Byla eI-1135-331/2017
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos,

2dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Kristijonui Paliučiui,

3atsakovo atstovei Eglei Bareikytei,

4trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Tauragės kurjeris“ atstovui advokatui Justinui Usoniui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Švytis“, A. S. skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Tauragės kurjeris“ dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Žurnalistų etikos inspektorius (toliau - ir Inspektorius) 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. (SK-94) SPR-80 (toliau - ir Sprendimas) pripažino UAB „Švytis“ atstovo generalinio direktoriaus A. S. skundą dėl publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?” („Tauragės kurjeris“, 2016 m. birželio 10 d.) paskelbtos informacijos nepagrįstu.

8Pareiškėjai teismui pateikė skundą ir prašo:

  1. panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. (SK-94) SPR-80;
  2. įpareigoti Žurnalistų etikos inspektorių iš naujo išnagrinėti pareiškėjų skundą.

9Paaiškino, kad UAB „Tauragės kurjeris“ leidžiamame Tauragės krašto laikraštyje „Tauragės kurjeris“ 2016 m. birželio 10 d. numeryje Nr. 43 (1798), taip pat bendrovės administruojamoje internetinėje svetainėje www.kurjeris.lt (2016 m. birželio 16 d.) ir bendrovės socialinės paskyros profilyje https://www.facebook.com/kurjeris.lt buvo paskelbta publikacija ,,Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“, kurioje aprašomas laikraščio redakcijos neva gauto anoniminio skundo turinys ir pateikiami straipsnio autorės B. S. komentarai, kurių esmė: UAB „Švytis“, kurio generalinis direktorius A. S. yra Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, neva vykdo savavališkus statybos darbus, kurių rangovas - UAB „TTP Construction“, kuriai vadovauja kitas Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys L. S.. Institucijos savavališkų statybų kontrolės nevykdo, nes yra ,,nupirktos“.

10Pareiškėjos teigimu, publikacijos „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ nurodyti teiginiai: „<...> Iš tiesų dokumentai ir biurokratiniai barjerai, kuriuos reikia įveikti prieš pradedant ką nors statyti, gerokai, ypač verslininkams, apsunkina planus, tačiau be to - nė iš vietos. Kam jau kam, o solidiems verslininkams, juo labiau politikams, tai turėtų būti aišku. Pasirodo, ne visiems.<...>“, ,,<...> ( - ) kyla didžiulis Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams S. priklausantis pastatas, tačiau leidimas jam statyti neišduotas. Statybos inspekcija tvirtina, kad leidimas pastatui statyti tik „formuojamas“, o pats būsimo pastato savininkas - kad leidimas yra“. „<... > UAB „Švytis“ generalinis direktorius A. S., Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, nelegaliai stato neturėdamas statybos leidimo pastatui ( - ) <...>“, ,,<... > Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys A. S. nežino elementarių dalykų - kad statyba pradedama nuo projekto ir leidimo <...>“, „<... > Stovi kolonos, pusė pastato pastatyta, o leidimo nėra <... > „, ,,<...>„institucijos nupirktos“, jei nemato nelegalios statybos <...>“, ,,<... > kad statyba nelegali, galima įsitikinti pasižiūrėjus internetiniame puslapyje, kuriame skelbiami statybas leidžiantys dokumentai <...>“, pažeidžia UAB „Švytis“ dalykinę reputaciją, taip pat jos vadovo A. S. garbę ir orumą.

11Skundžiamo sprendimo rezoliucinėje dalyje teigiama, kad buvo atmestas pareiškėjo A. S. skundas. Skundas buvo paduotas UAB ,,Švytis“ vardu, jį pagal Akcinių bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose nustatytą kompetenciją pasirašė juridinio asmens vardu veikiantis asmuo - generalinis direktorius A. S.. Inspektorius visą tyrimą koncentravo į A. S., kaip fizinio asmens, kuris tuo pačiu yra politikas, skundo tyrimą, ir praktiškai nepasisakė dėl pareiškėjo UAB ,,Švytis“ teisių ir interesų. Skundo turinys taip pat patvirtina, kad buvo kreiptasi dėl UAB ,,Švytis“ teisių ir interesų bei dalykinės reputacijos pažeidimų.

12Pareiškėjų skundas turėjo būti nagrinėjamas apimtimi tiek dėl visuomenės informavimo principų pažeidimo (Visuomenės informavimo įstatymo (toliau – ir VIĮ) 3 str., 50 str. 1 d. 5 p.), tiek dėl A. S. garbės ir orumo, tiek dėl UAB ,,Švytis“ dalykinės reputacijos, A. S. ir UAB ,,Švytis“ nekaltumo prezumpcijos pažeidimų, vertinti su tuo susijusios informacijos atitikimą VIĮ 19 straipsnio 2 daliai, draudžiančiai platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, bei 3 daliai, draudžiančiai skleisti informaciją, pažeidžiančiai nekaltumo prezumpciją ir kliudančiai teisminės valdžios nešališkumui. Neaišku, kuo remdamasis Inspektorius daro išvadą apie atitinkamo statybos leidimo neturėjimą. Jis nėra nei statybos teisinių santykių ekspertas, nei turi kompetenciją vertinti tokius santykius, todėl neturi jokios teisės daryti paminėtos išvados. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016 m. birželio 15 d. rašte nurodyta, kad jokių teisės aktuose nustatytų reikalavimų UAB ,,Švytis“ nepažeidė, visi statybos darbai buvo vykdomi turint atitinkamus statybą leidžiančius dokumentus. Paminėtas raštas buvo pateiktas Inspektoriui. Neaišku, kokio leidimo neturėjimą skundžiamame sprendime mini Inspektorius, nes ši jo išvada yra visiškai neargumentuojama. Publikacijoje paskleista informacija apie UAB ,,Švytis“ neva vykdomas savavališkas statybas neatitinka tikrovės, nes UAB „Švytis“ turėjo visus reikalingus statybą leidžiančius dokumentus, tai patvirtina prie ieškinio pridedamas išrašas iš IS ,,Infostatyba“ ir Inspekcijos raštas. Laikraštis rengdamas publikaciją turėjo galimybę patikrinti viešo statybą leidžiančių dokumentų registro duomenis, bet to nepadarė.

13Pagal Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 5 dalį visuomenės informavimo priemonė, negalinti nurodyti savo informacijos šaltinio (anoniminio skundo) autoriaus, atsako kaip minėtų duomenų skleidėjas. Pareiškėjų skunde Inspektoriui buvo akcentuojama Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 5 dalies nuostata, tai yra pareiškėjų skundo teisinis pagrindas. Inspektoriaus sprendime ši teisės norma nėra analizuojama.

14Iš publikacijos matyti, kad ją rengiant Tauragės rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus valstybės tarnautojams net nebuvo skambinta, nors būtent savivaldybės administracija, o ne Inspekcija, išduoda ir derina statybą leidžiančius dokumentus. Akivaizdu, kad autorė kruopščiai netyrė ir netikrino skunde pateiktų kaltinimų, tuo tarpu VIĮ nustatyta žurnalistų pareiga teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais (41 str. 2 d. 1 p.). Pati straipsnio autorė padarė šališką ir neteisingą išvadą, kad statybos leidimas nėra išduotas ir straipsnyje paskelbė, kad tą jos išvadą neva patvirtino ,,Statybos inspekcija“. Ši išvada taip pat paskelbta pačioje straipsnio pradžioje, prie nuotraukos. Inspektorius taip pat galėjo paprašyti atitinkamos informacijos ar konsultacijos statybą leidžiančius dokumentus išduodančių specialistų. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto Š. G. 2016 m. rugsėjo 9 d. el. laiškas patvirtina, kad Inspektoriaus tarnyba į Tauragės rajono savivaldybės administraciją nesikreipė.

15Skundžiamas Inspektoriaus sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad pareiškėjas neturėjo atitinkamo statybos leidimo, pažeidžia A. S. garbę ir orumą. Šis Inspektoriaus teiginys buvo viešai paskelbtas tame pačiame „Tauragės kurjeris“ 2016 m. rugsėjo 7 d. publikacijoje „Etikos inspektorius: abejonių kelia ne žurnalistų, o politiko veiksmai“. Atsakovas, turėdamas pareigą priimti objektyvų ir nešališką sprendimą, ne tik neteisingai įvertino visuomenės informavimo priemonės veiksmus, bet savo sprendime netgi pats sugebėjo padaryti pažeidimą, už kurį numatyta atsakomybė Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 1 dalyje.

16Pareiškėjų atstovas teismo posėdyje prašė skundą patenkinti, palaikė skunde išdėstytus argumentus.

17Atsakovė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime paaiškino, kad pareiškėjos advokatas skunde netinkamai interpretuoja inspektoriaus priimto sprendimo teiginius, juos vertina atskirai nuo viso sprendimo teiginių konteksto bei teismui pateikia iškraipytą priimto sprendimo versiją. Skunde nurodoma, kad sprendimo rezoliucinėje dalyje atmetamas A. S. skundas. Tai nėra tiesa, nes sprendime teigiama „Pripažinti pareiškėjo UAB „Švytis“ atstovo generalinio direktoriaus A. S. skundą nepagrįstu“. Inspektorius vertino publikacijos atitiktį VIĮ normoms tiek UAB „Švytis“, tiek A. S. teisių galimų pažeidimo atžvilgiu, Inspektorius daro išvadą, jog paskleistos žinios nėra apie UAB „Švytis“, todėl negalima ginti UAB „Švytis“ dalykinės reputacijos, nes nėra nustatytas teisiškai reikšmingas faktas.

18Sprendime vertinama tai, kokią informaciją viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) turėjo rašydamas publikaciją (ar turėjo faktinį pagrindą tokiems teiginiams), o ne tai, ar A. S. (ar UAB „Švytis“) vykdė nelegalias statybas. Įvertinus inspektoriaus surinktus duomenis ir nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo išvadai, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) būtų elgęsis nesąžiningai. Jis informavo visuomenę apie tikrovėje vykusius faktus, gautą anoniminį skundą, jo teiginių neiškraipė. Pareiškėjas A. S. yra viešasis asmuo, kurio atžvilgiu priimtinos kritikos ribos yra žymiai platesnės ir saviraiškos laisvei bei teisei skleisti informaciją šiuo atveju turėtų būti teikiama pirmenybė.

19Atsakovo atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Tauragės kurjeris” su skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime paaiškino, kad rengiant publikaciją ir renkant jai informacinę medžiagą, buvo išklausytos visos šios istorijos pusės, joms suteikta teisė atsakyti ir pateikti savo versiją, visus su aprašoma istorija susijusius dokumentus. Publikacijoje remtasi ir valstybės institucijos – Inspekcijos pateiktais duomenimis apie tos dienos situaciją. Paaiškino, kad „Tauragės kurjerio“ redakcija gavo laišką, kuris buvo siųstas iš Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toks adresas buvo nurodytas ant laiško voko). Skundas buvo tikras, neišgalvotas, jo sakinius straipsnį rengusi žurnalistė B. S. citavo tiksliai, neiškraipydama sakinių esmės. Gautą laišką redakcija užregistravo savo gaunamų laiškų registrų knygoje. Skunde buvo nurodyta, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai – tėvas ir sūnus A. ir L. S. savo įkurtame industriniame parke stato gamybinį pastatą, kuriam esą neišduotas leidimas. Prie skundo buvo pridėtos kylančio pastato nuotraukos ir nuoroda į interneto svetainę, kurioje esą galima rasti informaciją apie statyboms išduotus leidimus. Pasak skundo autorių, A. S. įmonės tame sąraše nėra. Redakcija nusprendė patikrinti nurodytą informaciją ir susisiekė su Inspekcijos atstovais. Šie žurnalistei nurodė, kad tą dieną, kai skambino žurnalistė, leidimas šiam gamybiniam 2000 kv. m pastatui statyti inspekcijos dar neišduotas, jis esą tik formuojamas. Žurnalistė straipsnyje ir pateikė tokį Inspekcijos atsakymą. Be to, buvo suteikta teisė atsakyti į skundą ir pačiam A. S.. Jis žurnalistei tik pasakė, kad leidimas pastatui statyti išduotas. Šie jo žodžiai ir buvo pateikti publikacijoje. A. S. galėjo pateikti ar bent parodyti žurnalistei ir patį leidimą, kurį esą jis turi, tačiau to nepadarė. Žurnalistė susisiekė ir su A. S. sūnumi L. S., kurio įmonė minėtąjį pastatą stato. Šis taip pat turėjo galimybę išsakyti savo poziciją, tai ir padarė. Pažymėjo, kad dėl savo žodžių, publikuotų straipsnyje, ir Inspekcijos pateiktos informacijos politikai neprieštarauja ir jų neneigia.

21Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje prašė pareiškėjų skundą atmesti, palaikė atsiliepimo argumentus.

22S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s

23Šioje byloje kilo ginčas dėl Inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. (SK-94) SPR-80 teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjai kelia klausimą dėl UAB „Švytis“ dalykinės reputacijos, jos vadovo A. S. garbės ir orumo įžeidimo atitinkamais teiginiais publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?” („Tauragės kurjeris“, 2016 m. birželio 10 d.), paskelbtos tikrovės neatitinkančios informacijos, pareiškėjų skundo išnagrinėjimo netinkama apimtimi.

24Nustatyta, kad pareiškėjai 2016 m. birželio 21 d. skundu kreipėsi į Inspektorių dėl publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“, paskelbtos UAB „Tauragės kurjeris“ leidžiamame Tauragės krašto laikraštyje „Tauragės kurjeris“ 2016 m. birželio 10 d. numeryje Nr. 43 (1798), bendrovės administruojamoje internetinėje svetainėje www.kurjeris.lt (2016 m. birželio 16 d.) ir bendrovės profilyje https://www.facebook.com/kurjeris.lt, pareiškėjos teigimu, pateiktos informacijos neatitikimo tikrovei, UAB „Švytis“ dalykinės reputacijos žeminimo. Pareiškėjai prašė konstatuoti, kad teiginiai: „<...> Iš tiesų dokumentai ir biurokratiniai barjerai, kuriuos reikia įveikti prieš pradedant ką nors statyti, gerokai, ypač verslininkams, apsunkina planus, tačiau be to - nė iš vietos. Kam jau kam, o solidiems verslininkams, juo labiau politikams, tai turėtų būti aišku. Pasirodo, ne visiems.<...>“, ,,<...> ( - ) kyla didžiulis Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams S. priklausantis pastatas, tačiau leidimas jam statyti neišduotas. Statybos inspekcija tvirtina, kad leidimas pastatui statyti tik „formuojamas“, o pats būsimo pastato savininkas - kad leidimas yra“. „<... > UAB „Švytis“ generalinis direktorius A. S., Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, nelegaliai stato neturėdamas statybos leidimo pastatui ( - ) <...>“, ,,<... > Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys A. S. nežino elementarių dalykų - kad statyba pradedama nuo projekto ir leidimo <...>“, „<... > Stovi kolonos, pusė pastato pastatyta, o leidimo nėra <... > „, ,,<...>„institucijos nupirktos“, jei nemato nelegalios statybos <...>“, ,,<... > kad statyba nelegali, galima įsitikinti pasižiūrėjus internetiniame puslapyje, kuriame skelbiami statybas leidžiantys dokumentai <...>“ pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir įspėti UAB „Tauragės kurjeris“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies pažeidimo publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ bei įpareigoti UAB „Tauragės kurjeris“ nustatyta tvarka paneigti publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ paskelbtą UAB „Švytis“ dalykinę reputaciją ir A. S. asmens garbę ir orumą pažeidžiančią informaciją arba sudarytų pareiškėjams galimybę patiems paneigti tokią informaciją.

25Inspektorius, išnagrinėjęs skundą, 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. (SK-94) SPR-80 pripažino pareiškėjo UAB „Švytis“ atstovo generalinio direktoriaus A. S. skundą dėl paskelbtos informacijos nepagrįstu.

26Šiuo aspektu teismui svarbu nustatyti, ar Inspektorius tinkamai išnagrinėjo pareiškėjų skundą vertindamas viešosios informacijos skleidėjo UAB „Tauragės kurjeris“ veiksmus pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, ar viešosios informacijos skleidėjas UAB „Tauragės kurjeris“ nepažeidė Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, t. y. ar minėtose publikacijose apie pareiškėjus buvo paskleista nuomonė ar žinia, ar ji nėra žeminančio pobūdžio, ar atitinka tikrovę, ar nepažeista UAB „Švytis“ dalykinė reputacija, A. S. garbė ir orumas.

27Inspektorius priėmė ginčijamą sprendimą įgyvendindamas VIĮ (2015 m. gruodžio 23 d. redakcija, galiojusi nuo 2016 m. sausio 7 d.) 50 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 3 dalies 6 punkte ir 15 dalyje nustatytą kompetenciją. Šiose normose nustatyta, kad Inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo (VIĮ 50 straipsnio 1 dalies 1 punktas); atlikdamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas funkcijas, inspektorius gali skundą (pareiškimą) pripažinti nepagrįstu (VIĮ 50 straipsnio 3 dalies 6 punktas); tais atvejais, kai skundas (pareiškimas) pripažįstamas nepagrįstu, inspektorius privalo raštu motyvuotai atsakyti skundą (pareiškimą) pateikusiam asmeniui (pareiškėjui) (VIĮ 50 straipsnio 15 dalis).

28Įstatyme įtvirtintas vienas iš pagrindinių visuomenės informavimo principų: viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai (VIĮ 3 straipsnio 3 dalis). VIĮ 19 straipsnio 2, 3 dalyje įtvirtintas draudimas platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, informaciją, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui. VIĮ 22 straipsnio 11 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, skleisdami informaciją visuomenei, neturi iškraipyti teisingos, nešališkos informacijos bei nuomonių ir panaudoti tai savanaudiškiems tikslams. Viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus. VIĮ 41 straipsnio, reglamentuojančio žurnalistų pareigas, 2 dalies 1, 4 punkte nustatyta žurnalistų pareiga teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais. Jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, tai nurodyti skelbiamoje informacijoje; vadovautis savo veikloje pagrindiniais visuomenės informavimo principais, laikytis žurnalistų profesinės etikos normų.

29Išanalizavus nurodytas teisės normas, darytina išvada, kad VIĮ pažeidimu yra laikomas ne tik dezinformacijos skleidimas, bet ir vien informacijos, šmeižiančios, įžeidžiančios žmogų, žeminančios jo garbę ir orumą, skleidimas. Šiuo atveju nereikalaujama, kad tai būtų neatitinkanti tikrovės informacija. Todėl VIĮ subjektų, kurie paskleidė informaciją, atitinkančią tikrovę, bet šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, atžvilgiu Žurnalistų etikos inspektorius taip pat turėtų taikyti VIĮ numatytas už šį Įstatymo pažeidimą numatytas poveikio priemones.

30Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad asmens garbė ir orumas, dalykinė reputacija yra ginami, kai nustatoma faktų visuma: žinios paskelbimas; žinios yra apie asmenį; paskelbtos žinios yra žeminančio pobūdžio; paskleistos žinios neatitinka tikrovės. VIĮ nuostatos aiškiai nustato, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai, draudžiama platinti dezinformaciją, informaciją šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo orumą ir garbę, numato žurnalistui pareigą teikti teisingas, tikslias ir nešališkas žinias, kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - LVAT) yra išaiškinęs, jog minėti skleidžiamai informacijai taikomi kriterijai skiriasi priklausomai nuo paskleistos informacijos rūšies (žinia ar nuomonė). Tokia išvada darytina, įvertinus Visuomenės informavimo įstatyme pateiktas žinios ir nuomonės definicijas (2 straipsnio 33 dalis, 2 straipsnio 69 dalis) bei aukščiau paminėtas Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas (LVAT byla Nr. A-62-795-11).

31Konstitucinės justicijos bylose, pažymima, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, tačiau ši teisė nėra absoliuti. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalis), t. y. asmuo, kuris naudojasi teise skleisti informaciją, privalo laikytis įstatymų nustatytų apribojimų, nepiktnaudžiauti informacijos laisve, įgyvendindamas šią teisę, neturi varžyti kitų asmenų teisių. Pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo įstatymais įtvirtinant informacijos laisvės įgyvendinimo garantijas būtų sudaromos prielaidos pažeisti kitas konstitucines vertybes, jų pusiausvyrą (Konstitucinio Teismo 1995 m. balandžio 20 d., 1996 m. gruodžio 19 d., 2002 m. spalio 23 d., 2004 m sausio 26 d. nutarimai).

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) yra pažymėjęs: „Teises skleisti informaciją apribojimus lemia jos santykis su kitomis teisinėmis vertybėmis – asmens garbe ir orumu, privatumu, gera reputacija. Įstatymuose, reglamentuojančiuose santykius, atsirandančius dėl teisės skleisti informaciją, yra įtvirtintos ir šios teisės įgyvendinimo prielaidos – kiekvienas, kuris naudojasi informacijos teise, privalo laikytis įstatymų nustatytų apribojimų, nepiktnaudžiauti informacijos laisve. Pagrįsta ir objektyvi kritika yra ginama, jeigu yra reiškiama tinkamai – neįžeidžiant asmens, nesiekiant jo žeminti ar menkinti, o turint pozityvių tikslų – norint išryškinti asmens ar jo veiklos trūkumus ir siekiant juos pašalinti“ (LAT civilinėse bylose: Nr. 3K-3-169/2006; Nr. 3K-3-667/2006; Nr. 3K-3-479/2012; Nr. 3K-3-586/2006).

33Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui būtina nustatyti, ar viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), ginčo publikacijoje paskelbęs informaciją apie pareiškėjus, neperžengė teisės skleisti informaciją ribų.

34Dėl Inspektoriui pateikto skundo išnagrinėjimo apimties

35Pareiškėjai argumentuoja, kad kreipėsi ir dėl UAB ,,Švytis“ teisių ir interesų bei dalykinės reputacijos pažeidimų. Pareiškėjų skundas turėjo būti nagrinėjamas apimtimi tiek dėl visuomenės informavimo principų pažeidimo (VIĮ 3 str., 50 str. 1 d. 5 p.), tiek dėl A. S. garbės ir orumo, tiek dėl UAB ,,Švytis“ dalykinės reputacijos, A. S. ir UAB ,,Švytis“ nekaltumo prezumpcijos pažeidimų, vertinti su tuo susijusios informacijos atitikimą VIĮ 19 straipsnio 2 daliai bei 3 daliai.

36Skundą Inspektoriui pasirašė UAB „Švytis“ generalinis direktorius A. S.. Atitinkamai skundžiamu sprendimu atsakovas ir pripažino pareiškėjo UAB „Švytis“ atstovo generalinio direktoriaus A. S. skundą dėl paskelbtos informacijos nepagrįstu. Žurnalistų etikos inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendime Nr. (SK-94) SPR-80 nurodyta, kad inspektoriaus tarnyboje gautas pareiškėjos UAB „Švytis“ atstovo generalinio direktoriaus A. S. skundas dėl Publikacijoje pateiktos informacijos neatitikimo tikrovei, UAB „Švytis“ dalykinės reputacijos bei A. S. garbės ir orumo žeminimo, todėl teismas neturi pagrindo sutikti, kad atsakovui pateiktas skundas buvo išnagrinėtas ne visa apimtimi. Kaip matyti iš sprendimo turinio, Inspektorius skundą nagrinėjo ir UAB „Švytis“ atžvilgiu bei įvertinęs tai, kad UAB „Švytis“ pavadinimas Publikacijoje paminėtas vieną kartą (nurodant, kad A. S. yra šios įmonės generalinis direktorius), straipsnio kontekstą, padarė pagrįstą išvadą, kad paskleistos žinios nėra būtent apie UAB „Švytis“ nelegaliai vykdomą veiklą, nes Publikacijoje kalbama apie jos vadovą A. S., keliamas klausimas, ar jis, būdamas kartu ir politiku, laikosi įstatymų. Įvertinęs tai, teismas negali sutikti su pareiškėjais, kad jų skundas išnagrinėtas netinkama apimtimi.

37Dėl Publikacijos teiginių

38Atsakovas Sprendime priėjo išvados, kad Publikacijos „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ teiginiai: ,,<...> (duomenys nesklebtini) kyla didžiulis Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams S. priklausantis pastatas, tačiau leidimas jam statyti neišduotas. Statybos inspekcija tvirtina, kad leidimas pastatui statyti tik „formuojamas“, o pats būsimo pastato savininkas - kad leidimas yra“. „<... > UAB „Švytis“ generalinis direktorius A. S., Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, nelegaliai stato neturėdamas statybos leidimo pastatui ( - ) <...>“, ,,<... > Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys A. S. nežino elementarių dalykų - kad statyba pradedama nuo projekto ir leidimo <...>“, „<... > Stovi kolonos, pusė pastato pastatyta, o leidimo nėra <... > „, ,,<...>„institucijos nupirktos“, jei nemato nelegalios statybos <...>“, ,,<... > kad statyba nelegali, galima įsitikinti pasižiūrėjus internetiniame puslapyje, kuriame skelbiami statybas leidžiantys dokumentai <...>“ laikytini viešai paskleistomis žiniomis apie UAB „Švytis“ atstovą generalinį direktorių A. S..

39Publikacijos teiginį „<...> Iš tiesų dokumentai ir biurokratiniai barjerai, kuriuos reikia įveikti prieš pradedant ką nors statyti, gerokai, ypač verslininkams, apsunkina planus, tačiau be to - nė iš vietos. Kam jau kam, o solidiems verslininkams, juo labiau politikams, tai turėtų būti aišku. Pasirodo, ne visiems.<...>“, atsakovas laikė vertinamojo pobūdžio, subjektyvia Publikacijos autorės nuomone apie politikų piktnaudžiavimą įstatymais.

40Remiantis VIĮ 2 straipsnio 36 punktu nuomonė – visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys arba komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, išvados ar pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais. Nuomonė gali remtis faktais, pagrįstais argumentais ir paprastai ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant faktų ir duomenų. Žinia – visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas faktas arba tikri (teisingi) duomenys (VIĮ 2 straipsnio 86 punktas).

41Kriterijai, pagal kuriuos duomenys arba žinios yra atribojami nuo nuomonės apibrėžti teismų praktikoje: žiniai, skirtingai negu nuomonei, taikomas tiesos kriterijus. Atribojant žinią nuo nuomonės būtina analizuoti visą straipsnio ar kalbos tekstą, pasisakymo aplinkybes, kontekstą, ryšį su kita pateikiama informacija, sakinio konstrukciją ir kt. Gali turėti reikšmės pasisakymo aplinkybės ir tikslai. Teismas turi įvertinti, ar teiginiai kategoriški, ar jais tik iškeliami klausimai ir siekiama atkreipti dėmesį į aktualią problemą, pareiškiamas autoriaus susirūpinimas svarbiu klausimu. Apie tai galima spręsti iš to, ar sakiniai suformuluoti kaip teigimas ar kaip pasiūlymas, dvejonė, klausimas, ar dar kitokia forma. Jeigu teiginiai išdėstomi su abejonėmis, su nuorodomis, kad tai autoriaus manymas ar nuomonė, arba klausiamąja forma, tai gali būti daroma išvada, jog yra pateiktas asmens subjektyvus požiūris į faktus, žinias ar informaciją, o ne žinia (LAT civilinėse bylose: Nr. 3K-3-142/2006; Nr. 3K-3-667/2006, Nr. 3K-3-50/2013).

42Asmens garbė ir orumas, reputacija gali būti pažeisti tiek paskleidus tikrovės neatitinkančius duomenis (žinias), tiek subjektyviais saviraiškos būdais (išsakant nuomonę, komentarą ar vertinimą, sukuriant ir pateikiant kūrybos aktus ar kt.), kai jie yra nesąžiningi, neturi objektyvaus faktinio pagrindo. Tačiau nuomonei, kaip saviraiškos būdui, asmens dalykinės reputacijos pažeidimo požiūriu taikomi mažesni apribojimai negu žinių skleidimui. EŽTT požiūriu, siekiant tam tikrus teiginius priskirti konkrečiai kategorijai (faktų konstatavimui (žiniai) ar vertinamiesiems teiginiams (nuomonei), būtina atsižvelgti į visą bylos aplinkybių kontekstą: teiginių formuluotes, jų pateikimo aplinkybes, formą ir būdą, ar pateiktas realios situacijos vertinimas, ar nuomonės pareiškimas be jokio faktinio pagrindo, ar vyko gyva diskusija, visuomeninė akcija, kurioms neabejotinai būdingas didesnis emocionalumo ir „perdėjimo“ laipsnis, ar informacija pateikta, pvz., mokslinio pobūdžio straipsnyje ir kt. Skirtingai negu faktiniai teiginiai, vertinamieji (nuomonės) negali būti įrodomi, tačiau jiems taip pat neturi trūkti faktinio pagrindo.

43Teismas pažymi, kad pareiškėjas nurodytus teiginius cituoja nepilna apimtimi. Publikacijoje iš tikrųjų yra teigiama, kad: „Redakciją pasiekusiame laiške teigiama, kad ( - ) kyla didžiulis Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams S. priklausantis pastatas, tačiau leidimas jam neišduotas. Statybos inspekcija tvirtina, kad leidimas pastatui statyti tik „formuojamas“, o pats būsimo pastato savininkas – kad leidimas yra“. <...>. UAB „Švytis“ generalinis direktorius A. S., Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys, nelegaliai stato neturėdamas statybos leidimo pastatui ( - ), kurį pastatęs išnuomos UAB „Ansell Protective Solutions Lithuania“ – rašoma skunde Statybos inspekcijai. <...>. Skunde taip pat teigiama, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys A. S. nežino elementarių dalykų – kad statyba pradedama nuo projekto ir leidimo. „Stovi kolonos, pusė pastato pastatyta, o leidimo nėra“, - rašoma skunde inspekcijai. Esą kyla mintis, kad „institucijos nupirktos“, jei nemato nelegalios statybos. Pasak skundo autorių, kad statyba nelegali, galima įsitikinti pasižiūrėjus internetiniame puslapyje, kuriame skelbiami statybas leidžiantys dokumentai“.

44Vertinant nurodytus teiginius visos Publikacijos kontekste, aiškiai matyti, kad autorė iš esmės perteikia į redakciją atsiųsto anoniminio laiško turinį. Tai aiškiai pateikiama Publikacijoje („Skunde taip pat teigiama, kad <...>“; „<...>, - rašoma skunde inspekcijai“; „Esą kyla mintis, kad <...>“; „Pasak skundo autorių, <...>“). Minėti teiginiai nėra šališki, jais perteikta gauta tikra informacija, autorei neišreiškiant savo subjektyvios nuomonės, kurių teisingumą galima patikrinti, todėl, kaip teisingai nustatė atsakovas, atitinka žinios sąvoką (VIĮ 2 straipsnio 86 punktas). Šios aplinkybės suponuoja teismo išvadą, jog Publikacijoje paskelbti teiginiai nebuvo žeminančio pobūdžio, jais nesiekta platinti dezinformaciją apie pareiškėjus.

45Publikacijos autorė aiškiai įvardija informacijos šaltinį – nedviprasmiškai nurodo, kad „Tauragės kurjerio“ redakciją pasiekė laiškas su ant voko užrašytu atgaliniu adresu: Tauragės rajono savivaldybė, Respublikos g. 2. Voke – skundas, tiksliau skundo, siųsto Aplinkos ministerijai ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, kopija. Skundą pasirašę Tauragės rajono verslininkais prisistatę autoriai inspekcijos prašo „ištirti, kodėl Tauragės valdininkui įstatymai negalioja“. Iš Publikacijos turinio matyti, kad buvo remtasi keliais informacijos šaltiniais – autorė kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri patvirtino apie anonimiško laiško gavimą, paaiškino, kas yra laikoma savavališka statyba, informavo, kad prašymas statybai adresu ( - ) elektroninėje sistemoje jau pateiktas ir šiuo metu leidimas formuojamas. Taip pat autorė kreipėsi į A. S., kuris tvirtinto, kad turi leidimą, taip pat į L. S., kuris patvirtino, kad jo vadovaujama įmonė stato pastatą ( - ) ir jo žiniomis, su statybos leidimais viskas esą tvarkoje. Taigi, Publikacijos autorė ėmėsi visų būtinų priemonių informacijos patikimumui patikrinti, rėmėsi keliais informacijos šaltiniais, tikrino faktus, paaiškino dėl anoniminio laiško gavimo, kaip tai yra numatyta VIĮ 41 straipsnio 2 dalies 1 punkte.

46Pareiškėjai skunde teigia, kad neaišku, kuo remdamasis Inspektorius daro išvadą apie statybos leidimo neturėjimą.

47Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016 m. birželio 15 d. raštas patvirtina, kad gavus anoniminį laišką ir 2016 m. birželio 13 d. atliekant patikrinimą dėl UAB „Švytis“ gamybinio pastato adresu (duomenys nekslebtini) statybų buvo nustatyta, kad A. S. Inspekcijai pateikė 2016 m. birželio 7 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijos išduotą leidimą Nr. LSNS-73-160607-00021, darbai buvo vykdomi pagal 2016 m. projektuotojo IĮ „A. L. firma“ parengto statybos projekto Nr. J1508-01 sprendinius.

48Kadangi Publikacija „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ buvo paskelbta UAB „Tauragės kurjeris“ leidžiamame Tauragės krašto laikraštyje „Tauragės kurjeris“ 2016 m. birželio 10 d. numeryje Nr. 43 (1798), bendrovės administruojamoje internetinėje svetainėje www.kurjeris.lt 2016 m. birželio 16 d. ir bendrovės profilyje https://www.facebook.com/kurjeris.lt, Inspekcija Publikacijos autorei patvirtino, kad leidimas yra formuojamas, kas ir buvo nurodyta Publikacijoje, o Tauragės rajono savivaldybės administracija leidimą Nr. LSNS-73-160607-00021 išdavė 2016 m. birželio 7 d. (po anoniminio skundo jai pateikimo), kurį A. S. Inspekcijai pateikė 2016 m. birželio 13 d., laikytina, kad nebuvo paskleista dezinformacija ar informacija, žeminanti A. S. garbę ir orumą, UAB „Švytis“ dalykinę reputaciją. Turėdamas šią informaciją, Inspektorius ginčo sprendime padarė teisingą išvadą, kad anonimiško skundo Inspekcijoje gavimo metu (2016 m. birželio 6 d.), UAB „Tauragės kurjeris“ pateikimo metu, statybos leidimas UAB „Švytis“ statyti gamybinį pastatą nebuvo išduotas.

49Pažymėtina, kad Inspekcija, siekdama užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai, tikrina, ar statybos dalyvių veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; tikrina, ar statyba vykdoma teisėtai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, redakcija, galiojanti nuo 2012 m. birželio 29 d., 11.2.1.3., 11.2.1.4. p.), todėl žurnalistė pagrįstai kreipėsi į Inspekciją, siekdama patikrinti gautos informacijos teisingumą. Juolab, kad Publikacijos autorei buvo žinoma, jog anoniminis laiškas pateiktas ir Inspekcijai.

50Teismas sutinka su Inspektoriaus vertinimu, kad Publikacijos teiginys „<...> Iš tiesų dokumentai ir biurokratiniai barjerai, kuriuos reikia įveikti prieš pradedant ką nors statyti, gerokai, ypač verslininkams, apsunkina planus, tačiau be to - nė iš vietos. Kam jau kam, o solidiems verslininkams, juo labiau politikams, tai turėtų būti aišku. Pasirodo, ne visiems.<...>“, yra Publikacijos autorės nuomonė. Šiuo teiginiu autorė išreiškė savo subjektyvią nuomonę dėl atsirandančių sunkumų prieš pradedant statybas, išsakė savo mintis, kad politikams turi būti aišku, jog be dokumentų statybos negalimos. Teismo vertinimu, autorės nuomonė pareikšta etiškai, ja nebuvo siekta nuslėpti ir iškreipti faktus ir duomenis, todėl tokios nuomonės išsakymas negali sukelti neigiamų padarinių A. S. ar UAB „Švytis“ atžvilgiu.

51Pareiškėjai skundą teismui taip grindžia tuo, kad Inspektorius sprendime neanalizavo Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 5 dalies, kuri buvo pareiškėjų skundo pagrindas.

52Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad visuomenės informavimo priemonė, paskleidusi asmens reputaciją žeminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis, privalo atlyginti asmeniui padarytą turtinę ir neturtinę žalą tik tais atvejais, kai ji žinojo ar turėjo žinoti, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, taip pat kai tuos duomenis paskelbė jos darbuotojai ar duomenys paskleisti anonimiškai, o visuomenės informavimo priemonė atsisako nurodyti tuos duomenis pateikusį asmenį. Visais kitais atvejais turtinę ir neturtinę žalą privalo atlyginti duomenis paskleidęs asmuo ir jo veikla. To paties straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad reikalavimą atlyginti turtinę ir neturtinę žalą nagrinėja teismas, nepaisydamas to, ar tokius duomenis paskleidęs asmuo juos paneigė, ar ne. Pagal VIĮ 53 straipsnį žala, atsiradusi dėl šio įstatymo pažeidimų, atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Remiantis šiomis nuostatomis Inspektorius, neturėdamas teisės spręsti dėl žalos atlyginimo, pagrįstai Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 5 dalimi nesivadovavo. Siekdami apginti galimai pažeistas savo teises, pareiškėjai turi galimybę vadovaudamasis šia įstatymo nuostata kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.

53Atsižvelgiant į pareiškėjo skundo bei ginčo sprendimo turinį, matyti, kad Inspektorius įvertino visas skunde nurodytas aplinkybes bei dėl jų pateikė išvadas. Skundžiamas sprendimas iš esmės atitinka Įstatymo reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiškėjų reikalavimas panaikinti sprendimą negali būti tenkinamas, skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.).

54Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu ir 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

55pareiškėjų UAB „Švytis“, A. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

56Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjų atstovui advokatui Kristijonui Paliučiui,... 3. atsakovo atstovei Eglei Bareikytei,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Tauragės kurjeris“ atstovui advokatui... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Žurnalistų etikos inspektorius (toliau - ir Inspektorius) 2016 m. rugpjūčio... 8. Pareiškėjai teismui pateikė skundą ir prašo:
  1. panaikinti... 9. Paaiškino, kad UAB „Tauragės kurjeris“ leidžiamame Tauragės krašto... 10. Pareiškėjos teigimu, publikacijos „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų... 11. Skundžiamo sprendimo rezoliucinėje dalyje teigiama, kad buvo atmestas... 12. Pareiškėjų skundas turėjo būti nagrinėjamas apimtimi tiek dėl... 13. Pagal Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 5 dalį visuomenės informavimo... 14. Iš publikacijos matyti, kad ją rengiant Tauragės rajono savivaldybės... 15. Skundžiamas Inspektoriaus sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad pareiškėjas... 16. Pareiškėjų atstovas teismo posėdyje prašė skundą patenkinti, palaikė... 17. Atsakovė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba su skundu nesutinka, prašo... 18. Sprendime vertinama tai, kokią informaciją viešosios informacijos rengėjas... 19. Atsakovo atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti atsiliepime... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Tauragės kurjeris” su skundu... 21. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje prašė pareiškėjų... 22. S k u n d a s n e t e n k i n t i n a s... 23. Šioje byloje kilo ginčas dėl Inspektoriaus 2016 m. rugpjūčio 24 d.... 24. Nustatyta, kad pareiškėjai 2016 m. birželio 21 d. skundu kreipėsi į... 25. Inspektorius, išnagrinėjęs skundą, 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr.... 26. Šiuo aspektu teismui svarbu nustatyti, ar Inspektorius tinkamai išnagrinėjo... 27. Inspektorius priėmė ginčijamą sprendimą įgyvendindamas VIĮ (2015 m.... 28. Įstatyme įtvirtintas vienas iš pagrindinių visuomenės informavimo... 29. Išanalizavus nurodytas teisės normas, darytina išvada, kad VIĮ pažeidimu... 30. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad asmens garbė ir orumas, dalykinė... 31. Konstitucinės justicijos bylose, pažymima, kad Lietuvos Respublikos... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – ir LAT) yra pažymėjęs:... 33. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismui būtina nustatyti, ar... 34. Dėl Inspektoriui pateikto skundo išnagrinėjimo apimties... 35. Pareiškėjai argumentuoja, kad kreipėsi ir dėl UAB ,,Švytis“ teisių ir... 36. Skundą Inspektoriui pasirašė UAB „Švytis“ generalinis direktorius A.... 37. Dėl Publikacijos teiginių... 38. Atsakovas Sprendime priėjo išvados, kad Publikacijos „Ar politikams... 39. Publikacijos teiginį „<...> Iš tiesų dokumentai ir biurokratiniai... 40. Remiantis VIĮ 2 straipsnio 36 punktu nuomonė – visuomenės informavimo... 41. Kriterijai, pagal kuriuos duomenys arba žinios yra atribojami nuo nuomonės... 42. Asmens garbė ir orumas, reputacija gali būti pažeisti tiek paskleidus... 43. Teismas pažymi, kad pareiškėjas nurodytus teiginius cituoja nepilna... 44. Vertinant nurodytus teiginius visos Publikacijos kontekste, aiškiai matyti,... 45. Publikacijos autorė aiškiai įvardija informacijos šaltinį –... 46. Pareiškėjai skunde teigia, kad neaišku, kuo remdamasis Inspektorius daro... 47. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 48. Kadangi Publikacija „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“... 49. Pažymėtina, kad Inspekcija, siekdama užtikrinti, kad statinių statyba... 50. Teismas sutinka su Inspektoriaus vertinimu, kad Publikacijos teiginys... 51. Pareiškėjai skundą teismui taip grindžia tuo, kad Inspektorius sprendime... 52. Civilinio kodekso 2.24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad visuomenės... 53. Atsižvelgiant į pareiškėjo skundo bei ginčo sprendimo turinį, matyti, kad... 54. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 84... 55. pareiškėjų UAB „Švytis“, A. S. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 56. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...