Byla 2-1544-330/2015
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vekšis“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1729-259/2015, kuria atmestas pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vekšis“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas BAB Ūkio bankas pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde prašė panaikinti BUAB „Vekšis“ 2015 m. kovo 3 d. pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtinta BAUB „Vekšis“ bankroto administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 1 per laikotarpį nuo 2014 m. liepos 17 d. iki 2015 m. vasario 17 d., ir šią ataskaitą atsisakyti patvirtinti. Pareiškėjas nurodė, jog nepaisant esminių administratoriaus veiklos ataskaitos trūkumų, iš esmės dviejų didžiausių UAB „Vekšis“ kreditorių UAB „VKK Vilnius“ ir RUAB „VKK Investicija“ balsų dauguma imperatyviųjų įstatymo nuostatų neatitinkanti veiklos ataskaita buvo patvirtinta. Pareiškėjo nuomone, tikėtina, kad tvirtinant tokią ataskaitą, siekiama nuslėpti tarp susijusių įmonių sudarytus sandorius, apie kuriuos veiklos ataskaitoje informacija nėra pateikiama. Neišsamios ataskaitos, neatitinkančios minimalių ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimų, tvirtinimas iš esmės pažeidžia sąžiningų kreditorių interesus. Pareiškėjas pažymėjo, kad veiklos ataskaitoje nėra pateikiama informacija apie bendrovės turto areštus, nėra išskiriamas įmonės kreditorių eiliškumas bei reikalavimų tenkinimo etapai, neatspindėtas įmonės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas pagal balansines vertes, nėra nurodoma, kas sudaro 2014 m. kovo 31 d. balanse nurodytą bendrovės turtą, nėra pateikiama informacija apie ilgalaikio turto pirkimus ir pardavimus, ataskaitoje skurdžiai pateikiama informacija apie įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo. Pažymėjo, jog administratoriaus veiklos ataskaitoje nenurodyti esminę reikšmę turintys aspektai: pajamos ir išlaidos po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, informacija apie teismo patvirtintos lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą. Pasak pareiškėjo, ataskaitoje nėra pateikiama informacija apie įmonės debetinius įsipareigojimus, teismuose nagrinėjamas bylas.

5BUAB „Vekšis“ kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos sutiko su pareiškėjo skundo argumentais, prašė skundą tenkinti. Atsiliepime į skundą nurodyta, kad bankroto administratoriaus ataskaita neatitinka imperatyvių įstatymo reikalavimų.

6BUAB „Vekšis“ bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ nurodė iš esmės sutinkąs su pareiškėjo reikalavimais. Bankroto administratorius pripažino, kad pateikta veiklos ataskaita neatitiko nustatytų reikalavimų, ataskaitoje nepilnai atspindėta BUAB „Vekšis“ turtinė padėtis. Paaiškino, kad tokią situaciją lėmė tai, jog bankroto administratoriui nebuvo perduoti įmonės dokumentai ir turtas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 4 d. nutartimi pareiškėjo BAB Ūkio banko skundą dėl BUAB „Vekšis“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo atmetė.

9Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ginčijamas nutarimas priimtas nepažeidžiant procedūrinių taisyklių, o ta aplinkybė, jog nutarimo priėmimą nulėmė iš esmės dviejų didžiausių kreditorių balsai, nereiškia, kad šis nutarimas turėtų būti pripažintas neteisėtu. Teismas pažymėjo, jog bankroto procesą reguliuojančių teisės normų nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu jokių teisinių padarinių tiesiogiai nesieja. Teismo vertinimu, ataskaitos tvirtinimas laikytinas kreditorių pritarimu administratoriaus veiklai, todėl, panaikinus ginčijamą nutarimą, būtų pažeistas kreditorių autonomijos principas. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad išsami ir įstatymo reikalavimus atitinkanti administratoriaus veiklos ataskaita negalėjo būti pateikta dėl objektyvių aplinkybių: savalaikio įmonės dokumentų neperdavimo, poreikio kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl įstatymo reikalavimų nevykdymo. Teismas sprendė, kad skundo argumentai dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos paviršutiniškumo, neišsamumo ir nepatikimumo yra deklaratyvūs ir nepagrįsti.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Pareiškėjas BAB Ūkio bankas atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti skundą dėl BUAB „Vekšis“ 2015 m. kovo 3 d. pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad tvirtinant administratoriaus veiklos ataskaitą, buvo tinkamai įgyvendintas kreditorių veikimo autonomijos principas.
  2. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog kreditorių susirinkimas turėjo tvirtinti teisės aktų reikalavimų neatitinkančią administratoriaus veiklos ataskaitą, nepagrįsta. Teismas nevertino aplinkybės, kad administratorius iš esmės sutiko, jog jo pateikta ataskaita neatitinka reikalavimų. Teismas nepasisakė dėl skunde nurodytų ataskaitos trūkumų.
  3. Kreditorių nutarimas, kuriuo patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, priimtas suinteresuotų ir tarpusavyje susijusių bankrutuojančios įmonės kreditorių balsų dauguma.
  4. Atsisakymas tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą yra pagrįsta įmonės kreditorių pasitikėjimo bankroto administratoriumi stokos išraiška ir paskatinimas tolimesnius bankroto proceso veiksmus atlikti sąžiningai, efektyviai bei skaidriai.

12Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

15Byloje sprendžiama, ar BUAB „Vekšis“ 2015 m. kovo 3 d. pirmajame kreditorių susirinkime priimtas nutarimas dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo (antrasis darbotvarkės klausimas) yra teisėtas.

16Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnyje įtvirtintos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, pabrėžia, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

17ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

18Apeliacinis teismas pastebi, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamą kreditorių nutarimą buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinis teismas taip pat nenustatė tokių procedūrinių pažeidimų.

19ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų, o jos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama, o kreditorių susirinkimo nutarimas dėl jos patvirtinimo gali būti pripažintas negaliojančiu tuomet, jeigu administratorius netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį.

20Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog sprendžiant dėl susirinkimo nutarimo teisėtumo, apsiribotina tik patikrinimu, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (procedūrų pažeidimai nagrinėjant bylą nebuvo nustatyti). Pažymėtina, jog įstatymas nedetalizuoja pagrindų, kuriais remiantis kreditoriai turi teisę netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, ar kriterijų, kuriuos turi įvertinti teismas, spręsdamas dėl patvirtintos kreditorių ataskaitos pagrįstumo. Teismo vykdomas kreditorių nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo peržiūrėjimas negali būti suprantamas kaip apsiribojantis nutarimų priėmimo tvarkos ir sąlygų jiems priimti formaliu peržiūrėjimu, nes kreditorių valia negali būti suabsoliutinama bei suteikianti teisę nesilaikyti įstatymų reikalavimų. Be to, kreditorių nutarimai negali prieštarauti bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis). Kita vertus, būtina atsižvelgti į aplinkybę, jog ir ginčijamo nutarimo priėmimą lėmė ne kreditorių balsų visuma, o dauguma (58,493 proc.). Tokia aplinkybė suponuoja būtinumą įvertinti, ar nebuvo pažeisti kitų (balsavusių prieš nutarimo priėmimą) kreditorių interesai.

21ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte nustatyta, kad pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija.

22Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į aplinkybę, jog pareiškėjas nurodė konkrečius bankroto administratoriaus parengtos ir pateiktos veiklos ataskaitos trūkumus: nėra informacijos apie bendrovės turto areštus, nėra išskiriamas įmonės kreditorių eiliškumas bei reikalavimų tenkinimo etapai, neatspindėtas įmonės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas pagal balansines vertes, nėra nurodoma, kas sudaro balanse nurodytą bendrovės turtą, nėra pateikiama informacija apie ilgalaikio turto pirkimus ir pardavimus, ataskaitoje trūksta informacijos apie įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, nenurodytos pajamos ir išlaidos po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, nenurodyta informacija apie teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą, nėra informacijos apie debetinius įsiskolinimus. Pats bankroto administratorius šių ataskaitos trūkumų iš esmės neneigė, bet priešingai – juos pripažino, nurodydamas, kad išvardintų ataskaitos trūkumų atsiradimą lėmė bendrovės dokumentų jam neperdavimas bei kitos aplinkybės. Šiame kontekste pažymėtina, jog galiojantis teisinis reguliavimas reikalauja, kad administratorius, siekdamas pagrįsti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo pateikti ne tik pačią ataskaitą (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas), bet ir visus ją pagrindžiančius ir pateisinančius dokumentus (CK 6.760 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina, kad įrodinėjimo našta, pagrindžiant tinkamą pareigų vykdymą, tenka administratoriui (CPK 178 straipsnis). Tačiau aptariamu atveju byloje iš esmės susiklostė situacija, kuomet net nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pirmajame kreditorių susirinkime patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita aiškiai neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte nurodytų reikalavimų ir sąlygų. Nei bankroto administratorius, nei kiti įmonės kreditoriai neneigė pareiškėjo skundo argumentų dėl ataskaitos trūkumų, todėl nepagrįstu pripažintina pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo skundo argumentai dėl ataskaitos trūkumų esą nepagrįsti ir deklaratyvūs. Atsižvelgiant į pareiškėjo nurodytų ir administratoriaus nepaneigtų veiklos ataskaitos trūkumų turinį ir mastą, apeliacinis teismas prieina prie išvados, kad bankroto administratorius kreditoriams nepateikė esminių ir svarbių informacinių duomenų, o jo pateiktos informacijos, atsižvelgiant į nurodytus trūkumus, nepakanka išvadai dėl bankroto proceso duomenų aktualumo ir objektyvumo. Pirmosios instancijos teismas akcentavo aplinkybę, jog ĮBĮ nuostatos su administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu jokių teisinių padarinių nesieja. Tačiau, atsižvelgiant į ankstesnėje nutarties dalyje analizuotą teisinį reguliavimą, apeliacinio teismo vertinimu, ši aplinkybė nesudaro pagrindo administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo laikyti formaliu ir savitiksliu veiksmu. Nustačius aplinkybę, jog administratoriaus veiklos ataskaita turi pareiškėjo išvardintus trūkumus, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą konstatuoti ataskaitos neišsamumą, jos neatitikimą ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkto reikalavimams bei panaikinti kreditorių nutarimą dėl tokios ataskaitos patvirtinimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog formalus bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimas prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams (CK 1.5 straipsnis). Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinis teismas konstatuoja aptariamu atveju esant pagrindą pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo BAB Ūkio banko skundą patenkinti ir panaikinti 2015 m. kovo 3 d. pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta BUAB „Vekšis“ bankroto administratoriaus 2014 m. liepos 17 d. - 2015 m. vasario 17 d. laikotarpio veiklos ataskaita (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Patenkinti pareiškėjo bankrutavusios akcinės bendrovės Ūkio banko skundą – panaikinti BUAB „Vekšis“ 2015 m. kovo 3 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo patvirtinta BUAB „Vekšis“ bankroto administratoriaus 2014 m. liepos 17 d. – 2015 m. vasario 17 d. laikotarpio veiklos ataskaita.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas BAB Ūkio bankas pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde... 5. BUAB „Vekšis“ kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR... 6. BUAB „Vekšis“ bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 4 d. nutartimi pareiškėjo BAB Ūkio... 9. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ginčijamas nutarimas priimtas... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Pareiškėjas BAB Ūkio bankas atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo... 12. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Byloje sprendžiama, ar BUAB „Vekšis“ 2015 m. kovo 3 d. pirmajame... 16. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21... 17. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 18. Apeliacinis teismas pastebi, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra ginčo dėl... 19. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 20. Apeliacinis teismas neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo... 21. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte nustatyta, kad pirmajam kreditorių... 22. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į aplinkybę, jog... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 4 d. nutartį panaikinti ir...