Byla 2-103-258/2011

1Vilniaus apygardos teismas, teiseja Rita Kisieliene, Sekretore Egle Ceponiene, Dalyvaujant ieškovo atstovui bankrutuojancios UAB „Baltu statyba“ atstovams administratoriaus UAB „Valeksa“ igaliotam asmeniui Jonui Kadziauskui, advokatui Tomui Puzinui, atsakovo UAB „Labarita“ atstovams Egidijui Ramonaiciui, Gintarui Karaliui, advokatui Pauliui Dockai, VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturos atstovui Dainiui Samkui, Zarasu rajono savivaldybes administracijos atstovei Laurai Paurytei, viešame teismo posedyje išnagrinejus civiline byla pagal ieškovo bankrutuojancios UAB “Baltu statyba“ ieškini atsakovams UAB „Labarita“, AB SEB bankas, tretiesiems asmenims VšI „Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturai, E. S. del sandoriu pripažinimo negaliojanciais ir restitucijos taikymo, n u s t a t e : Ieškovas kreipesi i teisma prašydamas:

 1. Pripažinti negaliojanciu ab initio (niekiniu) 2008 m. balandžio 11 d. tarp ieškoves UAB „Baltu statyba“ ir atsakovo AB SEB bankas sudaryta ikeitimo lakšta, kurio hipotekos identifikavimo kodas 022/2008/0006053, su visais galiojanciais pakeitimais, papildymais bei priedais.
 2. Pripažinti negaliojanciu ab initio (niekiniu) 2008 m. rugsejo 19 d. tarp ieškoves UAB „Baltu statyba“ ir atsakoves UAB „Labarita“ sudaryta Irengimu pirkimo – pardavimo sutarti Nr. 8-2 su visais galiojanciais pakeitimais, papildymais bei priedais.
Taikyti restitucija – gražinti ieškovei UAB „Baltu statyba“ 2008 m. rugsejo 19 d. tarp ieškoves UAB „Baltu statyba“ ir atsakoves UAB „Labarita“ sudaryta Irengimu pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 8-2 atsakovei UAB „Labarita“ perduotus kilnojamuosius daiktus (irengimus).

22009 m. sausio 26 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilineje byloje Nr. B2-825-553/08 ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „Baltu statyba“ (toliau – Ieškove) buvo iškelta bankroto byla, o 2009 m. kovo 19 d. Lietuvos Apeliacinio Teismo nutartimi civilineje byloje Nr. 2-361/2009 (nutarciu nuorašai – b.l. 85-92). Bendroves bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Valeksa“. Ieškoves bankroto administratoriui vykdant Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo (toliau – IBI) 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatyta pareiga peržiureti paskutinius 36-is menesius Ieškoves sudarytus sandorius, kilo pagristu abejoniu del šiu sandoriu teisetumo ir pagristumo:

 1. Ieškoves ir atsakovo AB SEB bankas 2008 m. balandžio 11 d. sudaryto ikeitimo sandorio (lakšto) (toliau – Ikeitimo sandoris), kuriuo Ieškovas ikeite atsakovui AB SEB bankui (toliau – Bankas) Bendroves isigytus irengimus (Ikeitimo sandorio nuorašai – b.l.62-70),
 2. Ieškoves ir atsakoves UAB „Labarita“ 2008 m. rugsejo 19 d. sudarytos Irengimu pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 8-2 (toliau – Pardavimo sandoris), kuriuo Ieškove pardave atsakovei UAB „Labarita“ minetus ikeistus Irengimus (Pardavimo sutarties nuorašai – b.l.71-74).
2007 m. balandžio 16 d. Ieškove ir Zarasu rajono savivaldybes administracija bei VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura (toliau – Agentura) sudare Ignalinos atomines elektrines regiono smulkaus ir vidutinio verslo pletros programos paramos panaudojimo sutarti Nr. 29-6/8/A/26-207 (toliau – Paramos sutartis). Paramos sutartimi Ieškovei buvo skirta dotacija Ieškoves projektui „Modernios irangos ir instrumentu, skirtu gelžbetonio ir akmens apdorojimui, senosios medines architekturos restauravimui ir statybos darbams atlikti isigijimas“ (toliau – Projektas). Vykdant mineta Paramos sutarti, Ieškovei buvo skirta 250 000,00 Lt dotacijos suma (VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturos 2009-06-01 raštas Nr. AS-81 – b.l.82), kuri buvo panaudota isigyti irengimams (toliau – Irengimai), išvardintiems Paramos sutarties priede Nr. 1 (b.l.14-55). Kadangi Projektui igyvendinti Ieškovei vis dar truko lešu, Ieškoves akcininkai, tarp ju ir atsakove UAB „Labarita“, turejusi 95,24 % visu Ieškoves akciju (toliau – Pagrindine akcininke), prieme sprendima ikeisti Irengimus Bankui, tuo užtikrinant kredito, skirto Projekto vystymui, gražinima (2007-05-31 visuotinio Ieškoves akcininku susirinkimo protokolo nuorašai – b.l.79-80). 2007 m. birželio 6 d. tarp Ieškoves ir Banko buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. 0350707124998-64 (b.l.56-61), kurioje numatytos Ieškoves prievoles Bankui ivykdymui užtikrinti buvo ikeisti Irengimai, sudarant prašoma pripažinti niekiniu Ikeitimo sandori , taip pat suteiktas Pagrindines akcininkes laidavimas už Ieškoves prievoliu Bankui ivykdyma. 2008 m. liepos 31 d. ivykusio visuotinio Ieškoves akcininku susirinkimo metu, Ieškoves akcininkai, tarp ju ir Pagrindine akcininke, žinodama apie sunkia Ieškoves ukine – finansine situacija, inicijavo bankroto bylos Ieškovei iškelima (susirinkimo protokolo nuorašai – b.l.81). 2008 m. rugsejo 19 d. prašomu pripažinti niekiniu Pardavimo sandoriu, Ieškove pardave Irengimus Pagrindinei akcininkei, kuri visa už Irengimus numatyta sumoketi suma pervede tiesiogiai Bankui, tuo ivykdydama finansine prievole už Ieškove prieš Banka pagal 2007-05-06 kredito sutarti ir ivykde savo prievole Bankui, tuo paciu perimdama Ieškovei priklausiusi turta – Irengimus – kuriuos realizavus ar naudojant butu siekiama padengti visu Ieškoves kreditoriu reikalavimus.

3Administratoriaus nuomone, ikeitimo sandoris pripažintinas negaliojanciu ab initio (niekiniu) del šiu aplinkybiu: Pirma, Ikeitimo sandoris prieštarauja imperatyvioms teises normoms ir iki Ikeitimo sandorio sudarymo Bendroves jau buvusiu sudarytu ir vykdytinu sutarciu reikalavimams. Paramos sutarties 4.10 punktas aiškiai nustate Ieškoves pareiga „penkis metus nuo projekto igyvendinimo neparduoti, nenuomoti ir neikeisti Sutarties [Paramos sutarties] priede Nr. 1 išvardinto ilgalaikio turto be raštiško Programos administratoriaus [Agenturos] sutikimo“. Ikeitimo sandoriui sudaryti Agenturos raštiškas sutikimas nebuvo gautas, tad, pažeidžiant Paramos sutarties reikalavimus, buvo ikeisti, o veliau parduoti Irengimai, kuriems isigyti buvo suteikta dotacija iš Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo (Paramos sutarties 1.1 punktas). Paramos sutartimi, kuri buvo sudaryta iki Ikeitimo sandorio sudarymo, Ieškove sutiko apriboti savo nuosavybes teises i Irengimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.39 straipsnio 1 dalis), Ikeitimo sandoris buvo sudarytas tokio sandorio sudaryti neturincio teises asmens – Ieškoves (CK 4.206 straipsnio 2 dalis, 6.307 straipsnio 1 dalis, 6.321 straipsnio 1 ir 3 dalys), todel pripažintinas negaliojanciomis, kaip sudarytas pažeidžiant imperatyvias teises normas – pareiga laikytis sudarytu sutarciu (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Antra, Ikeitimo sandoriu buvo pažeisti daugumos Ieškoves kreditoriu interesai. Galiojantys istatymai isakmiai itvirtina bendraji visu kreditoriu lygiateisiškumo principa (pari passu). Šis principas reikalauja, jog skolininkas privalo paisyti visu kreditoriu interesu ir taip vykdyti prievole, kad nebutu pažeisti kitu kreditoriu interesai, t.y. privalo elgtis sažiningai su visais kreditoriais. Aptariamu atveju, Ikeitimo sandoriu buvo išskirtas vienas kreditorius – Bankas – suteikiant minetam kreditoriui išskirtines teises kitu kreditoriu atžvilgiu - sudarant galimybes pirmumo teise, palyginus su kitais kreditoriais, realizuoti savo reikalavimus iš ikeisto Ieškovei priklausiusio turto, tuo pažeidžiant kito Ieškoves kreditoriaus – Agenturos – teises ir teisetus interesus – Paramos sutartimi numatyta draudima ikeisti Irengimus, kuriems isigyti buvo panaudota dotacija. Tuo buvo pažeisti imperatyvus teises normu reikalavimai laikytis istatymu, veikti sažiningai, protingai ir teisingai, gerbiant bendro gyvenimo taisykles ir geros morales principus (CK 1.137 str. 2 d.), be teisinio pagrindo nepažeisti ir nesuvaržyti kitu asmenu teisiu ar teisetu interesu, nepadaryti kitiems asmenims žalos (CK 1.137 str. 3 d.), neigyvendinti savo teisiu prieštaraujant ju paskirciai, viešajai tvarkai, geriems paprociams ar visuomenes morales principams (CK 1.137 str. 5 d.). Iš faktiniu aplinkybiu akivaizdžiai matyti, jog sudarant Ikeitimo sandori buvo piktnaudžiaujama civilinemis teisemis, padarant žala tiek Ieškovui, tiek Ieškovo kreditoriams, kuriu reikalavimai negali buti pilna apimtimi (istatymu nustatytu eiliškumu bei proporcijomis) tenkinami iš Bankui ikeistu Irengimu. Administratoriaus nuomone, pardavimo sandoris pripažintinas negaliojanciu ab initio (niekiniu) del šiu aplinkybiu: Pirma, Pardavimo sandoris prieštarauja imperatyvioms teises normoms ir iki Pardavimo sandorio sudarymo Bendroves jau buvusiu sudarytu ir vykdytinu sutarciu reikalavimams. Paramos sutarties 4.10 punktas aiškiai nustate Ieškoves pareiga „penkis metus nuo projekto igyvendinimo neparduoti, nenuomoti ir neikeisti Sutarties [Paramos sutarties] priede Nr. 1 išvardinto ilgalaikio turto be raštiško Programos administratoriaus [Agenturos] sutikimo“. Pardavimo sandoriui sudaryti Agenturos raštiškas sutikimas nebuvo gautas, tad, pažeidžiant Paramos sutarties reikalavimus, neteisetai ikeisti Irengimai buvo parduoti, kuriems isigyti buvo suteikta dotacija iš Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondo (Paramos sutarties 1.1 punktas). Paramos sutartimi, kuri buvo sudaryta iki Pardavimo sandorio sudarymo, Ieškove sutiko apriboti savo nuosavybes teises i Irengimus (CK 4.39 straipsnio 1 dalis), taigi, Pardavimo sandoris buvo sudarytas tokio sandorio sudaryti neturincio teises asmens – Ieškoves (CK 4.206 straipsnio 2 dalis, 6.307 straipsnio 1 dalis, 6.321 straipsnio 1 ir 3 dalys), todel pripažintinas negaliojanciomis, kaip sudarytos pažeidžiant imperatyvias teises normas – pareiga laikytis sudarytu sutarciu (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Antra, Pardavimo sandoris preziumuotinas esantis nesažiningu, kadangi jis sudarytas tarp susijusiu asmenu ir vienam ju naudingas del šiu aplinkybiu:

  1. Irengimai buvo parduoti su Ieškove susijusiam asmeniui – Pagrindinei akcininkei.
Pagal turimus duomenis – UAB „Labarita“ 2006-03-20 akcininku susirinkimo protokola Nr. 3, UAB „Labarita“ 2007-05-25 valdybos posedžio protokola Nr. 3, 2007-05-31 UAB „Baltu statyba“ visuotinio akcininku susirinkimo protokola Nr. 7-1, 2008-07-31 UAB „Baltu statyba“ visuotinio akcininku susirinkimo protokola Nr. 7 (kuriu nuorašai - Ieškinio priedai Nr. 22 - 25) - UAB „Labarita“ priklause 2000 iš 2100 Ieškoves akciju (t.y. 95,24 % visu Ieškoves akciju), taip pat dar vienas Ieškoves akcininkas – E. A., turintis 51 Ieškoves akcija (2,43 % visu Ieškoves akciju) – taip pat buvo ir atsakoves UAB „Labarita“ akcininkas. Pagrindine akcininke tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliavo 97,67 % visu Ieškoves akciju, tad, vadovaujantis CK 6.67 straipsnio 2 punkto nuostatomis pripažintina susijusiu su Ieškove asmeniu, o tarp Ieškoves ir Pagrindines akcininkes sudaryti sandoriai preziumuojami esant nesažiningais ir pažeidžianciais kitu Ieškoves kreditoriu interesus.
  1. Pagrindinei akcininkei Pardavimo sandoris yra naudingas.
Patikrinus Ieškoves sandorius ir apskaitos dokumentus paaiškejo, jog Pardavimo sandoriu parduotus Irengimus Ieškove isigijo 2007 m. balandžio – rugsejo menesiais už bendra 767 537,12 Lt suma , tuo tarpu Pardavimo sandoriu tie patys nuo 1-iu iki 1,5 metu eksploatuoti irengimai buvo parduoti už daugiau nei dvigubai mažesne kaina – 335 000,00 Lt (43,64% isigijimo vertes), kas yra itin ženklus ju vertes sumažinimas. Be jau minetos aplinkybes, jog už gauta pagal Paramos sutarti dotacija isigyti irengimai Pardavimo sandoriu buvo perleisti Pagrindinei akcininkei už ženkliai mažesne, nei ju isigijimo, kaina, atkreipe demesi i tai, jog Pardavimo sandoryje nurodyta Irengimu kaina Pagrindine akcininke sumokejo ne paciai Ieškovei, o jos kreditoriui – Bankui, kuriam Pagrindine akcininke laidavo už Ieškoves prievoliu ivykdyma (2007-05-25 UAB „Labarita“ valdybos posedžio protokolo Nr. 3 kopija – b.l.78). Tokiu budu Pagrindine akcininke ne tik išvenge galimu finansiniu nuostoliu – prievoliu už Ieškove ivykdymo Bankui ivykdymo – Ieškoves bankroto atveju, taciau ir igijo nuosavybes teises i Irengimus, kurie butu like Ieškoves turtas ir kuriu realizavimo ar naudojimo iplaukomis butu dengiami ir kitu kreditoriu reikalavimai. Tuo budu sudarant pardavimo sandori buvo pažeistas visu kreditoriu lygiateisiškumo principas (pari passu) bei CK 1.5 straipsnyje, 1.137 straipsnio 2, 3, 5 dalyse itvirtinti nepiktnaudžiavimo civilinemis teisemis principai.
  1. Pardavimo sandoris buvo sudarytas esant sunkiai Ieškoves ukinei – finansinei situacijai.
Ieškovui akivaizdu, jog dar iki Pardavimo sandorio sudarymo Pagrindine akcininke žinojo apie sunkia Ieškoves ukine – finansine situacija, kadangi dar 2008 m. liepos 31 d. Ieškoves akcizininkai (tarp ju ir Pagrindine akcininke) nusprende kreiptis i teisma del bankroto bylos Ieškovei iškelimo (b.l.81), tuo tarp Pardavimo sandoris buvo sudarytas jau vykstant bankroto bylos Ieškovei iškelimo procesui - 2008 m. rugsejo 19 d.. Atsakovas UAB „Labarita“ su ieškinyje išdestytais argumentais ir reikalavimais nesutiko, nurode , jog ieškinys yra nepagristas ir todel atmestinas del žemiau nurodytu priežasciu. Del Paramos sutarties pažeidimo Atsakovo nuomone, Ikeitimo sandoriu Paramos sutarties 4.10 punktas, numatantis Ieškovo pareiga penkis metus nuo projekto igyvendinimo neparduoti, nenuomoti ir neikeisti Irenginiu be raštiško VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturos sutikimo, nebuvo pažeistas del žemiau ivardijamu priežasciu. Pirma, Atsakovas atkreipei demesi i tai, jog VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturai, Atsakovo isitikinimu, buvo žinoma, jog Ieškovas ketina ikeisti Irengimus atsakovui AB SEB bankui savo prievoliu užtikrinimui, kadangi kaip galima spresti iš prie ieškinio pridetu dokumentu: 1) 2007-06-05 Kreditavimo sutartis Nr. 0350707124998-64, sudaryta tarp Ieškovo ir atsakovo AB SEB banko buvo sudaroma, siekiant gauti kredita Irengimu, iš dalies finansuojamu Paramos sutarties lešomis, isigijimui (2007-06-05 Kreditavimo sutarties Nr. 0350707124998-64 1 p. „Ilgalaikio kredito paskirtis“); 2) 2007-06-05 Kreditavimo sutarties Nr. 0350707124998-64 „Specialios dalies“ 2.3.1. punkte buvo aiškiai nurodyta, jog atsakovui AB SEB bankui bus ikeiciami Ieškovo isigyjami Irengimai; 3) nurodyta 2007-06-05 Kreditavimo sutartis Nr. 0350707124998-64 buvo pateikta VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturai kartu su 2007-10-24 Mokejimo prašymu (Ieškinio priedas Nr. 4), kuriame nurodoma, kad pridedama „paskolos sutartis“; 4) 2007-11-30 Projekto vykdymo akte, kuri pasiraše ir VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura, jokiu pretenziju Ieškovui del mokejimo prašymo ar Ieškovo veiksmu, vadinasi ir isipareigojimo atsakovui AB SEB bankas ikeisti Irengimus, nei VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura, nei paramos moketojas - Zarasu rajono savivaldybes administracija, neturejo. Vadovaujantis Paramos sutarties 3 str., VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura isipareigojo iš Ieškovo priimti su projekto igyvendinimu susijusius dokumentus ir juos patikrinti (Paramos sutarties 3.1. p.), kontroliuoti projekto vykdyma (Paramos sutarties 3.5 p.) ir pan. Atsižvelgiant i nurodytus VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturos prisiimtus isipareigojimus bei atliekama Paramos sutarties vykdymo kontroles funkcija, mano, jog VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturai buvo žinoma, jog Ieškovas ketina ikeisti, bei, kad 2008-04-15 ikeite, Irengimus atsakovui AB SEB bankui. Todel aplinkybe, jog iki šiol VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura jokiu pretenziju Ieškovui del Paramos sutarties tariamo netinkamo vykdymo nereiške, tik patvirtina, jog mineta institucija sutiko, jog Ieškovas ikeistu Irengimus atsakovui AB SEB bankui. Antra, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.64 str. 1 d. numato, jog sandori sudarancio asmens laisva valia gali buti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2003-11-19 nutartyje Nr. 3K-3-1111/2003 yra pažymejes, kad sandoris, kuriam istatymai nenustato konkrecios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandori (konkliudentiniai veiksmai). Atsakovo isitikinimu, nors VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura galimai ir nepateike Ieškovui savo rašytinio sutikimo leisti Ieškovui ikeisti Irengimus AB SEB bankui, konkliudentiniais veiksmais ji patvirtino savo valia, t.y. pritarima, Ikeitimo sandorio sudarymui. Nurodytas aplinkybes patvirtina ir tai, , jog VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura, kaip Paramos sutarties vykdyma kontroliuojanti institucija, Ieškovui kartu su mokejimo prašymu dar 2007-10-24 pateikus 2007-06-05 Kreditavimo sutarti Nr. 0350707124998-64, jokiu pretenziju del Ieškovo isipareigojimo ikeisti Irengimus nereiške. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001-10-08 nutarimu Nr. 1246 „Del Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatu patvirtinimo“ patvirtintu Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatu 81 p. numato, kad registro duomenys (vadovaujantis minetu nuostatu 16 p. Lietuvos Respublikos hipotekos registre irašomi tokie duomenys apie sutartinius ikeitimus: ikeitimo sandorio sudarymo vieta ir data; skolininkas (fizinio asmens kodas, vardas, pavarde, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens pavadinimas, buveine, identifikavimo kodas), ikeitimo objekto aprašymas, kad objekta butu galima identifikuoti. Jeigu numatomos specialios daikto žymos, – ju aprašymas ir kita) yra vieši, todel laikytina, jog nuo pat Ikeitimo sandorio iregistravimo hipotekos registre, jo sudarymo faktas galejo buti žinomas ir VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturai. Vadinasi, aplinkybe, jog mineta institucija iki šiol, t.y. beveik du metus, nesieme jokiu veiksmu del tariamai neteiseto Ikeitimo sandorio panaikinimo ar Paramos sutarties nutraukimo, tik leidžia pagristai manyti, kad VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturai ne tik buvo žinoma apie Irengimu ikeitima, bet ir, kad ji tam neprieštaravo. Trecia, Lietuvos Respublikos notariato istatymo 1 str. nurodyta, jog notariatas yra visuma notaru, kuriems pagal ši istatyma suteikiama teise juridiškai itvirtinti negincijamas fiziniu ir juridiniu asmenu subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šiu asmenu ir valstybes teisetu interesu apsauga. Vadovaujantis mineto istatymo 46 str. nekilnojamuju ar kilnojamuju daiktu, kuriems istatymu nustatyta privaloma teisine registracija, perleidimo kito asmens nuosavyben, nuomos ar perdavimo naudotis kitu budu, ikeitimo arba kitu daiktiniu teisiu ar ju suvaržymo sandorius notaras tvirtina tik nustates, kad daiktas nuosavybes teise priklauso teisiu perleidejui. Nurodytos teises normos, patvirtina istatymo leidejo valia teisetu sandoriu sudarymo kontrole pavesti notariatui. Ikeitimo sandoris buvo patvirtintas notariškai. Atsakovo isitikinimu, aplinkybe, jog Ikeitimo sandoris buvo sudarytas ir patvirtintas notaro, leidžia pagristai manyti, jog jo sudarymo metu buvo patikrinta Ieškovo teise ikeisti Irengimus atsakovui AB SEB bankui, ir tai, jog Ikeitimo sandoris buvo sudarytas ir notariškai patvirtintas, patvirtina, jog jis nepažeide Paramos sutarties 4.10 punkto. Visos aukšciau nurodytos aplinkybes, Atsakovo nuomone, patvirtina, jog Ieškovas, sudarydamas Ikeitimo sandori, Paramos sutarties nepažeide. Del Ikeitimo sandorio prieštaravimo imperatyvioms istatymo normoms Nors, Atsakovo nuomone, Ikeitimo sandoriu Paramos sutartis nebuvo pažeista. Atsakovas pasisako ir del ieškinio argumentu, susijusiu su tariamu Ikeitimo sandorio prieštaravimu imperatyvioms istatymo normoms. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. numato, jog imperatyvioms istatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Vadovaujantis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str. 1 d. itvirtintam sandoriu negaliojimo pagrindui taikyti reikia nustatyti tokias salygas: pirma, kad teises norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginco sandoris pažeidžia nurodytoje normoje itvirtinta imperatyva ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas. Nustacius, kad tam tikra teises norma yra imperatyvi, reikia išsiaiškinti, ar konkretus sandoris sudarytas pažeidžiant šioje normoje itvirtinta isakmu reikalavima arba draudima ir ar šio pažeidimas lemia butent sandorio negaliojima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-432/2008). Atsakovo isitikinimu, Ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybes nepatvirtina, jog Ikeitimo sandoris prieštarauja imperatyvioms istatymo normoms, kadangi neegzistuoja visos aukšciau nurodytos salygos, Ikeitimo sandori pripažinti prieštaraujanciu imperatyvioms istatymo normoms. Pirma, Atsakovas nesutinka su Ieškovo teiginiu, jog sudarant Ikeitimo sandori buvo pažeistos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.206 str. 2 d. itvirtintos imperatyvios istatymo normos. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.206 str. 2 d. numato, kad ikaito davejas turi buti ikeiciamojo daikto savininkas arba asmuo, kuriam priklauso turtine teise, esanti ikeitimo objektu, išskyrus atvejus, kada istatymas nustato, kad ikeitimo objektas gali buti igytas ikaito davejo nuosavyben ateityje. Nors nurodyta teises norma ir gali buti laikoma imperatyvia, Ieškovas sudarydamas Ikeitimo sandori Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.206 str. 2 d. nepažeide, kadangi budamas Irengimu (ikeiciamu daiktu) savininku, jis galejo juos ikeisti atsakovui AB SEB bankui. Antra, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.307 str. 1 d. pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kuria pardavejas parduoda jam nepriklausanti daikta nebudamas daikto savininko igaliotas ar neturedamas tam teises pagal istatymus, gali buti pripažinta negaliojancia pagal daikto savininko, valdytojo arba pirkejo ieškini. Atsakovo nuomone, Ikeitimo sandoris negali buti pripažintas niekiniu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str., t.y. kaip prieštaraujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.307 str. 1 d., kadangi mineta teises norma visu pirma, Atsakovo nuomone, nelaikytina imperatyvia, be to, Ikeitimo sandoris nepažeidžia nurodytos teises normos, kadangi Ikeitimo sandoriu Irengimai nebuvo parduoti atsakovui AB SEB bankui, o pats Ieškovas Ikeitimo sandorio metu buvo Irengimu savininkas. Trecia, Atsakovo isitikinimu, Ikeitimo sandoriu nebuvo pažeista ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.321 str. 1 d. numatanti pardavejo pareiga patvirtinti, kad i perduodamus daiktus tretieji asmenys neturi jokiu teisiu ar pretenziju, išskyrus atvejus, kai pirkejas iš anksto sutiko priimti daiktus, kurie yra tokiu teisiu ar pretenziju objektai, o pardavejas apie jas tinkamai praneše pirkejui, bei mineto straipsnio 3 d., numatancia pardavejo pareiga patvirtinti pirkejui, kad perduodami daiktai neareštuoti ir, kad jie nera teisminio ginco objektas, taip pat, kad pardavejo teise disponuoti daiktais neatimta ar neapribota. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.198 str. 1 d. ikeitimas – tai esamo ar busimo skolinio isipareigojimo ivykdyma užtikrinantis kilnojamojo daikto ar turtiniu teisiu ikeitimas, kai ikeitimo objektas perduodamas kreditoriui, treciajam asmeniui ar paliekamas ikaito davejui. Ikaito davejui paliktas ikeitimo objektas gali buti užrakinamas, užantspauduojamas ar pažymimas ženklais, rodanciais jo ikeitima. Ikeitimo sandoris nera laikytinas pirkimo – pardavimo sutartimi, todel jis negali prieštarauti ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.321 str. 1 d. reikalavimams. Papildomai pažymejo, jog 2007-06-05 Kreditavimo sutarties Nr. 0350707124998-64 6.1. punkte nurodyta, kad sudarant mineta sutarti atsakovui AB SEB bankui buvo patekta ir Paramos sutartis, vadinasi atsakovui AB SEB bankui buvo žinomos minetos sutarties nuostatos, bei Paramos sutarties 4.10 punktas, numatantis Ieškovo pareiga penkis metus nuo projekto igyvendinimo neparduoti, nenuomoti ir neikeisti Irengimu be raštiško VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturos sutikimo. Tai, jog atsakovas AB SEB bankas sudare su Ieškovu 2007-06-05 Kreditavimo sutarti Nr. 0350707124998-64 su salyga, jog atsakovui AB SEB bankui bus ikeisti Irengimai, o veliau sudare ir pati Ikeitimo sandori, leidžia pagristai daryti prielaida, jog atsakovui AB SEB bankui buvo žinomas Paramos sutarties 4.10 punkto turinys. Ketvirta, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 1 d. numato, kad teisetai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi istatymo galia. Sutartis ipareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ka lemia sutarties esme arba istatymai. Sutartis yra suderintos šaliu valios išraiška, kai nustatomos tik šalims privalomos elgesio taisykles. Todel šalys sutartyje negali nustatyti treciuju asmenu teisiu ir pareigu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Šeštojo knyga. Justia. Vilnius, 2003. P. 243). Atsakovo nuomone, aukšciau nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 1 d. itvirtintos normos, negalima laikyti imperatyvia, o jos nesilaikymas ar pažeidimas negali buti sandorio pripažinimo negaliojanciu pagrindas, kadangi:
 1. imperatyvios teises normos yra privalomos ir ju savo valia sandorio subjektai negali keisti. Todel sandoriai, pažeidžiantys tokias normas, yra niekiniai. Jie negalioja nuo sudarymo momento. Tokio sandorio vykdymas yra teises pažeidimas ir sukelia ne tik civiliniu teisiniu padariniu – pažeidejai gali buti traukiami baudžiamojon ar administracinen atsakomyben (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Justia. Vilnius, 2001. P. 181). Pažymetina, jog Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra itvirtinti civilinei teisiniai padariniai, susije su sutarciu nevykdymu ar netinkamu vykdymu (pvz. sutarties vykdymo sustabdymas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.207 str.), sutarties nutraukimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str.) ir kita) bei sutartine atsakomybe už sutarciu pažeidimus, taciau istatymu leidejas nera numates baudžiamosios ar administracines atsakomybes už sutartimi prisiimtu isipareigojimu nevykdyma. Del ivardintu priežasciu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 1 d. numatyta norma negali buti laikoma imperatyvia, kurios pažeidimas sukeltu sandorio pripažinimo niekiniu padarinius.
 2. imperatyvias teises normas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse galima pažinti iš to, ar istatymu leidejas nustate, kad sandoriai, prieštaraujantys tai normai, turi buti niekiniai. Paprastai tai išreiškiama tiesiogine nuostata, kad sandoris negalioja. Kartais imperatyvias teises normas galima nustatyti iš jose aiškiai išreikštu draudimu taciau šiais atvejais reikia išsiaiškinti, ar sandorio prieštaravimo tokiai normai padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Justia. Vilnius, 2001. P. 181). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. 2 d. numato, jog asmuo, neivykdes ar netinkamai vykdes savo sutartine prievole, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumoketi netesybas (bauda, delspinigius). Taigi, galima daryti išvada, jog istatymu leidejas yra aiškiai nustates pasekmes, kurias sukelia sutartininiu isipareigojimu nevykdymas, vadinasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 1 d. itvirtintu normu pažeidimas negali buti pagrindas pripažinti sandori negaliojanciu.
Pacioje Paramos sutartyje yra itvirtintos pasekmes, susijusios su Paramos sutarties pažeidimu (Paramos sutarties nutraukimas – 8 p., išmoketos dotacijos gražinimas bei bauda). Tai gi, jei ir daryti prielaida, jog Ikeitimo sandoriu galimai buvo pažeistas Paramos sutarties 4.10 p., mineta aplinkybe, negali buti pagrindas pripažinti Ikeitimo sandori negaliojanciu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str., kaip prieštaraujanti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 1 d. nuostatoms. Mano, jog visos aukšciau nurodytos aplinkybes patvirtina, kad Ikeitimo sandoriu nebuvo pažeistos imperatyvios teises normos, todel pagrindo pripažinti Ikeitimo sandori negaliojancius ab intio nera. Del Ieškovo kreditoriu interesu pažeidimo Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Ikeitimo sandoriu buvo išskirtas vienas kreditorius – atsakovas AB SEB bankas, suteikiant minetam kreditoriui išskirtines teises kitu kreditoriu atžvilgiu – sudarant galimybes pirmumo teise, palyginus su kitais kreditoriais, realizuoti savo reikalavimus iš ikeisto Ieškovui priklausiusio turto, tuo pažeidžiat kito Ieškovo kreditoriaus – VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturos, teises ir teisetus interesus, paramos sutarties draudima ikeisti Irengimus, kuriems isigyti buvo panaudota dotacija. Atsakovo isitikinimu, Ikeitimo sandoris negalejo pažeisti ir nepažeide Ieškovo kreditoriu interesu bei, kaip nurodo Ieškovas, istatymo itvirtinto bendrojo visu kreditoriu lygiateisiškumo principo. Pirma, VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura pagal Paramos sutarti yra tik programos administratorius, moketojas pagal Paramos sutarti yra Zarasu rajono savivaldybes administracija. Todel VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura klaidingai ieškinyje nurodoma kreditoriumi, kurio teises tariamai pažeide Ikeitimo sandoris. Antra, vadovaujantis Paramos sutartimi Zarasu rajono savivaldybes administracija isipareigojo finansuoti tik 39,41 procentus isigyjamu Irengimu kainos, t.y. 250 000 litu, likusia Irengimu kainos dali – 61,59 procentus, Ieškovas isipareigojo padengti savo lešomis. Kadangi, kaip galima spresti iš prie bylos pridetu dokumentu, Ieškovas nurodyto dydžio lešomis nedisponavo, del likusios sumos Irengimams isigyti Ieškovas kreipesi del kredito suteikimo i atsakova AB SEB banka. Kaip matosi iš Projekto vykdymo akto (b.l.30-38) Irengimu isigijimui Ieškovas panaudojo 250 000 litu subsidijos lešu bei 468 224 litu nuosavo finansavimo. Nurodyto aplinkybes patvirtina, jog didžiaja dali Irengimu isigijimo kainos finansavo atsakovas AB SEB bankas, o ne VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agentura, o tiksliau Zarasu rajono savivaldybes administracija. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 str. 1 d. yra itvirtintas nesikišimo i privacius santykius bei nuosavybes nelieciamumo principai. Atsakovo nuomone, vadovaujantis nurodytais principais, Ieškovas turejo teise ikeisti Irengimus atsakovui AB SEB bankui, kuris suteike kredita minetu Irenginiu isigijimui, ko sekoje Ieškovas galejo tinkamai ivykdyti Paramos sutartimi prisiimtus isipareigojimus. Trecia, šio atsiliepimo 1.1 punkte nurodytos aplinkybes, Atsakovo nuomone, patvirtina, jog VšI Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturai buvo žinoma, jog Ieškovas ketina ikeisti, bei, kad 2008-04-15 ikeite, Irengimus atsakovui AB SEB bankui. Be to, Ikeitimo sandoris neprieštaravo bendroves veiklos tikslams ir neturejo itakos Ieškovo mokumui. Todel teiginiai, jog Ikeitimo sandoriu buvo pažeista Paramos sutartis ir Ieškovo kreditoriu interesai, yra nepagristi. Visos nurodytos aplinkybes, Atsakovo isitikinimu, patvirtina, kad priešingai nei nurodo Ieškovas ieškinyje, sudarant Ikeitimo sandori nebuvo piktnaudžiaujama teisemis, sandoris neprieštaravo nei imperatyvioms istatymo normoms nei Paramos sutarciai, todel pagrindo pripažinti Ikeitimo sandori negaliojanciu ab initio nera. Del Pardavimo sandorio prieštaravimo imperatyvioms istatymo normoms Ieškovas, prašydamas pripažinti Pardavimo sandori negaliojanciu ab intio, savo reikalavima iš esmes grindžia tu paciu teises normu, kaip ir Ikeitimo sandoris, pažeidimu, t.y. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.307 str. 1 d., 6.321 str. 1 ir 3 d. bei 6.189 str. Atsakovo nuomone, pagrindo teigti, jog Pardavimo sandoris prieštarauja nurodytoms teises normoms, kurios, Ieškovo teigimu, yra imperatyvios, nera. Pirma, jau aukšciau buvo nurodyta, kad Ieškovo ieškinyje nurodomam, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.80 str. itvirtintam negaliojimo pagrindui taikyti reikia nustatyti tokias salygas: 1) teises norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; 2) ginco sandoris pažeidžia nurodytoje normoje itvirtinta imperatyva; 3) pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas. Atsakovo isitikinimu, Ieškovas neirode, jog Pardavimo sandoris tenkina visas nurodytas salygas, todel pagrindo pripažinti ji negaliojanciu ab intio nera. Antra, Pardavimo sandoris nepažeidžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.307 str. 1 d. (pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kuria pardavejas parduoda jam nepriklausanti daikta nebudamas daikto savininko igaliotas ar neturedamas tam teises pagal istatymus, gali buti pripažinta negaliojancia pagal daikto savininko, valdytojo arba pirkejo ieškini) itvirtinto imperatyvo, kadangi Pardavimo sandorio sudarymo metu Ieškovas buvo Irengimu savininkas. Trecia, Pardavimo sandoris negali buti pripažintas niekiniu ir kaip prieštaraujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.321 str. 1 d. ir 3 d., kadangi, jei ir laikyti, jog Pardavimo sandoriu buvo pažeistos nurodytos teises normos, tokio pažeidimo padarinys negali buti Pardavimo sandorio negaliojimas. Ketvirta, Atsakovo isitikinimu, jei ir daryti prielaida, jog Pardavimo sandoriu buvo pažeistos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 1 d. nuostatos, numatancios, jog teisetai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi istatymo galia, bei Paramos sutarties 4.10 punktas, teisinis pagrindas pripažinti Pardavimo sandori negaliojanciu ab intio neegzistuoja. Kaip ir buvo nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.189 str. 1 d. pažeidimas negali buti pagrindas pripažinti sandori negaliojanciu, kaip prieštaraujanti imperatyvioms istatymo normoms. Tiek Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, tiek ir pacioje Paramos sutartyje yra itvirtintos pasekmes, kurias sukelia sutartimi prisiimtu isipareigojimu nevykdymas, taciau nei kodekse, nei Paramos sutartyje nenumatyta, kad tokiu sutartiniu isipareigojimu nevykdymo pasekme yra kito sandorio negaliojimo pagrindas. Del Pardavimo sandorio sažiningumo Ieškovas ieškinyje nurode, Atsakovas „tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliavo 97,67 procentus visu Ieškoves akciju, tad vadovaujantis CK 6.67 straipsnio 2 punkto nuostatomis pripažintinas susijusiu su Ieškove asmeniu, o tarp Ieškoves ir Pagrindines akcininkes (atsakovo) sudaryti sandoriai preziumuojami esant nesažiningais ir pažeidžianciais kitu Ieškoves kreditoriu interesus.“. Atsakovas nesutinka su Ieškovo teiginiais, jog sudarant Pardavimo sandori jis buvo nesažiningas. Atsakovo isitikinimu, vien ta aplinkybe, jog Atsakovas yra dalies Ieškovo akciju savininkas, nera pakankamas pagrindas teigti, jog tiek Atsakovas, tiek Pardavimo sandoris yra nesažiningas ir pažeidžia kitu kreditoriu interesus. Pirma, Atsakovo nuomone, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 str. nuostatos del nesažiningumo prezumpcijos negali buti taikomos, kadangi Pardavimo sandori gincija skolininkas, o ne kreditorius. Lietuvos apeliacinis teismas 2009-12-10 nutartyje civilineje byloje Nr. 2A-661/2009 nurode: „Pažymetina, kad CK 6.67 straipsnyje nustatyta nesažiningumo prezumpcija, pagal kuria preziumuojama, kad kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesažiningos. Atkreiptinas demesys, jog ieškovas apeliaciniame skunde patvirtino, kad sandori gincija pats skolininkas, bet ne kreditorius, t. y. ieškinys nebuvo pareikštas CK 6.66 straipsnio pagrindu. Todel teiseju kolegija daro išvada, kad minetame CK 6.67 straipsnyje itvirtintos nuostatos nagrinejamu atveju negali buti taikomos.“. Antra, nepaisant to, jog, Atsakovo nuomone, Ieškovo ieškinyje nurodomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 str. 2 p. nuostatos šiame gince galimai negali buti taikomos, pažymetina, kad doktrinoje nurodoma nesažiningumo prezumpcija yra nugincijama, todel skolininkas ir kita sandorio šalis tokiais atvejais turi teise irodineti buve sažiningi, t.y. nežinoje ir negaleje žinoti, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus interesus. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008-09-21 Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikos del actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teises ir prevencinio ieškinio institutu taikymo apžvalgoje Nr. 29 taip pat nurodyta, kad irodinejimo našta, kad sandoris sudarytas nesiekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi, teks skolininkui ir treciajam asmeniui, t. y. jie tures teise teikti irodymus, paneigiancius nesažiningumo prezumpcija. Atsakovo isitikinimu, jis buvo sažiningas sudarydamas Pardavimo sandori. Sažiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvuji ir subjektyvuji kriterijus. Objektyviuoju požiuriu sažiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principu reikalavimus, t. y. rupestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiuriu sažiningumas nusako asmens psichikos bukle konkrecioje situacijoje, atsižvelgiant i asmens amžiu, išsimokslinima, patirti, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sažiningas, butina taikyti abu šiuos kriterijus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-09-21 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-361/2009). Turto pagal busima sandori igijejui, siekiant nepažeisti galimo kreditoriaus interesu, reikia buti apdairiam tokia apimtimi: 1) protingomis priemonemis išsiaiškinti, ar busima sandorio šalis nera skolininke; 2) konkrecioje situacijoje ivertinti, ar sandoriu nebus pažeisti skolininko kreditoriaus interesai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2002-06-19 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-898/2002). Nors Atsakovas ir buvo dalies Ieškovo akciju savininkas, Paramos sutarti sudarinejo Ieškovas ir jo vardu veikiantis direktorius E. S., todel Atsakovui nebuvo žinomos sudarytos Paramos sutarties nuostatos, o atsižvelgiant i tai, jog, Atsakovas už Irengimus Pardavimo sandoriu sumokejo Ieškovui pagrista ir teisinga kaina, pagrindo abejoti sudaromo sandorio sažiningumu Atsakovui nebuvo. O tai, jog Ieškovas už Irengimus Atsakovo sumoketa kaina pervede kredito AB SEB bankui padengimui, Atsakovo isitikinimu, nedaro pacio Pardavimo sandorio negaliojanciu, o Atsakovo nesažiningu. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2009-09-21 nutartyje civilineje byloje Nr. 3K-3-361/2009 pažymejo, kad kreditoriaus teises neturetu buti suabsoliutinamos, t. y. kreditoriams neturetu buti suteikiamos privilegijos skolininko ir treciojo asmens atžvilgiu, todel skolininkas, taip pat ir treciasis asmuo laikomi nesažiningais tik tada, kai yra pagrindas konstatuoti, kad jie žinojo ar turejo žinoti, jog sudarydami sandori jie pažeis skolininko kreditoriaus teises. Atsakovo nuomone, jis kaip pirkejas savo pareiga pagal Pardavimo sandori ivykde tinkamai ir sažiningai, už Irengimus sumokejo tinkama kaina ir tai padare laiku, todel jo teises šiuo atveju turetu buti ginamos, kaip sažiningos šalies. Visos aukšciau nurodytos aplinkybes, Atsakovo isitikinimu, paneigia Ieškovo ieškinyje nurodyta nesažiningumo prezumpcija. Del sandorio naudingumo Ieškinyje nurodoma, kad Pardavimo sandoris yra naudingas Atsakovui, pažeidžia visu kreditoriu lygiateisiškumo principa bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str., 1.137 str. 2, 3, 5 d. itvirtintus nepiktnaudžiavimo civilinemis teisemis principa. Su šiais Ieškovo teiginiais Atsakovas nesutiko. Del Irenginiu pardavimo kainos Ieškovo teigimu, Ieškovas Irengimus isigijo 2007 metu balandžio – rugsejo menesiais už bendra 767 537,12 litu suma, tuo tarpu Pardavimo sandoriu tie patys Irengimai, eksploatuoti nuo 1-iu iki 1,5 metu, buvo parduoti už daugiau nei dvigubai mažesne kaina – 335 000 litu (43,64 procentus isigijimo vertes), kas yra ženklus ju verte sumažejimas. Su šiais Ieškovo teiginiais Atsakovas negali sutikti. Pirma, Atsakovas nori atkreipti demesi, jog Pardavimo sandorio pagrindu jis iš Ieškovo isigijo ne visus Irengimus. Ieškovas kartu su ieškiniu pateike 2007-10-24 mokejimo prašyma kuriame yra nurodyti visi Ieškovo isigyti Irengimai (b.l.30-38), tarp kuriu nurodytas hidraulinis kujis G160 silent, kurio kaina 31 948 litai, bei sunkvežimis DAF 2700 HS su priekaba ir hidrauliniu manipuliatoriumi PALIFINGER, kurio kaina 187 631,80 litu. Tuo tarpu iš pacio Ieškovo pateikto Pardavimo sandorio priedo „Parduodamu irenginiu sarašas ir kainos“ (b.l.71-74) bei 2008-09-19 PVM saskaitos – fakturos BS 8010 (b.l.75-76) aiškiai matosi, jog Pardavimo sandoriu Atsakovas neisigijo nei sunkvežimio DAF 2700 HS su priekaba ir hidrauliniu manipuliatoriumi PALIFINGER, nei hidraulinio kujo G160 silent, kuriu bendra verte 219 579,80 litu. Del aukšciau nurodytos priežasties, Ieškovo teiginiai, jog Pardavimo sandoriu 767 537,12 litu vertes Irengimai Atsakovui buvo perleisti už žymiai mažesne kaina, kai pacio Ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad Atsakovui parduoti Irengimai Ieškovo buvo isigyti tik už 498 645,12 litu, neatitinka tikroves. Antra, Lietuvos Respublikos pelno mokescio istatymo 18 str. 2 d. numatyta, kad ilgalaikio turto grupes bei jo nusidevejimo arba amortizacijos maksimalus normatyvai (metais) nustatyti šio istatymo 1 priedelyje. Vienetas pats nusistato (pasirenka) ilgalaikio turto nusidevejimo arba amortizacijos laikotarpi, ne trumpesni, negu nustatyti šio istatymo 1 priedelyje ilgalaikio turto nusidevejimo arba amortizacijos normatyvai (metais), ir likvidacine verte, ne mažesne kaip 1 lito ir ne didesne kaip 10 procentu isigijimo kainos. Nurodytos istatymo nuostatos patvirtina, kad pats juridinis asmuo, šiuo atveju Ieškovas nusistato ilgalaikio turto nusidevejimo laikotarpi ir likvidacine verte, kuriu pagrindu apskaiciuojama ilgalaikio turto nusidevejimo per metus leistina riba. Kartu su Ieškiniu Ieškovas pateike atsakovui AB SEB bankui ikeiciamu irengimu apraša, kuriame nurodyta informacija apie Irengimus, tarp ju ir Irengimu balansine verte 2008-02-29 dienai, kuri buvo lygi 482 519,18 litu. Irengimu dalies, kuria Pardavimo sandoriu isigijo Atsakovas, 2008-02-29 dienai balansine verte buvo tik 330 887,83 litu. Tuo tarpu Atsakovas Pardavimo sandoriu už nurodyta Irengimu dali praejus pusei metu nuo ju vertes nustatymo, kai Irengimai dar daugiau nusidevejo, vadinasi ir sumažejo ju balansine verte, sumokejo 335 000 litu, t.y. daugiau nei pacio Ieškovo nustatyta parduotu Irengimu balansine verte 2008-02-29 dienai. Aukšciau nurodytos aplinkybes patvirtina, kad priešingai nei nurodoma ieškinyje, Irengimai Pardavimo sandoriu Atsakovui buvo parduoti už teisinga ir sažininga kaina. Del Irengimu kainos sumokejimo atsakovui AB SEB bankui Ieškinyje nurodoma, kad Atsakovas pagal Pardavimo sandori už Irengimus moketina suma sumokejo atsakovui AB SEB bankui, tokiu budu tariamai siekdamas išvengti galimu finansiniu nuostoliu – prievoliu už Ieškova, ivykdymo atsakovui AB SEB bankui – Ieškovo bankroto atveju. Su aukšciau nurodytais Ieškovo argumentais Atsakovas nesutiko. Ieškovai klaidingai ieškinyje nurodo, jog pagal Pardavimo sutarti Atsakovas pinigus sumokejo ne Ieškovui, o atsakovui AB SEB bankui. Pardavimo sandorio 2.2. punkte nurodyta, jog Atsakovas sumoka 335 000 litu i sutartyje nurodyta saskaita, iš kurios visas apmokejimas nukreipiamas Ieškovo kredito AB SEB bankui gražinimui. Taigi, Atsakovas pinigus sumokejo Ieškovui. Tai, jog Ieškovo valia už Irengimus sumoketa pinigu suma buvo panaudota Ieškovo kredito atsakovui AB SEB bankui dengimui, nera pagrindas teigti, jog Atsakovas neatsiskaite su Ieškovu ir ar elgesi nesažiningai. Ieškovas savo isipareigojimu vykdymui atsakovui AB SEB bankui buvo ikeites Irengimus, todel Ieškovui netinkamai vykdant isipareigojimus atsakovui AB SEB bankui pagal 2007-06-05 Kreditavimo sutarti Nr. 0350707124998-64, pastarasis savo reikalavimu patenkinima galejo nukreipti i Irengimus. Todel ta aplinkybe, jog Atsakovas buvo laiduotojas pagal 2007-06-05 Kreditavimo sutarti Nr. 0350707124998-64, ir tariamai Pardavimo sandorio sudarymu sieke išvengti atsakomybes už Ieškovo prievoles – Ieškovo bankroto atveju, neirodo tariamo Atsakovo nesažiningumo ar siekio išvengti prievoliu ivykdymo pagal Laidavimo sutarti. Del sunkios Ieškovo ukines – finansines situacijos Pardavimo sandorio sudarymo metu Imoniu bankroto istatyme nereglamentuojami savarankiški sandoriu pripažinimo negaliojanciais pagrindai, tik akcentuojami gincytinu sandoriu požymiai – priešingumas imones veiklos tikslams ir galima itaka imones mokumui (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2003-10-08 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-917/2003). Bankrutuojancios imones atveju visu jos kreditoriu teises yra pažeidžiamos, jei imone sudaro sandorius, pažeisdama savo pacios interesus – imones turto perleidimas už aiškiai mažesne kaina nei turto rinkos verte. Atsakovo isitikinimu, sudarytas Pardavimo sandoris neturejo jokios itakos Ieškovo turtinei padeciai taip, kad pastarasis negaletu atsiskaityti su kreditoriais. Irengimai Atsakovui nebuvo parduoti už aiškiai mažesne nei rinkos kaina, t.y. Atsakovas už Irengimus Ieškovui sumokejo pagal esama ju verte. Tai, jog Ieškovas panaudojo už Irengimus gauta suma kredito atsakovui AB SEB bankui padengimui nera pagrindas teigti, jog Pardavimo sandoris yra niekinis, o Atsakovas nesažiningas. Pažymejo, jog tai ar nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas pažeide imones kreditoriu teises, sprendžiama atsižvelgiant i tai ar sudarytas sandoris galejo tureti itakos imones turtinei padeciai taip, kad ji iš dalies ar visiškai negaletu atsiskaityti su kreditoriais (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2005-11-14 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-573/2005). Irengimai buvo ikeisti atsakovui AB SEB bankui. Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo 33 str. 5 d. numato, jog bankrutuojancios imones ikeistas turtas parduodamas iš varžytyniu Vyriausybes nustatyta tvarka, pranešus apie tai ikaito turetojui, hipotekos kreditoriui. Nepardavus dvejose varžytynese ikeisto turto ir šio turto neperemus ikaito turetojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarka nustato kreditoriu susirinkimas. Kai pirkejas sumoka visa kaina už nupirkta ikeista turta, ikaito turetojui, hipotekos kreditoriui priklausanti suma, atskaicius administravimo išlaidoms apmoketi kreditoriu susirinkimo patvirtinta suma, ne veliau kaip per 10 dienu nuo šios kainos gavimo dienos turi buti pervesta i ikaito turetojo, hipotekos kreditoriaus nurodyta saskaita. Nurodytos teises normos patvirtina, jog priešingai nei nurodo ieškinyje Ieškovas, ikeisti Irengimai negaletu buti realizuoti bei iš ju pardavimo gautos sumos skiriamos atsiskaitymams su kitais kreditoriais, todel pagrindo teigti, jog Pardavimo sandoris salygojo Ieškovo negalejima atsiskaityti su savo kreditoriais, nera. Atsakovas mano, kad visos aukšciau nurodytos aplinkybes patvirtina, kad pripažinti Pardavimo sandori niekiniu ex officio nera pagrindo, nes nera duomenu, kad šis sandoris uždraustas istatymo, prieštarautu imperatyvioms istatymo nuostatoms, viešejai tvarkai ar gerai moralei (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.78 str. 1 d., 1.80, 1.81 str.). IKEITIMO SANDORIO IR PARDAVIMO SANDORIO PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANCIAIS PRIEŠTARAUTU CIVILINIU SANTYKIU STABILUMO PRINCIPUI Lietuvos Respublikos konstitucijos 46 str. 1 d. numatyta, jog Lietuvos ukis grindžiamas privacios nuosavybes teise, asmens ukines veiklos laisve ir iniciatyva. Šio principo realizavimas galimas tik pripažistant, kad privatineje teiseje turi dominuoti dispozityvus, o ne imperatyvus teisinio reguliavimo metodas. Reali ukine laisve yra imanoma tik tada, jeigu dauguma privatines teises normu sudaro dispozityvios, o ne imperatyvios teises normos, istatymai užtikrina sažininga konkurencija ir civiliniu teisiniu santykiu stabiluma. Todel susiklosciusius civilinius teisinius santykius galima griauti tik tada, kai yra neabejotinai irodyta, jog tie santykiai susikloste pažeidžiant imperatyvias teises normas, kas salygojo viešo ar privataus intereso, ginamo tu imperatyviu teises normu, pažeidima. Teismu praktikoje taip pat itvirtinta, kad sandorio pripažinimas negaliojanciu be pakankamo teisinio pagrindo prieštarautu šiam stabilumo tikslui (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2000-10-02 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-905/2000; 2001-09-05 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-745/2001; 2008-03-26 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-189/2008). Atsakovo isitikinimu, nurodytos aplinkybes patvirtina, jog pagrindo tenkinti Ieškovo reikalavimus ir papažinti negaliojanciais ab intio Ikeitimo sandori ir Pardavimo sandori nera, kadangi mineti sandoriai ne tik neprieštarauja imperatyvioms istatymo normoms, bet ir nepažeidžia Ieškovo kreditoriu interesu, kadangi ju sudarymas ir vykdymas neturejo itakos Ieškovo finansinei padeciai bei galejimui ar negalejimui atsiskaityti su kreditoriais. Nepagristai pripažinus negaliojanciais ab intio Ikeitimo sandori ir Pardavimo sandori butu sugriautas civiliniu santykiu stabilumas bei nepagristai prioritetas suteiktas išimtinai Ieškovo kreditoriu interesams. DEL RESTITUCIJOS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.145 str. 2 d. numato, jog restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo gražinti kitam asmeniui turta, kuri jis gavo neteisetai arba per klaida, arba del to, kad sandoris, pagal kuri jis gavo turta, pripažintas negaliojanciu ab initio arba del to, kad prievoles negalima ivykdyti del nenugalimos jegos. Ieškovas ieškiniu reiškia ne tik reikalavima pripažinti negaliojanciais ab intio Ikeitimo sandori bei Pardavimo sandori, bet ir prašo taikyti restitucija – gražinti Ieškovui Pardavimo sandorio pagrindu Atsakovui parduotus Irengimus. Nors Atsakovo nuomone, pagrindo pripažinti Pardavimo sandori negaliojanciu ab initio nera, todel nera pagrindo ir taikyti restitucija, Visgi pripažinus, jog Pardavimo sandoris yra niekinis, restitucijos taikymas, šiuo atveju yra negalimas del žemiau nurodomu priežasciu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.145 str. 2 d. nustatyta, kad išimtiniais atvejais teismas gali pakeisti restitucijos buda arba apskritai jos netaikyti, jeigu del jos taikymo vienos iš šaliu padetis nepagristai ir nesažiningai pablogetu, o kitos atitinkamai pageretu. Restitucijos taikymas kiekvienu konkreciu atveju priklauso nuo konkrecios bylos aplinkybiu. Ji taikoma ne mechaniškai, o atsižvelgiant i istatyme nustatytas restitucijos taikymo salygas ir ju taikymui reikšmingas konkrecios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Taikydamas restitucija, teismas turi nustatyti, ka kiekviena šalis gavo pagal sandori, kuris pripažintinas negaliojanciu (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-04-29 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-278/2009). Atsakovo nuomone, Ieškovas elgiasi nesažiningai ieškiniu reikalaudamas taikyti restitucija ir ipareigoti Atsakova gražinti Ieškovui Irengimus. Pažymetina, kad, kaip jau buvo nurodyta aukšciau, Atsakovas už Irengimus Ieškovui sumokejo net 335 000 litu. Tenkinus Ieškovo prašyma, susidarytu situacija, kad Atsakovas butu priverstas gražinti Ieškovui Irengimus, o tuo tarpu Atsakovo Ieškovui sumoketi pinigai pastarajam gražinti nebutu. Tokiu budu, Atsakovo nuomone, Ieškovas tiesiog neteisetai praturtetu Atsakovo saskaita, kadangi jam butu sugražinti Irengimai, bei nekiltu pareiga gražinti Atsakovui sumoketu 335 000 litu, kuriuos jis panaudojo atsiskaitymui su atsakovu AB SEB banku pagal 2007-06-05 Kreditavimo sutarti Nr. 0350707124998-64. Aukšciau nurodyta situacija patvirtina, kad tenkinus Ieškovo ieškini ir taikius ieškinyje nurodoma restitucija, Atsakovo padetis nesažiningai ir nepagristai pablogetu, o Ieškovo pageretu. Atsižvelgiant i tai, jog minetais sandoriais jokia esmine žala nei Ieškovui, nei jo kreditoriams nebuvo padaryta, Atsakovas elgesi sažiningai sudarydamas Pardavimo sandori, restitucija šiuo atveju turetu buti netaikoma. Praše ieškini atmesti.

4Bylos nagrinejimo metu šalys abipusiu nuolaidu pagalba sutinka taikiai baigti kilusi ginca. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 140 str. 3 d., šalys turi teise užbaigti byla taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.983 str. 1d. nustato, jog taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusi teismini ginca, užkerta kelia kilti teisminiam gincui ateityje, išsprendžia sprendimo ivykdymo klausima. Laikytina, kad taikos sutartimi šalys abipusiu sutarimu sulygsta del jos salygu, nustato savo teisiu ir pareigu balansa. Tokia sutartimi realizuojamas šaliu dispozityvumo principas, teise istatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinemis ir procesinemis teisemis. Pateikta tvirtinti šaliu pasirašyta taikos sutartis sudaryta šaliu valia, neprieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia dalyvaujanciu byloje asmenu teisiu ir teisetu interesu (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.). Teismas, vadovaudamasis išdestytu CPK 290-291 str.,

Nutarė

5Patvirtinti Taikos sutarti ir civiline byla nutraukti žemiau išdestytomis salygomis:

 1. Ieškovas ir Atsakovai geranoriškai sutinka baigti Civiline byla ir kitus tarp Šaliu kilusius gincus Taikos sutartimi žemiau nurodytomis salygomis:
 1. Ieškovas isipareigoja ne veliau kaip per 15 (penkiolika) dienu nuo Taikos sutarties pasirašymo dienos paskelbti apie Ieškovui nuosavybes teise priklausancio pastato – angaro, kadastro numeris 4399-1001-8090, esancio adresu Palaukes g. 33, Zarasai (toliau - Angaras), kurio vidutine rinkos verte (VI Registru centras 2011-01-01 duomenimis) sudaro 58 100 (penkiasdešimt aštuonis tukstancius viena šimta) litu, o pardavimo pirmosiose varžytynese kaina, nustatyta Ieškovo kreditoriu komiteto, Taikos sutarties sudarymo diena sudaro 120 000 (viena šimta dvidešimt tukstanciu) litu, pardavima iš varžytiniu Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatyme nustatyta tvarka (toliau - Varžytines). Šalys susitaria, jog Varžytines privalo ivykti per 35 (trisdešimt penkias) dienas nuo paskelbimo apie Varžytines, taciau ne veliau nei per 50 (penkiasdešimt) dienu nuo šios Taikos sutarties pasirašymo dienos;
 1. Atsakovas 1 patvirtina, jog yra suinteresuotas dalyvauti Ieškovo organizuojamose, šios Taikos sutarties 1.1 p. nurodytose, Varžytinese ir isigyti Angara už kaina, ne mažesne kaip 120 000 (vieno šimto dvidešimties tukstanciu) litu, yra gaves AB SEB bankas sprendima suteikti Atsakovui 1 kredita isigyti Angara už mineta 120 000 (vieno šimto dvidešimties tukstanciu) kaina ir atlikes visus veiksmus, numatytus AB SEB banko sprendime suteikti Atsakovui 1 kredita Angarui isigyti;
 1. Atsakovas 1 isipareigoja:
   1. teises aktu bei Varžytynese nustatytaja tvarka bei salygomis dalyvauti Varžytynese, siulydamas už Angara ne mažesne kaip 120 000 (vieno šimto dvidešimties tukstanciu) litu kaina.
   2. Tuo atveju, jeigu Atsakovas 1 laimetu Varžytynes, ne veliau kaip per 30 (trisdešimt) dienu atlikti visus veiksmus, butinus gauti AB SEB bankas teiktina kredita, kad visa Angaro isigijimo kaina butu pervesta Ieškovui.
 1. Ieškovas ir Atsakovas 1 susitaria, jog jei Atsakovas 1 ar kitas, Varžytinese dalyvaves ir Varžytines laimejes, asmuo Angara isigis už mažesne nei 120 000 (šimtas dvidešimt tukstanciu) litu kaina, Atsakovas 1 isipareigoja per 30 (trisdešimt dienu) nuo galutinio atsiskaitymo už Varžytynese parduota Angara dienos sumoketi Ieškovui suma, lygia 120 000 (šimto dvidešimties tukstanciu) litu ir Varžytynese už Angara Ieškovui sumoketos sumos skirtumui, tam, kad butu pilnai likviduotos Ieškovui del Ikeitimo lakšto ir Pirkimo – pardavimo sutarties kilusios pasekmes;
 1. Šalys susitaria, kad laiku ar pilnai nesumokejus šios Taikos sutarties 1.3 punkte nurodytos sumos, Atsakovas privalo sumoketi Ieškovui 0,05 (penkiu šimtuju procento nuo savalaikiai nesumoketos sumos dydžio palukanas už kiekviena paveluota atsiskaityti diena. Šalys susitaria, kad šiame Taikos sutarties punkte nurodytas palukanu dydis yra protingas, teisingas ir sažiningas, bei pripažistamas minimalia negincijama Ieškovo patirtu nuostoliu per atitinkama laikotarpi suma, kuria Atsakovas turi kompensuoti Ieškovui del Taikos sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliu dydi patvirtinanciu irodymu;
 1. Ieškovas ir Atsakovas 1 patvirtina, jog pareiga, Ieškovui sumoketi Taikos sutarties 1.3 punkte nurodyta suma, Atsakovui 1 kyla tik tokiu atveju, jei Angaras Varžytinese parduodamas už mažesne nei 120 000 (šimtas dvidešimt tukstanciu) litu suma. Šalys susitaria, jog i nurodyta 120 000 (šimto dvidešimties tukstanciu) litu suma iskaiciuoti visi mokesciai;
 1. Užtikrindamas savo prievoliu pagal šia Sutarti ivykdyma, Atsakovas 1 ne veliau kaip per 10 (dešimt) dienu nuo šios Sutarties sudarymo dienos sumoka Ieškovui depozita, sudaranti 12 000 (dvylika tukstanciu) litu, kurio atitinkama dalis, Šaliu susitarimu, bus pripažinta sumoketu Varžytyniu dalyvio mokesciu. Atsakovui 1 tinkamai ivykdžius savo prievoles pagal šia Taikos sutarti, Atsakovo 1 imoketas depozitas gražinamas Atsakovui ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo visu Ieškovo gautinu tinkamai ivykdžius šia Taikos sutarti sumu gavimo dienos. Tuo atveju, jeigu yra neivykdoma bet kuri Atsakovo 1 prievole, numatyta šios Taikos sutarties 1.3 p., 1.4 p.,, Ieškovas turi teise vienašališkai iskaityti bet kuria Atsakovo 1 pagal šia Taikos sutarti moketina suma su Atsakovui 1 gražintina depozito suma (atitinkama jos dalimi), ir gražinti Atsakovui 1 ta depozito sumos dali, kuri liktu atlikus atitinkamus iskaitymus.
 1. Šalys, atsižvelgdamos i tai, jog Civilineje byloje Ieškovas reikalavimus buvo pareiškes ir Atsakovui 2, susitaria, jog Atsakovas 2, siekdamas užbaigti tarp šaliu kilusius gincus Taikos sutartimi, isipareigoja Atsakovo 1 ir Atsakovo 2 aptartomis salygomis, tik su salyga, kad Atsakovas 2 ivykdys visus savo isipareigojimus, susijusius su kredito išmokejimu, suteikti Atsakovui 1 finansavima Angaro isigijimui Taikos sutarties 1.2 p. nurodytai sumai.. Prie Taikos sutarties, kaip Priedas Nr. 1 yra pridedamas Atsakovo 2 patvirtinimas del sutikimo vykdyti šiame punkte nurodytus isipareigojimus, kuris yra neatskiriama šios Taikos sutarties dalis;
 1. Ieškovas ir Atsakovas 1 isipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Taikos sutarties pasirašymo kreiptis i Utenos rajono apylinkes prokuratura del 2009-09-09 Utenos rajono apylinkes prokuraturos nutarimu pritaikyto UAB „Labarita“ turto arešto, turto arešto akto Nr. 1009002185, panaikinimo.

6Ieškovas isipareigoja panaikinus Taikos sutarties 1.9 p. nurodyta UAB „Labarita“ turto arešta per 10 (dešimt) darbo dienu perduoti Atsakovui 1 šios Taikos sutarties Priede Nr. 2 nurodytus irenginius, kuriu komplektacija ir stovis (atsižvelgiant i normalu nusidevejima) atitiktu atitinkamus 2007 m. balandžio 16 d. Zarasu rajono savivaldybes administracijos, Viešosios istaigos Ignalinos atomines elektrines regiono pletros agenturos ir LUAB „Baltu statyba" sudarytos Ignalinos atomines elektrines regiono smulkaus ir vidutinio verslo pletros programos panaudojimo sutarties Nr. 29-6/8/A /26-207 Priede Nr. 1 nurodytus irenginius, kurie iki šios Taikos sutarties sudarymo dienos nebuvo perduoti Atsakovui 1.

 1. Ieškovas ir Atsakovas 1, pasirašydami šia Taikos sutarti, kartu pasirašo ir Ignalinos atomines elektrines regiono smulkaus ir vidutinio verslo pletros programos paramos panaudojimo sutarti, kurios projektui 2011-08-04 nutarimu (protokolo Nr. 5) pritare Ieškovo kreditoriu komitetas. Nesudarius Ignalinos atomines elektrines regiono smulkaus ir vidutinio verslo pletros programos paramos panaudojimo sutarties, ši Taikos sutartis negalioja.
 1. Šalys pareiškia ir patvirtina:
  1. Ieškovas pareiškia, jog ivykus šios Taikos sutarties 1.1. p., 1.2. p. 1.3 p., 1.4 p. ir 1.5 p. (jei taikomas) nurodytoms salygoms, Ieškovas atsisako visu reikalavimu šioje byloje ir netures Atsakovu atžvilgiu jokiu pretenziju ir(ar) reikalavimu iš visu ir bet kokiu tarp Ieškovo bei Atsakovu santykiu, kylanciu iš Ikeitimo lakšto ir(ar) Pirkimo – pardavimo sutarties bei Ikeitimo lakštu ir(ar) Pirkimo – pardavimo sutartimi susijusiais sandoriais ar Šaliu veiksmais ir šis pareiškimas igyja teisine galia nuo šios Taikos sutarties isigaliojimo;
  1. Šalys pareiškia, kad visi ir bet kokie šioje Taikos sutartyje pareikšti atsisakymai nuo galiojanciu ir(ar) galinciu ateityje kilti pretenziju ir(ar) reikalavimu viena kitai yra pareikšti tinkamai ir pilnai išnagrinejus visas ir bet kokias faktines aplinkybes, dokumentus ir visus ir bet kokius duomenis, ir Šalys supranta, kad jokios veliau paaiškejusios aplinkybes, nesvarbu kokiu budu ir kada atsirastu, nesudarys pagrindo Šalims pakeisti savo šia Taikos sutartimi pareikštu atsisakymu nuo galiojanciu ir(ar) galinciu ateityje kilti pretenziju;
  1. Šalys taip pat supranta, kad šioje Taikos sutartyje kiekvienos Šalies pareikšti atsisakymai nuo esamu ar busimu pretenziju ir(ar) reikalavimu gali buti kitos Šalies naudojami, kaip negincijama pareiškimus pareiškusios Šalies valia irodantys faktai, todel jei viena Šalis pažeistu šioje Taikos sutartyje pateiktus savo pareiškimus ir(ar) atsisakymus nuo reikalavimu ir(ar) pretenziju, ir kreiptusi i teisma, Šalis, kuri tokiame ieškinyje nurodyta atsakovu turi teise pateikti šia Taikos sutarti, kaip dokumenta irodanti ieškovo atsisakyma nuo bet kokiu pretenziju, kaip tai nurodyta šioje Taikos sutartyje;
  1. Šalys taip pat pareiškia ir garantuoja, kad supranta, jog Taikos sutartyje itvirtinti pareiškimai del reikalavimu atsisakymo galioja visiems Šaliu teisiu peremejams, nesvarbu kokia forma ir kokiu pagrindu šis peremimas atsirastu;
  1. Šalys pareiškia, kad atskleide viena kitai visa esmine informacija, reikalinga šios Taikos sutarties sudarymui;
  1. Šalys pareiškia, kad yra priimti visi butini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, reikalingi šios Taikos sutarties pasirašymui. Asmenys, pasirašantys Taikos sutarti, turi visus igaliojimus ja pasirašyti bei prisiimti visus isipareigojimus, numatytus Taikos sutartyje Ieškovui ir Atsakovui. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad nei Taikos sutarties sudarymas, nei jos vykdymas neprieštarauja ir nepažeidžia jokiu teismo, valstybines ar vietos valdžios instituciju ar pareigunu sprendimu, isakymu, potvarkiu ar teisetu nurodymu, šaliu kreditoriu interesu. Šalys, pasirašydamos Taikos sutarti, nepažeidžia Lietuvos Respublikos istatymu ir kitu teises aktu, bendroviu istatu, bei isipareigoja atlyginti visus nuostolius, kurie gali atsirasti, jeigu šiame punkte pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli;
 1. Šalys susitaria ir prašo teismo tvirtinant Taikos sutarti Civiline byla nutraukti ir pareiškia, kad Šalims yra žinomos civilines bylos nutraukimo sudarius taikos sutarti procesines pasekmes, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose.
 1. Šalys isipareigoja bendradarbiauti ir deti visas pastangas, kad pavyktu tinkamai ir laiku igyvendinti šia Taikos sutarti.
 1. Šalys susitaria, jog kiekviena Šalis savo saskaita padengs Civilineje byloje savo patirtas bylinejimosi išlaidas ir nereikalaus tokiu išlaidu ar ju dalies atlyginimo iš kitos Šalies.
 1. Šalys susitaria, kad bylinejimosi išlaidas valstybei atlygins Šalys lygiomis dalimis.
 1. Jeigu kuri nors Taikos sutarties nuostata prieštarauja teises aktams arba del kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojancia, ji nedaro negaliojanciomis likusiu Taikos sutarties nuostatu. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojancia nuostata teisiškai veiksminga nuostata, kuri, kiek tai imanoma, turetu ta pati teisini ir ekonomini rezultata kaip ir pakeistoji nuostata, ir pateikti pakeista Taikos sutarti tvirtinti teismui.
 1. Šios Taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir neatskleistina tretiesiems asmenims, išskyrus istatymuose numatytus atvejus.
 1. Ieškovas ir Atsakovai susitaria, kad pasirašyta ir tinkamai patvirtinta Taikos sutarti, Vilniaus apygardos teismui ne veliau kaip per tris dienas nuo Taikos sutarties pasirašymo pateiks Atsakovas 1 (jo atstovas).
 1. Ši Taikos sutartis isigalioja Šalims ja pasirašius ir isiteisejus Vilniaus apygardos teismo nutarciai, kuria bus patvirtinta Taikos sutartis.
 1. Taikos sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, turinciais vienoda teisine galia: po viena Taikos sutarties egzemplioriu Šalims ir Vilniaus apygardos teismui.
 1. Taikos sutarties priedai:
12.1. AB SEB bankas sprendimas suteikti 120 000 Lt kredita atsakovui 1 skirta Angaro isigijimui; 12.2. Pasirašytos Ignalinos atomines elektrines regiono smulkaus ir vidutinio verslo pletros programos paramos panaudojimo sutarties nuorašas; 12.3. BUAB “Baltu statyba“ kreditoriu komiteto 2011-08-04 posedžio protokolinio irašo Nr. 5 nuorašas; 12.4. BUAB “Baltu statyba“ kreditoriu komiteto 2011-04-18 posedžio protokolinio irašo Nr. 4 nuorašas. Iš LUAB „Baltu statyba“, UAB „Labarita“, AB SEB bankas išieškoti po 32Lt. i valstybes biudžeta (imokos kodas 5660) procesiniu dokumentu siuntimo išlaidas.

7Nutartis per septynias dienas nuo jos priemimo dienos gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskiraji skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai