Byla e2-2815-545/2016
Dėl 2000 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisimo,-

12016 m. 02 mėn. 08 d.

2Civilinė byla Nr. 2-2815-545/2016

3Teisminio proceso Nr. 2-68-3-39105-2015-5

4Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5; 2.5.10.2; 2.5.10.5.2.; 3.1.7.5.; 3.1.7.1.5.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

6sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

7dalyvaujant ieškovo BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto administratorius UAB „ADMIVIRA“, atstovams V. V., A. J.

8atsakovui S. L.

9teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto administratorius UAB „ADMIVIRA“ ieškinį atsakovui S. L. dėl 2000 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisimo,-

Nustatė

10ieškovo BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“, į.k. 302492941, bankroto administratorius UAB „ADMIVIRA“, į.k. 302675832, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovo S. L. a.k. ( - ) 2000 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 45 Eur žyminio mokesčio.

11Ieškovas reikalavimą grindžia šiomis aplinkybėmis: Vilniaus apygardos teismas 2015-03-04 nutartimi civ.byloje Nr. B2-1404-619/2015 iškėlė UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto bylą, o įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „ADMIVIRA“.

12Atsakovas S. L. ėjo UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ vadovo pareigas nuo 2010-03-25 d. iki 2015-03-23 d., tačiau pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei neįvykdė, o į teismą su pareiškimu iškelti UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto bylą kreipėsi vienas iš kreditorių- UAB „Vienos kava“.

13Įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 10 str. 11 p. numatė, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (sie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) administratoriui atsako solidariai.

14Be to, LR ĮBĮ 36 str. 3 d. numato, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmones auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintas išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamas išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiktos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veikiai mokamą atlyginimo dalį.

15Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-07-24 d. nutartimi buvo patvirtintos administravimo išlaidos remiantis LR IBĮ 13 str. 2 d. 3 p.- 2000 Eur, todėl tokio dydžio žalą kaip negautą pajamų dalį, ieškovui turėtų atlyginti atsakovas.

16Atsakovas S. L. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (b.l. 4-7).

17Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį (b.l. 4-7) bei teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad LR įmonių bankroto įstatymo 36 str. 1 d. įtvirtinta, kad įmonės bankroto administravimo išlaidos mokamos iš įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos gali būti apmokamos asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, lėšomis, kaip nurodyta šio įstatymo 10 str. 10 d. 1 p., arba iš administratoriaus lėšų, kaip nurodyta šio įstatymo 10 str. 10 d. 2 p. Akivaizdžiai matyti, kad pirmiausiai įmonės bankroto administravimo išlaidos yra mokamos iš įmonės lėšų, o šių esant nepakankamai – iš asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas šioje situacijoje nėra nei bankrutuojanti įmonė, nei asmuo pateikęs prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, taigi, atsakovas nėra tas subjektas, kuris privalo apmokėti bankroto administravimo išlaidas.

18Be to, ieškovas reikalauja 2000 Eur žalos atlyginimo, tačiau nepateikia jokių duomenų, kurie galėtų įrodyti, jog prašoma atlyginti žala buvo iš tiesų patirta ir buvo patirta būtent dėl atsakovo kaltės. Ieškovas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-07-24 d. nutartimi buvo nustatyta 2000 Eur administravimo išlaidų sumą, tačiau tai nėra ir negali būti žala, kurią patyrė ieškovas. Ieškovas nenurodė, kokia įmonės bankroto administravimo išlaidų suma buvo padengta pačios įmonės turimomis piniginėmis išlaidomis, kreditoriniais reikalavimais ir pan., taip pat, ieškovas nepateikia jokių duomenų, kokią įmonės bankroto administravimo išlaidų sumą padengė ir asmuo pateikęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo - UAB „Vienos kava".

19Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo ir jos vadovas gali būti asmeniškai atsakingas už bendrovės atliekamus veiksmus tik išimtiniais, įstatyme nustatytais atvejais. Neegzistuojant tokiai galimybei įvairių bendrovių vadovai negalėtų tinkamai vykdyti komercinės veiklos, kuri betarpiškai susijusi ir su įvairių verslo sprendimų rizikingumu. Tai aktualu ir šioje situacijoje, nes bankroto administravimo išlaidas visų pirma turi išsiieškoti iš pačios bankrutuojančios įmonės lėšų, jos turimų kreditorinių reikalavimų, priešingu atveju, reikalaujant neva patirtos žalos atlyginimo iš bankrutuojančios įmonės savininko, gaunama situacija, kuomet bankrutuojančios įmonės savininkas ar direktorius tampa atsakingas dėl bankroto administratoriaus neveikimo ar negebėjimo tinkamai vykdyti savo funkcijas.

20UAB „Verslo vystymo grupė" nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos nuo pat 2011 m. vasario mėnesio, t.y. daugiau nei ketverius metus. LR CK 2.70 str. įtvirtinti pagrindai, kuriems egzistuojant juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva gali likviduoti juridinį asmenį. Tarp minėtų pagrindų yra ir tokie kaip: juridinis asmuo nepateikė šio kodekso 2.66 str. 4 d. nustatytų dokumentų per dvylika mėnesių nuo šiame kodekse ar kituose įstatymuose nustatytų šių dokumentų pateikimo juridinių asmenų registrui terminų pabaigos; juridinis asmuo per penkerius metus neatnaujino savo duomenų juridinių asmenų registre ir yra pagrindas manyti, kad šis juridinis asmuo jokios veiklos nevykdo. Minėti LR CK 2.66 str. 4 d. įtvirtinti dokumentai yra juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita, kuri yra pateikiama kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. UAB „Verslo vystymo grupė" jau daugiau nei ketverius metus nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos - praktiškai ji nevykdė visiškai jokios veiklos ir neatlikinėjo jokių veiksmų - tiesiog egzistavo, taigi akivaizdu, kad ketverius metus UAB „Verslo vystymo grupė" neteikė jokių finansinių ataskaitų ar kitų finansinių dokumentų, nurodytų LR CK 2.66 str. 4 d. Taip pat, nors ir nepraėjo penkerių metų laikotarpis, tačiau ketverius metus nebuvo atnaujinami jokie duomenys juridinių asmenų registre, taigi juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo žinoma ir turėjo būti akivaizdu, kad UAB „Verslo vystymo grupė“ yra jokios veiklos nevykdantis juridinis asmuo, kurį derėtų likviduoti.

21LR CK 2.70 str. 2 d. įtvirtinta, kad esant bent vienai anksčiau išvardintai aplinkybei, juridinių asmenų registro tvarkytojas turi išsiųsti pranešimą apie numatomą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, tačiau tai padaryta nebuvo ir UAB „Verslo vystymo grupė" niekuomet negavo jokio pranešimo. Po tokio pranešimo gavimo per tris mėnesius nepateikus reikiamų dokumentų juridinių asmenų registro tvarkytojui, šis priima sprendimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimo procedūrą. Matyti, kad juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamai vykdant savo pareigas UAB „Verslo vystymo grupė" jau iki prašymo pradėti bankroto bylą, būtų buvusi pradėta likvidavimo procedūra ir ieškovas nebūtų patyręs žalos, kurią pasak jo -patyrė. Atsakovą ir UAB „Verslo vystymo grupė" siejo fiduciariniai įmonės ir jos vadovo santykiai, kurių pagrindu atsakovas galėjo turėti pagrįstą lūkestį, kad ateityje įmonė atnaujins savo veiklą ir vien dėl šios priežasties nesiekė pradėti bankroto bylos. Siekiant išvengti ženkliai pažeisti UAB „Verslo vystymo grupė" kreditorių reikalavimus, likvidavimo procedūrą turėjo inicijuoti juridinių asmenų registro tvarkytojas, tačiau šios savo pareigos neįvykdė. Neįvykdyta buvo ir pareiga pranešti juridiniam asmeniui apie ketinimą inicijuoti jo likvidavimo procesą.

22Be to, siekiant įrodyti asmens civilinę atsakomybę, reikia įrodyti ir jai būtinus požymius: neteisėtus veiksmus, asmens kaltę, žalą, nuostolius ar kitokius neigiamus padarinius, o taip pat ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų asmens veiksmų ir kilusių neigiamų padarinių. Atsakovo nuomone, ieškovas savo ieškinyje nenurodė ir nesiekė įrodyti jo civilinės atsakomybės sąlygų.

23Taip pat, ieškovas visiškai nedetalizuoja, kokią žalą ir kaip ją patyrė, taip pat nenurodo ir privalomų požymių, kurie yra būtini norint asmeniui taikyti civilinę atsakomybę.

24Ieškinys tenkintinas visiškai.

25Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-03-04 nutartimi civ.byloje Nr. B2-1404-619/2015 iškėlė UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto bylą, o įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „ADMIVIRA“. Teismo nutartis įsiteisėjusi.

26Vilniaus apygardos teismas 2015-07-24 nutartimi civ.byloje Nr. B2-1404-619/2015 buvo nutarta pripažinti UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir nustatyti supaprastinto bankroto proceso trukmę iki 2015-11-30 d., patvirtinti bendrą 2000 Eur dydžio BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ administravimo išlaidų sąmatą visam supaprastinto bankroto procesui. LR ĮBĮ 10 str. 10 d. nustatyta, kad teismas padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Taigi, 2000 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam supaprastinto bankroto procesui nustatė teismas, nes įmonės turto buvo nepakanka administravimo išlaidoms sumokėti, todėl atsakovo teiginys, kad žalos dydis neįrodytas, atmestinas.

27Pažymėtina, kad BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto administratorius UAB „ADMIVIRA“ prašė apygardos teismo nustatyti 5300 Eur administravimo išlaidų sąmatą, tačiau teismas nutarė šį bankroto administratoriaus prašymą tenkinti dalinai ir patvirtinti 2000 Eur dydžio sumą. Teismo nutartis yra įsiteisėjusi.

28Valstybės įmonės „Registro centras“ duomenimis atsakovas S. L. a.k. ( - ) buvo UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ vadovu nuo 2010-03-25 d. iki 2015-03-23 d., o, be to, pagal Akcininkų sąrašą jam su E. Č. a.k( - ) kiekvienam priklausė po 500 vnt. paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurių vienos akcijos nominali vertė 10 Lt. Taigi, atsakovas nagrinėjamoje byloje yra tinkamas atsakovas.

29Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo ( fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.).

30Pažymėtina, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. būtent bendrovės vadovui priskirtina pareiga saugoti bendrovės turtą ir tinkamai organizuoti kasdieninę veiklą.

31Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, vadovautis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str. 1 d.). LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 str.3 d.) (LAT 2004-02-18 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-124/2004).

32Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (LAT 2011-05-05 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2011).

33Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, o nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, ieškovas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų (LR CPK 178 str.).

34Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą (LR ĮBĮ 10 str. 11 p.) prisiėmęs riziką administratorius, kuris administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) administratoriui atsako solidariai. Kaip nustatyta byloje, pareiškimą dėl UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto bylos iškėlimo pateikė vienas iš šios bendrovės kreditorių –UAB „Vienos kava“ , o ne vadovas S. L., todėl laikytina, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad pastarasis nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“, t.y. netinkamai vykdė CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, todėl jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Be to, nors atsakovas ir nurodė, kad UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ nevykdė jokios ūkinės komercinės veiklos nuo 2011 metų vasario mėnesio, tačiau pareigą likviduoti bendrovę, laikantis nustatytu įstatymų procedūrų, priskyrė pirmiausiai ne sau, kaip vadovui, o juridinių asmenų registro tvarkytojui, su kuo teismas nesutinka.

35LR ĮBĮ 36 str. 3 d. numato, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmones auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintas išlaidos. Prie bankroto administravimo išlaidų negali būti priskiriamas išlaidos, susijusios su ūkine komercine veikla, išskyrus iš ūkinės komercinės veiktos gaunamų pajamų administratoriui už vadovavimą ūkinei komercinei veikiai mokamą atlyginimo dalį. Tokiu būdu, administravimo išlaidos ir administratoriaus teisė gauti atlyginimą, kuris yra administravimo išlaidų sudėtinė dalis (ĮBĮ 36 str. 3 d.), atsiranda nuo bankroto bylos iškėlimo.

36Byloje nustatyta ir neginčijama tai, kad tarp atsakovo S. L., kaip įmonės vadovo, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo. Konstatuotina, kad atsakovas yra atsakingas už tai, kad įmonė negali sumokėti administratoriui administravimo išlaidų, todėl ieškovo administravimo išlaidas turi atlyginti bendrovės vadovas S. L..

37Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už pavedimo sutarties vykdymą. Bankroto byloje patvirtinta 2000 Eur administravimo išlaidų suma, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką laikoma įmonės vadovo padarytos žalos dydžiu. Ieškovo prašomą priteisti žalą sudaro suma – 2000 Eur, kurios, realizavus bankrutavusios įmonės turtą, neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, todėl administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto, savo esme yra įmonės nuostoliai. Kreditoriams, šiuo atveju – administratoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos.

38Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą, todėl ieškovo administravimo išlaidas turi atlyginti bendrovės vadovas atsakovas S. L.. Tokios praktikos laikomasi ir teismo praktikoje (pvz. Šiaulių apygardos teismo 2015-05-07 d. nutartis civ.byloje Nr. 2A-431-569/2015).

39Nesutiktina su atsakovo teiginiais, kad administravimo išlaidas įmonės bankroto administratoriui turi sumokėti pirmiausia bankrutavusi įmonė (UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“) iš turimo turto ar lėšų, nes, kaip jau nustatyta byloje, BUAB„VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ pakankami turto ar lėšų administravimo lėšoms sumokėti neturėjo, tai buvo konstatuota ir Vilniaus apygardos teismo 2015-07-24 nutartyje civ.byloje Nr. B2-1404-619/2015, bankroto byla dėl šios priežastie buvo nagrinėjama supaprastinta tvarka, nesant turto, taip pat, atsakovui, kaip įmonės vadovui, buvo gerai žinoma, kad bankrutavusi įmonė nuo 2010 metų buvo nemoki. Atsakovas nurodė, kad administravimo išlaidas turi sumokėti bankroto administratorius (UAB ADMIVIRA“) ar asmuo, pateikęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (UAB“ Vienos kava“ )

40LR ĮBĮ 36 str. 1 d. numato, kad kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, jos gali būti apmokamos asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, lėšomis, kaip nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 1 punkte, arba iš administratoriaus lėšų, kaip nurodyta šio įstatymo 10 straipsnio 10 dalies 2 punkte. Kai neribotos civilinės atsakomybės įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka bankroto administravimo išlaidoms apmokėti, administratoriaus patirtos administravimo išlaidos taip pat apmokamos iš įmonės savininko (savininkų) parduoto turto, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, į kurį šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti nukreiptas išieškojimas, kai šis turtas yra parduotas įsiteisėjus šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nurodytai teismo nutarčiai. Taigi, nurodyta įstatymo norma neeliminuoja atsakovo, kaip bankrutavusios įmonės vadovo, pareigos apmokėti administravimo išlaidas bankroto administratoriui. Be to, teismas atsižvelgia į tai, kad nelogiška įmonės bankroto administratoriui išsimokėti administravimo išlaidas pačiam sau už atliktas paslaugas administruojant UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto procedūras.

41Vilniaus apygardos teismas 2015-03-04 nutartimi civ.byloje Nr. B2-1404-619/2015 buvo iškelta atsakovui UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“, j.a.k. 302492941, buveinės adresas Užutėkio g. 28-7, Vilnius, bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskirta UAB „ADMIRIRA“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA148). Į teismą kreipėsi ieškovo BUAB „Vienos kava“ bankroto administratorius UAB „Bankroto administravimo kontora“ su pareiškimu prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „ADMIVIRA“.

42Taigi, priskirti administravimo išlaidas mokėti pareiškėjui- bankrutavusiai įmonei BUAB „Vienos kava“, kuri yra ir UAB „Verslo vystymo grupė“ kreditorius, nėra logiška, todėl Vilniaus apygardos teismas 2015-03-04 nutartimi civ.byloje Nr. B2-1404-619/2015 LR ĮBĮ 10 str. 10 d. 1 p. pagrindu teismas ir nesiūlė asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 25 MMA dydžio sumos, kuri turėjo būti naudojama teisėjo, nagrinėjančio bankroto bylą, nurodymu teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.

43Be kitko, teismas šioje nutartyje nurodė, kad atsakovas UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ neturi nekilnojamojo turto, o Sodros 2015-03-04 duomenimis įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. Atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 1385,31 EUR, Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis atsakovo deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma yra 528,15 EUR. Taigi, nėra realių duomenų apie atsakovo turimą turtą, jo mastą ir vertę, nėra žinomi visi įmonės pradelsti įsiskolinimai kreditoriams, tačiau, atsižvelgiant į aukščiau nustatytų aplinkybių visumą, teismo vertinimu, yra pagrindas spręsti, kad atsakovas UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ yra nemokus ir nėra pagrindo tikėtis, kad atsakovas bus pajėgus kokiu tai būdu atstatyti savo mokumą ir atsiskaityti su įmonės kreditoriais, nes byloje nėra jokių duomenų, kad įmonė užsiima ūkine-komercine veikla. Esant šioms aplinkybėms bei teismo sprendime išdėstytais motyvais, teismas sprendžia, kad ieškinys yra tenkintinas ieškovo nurodytais pagrindais.

44Paminėti teismo sprendime atsakovo veiksmai (atsisakymas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei) vertintini kaip neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str.), dėl kurių atsirado 2000 Eur žala, t.y. administravimo išlaidos bankroto administratoriui (LR CK 6.246 str.). Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (LR CK 6.248 str. 3 p.). Atsiradusi 2000 Eur žala yra laikoma atsakovo veiksmų/neveikimo rezultatu (LR CK 6.247 str.). Priežastinio ryšio nustatymo ypatumas neveikimo atveju yra tas, jog priežastinis ryšys yra, jeigu asmuo turėjo pareigą ką nors atlikti, kokiu nors būdu veikti, tačiau neveikė, ir toks, neadekvatus susiklosčiusiai faktinei situacijai, jo elgesys pakankamai prisidėjo prie atsiradimo, tiesiogiai sukeldamas žalingus padarinius arba sukurdamas sąlygas tokiems padariniams atsirasti. Priežastinio ryšio tarp neteisėtos veikos ir atsiradusių nuostolių faktui įrodyti būtina nustatyti, kad atsakovas turėjo teisinę pareigą; ją atsakovas pažeidė; šiuo pažeidimu padarė įmonei ir jos kreditoriams žalą (LAT 2010-02-26 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-91 /2010).

45Taigi, atsakovo veiksmuose yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, ieškovo reikalavimas priteisti 2000 Eur žalos atlyginimą iš atsakovo yra tenkintinas visiškai.

46CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovo buvo priteista 5 proc. metinių palūkanų nuo 2000 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-11-10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

47Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl valstybei iš atsakovo buvo priteistina 45 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 str.1 d.), o ieškovo sumokėtas 45 Eur žyminis mokestis jam grąžintinas (LR CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

48Lietuvos CPK 87 str. 3 d. numato, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi.

49Kitų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų ieškovas teismui nepateikė.

50Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 2,64 Eur ir iš atsakovo į valstybės pajamas nepriteistinos, nes nesudaro 3 Eur . CPK 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo pakeitime Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2015-01-01) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai.

51Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, teismas, -

Nutarė

52ieškinį patenkinti visiškai.

53Priteisti iš atsakovo S. L. a.k. ( - ) 2000 Eur (du tūkstančius Eur) žalos atlyginimo, 5 proc. metinių palūkanų nuo 2000 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-11-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ į.k. 302492941, atstovaujamam bankroto administratorius UAB „ADMIVIRA“ į.k. 302675832, naudai.

54Grąžinti BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ į.k. 302492941, atstovaujamam bankroto administratorius UAB „ADMIVIRA“ į.k. 302675832, 45 Eur (keturiasdešimt penkis Eur) žyminio mokesčio.

55Priteisti iš atsakovo S. L. a.k. ( - ) 45 Eur (keturiasdešimt penkis Eur) žyminio mokesčio į valstybės pajamas. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

56Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2016 m. 02 mėn. 08 d.... 2. Civilinė byla Nr. 2-2815-545/2016... 3. Teisminio proceso Nr. 2-68-3-39105-2015-5... 4. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5;... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 6. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 7. dalyvaujant ieškovo BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto administratorius... 8. atsakovui S. L.... 9. teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „VERSLO... 10. ieškovo BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“, į.k. 302492941, bankroto... 11. Ieškovas reikalavimą grindžia šiomis aplinkybėmis: Vilniaus apygardos... 12. Atsakovas S. L. ėjo UAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ vadovo pareigas nuo... 13. Įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 10 str. 11 p. numatė, kad... 14. Be to, LR ĮBĮ 36 str. 3 d. numato, kad bankroto administravimo išlaidas... 15. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-07-24 d. nutartimi buvo... 16. Atsakovas S. L. a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 17. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į... 18. Be to, ieškovas reikalauja 2000 Eur žalos atlyginimo, tačiau nepateikia... 19. Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo... 20. UAB „Verslo vystymo grupė" nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos nuo... 21. LR CK 2.70 str. 2 d. įtvirtinta, kad esant bent vienai anksčiau išvardintai... 22. Be to, siekiant įrodyti asmens civilinę atsakomybę, reikia įrodyti ir jai... 23. Taip pat, ieškovas visiškai nedetalizuoja, kokią žalą ir kaip ją patyrė,... 24. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 25. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas... 26. Vilniaus apygardos teismas 2015-07-24 nutartimi civ.byloje Nr. B2-1404-619/2015... 27. Pažymėtina, kad BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ bankroto administratorius... 28. Valstybės įmonės „Registro centras“ duomenimis atsakovas S. L. a.k. ( -... 29. Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio... 30. Pažymėtina, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. būtent bendrovės... 31. Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai... 32. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 33. Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 34. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą (LR ĮBĮ 10 str. 11 p.) prisiėmęs... 35. LR ĮBĮ 36 str. 3 d. numato, kad bankroto administravimo išlaidas sudaro... 36. Byloje nustatyta ir neginčijama tai, kad tarp atsakovo S. L., kaip įmonės... 37. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė... 38. Administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti... 39. Nesutiktina su atsakovo teiginiais, kad administravimo išlaidas įmonės... 40. LR ĮBĮ 36 str. 1 d. numato, kad kai įmonė neturi lėšų arba jų nepakanka... 41. Vilniaus apygardos teismas 2015-03-04 nutartimi civ.byloje Nr. B2-1404-619/2015... 42. Taigi, priskirti administravimo išlaidas mokėti pareiškėjui- bankrutavusiai... 43. Be kitko, teismas šioje nutartyje nurodė, kad atsakovas UAB „VERSLO VYSTYMO... 44. Paminėti teismo sprendime atsakovo veiksmai (atsisakymas kreiptis į teismą... 45. Taigi, atsakovo veiksmuose yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, ieškovo... 46. CK 6.210 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę... 47. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 48. Lietuvos CPK 87 str. 3 d. numato, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė... 49. Kitų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų ieškovas teismui... 50. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 2,64 Eur ir... 51. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, teismas, -... 52. ieškinį patenkinti visiškai.... 53. Priteisti iš atsakovo S. L. a.k. ( - ) 2000 Eur (du tūkstančius Eur) žalos... 54. Grąžinti BUAB „VERSLO VYSTYMO GRUPĖ“ į.k. 302492941, atstovaujamam... 55. Priteisti iš atsakovo S. L. a.k. ( - ) 45 Eur (keturiasdešimt penkis Eur)... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...