Byla ATP-400-200/2013

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Angelė Ikasalienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ( - ) savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 14 d. nutarties, kuria nepatenkintas ( - ) savivaldybės administracijos skundas ir paliktas nepakeistas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATN-00-121127, kuriuo ( - ) savivaldybei už pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 str. 5 d., padarymą, paskirta 1500 Lt bauda,

Nustatė

2Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATN-00-121127 ( - ) savivaldybė nubausta pagal Statybos įstatymo 48 str. 5 d. už tai, kad 2012-10-22 10 val. 00 min. atlikus statybos patikrinimą (2012-10-23 Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas Nr. SPA-348) šalia ( - ), nustatyta, kad 2012 m. rugsėjo mėn. pabaigoje valstybinėje žemėje, savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento – rašytinio sutikimo žemės sklypo savininko ar valdytojo, bei rašytinio pritarimo supaprastintam statybos projektui – įrengė vaikų žaidimo aikštelę su įrenginiais (inžineriniais statiniais) šalia ( - ) : supynės – 2,35 m aukščio, užimamas plotas tarp atramų – 8,22 m²; nusileidimo kalnelis – 2,2 m aukščio, užimamas plotas tarp atramų – 2,52 m²; nusileidimo bokštelis – 3,6 m aukščio, užimamas plotas tarp atramų – 6,09 m², kurie pagal savo konstrukcijų požymius ir techninius parametrus, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2010, Nr. 115-5903) nuostatomis, priskiriami I grupės nesudėtingiems statiniams. Tuo buvo pažeisti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 ir 2 p.; 23 str. 28 d.; statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2011, Nr. 61-2915) 50 p., 6 priedo 3.3 p.

3Nesutikdama su minėtu nutarimu, ( - ) savivaldybės administracija padavė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATN-00-121127 ir bylą nutraukti arba pritaikius ATPK 30¹ str. neskirti administracinės nuobaudos arba paskirti mažesnę baudą nei numatyta įstatyme. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 14 d. nutartimi ( - ) savivaldybės administracijos skundo netenkino.

4Apeliaciniu skundu ( - ) savivaldybės administracija prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATN-00-121127 ir bylą nutraukti arba pritaikius ATPK 30¹ str. neskirti administracinės nuobaudos arba paskirti mažesnę baudą nei numatyta įstatyme. Apeliantas mano, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Apeliantas pažymi, kad nagrinėjamu atveju administracinė nuobauda nebuvo paskirta griežtai laikantis įstatymo nustatytos tvarkos, o pirmosios instancijos teismas, neįvertinęs visų bylai reikšmingų aplinkybių, neteisėtai ir nepagrįstai ( - ) savivaldybės skundo netenkino. Bylą pirmąja instancija nagrinėjęs Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, darė visiškai nepagrįstą prielaidą jog institucija, skyrusi administracinę nuobaudą, tinkamai nustatė administracinio teisės pažeidimo subjektą.

5Apeliantas nurodo, kad nagrinėjamu atveju ginčas ir kilo būtent dėl tinkamo pažeidimo subjekto nustatymo. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 str. 5 d. nustato, kad už naujo nesudėtingo statinio savavališką statybą skiriama bauda statytojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Tai reiškia, kad administracinės atsakomybės subjektas yra statytojas. Pasak apelianto, pareigūnas, surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, nenustatė tinkamo administracinio teisės pažeidimo subjekto. 2012 m. lapkričio 27 d. Statybos inspekcijos nutarime Nr. ATN-00-121127-00005 kaip administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra įvardinta ( - ) savivaldybė, tačiau juridinio asmens kodas nurodytas ne ( - ) savivaldybės, o ( - ) savivaldybės administracijos. Tas pats nurodyta ir 2012 m. lapkričio 12 d. administracinio teisės pažeidimo protokole Nr. 121112-00049. Be to, 2012 m. lapkričio 12 d. administracinio teisės pažeidimo protokolo Nr. 121112-00049 skiltyje „Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimas" nurodoma, kad Statytojas (užsakovas) - ( - ) savivaldybės administracija - pateikė ( - ) namų gyventojų prašymą dėl vaikų žaidimų aikštelės įrengimo bei Lietuvos mokslų akademijos 2012 m. rugsėjo 5 d. raštą Nr. 01-13-115 „Dėl vaikų žaidimo aikštelės" įrengimo prie ( - ) namų. Nuo pat administracinio teisės pažeidimo tyrimo pradžios visi dokumentai buvo adresuojami ( - ) savivaldybės administracijai arba jos struktūriniam padaliniui - ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui, o ne tariamai pažeidimą padariusiai ( - ) savivaldybei. Anot apelianto, tai liudija, jog administracinį teisės pažeidimą tyręs pareigūnas ( - ) savivaldybę ir ( - ) savivaldybės administraciją laikė vienu asmeniu.

6Apeliantas atkreipia dėmesį, kad ( - ) savivaldybė ir ( - ) savivaldybės administracija yra skirtingi juridiniai asmenys. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33 str. 1 d. ir 2.34 str. 2 d., savivaldybės administracija turi juridinio asmens teises, todėl ji negali būti tapatinama su kitu juridiniu asmeniu ( - ) savivaldybe (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas šiuos trūkumus laikė tik korektūros klaida, nesudarančia pagrindo Statybos inspekcijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. ATN-00-121127-00005 naikinimui. Su šiuo pirmosios instancijos teismo motyvu apeliantas nesutinka, nes byloje esantys duomenys nesudaro jokio pagrindo minėtus netikslumus laikyti korektūros klaida. Priešingai, įvertinus byloje esančius įrodymus akivaizdžiai matyti, kad nuo pat administracinio teisės pažeidimo tyrimo pradžios ( - ) savivaldybė ir ( - ) savivaldybės administracija buvo tapatinamos, t. y. laikomos vienu juridiniu asmeniu ir todėl nebuvo nustatinėjama, kuri iš jų trauktina administracinėn atsakomybėn.

7Apeliantas pabrėžia, kad Statybos inspekcijos atstovas teismo posėdžio metu teigė, jog Inspekcija nubaudė ( - ) savivaldybę, tačiau iš jo paaiškinimų visumos buvo akivaizdu, jog skirtumas tarp ( - ) savivaldybės ir ( - ) savivaldybės administracijos nėra daromas. Teismo iškviestas liudytojas, t. y. protokolą surašęs pareigūnas J. M., taip pat teigė, kad pažeidimą padarė ( - ) savivaldybė, tačiau negalėjo Teismui paaiškinti kodėl tiek protokolą, tiek nutarimą adresavo ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui, o ne pačiai ( - ) savivaldybei. Pasak apelianto, tai rodo, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neturėjo neabejotino pagrindo laikyti, kad Institucija, surašiusi administracinio teisės pažeidimo protokolą bei skyrusi administracinę nuobaudą, padarė korektūros klaidą.

8Apeliantas pastebi, kad nagrinėjamu atveju nenustačius administracinio teisės pažeidimo subjekto ir todėl esant pagrįstų abejonių dėl ( - ) savivaldybės, kaip administracinio teisės pažeidimo subjekto, tinkamumo, neteisinga teigti, kad yra nustatyta ( - ) savivaldybės kaltė padarius pažeidimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nekartą yra pažymėjęs, jog asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. (LVAT 2012 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N575-310/2012, 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N575-718/2012, 2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N444-1254/2012 ir kt.).

9Apeliantas pabrėžia, kad skunde buvo nurodyta, jog institucija sutapatino du juridinius asmenis t. y. ( - ) savivaldybę ir ( - ) savivaldybės administraciją laikė vienu asmeniu ir dėl šios priežasties nenustatinėjo, kuris juridinis asmuo padarė ginčo pažeidimą ir yra kaltas. Dėl to teismas, nusprendęs, jog Institucija nustatė tinkamą subjektą, turėjo šį sprendimą motyvuotai pagrįsti, o ne tik remtis Institucijos korektūros klaida. Tačiau teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė motyvų, kodėl būtent ( - ) savivaldybė laikytina tinkamu administracinio teisės pažeidimo subjektu. Pažymėtina, jog iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties turinio matyti, kad teismas, pripažindamas administracinėn atsakomybėn patrauktą asmenį kaltu padarius jam inkriminuotus pažeidimus, iš esmės rėmėsi tik Statybos inspekcijos paaiškinimu, neatsižvelgdamas į kitus byloje esančius įrodymus. Taigi, pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas nesilaikė nurodytų reikalavimų, todėl ginčijamos nutarties negalima laikyti teisėta ir pagrįsta. Anot apelianto, Statybos inspekcijai tinkamai nenustačius administracinio pažeidimo subjekto kyla pagrįstų abejonių dėl administracinio teisės pažeidimo sudėties egzistavimo, t. y. neaišku, kuri iš minėtų institucijų, t. y. ( - ) savivaldybė ar ( - ) savivaldybės administracija, yra laikoma administracinio teisi pažeidimo subjektu, todėl ši aplinkybė turi būti vertinama ( - ) savivaldybės naudai. Vadinasi, nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje tinkamai nenustačius administracinio teisės pažeidimo sudėties, egzistuoja pagrindas bylą nutraukti.

10Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį, kad administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo metu nei ( - ) savivaldybės, nei ( - ) savivaldybės administracijos, t. y. traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens, niekas neatstovavo. Pabrėžia, kad ( - ) savivaldybei gali atstovauti tik ( - ) savivaldybės Tarybos (Mero) įgalioti asmenys, o ( - ) savivaldybės administracijai - ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys (Vietos savivaldos įstatymo 11 str. 1 d., 29 str., CK 2.81 str. 1 d.). Nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje jokie asmenys, įskaitant G. Č., nebuvo įgalioti atstovauti nei ( - ) savivaldybę, nei ( - ) administraciją, dėl to administracinio teisės pažeidimo protokolas buvo surašytas neteisėtai, t. y. nedalyvaujant atsakomybėn traukiamam asmeniui, kaip to reikalauja įstatymas. Pabrėžtina, jog administracinio teisės pažeidimo protokolą surašęs pareigūnas privalėjo patikrinti įgaliojimą, o jo nesant - negalėjo G. Č. leisti administracinio teisės pažeidimo protokolo pasirašyti. Teismo posėdžio metu liudytoja ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus Želdynų poskyrio vyriausioji specialistė G. Č. patvirtino, jog nebuvo įgaliota dalyvauti surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą nei ( - ) savivaldybės Tarybos (Mero), nei ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus. Liudytoja paaiškino, jog nuvykusi į Statybos inspekciją administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusiam pareigūnui pateikė 2012 m. spalio 29 d. iš Statybos inspekcijos gautą Raštą Nr. 2D-15631, adresuotą ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriui V. P., su vedėjos, kuriai G. Č. yra tiesiogiai pavaldi, viza, t. y. rašytiniu pavedimu - G. Č. dalyvauti. Tai pripažino ir liudytojas J. M.. Tačiau teismas į liudytojų parodymus ne tik kad neatsižvelgė, priimdamas skundžiamą nutartį, bet ir savo sprendimo nemotyvavo. Dėl to, kas išdėstyta, apeliantas mano, jog buvo iš esmės pažeista administracinio teisės pažeidimo bylos teisena, turėjusi įtakos neteisėtos administracinės nuobaudos paskyrimui, o pirmosios instancijos teismas, netinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuria administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens skundo nutarė netenkinti.

11Apeliantas taip pat nurodo, kad net pripažinus kad administracinės atsakomybės subjektas yra tinkamas ir nėra pagrindo bylą nutraukti, manytina, kad administracinė nuobauda, t. y. 1500 Lt bauda, paskirta nepagrįstai, nes nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidime byloje egzistuoja pagrindas taikyti ATPK 301 str. Apeliantas pabrėžia, kad ginčo žaidimų aikštelės įrengimas nėra tipiškas savavališkų statybų atvejis. Nagrinėjamu atveju įrengiant vaikų žaidimų aikštelę, administracinėn atsakomybėn trauktinas asmuo nesiekė įprastinių statytojo tikslų, t. y. asmeninės naudos nesąžiningai padidinant savo turtą ar jo vertę. Vaikų žaidimų aikštelės paskirtis - tenkinti visuomenės poreikius. Į šią svarbią aplinkybę turėjo būti atsižvelgiama sprendžiant dėl ATPK 301 str. taikymo. Taigi nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje egzistuoja viešasis interesas, susijęs su mažamečių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Akivaizdu, kad vaikų žaidimų aikštelės įrengimas šalia ( - ) turėjo užtikrinti vaikų teisę į sveikatą, saugumą, užimtumą.

12Be to, apeliantas pažymi, kad lapkričio 27 d. nutarime Nr. ATN-00-121127-00005 nurodytas tariamas teisės pažeidimas negali būti laikomas pažeidimu, nes Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kaip valstybinės žemės patikėtinis, niekada neprieštaravo vaikų žaidimo aikštelės įrengimui šalia ( - ) , ir 2012 m. gruodžio 6 d. raštu tai patvirtino. Taigi, jei net ir dėl paminėtų aplinkybių, būtų laikoma, kad pažeidimas buvo, atsižvelgiant į pažeidimo formalų pobūdį, mažą jo pavojingumą ir egzistuojantį viešąjį interesą, apeliantas mano, jog remiantis teisingumo ir protingumo principais yra pagrįstas pagrindas taikyti ATPK 301 str. ir baudos neskirti.

13Pasak apelianto, esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, manytina, kad tiek skundžiamas Statybos inspekcijos nutarimas, tiek pirmosios instancijos teismo nutartis yra priimti neišsiaiškinus visų administracinės atsakomybės taikymui reikšmingų aplinkybių bei sąlygų, netinkamai vertinant byloje esančius įrodymus, todėl tiek Statybos inspekcijos nutarimas, tiek pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsti ir neteisėti.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau institucija) nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad šiuo atveju teismas nutartyje tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, objektyviai ištyrė byloje pateiktus įrodymus. Institucija nesutinka su apeliacinio skundo motyvu, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog institucija, skyrusi administracinę nuobaudą, tinkamai nustatė administracinės teisės pažeidimo subjektą. Inspekcijos 2012-11-12 administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. ATP-00-121112-00047 (toliau - Protokolas) buvo nurodyta, kad ( - ) savivaldybė (nurodant įstaigos kodą padaryta korektūros klaida) pažeidė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ( (Žin., 1996, Nr.32-788, 2001, Nr.101-3597) (toliau - Statybos įstatymas) 3 str. 2 d. 1 ir 2 p.; 23 str. 28 d. vykdydama statybos darbus šalia ( - ) . Vilniaus miesto apylinkės teismas pagrįstai nurodė, kad ( - ) savivaldybės padarytas administracinis teisės pažeidimas įrodytas byloje surinktais įrodymais. Pasak institucijos, ( - ) savivaldybė vykdė nesudėtingo inžinierinio statinio statybos darbus neturėdama statybą leidžiančio dokumento.

15Pasak institucijos, nėra pagrindo sutikti su apeliaciniame skunde nurodomais motyvais, kad Vilniaus apylinkės teismas pažeidė ATPK 257 str. ir neišnagrinėjo visų reikšmingų bylai aplinkybių, ( - ) savivaldybės apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamai įgalioto asmens, kuris pasirašė protokole yra nepagrįsti, todėl, kad Inspekcija raštu buvo nurodžiusi administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo vietą ir laiką, juridinis asmuo turėjo pakankamai laiko pasirengti bylos nagrinėjimui ir atsiųsti tinkamai įgaliotą ir kvalifikuotą asmenį. Šiuo atveju skundžiamas 2012-11-27 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATN-121127- 00005 buvo išsiųstas registruotu laišku ir Teismui pateiktas skundas patvirtina, kad adresatą pasiekė, bet ( - ) savivaldybė, bandydama išvengti atsakomybės nurodo aplinkybes, nekeičiančias administracinio ginčo esmės. Institucija pažymi, kad ( - ) savivaldybė, įvykdžiusi nesudėtingo statinio statybą, atsako pagal Statybos įstatymą, kuris ir yra nurodytas administracinio teisės pažeidimo protokole. Šiuo atveju Inspekcija, vadovaudamasi ATPK 2 str. nuostatomis, tiesiogiai taikė Statybos įstatymą ir administracinėn atsakomybėn traukiamo juridinio asmens kaltinimo kvalifikacija buvo nurodyta tinkamai.

16Institucija nurodo, kad apeliaciniame skunde ginčo dėl padaryto pažeidimo esmės nėra, o keliamas paskirtos nuobaudos individualizavimo klausimas, nurodoma, kad paskirta nuobauda yra per griežta. Apeliaciniame skunde teigiama, kad vykdyta savavališka statyba yra pateisinama viešuoju interesu, nors tai prieštarauja esminiam teisės principui, kad iš pažeidimo (ne teisės) negali kilti teisė. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-14 nutartimi pagrįstai konstatavo, kad paskirtoji 1500 Lt bauda yra pagrįsta ir nagrinėjant skiriamos baudos už administracinį teisė pažeidimą dydžio klausimą ( - ) savivaldybei nebuvo teisinio pagrindo pritaikius ATPK 301 str. nuobaudos neskirti arba paskirti mažesnę baudą nei numatyta įstatyme. Pasak institucijos, ( - ) savivaldybė, kaip viešojo administravimo subjektas, turėjo veikti ypatingai atidžiai ir rūpestingai, ir neatlikti statybos darbų be statybas leidžiančių dokumentų. Pastebėtina, kad šiuo atveju administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo pažeidė imperatyvius teisės aktų reikalavimus, o nuobaudos sušvelninimas, nesant išskirtinių aplinkybių, prieštarauja Statybos įstatyme įtvirtinantiems savavališkos statybos prevencijos tikslams. ( - ) savivaldybė yra institucija tiesiogiai atsakinga už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą, todėl jai buvo žinoma procedūra, reikalinga statybai ginčo atveju. Laikytina, kad Inspekcijos paskirta nuobauda nėra per griežta, ji atitinka padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį ir teisingumo bei protingumo kriterijus.

17Rašytiniuose paaiškinimuose ( - ) savivaldybės administracija nurodo, kad atsiliepime Inspekcija dar kartą patvirtina, jog administracinio teisės pažeidimo subjektą apskritai kvalifikavo tik bylos nagrinėjimo teisme metu, kai tuo tarpu visi administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai turi būti nustatyti iki surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą. Tariama korektūros klaida turėjo esminės įtakos ( - ) savivaldybės, kaip traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens, teisei į tinkamą gynybą. Pažymėtina, jog dėl tariamos korektūros klaidos, ( - ) savivaldybė nežinojo, jog yra traukiama administracinėn atsakomybėn ir dėl to negalėjo atsikirsti į jos atžvilgiu reiškiamus kaltinimus. Tokiu būdu, nenustačius tinkamo administracinio teisės pažeidimo subjekto, tačiau skyrus administracinę nuobaudą, buvo paneigta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nekaltumo prezumpcija bei iš jos išplaukiantis in dubio pro reo principas, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai.

18( - ) savivaldybės administracija taip pat nurodo, kad atsiliepime neteisingai teigiama, jog ginčo dėl padaryto pažeidimo nėra, o keliamas tik paskirtos nuobaudos individualizavimo klausimas. ( - ) savivaldybės administracija akcentuoja, jog tinkamai nenustačius administracinėn atsakomybėn traukiamo subjekto, ( - ) savivaldybės kaltė negali būti laikoma įrodyta. Vadinasi, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas nenustatė administracinio teisės pažeidimo sudėties, dėl ko administracinio teisės pažeidimo byla, remiantis ATPK 250 str. 1 d., turėjo būti nutraukta, o ne paskirta administracinė nuobauda. Akivaizdu, jog ginčas dėl padaryto pažeidimo taip pat egzistuoja.

19Apeliacinis skundas tenkinamas.

20ATPK 284 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Bylai reikšmingos aplinkybės yra nustatomos remiantis įrodymais: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais (ATPK 256 str. 2 d.). ATPK 257 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone. Taigi, konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Iš ATPK 257 str. taip pat seka, kad įrodymų vertinimas, kaip materialinės tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, o įrodymais pagrįsta išvada, kuri padaroma iš surinktų įrodymų, kada išnagrinėjami reikšmingi faktai, iškeliamos ir ištiriamos galimos versijos, įvertinamas kiekvienas įrodymas atskirai ir jų visuma.

21Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas yra pagrindinis procesinis dokumentas, fiksuojantis duomenis apie pažeidimą. Tinkamas pažeidimo esmės nurodymas administracinio teisės pažeidimo protokole yra svarbus administracinio teisės pažeidimo bylą ar skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo nagrinėjančiai institucijai, kadangi apibrėžia įrodinėjimo dalyką byloje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog ATPK įvirtintos teisės normos (ATPK 284 str. 2 d.) nesudaro galimybės papildyti administracinio teisės pažeidimo protokole suformuluotą kaltinimą naujomis esminėmis faktinėmis veikos aplinkybėmis, pripažinti asmenį kaltu padarius administracinį pažeidimą nurodant naujus esminius administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius, t.y. keisti administracinio teisės pažeidimo protokolą ir jame suformuluoto kaltinimo turinį. Atsižvelgiant į tai, įgaliotas organas (pareigūnas) nagrinėja bylą tik to asmens atžvilgiu ir tik pagal tokį administracinį kaltinimą, pagal kurį jam perduota medžiaga (ATPK 261 str. 1 d., 284 str. 1 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo mėn. 2 d. nutartis byloje Nr. N-438-4407-11).

22( - ) savivaldybė administracinėn atsakomybėn patraukta pagal Statybos įstatymo 48 str. 5 d., kur numatyta, kad už naujo nesudėtingo statinio savavališką statybą skiriama bauda statytojams nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šioje dalyje numatytus pažeidimus, skiriama bauda nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių litų. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad ( - ) savivaldybė administracinėn atsakomybėn patraukta nepagrįstai, nes Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos netinkamai nustatė administracinėn atsakomybėn trauktiną asmenį.

23Statybos įstatymo 2 str. 41 d. numatyta, kad statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui). Iš bylos medžiagos matyti, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos tiek 2012-11-12 administracinio teisės pažeidimo protokole (b. l. 23), tiek 2012-11-27 nutarime (b. l. 21) administracinėn atsakomybėn trauktinu asmeniu pripažino ( - ) savivaldybę, tačiau, kaip pagrįstai nurodo apeliantas, suklydo nurodydamas įmonės kodą, t. y. nurodydamas ( - ) savivaldybės administracijos kodą. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialistas J. M., nagrinėjamu atveju surašęs administracinio teisės pažeidimo protokolą, apklaustas pirmosios instancijos teisme nurodė, kad administracinėn atsakomybėn buvo siekiama patraukti ( - ) savivaldybę (b. l. 75-76). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Savavališkos statybos akte statytoju (užsakovu) taip pat įvardinta ( - ) savivaldybė (b. l. 38).

24Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju statytojas (užsakovas) buvo ne ( - ) savivaldybė, o ( - ) savivaldybės administracija, o būtent – jos struktūrinis padalinys - ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas. Tai patvirtina ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo skyriaus raštas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, kuriame nurodyta, kad užsakovas - ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas; rangovas – UAB „E“ (duomenys pakeisti) (b. l. 41); ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Infrastruktūros skyriaus 2012-07-16 Leidimas kasti, kuriame užsakovu taip pat įvardijamas minėtas subjektas (b. l. 44); Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus Sutikimas dėl vaikų žaidimo aikštelių įrengimo valstybinėje žemėje, kuriame ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas taip pat įvardijamas kaip statytojas (b. l. 7). Apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad ( - ) savivaldybė ir ( - ) savivaldybės administracija yra skirtingi juridiniai asmenys. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.33 str. 1 d. ir 2.34 str. 2 d., savivaldybės administracija turi juridinio asmens teises, todėl ji negali būti tapatinama su kitu juridiniu asmeniu ( - ) savivaldybe (Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas dėmesys, kad vyr. specialistas J. M. apklaustas pirmosios instancijos teisme patvirtino, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos buvo informuota, kad statytojas yra ( - ) savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentas, nurodė, kad savivaldybė paveda administracijai vykdyti funkcijas, todėl nubaudė savivaldybę. Paaiškino, kad mano, jog tai klaida (b. l. 76). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju visas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos susirašinėjimas vyko su ( - ) savivaldybės administracija, kas leidžia manyti, kad, kaip pagrįstai nurodo apeliantas, nuo pat administracinio teisės pažeidimo tyrimo pradžios ( - ) savivaldybė ir ( - ) savivaldybės administracija buvo tapatinamos, t. y. laikomos vienu juridiniu asmeniu, todėl nebuvo nustatinėjama, kuri iš jų trauktina administracinėn atsakomybėn, o ( - ) savivaldybė nebuvo informuota apie šią jos atžvilgiu iškeltą bylą.

25Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad ( - ) savivaldybė administracinėn atsakomybėn pagal Statybos įstatymo 48 str. 5 d. patraukta nepagrįstai. ATPK 250 str. 1 p. nurodyta, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Asmens veika pripažįstama administraciniu teisės pažeidimu, kai įrodoma, kad jo veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo sudėtis - pažeidimo subjektas, subjektyvioji pusė, objektas bei objektyvioji pusė. Administracinio teisės pažeidimo sudėties įrodymas sudaro pagrindą kilti administracinei atsakomybei ir taikyti asmeniui, padariusiam teisės pažeidimą, administracinės atsakomybės poveikio priemones. Administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis pareigūnas ar institucija privalo įsitikinti, kad būtent administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo padarė administracinį teisės pažeidimą ir yra kaltas dėl jam inkriminuotos veikos.

26Įvertinus byloje surinktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad tiek surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, tiek priimant skundžiamą nutarimą dėl administracinio teisės pažeidimo, nebuvo tinkamai nustatytas asmuo, kuris galimai padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Statybos įstatymo 48 str. 5 d., o ( - ) savivaldybė nėra tinkamas nagrinėjamo administracinio teisės pažeidimo subjektas, todėl administracinėn atsakomybėn ji buvo patraukta nepagrįstai. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis panaikinama ir priimamas naujas nutarimas – panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATN-00-121127 ir nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą ( - ) savivaldybės atžvilgiu pagal Statybos įstatymo 48 str. 5 d. Kadangi administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama dėl to, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas netinkamas subjektas, kitos apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės nenagrinėjamos.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

28tenkinti ( - ) savivaldybės administracijos apeliacinį skundą.

29Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį ir priimti naują nutarimą – panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012 m. lapkričio 27 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATN-00-121127 ir nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą ( - ) savivaldybės atžvilgiu pagal Statybos įstatymo 48 str. 5 d.

30Nutarimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Angelė... 2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos... 3. Nesutikdama su minėtu nutarimu, ( - ) savivaldybės administracija padavė... 4. Apeliaciniu skundu ( - ) savivaldybės administracija prašo panaikinti... 5. Apeliantas nurodo, kad nagrinėjamu atveju ginčas ir kilo būtent dėl tinkamo... 6. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad ( - ) savivaldybė ir ( - ) savivaldybės... 7. Apeliantas pabrėžia, kad Statybos inspekcijos atstovas teismo posėdžio metu... 8. Apeliantas pastebi, kad nagrinėjamu atveju nenustačius administracinio... 9. Apeliantas pabrėžia, kad skunde buvo nurodyta, jog institucija sutapatino du... 10. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį, kad administracinio teisės pažeidimo... 11. Apeliantas taip pat nurodo, kad net pripažinus kad administracinės... 12. Be to, apeliantas pažymi, kad lapkričio 27 d. nutarime Nr.... 13. Pasak apelianto, esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, manytina, kad... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą Valstybinės teritorijų planavimo ir... 15. Pasak institucijos, nėra pagrindo sutikti su apeliaciniame skunde nurodomais... 16. Institucija nurodo, kad apeliaciniame skunde ginčo dėl padaryto pažeidimo... 17. Rašytiniuose paaiškinimuose ( - ) savivaldybės administracija nurodo, kad... 18. ( - ) savivaldybės administracija taip pat nurodo, kad atsiliepime neteisingai... 19. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 20. ATPK 284 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad organas (pareigūnas),... 21. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad administracinio teisės pažeidimo... 22. ( - ) savivaldybė administracinėn atsakomybėn patraukta pagal Statybos... 23. Statybos įstatymo 2 str. 41 d. numatyta, kad statytojas (užsakovas) –... 24. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju statytojas... 25. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 26. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, apeliacinės instancijos teismas daro... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 str. 1 d. 5 p.,... 28. tenkinti ( - ) savivaldybės administracijos apeliacinį skundą.... 29. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartį ir... 30. Nutarimas neskundžiamas....