Byla e2A-1199-553/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Egidijos Tamošiūnienės ir Aldonos Tilindienės (pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės akcinės bendrovės ,,Lietuvos geležinkeliai“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Skinest Baltija“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Swetrak“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl sprendimo gelžbetoninių pabėgių pirkime panaikinimo ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Skinest Baltija“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai“ dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Skinest Baltija“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Swetrak“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Lietuvos geležinkeliai“ ginčo Pirkime Nr. 364446 (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 2018 m. balandžio 13 d. priimtus sprendimus: 1) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ kvalifikaciją atitinkančia Pirkimo dokumentų reikalavimus; 2) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams; 3) nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu bei sudaryti sutartį su UAB „Skinest Baltija“; tuo atveju, jeigu atsakovė 1-oje Pirkimo objekto dalyje sudarė pirkimo sutartį – pripažinti tokią sutartį niekine.

82.

9Nurodė, kad Perkančiojo subjekto sprendimai pripažinti trečiojo asmens kvalifikaciją bei pasiūlymą atitinkančiais Pirkimo dokumentų reikalavimus yra neteisėti, kadangi 1) trečiasis asmuo neįrodė, jog jis atitinka Pirkimo sąlygų 4.1 punkto reikalavimą būti tinkamai įvykdžius ir (ar) vykdyti bent 1 ar daugiau panašias į pirkimo objektą sutartis, kurių bendra vertė, vykdomų sutarčių įvykdyta bendra dalis, yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės, kadangi trečiojo asmens pateiktų sutarčių objektai nėra panašūs į Pirkimo objektą; 2) trečiojo asmens siūlomi pabėgiai neatitinka Techninės specifikacijos 3.1 punkto reikalavimo būti naudojamais geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus, kadangi trečiojo asmens siūlomas pabėgio modelis yra naujesnis kaip3 metai;3) trečiojo asmens su pasiūlymu pateiktas garantinis raštas numato siauresnes garantijos sąlygas trečiojo asmens siūlomai prekei, nei tos, kurios numatytos Pirkimo dokumentų sudėtine dalimi esančios Prekių pirkimo - pardavimo sutarties projekto 4.2 punkte. Nepagrįstai pripažinus UAB „Skinest Baltija“ kvalifikaciją ir pasiūlymą tinkamais, neteisėtas ir nepagrįstas yra ir sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją šio tiekėjo pasiūlymą, juo labiau, sprendimas pripažinti šį tiekėją laimėtoju ir sudaryti su juo pirkimo sutartį.

102.1.

11Paaiškina, kad savo atitikčiai pagal Pirkimo sąlygų 4.1. kvalifikacijos reikalavimą įrodyti, UAB „Skinest Baltija“ pateikė duomenis apie įvykdytas sutartis (jų dalis) su AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vitras“ bei UAB „Geležinkelio tiesimo centras“. Tačiau UAB „Skinest Baltija“ pateiktų sutarčių objektai nėra panašūs į Pirkimo objektą (gelžbetoninius pabėgius): Sutarčių su UAB „Vitras“ bei UAB „Geležinkelio tiesimo centras“ objektas - „Geležinkelio viršutinio kelio statinio medžiagų tiekimas“; Sutarčių su AB „Lietuvos geležinkeliai“ objektai - kietmedžio pabėgiai, iešminės produkcijos tiekimas, izoliacinių detalių tiekimas, metalinių tvirtinimo detalių tiekimas.

122.2.

13Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ siūlo Baltarusijos gamintojo OAO „Dorstrojmontažtrest“ gelžbetoninius pabėgius, pagamintus OAO „Dorstrojmontažtrest“ filiale „Osipovičskij zavod železobetonnyh konstrukcij“, kurie buvo išbandyti dėl atitikties LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 standartų (toliau – Standartai) reikalavimams tik 2015 m. rugsėjo mėnesį, o jų atitikties ES normoms sertifikatas išduotas tik 2016 m. kovo mėn. Taigi, trečiojo asmens Pirkime siūlomo tipo (modelio) prekė dar nėra senesnė kaip 3 metai, taigi, ji negali tenkinti Techninės specifikacijos reikalavimo būti naudojama geležinkelių linijose ne mažiau kaip 3 paskutinius metus.

142.3.

15Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektui ieškovė nurodė, kad Pirkimo 1-oje dalyje perkamiems gelžbetoniniams pabėgiams privalo būti taikomas mažiausiai 5 metų (paslėptiems elementams, pvz., armatūrai -10 metų) garantinis terminas be jokių papildomų išlygų. Tuo tarpu UAB „Skinest Baltija“ su pasiūlymu pateiktame 2018 m. vasario 15 d. garantiniame rašte Nr. 492- 07-07/294 nurodyta, kad UAB „Skinest Baltija“ Pirkimo 1-oje dalyje siūlomos prekės garantijai taikoma papildoma išlyga: garantijos terminas įvardintas kaip „5 metai arba 500 mln. t bruto traukinių apkrova, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau“.

163.

17Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ su pareikštu ieškovės ieškiniu nesutiko.

184.

19Atsiliepime paaiškino, kad panaši į pirkimo objektą sutartis, priešingai nei teigia ieškovė, nereiškia identiška. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktorės 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtinta Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau - Metodika), panašia sutartimi laikytina sutartis, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios į perkamo objekto. Ne tik Perkančiosios organizacijos vertinimu, bet ir vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 3 priedo 2.2 punktu ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau - GTK) 3 straipsnio 7 dalimi visos geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos medžiagos yra panašaus pobūdžio medžiagos. Atsižvelgiant į tai, potencialių tiekėjų skaičius nėra didelis, o jeigu, kaip teigiama tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje, būtų nustatytas reikalavimas būti įvykdžius/vykdyti konkrečiai gelžbetoninių pabėgių sutartis už tam tikrą vertę, tokiu atveju būtu apribota tiekėjų konkurencija iki minimalaus skaičiaus, kas neatitiktų Perkančiosios organizacijos interesų bei minėtų teisės aktų reikalavimų. Ieškovė tiek pretenzijose, tiek ieškinyje apeliuoja į Pirkimo sąlygas, kurios buvo aiškiai išdėstytos paskelbtuose Pirkimo dokumentuose nuo Pirkimo pradžios. Perkančioji organizacija pažymi, kad ieškovė ne tik neprašė paaiškinti Pirkimo sąlygas, tačiau ir praleido Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – KSPĮ) numatytą terminą, skirtą ginčyti Pirkimo „Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ Nr. 364446 dokumentų sąlygas. OAO „Dorstrojmontažtrest“ pagaminti minėtos konstrukcijos pabėgiai ES esančioje akredituotoje laboratorijoje (VGTU Taikomoji statinių, konstrukcijų ir medžiagų laboratorija) išbandyti ir atitiko 2015 metais bei paskutiniame skelbtame viešajame pirkime nustatytus reikalavimus.

205.

21Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ 2018 m. birželio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 24 d. neskelbiamų derybų būdu sudarytą sutartį Nr. SP-276.

226.

23Nurodė, kad 2018 m. balandžio 13 d. buvo informuotas, kad jo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu Pirkimo Nr. 364446 I-oje dalyje, tačiau atsakovė viešojo pirkimo sutarties su ieškove nesudarė; dėl to paties pirkimo objekto I-os dalies paskelbė pirkimą neskelbiamų derybų būdu ir sudarė sutartį su antroje vietoje likusiu tiekėju – UAB „Swetrak“. Paaiškino, kad atsakovė vykdė analogišką naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nepabaigusi Pirkimo procedūrų, t.y. atsakovė nėra priėmusi sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras, o taip pat nėra sudariusi Pirkimo sutarties. Neskelbiamų derybų objektas buvo tapatus Pirkimo objekto 1 daliai. Prekėms keliami reikalavimai buvo identiški. Skyrėsi tik perkamo kiekio aprašymas sutartyje. Trečiasis asmuo nurodė, kad viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas draudžia paraleliai vykdyti du pirkimus dėl to paties pirkimo objekto. Tokia situacija neatitinka KSPĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų ir 29 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų pirkimo tikslų. Tai sudaro pagrindą pripažinti Ginčijamą sutartį negaliojančia KSPĮ 111 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

247.

25Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktu atsiliepimu su pareikštu trečiojo asmens ieškiniu nesutiko.

268.

27Nurodė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ įvykdė kelio remonto darbų pirkimo procedūras ir 2017 m. birželio 30 d. pasirašė sutartį Nr. SP-445 su rangovu kelio remonto darbams atlikti, panaudojant kelio medžiagas, įskaitant gelžbetoninius pabėgius. Pagal sutartinius rangos darbų įsipareigojimus naujas, medžiagas, įskaitant pabėgius, atsakovė įsipareigojo patiekti nuo 2018 m. nuo gegužės mėn. pradžios iki rugpjūčio mėn. pradžios. Tuo tikslu 2018 m. vasario 2 d. buvo viešai skelbiamas konkursas pabėgiams pirkti, (pirkimo Nr. 364446). Skelbiamų derybų pirkime 2018 m. balandžio 13 d. buvo nustatytas laimėtojas UAB „Skinest Baltija“. Atsakovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi (toliau – NSUSOAĮ) ir 2009 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1540 patvirtinto Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo 9 ir 26 punktais, 2018 m. balandžio 23 d. raštu Nr. 2-498 kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija), prašydama įvertinti planuojamą su laimėtoju sutartį nacionalinio saugumo aspektu. Po 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos posėdžio nedelsiant telefonu atsakovė buvo informuota, kad ketinama su UAB „Skinest Baltija“ sudaryti sutartis pripažįstama neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų. 2018 m. gegužės 22 d. atsakovė, remdamasi KSPĮ 79 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje išsiuntė kvietimą tiekėjams dalyvauti neskelbiamų derybų pirkime. 2018 m. gegužės 23 d. atsakovė gavo Vyriausybės kanceliarijos raštą Nr. S-1720, kad 2018 m. gegužės 22 d. posėdyje Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija priėmė išvadą dėl ketinamo sudaryti sandorio su UAB „Skinest Baltija“ pripažinimo neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų. Atsakovė nurodė, kad susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pirminiais pasiūlymais data – 2018 m. gegužės 23 d. ir 2018 m. gegužės 24 d. Atsakovė sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SP-276. Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvados pagrindu 2018 m. birželio 6 d. priėmė nutarimą Nr. 526, kuriuo nuspręsta „Pripažinti akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ planuojamą sudaryti su UAB „Skinest Baltija“ sandorį dėl tarptautinio pirkimo „2018/PCSP-7-3 Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų. Atsakovė nurodė, kad Neskelbiamų derybų pirkimu buvo siekiama įsigyti minimalų 18 000 vnt. gelžbetoninių pabėgių kiekį ir ginčo sutartis patenkino tik neatidėliotinai reikalingą pabėgių kiekį, siekiant apsaugoti visuomenę nuo itin neigiamų pasekmių bei užtikrinti saugų eismą. Atsakovės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju neskelbiamų derybų procedūra buvo įvykdyta egzistuojant visoms trims kumuliacinėms sąlygoms: a) nenumatomas įvykis; b) ypatingos skubos aplinkybės, dėl kurių nebuvo įmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų; c) priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos.

289.

29Ieškovė UAB „Swetrak“ su pareikštu trečiojo asmens ieškiniu nesutiko.

3010.

31Atsiliepime nurodė, kad nagrinėjamo ginčo atveju nėra perkamos tapačios paslaugos ar prekės, kadangi, nors jos savo savybėmis ir analogiškos, tačiau viena kitos poreikio nepanaikina. Ieškovės įsitikinimu, ginčo atveju egzistavo KSPĮ 79 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas neskelbiamų derybų vykdymo pagrindas. Aplinkybių, lėmusių padidėjusią pabėgių įsigijimo skubą ir, savo ruožtu, neskelbiamų derybų poreikį, atsakovė ne tik negalėjo lemti, bet ir negalėjo numatyti dėl to, kad UAB „Skinest Baltija“, kaip atsakovės kontrahento, neatitiktis Lietuvos nacionalinio saugumo interesams nepriklauso nuo atsakovo ir apskritai nebuvo žinoma.

32II.

33Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3411.

35Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškovės UAB „Swetrak“ ieškinį tenkino iš dalies: pripažino neteisėtais atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ginčo Pirkime Nr. 364446 (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 2018 m. balandžio 13 d. sprendimus: 1) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams; 2) nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu, bei sudaryti sutartį su UAB „Skinest Baltija“; kitą ieškinio dalį atmetė. Trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ ieškinį atmetė. Priteisė ieškovei UAB „Swetrak“ iš atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ 3 788 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ 1 821,05 Eur bylinėjimosi išlaidų.

36Dėl ieškovės UAB „Swetrak“ ieškinio

3712.

38Teismas nurodė, kad sutinka su ieškove, kad UAB „Skinest Baltija“ pasiūlyta prekė neatitinka Pirkimo 1-osios dalies Techninės specifikacijos reikalavimų, dėl to jos pasiūlymas turėjo būti atmestas, remiantis Pirkimo Bendrųjų sąlygų 14.9 ir 14.7.1 punktų nuostatomis. Teismas nurodė, kad techninės specifikacijos reikalavimas, kad pabėgiai būtų naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, reiškia, kad siūloma prekė turi būti naudojama ne mažiau kaip 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino, t.y. nuo 2015 m. vasario 21 d. iki 2018 m. vasario 21 d. Teismas sprendė, kad duomenų, jog trečiojo asmens pasiūlyti pabėgiai faktiškai buvo naudojami ne mažiau kaip 3 paskutinius metus, byloje nėra, taip pat byloje nėra faktinių duomenų, kad pabėgiai, kurių techninės savybės analogiškos ieškovės pasiūlytoms prekėms buvo naudojamos už ES ribų. Faktą, kad pabėgiai, atitinkantys ES standartų, Baltarusijoje gaminami nuo 2012 m., vertino nepatvirtinančiu aplinkybių, kad gaminami pabėgiai nuo 2015 m. vasario 21 m. buvo naudojami Baltarusijos magistraliniuose keliuose, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus. Atsakovės į bylą pateiktus papildomus rašytinius įrodymus, kurie, jos manymu, patvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlyti pabėgiai buvo naudojami nuo 2015 m., teismas vertino neinformatyvaus pobūdžio ir nepagrindžiančiais aplinkybių, nuo kada ir kokios apkrovos magistraliniuose keliuose pabėgiai buvo naudojami. Teismo vertinimu, atsakovės pateiktas 2015 m. gegužės mėnesio Valstybinio susivienijimo Baltarusijos geležinkeliai valdybos kelio ruožo viršininko pavaduotojo V.M. L. raštas nepatvirtina prekės atitikimo Techninės specifikacijos 3.1 punktui, o duomenų apie tiekėjo pasiūlytos prekės atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams rinkimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos prieštarauja viešojo pirkimo skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principams.

3912.1.

40Dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ neatitikties tiekėjų kvalifikaciniams reikalavimams teismas nurodė, kad nesutinka su ieškovės argumentais, jog tiek pirmos trečiojo asmens sutarties dalykas – geležinkelio viršutinio kelio statinio medžiagos (balastas, bėgiai), tiek antros – kietmedžio pabėgiai, iešminė produkcija, izoliacinės detalės, metalinės tvirtinimo detalės – iš esmės skiriasi, nes skiriasi jų medžiagiškumas, balasto medžiagų gamyba ir pan., todėl tiekėjo patirtis tiekti tokias prekes neturi nieko bendro su jo gebėjimu tinkamai pateikti Pirkimo objektą. Teismas vertino, kad tiek trečiojo asmens pateiktos pirmos sutarties, tiek antros sutarties dalykai yra geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos elementai, t.y. jų funkcinė paskirtis yra panaši ir sutiko su atsakovės vertinimu, kad vadovaujantis teisės aktais visos geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos medžiagos yra panašaus pobūdžio medžiagos. Teismas darė išvadą, kad ieškovė nepagrindė, kad prekyba gelžbetoniniais pabėgiais ir kietmedžio pabėgiais bei kitais geležinkelio kelio viršutinės konstrukcijos elementais turi esminių skirtumų tiekėjų kvalifikacijos prasme.

4112.2.

42Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektui teismas nesutiko su ieškovės argumentais, jog tai, kad UAB „Skinest Baltija“ Pirkimo 1-oje dalyje siūlomos prekės garantijai taikoma papildoma išlyga: garantijos terminas įvardintas kaip „5 metai arba 500 mln. t bruto traukinių apkrova, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau“, yra savarankiškas pagrindas atmesti UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą. Teismo vertinimu, Pirkimo Specialiųjų sąlygų 6 priedo - Prekių pirkimo - pardavimo sutarties projekto 4.2 punkto nuostata turi būti aiškinama kitų Pirkimo sąlygų ir Pirkimo-pardavimo sutarties projekto nuostatų bendrajame kontekste. Nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtinta reikalavimo Tiekėjams pateikti Prekių gamintojo garantinį raštą, nebuvo reikalavimo, kad Prekėms turi būti Prekių gamintojo atitinkamam metu skaičiui suteikta garantija, o Pirkimo pardavimo sutarties projekto 4.2 punktu suteikiama prekėms Prekių gamintojo garantija (garantinis terminas, išlygos) yra Tiekėjo ir Prekių gamintojo tarpusavio santykiu dalykas, todėl ši nuostata taikoma ir atsakomybę už jos laikymąsi prisiima išimtinai Sutarties šalys, t.y. šiuo atveju atsakovė ir Pirkimo laimėtojas.

43Dėl trečiojo asmens ieškinio

4413.

45Teismo vertinimu, bylos faktinė situacija sudarė pagrindą pripažinti, kad atsakovės veiksmai visiškai atitinka KSPĮ 79 straipsnio 1 dalies 3 punktą; atsakovė teisėtai ir pagrįstai sudarė sutartį su kitu tiekėju neskelbiamų derybų būdu dėl analogiško pirkimo objekto. Teismas visiškai sutiko su atsakovės pozicija, kad nagrinėjamoje faktinėje situacijoje sandoris su pirkimo laimėtoju negalėjo būti sudarytas; toks sandoris būtų niekinis dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms ir negaliojantis nuo jo sudarymo momento (NSUSOAĮ 13 straipsnio 8 dalis, CK 1.78 straipsnio 1 dalis, 1.80 straipsnio 1 dalis). Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės lūkesčiai sudaryti viešojo pirkimo sutartį pagal pirkimo Nr. Nr. 264446 1 dalies rezultatus negalėjo būti pripažinti teisėtais. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl atsakovės 2018 m. balandžio 13 d. priimtų sprendimų pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams ir jos pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu, ieškovė neteks teisinio suinteresuotumo reikalauti sudaryti su ja viešojo pirkimo sutartį. Teismo vertinimu, trečiasis asmuo nepaneigė, kad atsakovė įvykdė kelio remonto darbų pirkimo procedūras ir 2017 m. birželio 30 d. pasirašė sutartį Nr. SP-445 su rangovu kelio remonto darbams atlikti, panaudojant kelio medžiagas, įskaitant gelžbetoninius pabėgius. Pagal sutartinius rangos darbų įsipareigojimus naujas, atitinkančias technines specifikacijas, medžiagas, įskaitant pabėgius, atsakovė įsipareigojo patiekti nuo 2018 m. nuo gegužės mėn. pradžios iki rugpjūčio mėn. pradžios, t.y. 2018 m. vasario 2 d. konkursas pabėgiams pirkti (pirkimo Nr. 364446) buvo paskelbtas, vykdant atsakovės įsipareigojimus dėl medžiagų kelių remontui teikimo pagal rangos sutartį. Ginčijama sutartimi įsigytas 18 000 vnt. gelžbetoninių pabėgių kiekis; pirkimo Nr. 264446 I Pirkimo objekto dalimi buvo numatyta įsigyti 84 700 vnt. gelžbetoninių pabėgių. Tai patvirtina, kad ginčo sutartimi buvo įsigytas minimalus pabėgių kiekis, reikalingas užtikrinti geležinkelio kelių tinkamą techninės būklės palaikymą ir atitinkamą viešąjį interesą.

46Teismas taip pat sprendė, kad nagrinėjamoje situacijoje viešųjų pirkimų procedūros sustabdymas iki administracinė byla pagal pirkimo laimėtojo skundą bus išnagrinėta Vilniaus apygardos administraciniam teisme prieštarautų viešojo pirkimo tikslui ir viešajam interesui.

47III.

48Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4914.

50Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo dalį, kuria tenkintas iš dalies UAB „Swetrak“ ieškinys bei priteista UAB „Swetrak“ iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ 3 788 Eur bylinėjimosi išlaidų ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinio netenkinti visa apimtimi ir jį atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

5114.1.

52Teismas neįvertino bylai reikšmingos aplinkybės, kad Techninėje specifikacijoje paminėtuose standartuose keliami reikalavimai ne pabėgių konstrukcijai, bet jų fiziniams parametrams. Sistemiškai aiškinant Techninėje specifikacijoje keliamą reikalavimą darytina išvada, kad pabėgiai, kurių parametrai iš esmės atitinka LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus ir yra pritaikyti 1 520 mm vėžės pločio keliui, turėjo būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus. Be to, tiekėjams papildomai buvo išaiškinta, kad siūlomos prekės turi būti naudojamos geležinkelių magistralinėse linijose, bet nebūtinai tik Lietuvos Respublikos geležinkelių magistralinėse linijose. Kadangi didžioji dalis geležinkelio kelių su 1 520 mm pločio vėže yra eksploatuojama ne Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse, Perkančioji organizacija negali ir neketino reikalauti, kad kitose, ne ES šalyse, naudojami tokios konstrukcijos pabėgiai, būtų sertifikuoti pagal Standartus, kadangi šių standartų taikymas nėra privalomas kitose, ne ES šalyse.

5314.2.

54Tai, kad trečiojo asmens siūlomų pabėgių fizikiniai parametrai iš esmės atitinka LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-1 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus, įrodo tai, kad Baltarusijos Respublikinio statybos mokslinių tyrimo instituto interneto svetainėje 2015 m. lapkričio 12 d. publikuotame straipsnyje aiškiai nurodyta, kad 2012 m. OAO „Dorstromjmontažtrest“ organizavo naujos kartos pabėgių, atitinkančių Europos standartų reikalavimus, gamybą. Taigi, nors trečiojo asmens siūlytos konstrukcijos pabėgiai buvo naudojami nuo 2014 metų, bet ES esančioje akredituotoje laboratorijoje jie buvo išbandyti pagal ES reikalavimus 2015 metais ir atitiko Standartų reikalavimus.

5514.3.

56Tai, kad trečiojo asmens siūlomos prekės yra pritaikytos 1 520 mm. vėžės pločio keliui, byloje ginčo nėra. Atkreipia dėmesį, kad didžioji dalis geležinkelio kelių su 1 520 mm pločio vėže yra eksploatuojama ne ES šalyse, todėl atsakovė nekėlė reikalavimo, kad pabėgiai pagaminti pagal Standartus būtų sertifikuoti.

5714.4.

58Teismas neištyrė nei vieno atsakovės pateikto dokumento nei atskirai, nei sąsajoje su kitais įrodymais, todėl pradarė klaidingą ir nepagrįstą išvadą, teigdamas, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti pripažintas neatitinkančiu Techninės specifikacijos 3.1. punkto reikalavimų.

5914.5.

60Nesutinka su teismo vertinimu dėl 2016 m. birželio 9 d. Osipovičių geležinkelio kelio ruožo direktoriaus rašte, adresuotame Osipovičių Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos generaliniam direktoriui, esančios informacijos. Nurodo, kad šiame rašte kalbama apie visų Osipovičių Gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos produkcijos kokybę ir ypatingai išskiriama iš anksto įtemptų pabėgių kokybė.

6114.6.

62Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovė nekėlė reikalavimo dėl pabėgių naudojimo geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 paskutinius metus būtent konkrečiam pasiūlytam pabėgių modeliui. Konkrečiam siūlomam pabėgių modeliui yra taikyti tik du reikalavimai – pabėgių konstrukcija turi atitikti LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus ir turi būti pritaikyti 1 520 mm vėžės pločio keliui. O trečiasis reikalavimas, kad tokios konstrukcijos pabėgiai turi būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip trejus paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t. bruto per metus. Pažymi, kad 2016 m. birželio 9 d. Osipovičių geležinkelio kelio ruožo direktoriaus rašte paminėti pabėgiai yra analogiški trečiojo asmens siūlomiems ir atitinka standartus. Siūlomi tvirtinimo elementai atitiko atsakovės keliamus reikalavimus.

6314.7.

642016 m. birželio 9 d. Osipovičių geležinkelio kelio ruožo direktoriaus rašto data įrodo, kad trečiojo asmens siūlomos konstrukcijos pabėgiai, atitinkantys standartų reikalavimus ir pritaikyti 1 520 mm vėžės pločio keliui, buvo naudojami jau prieš 2015 m. birželio 9 d. Pamini, kad Osipovičių geležinkelio kelio ruožo viršininkas galėjo pateikti atsiliepimą apie gerą šių pabėgių kokybę, tik nuolat atlikdamas savo prižiūrimo ruožo vertinimą. Be to, Baltarusijos geležinkeliuose jau nuo 2013 metų leidžiama didesnės apkrovos į ašį jėgos nei Lietuvos geležinkeliuose ar kitose ES šalyse, todėl Osipovičių ruože eksploatuojami pabėgiai turi didesnę lemiančią apkrovą, nei Lietuvoje ar kitose ES šalyse.

6514.8.

66Teismas nevertino 2015 m. birželio 9 d. Osipovičių geležinkelio kelio ruožo direktoriaus rašto ir 2018 m. gegužės 31 d. Valstybinio susivienijimo Baltarusijos geležinkeliai valdybos kelio ruožo viršininko pavaduotojo V. M. L. rašto sąsajos. Osipovičių geležinkelio ruožo direktoriaus rašte kalbama apie Osipovičių geležinkelio ruožą, kuris apima ir vieną iš IX B tarptautinio transporto koridoriaus Gomel – V.S.-Kena-Vilnius – Klaipėda ruožų, kuriuo vyksta didesnis nei 30 mln. t. bruto/metus traukinių eismas. O tai taip pat patvirtina, kad pabėgiai buvo naudojami ne mažiau kaip tris paskutinius metus.

6714.9.

68Pabrėžia, kad Osipovičių geležinkelio kelio ruožo viršininkas yra Valstybės įmonės Baltarusijos geležinkeliai padalinio eksploatuojančio geležinkelių infrastruktūrą Osipovičių ruože vadovas, todėl jo vykdomos geležinkelio kelyje naudojamų pabėgių kokybės įvertinimas ir atsiliepimas yra vienas svarbiausių įrodymų.

6914.10.

70Teismas klaidingai nustatė, kad 2018 m. gegužės 31 d. rašte minima naujos gamybos linija Alfa lavai Olmi yra pabėgių modelis. Alfai lavai Olmi yra gamybos linija, o ne pabėgių modelis. Būtent ši gamybos linija ir buvo sukurta ir pritaikyta 1 520 mm vėžės pločiui ir atitinkančių standartų reikalavimus pabėgių gamybai. Šis raštas taip pat įrodo, kad OAO „Dortsrojmontažtrest“ pabėgiai, atitinkantys standartų reikalavimus ir pritaikyti 1 520 mm vėžės pločio keliui, buvo naudojami kelio ruožuose, kur eismo intensyvumas daugiau kaip 30 mln t. bruto per metus, nuo 2015 m. sausio 1 d.

7114.11.

72Teismas nevertino ir netyrė byloje 2018 m. birželio 11 d. UAB „Agvia“ rašto Nr. AGV 06/011-2, kuris patvirtinta atsakovės pateiktus argumentus dėl trečiojo asmens siūlomų prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimui.

7314.12.

74Teismas visiškai nenagrinėjo ir netyrė aplinkybės, kad šių pabėgių atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimui atsakovė yra įvertinusi 2015 m. kovo mėn., kuomet atsakovės specialistai vyko įvertinti jos eksploatuojamų gelžbetoninių pabėgių, pagamintų OAO „Dorstrojmontažtrest“ pagal EN 13230 standartą ir skirtų 1 520 mm vėžei, tuo pačių ir į šių pabėgių gamyklą. Akivaizdu, kad pabėgiai, atitinkantys reikalavimus buvo naudojam nuo 2015 m. vasario 21 d. Tik po šio apsilankymo Baltarusijos gamintojas susidomėjo ES rinka ir pradėjo sertifikavimo procedūras pagal ES standartus, nors tokios konstrukcijos pabėgius savo vietinėje rinkoje naudojo ir iki 2015 m.

7514.13.

76Teismas ieškovės ieškinį patenkino iš dalies, tačiau neaišku, kodėl visas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš atsakovės ieškovės naudai, o ne proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai.

7714.14.

78Pažymi, kad ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis už ginčijamą sprendimą ir žyminis mokestis už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris nebuvo tenkintas.

7915.

80Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą dalyje, kuria ieškovės UAB „Swetrak“ ieškinį patenkino iš dalies ir trečiojo asmens ieškinį atmetė, šioje dalyje priimti naują sprendimą – pripažinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 24 d. sudarytą sutartį Nr. SP-276 negaliojančia bei priteisti trečiajam asmeniui iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo išreikalauti iš atsakovės į bylą pateikti atitinkamus įrodymus ir sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama byla Nr. eI-3717-815/2018, pagal pareiškėjų, UAB „Skinest Baltija“, Skinest Rail AS, Skinest Grupp AS ir O. O., skundą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 526 ir 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 597 bei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos 2018 m. gegužės 22 d. ir 2018 m. birželio 18 d. išvadų panaikinimo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

8115.1.

82Trečiasis asmuo pirmosios instancijos teismui teikė prašymus dėl atitinkamų dokumentų išreikalavimo iš atsakovės, tačiau teismas šių prašymų netenkino ir dokumentų iš atsakovės neišreikalavimo. Vis dėl to skundžiamame sprendime teismas, neišreikalavęs iš atsakovės trečiojo asmens prašomų dokumentų, rėmėsi atsakovės su rangovu pasirašyta 2017 m. birželio 30 d. sutartimi Nr. SSP-445 kelio remonto darbams atlikti, panaudojant kelio medžiagas, įskaitant gelžbetoninius pabėgius bei jos sąlygomis, kurių byloje nėra. Jomis remdamasis padarė išvadą, kad yra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovė pagrįstai ir teisėtai sudarė ginčijamą sutartį neskelbiamų derybų būdu su kitu tiekėju.

8315.2.

84Teismas padarė išvadą, kad ginčijama sutartimi įsigytas gelžbetoninių pabėgių kiekis patvirtina, kad ginčijama sutartimi buvo įsigytas minimalus pabėgių kiekis, reikalingas užtikrinti geležinkelio kelių tinkamo techninės būklės palaikymą ir atitinkamą viešąjį interesą. Prašomais išreikalauti duomenimis trečiasis asmuo siekė nustatyti, ar iš tiesų įsigytas pabėgių kiekis yra minimalus, ar kelio būklė yra tiek kritinė, kad jos būklei reikalingas būtent toks minimalus kiekis ir kad būtent skubos tvarka reikalinga įsigyti būtent tokį kiekį pabėgių ir ar kritinė kelio būklė nebuvo žinoma atsakovei, kad tai galima būtų laikyti nenumatyta aplinkybe ir vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

8515.3.

86Teismas atsisakė stabdyti bylą, motyvuodamas tuo, jog tai prieštarautų viešojo pirkimo tikslui ir viešajam interesui, tačiau nenurodė ir nepagrindė kaip viešųjų pirkimų procedūrų stabdymas prieštarauja viešojo pirkimo tikslui, kaip ir kokiam viešajam interesui.

8715.4.

88Teismas neišreikalavo iš atsakovės dokumentų, susijusių su atsakovės kreipimusi į Komisiją ir jos priimtais sprendimais, tačiau šiais dokumentais, kurių byloje nėra, teismas rėmėsi ir darė išvadas.

8915.5.

90Įvertinus tai, kad byloje nėra nei vieno aplinkybes įrodančio dokumento – įrodymo, laikytina, kad byloje nebuvo atliktas įrodymų vertinimas, visapusiškas ir objektyvus aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimas ir įvertinimas. Teismas netinkamai, neišsamiai ištyrė byloje nurodomas faktines aplinkybes, pasisakė dėl byloje nesančių įrodymų ir jais rėmėsi, padarydamas nepagrįstas išvadas.

9115.6.

92Neužbaigusi pirkimo procedūrų, atsakovė neturėjo teisės vykdyti neskelbiamų derybų ir sudaryti ginčijamos sutarties dėl to paties pirkimo objekto. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. vasario 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-8-248/2018, išaiškino, kad dėl vieno pirkimo objekto negali būti sudarytos kelios viešojo pirkimo sutartys. Leidus perkančiajai organizacijai paraleliai vykdyti du pirkimus dėl to paties objekto, būtų sudarytos prielaidos perkančiosios organizacijos piktnaudžiavimui. Piktnaudžiavimo galimybės yra dar didesnės, kai antrasis pirkimas vykdomas neskelbiamų derybų būdu. Tokia situacija neatitinka KSPĮ 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų ir 29 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintų pirkimo tikslų. Šios aplinkybės teismas nenagrinėjo, nukrypo nuo nurodytos LAT formuojamos teismų praktikos, formaliai konstatuodamas, kad vien atsakovės informavimas telefonu apie Komisijos išvadas, nesant byloje tai pagrindžiančių įrodymų, laikytina pakankamu pagrindu arba nenumatyta aplinkybe vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

9315.7.

94Komisijos išvados, informacija apie jas telefonu ir 2018 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nėra pakankamas pagrindas vykdyti paraleliai antrą to paties objekto pirkimą, kuomet nėra pabaigtas pirmasis to paties objekto pirkimas. Atsakovė visų pirma turėjo priimti sprendimą nutraukti pirmąjį pirkimą dėl to paties objekto, o tik tuomet vykdyti naują to paties objekto pirkimą.

9515.8.

96Nei KSPĮ 79 straipsnio nuostatų, nei aplinkybių atitikimo KSPĮ nuostatoms teismas sprendime neanalizavo. Apie galimybę sudaryti ginčijamą sutartį viešai nebuvo skelbiama, trečiajam asmeniui nebuvo sudarytos galimybės galutinai įsitikinti dėl pagrindų egzistavimo pagal KSPĮ 79 straipsnio 1 ir 3 dalis neskelbiamų derybų vykdymui. Teismui neišreikalavus trečiojo asmens prašomų dokumentų, byloje nėra įrodymų įsitikinti, ar atsakovė pagrįstai priėmė sprendimą vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, o juo labiau, ar egzistavo įstatyme nustatytas pagrindas. Trečiojo asmens nuomone, šiuo atveju taip pat pažeistas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnis, kuomet, nesant byloje įrodymų, priimtas teismo sprendimas, neatlikus jų vertinimo.

9715.9.

98Trečiojo asmens nuomone, atsakovės sprendimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu metu neegzistavo aplinkybės ir/ar nebuvo KSPĮ įvardintų sąlygų, kuriomis remiantis galėtų būti vykdomas nurodytas pirkimas būtent neskelbiamų derybų būdu. Teismas neįvertino, kad pabėgių pirkimo vykdymui nebuvo skubos, nes ankstesnis pirkimas buvo paskeltas dar 2018 m. vasario mėn, o sprendimas dėl pirkimo laimėtojo nustatymo priimtas tik po trijų mėnesių (2018 m. balandžio 13 d.). Neskelbiamos derybos buvo vykdomos dar po mėnesio, o ginčijama sutartis sudaryta 2018 m. gegužės 24 d. Pabėgių pristatymas pagal skelbiamą pirkimą numatytas per 90 ir 180 dienų. Trečiojo asmens įsitikinimu, per tokį ilgą laiką atsakovė neabejotinai galėjo atlikti pirkimą apie jį paskelbdama.

9915.10.

100Teismas neįvertino KSPĮ įstatymo nuostatos, kad nenumatytos aplinkybės, dėl kurių atsiranda poreikis vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiojo subjekto. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė tikslingai siekė sukurti aplinkybes, dėl kurių galėtų pašalinti trečiąjį asmenį iš rinkos ir sukurti tariamas aplinkybes, dėl kurių galėtų viešai neskelbiamo pirkimo būdu sudaryti sutartį su pirkimo nelaimėjusia ieškove, t.y. atsakovė išsiaiškinusi siūlomas trečiojo asmens ir ieškovės prekių kainas, nesant tam pagrindų, pagal NSUSOAĮ kreipėsi į Komisiją išvados dėl sandorio patikros.

10115.11.

102Trečiasis asmuo, remdamasis NSUSOAĮ 13 straipsnio 1 dalimi, aiškina, kad ketinamo sudaryti sandorio vertė (maksimaliai 3,3 mln. Eur) neviršija 10 procentų praėjusių finansinių metų metinių įmonės pajamų, todėl Komisija neturi įgaliojimų priimti sprendimo dėl atsakovės kreipimosi. Nors NSUSOAĮ numato galimybę kreiptis į Komisiją ir dėl kitų savo sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros, tačiau šiuo atveju sandoris nebuvo sudarytas, o tikrinimo objektas priskirtinas prie ketinamo sudaryti sandorio neatitinka įstatyme numatytų kriterijų, dėl kurių galėtų būti atliktas tikrinimas.

10315.12.

104NSUSOAĮ įvardintos grėsmės yra kitai sandorio šaliai ar tretiesiems asmenims suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su įmonės saugos planuose numatytomis esminėmis informacinėmis technologijomis, jų sistemomis ar infrastruktūra, duomenų bazėmis ar jose esamais duomenimis. Šiuo atveju pirkimo objektas yra gelžbetoniniai pabėgiai, kurie tiesiog būtų pateikiami atsakovei į jos nurodytą vietą, kuri gali būti niekaip nesusijusi su atsakovės saugos planais, infrastruktūra ar kita atsakovei strategiškai svarbia informacija.

10515.13.

106Atkreipia dėmesį, kad priešingai nei viešai skelbto pirkimo atveju, neskelbiamų derybų techninė specifikacija buvo pakoreguota taip, kad ieškovei atsakovė nekildino techninėje specifikacijoje pareigos pateikti dokumentus, reikalaujamus pirkimo objekto techninių savybių ir kokybės patikrinimui: nei Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti sertifikato ir (arba) Europos Bendrijos atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos nei pagal techninėse specifikacijose nurodytų standartų reikalavimus bandymu, atliktų akredituotose laboratorijose, protokolų su bandymų rezultatais. Trečiojo asmens nuomone, ieškovė šių dokumentų neturėjo, todėl atsakovė panaikino netenkinančias sąlygas, siekdama tik atlikti pirkimą, tačiau netikrindama jų kokybės. O tai patvirtina, kad tiekiamos prekės neturi strategiškai reikšmingos paskirties.

10715.14.

108Vadovaujantis teismų praktika, aplinkybėmis ir sąlygomis, dėl kurių vykdomas pirkimas neskelbiamų derybų būdu, jokiu būdu nelaikomos, jei reikalinga užtikrinti atsakovei reikalingų prekių tiekimą (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 2 d. sprendimas byloje Nr. C-394/02), jei prekės reikalingos atsakovės nepertraukiamos veiklos vykdymui (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1993 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas byloje Nr. C-107/92; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009), jei nutraukiama, ar kaip šiuo atveju neketinama sudaryti prekių tiekimo sutarties su trečiuoju asmeniu, kadangi pirkimo objektas neskirtas ekstremalių situacijų šalinimui, kurios viršija įprastines ekonominio ar socialinio gyvenimo ribas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-553/2011), taip pat valstybės institucijų veikla ir jos rezultatai ir jei aplinkybės priklauso dėl paties atsakovės veiksmų (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. birželio 2 d. sprendimas byloje Nr. C-394/02; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-553/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 21 d. nutartis byloje Nr. N-62-642-11).

10915.15.

110Teismo nustatytos aplinkybės, kurios neva pagrindžia pirkimo vykdymą neskelbiamų derybų būdu, t.y. Komisijos pranešimas telefonu apie jos išvadas dėl sandorio neatitikimo nacionalinio saugumo interesams ir jos išvados bei geležinkelio kelių tinkamo techninės būklės palaikymo ir atitinkamo viešojo intereso užtikrinimas, neatitinka nenumatytų aplinkybių vertinimo kriterijų. Pagal skelbiamo pirkimo vykdymo terminus galima buvo taikyti pagreitintas viešai skelbiamo pirkimo procedūras.

11115.16.

112Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė prieštaringas aplinkybes, susijusias su rangos sutarties sąlygomis, rangovo atskleidimu ir jo finansine padėtimi, kuriomis teismas pasirėmė net neišreikalavęs dokumentų, kurie pagrįstų šias aplinkybes. Trečiojo asmens nuomone, tai, kad atsakovė neapdairiai sudarė vidaus sandorį su savo finansiškai nepajėgia dukterine įmone, kuri, kaip paaiškėjo, negali įvykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, negali būti laikoma kaip nenumatyta ekstremali aplinkybė, dėl kurios galima būtų vykdyti pirkimus ypatingos skubos tvarka neskelbiamų derybų būdu.

11315.17.

114Nesutinka su atsakovės ir teismo argumentais dalyje dėl Komisijos išvados ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų“. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas yra naikintinas kaip prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams, nes nėra grindžiamas faktais, teisės aktų normomis, nutarimas neturi motyvų. Nutarimas neatitinka NSUSOAĮ 13 straipsnio 8 dalies, nes juo nėra nustatytas sandorių neatitikimas nacionalinio saugumo interesams, o tik deklaruotas tariamas NSUSOAĮ 11 straipsnyje numatytų kriterijų egzistavimas. Nutarimu yra paneigiamos trečiojo asmens teisės ir laisvės, įtvirtintos Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Nutarimas prieštarauja pamatinėms Europos Sąjungos teisės nuostatoms. NSUSOAĮ nuostatos, kurių pagrindu priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, akivaizdžiai prieštarauja pamatinėms Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms ir oficialiajai Konstitucinio Teismo doktrinai.

115Dėl ieškovės ieškinio

11615.18.

117Teismas netenkino trečiojo asmens prašymo pripažinti bylos medžiagą vieša ir tokiu būdu trečiajam asmeniui nebuvo suteikta galimybė įvertinti byloje pateiktus įrodymus ir tinkamai pareikšti dėl jų atsikirtimus, nors būtent įrodymais, kurie pripažinti nevieša bylos medžiaga, teismas rėmėsi priimdamas sprendimą.

11815.19.

119Apeliantas nesutinka su tesimo pozicija dėl 2015 m. gegužės 3 d. rašto įvertinimo. Paaiškina, kad KSPĮ 58 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkantysis subjektas turi nereikalauti įrodinėjimo priemonių ir kitų dokumentų, kurie dubliuotų jau turimą informaciją. Taigi, atsakovei turint informacijos iš kitų pirkimų dėl prekės atitikimo pirkimo sąlygoms, nėra jokio poreikio to papildomai klausti trečiojo asmens. Šis raštas įrodo, kad atsakovė pirkimo procedūros metu turėjo duomenų apie prekės atitikimą pirkimo sąlygoms. Šio įrodymo pateikimas teismui teisminio nagrinėjimo metu nepaneigia to fakto, kad šis įrodymas perkančiajam subjektui buvo žinomas pasiūlymo vertinimo metu. Vien dėl dokumento pateikimo teisminio nagrinėjimo metu, pirkimo objektas netapo neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų.

12015.20.

121Nesutinka, kad duomenų apie tiekėjo pasiūlytos prekės atitikimą pirkimo sąlygų reikalavimams rinkimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos prieštarauja viešojo pirkimo skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principams. Raštas atsakovės buvo gautas gerokai iki teisminio nagrinėjimo pradžios, todėl nėra pagrindo teigti, kad duomenų rinkimas vyko po pasiūlymo pateikimo momento tik kilus teisminiam ginčui.

12215.21.

123Teismo vertinimas, kad tai, jog 2015 m. gegužės 3 d. raštas adresuotas ne perkančiajai organizacijai, nelaikytinas pakankamu pagrindu pripažinti trečiojo asmens pasiūlytas prekes atitinkančiomis techninės specifikacijos reikalavimams, yra formalus.

124Dėl procesinių prašymų

12515.22.

126Savo prašymą išreikalauti atitinkamus įrodymus iš atsakovės trečiasis asmuo grindžia aplinkybėmis, jog negalėdamas surinkti kitu būdu reikalaujamų dokumentų ir pateikti teismui, negali pagrįsti savo argumentų nagrinėjamais klausimais šioje byloje. Prašomi išreikalauti įrodymai reikšmingi faktams nustatyti, ar buvo vykdomas pirkimas neskelbiamų derybų būdu dėl to paties pirkimo objekto ir ar egzistuoja aplinkybės/sąlygos, kurioms esant leidžiama pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu; ar Komisijos išvados priimtos pagrįstai ir ar dėl to atsirado aplinkybės ir ar jos laikytinos nenumatytomis, dėl kurių atsakovė priėmė sprendimą dėl pirkimo nutraukimo ir kitas aplinkybes, susijusias su neskelbiamų derybų vykdymo sąlygų egzistavimu.

12715.23.

128Atsižvelgiant į prašomų išreikalauti dokumentų ir juose įtvirtintos informacijos pobūdį, kuri neturi nei konfidencialios, nei profesinės ar komercinės paslapties informacijos požymių, vien šios informacijos įvardijimas, prisidengiant nacionaliniam saugumui turinčios įmonės ir jos valdomo turto statusu ir šios informacijos įvardijimas konfidencialia, nėra pakankamas pagrindas ją pripažinti nevieša bylos medžiaga.

12915.24.

130Įvertinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-421/2017 68 ir 73 punktuose išdėstytus argumentus dėl konfidencialios informacijos, vien tai, kad, kaip teigia atsakovė, ji yra priskirta prie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, o viešajai geležinkelių infrastruktūrai priskirtas nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbaus turto statusas, kuriam taikomi saugumo ir kiti reikalavimai, niekaip nepagrindžia poreikio visą bylos medžiagą laikyti konfidencialia informacija.

13115.25.

132Teismui pripažinus, jog vien atsakovės statusas ir konfidencialios informacijos sąrašo sudarymas yra pakankamas pagrindas neteikti bylos medžiagos kitai šaliai, susidarytų situacija, kai dauguma perkančiųjų organizacijų pasinaudotų tokia galimybe neteikti jokių dokumentų kitai šaliai ir dėl to nei vienas tiekėjas nebetektų galimybės tinkamai ginti savo teises.

13315.26.

134Nei trečiojo asmens prašomi išreikalauti ieškovės pasiūlymo dokumentai, nei atsakovės viešojo pirkimo procedūros dokumentai ar techniniai dokumentai, kuriuose įtvirtinta bylai reikšminga informacija, nesudaro komercinės (gamybinės paslapties), kurios atskleidimas tretiesiems asmenims gali sudaryti galimybes jiems nesąžiningai pasinaudoti nepagrįstu konkurenciniu pranašumu dalyvaujant panašiuose projektuose.

13515.27.

136Skundas nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme neabejotinai turės įtakos šios bylos nagrinėjimui, kadangi panaikinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančių nacionalinio saugumo interesų“, o taip Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos 2018 m. gegužės 22 d. išvadą, įformintą protokolu Nr. PD-11, kaip neteisėtus, šioje byloje prejudiciniu faktu pripažintina tai, kad minėti institucijų priimti sprendimai yra neteisėti ir atitinkamai neteisėtu laikytinas ir perkančiojo subjekto sprendimas dėl pirkimo nutraukimo, kuris išimtinai remiasi minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Komisijos išvadomis.

13715.28.

138Kartu su skundu trečiasis asmuo pateikė papildomus dokumentus, nurodydamas, kad jais grindžia savo nesutikimą su teismo sprendimu. Paaiškina, kad atsakovė pirkimo procedūros metu neteikė trečiajam asmeniui informacijos, kokiu pagrindu nėra sudaroma sutartis, ir apie šias aplinkybes trečiasis asmuo sužinojo tik atsakovei pateikus atsiliepimą į ieškinį bei teismui priėmus nutartį sujungti bylas ir baigti pasirengimą bylos nagrinėjimui stadiją.

13916.

140Ieškovė UAB „Swetrak“ atsiliepimu į atsakovės ir trečiojo asmens apeliacinius skundus prašo atmesti atsakovės ir trečiojo asmens apeliacinius skundus ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą, netenkinti trečiojo asmens prašymų dėl įrodymų išreikalavimo ir bylos sustabdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

141Dėl atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundo

14216.1.

143Ieškovė nesutinka su atsakovės argumentais, esą tam, kad būtų pripažinta tiekėjų atitiktis pirkimo techninės kvalifikacijos reikalavimams, pakanka, kad jų siūlomi pabėgiai iš esmės atitiktų ES reikalavimams. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-1114-180/2016 nevienareikšmiškai įtvirtinta tiek tiekėjų pareiga preciziškai atitikti pirkimo dokumentų reikalavimus, tiek perkančiųjų organizacijų pareiga pasiūlymus vertinti tiksliai taip, kaip įtvirtinta jų pačių paskelbtuose pirkimo dokumentuose. Taigi, jeigu perkančioji organizacija Pirkimo I dalies Techninių specifikacijų 3.1 punkte nurodė, jog „gelžbetoniniai pabėgiai <...> turi būti pagaminti pagal LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 <…> standartų reikalavimus“, vadinasi, jokios erdvės interpretacijoms apie tai, ar siūlomi pabėgiai šiuos standartus atitinka „iš esmės“, ar ne „iš esmės“, pirkimo dokumentai nepalieka – nei tiekėjams, nei perkančiajam subjektui.

14416.2.

145Be to, atsakovės naujai (apeliaciniame skunde, t.y. jau po pasiūlymų pateikimo termino) pateikiamos pirkimo dokumentų interpretacijos yra klaidinančios ir tiesiogiai prieštarauja pažodiniam pirkimo dokumentų tekstui. Antai apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovė nekėlė reikalavimo dėl pabėgių naudojimo geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 paskutinius metus būtent konkrečiam pasiūlytam pabėgių modeliui. Tačiau tiesioginė Techninės specifikacijos 3.1 punkto formuluotės analizė rodo kardinaliai priešingai: „išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai turi atitikti LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus, pritaikyti 1 520 mm vėžės pločio keliui. Tokios konstrukcijos pabėgiai turi būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t bruto per metus”. Kitaip tariant, siūlomi pabėgiai (konkretus modelis) turėjo atitikti visus tris reikalavimus: (1) atitiktis standartams; (2) atitiktis vėžės pločiui; (3) atitiktis naudojimo trukmei.

14616.3.

147Ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog byloje nėra duomenų, patikimai leidžiančių tvirtinti, kad UAB „Skinest Baltija“ pasiūlyti pabėgiai iš tiesų buvo naudojami 3 metus iki pasiūlymų pateikimo dienos. Byloje esantis mokslinis straipsnis liudija, kad anksčiau Baltarusijoje naudotas pabėgio modelis buvo modifikuotas specialiai ruošiantis ES sertifikavimo procedūrai. Iš Baltarusijos geležinkelio Mogiliovo skyriaus Osipovičių kelio ruožo 2015 m. birželio 9 d. rašto ir kitų į bylą pateiktų raštų negalima daryti išvados, kad jame aptariami būtent LST EN 13230-1 ir LST EN 13230-2 standartų reikalavimus atitinkantys pabėgiai. Apskritai, negalima netgi daryti išvados, kad aptariami tie patys pabėgiai, kuriuos ginčo Pirkime siūlo UAB „Skinest Baltija“.

14816.4.

149Pirmosios instancijos teismas, priešingai nei savo skunde teigia atsakovė, savo sprendimo motyvuojamojoje dalyje aptarė visus atsakovės pateiktus įrodymus. Todėl teigti, esą jie liko neįvertinti, nėra jokio pagrindo. Pastebėtina, jog ir apeliaciniame skunde atsakovė didele dalimi remiasi savo teiginiais, o ne įrodymais.

15016.5.

151Ieškovė sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės pateiktų raštų teikimas į bylą yra pavėluotas ir prieštarauja skaidrumo bei lygiateisiškumo principams. Atitinkamų aplinkybių įrodinėjimas buvo pasiūlymą pateikusio tiekėjo pareiga. Šią pareigą tiekėjas privalėjo vykdyti būtent Pirkimo procedūrų metu – tačiau ginčo atveju nevykdė nei procedūrų metu, nei teisme. Vietoje tiekėjo įrodinėjimo naštą iš UAB „Skinest Baltija“ perėmė atsakovė.

15216.6.

153Dėl iš esmės tų pačių priežasčių UAB „Swetrak“ nesutinka ir su UAB „Skinest Baltija“ skundo motyvais dėl tariamai pažeisto bylos medžiagos viešumo principo. Įrodinėti savo pasiūlymo atitiktį buvo UAB „Skinest Baltija“ pareiga, todėl šios pareigos neįvykdymo pastarasis tiekėjas neturėtų dangstyti tariamu negalėjimu susipažinti su perkančiojo subjekto komisijos protokolais. Turint omenyje, kad pirkimo komisija vertina tai, ką pateikia tiekėjas.

15416.7.

155UAB „Swetrak“ nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai iš atsakovo priteisė visas bylinėjimosi išlaidas, todėl atsakovo argumentai, esą turėjo būti priteisiama tik proporcinga patenkintiems ieškinio reikalavimams jų dalis, yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismo pozicija visiškai atitinka Lietuvos apeliacinio teismo praktiką šiuo klausimu, pagal kurią turi būti vertinamas kiekvieno iš reikalavimų (patenkintojo ieškinio reikalavimo) sąlyginis tarpusavio svoris (žr., pvz., 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-1085-302/2018, VšĮ „Bruneros“ v. Kupiškio r. savivaldybės administracija). UAB “Swetrak” pareikštojo ieškinio esmė buvo pirkimo rezultatų (UAB “Skinest Baltija” paskelbimo laimėtoju) ginčijimas trimis savarankiškais pagrindais ir pirmosios instancijos teismas vieną iš trijų ieškinio pagrindų pripažino pagrįstu, vadinasi UAB “Swetrak” ieškiniu siektas bylos rezultatas buvo 100% pasiektas.

156Dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ skundo

15716.8.

158Pažymi, jog UAB „Skinest Baltija“ ieškinys apskritai pareikštas pažeidžiant proceso teisės reikalavimus, ir jau vien dėl to pagrįstai atmestas, nes nors byloje ginčijama dvišalė pirkimo sutartis, tačiau viena iš sutarties šalių – UAB „Swetrak“ – apskritai nepatraukta atsakovu.

15916.9.

160Trečiasis asmuo atkartoja savo ieškinio motyvus, tačiau kuo pasireiškė pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumas, realiai taip ir neįvardija. Pirmosios instancijos teismas aiškiai ir motyvuotai pripažino, jog byloje surinktais įrodymais paremtu įsitikinimu skelbiamų derybų pirkime susiklosčiusi situacija sudarė teisėtą ir pagrįstą pagrindą vadovautis KSPĮ 79 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis.

16116.10.

162UAB „Swetrak“ palaiko savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, jog byloje iš tiesų yra akivaizdus teisinis pagrindas, leidęs vykdyti neskelbiamas derybas: neskelbiamų derybų vykdymo skuba (skubos egzistavimas) yra patvirtinta šioje pačioje byloje priimtomis ir įsiteisėjusiomis nutartimis dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo. Iš nutarčių, kuriomis nebuvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, išplaukia, jog pabėgių keitimas, kaip besisiejantis su geležinkelio kelių saugumu, turi būti atliekamas be trikdžių ir skubiai. Jau pačių skelbiamų derybų vykdymas buvo nulemtas situacijos, kuomet atsakovo rangovas negalėjo užtikrinti tinkamo pabėgių tiekimo. Aplinkybių, lėmusių padidėjusią pabėgių įsigijimo skubą ir, savo ruožtu, neskelbiamų derybų poreikį, atsakovas ne tik negalėjo lemti, bet ir negalėjo numatyti dar ir dėl to, kad UAB „Skinest Baltija“, kaip atsakovo kontrahento, neatitiktis Lietuvos nacionalinio saugumo interesams nepriklauso nuo atsakovo ir apskritai nebuvo žinoma.

16316.11.

164Trečiojo asmens argumentai, esą jam buvo apsunkintas įrodinėjimas dėl tariamai neteisėto bylos medžiagos viešumo apribojimo, iš esmės yra nepagrįsti ir, UAB „Swetrak“ įsitikinimu, orientuoti labiau į proceso vilkinimą (su kuo, beje, sietina ir apeliacinio skundo apimtis), o ne į savo tariamai pažeistų teisių gynimą. Teismas proceso šalių prašymu turi teisę pripažinti tam tikrą bylos medžiagos dalį nevieša. Taigi, savaime šis procesinis veiksmas nėra niekuo neįprastas ar neteisėtas. Kuo konkrečiai pasireiškė UAB „Skinest Baltija“ teisių pažeidimas kiekvieno konkretaus dokumento pripažinime neviešu apeliantas taip ir nenurodo. Todėl darytina išvada, kad realaus teisių pažeidimo ir nėra.

16516.12.

166Apelianto teiginiai apie tariamus dirbtinius atsakovo veiksmus, proteguojant UAB „Swetrak“, yra visiškai nepagrįsti.

16716.13.

168Lygiai taip pat nėra jokio procesinio pažeidimo, pirmosios instancijos teismui atmetus trečiojo asmens prašymus dėl įrodymų išreikalavimo – nėra jokios būtinybės rinkti į bylą dokumentus, kurių turinys nežinomas, juolab kai byloje jau yra dokumentai, patvirtinantys bylai reikšmingų aplinkybių egzistavimą. Be to pažymi, kad prašymai dėl įrodymų išreikalavimo jau yra išspręsti pirmosios instancijos teismo nutartimis, o dalis prašomų įrodymų yra nesusiję su nagrinėjama byla ir sudaro ieškovės komercinę paslaptį.

16916.14.

170Nėra pagrindo stabdyti nagrinėjamą bylą, nes šiai bylai tai, ar trečiojo asmens ginčijamas Vyriausybės nutarimas pagrįstas ar ne, neturi jokios reikšmės. Šioje byloje ginčas vyksta dėl atsakovo sprendimų, priimtų 2018 m. gegužės mėn. Nepriklausomai, kaip bepasibaigtų administracinė byla, atsakovo galimybės veikti 2018 m. gegužės mėn. nebūtų platesnės. Svarbu ir tai, kad UAB „Skinest Baltija“ skelbiamų derybų laimėtoju negali tapti ne tik dėl Vyriausybės nutarimo (neatitikties nacionalinio saugumo interesams), bet ir dėl to, kad jos pasiūlymas paprasčiausiai neatitiko skelbiamų derybų Techninės specifikacijos reikalavimų. Be to ginčo skelbiamų derybų pirkimas yra nutrauktas, trečiasis asmuo šio sprendimo neskundė ir terminai šį sprendimą skųsti jau yra praleisti. Vadinasi, trečiasis asmuo bet kuriuo atveju neturi teisinio suinteresuotumo skelbiamų derybų pirkimu – nei jo laimėjimu, nei, atitinkamai neleidimu jį sustabdyti ir „vietoje jo“ atlikti neskelbiamas derybas.

17117.

172Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu į trečiojo asmens apeliacinį skundą prašo trečiojo asmens apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo dalį, kuria trečiojo asmens ieškinys dėl 2018 m. gegužės 24 d. viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmestas, palikti nepakeistą, o atsakovės apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

17317.1.

174Nepagrįstai teigiama, kad teismas nevertino, kad pabėgių pirkimo vykdymui nebuvo skubos. Atsakovė pažymi, kad skelbiamų derybų pirkime, vadovaudamasi KSPĮ 74 straipsnio 3 dalimi, atsakovė naudojosi jai suteikta teise ir esant pagrindui trumpino paraiškų teikimo terminą. Tai įrodo, kad jau skelbiamų derybų būdu pirkimas buvo vykdomas su ypatinga skuba. Juo labiau su ypatinga skuba buvo vykdomo neskelbiamos derybos, nes laiku neįsigijus pabėgių, būtų kilusi neproporcingai didelė rizika keleivių bei krovinių ir pačios infrastruktūros saugumui. Esant draudimui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, saugant viešąjį interesą, atsakovė ėmėsi neatidėliotinų veiksmų viešajam interesui apsaugoti – vykdė neskelbiamas derybas bei sudarė sutartį dėl pabėgių tiekimo.

17517.2.

176Nurodo, kad pirkimais buvo perkami skirtingi pabėgių kiekiai. Po neskelbiamų derybų sudaryta sutartis tik patenkino neatidėliotinai reikalingą pabėgių kiekį, siekiant apsaugoti visuomenę nuo itin neigiamų pasekmių bei užtikrinti saugų eismą.

17717.3.

178Trečiojo asmens reikalavimai dėl Komisijos išvados bei jos pagrindu priimto Vyriausybės nutarimo teisėtumo kildinami ne iš viešojo pirkimo teisinių santykių.

17917.4.

180Paaiškina, kad 2018 metų planuotiems kelio remonto darbams atsakovė tinkamai ir laiku įvykdė kelio remonto darbų pirkimo procedūras ir 2017 m. birželio 30 d. pasirašė sutartį Nr. SP-455 kelio remonto darbams atlikti, panaudojant kelio medžiagas, įskaitant gelžbetoninius pabėgius. Atsakovė yra sudariusi sutartis su rangovais, kurie turi atlikti sutartyse numatytus kelio remonto darbus, panaudojant užsakovės (atsakovės) teikiamas medžiagas, kurias atsakovė įsipareigojo pateikti šiais metais nuo gegužės mėn. pr. iki rugpjūčio mėn. pr.

18117.5.

182Pažymi, kad geležinkelio ruožuose nustatyta daug kelio defektų, įskaitant pabėgius su tvirtinimo elementais, todėl nedelsiant buvo reikalingas/būtinas jų keitimas.

18317.6.

184Trečiojo asmens prašymai dėl įrodymų išreikalavimo jau išspręsti neskundžiamomis teismo nutartimis, todėl negali būti apeliacinio skundo nagrinėjimo dalykas. Suplanuotu laiku nesuremontavus planuoto objekto tarptautiniame IX B transporto koridoriuje VS-Kena-Vilnius-Klaipėda vienkelyje tarpstotyje Gaižiūnai-Jonava, galėjo būti apribotas traukinių greitis iki 25 km/h. Toks greitis esant skirtingo statumo įkalnei kritinis, kada nebūtų galimybės užvežti krovininį sunkiasvorį traukinį. Kitus planuotus 2018 metais remontuotinus objektus atsakovė pasirinko dėl ypatingos rizikos saugiam traukinių eismui, kur kelio tvirtinimo elementai yra senoviško standaus varžtų tvirtinimo ir yra didelė grėsmė įvykti kelio „išmetimui“, t.y. kuomet vėžės išplatėjimas dėl atsilaisvinusio bėgio nuo tvirtinimo elementų praplatina vėžę.

18517.7.

1862018 m. sausio 26 d. rangovas informavo apie itin sudėtingą finansinę situaciją, todėl perkančioji organizacija, įvertinusi riziką, kad rangovas laiku nepatieks reikalingų medžiagų į remontuotinus objektus, dėl ko kiltų pasekmės saugiam traukinių eismui užtikrinti dėl neatliktų darbų, priėmė sprendimą skubiai organizuoti reikalingų kelio medžiagų, įskaitant gelžbetoninius pabėgius, pirkimą ir 2018 m. vasario 2 d. viešai paskelbė skelbiamų derybų dokumentus su planuojamais prekių pristatymo terminais.

18717.8.

188Perkančioji organizacija nustatytą patikros procedūrą inicijavo praktiškai iš karto, kai trečiasis asmuo buvo paskeltas pirkimo laimėtoju – laimėtojas buvo nustatytas 2018 m. balandžio 13 d., atsakovė 2018 m. balandžio 23 d. raštu kreipėsi į Komisiją. Iki pasiūlymų eilės sudarymo nebuvo nei teisinio, nei jokio kito racionalaus pagrindo pradėti NSUSOAĮ numatytą patikrą. Todėl trečiojo asmens argumentai, kad atsakovė pati ėmėsi kurti situaciją ir aplinkybes, dėl kurių negalėtų būti sudaryta sutartis su trečiuoju asmeniu, yra deklaratyvūs.

18917.9.

190Vyriausybės nutarimas atsakovei, kaip ir visiems Lietuvoje fiziniams ir juridiniams asmenims privalomas taikyti teisės aktas, todėl atsakovė neturėjo jokios kitos alternatyvos kaip tik taikyti Vyriausybės nutarimą.

19117.10.

192Paneigtini trečiojo asmens teiginiai, kad pirkimo objektas – gelžbetoniniai pabėgiai – yra elementarus betono gaminys, kuris tiesiog gali būti patiekiamas atsakovei į jos nurodytą vietą, kuri gali būti niekaip nesusijusi su atsakovės saugos planais, infrastruktūra ar kita atsakovei strategiškai svarbia informacija. Pažymi, kad ginčijama viešojo pirkimo sutartimi perkamos prekės – pabėgiai – reikalingi geležinkelio kelių remonto darbams atlikti. Taigi, laikytina, jog ginčo sutartimi perkamas objektas neabejotinai turi didelę visuomeninę ir valstybinę reikšmę, yra susijęs su saugaus geležinkelių transporto eismo užtikrinimu.

19317.11.

194Neskelbiamų derybų techninėje specifikacijoje nebeliko reikalavimo pateikti tiekėjui tam tikrų dokumentų pirkimo objekto techninių savybių ir kokybės patvirtinimui. Atkreipia dėmesį, kad šie klausimai ieškinyje nebuvo keliami, tačiau paaiškina, kad į neskelbiamas derybas pakviestas tiekėjas UAB „Swetrak“ jau skelbiamų derybų metu buvo pateikęs minėtus dokumentus. Atsakovė jau buvo įsitikinusi ieškovės siūlomų prekių kokybės atitikimu kokybės reikalavimams, todėl papildomai minėtų dokumentų nereikalavo.

195Teisėjų kolegija

konstatuoja:

196IV.

197Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19818.

199Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Bendroji procesinė taisyklė yra ta, jog apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniu skundu nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nėra pagrindo nukrypti nuo bendrosios procesinės taisyklės ir peržengti šios bylos ribas, nustatytas apeliaciniu skundu (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys). Dėl naujų įrodymų priėmimo

20019.

201Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė papildomus įrodymus: 1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančių nacionalinio saugumo interesų“; 2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 597 „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančių nacionalinio saugumo interesų“; 3) išrašus iš UAB „Skinest Baltija“, Skinest Rail AS, Skines grupp AS akcininkų asmeninės vertybių popierių sąskaitų; 4) 2018 m. birželio 6 d. straipsnis iš www.delfi.lt; 5) O. O. 2018 m. birželio 11 d. paklausimas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai; 6) Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos 2018 m. birželio 15 d. raštas Nr. S-2009; 7) UAB „Skinest Baltija“ įvairioms Lietuvos Respublikos institucijoms išsiųsti paklausimai; 8) išrašas iš Juridinių asmenų registro apie UAB „Skinest Baltija“; 9) V. R., S. P., R. Z., T. P., D. L., Skinest Grupp Ass, Skinest Rail AS, S. J., J. P., O. O. įvairioms Lietuvos Respublikos institucijoms išsiųsti paklausimai; 10) išrašas iš Estijos Verslo registro informacinės sistemos apie Skinest Rail AS ir Skinest Grupp AS; 11) įvairių Lietuvos Respublikos institucijų atsakymai į paklausimus; 12) Estijos Respublikos Teisingumo ministerijos 2018 m. liepos 2 d. raštas Nr. 12-1/4589-2; 13) Estijos Respublikos Mokesčių ir muitų valdybos pažymėjimas apie mokesčių nepriemokų nebuvimą; 14) Luminor Bank AS 2018 m. birželio 27 d. atsakymas apie Skinest Rail AS ir O. O.; 15) UAB „Skinest Baltija 2018 m. birželio 28 d. pažymos Nr. 13-590 ir 13-591; 16) UAB „Skinest Baltija“ „Gazelės“ apdovanojimai 2013 ir 2014 metais; 17) Pažymos, patvirtinančios apkaltinamųjų teismo nuosprendžių nebuvimą; 18) AB „Lietuvos geležinkeliai“ finansinės ataskaitos už 2016 metus; 19) UAB „Skinest Baltija“ įstatai; 20) Skinest Rail AS įstatai; 21) Skinest Grupp AS įstatai.

20220.

203Ieškovė UAB „Swetrak“ kartu su atsiliepimu į trečiojo asmens apeliacinį skundą pateikė AB „Lietuvos geležinkeliai“ sprendimą dėl skelbiamų derybų pirkimo nutraukimo.

20421.

205Trečiasis asmuo 2018 m. spalio 26 d. pateikė prašymą priimti papildomus įrodymus – 2018 m. spalio 12 d. prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SP-582, sudarytą tarp atsakovės ir trečiojo asmens. Nurodo, kad šios sutarties sudarymas įrodo, jog atsakovės sprendimai gali būti kitokie, nei nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime, ir kad atsakovė neprivalėjo kreiptis dėl sandorio patikros. Atsakovė pareikštiems trečiojo asmens prašymams prieštaravo. Atsakovė paaiškino, kad ir dėl šios sutarties ji kreipėsi į Komisiją ir gavo leidimą sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu.

20622.

207Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pagal CPK 324 straipsnio 3 dalį, nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tik tuo atveju, jeigu teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, juos pripažįsta galimus priimti ir tirti. Be to, CPK 180 straipsnis nustato, kad teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes.

20823.

209Teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens pateikti apeliacinio skundo priedai Nr. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjamos bylos dalyku – t. y. nei patvirtina, nei paneigia aplinkybių dėl trečiojo asmens kvalifikacijos ir pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms ar aplinkybių dėl pagrindų pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu egzistavimo, todėl šiuos įrodymus atsisako priimti ir juos grąžina trečiajam asmeniui. Teisėjų kolegija, vertindama, kad ieškovės UAB „Swetrak“ pateiktas rašytinis įrodymas yra susijęs su nagrinėjama byla ir jo priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, šį įrodymą priima. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti trečiojo asmens 2018 m. spalio 26 d. pateiktus rašytinius įrodymus, nes jie nėra susiję su ginčo dalyku ir niekaip neįtakoja ginčo išnagrinėjimui aktualių aplinkybių vertinimo. Atsisakius priimti trečiojo asmens rašytinius įrodymus, atsisakoma priimti ir dėl jų pateiktus atsakovės paaiškinimus. Dėl bylos sustabdymo

21024.

211Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ apeliacinės instancijos teismo prašo sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama byla Nr. el-3717-815/2018 pagal pareiškėjų UAB „Skinest Baltija“, Skinest Rail AS, Skinest Grupp AS ir O. O. skundą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 526 ir 2018 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 597 nei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos 2018 m. gegužės 22 d. 2018 m. birželio 18 d. išvadų panaikinimo. Nurodo, kad, teismui nustačius, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl sandorio pripažinimo neatitinkančiu nacionalinio saugumo interesų“ prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, neliktų pagrindo teigti, kad atsakovės sprendimas, priimtas remiantis šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, neskelbiamų derybų būdu atlikti pirkimą ir sudaryti sutartį su UAB „Swetrak“, yra teisėtas ir pagrįstas. Esą Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama byla ir joje priimti sprendimai neabejotinai turės įtakos šios bylos nagrinėjimui.

21225.

213Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą gali būti paaiškinama nagrinėjamai bylai reikšmingomis aplinkybėmis, kurios bus nustatytos kitoje susijusioje byloje, siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Pažymėtina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog, esant tam tikroms aplinkybėms, nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų, ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone. Tačiau kartu pabrėžiama, kad toks sprendimas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (Herbst v. Germany, judgment of 11 January 2007, no. 20027/02, § 78; Stork v. Germany, judgment of 13 July 2006, no. 38033/02, § 44, kt.).

21426.

215Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006, kt.). Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004). Negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta Nr. 3K-7-268/2005).

21627.

217Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo stabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, nes šioje byloje, sprendžiant klausimą dėl pirkimo vykdymo neskelbiamų derybų būdu pagrįstumo, reikšminga aplinkybė yra tai, ar yra pagrindas tiek Komisijos išvadą, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą pripažinti nenumatytu įvykiu, dėl kurio galima vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Šią aplinkybę apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamoje byloje gali nustatyti ir įvertinti savarankiškai, atitinkamai tokio klausimo nagrinėjimas nepatenka į administracinio teismo nagrinėjamų bylų kompetenciją ir nurodytoje byloje neturėtų būti sprendžiamas. Komisijos išvados ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo teisėtumo retrospektyvus įvertinimas neturi įtakos nagrinėjamam ginčui ir pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumui bei teisėtumui. Dėl išvardintų priežasčių apeliacinės instancijos teismas atmeta trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ prašymą stabdyti nagrinėjamą bylą. Dėl dalinio sprendimo priėmimo

21828.

219Ieškovė UAB „Swetrak“ pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priimti dalinį sprendimą nagrinėjamoje byloje, juo išsprendžiant bylos dalį dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo toje apimtyje, kuria iš dalies patenkintas UAB „Swetrak“ ieškinys.

22029.

221Apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria iš dalies patenkintas UAB „Swetrak“ ieškinys, priimti dalinį sprendimą nėra jokio procesinio pagrindo, todėl pareikštas prašymas netenkinamas. Dėl ieškovės UAB „Swetrak“ ieškinio ir dėl faktinių bylos aplinkybių, susijusių su pirkimu Nr. 364446

22230.

223Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė AB “Lietuvos geležinkeliai” (toliau – ir Perkantysis subjektas) 2018 m. vasario 4 d. paskelbė apie tarptautinį skelbiamų derybų būdu vykdomą pirkimą „2018/PCSP-7-3 Gelžbetoninių pabėgių pirkimas“ (pirkimo Nr. 364446) (toliau – Pirkimas). AB „Lietuvos geležinkeliai“, išnagrinėjusi ir įvertinusi pirkimui pateiktus pasiūlymus, 2018 m. balandžio 13 d. sprendimu nustatė pasiūlymų eilę, pirmuoju numeriu įrašė UAB „Skinest Baltija“, antruoju – UAB „Swetrak“, ir laimėjusiu pasiūlymu pripažino UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą. Tą pačią dieną atsakovė informavo ieškovę apie priimtą sprendimą. Ieškovė 2018 m. balandžio 23 d. atsakovei pateikė pretenziją. Atsakovė 2018 m. balandžio 26 d. atsakymu į pretenziją atsisakė pretenziją tenkinti. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ginčo Pirkime Nr. 364446 priimtus sprendimus: 1) pripažinti UAB „Skinest Baltija“ kvalifikaciją atitinkančią pirkimo dokumentų reikalavimus; 2) pripažinti UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams; 3) nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu bei sudaryti sutartį su UAB „Skinest Baltija“. Ieškinį ieškovė grindė aplinkybėmis, kad trečiojo asmens kvalifikacija neatitinka reikalavimų dėl panašių į Pirkimo objektus sutarčių įvykdymo, kad trečiojo asmens siūlomos prekės neatitinka Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimo dėl pirkimo objekto naudojimo geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus ir neatitinka prekių pirkimo-pardavimo sutarties projektui dėl siūlomos prekės garantijos. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pripažino, kad UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitinka Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų dėl pirkimo objekto naudojimo geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus. Dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms

22431.

225Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ skunde kvestionuoja teismo išvadas, jog trečiojo asmens „Skinest Baltija“ siūloma prekė neatitinka Pirkimo Techninės specifikacijos sąlygos dėl naudojimo geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus. Atsakovė nurodo, kad teismas netinkamai įvertino arba visai neįvertino byloje esančių įrodymų, kurie pagrindžia, kad UAB „Skinest Baltija“ siūloma prekė buvo naudojama geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus.

22632.

227Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ taip pat nesutinka su šia teismo sprendimo dalimi, kuria trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimo. Trečiasis asmuo nurodo, kad dėl dalies įrodymų pripažinimo neviešinamais jis negalėjo tinkamai pareikšti prieštaravimų. Mano, jog byloje yra pateikta pakankamai atsakovės pirkimo procedūros metu turėtų įrodymų, kurie patvirtina trečiojo asmens siūlytos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

22833.

229Pirkimo Techninės specifikacijos 3.1 punkte nurodyta, jog perkami išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai turi atitikti LST EN 13230-01 ir LST EN 13230-2 ar ekvivalentiškų, ar aukštesnę kokybę užtikrinančių standartų reikalavimus, pritaikyti 1 520 mm vėžės pločio keliui. Tokios konstrukcijos pabėgiai turi būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t. bruto per metus.

23034.

231Atsakovė 2018 m. vasario 14 d. raštu Nr. 2(VPK)-170 tiekėjams pateikė pirkimo dokumentų paaiškinimą, kuriame, atsakant į klausimą, „Ar nurodymas „turi būti naudojami geležinkelių magistralinėse linijose“ turi būti suprantamas, kaip naudojami tik Lietuvos Respublikos geležinkelių magistralinėse linijose ar ir kitų šalių geležinkelių magistralinėse linijose?“, buvo nurodyta, kad siūlomos prekės turi būti naudojamos geležinkelių magistralinėse linijose, bet ne būtinai tik Lietuvos Respublikos geležinkelių magistralinėse linijose. Gali būti naudojama ir kitų šalių geležinkelių magistralinėse linijose, kurių vėžės plotis 1 520 mm ir ašinė apkrova 245kN.

23235.

233Pirkime trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ pasiūlė Baltarusijos gamintojo OAO „Dorstrojmontažtrest“ gelžbetoninius pabėgius, pagamintus OAO „Dorstrojmontažtrest“ filiale „Osipovičskij zavod železobetonnyh konstrukcij“. Aplinkybę, kad trečiojo asmens pasiūlyti pabėgiai buvo naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t. bruto per metus, atsakovė įrodinėjo į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais: 2018 m. gegužės 31 d. Baltarusijos Respublikos transporto ir komunikacijų ministerijos Valstybinio susivienijimo Baltarusijos geležinkelio valdybos kelio ruožo viršininko pavaduotojo V. M. L. atsiliepimu apie produkciją, 2015 m. birželio 9 d. Respublikinės transporto unitarinės įmonės Baltarusijos geležinkelio Mogiliovo skyriaus Osipovičių kelio ruožo direktoriaus S. P. N. atsiliepimu, 2018 m. vasario 20 d. Baltarusijos Respublikos Transporto ir ryšių ministerijos Valstybės asociacijos Baltarusijos geležinkelių tarnybos viršininko O. V. M. atsiliepimu apie produkciją; 2017 m. spalio 13 d. Valstybinės akcinės bendrovės Latvijas Dzelzcelš techninio direktoriaus M. J. raštu, UAB „Agvia“ 2018 m. birželio 11 d. raštu dėl pabėgių naudojimo vykdant projektus.

23436.

235Atsakovė skunde nurodo, kad nesutinka, jog pateiktas 2015 m. birželio 9 d. Osipovičių geležinkelio kelio ruožo viršininko raštas ir 2018 m. vasario 20 d. Baltarusijos geležinkelių tarnybos raštas yra neinformatyvaus pobūdžio. Paaiškina, kad 2015 m. birželio 9 d. raštu kalbama apie visų Osipovičių gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos produkcijos (pabėgių) kokybę, o rašte minimi iš anksto įtempti pabėgiai yra analogiškos konstrukcijos, kuriuos siūlo trečiasis asmuo. Atsakovė taip pat atkreipia dėmesį į 2015 m. birželio 9 d. rašto datą, kuri įrodo, kad trečiojo asmens siūlomos konstrukcijos pabėgiai buvo naudojami jau prieš 2015 m. birželio 9 d. raštą.

23637.

237Minimame 2015 m. birželio 9 d. Rašte, adresuotame Osipovičių gelžbetoninių konstrukcijų gamyklos direktoriui V. G. J., nurodyta, kad: „Osipovičių kelio ruožas jau ilgą laiką bendradarbiauja su OAO „Dorstrojmontažtrest“ filialu „Osipovičių gelžbetoninių konstrukcijų (ŽBK) gamykla“, tiekiant produkciją transporto ir pramonės statybos objektams. Per visą bendradarbiavimo laikotarpį „ŽBK gamykla“ užsirekomendavo kaip patikima kokybiškų gelžbetoninių konstrukcijų, sausų statybinių mišinių tiekėja, gebanti gaminti tipines ir individualias konstrukcijas, visiškai atitinkančias galiojančias normas ir projektinę dokumentaciją. Ypatingai norisi pabrėžti aukštą gelžbetoninių iš anksto įtemptų pabėgių ?-???-15 kokybę, kuriuos gerai įvertino geležinkelius eksploatuojančios organizacijos <...>.“ Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog šiame į bylą pateiktame rašte nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad būtent trečiojo asmens siūlomi pabėgiai buvo naudojami trejus paskutinius metus. Iš šio rašto turinio negalima nustatyti, kad kalbama apie tuos pačius trečiojo asmens siūlomus pabėgius, o atsakovės skundo argumentai, jog šiame rašte kalbama būtent apie tuos pačius pabėgius, yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepagrįsti patikimais ir pakankamais įrodymais. Priešingos išvados neleidžia daryti ir šio rašto data, kadangi nėra aišku, apie kokius pabėgius yra kalbama.

23838.

239Atsakovė skunde nurodo, kad teismas nevertino 2015 m. birželio 9 d. rašto ir 2018 m. gegužės 31 d. rašto sąsajumo, tačiau nepaaiškina, koks sąsajumas tarp šių įrodymų egzistuoja. Pirmosios instancijos teismas įvertino 2018 m. gegužės 31 d. raštą ir padarė išvadą, kad jis nepatvirtina prekės atitikimo techninei specifikacijai. Be to, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad duomenų apie tiekėjo pasiūlytos prekės atitikimą Pirkimo sąlygų reikalavimams rinkimams po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos prieštarauja viešojo pirkimo skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principams. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokius įrodymus atsakovė turėjo turėti pasiūlymų vertinimo metu ir jų pagrindu spręsti apie trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Pirkimo techninei specifikacijai. Nors atsakovė skunde nurodė, kad pagal rašte minimą Alfa lavai Olmi gamybos linijos technologiją ir yra gaminamos trečiojo asmens siūlomos prekės, tačiau tokiems teiginiams pagrįsti įrodymų nepateikė, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo vadovautis deklaratyviais atsakovės paaiškinimais. Taigi, nepaisant to, kad 2018 m. gegužės 31 d. rašte kalbama apie pateiktų geležinkelio pabėgių kiekius nuo 2015 m. iki 2018 m., negalima daryti neginčijamos išvados, jog tokia informacija yra pateikta apie tokius pačius pabėgius, kuriuos Pirkime siūlė trečiasis asmuo.

24039.

241Atsakovė nurodo, kad teismas sprendime netyrė ir nevertino byloje pateikto 2018 m. birželio 11 d. UAB „Agvia“ rašto Nr. 06/011-1, kuriame teigiama, kad gamintojo AAB „Dorstroymontazhtrest“ pagaminti vienblokiai įtemptieji gelžbetoniniai pabėgiai naudojami dviejuose projektuose, kuriuose statinio statybos techninę priežiūrą vykdo UAB „Agvia“. Pabėgių atitikimas techninių projektų techninėms specifikacijoms buvo nustatytas, remiantis gamintojo pateiktomis eksploatacinių savybių deklaracijomis bei jas lydinčiais dokumentais. Taip pat šiame rašte nurodyta, kad analogiškos konstrukcijos, t.y. LST EN 13230 atitinkantys pabėgiai Lietuvos geležinkelių magistralinėse linijose eksploatuojami jau beveik 20 metų, jų naudojimas pasiteisino tiek inžineriniu, tiek ir ekonominiu aspektu. Atsakovės įsitikinimu, šis raštas patvirtinta trečiojo asmens siūlomų prekių atitikimą minėtam techninės specifikacijos reikalavimui. Pažymėtina, kad kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, jog teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir priimdamas joje galutinį sprendimą, neprivalo aptarti kiekvieno byloje pateikto dalyvaujančio asmens argumento ar įrodymo. Priešingai, teismas turi atrinkti ir vertinti tik tuos įrodymus, kurių visetas patvirtina ar paneigia aplinkybių, susijusių su ginčo dalyku, egzistavimą (CPK176 str.) (pvz., LAT 201123 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2011; 2011-09-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011; kt.). Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas neaptarė šio rašto turinio, dar nereiškia, kad teismas jo neanalizavo ir nevertino kartu su kitais įrodymais. Šiuo atveju esminę reikšmę turi aplinkybė, ar šis raštas patvirtina atsakovės atsikirtimus ir ar jis gali įtakoti skundžiamo sprendimo vertinimą? Teisėjų kolegija sprendžia, kad 2018 m. birželio 11 d. UAB „Agvia“ rašto Nr. 06/011-1 turinys nepagrindžia atsakovės pozicijos ir trečiojo asmens siūlomos prekės atitikimo Techninei kvalifikacijai. Iš minimo rašto nėra aišku, ar kalbama apie tuos pačius pabėgius, kuriuos siūlo trečiasis asmuo, be to, raštas gautas jau po pasiūlymo vertinimo, todėl aptartas apeliacinio skundo argumentas vertinamas nepagrįstu.

24240.

243Atsakovė skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas taip pat neįvertino aplinkybės, kad trečiojo asmens siūlomų pabėgių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui atsakovė yra įvertinusi 2015 m. kovo mėn., kuomet atsakovės specialistai vyko įvertinti jau eksploatuojamus gelžbetoninius pabėgius, pagamintus OAO „Dorstrojmontažtrest“ pagal EN 13230 standartą ir skirtus1 520 mm vėžei, tuo pačiu ir į šių pabėgių gamyklą, kur atsakovė nagrinėjo pabėgių, pagamintų pagal GOST ir EN standartus, ypatumus. Kaip jau buvo minėta anksčiau, teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės ir priimdamas joje galutinį sprendimą, neprivalo aptarti kiekvieno byloje dalyvaujančio asmens argumento ar įrodymo. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad šios aplinkybės niekaip nepagrindžia trečiojo asmens siūlomų prekių atitikimo Techninės specifikacijos reikalavimams dėl pabėgių naudojimo paskutinius trejus metus. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovė nurodytos išvykos metu vertino būtent tuos pačius pabėgius, kuriuos Pirkime siūlo trečiasis asmuo ir kad tokie pabėgiai nurodytu laiku jau buvo eksploatuojami reikalaujamomis sąlygomis.

24441.

245Trečiojo asmens argumentai taip pat nesudaro pagrindo į bylą pateiktų rašytinių įrodymų vertinti kitaip. Nors trečiasis asmuo nurodo, kad atsakovė Pirkimo procedūros metu turėjo duomenų apie prekės atitikimą Pirkimo sąlygoms ir jų pagrindu priėmė teisėtą sprendimą, tokioms aplinkybėms pagrįsti nepateikia jokių jas patvirtinančių įrodymų. Byloje esantys rašytiniai įrodymai tiek pirmosios instancijos teismo, tiek apeliacinės instancijos teismo buvo įvertinti nepakankamais ir neįrodančiais, kad trečiojo asmens siūlomos prekės atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus. Argumentai, kad vien dėl dokumento pateikimo teisminio nagrinėjimo metu, pirkimo objektas netapo neatitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimų, nagrinėjamu atveju teisiškai nereikšmingi, kadangi pateikti dokumentai nepatvirtino, jog trečiojo asmens pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus.

24642.

247Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014).

24843.

249Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovės pateikti į bylą rašytiniai įrodymai nepagrindžia jos teiginių, kad trečiojo asmens siūlomos prekės atitinka Pirkimo techninės kvalifikacijos 3.1 reikalavimą, jog trečiojo asmens siūlomi pabėgiai buvo naudojami geležinkelių magistralinėse linijose ne mažiau kaip 3 (trejus) paskutinius metus, kur traukinių apkrova ne mažesnė kaip 30 mln. t. bruto per metus. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė pirmosios instancijos teismo pažeidimų dėl įrodymų tyrimo ir vertinimo.

250Dėl ginčijamu sprendimu paskirstytų bylinėjimosi išlaidų

25144.

252Atsakovė skunde kvestionuoja pirmosios instancijos teismo bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kuriuo iš atsakovės ieškovės naudai buvo priteistos visos bylinėjimosi išlaidos. Nurodo, kad ieškinys buvo tenkintas iš dalies, todėl ir bylinėjimosi išlaidos turi būti paskirstytos proporcingai. Taip pat nurodo, kad dalis bylinėjimosi išlaidų buvo žyminis mokestis už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuris nebuvo tenkintas.

25345.

254Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nustatė, kad ieškovė UAB „Swetrak“ patyrė 3 788 Eur bylinėjimosi išlaidų ir šias išlaidas priteisė iš atsakovės.

25546.

256Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė panaikinti atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Lietuvos geležinkeliai“ ginčo Pirkime Nr. 364446 (1-oje Pirkimo objekto dalyje) 2018 m. balandžio 13 d. priimtus sprendimus: 1) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ kvalifikaciją atitinkančia Pirkimo dokumentų reikalavimus; 2) pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimams; 3) nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą, pripažinti šį pasiūlymą laimėjusiu, bei sudaryti sutartį su UAB „Skinest Baltija“; tuo atveju, jeigu atsakovė 1-oje Pirkimo objekto dalyje sudarė pirkimo sutartį – pripažinti tokią sutartį niekine. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymas neatitinka Pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimų, tačiau atmetė reikalavimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ kvalifikaciją neatitinkančia Pirkimo dokumentų reikalavimų ir panaikino atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, pirmuoju numeriu įrašant trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ pasiūlymą, pripažįstant šį pasiūlymą laimėjusiu bei sudarant sutartį su UAB „Skinest Baltija“.

25747.

258Teisėjų kolegija sutinka su atsakove, jog, vertinant ieškovės pareikštų reikalavimų skaičių, būtų galima daryti išvadą, jog ieškinys patenkintas iš dalies, tačiau nagrinėjamu atveju reikšminga tai, kad ieškovė iš esmės siekė atsakovės sprendimo dėl UAB „Skinest Baltija“ pripažinimo laimėtoja panaikinimo. Kita vertus, bylinėjimosi išlaidas sudaro tik žyminis mokestis, kurio dydis šiuo atveju nepriklauso nuo pareikštų materialinių reikalavimų skaičiaus (CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punkto c) papunktis). Atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis ieškovės reikalavimas buvo patenkintas ir panaikintas sprendimas laimėtoja pripažinti UAB „Skinest Baltija“, pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės ieškovės naudai priteisė bylinėjimosi išlaidas visa apimtimi. Aplinkybė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo patenkintas, nesudaro pagrindo mažinti priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį, kadangi bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, o šiuo atveju teismo sprendimas priimtas ieškovės naudai. Dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ ieškinio ir faktinių bylos aplinkybių, susijusių su neskelbiamų derybų būdu įvykdytu pirkimu

25948.

260Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė dėl to paties pirkimo objekto I dalies (gelžbetoninių pabėgių pirkimo) neskelbiamų derybų būdu įvykdė pirkimą ir 2018 m. gegužės 24 d. sudarė sutartį su UAB „Swetrak“. Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 24 d. neskelbiamų derybų būdu sudarytą sutartį Nr. SP-276 negaliojančia. Trečiasis asmuo ieškinį grindė aplinkybėmis, jog neužbaigusi pirkimo procedūrų atsakovė neturėjo teisės vykdyti neskelbiamų derybų ir sudaryti ginčijamos sutarties dėl to paties pirkimo objekto.

26149.

262Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė 2018 m. balandžio 23 d. raštu kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl planuojamos su laimėtoju sudaryti sutarties vertinimo nacionalinio saugumo aspektu ir atsakovė buvo informuota, kad su trečiuoju asmeniu ketinama sudaryti sutartis pripažįstama neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų. Teismas vertino, kad atsakovė teisėtai ir pagrįstai sudarė sutartį su kitu tiekėju neskelbiamų derybų būdu dėl analogiško pirkimo objekto, nes su pirkimo laimėtoja sandoris negalėjo būti sudarytas. Teismas atmetė trečiojo asmens ieškinį. Dėl viešojo pirkimo sutarties, sudarytos tarp AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Swetrak“, pripažinimo negaliojančia

26350.

264Trečiasis asmuo skundu kvestionuoja teismo sprendimą atsisakyti pripažinti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Swetrak“ 2018 m. gegužės 24 d. neskelbiamų derybų būdu sudarytą sutartį Nr. SP-276 negaliojančia. Nurodo, kad teismas sprendimą priėmė, remdamasis byloje nesančiais įrodymais ir tokiais veiksmais pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, taip pat laikosi pozicijos, jog atsakovė neturėjo teisės vykdyti naujo pirkimo dėl to paties pirkimo objekto, ginčijamos sutarties sudarymui neegzistavo Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau –PAVETPPSPSĮ) 79 straipsnyje nustatyti pagrindai neskelbiamų derybų vykdymui.

26551.

266Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi, įvertinęs nagrinėjamo ginčo esmę, byloje egzistuojantį viešąjį interesą, byloje esančius trečiojo asmens argumentus, kad teismo sprendimas pagrįstas byloje nesančių įrodymų vertinimu ir kad sąlygos vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu nepagrįstos jokiais įrodymais, tenkino trečiojo asmens prašymą dėl įrodymų išreikalavimo iš dalies ir įpareigojo atsakovę AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikti atitinkamus įrodymus.

26752.

268AB „Lietuvos geležinkeliai“ Lietuvos apeliaciniam teismui reikalaujamus įrodymus pateikė. Lietuvos apeliacinis teismas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimus, 2018 m. gruodžio 6 d. nutartimi dalį atsakovės pateiktų rašytinių įrodymų pripažino nevieša bylos medžiaga.

26953.

270Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad atsakovė, neužbaigusi Pirkimo procedūrų, neturėjo teisės vykdyti neskelbiamų derybų ir sudaryti ginčijamos sutarties dėl to paties Pirkimo objekto. Trečiojo asmens įsitikinimu, atsakovė visų pirma turėjo priimti sprendimą nutraukti pirmąjį pirkimą dėl to paties objekto ir tik tuomet vykdyti naują to paties objekto pirkimą. Trečiasis asmuo remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-469/2017 pateiktais išaiškinimais, jog dėl vieno pirkimo objekto negali būti sudarytos kelios viešojo pirkimo sutartys, ir nurodo, kad VPĮ tokios galimybės taip pat nenumato.

27154.

272Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad trečiojo asmens pozicija, jog nagrinėjamuoju atveju yra susiklosčiusi analogiška situacija, kaip ir nurodytoje kasacinio teismo byloje, nėra pagrįsta. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. e3K-3-300-469/2017 sprendė klausimą dėl galimybės sudaryti kelias viešojo pirkimo sutartis dėl vieno pirkimo objekto tuo pačiu metu ir pasisakė, kad viešųjų pirkimų reguliavimas, jo nuostatomis skatinama ir užtikrinama ūkio subjektų konkurencija iš esmės suponuoja vieno laimėtojo išrinkimo, o ne kelių kontrahentų koegzistavimo mechanizmą. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl viešojo pirkimo procedūrų vykdymo dėl to paties pirkimo objekto, tik mažesne apimtimi. Todėl nagrinėjamoje byloje nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus taikyti nėra pagrindo, nes skiriasi lyginamų bylų faktinės aplinkybės – ratio decidendi nesutampa.

27355.

274Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog trečiasis asmuo neįrodė, kad atsakovė, vykdydama pirkimą dėl 18 000 vnt. gelžbetoninių pabėgių, pažeidė VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus ir pirkimo tikslus. VPĮ 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tarptautinis pirkimas privalo būti, o supaprastintas ar šio įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus. Taigi, akivaizdu, kad VPĮ numato galimybę dėl to paties pirkimo objekto vykdyti kelis pirkimus, atsižvelgiant į kiekybinius, kokybinius pagrindus ar skirtingus jo įgyvendinimo etapus. Nagrinėjamu atveju susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių Pirkimo sutartis su laimėtoju negalėjo būti sudaryta, buvo perkamas minimalus kiekis gelžbetoninių pabėgių, būtinų siekiant įvykdyti pasirašytos Rangos sutarties sąlygas ir užtikrinti remonto darbų atlikimą, todėl darytina išvada, kad tokio pirkimo vykdymas neprieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams ir tikslams.

27556.

276Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad atsakovės sprendimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu metu neegzistavo aplinkybės ir/ar nebuvo PAVETPPSPSĮ įvardintų sąlygų, kuriomis remiantis galėtų būti vykdomas pirkimas būtent neskelbiamų derybų būdu.

27757.

278PAVETPPSPSĮ 79 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad prekės, paslaugos ar darbai neskelbiamų derybų būdu gali būti perkami, jeigu neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkantysis subjektas negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminais. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiojo subjekto.

27958.

280Pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką neskelbiamų derybų procedūra gali būti taikoma tik tada, kai įvykdomos trys kumuliacinės (taikomos kartu) sąlygos: a) turi įvykti nenumatomas įvykis; b) turi susidėti ypatingos skubos aplinkybės, dėl kurių neįmanoma laikytis kitoms procedūroms nustatytų terminų; c) turi būti priežastinis ryšys tarp nenumatomo įvykio ir dėl to atsiradusios ypatingos skubos. Jei nenustatoma bent vienos iš nurodytų sąlygų, perkančiosios organizacijos negali nesilaikyti direktyvų nuostatų, susijusių būtent su paskelbimu apie pirkimą (Teisingumo Teismo 1992 m. kovo 18 d. Sprendimas Komisija prieš Ispaniją, C-24/91, Rink. 1992, p. I- 1989; 1993 m. rugpjūčio 2 d. Sprendimas Komisija prieš Italiją, C-107/92, Rink. 1993, p. I-4655; kt.).

28159.

282Įvertinus nutarties 55 ir 56 punktuose išdėstytą teisės normą ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, darytina išvada, kad neskelbiamų derybų būdu prekes, paslaugas ar darbus galima pirkti tik tokiu atveju, jeigu: 1) yra neišvengiamai būtina tokį pirkimą atlikti ypač skubiai 2) dėl tokio įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, 3) tokio pirkimo negalima atlikti kitu įstatyme numatytu būdu bei 4) ypatingos skubos aplinkybės nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos. Taigi, tam, kad būtų galima remtis minėta įstatymo išimtimi, būtina nustatyti visas šias sąlygas. Aplinkybes, jog egzistuoja visos sąlygos vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, įrodyti pareigą turi perkančioji organizacija.

28360.

284Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad aplinkybės, dėl kurių buvo vykdomas pirkimas neskelbiamų derybų būdu, atitiko visas tris PAVETPPSPSĮ 79 straipsnio 1 dalies 4 punkto kumuliacines sąlygas. Nurodė, kad nenumatytas įvykis yra ketinamos su UAB „Skinest Baltija“ sudaryti sutarties pripažinimas neatitinkančia nacionalinio saugumo interesų, o ypatingos skubos aplinkybės – didelė rizika saugios geležinkelių infrastruktūros palaikymui, kas lėmė ypatingą skubą įsigyti pabėgius, siekiant išvengti neprognozuojamų ir katastrofiškų pasekmių.

28561.

286Trečiojo asmens teigimu, pabėgių pirkimui nebuvo skubos, nes pirminis Pirkimas paskelbtas 2018 m. vasario mėn., sprendimas dėl Pirkimo laimėtojo nustatymo priimtas tik po trijų mėnesių, t. y. 2018 m. balandžio 13 d., neskelbiamos derybos buvo vykdomos dar po 1 mėnesio, ginčijama sutartis sudaryta 2018 m. gegužės 24 d., o pabėgių pristatymas pagal skelbiamą Pirkimą numatytas per 90 ir 180 dienų. Trečiojo asmens įsitikinimu, per tokį ilgą laiką atsakovę neabejotinai galėjo atlikti pirkimą, apie jį paskelbdama.

28762.

288Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2018 m. vasario 4 d. paskelbė apie tarptautinį skelbiamų derybų būdu vykdomą pirkimą. Skelbime apie pirkimą nurodyta, kad Perkantysis subjektas, vadovaudamasis PAVETPPSPSĮ 74 straipsnio 3 dalimi, naudojasi jam suteikta teise ir esant pagrindui trumpina paraiškų teikimo terminą. Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas nustatytas iki 2018 m. vasario 21 d. 9:00 val. 2018 m. balandžio 13 d. atsakovė priėmė sprendimą dėl laimėtojo nustatymo. Taigi, akivaizdu, kad atsakovė siekė kuo greičiau įvykdyti pirkimą skelbiamų derybų būdu. Atsakovės į bylą pateiktos statybos rangos sutarties sąlygos patvirtina, kad sutartis yra terminuota ir atsakovės siekiamiems įvykdyti statybos rangos darbams atlikti yra numatytas konkretus terminas. Nors trečiasis asmuo skunde nurodo, kad pirmojo Pirkimo vykdymo terminas ir pirmojo Pirkimo objekto pristatymo terminai (90 ir 180 dienų) leido atsakovei įvykdyti analogišką pirkimą skelbiamų derybų būdu, apeliacinės instancijos teismas tokius trečiojo asmens samprotavimus vertina deklaratyviais. Visų pirma, iš Pirkimo sąlygų 6 priede esančios sutarties formos 3.1 punkto matyti, kad numatyti planuojamų pirkti prekių pristatymo terminai tuo atveju, jeigu sutartis būtų buvusi sudaryta su trečiuoju asmeniu iš karto po to, kai buvo nustatytas Pirkimo laimėtojas, esant palankiai Komisijos išvadai, būtų užtikrinę Perkančiojo subjekto poreikį gauti būtiną kiekį gelžbetoninių pabėgių iki rugpjūčio pradžios. Antra, atsižvelgiant į laiko poreikį pirkimui skelbiamų derybų būdu organizuoti, akivaizdu, kad analogiško pirkimo organizavimas objektyviai būtų pareikalavęs didesnių laiko sąnaudų, nei pirkimo vykdymas neskelbiamų derybų būdu. Be to, nustatyta, kad atsakovė, vykdydama pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nustatė žymiai trumpesnį prekių pristatymo terminą ir jos buvo pristatytos bei perduotos laikotarpiu nuo gegužės mėn. pabaigos iki liepos mėn. pirmos pusės. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad pirkimo objekto pristatymo terminai kaip tik įrodo, jog Perkantysis subjektas turėjo akivaizdų poreikį remontui tinkančiomis oro sąlygomis gauti bent minimalų kiekį gelžbetoninių pabėgių.

28963.

290Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad atsakovė pati ėmėsi kurti situaciją ir aplinkybes, dėl kurių negalėtų būti sudaryta sutartis su trečiuoju asmeniu – esą nesant tam pagrindų pagal NSUSOAĮ kreipėsi į Komisiją išvados dėl sandorio patikros. Trečiojo asmens vertinimu, todėl aplinkybė, dėl kurios kilo poreikis vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, buvo išimtinai sąlygota pačios atsakovės veiksmų, nors pagal PAVETPPSPSĮ nuostatas tokios aplinkybės negali priklausyti nuo perkančiojo subjekto.

29164.

292Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie trečiojo asmens skundo argumentai yra nepagrįsti, o jų nepagrįstumą sąlygoja netinkamas PAVETPPSPSĮ 79 straipsnio 1 dalies 4 punkto interpretavimas. Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino faktoriaus, „jog nenumatytos aplinkybės, dėl kurių atsiranda poreikis vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos“. Tačiau PAVETPPSPSĮ 79 straipsnio 1 dalies 4 punktas reglamentuoja, kad nuo perkančiojo subjekto jokiu būdu negali priklausyti aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba. Nagrinėjamu atveju atsakovė ypatingą skubą vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdų grindė tuo, kad atsakovė, veždama krovinius bei keleivius, privalo užtikrinti saugų jų gabenimą, o geležinkelio kelių konstrukcija ir jų būklė turi garantuoti saugų ir sklandų traukinių eismą didžiausiais greičiais. Laiku neįsigijus pabėgių, būtų kilusi neproporcingai didelė rizika keleivių bei krovinių ir pačios infrastruktūros saugumui. Šiuos atsakovės argumentus patvirtina į bylą pateikti atitinkamų kelio ruožų geležinkelio kelio ir jo įrenginių defektų nustatymo aktai, bėgių, pabėgių ir balasto būklės ataskaitos, 2018 m. atsakovės kelių remonto strategija, kuriuose užfiksuoti nustatyti geležinkelio kelio defektai. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad, priešingai nei teigia trečiasis asmuo, geležinkelio kelio defektai jokiu būdu nepriklauso ir negali priklausyti nuo atsakovės. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad aptartame kontekste trečiojo asmens pateikti skundo argumentai, jog atsakovė pati ėmėsi kurti situaciją ir aplinkybes, dėl kurių negalėtų būti sudaryta sutartis su trečiuoju asmeniu, jog atsakovė neturėjo pagrindo kreiptis į Komisiją dėl išvados dėl sandorio patikros ir kad tokie veiksmai nelaikytini pagrindu pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu, nes jie sąlygoti pačios atsakovės, neįtakoja pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumo.

29365.

294Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos nenumatytos aplinkybės vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu neatitinka teismų suformuotos praktikos, pagal kurią aplinkybėmis ir sąlygomis, dėl kurių vykdomas pirkimas neskelbiamų derybų būdu, nelaikomos pateisinančiomis, jei reikalinga užtikrinti atsakovei reikalingų prekių tiekimą, kuomet savalaikiam pirkimo paskelbimui atsakovė galėjo imti tam tikrų veiksmų, tačiau jų laiku nesiėmė; jei prekės reikalingos atsakovės nepertraukiamos veiklos vykdymui, nepaisant to, kad atsakovės vykdoma veikla susijusi su viešai teikiamomis keleivių ir krovinių vežimo paslaugomis; jei nutraukiama, ar kaip nagrinėjamu atveju neketinama sudaryti sutarties su trečiuoju asmeniu, kadangi pirkimo objektas neskirtas ekstremalių situacijų šalinimui, kurios viršija įprastines ekonominio ar socialinio gyvenimo ribas; valstybės institucijų veikla ir jos rezultatai, net jei ir atsakovė nesitikėjo tokių šios veiklos padarinių, kaip ir teisės aktų ar vidinių teisės aktų priėmimas; jei jos priklauso dėl pačios atsakovės veiksmų.

29566.

296Teisėjų kolegija vertina, kad nėra pagrindo vadovautis trečiojo asmens skunde nurodyta teismų praktika, nes paminėtų procesinių sprendimų faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismų precedentų, kaip teisės šaltinių, negalima suabsoliutinti. Remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas. Taip pat būtina atsižvelgti ir į kitas reikšmingas aplinkybes: į precedento sukūrimo laiką; į tai, ar precedentas atspindi jau susiformavusią teismų praktiką, ar yra pavienis atvejis; į precedento argumentacijos įtikinamumą; į įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą reikšmingus socialinius, ekonominius ir kitus pokyčius ir kt. Be to, būtina vadovautis bendraisiais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CK 1.5 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-194/2008; 2009 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2009; 2018 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-220-403/2018).

29767.

298Nagrinėjamu atveju nenumatyta aplinkybe, dėl kurios pirkimą buvo būtina vykdyti neskelbiamų derybų būdu, pirmosios instancijos teismas pripažino Komisijos išvadą, o ir vėliau priimtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą dėl atsakovės ketinamo sudaryti sandorio su trečiuoju asmeniu neatitikties nacionalinio saugumo užtikrinimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė, įgyvendindama jai suteiktas NSUSOAĮ 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teises, negalėjo tikėtis, jog Komisija priims trečiajam asmeniui nepalankią išvadą, ypač atsižvelgiant į tai, kad anksčiau tarp atsakovės ir trečiojo asmens buvo sudarinėjamos atitinkamos sutartys. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad šiuo atveju ypač svarbu, kad atsakovė jokiu būdu negalėjo įtakoti Komisijos išvados.

29968.

300Skunde trečiasis asmuo taip pat nurodo, kad nėra pagrindo vertinti, kaip nenumatytų aplinkybių ir skubos vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, aplinkybes dėl atsakovės rangovo negebėjimo įvykdyti Statybos rangos sutartį, nes esą atsakovė Statybos rangos sutarties sudarymo metu turėjo įvertinti rangovo finansinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šie argumentai tiesiogiai nėra susiję su pirkimo vykdymu neskelbiamų derybų būdu, nes dėl atsakovės rangovo finansinės padėties, sąlygojusios sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą, buvo organizuotas pirkimas skelbiamų derybų būdu, kuriame dalyvavo ir laimėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo. Atkreiptinas dėmesys, kad neskelbiamų derybų būdu buvo įsigyta tik dalis pirkimo objekto. Dėl bylos procesinės baigties

30169.

302Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniuose skunduose išdėstytais argumentais. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, paskirstymo

30370.

304Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

30571.

306Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ prašė priteisti 3 750 Eur sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ prašė priteisti 7 500 Eur sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir 4 840 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už apeliacinio skundo ir prašymo dėl bylos sustabdymo parengimą, ieškovė UAB „Swetrak prašė priteisti iš atsakovės ir trečiojo asmens 1 916,64 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinius skundus parengimą.

30772.

308Atmetus atsakovės ir trečiojo asmens apeliacinius skundus, jų sumokėti žyminiai mokesčiai ir patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti nėra atlyginamos, o trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra priteisiamos iš apeliantų lygiomis dalimis. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į rekomenduojamus civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžius, į Rekomendacijų 8.11 punktą (už atsiliepimą į apeliacinį skundą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 1,3 vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio), byloje pateiktus duomenis dėl patirtų išlaidų, atsiliepimo į apeliacinius skundus apimtį, daro išvadą, kad išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte nurodytų dydžių, todėl yra pagrįstos.

309Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

310Atmesti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ apeliacinius skundus ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

311Atsisakyti priimti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ apeliacinio skundo priedus: Nr. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 2018 m. spalio 26 d. pateiktus rašytinius įrodymus bei atsakovės paaiškinimus į trečiojo asmens pateiktus rašytinius įrodymus ir grąžinti juos pateikusiems asmenims.

312Priteisti ieškovei UAB „Swetrak“ (juridinio asmens kodas 110811148) iš atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ (juridinio asmens kodas 11005382) ir trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ (juridinio asmens kodas 300070820) 1 916,64 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti lygiomis dalimis, t. y. iš kiekvienos po 958,32 Eur.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Swetrak“ kreipėsi... 8. 2.... 9. Nurodė, kad Perkančiojo subjekto sprendimai pripažinti trečiojo asmens... 10. 2.1.... 11. Paaiškina, kad savo atitikčiai pagal Pirkimo sąlygų 4.1. kvalifikacijos... 12. 2.2.... 13. Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Pirkimo... 14. 2.3.... 15. Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių... 16. 3.... 17. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ su pareikštu ieškovės ieškiniu... 18. 4.... 19. Atsiliepime paaiškino, kad panaši į pirkimo objektą sutartis, priešingai... 20. 5.... 21. Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ 2018 m. birželio 14 d. kreipėsi į... 22. 6.... 23. Nurodė, kad 2018 m. balandžio 13 d. buvo informuotas, kad jo pasiūlymas buvo... 24. 7.... 25. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateiktu atsiliepimu su pareikštu... 26. 8.... 27. Nurodė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ įvykdė kelio remonto darbų... 28. 9.... 29. Ieškovė UAB „Swetrak“ su pareikštu trečiojo asmens ieškiniu nesutiko.... 30. 10.... 31. Atsiliepime nurodė, kad nagrinėjamo ginčo atveju nėra perkamos tapačios... 32. II.... 33. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 34. 11.... 35. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu ieškovės UAB... 36. Dėl ieškovės UAB „Swetrak“ ieškinio... 37. 12.... 38. Teismas nurodė, kad sutinka su ieškove, kad UAB „Skinest Baltija“... 39. 12.1.... 40. Dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ neatitikties tiekėjų... 41. 12.2.... 42. Dėl UAB „Skinest Baltija“ siūlomos prekės neatitikties Prekių... 43. Dėl trečiojo asmens ieškinio... 44. 13.... 45. Teismo vertinimu, bylos faktinė situacija sudarė pagrindą pripažinti, kad... 46. Teismas taip pat sprendė, kad nagrinėjamoje situacijoje viešųjų pirkimų... 47. III.... 48. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 49. 14.... 50. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 51. 14.1.... 52. Teismas neįvertino bylai reikšmingos aplinkybės, kad Techninėje... 53. 14.2.... 54. Tai, kad trečiojo asmens siūlomų pabėgių fizikiniai parametrai iš esmės... 55. 14.3.... 56. Tai, kad trečiojo asmens siūlomos prekės yra pritaikytos 1 520 mm. vėžės... 57. 14.4.... 58. Teismas neištyrė nei vieno atsakovės pateikto dokumento nei atskirai, nei... 59. 14.5.... 60. Nesutinka su teismo vertinimu dėl 2016 m. birželio 9 d. Osipovičių... 61. 14.6.... 62. Teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovė nekėlė reikalavimo dėl... 63. 14.7.... 64. 2016 m. birželio 9 d. Osipovičių geležinkelio kelio ruožo direktoriaus... 65. 14.8.... 66. Teismas nevertino 2015 m. birželio 9 d. Osipovičių geležinkelio kelio... 67. 14.9.... 68. Pabrėžia, kad Osipovičių geležinkelio kelio ruožo viršininkas yra... 69. 14.10.... 70. Teismas klaidingai nustatė, kad 2018 m. gegužės 31 d. rašte minima naujos... 71. 14.11.... 72. Teismas nevertino ir netyrė byloje 2018 m. birželio 11 d. UAB „Agvia“... 73. 14.12.... 74. Teismas visiškai nenagrinėjo ir netyrė aplinkybės, kad šių pabėgių... 75. 14.13.... 76. Teismas ieškovės ieškinį patenkino iš dalies, tačiau neaišku, kodėl... 77. 14.14.... 78. Pažymi, kad ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis... 79. 15.... 80. Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 81. 15.1.... 82. Trečiasis asmuo pirmosios instancijos teismui teikė prašymus dėl... 83. 15.2.... 84. Teismas padarė išvadą, kad ginčijama sutartimi įsigytas gelžbetoninių... 85. 15.3.... 86. Teismas atsisakė stabdyti bylą, motyvuodamas tuo, jog tai prieštarautų... 87. 15.4.... 88. Teismas neišreikalavo iš atsakovės dokumentų, susijusių su atsakovės... 89. 15.5.... 90. Įvertinus tai, kad byloje nėra nei vieno aplinkybes įrodančio dokumento –... 91. 15.6.... 92. Neužbaigusi pirkimo procedūrų, atsakovė neturėjo teisės vykdyti... 93. 15.7.... 94. Komisijos išvados, informacija apie jas telefonu ir 2018 m. birželio 6 d.... 95. 15.8.... 96. Nei KSPĮ 79 straipsnio nuostatų, nei aplinkybių atitikimo KSPĮ nuostatoms... 97. 15.9.... 98. Trečiojo asmens nuomone, atsakovės sprendimo vykdyti pirkimą neskelbiamų... 99. 15.10.... 100. Teismas neįvertino KSPĮ įstatymo nuostatos, kad nenumatytos aplinkybės,... 101. 15.11.... 102. Trečiasis asmuo, remdamasis NSUSOAĮ 13 straipsnio 1 dalimi, aiškina, kad... 103. 15.12.... 104. NSUSOAĮ įvardintos grėsmės yra kitai sandorio šaliai ar tretiesiems... 105. 15.13.... 106. Atkreipia dėmesį, kad priešingai nei viešai skelbto pirkimo atveju,... 107. 15.14.... 108. Vadovaujantis teismų praktika, aplinkybėmis ir sąlygomis, dėl kurių... 109. 15.15.... 110. Teismo nustatytos aplinkybės, kurios neva pagrindžia pirkimo vykdymą... 111. 15.16.... 112. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė prieštaringas aplinkybes,... 113. 15.17.... 114. Nesutinka su atsakovės ir teismo argumentais dalyje dėl Komisijos išvados ir... 115. Dėl ieškovės ieškinio... 116. 15.18.... 117. Teismas netenkino trečiojo asmens prašymo pripažinti bylos medžiagą vieša... 118. 15.19.... 119. Apeliantas nesutinka su tesimo pozicija dėl 2015 m. gegužės 3 d. rašto... 120. 15.20.... 121. Nesutinka, kad duomenų apie tiekėjo pasiūlytos prekės atitikimą pirkimo... 122. 15.21.... 123. Teismo vertinimas, kad tai, jog 2015 m. gegužės 3 d. raštas adresuotas ne... 124. Dėl procesinių prašymų... 125. 15.22.... 126. Savo prašymą išreikalauti atitinkamus įrodymus iš atsakovės trečiasis... 127. 15.23.... 128. Atsižvelgiant į prašomų išreikalauti dokumentų ir juose įtvirtintos... 129. 15.24.... 130. Įvertinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutarties... 131. 15.25.... 132. Teismui pripažinus, jog vien atsakovės statusas ir konfidencialios... 133. 15.26.... 134. Nei trečiojo asmens prašomi išreikalauti ieškovės pasiūlymo dokumentai,... 135. 15.27.... 136. Skundas nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme neabejotinai... 137. 15.28.... 138. Kartu su skundu trečiasis asmuo pateikė papildomus dokumentus, nurodydamas,... 139. 16.... 140. Ieškovė UAB „Swetrak“ atsiliepimu į atsakovės ir trečiojo asmens... 141. Dėl atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundo... 142. 16.1.... 143. Ieškovė nesutinka su atsakovės argumentais, esą tam, kad būtų pripažinta... 144. 16.2.... 145. Be to, atsakovės naujai (apeliaciniame skunde, t.y. jau po pasiūlymų... 146. 16.3.... 147. Ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog byloje... 148. 16.4.... 149. Pirmosios instancijos teismas, priešingai nei savo skunde teigia atsakovė,... 150. 16.5.... 151. Ieškovė sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės... 152. 16.6.... 153. Dėl iš esmės tų pačių priežasčių UAB „Swetrak“ nesutinka ir su UAB... 154. 16.7.... 155. UAB „Swetrak“ nuomone, pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai... 156. Dėl trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ skundo... 157. 16.8.... 158. Pažymi, jog UAB „Skinest Baltija“ ieškinys apskritai pareikštas... 159. 16.9.... 160. Trečiasis asmuo atkartoja savo ieškinio motyvus, tačiau kuo pasireiškė... 161. 16.10.... 162. UAB „Swetrak“ palaiko savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą... 163. 16.11.... 164. Trečiojo asmens argumentai, esą jam buvo apsunkintas įrodinėjimas dėl... 165. 16.12.... 166. Apelianto teiginiai apie tariamus dirbtinius atsakovo veiksmus, proteguojant... 167. 16.13.... 168. Lygiai taip pat nėra jokio procesinio pažeidimo, pirmosios instancijos... 169. 16.14.... 170. Nėra pagrindo stabdyti nagrinėjamą bylą, nes šiai bylai tai, ar trečiojo... 171. 17.... 172. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ atsiliepimu į trečiojo asmens... 173. 17.1.... 174. Nepagrįstai teigiama, kad teismas nevertino, kad pabėgių pirkimo vykdymui... 175. 17.2.... 176. Nurodo, kad pirkimais buvo perkami skirtingi pabėgių kiekiai. Po neskelbiamų... 177. 17.3.... 178. Trečiojo asmens reikalavimai dėl Komisijos išvados bei jos pagrindu priimto... 179. 17.4.... 180. Paaiškina, kad 2018 metų planuotiems kelio remonto darbams atsakovė tinkamai... 181. 17.5.... 182. Pažymi, kad geležinkelio ruožuose nustatyta daug kelio defektų, įskaitant... 183. 17.6.... 184. Trečiojo asmens prašymai dėl įrodymų išreikalavimo jau išspręsti... 185. 17.7.... 186. 2018 m. sausio 26 d. rangovas informavo apie itin sudėtingą finansinę... 187. 17.8.... 188. Perkančioji organizacija nustatytą patikros procedūrą inicijavo praktiškai... 189. 17.9.... 190. Vyriausybės nutarimas atsakovei, kaip ir visiems Lietuvoje fiziniams ir... 191. 17.10.... 192. Paneigtini trečiojo asmens teiginiai, kad pirkimo objektas – gelžbetoniniai... 193. 17.11.... 194. Neskelbiamų derybų techninėje specifikacijoje nebeliko reikalavimo pateikti... 195. Teisėjų kolegija... 196. IV.... 197. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 198. 18.... 199. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 200. 19.... 201. Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė... 202. 20.... 203. Ieškovė UAB „Swetrak“ kartu su atsiliepimu į trečiojo asmens... 204. 21.... 205. Trečiasis asmuo 2018 m. spalio 26 d. pateikė prašymą priimti papildomus... 206. 22.... 207. Vadovaujantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 208. 23.... 209. Teisėjų kolegija sprendžia, kad trečiojo asmens pateikti apeliacinio skundo... 210. 24.... 211. Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ apeliacinės instancijos teismo... 212. 25.... 213. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 214. 26.... 215. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo... 216. 27.... 217. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo stabdyti... 218. 28.... 219. Ieškovė UAB „Swetrak“ pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą... 220. 29.... 221. Apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus atsakovės AB „Lietuvos... 222. 30.... 223. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė AB “Lietuvos geležinkeliai”... 224. 31.... 225. Atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ skunde kvestionuoja teismo išvadas,... 226. 32.... 227. Trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ taip pat nesutinka su šia teismo... 228. 33.... 229. Pirkimo Techninės specifikacijos 3.1 punkte nurodyta, jog perkami išankstinio... 230. 34.... 231. Atsakovė 2018 m. vasario 14 d. raštu Nr. 2(VPK)-170 tiekėjams pateikė... 232. 35.... 233. Pirkime trečiasis asmuo UAB „Skinest Baltija“ pasiūlė Baltarusijos... 234. 36.... 235. Atsakovė skunde nurodo, kad nesutinka, jog pateiktas 2015 m. birželio 9 d.... 236. 37.... 237. Minimame 2015 m. birželio 9 d. Rašte, adresuotame Osipovičių... 238. 38.... 239. Atsakovė skunde nurodo, kad teismas nevertino 2015 m. birželio 9 d. rašto ir... 240. 39.... 241. Atsakovė nurodo, kad teismas sprendime netyrė ir nevertino byloje pateikto... 242. 40.... 243. Atsakovė skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas taip pat neįvertino... 244. 41.... 245. Trečiojo asmens argumentai taip pat nesudaro pagrindo į bylą pateiktų... 246. 42.... 247. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 248. 43.... 249. Nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovės pateikti į... 250. Dėl ginčijamu sprendimu paskirstytų bylinėjimosi išlaidų... 251. 44.... 252. Atsakovė skunde kvestionuoja pirmosios instancijos teismo bylinėjimosi... 253. 45.... 254. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nustatė, kad ieškovė... 255. 46.... 256. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė panaikinti atsakovės akcinės bendrovės... 257. 47.... 258. Teisėjų kolegija sutinka su atsakove, jog, vertinant ieškovės pareikštų... 259. 48.... 260. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė dėl to paties pirkimo objekto I... 261. 49.... 262. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė 2018 m. balandžio 23 d.... 263. 50.... 264. Trečiasis asmuo skundu kvestionuoja teismo sprendimą atsisakyti pripažinti... 265. 51.... 266. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. lapkričio 22 d. nutartimi, įvertinęs... 267. 52.... 268. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Lietuvos apeliaciniam teismui reikalaujamus... 269. 53.... 270. Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad atsakovė, neužbaigusi Pirkimo... 271. 54.... 272. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad trečiojo asmens pozicija, jog... 273. 55.... 274. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog trečiasis asmuo neįrodė,... 275. 56.... 276. Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad atsakovės sprendimo vykdyti pirkimą... 277. 57.... 278. PAVETPPSPSĮ 79 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad prekės, paslaugos... 279. 58.... 280. Pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką... 281. 59.... 282. Įvertinus nutarties 55 ir 56 punktuose išdėstytą teisės normą ir Europos... 283. 60.... 284. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad aplinkybės, dėl kurių buvo... 285. 61.... 286. Trečiojo asmens teigimu, pabėgių pirkimui nebuvo skubos, nes pirminis... 287. 62.... 288. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė 2018 m. vasario 4 d. paskelbė apie... 289. 63.... 290. Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad atsakovė pati ėmėsi kurti situaciją ir... 291. 64.... 292. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie trečiojo asmens skundo argumentai yra... 293. 65.... 294. Trečiasis asmuo skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nustatytos... 295. 66.... 296. Teisėjų kolegija vertina, kad nėra pagrindo vadovautis trečiojo asmens... 297. 67.... 298. Nagrinėjamu atveju nenumatyta aplinkybe, dėl kurios pirkimą buvo būtina... 299. 68.... 300. Skunde trečiasis asmuo taip pat nurodo, kad nėra pagrindo vertinti, kaip... 301. 69.... 302. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 303. 70.... 304. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 305. 71.... 306. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė AB „Lietuvos geležinkeliai“... 307. 72.... 308. Atmetus atsakovės ir trečiojo asmens apeliacinius skundus, jų sumokėti... 309. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 310. Atmesti atsakovės AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir trečiojo asmens UAB... 311. Atsisakyti priimti trečiojo asmens UAB „Skinest Baltija“ apeliacinio... 312. Priteisti ieškovei UAB „Swetrak“ (juridinio asmens kodas 110811148) iš...