Byla eI2-3521-815/2020
Dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jovitos Einikienės, Violetos Petkevičienės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas)

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. K. skundą atsakovei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Bankrotas“, D. K. ir bankroto administratoriui S. G. dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I

51.

6Pareiškėjas K. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2020 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. V4-91 „Dėl nemokumo administratoriaus UAB „Bankrotas“ ir jo įgalioto asmens S. G. neplaninio veiklos patikrinimo“ (toliau – ir Įsakymas) ir įpareigoti atsakovę atlikti patikrinimą iš naujo. Paminėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. gegužės 11 d. nutartyje atsisakė priimti pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Tarnybos 2020 m. kovo 31 d. išvadą Nr. D4-459.

72.

8Pareiškėjas paaiškina, jog jis 2019 m. lapkričio 5 d. Tarnybai pateikė prašymą dėl UAB „Bankrotas“ (toliau – ir Bendrovė, ir bankroto administratorius) ir jos įgalioto asmens veiklos tyrimo, administruojant ( - ). Atsakovė 2020 m. kovo 31 d. priėmė išvadą Nr. D4-459 (toliau – ir Išvada), kurios pagrindu 2020 m. balandžio 2 d. priimtas skundžiamas Įsakymas. Pareiškėjo vertinimu, Tarnyba bendrininkavo su Bendrove, nes tyrimą vykdė tol, kol Bendrovė šalino dalį pažeidimų. Be to, pats tyrimas atliktas formaliai, atsakovė nevertino pažeidimų, todėl skundžiamas Įsakymas, kuriuo Bendrovei nebuvo taikyta poveikio priemonių, naikintinas kaip nepagrįstas.

93.

10Pareiškėjas pažymi, jog Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 27 d. iškėlė bankroto bylą UAB ( - ). 2017 m. rugsėjo 18 d. minėtas teismas patvirtinto BUAB ( - ) (toliau – ir Bankrutuojanti įmonė) 5 000 Eur administravimo išlaidų sumą iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. 2017 m. lapkričio 3 d. teismas patvirtino kreditorinius reikalavimus (tarp jų ir pareiškėjo, 1 897,75 Eur sumai).

113.1.

12Dėl pirmojo kreditorių susirinkimo, vykusio 2018 m. sausio 5 d. Administratorius, neva, šaukė pirmąjį susirinkimą 2017 m. gruodžio 22 d., tačiau nei vienam kreditoriui nepersiuntė susirinkimo medžiagos. Taip pat nėra jokių įrodymų, kad kreditoriai gavo visą susirinkimui skirtą medžiagą. Byloje yra informacija, kad 2017 m. gruodžio 19 d. kreditoriams išsiųsti registruoti laiškai. Tai reiškia, kad administratorius neįvykdė teismo nutarties per 30 darbo dienų sušaukti kreditorių susirinkimą. Pareiškėjas pažymi, kad administratorius siunčiamoje informacijoje dėl kreditorių susirinkimo atsiuntė tik balsavimo biuletenius, dėl ko kreditoriai balsavo aklai, net nežinodami, už ką balsuoja. Administratorius medžiagą atsiuntė jau po susirinkimo, o tai reiškia, kad balsavimas įvyko neteisėtai. Be to, buvo pateikta klaidinga informacija, kad teismas nustatė 5 000 Eur atlyginimą tik iki pirmojo kreditorių susirinkimo, nors teismas nustatė 5 000 Eur visam bankroto procesui.

133.2.

14Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko neišrinkimo pirmajame kreditorių susirinkime ir informacijos slėpimo dėl 2017 m. gruodžio 12 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) kreditorinio reikalavimo perleidimo VĮ „Turto bankas“. Bankroto administratorius neinformavo kreditorių apie tai, kad VMI savo reikalavimo teises bankroto byloje perleido VĮ „Turto bankas“. Be to, kreditorių susirinkimo metu bankroto administratorius pirmininku nurodė rinkti VMI atstovą, nors VMI dar 2017 m. gruodžio 12 d. reikalavimo teises perleido VĮ „Turto bankas“, todėl ir nebuvo kreditoriumi, tad ir negalėjo būti renkamas pirmininku. Nepaisant to, bankroto administratorius 2018 m. sausio 5 d. užprotokolavo, kad VMI atstovė išrinkta kreditorių susirinkimo pirmininke.

153.3.

16Dėl bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo. Bankroto administratorius nesupažindino kreditorių su sąlyga, kad teismas visam bankroto procesui nustatė 5 000 Eur sumą. Administratorius 2018 m. sausio 5 d. protokole nurodė, jog 5 000 Eur suma skirta išlaidoms iki pirmojo susirinkimo padengti. Šį teiginį patvirtina administratoriaus padėjėjos, kuri sekretoriavo išankstiniam kreditorių susirinkimui, surašytas protokolas, kuriame nurodyta, kad kreditorių susirinkimas patvirtina teismo nustatytą sąmatą. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, jog protokole nurodyta, jog bendra sąmata sudaro 15 230 Eur, o tai reiškia, kad 5 000 Eur suma patenka į 15 230 Eur, nes teismas turi teisę nustatyti tik pinigų sumą iš bendros sąmatos, kurią galima leisti be kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas iki pirmojo kreditorių susirinkimo nesustotų. Tačiau bankroto administratorius prie 15 230 Eur pridėjo 5 000 Eur ir gavo 20 230 Eur sumą.

172018 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkime buvo sprendžiama dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį. Tačiau pavedimo sutartis negalėjo būti pasirašyta, nes VMI nebebuvo kreditore ir negalėjo tapti pirmininke, o VĮ „Turto bankas“ (toliau – ir Turto bankas) dar nebuvo tapęs kreditoriumi, kurio finansinis reikalavimas būtų patvirtintas teismo. Atitinkamai su Bendrove nebuvo pasirašyta pavedimo sutartis, todėl ji negalėjo pradėti veikti Bankrutuojančios įmonės vardu ir savo nuožiūra leisti įmonės pinigus.

183.4.

19Dėl bankroto administratoriaus savivaliavimo ir veikimo įmonės vardu be įgaliojimo. Nors 2018 m. sausio 22 d. valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) išmokėjo garantinio fondo darbuotojams 26 503,15 Eur (sumą administratorius paskirstė darbuotojams iki 2018 m. vasario 1 d.), taip pat pagal pasirašytą sutartį iki 2018 m. kovo 1 d. turėjo apie tai informuoti teismą, kad naujasis kreditorius būtų patvirtintu pilnateisiu kreditoriumi, tačiau bankroto administratorius vilkino ir delsė apie tai informuoti teismą. Teismas, 2018 m. birželio 5 d. tikslindamas kreditorinius reikalavimus, dar nežinojo, kad garantinis fondas (VSDFV Alytaus skyrius) tapo naujuoju kreditoriumi su 26 503,15 reikalavimu. Tik 2018 m. lapkričio 20 d. bankroto administratorius informavo teismą apie sutartį su VSDFV Alytaus skyriumi ir apie gautą 26 503,15 Eur sumą, t. y. delsė 9 mėn., kad byloje atsirastų naujas kreditorius. Kadangi dėl VSDFV Alytaus skyriaus kreditorinio reikalavimo administratorius iki 2018 m. kovo 1 d. teismui nepranešė, reikalavimai nebuvo patikslinti, todėl 2018 m. spalio 3 d. vykęs kreditorinių surinkimas laikytinas neteisėtu. Be to, po pirmojo kreditorių susirinkimo 2018 m. sausio 5 d. su bankroto administratoriumi nebuvo pasirašyta pavedimo sutartis (neišrinktas kreditorių pirmininkas) ir jis neturėjo teisės veikti kreditorių ir įmonės vardu, o tai reiškia, kad teisiniai santykiai tarp Bankrutuojančios įmonės ir bankroto administratoriaus nutrūko dar 2018 m. sausio 5 d., kadangi tai buvo paskutinė diena iki kada turėjo būti paskirtas įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo įgaliotas asmuo (pirmininkas). Pažymi, jog pavedimo sutartis su bankroto administratoriumi nagrinėjamu atveju nebuvo sudaryta nuo 2017 m. gruodžio 22 d. iki 2020 m. balandžio 6 d. ir jos iki šiol nėra, todėl bankroto administratorius veikė ir veikia neteisėtai.

203.5.

21Dėl kreditorių susirinkimų 2018 m. sausio 5 d. ir 2018 m. spalio 3 d. Šiuo atveju susiklostė situacija, kad įmonė liko be kreditorių susirinkimo pirmininko, o su administratoriumi pavedimo sutartis taip pat nebuvo sudaryta. Atitinkamai administratorius iki šiol yra be įgaliojimų veikti įmonės vardu, juo labiau, leisti bankrutuojančios įmonės lėšas savo nuožiūra. Tačiau 2018 m. spalio 3 d., bankroto administratorius, neturėdamas tam jokių įgaliojimų, savo iniciatyva sušaukė naują susirinkimą, kurio metu pirmininke išrinkta VSDFV atstovė. Tačiau, kadangi bankroto administratorius neturėjo teisinio pagrindo pirmininkauti aptariamam susirinkimui, šis surinkimas turi būti laikytinas neįvykusiu, o protokolas – niekiniu, kadangi jį pasirašė Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo S. G.

223.6.

23Dėl kreditorių komiteto susirinkimo 2020 m. kovo 10 d. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), kuriame, be kita ko, reglamentuojama ir kreditorių (komitetų) susirinkimo sušaukimo tvarka. Pareiškėjas pažymi, jog nors kreditorių (komiteto) susirinkime turi teisę dalyvauti visi nemokumo byloje dalyvaujantys asmenys, tačiau apie šį susirinkimą pareiškėjui pranešta nebuvo (pareiškėjas turėjo teisę jame dalyvauti, tad jam turėjo būti pranešta prieš 14 dienų). Atitinkamai susirinkimas negali būti laikytinas sušauktu ir įvykusiu, o jame priimti sprendimai turi būti panaikinti dar ir dėl to, kad pažeidžia pareiškėjo teises patenkinti 1 eilės kreditoriaus reikalavimą.

24Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį, jog iš gauto laiško apie šį susirinkimą matyti, kad posėdžiui pirmininkavo ne 2018 m. spalio 3 d. išrinkta kreditorių susirinkimo pirmininkė, kuri yra ir kreditorių komiteto pirmininkė (VSDFV atstovė), o pats bankroto administratorius, kuriam niekas nebuvo suteikęs tokių įgaliojimų. Be to, kreditorių (komiteto) susirinkimo protokolą elektroniniu parašu pasirašė S. G., kuris neturi tam suteiktų įgaliojimų, o ir pavedimo sutartis su juo nebuvo pasirašyta. Posėdžio protokolo nepasirašė ir kreditorių susirinkimo pirmininkė, kuri yra ir kreditorių komiteto pirmininkė, privalėjusi pirmininkauti posėdžiui ir pasirašytą protokolą per 3 dienas pateikti teismui ar administratoriui. Be to, S. G. vykdytos veiklos ataskaitą parengė tik 2020 m. kovo 9 d., o tai reiškia, kad kreditoriai negalėjo būti supažindinti su ja 2020 m. vasario 25 d.

253.7.

26Dėl S. G. veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 25 d. iki 2020 m. kovo 9 d. – dėl bankroto administravimo sąmatos viršijimo. Ataskaita, pareiškėjo vertinimu, negali būti patvirtinta, nes prieštarauja teisingumo, sąžiningumo principams ir pažeidžia visų kreditorių interesus, be to, ji buvo pateikta asmens, kuris nebuvo įgaliotas vykdyti šias procedūras. Pareiškėjas pažymi, kad 2018 m. sausio 5 d. bankroto administravimui paskirta suma – 9 500 Eur (be atlyginimo) viršyta 8 440,54 Eur ir siekia 17 940,54 Eur, todėl ataskaita ir negalėjo būti tvirtinama. Pareiškėjas taip pat akcentuoja, jog nei Bendrovė, nei S. G., nepasirašė pavedimo sutarties su kreditorių susirinkimo pirmininke, todėl nuo 2018 m. sausio 5 d. nebuvo įgaliotas vykdyti Bankrutuojančios įmonės bankroto procedūrų ir leisti minėtos įmonės lėšų. Be to, teismas visam bankroto procesui nustatė 5 000 Eur sumą. Taip pat pirmojo susirinkimo metu (jeigu laikyti, jog jis įvyko teisėtai), kreditoriai nustatė bendrą bankroto administravimui skirta sumą – 15 230 Eur, iš kurių atlyginimui rezervuota 5 730 Eur, o visoms kitoms išlaidoms – 9 500 Eur. Pareiškėjas akcentuoja, kad S. G. 2020 m. kovo 23 d. teismui pateikė 2020 m. kovo 9 d. ataskaitą, pagal kurią nuo 2017 m. liepos 27 d. iki 2020 m. kovo 9 d. jau yra išleidęs 17 940,54 Eur sumą – nėra aišku, kiek pinigų išleista nuo 2017 m. liepos 27 d. iki 2017 m. gruodžio 25 d. Taip pat į bendrą sumą dar neįskaičiuotas administratoriaus atlyginimas, kuriam 2018 m. sausio 5 d. rezervuota 5 730 Eur, o tai reiškia, kad prie 17 940,54 Eur dar reikia pridėti 5 730 Eur ir bendra administravimui skirta sąmata būtų ne mažesnė, nei 23 670,54 Eur. Pareiškėjas taip pat pastebi, jog įmonės turtas net nebuvo pradėtas pardavinėti (neskaitant transporto priemonių, parduotų už 610 Eur), tačiau bankroto procesui skirtų išlaidų suma jau viršyta, o ataskaitoje klaidingai nurodyta priešingai. Be to, iš pateiktos ataskaitos neįmanoma nustatyti, iš ko susideda visos išlaidos, t. y. nepateikti jokie įrodymai, kurie pagrįstų patirtų išlaidų būtinumą ir realumą.

273.8.

28Bankroto administratorius neturėjo teisės viršyti sąmatos, kas nurodyta ir Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ir ĮBĮ) ir JANĮ. Pareiškėjo vertinimu, bankroto administratorius, 2020 m. kovo 10 d. kreditorių susirinkimui tvirtinti pateiktoje veiklos ataskaitoje nurodė klaidingą (tikrovės neatitinkančią) informaciją apie išlaidų sumą, kuri, neva, neviršija patvirtintos išlaidų sąmatos, elgėsi nesąžiningai ir nerūpestingai, kas suklaidino kreditorius, kurie juo pasitikėjo.

293.9.

30Dėl 2020 m. kovo 10 d. susirinkimui pateiktos ataskaitos negalimumo tvirtinti. Pateiktoje ataskaitoje yra daug klaidų (pvz., automobiliai parduoti po 80 ir 100 Eur, nėra aišku, kokiu būdu buvo parduodamas įmonės turtas, neaišku, kur yra nenaudotas kasos aparatas, bankroto administratorius nepaaiškino, kaip sugebėjo išleisti 17 940,54 Eur, kai įplaukų gavo 15 084,62 Eur ir kt.). Be to, administravimui skirtų lėšų sąmata buvo viršyta beveik 2 kartus.

314.

32Atitinkamai, įvertinus tai, kas išdėstyta, pareiškėjo vertinimu, Įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl privalo būti panaikintas, o atsakovė įpareigota atlikti naują patikrinimą.

33II

341.

35Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

362.

37Atsakovė nurodo, jog skundžiamu Įsakymu konstatuota, kad bankroto administratorius, administruodamas Bankrutuojančios įmonės bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą, nes nepateikė duomenų, patvirtinančių nurodytos pareigos įvykdymą (nuvykimą į Bankrutuojančios įmonės buveinę), todėl laikytina, kad ši pareiga galimai nebuvo įvykdyta arba nebuvo įvykdyta nustatytu terminu, bei ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas, nes bankroto administratorius atliko vienarūšių reikalavimų įskaitymą bankroto procese. Tarnyba, atsižvelgdama į pažeidimų reikšmingumą, trukmę, sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, skundžiamu Įsakymu Bendrovei ir jos įgaliotam asmeniui už patikrinimo metu nustatytus pažeidimus poveikio priemonių nusprendė netaikyti.

383.

39Tarnyba, 2019 m. lapkričio 5 d. gavusi pareiškėjo skundą, jį vertino pagal jame nurodytas aplinkybes, o bankroto administratorius teikė atitinkamus paaiškinimus ir dokumentus, kurie pagrindė jo poziciją į pareiškėjo skunde nurodytus argumentus. Įvertinus tiek 2019 m. lapkričio 5 d. skundo, tiek skundo teismui turinius yra akivaizdu, kad pareiškėjo teismui nagrinėjamoje byloje pateiktame skunde nurodytos aplinkybės neatitinka tų aplinkybių, kurios buvo pateiktos 2019 m. lapkričio 5 d. skunde ir kurios buvo vertinamos Tarnybos. Patikrinimo metu įvertinus bankroto administratoriaus pateiktus paaiškinimus ir dokumentus, kitų jo veikos pažeidimų (kurie nebuvo paminėti pareiškėjo 2019 m. lapkričio 5 d. skunde) taip pat nebuvo nustatyta.

404.

41Pareiškėjo teisę paduoti skundą dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo užtikrina Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) nuostatos. Šiuo atveju remiantis VAĮ 2 straipsnio 14, 15 ir 16 dalimis, kuriose apibūdinamos skirtingos asmenų kreipimosi į viešojo administravimo institucijas formos ir būdai, laikytina, kad pareiškėjas pateikė ne prašymą (skundą) dėl jos pažeistų teisių ir teisėtų interesų, o pranešimą (informaciją) apie galimai padarytą tarnybinį nusižengimą. Todėl Tarnyba esamoje situacijoje turi pareigą tik informuoti apie galimą nusižengimą pranešusį asmenį, kaip buvo reaguota į jo pranešimą. Toks institucijos pranešimas pareiškėjui nesukelia teisinių pasekmių, t. y. jam nėra suteikiamos jokios naujos teisės ir (ar) sukuriamos pareigos. Tarnybos Įsakymas nagrinėjamu atveju galėjo sukelti pasekmes tik bankroto administratoriui, kurio veiksmuose administruojant Bankrutuojančios įmonės bankroto procesą nustačius pažeidimus, jam galėjo būti skiriama nuobauda. Tačiau Tarnybai priėmus vienokį ar kitokį sprendimą dėl bankroto administratoriaus veiksmų administruojant bankroto procedūrą, jokios pasekmės pareiškėjo teisėms ir pareigoms neatsiranda. Tokios nuomonės laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT).

42Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus, konstatuoja:

43III

44Šioje administracinėje byloje, inter alia (lot. be kita ko), nustatyta:

451.

46Pareiškėjas 2019 m. spalio 31 d. Tarnybai pateikė pranešimą dėl bankroto administratoriaus ir jo įgalioto asmens veiksmų (neveikimo) Bankrutuojančios įmonės bankroto byloje.

472.

482019 m. lapkričio 5 d. Tarnyboje gautas pareiškėjo prašymas dėl bankroto administratoriaus ir jo įgalioto asmens veiksmų Bankrutuojančios įmonės bankroto byloje, o taip pat visose kitose administratoriaus įgalioto asmens administruojamuose bankroto bylose.

493.

50Tarnyba 2019 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. (10.4) D2-3358 „Dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrotas“ ir jo įgalioto asmens S. G. veiksmų/neveikimo“ informavo pareiškėją, jog ji nusprendė atlikti neplaninį bankroto administratoriaus ir jo įgalioto asmens S. G. veiklos patikrinimą.

514.

522020 m. kovo 31 d. priimta Išvada, kuria siūlyta bankroto administratoriui ir jo įgaliotam asmeniui už patikrinimo metu nustatytus pažeidimus poveikio priemonių netaikyti.

534.1.

54Dėl bankroto administratoriaus veiksmų (neveikimo) teikiant ieškinius dėl tyčinio bankroto pripažinimo, sandorių ginčijimo, vykdomųjų dokumentų pateikimo vykdyti ir administratoriaus pareigos tokius klausimus spręsti kreditorių susirinkime. Dėl Bankrutuojančios įmonės nemokumo momento nustatymo. Tarnyba nustatė, jog 2018 m. birželio 5 d. teismo nutartimi Bankrutuojančios įmonės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 4 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Bankroto administratoriaus inicijuotas sandorių nuginčijimo klausimas taip pat yra išspręstas įsiteisėjusiomis teismų nutartimis. Tarnyba vertino, jog pareiškėjo argumentai dėl Bankrutuojančios įmonės tyčinio bankroto nustatymo ir sandorių nuginčijimo iš esmės buvo išnagrinėti įsiteisėjusiais teismų procesiniais dokumentais, o proceso dalyviai (tarp jų ir pareiškėjas) maksimaliai pasinaudojo savo teisėmis inicijuoti teismo sprendimų peržiūrą instancine tvarka. Tiek iškeliant Bankrutuojančiai įmonei bankroto bylą, tiek nagrinėjant jos tyčinio bankroto klausimą, buvo vertinami įmonės finansiniai rodikliai tam tikrais laikotarpiais. Tarnyba atkreipė dėmesį, jog jos kompetencijai nepriklauso Bankrutuojančios įmonės nemokumo būsenos ar jos momento nustatymo klausimas, tyčinio bankroto ar sandorių negaliojimo konstatavimas, šie klausimas yra nagrinėti ir vertinti teisme, o proceso dalyviai gali įrodinėti ir ginti savo pozicijas, pateikdami teismui tai patvirtinančius įrodymus, kurių pagrindu teismas ir priima sprendimą. Todėl Tarnyba plačiau dėl šių klausimų nepasisakė. Tarnyba konstatavo, jog bankroto administratoriaus reiškiami ieškiniai bankroto procese (jeigu jie nėra aiškiai nepagrįsti ir nėra teikiami siekiant piktnaudžiauti proceso (o tai konstatuoti gali tik teismas)) negali būti laikomi neteisėtu bankroto administratoriaus veikimu, o galutinis civilinės bylos išsprendimo rezultatas priklauso ne nuo administratoriaus, o teismo. Tarnyba taip pat nurodė, jog bankroto administratorius turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą pateikti vykdomuosius dokumentus vykdymui, ir tokia veiksmui nebuvo reikalingas kreditorių susirinkimo pritarimas. Tarnyba šiuo atveju neteisėtų bankroto administratoriaus veiksmų nenustatė.

554.2.

56Dėl bankroto administratoriaus veiksmų, susijusių su bankrutuojančios įmonės dokumentų perėmimu. Tarnyba nurodė, kad pareiškėjams (tarp jų – ir pareiškėjui) buvo žinoma apie teismo nutartimi nustatytą įsipareigojimą, apie įgaliojimų pabaigą ir prievolę perduoti turtą ir dokumentus, apie darbuotojų atleidimą. Išvadoje pabrėžta, jog Bankrutuojančios įmonės dokumentų ir turto perdavimo pareigą ĮBĮ nustatė jos atsakingiems asmenims (vadovui ir (ar) vadovams), tad šie asmenys, reaguodami į teismo nutartimi nustatytus įpareigojimus, pirmiausiai ir turėjo atlikti aktyvius veiksmus bankroto administratoriui perduodant turtą ir dokumentus. Bankrutuojančios įmonės valdymo organai nustatytu terminu pareigos perduoti visą Bankrutuojančios įmonės dokumentaciją ir turtą bankroto administratoriui neįvykdė, tačiau iš abiejų pusių susirašinėjimo Tarnyba vertino, kad iš esmės (išskyrus bankroto administratoriaus nurodytus dokumentus) įmonės dokumentai ir turtas, nors ir pavėluotai, buvo perduoti ir administratoriaus perimti, todėl ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkto tikslas buvo pasiektas.

57Skunde Tarnybai pavėluotas Bankrutuojančios įmonės dokumentų perėmimas siejamas su senaties termino taikymo bankroto administratoriaus atliktam sandorių patikrinimui bei kreipimuisi į teismą dėl jų nuginčijimo. Tačiau nurodomo senaties termino taikymas ar netaikymas nagrinėjant ginčą teisme priskirtinas ne Tarnybos, o teismų kompetencijai. Todėl Tarnyba plačiau šiuo klausimu nepasisakė. Tarnyba pažymėjo, jog bankroto administratorius ir nurodė, kad vykdydamas ĮBĮ įpareigojimus buvo nuvykęs į Bankrutuojančios įmonės buveinę, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių duomenų (pvz., surašytą neradimo aktą). Atitinkamai Išvadoje konstatuota, jog, atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorius nepateikė duomenų, patvirtinančių ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 9 punkte nurodytos pareigos įvykdymą, laikytina, kad ši pareiga galimai nebuvo įvykdyta arba nebuvo įvykdyta nustatytu terminu. Dėl kitų nagrinėtų klausimų bankroto administratoriaus veiksmuose (neveikime) pažeidimų nenustatyta.

584.3.

59Dėl VMI finansinio reikalavimo ir PVM deklaracijų. Tarnyba nurodė, kad PVM deklaracijas po išregistravimo iš PVM mokėtojų pareigą pateikti turėjo Bankrutuojančios įmonės atsakingi asmenys dar iki bankroto bylos iškėlimo (vėliausiai iki 2017 m. liepos 18 d.). Administratoriui neturint visų reikiamų duomenų apie prekių judėjimą įmonėje, nėra galimybės patikrinti jam pateiktų deklaracijų objektyvumo ir teisingumo, taip pat administratorius turi pareigą atlikti tuos administravimo veiksmus, kuriuos atlikti pareiga jam atsirado po bankroto bylos iškėlimo ir šios nutarties įsiteisėjimo. Be to, bankroto administratoriui siųstas el. laiškas ir PVM deklaracijos el. paštu buvo pateiktos ir VMI, kuri yra atsakinga už šio mokesčio mokėjimo kontrolę ir su deklaracijų teikimu bei mokesčių mokėjimu susijusių teisės aktų taikymą (Tarnybai nesuteikta kompetencija taikyti PVM įstatymo normas ir jomis numatytas poveikio priemones), todėl, esant tam tikriems teisės aktų pažeidimams, VMI gali imtis atitinkamų teisinių priemonių bei teikti prašymą tikslinti kreditoriaus finansinį reikalavimą bankroto procese. Tarnyba nustatė, jog nagrinėjamu atveju nebuvo pateikta duomenų, kad Bankrutuojančios įmonės kreditorius VMI būtų teikęs prašymą dėl reikalavimo tikslinimo (padidinimo) ir jo finansinis reikalavimas nebūtų patikslintas, todėl nėra ir pagrindo teigti, kad kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatai buvo neteisėti ir neteisingi dėl netinkamai patvirtinto VMI finansinio reikalavimo, o administravimo lėšų sąmata patvirtinta nepagrįstai.

604.4.

61Dėl kreditorių susirinkimo organizavimo, įgaliojimų suteikimo ir UAB ( - ) veiklos. Situacija, kai kreditoriai darbotvarkės klausimais savo nuomonę pateikia raštu ir neatvyksta į kreditorių susirinkimą nurodytu adresu, negali būti laikoma bankroto procesą reglamentuojančių normų pažeidimu. Bankroto administratorius, organizuodamas kreditorių susirinkimą, privalo sudaryti galimybę kreditoriams, norintiems realiai dalyvauti kreditorių susirinkime, jame dalyvauti. Tarnyba nurodė, jog ji neturi duomenų, kad kreditoriai būtų tokį norą išreiškę, o bankroto administratorius kokiu nors būdu būtų apribojęs šią kreditorių teisę. Tarnyba taip pat pažymėjo, jog Bankrutuojančios įmonės bankroto procese yra daug ginčų, inicijuota eilė civilinių procesų, iš esmės visi priimami teismų procesiniai sprendimai skundžiami apeliacine tvarka, todėl tikėtina, jog rengiant procesinius dokumentus, teikiant juos teismui ir atstovaujant Bankrutuojančią įmonę teisme susidaro atitinkamos laiko ir lėšų bei darbo sąnaudos, todėl bankroto administratoriui atsiranda realus poreikis pasitelkti kitų asmenų pagalbą ĮBĮ leistinose srityse. Nagrinėjamu klausimu Tarnyba bankroto administratoriaus ar jo įgalioto asmens veikloje nenustatė teisės aktų pažeidimų.

624.5.

63Dėl bankroto proceso ataskaitų ir kitos informacijos kreditoriams teikimo. Tarnyba nustatė, kad 2018 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkimo metu 8 darbotvarkės klausimu buvo patvirtinta informacija apie bankroto procesą teikimo tvarka (toliau – ir Tvarka), kurios 2 punkte patvirtinti informacijos gavimo subjektai, o 3 punkte – informacijos prašymo ir gavimo tvarka (kas turi būti nurodyta pateiktame prašyme ir kokiu būdu paklausėjams pateikiama informacija). Atsakovė nustatė, jog nors bankroto administratoriaus pateiktas atsakymas el. paštu pareiškėjui dėl prašomos informacijos suteikimo ir buvo nekonkretizuotas, tačiau paties pareiškėjo prašymas neatitiko Tvarkoje numatytų reikalavimų – jame nebuvo nurodyti Tvarkos 3.2 punkte pažymėti duomenys. Be to, 2018 m. sausio 5 d. susirinkimui buvo teikiama bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 27 d. iki 2017 m. gruodžio 22 d., kuri buvo patvirtinta kreditorių susirinkime. Administratorius taip pat pateikė informaciją, kad 2018 m. spalio 3 d. vyko kitas kreditorių susirinkimas, kuriame be kitų klausimų, buvo pagarsintas ir pareiškėjo prašymas pateikti informaciją apie visas Bankrutuojančios įmonės turėtas pajamas ir išlaidas nuo bankroto proceso pradžios iki susirinkimo dienos, dėl kurio bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo informavo, kad ši informacija bus pateikta kreditorių susirinkimui, į kurio darbotvarkę bus įtrauktas administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimas. Atitinkamai Tarnyba konstatavo, jog nors nagrinėjamu atveju bankroto administratoriaus veiksmuose ir nebuvo nustatyta pažeidimų dėl informacijos teikimo suinteresuotiems asmenims bankroto procese, nes pareiškėjo prašymas neatitiko Tvarkoje nustatytų reikalavimų, tačiau bankroto administratoriui rekomenduota nurodyti aiškiais tokio atsisakymo priežastis ir taisytinus prašymų trūkumus.

644.6.

65Dėl skolų išieškojimo iš Bankrutuojančios įmonės debitorių. Bankroto administratoriaus teigimu, kreditoriai apie atliktus veiksmus dėl Bankrutuojančios įmonės skolų išieškojimo buvo informuoti administratoriaus veiklos ataskaita ir kreditorių susirinkime ją patvirtino. Administratorius taip pat pateikė AB „Lietuvos paštas“ išsiųstų korespondencijos siuntų išrašą, iš kurio matyti, kad 2017 m. lapkričio 2 d. buvo išsiųsta 70 vnt. laiškų įvairiems juridiniams asmenims, kurių sąraše yra ir skunde paminėti debitoriai, todėl teiginys, jog Bankrutuojančios įmonės skolininkams nebuvo siųsti raginimai dėl skolų sumokėjimo bankroto procese negali būti pripažinti pagrįstais. Bankroto administratorius taip pat nurodė (o jo teiginius patvirtina viešai skelbiami duomenys), jog suderinus bankrutuojančios įmonės skolas su debitoriais buvo nustatyta, jog jų dalis neskolingi, daliai reikalavimų nėra pagrindžiančių dokumentų, dalis skolas apmokėjo. Be to, administratorius nurodė, jog įmonės apskaitoje nebuvo tinkamai fiksuotos ūkinės operacijos, nebuvo pateikti apyvartos dokumentai, dėl ko nebuvo galimybės patikrinti, kurie debitoriniai reikalavimai buvo pagrįsti, o kurie ne. Išvadoje nurodyta, jog nėra pagrindo konstatuoti bankroto administratoriaus neveikimo vykdant pareigą imtis priemonių išieškoti skoloms iš Bankrutuojančios įmonės skolininkų.

664.7.

67Dėl vienarūšių reikalavimų įskaitymo bankroto procese. Skunde Tarnybai buvo teigiama, jog bankroto administratorius 2019 m. rugsėjo 10 d. atliko ĮBĮ draudžiamą vienarūšių reikalavimų įskaitymą Bankrutuojančios įmonės bankroto procese. Teismas 2019 m. liepos 5 d. nutartimi priteisė 2 531,91 Eur bylinėjimosi išlaidų iš bankroto administravimui skirtų lėšų pareiškėjo naudai, o bankroto administratorius, atlikęs neteisėtą įskaitymą, galimai pasisavino 1 093 Eur. Tarnyba nustatė, jog 2019 m. liepos 5 d. apeliacinio teismo nutartimi priteisus šalims bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, jos pagrindu atsirado pareiškėjo ir Bankrutuojančios įmonės vadovo bei įmonės priešpriešiniai vienarūšiai tarpusavio reikalavimai, priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymo galimumas nutartyje nebuvo nurodytas. Bankroto administratorius savo iniciatyva atliko priteistų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, pateikdamas minėtiems asmenims pranešimus apie įskaitytas bylinėjimosi išlaidas, o taip pat 2019 m. lapkričio 12 d. pervesdamas likusią po įskaitymo įmonės neapmokėtą priteistų bylinėjimosi išlaidų dalį į šių asmenų asmenines sąskaitas. Toks administratoriaus atliktas įskaitymas neatitiktų ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto, tačiau šioje situacijoje, atsakovės vertinimų, reiktų vertinti aplinkybę, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimas buvo priteistas kreditoriams ne tiesiog iš Bankrutuojančios įmonės lėšų, o iš jos administravimui skirtų lėšų ir reikalavimai buvo atsiradę ne iki bankroto bylos iškėlimo, bankroto proceso metu. Tai reiškia, jog pareiškėjo (ir Bankrutuojančios įmonės vadovo) finansiniai reikalavimai dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų būtų tenkinami lygiagrečiai su administravimo išlaidomis ir anksčiau nei kitų kreditorių patvirtinti reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo. Tad šiuo atveju šių asmenų reikalavimų patenkinimas (įskaitymas) nesuteiktų jiems prioriteto prieš kitus kreditorius, nes pareiškėjas pirmenybės teisę įgijo teismo nutarties pagrindu. Tarnybos vertinimu, nesant bankroto administratoriaus atlikto įskaitymo, aptariamos lėšos „apsuktų ratą“, t. y. įmonės skolininkai sumokėtų Bankrutuojančiai įmonei priteistas bylinėjimosi išlaidas, o bankroto administratorius iš administravimo išlaidų šiems kreditoriams išmokėtų iš įmonės jiems priteistas lėšas, tad rezultatas būtų analogiškas, tik reikalaujantis papildomų veiksmų. Be to, kreditoriai po bankroto administratoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. pranešimo apie atliktą įskaitymą, jam prieštaravimų nereiškė. Tik 2019 m. lapkričio 12 d. administratoriui pranešus, jog likusi įmonės skolos dalis pervesta į kreditorių sąskaitas, buvo informuotas apie sudarytą kreditorinių reikalavimų sutartį ir naują kreditorių, pateiktas reikalavimas administratoriui apmokėti jau padengtą įsiskolinimą, inicijuotas teisminis procesas dėl kreditoriaus pakeitimo vykdymo procese ir pan. Toks veikimas, atsakovės vertinimu, galimai rodo nesąžiningus kreditorių siekius išvengti prievolių įmonei vykdymo. Tarnyba taip pat pažymėjo, jog iš dalies atliktų vienarūšių reikalavimų įskaitymo klausimas buvo keltas ir teisme. Tarnyba nurodė, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu ir restitucijos taikymas nepriklauso Tarnybos kompetencijai, tokio pobūdžio klausimus gali spręsti tik teismas. Tarnyba, įvertinusi ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytą reglamentavimą, gali konstatuoti bendrąja prasme šios normos pažeidimą, tačiau, atsižvelgdama į tai, jog šios normos taikymo įskaitymo iš administravimui skirtų lėšų aspektu išaiškinimas pateiktas tik kasacinio teismo praktikoje, kuri, atsakovės nuomone, nagrinėjamu atveju negali būti pritaikyta visa apimti (tikėtina, jog visos administravimo lėšos bus apmokėtos, todėl nėra kreditorių, kurių reikalavimai dengtini iš administravimo lėšų, konkurencijos), o Tarnybos kompetencija neapima įpareigojančio kitus subjektus teisės aktų aiškinimo funkcijų, ir įvertinus bankroto administratoriaus atliktą įskaitymą bankroto procese siekiamų tikslų ir bendrųjų civilinės teisės principų kontekste, nėra pagrindo teigti, jog toks įskaitymas pažeidė sąžiningų kreditorių teises ir interesus ar buvo atliktas administratoriui siekiant savanaudiškų tikslų. Vis dėlto, Tarnyba konstatavo, jog bankroto administratorius, atlikdamas priteistų mokėti bylinėjimosi išlaidų iš administravimo lėšų įskaitymą bankroto procese, pažeidė tuo metu galiojusio ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą.

684.8.

69Tarnyba Išvadoje konstatavo, jog buvo pažeisti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 ir 9 punktai. Tačiau šie pažeidimai neturėjo įtakos esminiams įmonės ir kreditorių interesams. Atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių Tarnyba nenustatė, todėl, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, siūlė bankroto administratoriui ir jo įgaliotas asmeniui už patikrinimo metu nustatytus pažeidimus poveikio priemonių netaikyti.

705.

712020 m. balandžio 2 d. priimtas nagrinėjamoje byloje skundžiamas Įsakymas, kuriuo už ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 ir 9 punktų pažeidimą bankroto administratoriui ir jo įgaliotam asmeniui nuspręsta netaikyti poveikio priemonių, numatytų JANĮ 136 straipsnyje. Įsakyme buvo atsižvelgta į tai, kad administratoriaus padaryti pažeidimai neturėjo įtakos esminiams Bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams, buvo nulemti ne tik administratoriaus veiksmų (neveikimo), be to, pažeidimai, Tarnybos vertinimu, yra iš dalies formalaus pobūdžio.

72IV

731.

74Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Tarnybos Įsakymo, kuriuo buvo atsisakyta taikyti poveikio priemones bankroto administratoriui ir jo įgaliotam asmeniui (žr. šio teismo sprendimo III dalies 5 punktą).

752.

76Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 5 d. pateikė Tarnybai prašymą dėl bankroto administratoriaus ir jo įgalioto asmens veiksmų Bankrutuojančios įmonės bankroto byloje, o taip pat visose kitose administratoriaus įgalioto asmens administruojamuose bankroto bylose (žr. šio teismo sprendimo III skyriaus 2 punktą). Paminėtina, kad Tarnyba atliko Bendrovės neplaninį patikrinimą; taigi, šioje byloje nėra ginčo dėl to, kad, esą, Tarnyba nepagrįstai atsisakė atlikti neplaninį Bendrovės patikrinimą. Juolab, kad Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 12 dalies 2 punktu, pagal kurį ūkio subjekto veiklos neplaninis patikrinimas gali būti atliekamas turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, turi plačią diskreciją spręsti, kada atlikti minėtą planinį patikrinimą, o kada ne (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. birželio 17 d. nutartį adm. byloje Nr. eA-1398-602/2020). Tačiau pareiškėjas skunde teismui nurodo, kad atsakovė formaliai atliko neplaninį patikrinimą, atitinkamai priėmė neproporcingai švelnų Įsakymą Bendrovės atžvilgiu, todėl prašo panaikinti Įsakymą ir įpareigoti atsakovę atlikti patikrinimą iš naujo.

773.

78Pažymėtina, kad, kaip ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1205-502/2018). Tai reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2–5 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punkto pagrindu.

794.

80Taigi nagrinėjamu atveju pirmiausia yra svarbu nustatyti, ar ginčijamas Tarnybos Įsakymas turėjo įtakos pareiškėjo teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, nes tik tokiu atveju būtų galima vertinti, ar pareiškėjo teisės ir (ar) saugomi interesai buvo pažeisti.

81Pradėjus neplaninį patikrinimą bankroto administratorių veiklos priežiūros tvarką reglamentavo Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakyme Nr. 1K-270 (neteko galios 2020 m. vasario 14 d.) (toliau – ir Taisyklės). Administratorių veiklos priežiūrą atliekanti institucija – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba administratorių veiklą tikrina organizuodama planinius ir neplaninius patikrinimus (Taisyklių 1, 7 punktai). Kai neplaninis administratoriaus veiklos patikrinimas atliekamas pagal prašymą, skundą ar pranešimą, administratoriaus veikla tikrinama tiek, kiek prašoma (16 p.). Informacija apie atliekamą patikrinimą su patikrinimu nesusijusiems asmenims teikiama tik tada, kai patikrinimas yra baigtas (18 p.). Taisyklių 19 punkte nustatyta, kad patikrinimo rezultatai išdėstomi išvados dėl administratoriaus veiklos tikrinimo projekte. Išvados projekte nurodomos faktinės aplinkybės, nustatyti veiklos pažeidimai, jų pobūdis, mastas, pasikartojimas ir (arba) siūloma nuobauda arba konstatuojama, kad veiklos pažeidimų nenustatyta, taip pat teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas išvados projektas, ir parengimo data (20 p.). Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išvados projekto parengimo dienos jis išsiunčiamas administratoriui registruotu paštu, elektroninėmis priemonėmis ar kitu sutartu būdu (21 p.). Administratorius turi teisę per 3 darbo dienas nuo išvados projekto gavimo dienos Priežiūros institucijai raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikti savo nuomonę dėl išvados projekto ir (ar) papildomus paaiškinimus ir dokumentus (22 p.). Priežiūros institucijos vadovas, susipažinęs su išvados turiniu ir atsižvelgęs į pažeidimo pobūdį, jo mastą, žalos dydį ir pasikartojimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išvados gavimo dienos priima sprendimą: skirti administratoriui išvadoje siūlomą nuobaudą; neskirti administratoriui išvadoje siūlomos nuobaudos; priimti sprendimą skirti kitą nei siūlomą išvadoje nuobaudą (24 p.). Priežiūros institucijos vadovo sprendimas dėl veiklos patikrinimo rezultato įforminamas įsakymu (25 p.). Apie priimtą sprendimą administratorius informuojamas raštu arba elektroninėmis priemonėmis per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos (26 p.). Šios taisyklės buvo detalizuotos Įsakymo priėmimo metu galiojusiomis Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakyme Nr. V1-341 patvirtintomis Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklėmis (neteko galios 2020 m. liepos 9 d.).

82Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad pagal tokio turinio teisinį reglamentavimą (pažymėtina, kad esminės nuostatos, buvusios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 patvirtintose Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklėse, kuriomis vadovaujantis formuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, lyginant su šioje byloje aktualiose Taisyklėse įtvirtintomis nuostatomis, nepasikeitė) sprendimas, kurį priima Tarnyba, atlikusi bankroto administratoriaus veiklos neplaninį patikrinimą, gali daryti įtaką tik bankroto administratoriaus, o ne kitų asmenų, inter alia (liet. be kita ko) skundą padavusių, teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, kadangi, atsižvelgiant į tokioje administracinėje procedūroje priimamų sprendimų pobūdį, asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos priežiūra nėra tiesiogiai skirta asmenų, esančių (ar pageidaujančių būti) įmonių bankroto proceso dalyviais, teisių ir teisėtų interesų gynimui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-910-624/2018, 2018 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1205-502/2018, 2018 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1451-629/2018, 2020 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1933-756/2020).

835. Teismas, atsižvelgęs į minėtą išdėstytą teisinį reglamentavimą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, konstatuoja, kad Įsakymas nedaro įtakos pareiškėjo teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, kuriuos jis turėjo galimybę ginti bankroto byloje civilinio proceso įstatymų nustatyta tvarka. Todėl pareiškėjo skundo reikalavimas dėl Įsakymo panaikinimo atmetamas. Atitinkamai, atmetamas pareiškėjo skundo išvestinis reikalavimas įpareigoti atsakovę atlikti patikrinimą iš naujo.

84Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 103 straipsnio 1 punktu, 133 straipsniu,

Nutarė

85Pareiškėjo K. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

86Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I... 5. 1.... 6. Pareiškėjas K. K. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškina, jog jis 2019 m. lapkričio 5 d. Tarnybai pateikė... 9. 3.... 10. Pareiškėjas pažymi, jog Vilniaus apygardos teismas 2017 m. liepos 27 d.... 11. 3.1.... 12. Dėl pirmojo kreditorių susirinkimo, vykusio 2018 m. sausio 5 d.... 13. 3.2.... 14. Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko neišrinkimo pirmajame kreditorių... 15. 3.3.... 16. Dėl bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo. Bankroto administratorius... 17. 2018 m. sausio 5 d. kreditorių susirinkime buvo sprendžiama dėl įgaliojimų... 18. 3.4.... 19. Dėl bankroto administratoriaus savivaliavimo ir veikimo įmonės vardu be... 20. 3.5.... 21. Dėl kreditorių susirinkimų 2018 m. sausio 5 d. ir 2018 m. spalio 3 d. Šiuo... 22. 3.6.... 23. Dėl kreditorių komiteto susirinkimo 2020 m. kovo 10 d. Nuo 2020 m. sausio 1... 24. Pareiškėjas taip pat atkreipia dėmesį, jog iš gauto laiško apie šį... 25. 3.7.... 26. Dėl S. G. veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 25 d. iki... 27. 3.8.... 28. Bankroto administratorius neturėjo teisės viršyti sąmatos, kas nurodyta ir... 29. 3.9.... 30. Dėl 2020 m. kovo 10 d. susirinkimui pateiktos ataskaitos negalimumo tvirtinti.... 31. 4.... 32. Atitinkamai, įvertinus tai, kas išdėstyta, pareiškėjo vertinimu, Įsakymas... 33. II... 34. 1.... 35. Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutinka ir... 36. 2.... 37. Atsakovė nurodo, jog skundžiamu Įsakymu konstatuota, kad bankroto... 38. 3.... 39. Tarnyba, 2019 m. lapkričio 5 d. gavusi pareiškėjo skundą, jį vertino pagal... 40. 4.... 41. Pareiškėjo teisę paduoti skundą dėl galimai padaryto tarnybinio... 42. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinę... 43. III... 44. Šioje administracinėje byloje, inter alia (lot. be kita ko), nustatyta:... 45. 1.... 46. Pareiškėjas 2019 m. spalio 31 d. Tarnybai pateikė pranešimą dėl bankroto... 47. 2.... 48. 2019 m. lapkričio 5 d. Tarnyboje gautas pareiškėjo prašymas dėl bankroto... 49. 3.... 50. Tarnyba 2019 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. (10.4) D2-3358 „Dėl bankroto... 51. 4.... 52. 2020 m. kovo 31 d. priimta Išvada, kuria siūlyta bankroto administratoriui ir... 53. 4.1.... 54. Dėl bankroto administratoriaus veiksmų (neveikimo) teikiant ieškinius dėl... 55. 4.2.... 56. Dėl bankroto administratoriaus veiksmų, susijusių su bankrutuojančios... 57. Skunde Tarnybai pavėluotas Bankrutuojančios įmonės dokumentų perėmimas... 58. 4.3.... 59. Dėl VMI finansinio reikalavimo ir PVM deklaracijų. Tarnyba nurodė, kad PVM... 60. 4.4.... 61. Dėl kreditorių susirinkimo organizavimo, įgaliojimų suteikimo ir UAB ( - )... 62. 4.5.... 63. Dėl bankroto proceso ataskaitų ir kitos informacijos kreditoriams teikimo.... 64. 4.6.... 65. Dėl skolų išieškojimo iš Bankrutuojančios įmonės debitorių. Bankroto... 66. 4.7.... 67. Dėl vienarūšių reikalavimų įskaitymo bankroto procese. Skunde Tarnybai... 68. 4.8.... 69. Tarnyba Išvadoje konstatavo, jog buvo pažeisti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3... 70. 5.... 71. 2020 m. balandžio 2 d. priimtas nagrinėjamoje byloje skundžiamas Įsakymas,... 72. IV... 73. 1.... 74. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Tarnybos Įsakymo, kuriuo buvo... 75. 2.... 76. Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 5 d. pateikė Tarnybai prašymą dėl bankroto... 77. 3.... 78. Pažymėtina, kad, kaip ne kartą savo praktikoje yra pažymėjęs Lietuvos... 79. 4.... 80. Taigi nagrinėjamu atveju pirmiausia yra svarbu nustatyti, ar ginčijamas... 81. Pradėjus neplaninį patikrinimą bankroto administratorių veiklos... 82. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad... 83. 5. Teismas, atsižvelgęs į minėtą išdėstytą teisinį reglamentavimą ir... 84. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 85. Pareiškėjo K. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 86. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu...