Byla B2-5235-881/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, dalyvaujant pareiškėjo atstovams R. L., advokatui V. B., atsakovo BUAB ,,SIV projektai“ administratoriaus įgaliotam asmeniui G. U.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB ,,Schage Real Estate“ (buvęs pavadinimas UAB ,,Sektor Real Estate“) finansinio reikalavimo tvirtinimo BUAB ,,SIV projektai“ bankroto byloje klausimą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „SIV projektai“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Geraldis“, 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

4UAB ,,Schage Real Estate“ kreipėsi į bankrutuojančios UAB „SIV projektai“ administratorių su prašymu patvirtinti 78 197,41 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB ,,SIV projektai“ bankroto byloje. Nurodė, kad 2010 m. gegužės 17 d. su atsakovu sudarė projektavimo sutartį Nr. 1007-D002, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti visus projektavimo sutartyje numatytus darbus, susijusius su objektu, esančiu ( - ), o UAB ,,Schage Real Estate“ (buvęs pavadinimas UAB ,,Sektor Real Estate“) įsipareigojo sumokėti ir sumokėjo visą sutarties kainą – 270 000 Lt. Kreditoriaus užsakymu, UAB ,,Statybos projektų ekspertizės centras“ atliko atsakovo pagal projektavimo sutartį parengto techninio projekto ekspertizę ir surašė 2011 m. lapkričio 28 d. projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. 51516 (11)/2011, kuriame pateikė ekspertizės išvadą, kad statybos techninis projektas neatitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimų, todėl projekto negalima tvirtinti. Atsižvelgdami į projekto ekspertizės išvadas, atsakovas ir kreditorius sudarė 2012 m. rugpjūčio 31 d. papildomą susitarimą Nr. 1 dėl projektavimo sutarties papildymo ir pakeitimo, kuriuo atsakovui buvo suteiktas papildomas terminas iki 2013 m. balandžio 12 d. galutinai ir tinkamai įvykdyti darbus pagal projektavimo sutartį (tame tarpe parengti bei suderinti techninį projektą bei gauti statybos leidimą), taip pa šalys susitarė dėl papildomų darbų, kurie atliekami atskirai nustatytais terminais, atskirai už juos apmokant. Atsakovas darbų taip ir neužbaigė ir galutinio rezultato neperdavė. 2014 m. spalio 23 d. kreditorius pateikė atsakovui įspėjimą dėl projektavimo sutarties pažeidimo ir galimo jo nutraukimo, kuriame nurodė, kad per 30 dienų nepašalinus pažeidimų, sutartis bus laikoma vienašališkai nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo. Kreditorius taip pat įspėjo atsakovą, kad nepašalinus pažeidimo ir nutraukus sutartį, per 10 dienų nuo sutarties nutraukimo atsakovas privalės grąžinti viską, ką gavo pagal sutartį. Atsakovas į šį pranešimą nereagavo, todėl projektavimo sutartis buvo nutraukta.

5BUAB ,,SIV projektai“ administratorius neginčijo UAB ,,Schage Real Estate“ finansinio reikalavimo pagrįstumo ir prašė įtraukti UAB ,,Schage Real Estate“ į BUAB ,,SIV projektai“ kreditorių sąrašą su 78 197,41 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, todėl teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi patvirtino III eilės kreditoriaus UAB ,,Schage Real Estate“ 78 197,41 Eur finansinį reikalavimą.

6BUAB ,,SIV projektai“ kreditorius A. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo ginčijo UAB ,,Schage Real Estate“ finansinį reikalavimą ir prašė jo netvirtinti. Nurodė, kad finansinio reikalavimo patvirtinimas yra nepagrįstas, nes A. B. dirbant atsakovo direktoriumi su tokia įmone kaip UAB ,,Schage Real Estate“ joks sandoris nebuvo sudarytas.

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas III eilės kreditoriaus UAB ,,Schage Real Estate“ 78 197,41 Eur finansinis reikalavimas ir paskyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje.

8Prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkinamas.

9Įmonių bankroto įstatyme reglamentuojamo įmonės bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p., 21 str. 1 d.). Teismas neįpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus.

10Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje suformuota nuostata, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tada tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, jog toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą. Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta UAB ,, Vaiba“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta IĮ „Šakių agrocentras“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta UAB ,,Baltijos žuvys“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-630/2012).

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „SIV projektai“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Geraldis“, 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

12UAB ,,Schage Real Estate“ (buvęs pavadinimas UAB ,,Sektor Real Estate“) taip pat kreipėsi į bankrutuojančios UAB „SIV projektai“ administratorių su prašymu patvirtinti 78 197,41 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB ,,SIV projektai“ bankroto byloje. Tačiau vienas iš BUAB ,,SIV projektai“ kreditorių ginčija reikalavimo pagrįstumą, taigi teismas patikrina UAB ,,Schage Real Estate“ finansinio reikalavimo pagrįstumą.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, BUAB ,,SIV projektai“ ir UAB ,,Sektor Real Estate“ (dabartinis pavadinimas UAB ,,Schage Real Estate“) 2010 m. gegužės 17 d. sudarė projektavimo sutartį Nr. 1007-D002, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti visus projektavimo sutarties 5 straipsnyje numatytus darbus, susijusius su objektu, esančiu ( - ), o būtent, parengti statinio techninį projektą pagal projektuotojo paruoštus ir užsakovo patvirtintus projektinius pasiūlymus, pagal projektavimo užduotį, esamo administracinio pastato, įrengimo techninių – konstrukcinių sprendimų aprašymą, normatyvinių dokumentų reikalavimus visiškos rangos pagrindu, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. UAB ,,Schage Real Estate“ įsipareigojo sumokėti už atliktus ir perduotus darbus 270 000 Lt. Byloje esanti 2010 m. birželio 14 d. PVM sąskaita faktūra serija SIVPV Nr. 95 su žyma ,,APMOKĖTA 2010-06-23“, pasirašyta UAB ,,SIV projektai“ ir UAB ,,Sektor Real Estate“, 2010 m. liepos 12 d. PVM sąskaita faktūra serija SIVPV Nr. 100 su žyma ,,APMOKĖTA 2010-07-29“, pasirašyta UAB ,,SIV projektai“ ir UAB ,,Sektor Real Estate“, 2010 m. lapkričio 8 d. PVM sąskaita faktūra serija SIVPV Nr. 130 su žyma ,,APMOKĖTA 2010-11-24“, pasirašyta UAB ,,SIV projektai“ ir UAB ,,Sektor Real Estate“, o taip pat banko sąskaitos ( - ) išrašas patvirtina, jog užsakovas sumokėjo visą sutarties kainą atsakovui UAB ,,SIV projektai“ (2010 m. birželio 23 d. pervesti 108 900 Lt, 2010 m. liepos 29 d. – 108 900 Lt ir 2010 m. lapkričio 24 d. – 108 900 Lt) (b. l. 39-44).

14Kreditoriaus užsakymu, UAB ,,Statybos projektų ekspertizės centras“ atliko atsakovo pagal projektavimo sutartį parengto techninio projekto ekspertizę ir surašė 2011 m. lapkričio 28 d. projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. 51516 (11)/2011, kuriame pateikė ekspertizės išvadą, kad statybos techninis projektas neatitinka privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimų ir kitų statybos teisės aktų reikalavimų, todėl projekto negalima tvirtinti (b. l. 46-51).

15Atsižvelgdami į projekto ekspertizės išvadas, atsakovas ir kreditorius sudarė 2012 m. rugpjūčio 31 d. papildomą susitarimą Nr. 1 dėl projektavimo sutarties papildymo ir pakeitimo, kuriuo atsakovui buvo suteiktas papildomas terminas iki 2013 m. balandžio 12 d. galutinai ir tinkamai įvykdyti darbus pagal projektavimo sutartį (tame tarpe parengti bei suderinti techninį projektą bei gauti statybos leidimą). Taip pat šalys susitarė dėl papildomų darbų, kurie atliekami atskirai nustatytais terminais, atskirai už juos apmokant (b. l. 52-56).

16Atsakovas darbų taip ir neužbaigė ir galutinio rezultato užsakovui neperdavė. 2014 m. spalio 23 d. kreditorius pateikė atsakovui įspėjimą dėl projektavimo sutarties pažeidimo ir galimo jo nutraukimo, kuriame nurodė, kad per 30 dienų nepašalinus pažeidimų, sutartis bus laikoma vienašališkai nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo. Kreditorius taip pat įspėjo atsakovą, kad nepašalinus pažeidimo ir nutraukus sutartį, per 10 dienų nuo sutarties nutraukimo atsakovas privalės grąžinti viską, ką gavo pagal sutartį (b. l. 57). Kad pranešimas buvo išsiųstas atsakovui UAB ,,SIV projektai“ patvirtina Lietuvos pašto pažyma (b. l. 58). Kadangi atsakovas į šį pranešimą nereagavo, todėl projektavimo sutartis buvo nutraukta vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo.

17CK 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutarties samprata patvirtina šios rūšies rangos skirtumą nuo kitų rangos rūšių. Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. Š. v. Lietuvos ir Vokietijos UAB „LIVOSTA“, bylos Nr. 3K-3-228/2010). Pagal CK 6.644 straipsnio 2 dalį iš projektavimo rangos kilusiems šalių teisiniams santykiams taikomos specialiosios teisės normos (CK 3.700–6.704 str.), o bendrosios rangos teisės normos (CK 6.644–6.671 str.) taikomos tiek, kiek šie santykiai nereguliuojami specialiųjų teisės normų.

18Savo finansinį reikalavimą kreditorius grindžia atsakovo atliktų darbų netinkama kokybe, ir dėl šios nurodomos netinkamos kokybės reikalavo grąžinti jo sumokėtas sumas. Be to, kreditorius įrodinėja, jog atsakovas jam apskritai neperdavė net ir tų darbų, kurie buvo nekokybiškai atlikti. Pagal CK 6.703 straipsnio 2 dalį, jeigu nustatomi techninių dokumentų ar tyrinėjimo darbų trūkumai, rangovas privalo užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti techninių dokumentų trūkumus ar iš naujo atlikti tyrinėjimo darbus bei atlyginti užsakovui nuostolius, jeigu rangos sutartis nenustato ko kita. CK 6.665 straipsnio, reglamentuojančio rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbą, 1 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, jei darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą arba normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

19Kaip išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 4 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-540/2013 priimtoje nutartyje, nors nei projektavimo ir tyrinėjimo rangą reglamentuojančiose, nei bendrosiose rangai skirtose teisės normose tiesiogiai nėra įtvirtinta užsakovo teisė reikalauti grąžinti visą rangovui sumokėtą atlyginimą, tokios teisių gynimo priemonės taikymas taip pat nėra draudžiamas (CK 1.138 str.). Pasak Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, toks kreditoriaus pareikštas reikalavimas priteisti iš atsakovo už atliktus darbus jam sumokėtą sumą vertintinas kaip reikalavimas taikyti užsakovui CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytą teisių gynimo priemonę, t. y. sumažinti darbų kainą iki nulio Lt.

20Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog rangovui netinkamai atlikus darbus, užsakovas turi teisę pasirinkti šį pažeistų teisių gynybos būdą ir reikalauti grąžinti viską, ką atsakovas gavo pagal sutartį, todėl UAB ,,Schage Real Estate“ finansinis reikalavimas tvirtinamas.

21Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

22patvirtinti bankrutavusios UAB „SIV projektai“ trečiosios eilės kreditoriaus UAB ,,Schage Real Estate“ (juridinio asmens kodas 111461341) 78 197,41 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

23Nutarties nuorašą išsiųsti kreditoriui UAB ,,Schage Real Estate“ ir BUAB „SIV projektai“ administratoriui, o taip pat įpareigoti atsakovo administratoriaus įgaliotą asmenį apie šią nutartį pranešti BUAB ,,SIV projektai“ trečiosios eilės kreditoriams.

24Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo... 3. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi iškėlė... 4. UAB ,,Schage Real Estate“ kreipėsi į bankrutuojančios UAB „SIV... 5. BUAB ,,SIV projektai“ administratorius neginčijo UAB ,,Schage Real Estate“... 6. BUAB ,,SIV projektai“ kreditorius A. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 26 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 8. Prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkinamas.... 9. Įmonių bankroto įstatyme reglamentuojamo įmonės bankroto proceso paskirtis... 10. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. lapkričio 25 d. nutartimi iškėlė... 12. UAB ,,Schage Real Estate“ (buvęs pavadinimas UAB ,,Sektor Real Estate“)... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, BUAB ,,SIV projektai“ ir UAB ,,Sektor Real... 14. Kreditoriaus užsakymu, UAB ,,Statybos projektų ekspertizės centras“ atliko... 15. Atsižvelgdami į projekto ekspertizės išvadas, atsakovas ir kreditorius... 16. Atsakovas darbų taip ir neužbaigė ir galutinio rezultato užsakovui... 17. CK 6.700 straipsnyje įtvirtinta projektavimo ir tyrinėjimo rangos sutarties... 18. Savo finansinį reikalavimą kreditorius grindžia atsakovo atliktų darbų... 19. Kaip išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 4 d.... 20. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog rangovui... 21. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Civilinio... 22. patvirtinti bankrutavusios UAB „SIV projektai“ trečiosios eilės... 23. Nutarties nuorašą išsiųsti kreditoriui UAB ,,Schage Real Estate“ ir BUAB... 24. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...