninės apžiūros talonus visais atvejais, o konkrečiai ir tuo atveju, jeigu bus įsigyjama nauja iki tol neeksploatuota technika. Daugiau negu akivaizdu, kad, siekdamas atitikti šį reikalavimą, tiekėjas dar iki jo pripažinimo laimėtoju turėtų realiai įsigyti, pradėti nuomoti ar kitais teisiniais pagrindais valdyti reikalaujamą techniką, nes priešingu atveju jis neturės objektyvių galimybių pateikti mechanizmų registracijos pažymėjimų ir techninės apžiūros talonų. Tokiu būdu, teismo nuomone, yra apribojama reali tiekėjo galimybė šio reikalavimo atitikčiai pagrįsti pateikti preliminarias sutartis, pagal kurias bus įsigyjama nauja iki tol neeksploatuota technika, kuri akivaizdu, kad iki jos įsigijimo neturės nei mechanizmų registracijos pažymėjimų, nei techninės apžiūros talonų (pastarųjų, kaip teismo posėdyje nurodė atsakovės atstovas, nauja technika gali neturėti net porą metų). Toks reikalavimas, teismo nuomone, reiškia reikalavimą tiekėjui dar iki jo pripažinimo Pirkimo laimėtoju realiai faktiškai turėti nurodomą techniką, jeigu ji bus įgyjama nauja. Tačiau nesutiktina su ieškove, jog visais kitais atvejais, kai tiekėjas nurodo jau praeityje eksploatuotą techniką valdysiantis nuomos ar panaudos sutarčių pagrindu, teismo nuomone, atsakovės reikalavimas pateikti jų registracijos pažymėjimus su galiojančiais techninės apžiūros talonais yra visiškai pagrįstas ir teisėtas, nes yra akivaizdu, jog priešingu atveju atsakovė negalėtų įsitikinti, kad ši naudota technika vis dar yra veikianti ir kad ji tinkamai galės atlikti savo funkcijas.

122Įvertinus viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, VPT išaiškinimus, akivaizdu, jog iš tiekėjo negali būti reikalaujama, jog dar iki jo pripažinimo laimėtoju jis įgytų Konkurso sąlygose reikalaujamą naują techniką, nes tokiu būdu būtų neabejotinai suteikiamas pranašumas ankstesniam paslaugų teikėjui, kuris minėta technika ir atitinkamais konkrečiais jos dokumentais (kaip, pvz., registracijos pažymėjimais ir techninės apžiūros talonais) disponuoja tik dėl anksčiau vykdytos viešojo pirkimo sutarties su atsakove.

123Nagrinėtinu atveju perkančiajai organizacijai svarbu įsitikinti, kad tiekėjas laimėjimo atveju minėtą techniką įsigis/išsinuomos ir kad ta technika tinkamai atliks savo funkcijas. Todėl, teismo nuomone, visiškai pakankama priemonė, siekiant įsitikinti tiekėjo kvalifikacija ir jo pajėgumu vykdyti viešojo pirkimo sutartį, yra tai, kad laimėjimo atveju jis įsipareigoja įsigyti reikiamą naują techniką ir gauna atitinkamą technikos tiekėjo patvirtinimą, jog tiekėjui laimėjus pirkimą, jis atitinkamą techniką ir tinkamam jos eksploatavimui būtinus dokumentus tiekėjui perduos. Svarbu, kad atitinkamas susitarimas (pvz., preliminarioji sutartis) ir naujos technikos tiekėjo deklaracija būtų sudaryta iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą.

124Atsakovė atsiliepime nurodo, jog tiekėjas, įrodinėdamas kitų asmenų išteklių prieinamumą, gali pateikti dvišalį savo ir įrangos turėtojo susitarimą (panaudos, nuomos, preliminariąją ar kt. sutartį), kuriame būtų įtvirtintas įrangos turėtojo įsipareigojimas perduoti įrangą tiekėjui sutarties vykdymo laikotarpiu naudotis, tačiau neva šis įsipareigojimas turi būti išreikštas tiek aiškiai, kad perkančioji organizacija galėtų atsekti ir nustatyti objektyvią dalyvio galimybę remtis konkrečiais kito ūkio subjekto pajėgumais viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Tačiau atsakovė visiškai nepasisako dėl ieškovės teiginių apie tiekėjo objektyvią galimybę pateikti tokius techninius dokumentus tokios technikos realiai faktiškai neįsigijus nuosavybėn. Atsakovė taip pat teigia, kad Prievolės dalyko apibrėžtumo reikalavimas šiuo atveju gali būti įgyvendintas Konkurso sąlygų 2.14 punkte nurodytu būdu, t. y. pateikiant mechanizmų, reikalingų paslaugai laiku ir kokybiškai suteikti, sąrašą, mechanizmų registracijos pažymėjimus su galiojančiais apžiūros talonais. Tačiau atsakovė nepateikia jokių objektyvių paaiškinimų/argumentų, kodėl, jos manymu, prievolės dalykas bus laikomas apibrėžtu pateikus būtent šią nurodomą informaciją ir dokumentaciją, o ne kitu būdu. Teismo nuomone, toks atsakovės paaiškinimas nepagrįstai išplečia šį punktą ir riboja tiekėjų konkurenciją, nes: turinio prieš formą viršenybės principas suponuoja tai, kad atsakovė neturi teisės reikalauti, kad dokumentas visiškai tiksliai atitiktų reikalaujamą formą, nes prioritetas suteiktas kvalifikacijos įrodinėjimo tikslui – patvirtinti, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti; šiuo reikalavimu iš tiekėjo reikalaujama dar iki jo pripažinimo laimėtoju realiai įsigyti, pradėti nuomoti ar kitais teisiniais pagrindais valdyti reikalaujamą techniką (naują), nes priešingu atveju, jos neįsigijęs, jis neturi objektyvių galimybių pateikti tokių dokumentų; tokiu būdu pranašumas suteikiamas ankstesniam paslaugų teikėjui, kuris minėta technika ir atitinkamais mechanizmų registracijos pažymėjimais bei techninės apžiūros talonais disponuoja dėl anksčiau vykdytos viešojo pirkimo sutarties su atsakove. Laikantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo, tokiu kvalifikaciniu reikalavimu siekiamas tikslas, t. y. užtikrinti, kad sutarties vykdymui tiekėjas laimėjimo atveju įsigis naują techniką, gali būti pasiektas mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis.

125Kaip pabrėžta VPT Išvadoje, VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus perkančioji organizacija turi nustatyti konkretaus pirkimo atveju, tačiau pasiūlymų pateikimo metu Perkančioji organizacija turi būti įsitikinusi, kad tiekėjas, vykdydamas viešojo pirkimo sutartį, turės neginčijamą galimybę naudotis atitinkama technika, mechanizmais, ir kt., ir kad visa ši technika bus tinkamai įregistruota ir turės atitinkamus dokumentus.

126Atsižvelgiant į pateiktą VPT išaiškinimą bei į tai, kad VPT vienareikšmiškai nekonstatavo, kad toks atsakovės reikalavimas yra pagrįstas ir proporcingas, teismo nuomone, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog tai, kad atsakovė pasiūlymų pateikimo metu, kai dar neaišku, ar tikrai tiekėjas laimės Pirkimą, reikalauja iš tiekėjo pateikti informaciją, kuri galėtų būti pateikta tik realiai faktiškai įsigijus tokią techniką (naujos technikos įsigijimo atveju), nepagrįstai riboja sąžiningą tiekėjų konkurenciją, sudaro sąlygas monopolijai ir akivaizdžiam esamo paslaugų teikėjo protegavimui. Todėl toks atsakovės reikalavimas laikytinas iš dalies nepagrįstu ir dalyje naikintinas.

127Dėl ieškinio 3 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį proporcingumo principui ta apimtimi, kuria Perkančioji organizacija nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.14 punktą, reikalaujantį pateikti deklaraciją, jog spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu nebus naudojami teikiant paslaugas kitiems asmenims.

128Konkurso sąlygų 20.14 punkte nurodoma, kad šio kvalifikacinio reikalavimo atitikčiai tiekėjas privalo pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems.

129Atsakovė, atsakydama į tiekėjo paklausimą, kokiu tikslu ir kuo grįsdama iš tiekėjo reikalauja pateikti tokią deklaraciją, jos būtinybę iš esmės grindžia perkamų paslaugų pobūdžiu ir siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą, Atsakyme į pretenziją nurodė: Konkurso sąlygos, įskaitant ir 20.14 punkte nustatytą reikalavimą, yra susijusios su sutarties dalyku. Kitaip tariant, Konkurso sąlygų 20.14 punkte nustatytas reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio. Konkurso įpareigojimas pateikti Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu neteiks paslaugų kitiems, yra susijęs su siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą. Kitaip tariant, tam tikromis situacijomis paslaugos teikėjas turi būti pasirengęs paslaugas pradėti teikti valandos bėgyje, tačiau tai galima užtikrinti tik tokiu atveju, jei paslaugų teikimui skirtos priemonės nėra naudojamos kitais tikslais, nesusijusias su paslaugomis, dėl kurių vykdomas šis viešasis pirkimas. Pažymėtina, kad operatyvumas labai aktualus ir likviduojant ekologines avarijas gatvėse.

130Teismo nuomone, atsakovė visiškai nepagrįstai iš tiekėjo reikalauja tokios deklaracijos pateikimo, o atsakovės nurodomi tikslai galėtų būti pasiekiami mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis.

131LAT, pasisakydamas dėl VPĮ normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tais atvejais, kai pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (LAT 2008-04-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-222/2008, 2010-05-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-126/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2011-09-05 nutartis c. b. Nr. 2A-1289/2011 ir kt.). Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį (LAT 2009-07-29 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3). Kokybinės atrankos kriterijų nustatymo pagrįstumui ypač svarbus ir vienas viešųjų pirkimų principų – proporcingumo principas. Konkrečiai sutarčiai nustatyti minimalūs pajėgumo reikalavimai turi būti proporcingi sutarties dalykui (Teisingumo Teismo 2005-03-03 sprendimas Fabricom sujungtose bylose Nr. C-21/03 ir C-34/03, Rink. [2005], 1-1559, 32 - 36 pastraipos). Kilus klausimams dėl atitinkamų kvalifikacinių reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai. Neįrodžius tam tikrų reikalavimų nustatymo būtinybės, perkančiosios organizacijos veiksmai gali būti pripažinti nepagrįstai ribojančiais tiekėjų konkurenciją, pažeidžiančiais VPĮ įtvirtintus viešųjų pirkimų principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-30 nutartis c. b. Nr. 2A-1759/2011).

132Nagrinėtinu atveju atsakovė šio reikalavimo būtinumą grindžia siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą, motyvuojant tuo, kad pagal Konkurso sąlygas reikalaujama, kad po pūgos būtų pradėta valyti per 1 valandą ar kad gatvės ekstremaliomis situacijomis būtų pradedamos valyti valandos bėgyje. Tačiau minėti tikslai galėtų būti užtikrinti kitomis priemonėmis, pvz., baudomis, kurios nustatytos Konkurso sąlygų 3 priedo („Sutarties projektas“) 14.4 punktuose. Neabejotina, kad Konkurso sąlygų 92 punkte numatytas sutarties vykdymo užtikrinimas taip pat yra pakankama būsimų tiekėjo įsipareigojimų, t. y. tinkamo ir savalaikio reagavimo į iškvietimus, laikymosi priemonė. Be to, minėti tikslai taip pat galėtų būti užtikrinti numatant tiekėjo pareigą bet kuriuo atveju teikti pirmumą būtent atsakovės iškvietimams dėl paslaugų suteikimo esant pūgai ar ekstremaliai situacijai.

133Atsakovė į ieškovės pasiūlymą dėl alternatyvių būdų šiam kvalifikaciniam reikalavimui ir juo siekiamam tikslui pasiekti, o būtent – sutartyje jau įtvirtintų sankcijų, kaip pakankamos priemonės, taikymo, Atsakyme į pretenziją nurodė, jog sankcijų paslaugų teikėjui nustatymas savaime nelems jo pasirengimo greitai reaguoti į įvykius, su kuriais siejamas paslaugų teikimas. Sankcijų nustatymas ar taikymas turi skatinamąjį poveikį tiekėjui, tačiau tiesiogiai nelemia jo pajėgumo vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

134Tačiau su tokiais atsakovės argumentais, teismo nuomone, nėra pagrindo sutikti, nes tiekėjas, įsivertindamas galimas neigiamas pasekmes (baudas, sutarties vykdymo užtikrinimo praradimą) dėl nesavalaikio paslaugų suteikimo, bus suinteresuotas sureaguoti ir paslaugas suteikti laiku ir tinkamai. Kita vertus, vadovaujantis atsakovės logika, vien tiekėjo deklaracija, kad atitinkamą techniką jis naudos išimtinai šios sutarties vykdymui, taip pat negarantuoja, jog tiekėjas neabejotinai šio įsipareigojimo laikysis.

135Teismo nuomone, atsakovės Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas jokiu būdu negali būti pripažintas proporcinga priemone siekiamam operatyvumo užtikrinimo tikslui, nes minėta priemonė sukelia dideles neigiamas pasekmes ir rizikas. Nagrinėtinu atveju tiekėjas, įsipareigodamas visą sutarties vykdymo laikotarpį spec. automobilius naudoti išimtinai tik atsakovės perkamų paslaugų teikimui, patirtų nuostolius, nes ilgą laiką jo technika stovėtų sandėliuose visiškai nenaudojama. Neabejotina, kad tokius galimus papildomus kaštus tiekėjai turėtų įtraukti į pasiūlymo kainą, o tai prieštarautų racionalaus lėšų panaudojimo siekiui. Taigi tokie papildomi atsakovės saugikliai nelaikytini būtinais minėtam paslaugų suteikimo operatyvumo tikslui pasiekti.

136Atsakovė atsiliepime teigia, kad Konkurso sąlygų 20.14 punkto kvalifikacinis reikalavimas yra nulemtas perkamų paslaugų pobūdžio ir yra susijęs su siekiu užtikrinti paslaugų teikimo operatyvumą. Tačiau su tokiu atsakovės argumentu, kaip išimtinai pateisinančiu aukšto ir specifinio kvalifikacinio reikalavimo būtinybę, teismas nesutinka. Kaip įtvirtinta teismų praktikoje, kilus klausimams dėl atitinkamų kvalifikacinių reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-30 nutartis c. b. Nr. 2A-1759/2011). Tačiau atsakovė nei Atsakyme į pretenziją, nei atsiliepime į ieškinį nepagrindė, koks, jos manymu, yra nustatyto kvalifikacinio reikalavimo ir dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinis ryšys. Todėl toks atsakovės šio aukšto ir specifinio kvalifikacinio reikalavimo pagrindimas nelaikytinas pakankamu ir įtikinamu. Atsakovė atsiliepime visiškai nepasisakė dėl 20.14 punkte įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo atitikties proporcingumo principui, nors teismų praktikoje nurodoma, kad konkrečiai sutarčiai nustatyti minimalūs pajėgumo reikalavimai turi būti proporcingi sutarties dalykui (EBTT 2005-03-03 sprendimas Fabricom sujungtose bylose Nr. C-21/03 ir C-34/03, Rink. [2005], I-1559, 32–36 pastraipos.) Atsakovė, atsakydama į ieškovės argumentą dėl galimybės šį tikslą pasiekti mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis, atsiliepime apsiribojo nurodymu, kad sankcijų nustatymas ar taikymas turi skatinamąjį poveikį tiekėjui, tačiau tiesiogiai nelemia jo pajėgumo vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Tačiau su tokiu atsakovės argumentu nesutiktina. Taigi, teismo nuomone, ieškovė visiškai pagrįstai laiko, kad perkamų paslaugų operatyvumą galima pasiekti tokiomis mažiau konkurenciją ribojančiomis priemonėmis: baudomis, delspinigiais ir kitomis sankcijomis, numatomomis Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, konkrečiu atveju – Konkurso sąlygų 3 priedo („Sutarties projektas“) 14.4 punktas; sutarties vykdymo užtikrinimas, kuriuo Perkančioji organizacija gali pasinaudoti tiekėjui nevykdant/netinkamai vykdant viešojo pirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nagrinėtinu atveju – Konkurso sąlygų 92 punktas. Ieškovės įsitikinimu, būtent sankcijų paskirtis yra paskatinti kitą sutarties šalį laikytis sutarties sąlygų ir tinkamai teikti paslaugas, o būtent – laiku reaguoti į iškvietimus, per nustatytą laiką suteikti paslaugas ir pan. Priešingai negu nurodo atsakovė, būtent sankcijomis už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, o ne formalia Tiekėjo deklaracija būtų pasiekiamas paslaugų teikimo operatyvumas, nes vien tiekėjo formalus įsipareigojimas naudoti techniką išimtinai šios viešojo pirkimo sutarties vykdymui, negarantuotų, kad tiekėjas jos nenaudos kitomis sutartimis prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Pabrėžtina, kad Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas jokiu būdu negali būti pripažintas proporcinga priemone siekiamam operatyvumo užtikrinimo tikslui, nes minėta priemonė sukelia neproporcingai dideles neigiamas pasekmes ir rizikas: pirma, minėtas reikalavimas neapibrėžtas tam tikru terminu, vadinasi, visą sutarties galiojimo laikotarpį iš tiekėjo reikalaujama šią techniką naudoti išimtinai šios sutarties vykdymui; antra, minėtas reikalavimas neapibrėžtas konkrečiu sezoniškumu, vadinasi, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų technika žiemos ar vasaros sezonams, tiekėjas jos negalėtų naudoti kitoms sutartims vykdyti; trečia, šis kvalifikacinis reikalavimas yra niekaip nesuderinamas su atsakovės Konkurso sąlygose nenurodoma apatine perkamų paslaugų mažinimo riba, vadinasi, dėl nuo atsakovės valios nepriklausančių priežasčių sumažinus perkamų paslaugų apimtis arba visiškai jų atsisakius, tiekėjas bet kuriuo atveju šios galimai ilgą laiką nenaudojamos technikos negalėtų panaudoti kitoms sutartims.

137Pažymėtina ir tai, jog VPT savo Išvadoje aiškiai ir nedviprasmiškai konstatavo: jog Pirkimo dokumentuose nustatytas reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją yra neaiškus, nekonkretus, galimai ribojantis tiekėjų konkurenciją ir pažeidžiantis VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs <...>“ bei neužtikrinantis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo laikymosi, ypatingai atsižvelgiant į Pirkimo dokumentų 3 priedo paslaugų teikimo sutarties projekto 3 punktą, numatantį, kad paslaugos turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Raštišku Šalių susitarimu Paslaugų tiekimo terminas gali būti pratęstas 2 kartus po 12 mėnesių, bet Sutarties bendras terminas negali būti ilgesnis kaip 36 mėnesiai. Tuo pačiu pažymėtina, jog kaip nurodė VPT savo Išvadoje, šiuo atveju viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminas vieneri metai, su pratęsimu treji metai, tačiau atsakovė Pirkimo sąlygose nenustatė, kokiu sutarties vykdymo laikotarpiu tiekėjas negali teikti paslaugų kitiems asmenims, ar žiemos metu, ar kitu metų laiku, ar esant tam tikromis aplinkybėmis. Atsižvelgdama į tai, VPT padarė išvadą, kad draudimas visu sutarties vykdymo laikotarpiu teikti paslaugas kitiems asmenims gali sukelti neigiamų padarinių tiekėjo veiklai, jį galima vertinti kaip atsakovės kišimąsi į tiekėjų komercinę veiklą bei trukdymą veikti atitinkamoje verslo srityje. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turėtų pats įvertinti savo galimybes spręsti, kaip panaudoti turimą techniką, t. y. atsižvelgdamas į Pirkimo sąlygas įvertinti savo galimybes ir riziką vykdyti sutartinius įsipareigojimus. VPT taip pat atkreipė dėmesį į mažiau konkurenciją ribojančias ir proporcingas siekiamam tiksliu priemones, t. y. į Pirkimo sąlygų 92 punkte nustatytą pareigą tiekėjui pateikti viešojo pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę – banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimą, taip pat ir į įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą kitomis viešojo pirkimo sutartyje numatytomis priemonėmis – delspinigiais, baudomis, nuostolių (žalos) atlyginimu ir kt.

138Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįrodė šio reikalavimo nustatymo būtinybės, o VPT aiškiai ir nedviprasmiškai konstatavo, kad Pirkimo sąlygų reikalavimas pateikti Tiekėjo deklaraciją yra perteklinis ir neproporcingas viešojo pirkimo tikslui pasiekti ir atsakovės diskrecijos teisė nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas nepateisina tokio ribojimo, teismas pripažįsta neteisėtu atsakovės nustatytą 20.14 punkto kvalifikacinį reikalavimą ir 2015-02-19 rašte pateiktą šio reikalavimo išaiškinimą, kuriuo iš tiekėjo reikalaujama pateikti deklaraciją, jog spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu nebus naudojami teikiant paslaugas kitiems asmenims.

139Dėl ieškinio 4 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir viršijantį Perkančiajai organizacijai suteiktas diskrecijos ribas ta apimtimi, kuriuo ji atsisako Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ esančioje pastaboje nurodyti apatinę perkamų paslaugų kiekių ribą.

140Atsakovė Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje įrašė pastabą: nurodytos paslaugų apimtys yra orientacinės, tačiau negali būti didesnės už orientacines 50%, o mažinamos gali būti neribojamai, periodiškumas nustatomas pagal šalių suderintus grafikus.“ Ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu nustatyti ir apatinę perkamų paslaugų mažinimo ribą, tačiau ji atsisakė tai padaryti, Atsakyme į pretenziją motyvuodama, kad: Perkamų paslaugų pobūdis suponuoja tai, kad paslaugų apimties nukrypimą nuo perkančiosios organizacijos nurodytų orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių nei perkančioji organizacija, nei tiekėjas negali kontroliuoti. Pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu gali nebūti sniego arba sutarties vykdymo laikotarpiu gali neįvykti nei viena ekologinė avarija gatvėje. Šių aplinkybių pasireiškimo tikėtinumą turi įvertinti tiekėjas ir prisiimti su tuo susijusią riziką. Kitai grupei aplinkybių, lemiančių paslaugų apimties nukrypimą nuo perkančiosios organizacijos nurodytų orientacinių dydžių, priskirtinos aplinkybės, kurias būtų galima kvalifikuoti kaip aplinkybes, nurodytas CK 6.253 straipsnyje.

141Atsakydama į ieškovės paklausimą dėl minėtos pastabos, atsakovė vadovavosi Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta VPT LRV direktoriaus 2003-02-25 įsakymu Nr. 1S- 21 „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (2014-10-30 1S-202 redakcija) (toliau – Sutarčių kainodara), kurios 11 punkte nurodyta, jog fiksuotas įkainis nustatomas, kai perkančioji organizacija iki pirkimo pradžios nežino tikslios pagal sutartį teiktinų paslaugų apimties. Sutarčių kainodaros 12 punkte nurodyta: „Paprastai fiksuotas įkainis turėtų būti nustatomas, kuomet sudaromos sutartys, pagal kurias tiekiamų prekių, teikiamų paslaugų ar vykdomų darbų kiekis priklauso nuo aplinkybių, sunkiai prognozuojamų pirkimo metu, taip pat nuo tarpinių sutarties vykdymo rezultatų. Pavyzdžiui, kai sudaroma ilgalaikė sutartis dėl kompiuterinių paslaugų teikimo, paslaugų kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio (tai yra kompiuterinės technikos gedimų, kompiuterinių virusų atakų, programinės įrangos atnaujinimo poreikio, naujų darbo vietų kūrimo bei tinklo plėtimo poreikio ir pan.); šiuo atveju iš anksto sudarant sutartį nustatyti fiksuotą sutarties kainą galimybių nėra, tačiau sutartyje galima susitarti dėl paslaugų įkainių, pagal kuriuos perkančioji organizacija atsiskaitys su tiekėju“. Pirkimo dokumentuose ir sutartyje, nurodant preliminarius kiekius, nustatoma viršutinė ir apatinė ribos (pavyzdžiui, nuo <...> iki <...>; ne mažiau kaip <...>, bet ne daugiau kaip <...>) arba nurodoma paklaida procentine išraiška, arba, jei neįmanoma nustatyti apatinės ribos, nurodoma tik viršutinė riba (pavyzdžiui, ne daugiau kaip <...>).

142Ieškovė apatinės perkamų paslaugų kiekių ribos nenustatymo neteisėtumą grindžia VPT rekomendacijomis dėl pirkimo dokumentuose nurodomo planuojamo įsigyti prekių, paslaugų ar darbų preliminaraus kiekio. Tačiau VPT rekomendacijos neturi preskriptyvaus pobūdžio, be to, jos yra pakankamai abstraktaus pobūdžio, parengtos atsietai nuo konkrečios situacijos specifikos. Tuo tarpu VPT išnagrinėjusi konkrečią situaciją, iš kurios yra kilęs šalių ginčas, bei atsižvelgdama į perkamų paslaugų ypatybes savo 2015-04-03 išvadoje nurodė, kad atsakovės sprendimas nenurodyti paslaugų mažinimo apatinės ribos yra pateisinamas. Manant priešingai, tektų pripažinti, kad atsakovė turėtų ieškovei apmokėti už paslaugų minimumą net ir tuo atveju, jei pastaroji dėl susiklosčiusių aplinkybių nesuteiktų minimalaus paslaugų kiekio.

143Kaip nurodyta ir VPT Išvadoje, atsakovė galėjo ir nenurodyti paslaugų mažinimo apatinės ribos, tačiau tokiu atveju ji turi nurodyti priežastis, dėl ko neįmanoma numatyti tos apatinės ribos.

144Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė pasiūlymo formoje nurodė teiktinų paslaugų orientacines apimtis ir nurodė viršutinę jų ribą ne didesnes kaip 50% orientacinių apimčių. Be to, nurodė aplinkybes, kodėl atsakovė nemato galimybės mažinti paslaugų apimtis: tai nenumatytos aplinkybės, atsiradusios sutarties vykdymo laikotarpiu, „<...> dėl kurių poveikio Perkančioji organizacija nebūtų pajėgi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų“; „<...> nukrypimą nuo orientacinių dydžių gali lemti įvykiai, kurių nei Atsakovas, nei tiekėjas negali kontroliuoti. Pavyzdžiui, žiemos laikotarpiu gali nebūti sniego arba sutarties vykdymo laikotarpiu gali neįvykti nei viena ekologinė avarija gatvėje“ ir kt. aplinkybės, atsakovės nurodytos atsiliepimo 5 psl.. Teismo nuomone, šios aplinkybės yra pateisinamos atsakovei nenurodyti paslaugų mažinimo apatinės ribos. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti, kokių paslaugų jei reikia, kiekviena perkančioji organizacija orientacines paslaugų apimtis apskaičiuoja pagal ankstesnes įvykdytas sutartis, ji negali būti priversta pirkti paslaugų, kurių jei nereikia.

145Ieškovės teigimu, tokia atsakovės pozicija niekaip nesiderina su kitu skundžiamu kvalifikaciniu reikalavimu tiekėjui įsipareigoti naudoti techniką išimtinai šios sutarties vykdymui, tačiau, pastarąjį reikalavimą teismui panaikinus, nesuderinamumo nebelieka.

146Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas iš dalies.

147Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies (iš keturių pareikštų reikalavimų patenkinti tik 2,5), iš atsakovės priteistina tik atitinkama dalis jos sumokėto 217 Eur žyminio mokesčio, t. y. 136 Eur (CPK 98 str. 1 d.).

148Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apygardos teismas 2015-04-03 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė viešojo pirkimo procedūras. Ieškinį patenkinus iš dalies, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str.). Sprendimui įsiteisėjus jos naikinamos, kadangi įsiteisėjęs sprendimas bus privalomas vykdyti perkančiajai organizacijai (CPK 18 str.), nes laikytinas sukeliančiu teisinius padarinius pats savaime be jokios specialios priverstinio jo vykdymo procedūros, o galiojant pritaikytoms laikinosioms priemonėms perkančioji organizacija negalės toliau tęsti pirkimo procedūrų.

149Teismas vadovaudamasis CPK 150, 259, 270 straipsniais, 4231–4238 straipsniais, 4239 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

150ieškinį tenkinti iš dalies.

151Pripažinti neteisėtu Perkančiosios organizacijos 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ir teismų praktikai ta apimtimi, kuria Perkančioji organizacija nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.8 punktą, reikalaudama, kad Konkurso sąlygų 20.8 punkto „būti įregistruotam atliekas tvarkančių įmonių registre“ ir kitų 20 punkto kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai tiekėjai negali pasitelkti subteikėjų.

152Pripažinti neteisėtu Perkančiosios organizacijos 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1670 (35.3) ir 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį VPĮ nuostatoms ta apimtimi, kuria Perkančioji organizacija nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.14 punkto kvalifikacinio reikalavimo dalį, reikalaudama, kad tiekėjas jau kartu su pasiūlymu pateiktų naujos technikos ir naujų mechanizmų registracijos pažymėjimus bei techninės apžiūros talonus.

153Pripažinti neteisėtu Perkančiosios organizacijos 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų paaiškinimo“ Nr. SA-1845 (35.3) priimtą sprendimą kaip neteisėtą ir prieštaraujantį proporcingumo principui ta apimtimi, kuria Perkančioji organizacija nepagrįstai patikslino Konkurso sąlygų 20.14 punktą, reikalaujantį pateikti deklaraciją, jog spec. automobiliai, skirti teikti paslaugas, sutarties vykdymo laikotarpiu nebus naudojami teikiant paslaugas kitiems asmenims.

154Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Mano aplinka” (j. a. k. 303297727) iš atsakovės Marijampolės savivaldybės administracijos (j. a. k. 188769113) 136 Eur žyminio mokesčio.

155Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-04-03 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

156Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Ievai... 2. 2015-03-12 teisme pateiktas ir 2015-03-13 teisėjos rezoliucija priimtas... 3. 1) atsakovės 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų... 4. 2) atsakovės 2015-02-13 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų... 5. 3) atsakovės 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų... 6. 4) atsakovės 2015-02-19 raštu „Dėl atviro konkurso sąlygų... 7. Ieškovė nurodė, jog atsakovė, kaip perkančioji organizacija, atviro... 8. Pretenzijos argumentai. Atsakovė, reikalaudama iš tiekėjo atitikti visus... 9. Pretenzijos atmetimo motyvai.... 10. 1. Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytas reikalavimas yra nulemtas perkamų... 11. 2. Konkurso sąlygų 20.14 punkte įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo... 12. 3. Konkurso sąlygų 20.14 punkto reikalavimas nulemtas perkamų paslaugų... 13. 4. Perkamų paslaugų pobūdis suponuoja tai, kad paslaugų apimties nukrypimą... 14. Ieškinio pagrindinių argumentų santrauka... 15. 1. Atsakovė pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje, Konkurso sąlygų 23, 27... 16. 2. Atsakovė riboja konkurenciją, nepagrįstai ribodama tiekėjų galimybes... 17. 3. Atsakovė Konkurso sąlygose nustatė pernelyg užaukštintus... 18. 4. Atsakovė, nenustatydama apatinės perkamų paslaugų orientacinių... 19. 5. Atsakovė neteisingai interpretuoja lygiateisiškumo principo ir Konkurso... 20. Dėl tiekėjo teisės pasitelkti subteikėjus nepagrįsto ribojimo... 21. 1. Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintas vienas iš bendrųjų... 22. 2. Kaip nurodė ieškovė Pretenzijoje, pagal atsakovės pateiktą 20.8 punkto... 23. 3. Sutiktina, jog pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį atsakovei nustatyta pareiga... 24. 4. Taigi VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta tiekėjų teisė remtis kitų... 25. 5. 2012 m. VPĮ I–III skyrių komentare nurodoma, jog iš esmės, jeigu... 26. 6. Atsakovė būtinybę pačiam tiekėjui atitikti šį kvalifikacinį... 27. 7. Be to, atsakovė, siekdama pateisinti minėtą draudimą pasitelkti... 28. Šiuo atsakovės paaiškinimu tik nurodoma, kad subrangos teisinių santykių... 29. 8. Grįsdama minimo kvalifikacinio reikalavimo būtinumą, atsakovė Atsakyme... 30. 9. Draudimas ar nepagrįstas ribojimas pasitelkti subteikėjus yra niekaip... 31. 10. Darytina išvada, jog atsakovė nepagrįstai riboja tiekėjų galimybę... 32. Dėl konkurencijos ribojimo, atsakovei reikalaujant iki tiekėjo pripažinimo... 33. 1. Konkurso sąlygų 20.14 punkte įtvirtintas reikalavimas pateikti... 34. 2. Taigi atsakovė tokiu savo paaiškinimu atkreipia dėmesį, jog šis... 35. Tačiau neabejotina, kad toks atsakovės paaiškinimas nepagrįstai išplečia... 36. 3. Perkančiajai organizacijai yra nustatyta pareiga įsitikinti tiekėjo... 37. 4. Tiekėjui dokumentais įrodinėjant atitiktį kvalifikacijos reikalavimams,... 38. 5. Atsakovė nepagrįstai iš tiekėjų reikalauja pateikti mechanizmų... 39. 6. Įvertinus viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, VPT išaiškinimus,... 40. 7. Nagrinėtinu atveju svarbu įsitikinti, kad tiekėjas laimėjimo atveju... 41. 8. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog tai, kad... 42. Dėl aukšto ir neproporcingo kvalifikacinio reikalavimo užtikrinti technikos... 43. 1. Konkurso sąlygų 20.14 punkte nurodoma, kad šio kvalifikacinio reikalavimo... 44. 2. Įvertinus atsakovės argumentus, manytina, kad atsakovė visiškai... 45. 3. LAT, pasisakydamas dėl VPĮ normų, reglamentuojančių tiekėjų... 46. 4. Nagrinėtinu atveju atsakovė šio reikalavimo būtinumą grindžia siekiu... 47. 5. Atsakovė į ieškovės pasiūlymą dėl alternatyvių būdų šiam... 48. Tačiau su tokiais atsakovės argumentais nesutiktina, nes tiekėjas,... 49. 6. Atsakovės Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas jokiu būdu negali... 50. 7. Darytina išvada, kad atsakovės reikalavimas užtikrinti, kad konkreti... 51. Dėl orientacinių perkamų paslaugų apimties apatinės ribos... 52. 1. Konkurso sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ esančioje pastaboje... 53. 2. Vis dėlto su šiais atsakovės argumentais nesutiktina. VPT savo... 54. 3. Atsakovės nurodomi argumentai, jog nukrypimą nuo orientacinių kiekių... 55. 4. Atsakovė realiai nepateikia jokių objektyvių neįmanomumo nustatyti... 56. Dėl tariamo lygiateisiškumo principo, dalyviui siekiant pakeisti nepagrįstas... 57. Įvertinus tokius atsakovės teiginius, pagrįstai darytina išvada, kad tokiu... 58. Atsakovė 2015-03-24 pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo... 59. Dėl ieškinio 1 reikalavimo pripažinti neteisėtu Konkurso sąlygų 20.8... 60. Dėl ieškinio 2 reikalavimo. Nesutiktina su ieškove, kad atsakovės... 61. Dėl ieškinio 3 reikalavimo. Ieškovė laiko nepagrįstu Konkurso sąlygų 3... 62. Dėl ieškinio 4 reikalavimo. Ieškovės teigimu, Konkurso sąlygų 1 priede... 63. VPT 2015-04-03 pateikė Išvadą... 64. Dėl 20.8 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Pirkimo sąlygų 20.8... 65. Atsižvelgus į šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus motyvus bei... 66. Atsakovė Pirkimo sąlygų 22 punkte nurodė, kokius reikalavimus turi atitikti... 67. „22. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių Konkurso... 68. 23. Jei tiekėjas numato sutarčiai vykdyti pasitelkti subteikėjus,... 69. Atsižvelgiant į paminėtas Pirkimo sąlygas VPT tvirtina, jog nėra pagrindo... 70. LAT 2013-12-03 Apžvalgoje yra pasisakęs, kad „Subtiekėjai (subrangovai)... 71. VPĮ 32 straipsnio „Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje... 72. Dėl 20.14 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Ieškovė ginčija... 73. Ieškovė taip pat ginčija kitą II Kvalifikacijos reikalavimo dalį,... 74. Dėl orientacinių perkamų paslaugų apimties apatinės ribos. Atsakovė... 75. 2015-04-07 ieškovė pateikė dubliką.... 76. 1. Dėl ieškinio 1 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-13... 77. 2. Dėl ieškinio 2 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-13... 78. 3. Dėl ieškinio 3 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-19... 79. 4. Dėl ieškinio 4 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-19... 80. Triplike atsakovė prašo nustatyti ieškovei protingą terminą pateikti... 81. Ieškovė reiškia reikalavimą pripažinti neteisėtu Konkurso sąlygų 20.8... 82. Ieškovė dublike nurodo, kad atsakovė klaidina teismą, teigdama, jog... 83. Ieškovė Konkurso sąlygų 20.8 punkte įtvirtintą bei atsakovės... 84. Ieškovė nesutinka su atsakovės paaiškinimu, pagal kurį Konkurso sąlygų 3... 85. Ieškovė laiko nepagrįstu Konkurso sąlygų 3 skyriaus „Reikalavimai... 86. Ieškovė ginčija atsakovės sprendimą ta apimtimi, kuria yra nenurodyta... 87. Vykdydama Teismo 2015-04-13 nutartį pateikti istorinius duomenis apie... 88. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 89. Bylos duomenys patvirtina, jog atsakovė, kaip perkančioji organizacija,... 90. Pretenzijos argumentai. Atsakovė, reikalaudama iš tiekėjo atitikti visus... 91. Pretenzijos atmetimo motyvai. Konkurso sąlygų 20.8 punkte nustatytas... 92. Dėl ieškinio 1 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-13... 93. Pirkimo sąlygų 20.8 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas:... 94. Atsakydama į ieškovės klausimą, ar galima I Kvalifikacinio reikalavimo... 95. Kaip nurodė ieškovė Pretenzijoje, pagal atsakovės Rašte 1 pateiktą 20.8... 96. Atsižvelgus į šalių procesiniuose dokumentuose pateiktus motyvus bei... 97. Pagal VPĮ 32 straipsnio 1 dalį atsakovei nustatyta pareiga įsitikinti... 98. VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta tiekėjų teisė remtis kitų ūkio... 99. 2012 m. VPĮ I–III skyrių komentare nurodoma, jog iš esmės, jeigu... 100. Atsakovė būtinybę pačiam tiekėjui atitikti šį kvalifikacinį... 101. Tačiau, pritariant ieškovės argumentams, pažymėtina, jog Pirkimo objektą... 102. Be to, atsakovė, siekdama pateisinti minėtą draudimą pasitelkti... 103. Pažymėtina, jog šiuo atsakovės paaiškinimu tik nurodoma, kad subrangos... 104. Grįsdama I Kvalifikacinio reikalavimo būtinumą, atsakovė Atsakyme į... 105. Sutiktina su ieškovės argumentais, jog draudimas ar nepagrįstas ribojimas... 106. Darytina išvada, jog atsakovė savo paaiškinimais nepagrįstai riboja... 107. LAT 2013-12-03 Apžvalgoje yra pasisakęs, kad „Subtiekėjai (subrangovai)... 108. VPĮ 32 straipsnio „Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas“ 1 dalyje... 109. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog nėra jokio pagrindo prašyti šiam... 110. Teismas papildomai pažymi, jog skundžiamas atsakovės Konkurso sąlygų... 111. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi, atliekas... 112. Teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, jog ieškovė, kaip Pirkime... 113. Atliekų tvarkymo organizavimą reglamentuoja Atliekų tvarkymo įstatymo 4... 114. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog organizuoti reikalinga tiek visų atliekų... 115. Dėl ieškinio 2 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-13... 116. Konkurso sąlygų 20.14 punkte įtvirtinta, kad „Tiekėjas turi turėti... 117. Atsakovė, atsakydama į ieškovės klausimą dėl galimybės šio... 118. Taigi atsakovė tokiu savo paaiškinimu atkreipė dėmesį į tai, jog II... 119. Teismas iš dalies pritaria ieškovės argumentams, kad tokiu atsakovės... 120. Ieškovė, atsižvelgdama į tai, kad perkančiajai organizacijai yra nustatyta... 121. Teismas iš dalies sutinka su ieškove, jog atsakovė nepagrįstai iš... 122. Įvertinus viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą, VPT išaiškinimus,... 123. Nagrinėtinu atveju perkančiajai organizacijai svarbu įsitikinti, kad... 124. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog tiekėjas, įrodinėdamas kitų asmenų... 125. Kaip pabrėžta VPT Išvadoje, VPĮ konkrečiai nenurodyta, kokius minimalius... 126. Atsižvelgiant į pateiktą VPT išaiškinimą bei į tai, kad VPT... 127. Dėl ieškinio 3 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-19... 128. Konkurso sąlygų 20.14 punkte nurodoma, kad šio kvalifikacinio reikalavimo... 129. Atsakovė, atsakydama į tiekėjo paklausimą, kokiu tikslu ir kuo grįsdama... 130. Teismo nuomone, atsakovė visiškai nepagrįstai iš tiekėjo reikalauja tokios... 131. LAT, pasisakydamas dėl VPĮ normų, reglamentuojančių tiekėjų... 132. Nagrinėtinu atveju atsakovė šio reikalavimo būtinumą grindžia siekiu... 133. Atsakovė į ieškovės pasiūlymą dėl alternatyvių būdų šiam... 134. Tačiau su tokiais atsakovės argumentais, teismo nuomone, nėra pagrindo... 135. Teismo nuomone, atsakovės Konkurso sąlygose įtvirtintas reikalavimas jokiu... 136. Atsakovė atsiliepime teigia, kad Konkurso sąlygų 20.14 punkto kvalifikacinis... 137. Pažymėtina ir tai, jog VPT savo Išvadoje aiškiai ir nedviprasmiškai... 138. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė neįrodė šio reikalavimo nustatymo... 139. Dėl ieškinio 4 reikalavimo pripažinti neteisėtu atsakovės 2015-02-19... 140. Atsakovė Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktoje pasiūlymo formoje įrašė... 141. Atsakydama į ieškovės paklausimą dėl minėtos pastabos, atsakovė... 142. Ieškovė apatinės perkamų paslaugų kiekių ribos nenustatymo neteisėtumą... 143. Kaip nurodyta ir VPT Išvadoje, atsakovė galėjo ir nenurodyti paslaugų... 144. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovė pasiūlymo formoje nurodė teiktinų... 145. Ieškovės teigimu, tokia atsakovės pozicija niekaip nesiderina su kitu... 146. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas iš dalies.... 147. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas... 148. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Kauno apygardos teismas 2015-04-03... 149. Teismas vadovaudamasis CPK 150, 259, 270 straipsniais, 4231–4238... 150. ieškinį tenkinti iš dalies.... 151. Pripažinti neteisėtu Perkančiosios organizacijos 2015-02-13 raštu „Dėl... 152. Pripažinti neteisėtu Perkančiosios organizacijos 2015-02-13 raštu „Dėl... 153. Pripažinti neteisėtu Perkančiosios organizacijos 2015-02-19 raštu „Dėl... 154. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Mano aplinka” (j. a. k.... 155. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-04-03 nutartimi... 156. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...