Byla II-8-344/2016
Dėl Administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nutarimu paskirtos nuobaudos panaikinimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. R7-2393

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Gailienė,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Juškuvienei,

3dalyvaujant pareiškėjui S. M.,

4teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo S. M. skundą dėl Administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nutarimu paskirtos nuobaudos panaikinimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. R7-2393.

5Teismas n u s t a t ė:

6Mažeikių rajono apylinkės teisme 2016 m. liepos 1 d. gautas pareiškėjo S. M. skundas dėl Administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimu paskirtos 57,00 Eur baudos, paskirtos už administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 188 straipsnyje, padarymą panaikinimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. R7-2393.

7Skunde pareiškėjas nurodė, kad jis buvo nubaustas nepagrįstai, šis nutarimas yra vienašališkas, neteisėtas ir naikintinas. Jis dirba motinos žemę, jokio servitutinio kelio nesuarė, neperkasė ir neužtvėrė, nes toks kelias mamai priklausančiuose dokumentuose nepažymėtas. Kaimyne Z. J. neteisėtai pasidarė servitutinį kelią per jo motinai priklausantį žemės sklypą, taip sumažindama jai priklausantį žemės sklypo plotą. Servituto nustatymui nei jis, nei mama jokio sutikimo nedavė, Z. J. tyčia sugalvojo pasidaryti kelią per melioracijos griovį, stengiasi savavališkai užgrobti jiems priklausančią žemę. Jo atlikti darbai yra teisėti, todėl jis negali už tai būti baudžiamas. Prašė Z. J. 2000 metų ir 2010 metų žemės pirkimo-pardavimo sutartis panaikinti ir pripažinti negaliojančiomis, nes jokio sutikimo nedavė, kaip gretimų sklypų savininkas.

8Teismo posėdyje S. M. paaiškino, kad jam žinoma, kad jo motinai priklausančiame žemės sklype teismo sprendimu nustatytas servitutas, teismui patenkinus kaimynės Z. J. reikalavimus, kad galėtų važiuoti per jų žemes. Minėtą žemės sklypą jis suarė dėl to, kad tai jiems priklausanti žemė ir servitutas nustatytas neteisėtai. Jam padaryta didžiulė žala, atimta apie 1 ha žemės, tačiau ši žala nekompensuota. Kaimynė savavaliauja, tyčia kenkia, nors gali važiuoti senuoju keliu. Palaikė prašymą panaikinti paskirtą piniginę baudą, nes jis neatliko jokių neteisėtų veiksmų.

9Pareiškėjo S. M. skundas atmestinas.

10Administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarnybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. AN-8 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. R7-2393 pareiškėjas S. M. nubaustas 57 Eur administracine bauda pagal ATPK 188 straipsnį už tai, kad jis nuo 2016 m. balandžio 28 d. iki 2016 m. gegužės 2 d. savavališkai manydamas, kad jo tokie veiksmai teisėti, suarė sklypą, kuriuo driekiasi servitutinis kelias, jį perkasė ir sukalė medinį užtvarą, taip užtverdamas ir užkirsdamas galimybę juo teisėtai naudotis kitiems asmenims (43-45 b. l.).

11Bylos medžiaga nustatyta, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-103-721/2014, Z. J. nustatytas 0,51 ha ploto, 0,85 km ilgio ir 6 m kelio juostos pločio kelio servitutas – teisė važiuoti žemės ūkio technikai, kitoms transporto priemonėms per žemės sklypus, kadastro Nr. ( - ); kadastro Nr. ( - ); kadastro Nr. ( - ); kadastro Nr. ( - ), esančius ( - ), iki žemės sklypo kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), pagal Telšių apskrities viršininko administracijos 2006 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. P1-Ž-276 patvirtintą projektą (plane pažymėto III-88-6 „S“) ruože nuo Laižuvos-Viekšnių kelio (16-19 b. l.). Šiaulių apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartimi Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas paliktas nepakeistas (20-21 b. l.).

12Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas suarė žemės sklypo plotą, kuriam teismo sprendimu nustatytas servitutas, taip savavališkai, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos, vykdydamas savo tariamą teisę, ginčijamą kito asmens, tačiau nepadarydamas esminės žalos piliečių teisėms ar teisėtiems interesams.

13Kaip žinia, teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisių teisminio gynimo stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai).

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (2014 m. spalio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-448/2014, 2014 m. vasario 21 d. nutartis Nr. 3K-3-50/2014; 2013 m. lapkričio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-608/2013; kt.) nurodoma, jog teismo sprendimo privalomumas yra esminė teisingumo vykdymo prielaida. Tai reiškia, kad tai, kas nuspręsta teismo, yra privaloma visiems teisės subjektams ir turi būti vykdoma, įsiteisėjusio teismo sprendimo teisingumas negali būti kvestionuojamas kitaip negu instancine tvarka. Konkretaus asmens atžvilgiu priimto teismo sprendimo vykdymą garantuoja valstybė (Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas). Mažeikių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas įsiteisėjo, todėl sprendimas yra teisėtas ir jo vykdymas yra privalomas.

15Pareiškėjas S. M. neneigė, kad jis suarė servitutinį kelią, tačiau jo nuomone, paskirta 57 Eur nuobauda yra neteisėta, nes jo veiksmuose nėra jokio pažeidimo, žemė priklauso jo motinai ir per žemės sklypą kiti asmenys negali važiuoti be jo sutikimo. Šie pareiškėjo skundo argumentai yra visiškai nepagrįsti, todėl atmestini. Iš bylos medžiagos matyti, kad dėl tokios pačios veikos pareiškėjas S. M. pagal ATPK 188 straipsnį nubaustas net keturis kartus (13-15 b. l.).

16Pareiškėjas prašė Z. J. 2000 metų ir 2010 metų žemės pirkimo-pardavimo sutartis panaikinti ir pripažinti negaliojančiomis, tačiau šis pareiškėjo prašymas yra nesusijęs su skundu dėl administracinės nuobaudos panaikinimo, todėl nenagrinėtinas.

17Įvertindamas byloje esančius įrodymus, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti Administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą, kuriuo pareiškėjui S. M. paskirta 57 Eur bauda. Teismas konstatuoja, jog byloje esantys įrodymai pagrindžia padaryto administracinio teisės pažeidimo aplinkybes, teismo sprendimu nustatytas servitutinis kelias buvo suartas, to neneigė pats pareiškėjas, tai matyti iš bylos medžiagos, joje esančių fotonuotraukų, todėl teismas pripažįsta, kad administracinė nuobauda paskirta pagrįstai ir teisėtai. Pareiškėjo S. M. skundas pagrįstas deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, jo nenoru vykdyti įsiteisėjusio teismo sprendimo, todėl Administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarnybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. AN-8 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. R7-2393 paliktinas nepakeistas ir skundas netenkintinas (ATPK 302 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 300, 301 straipsniais, 302 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4-6 dalimis, 3022 straipsniu, 3024 straipsniu,

Nutarė

19Administracinės komisijos prie Mažeikių rajono savivaldybės tarnybos 2016 m. birželio 7 d. nutarimą Nr. AN-8 administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. R7-2393, kuriuo S. M. paskirta 57 Eur bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 188 straipsnyje padarymą, palikti nepakeistą ir skundo netenkinti.

20Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai