Byla eAS-775-492/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vox optima“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vox optima“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybei, atstovaujamai Kauno miesto savivaldybės tarybos ir Kauno miesto savivaldybės administracijos, dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vox optima“ (toliau – ir pareiškėjas) pateikė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas) 2017 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-413 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo UAB „Vox optima“ priklausančiame bare ( - )“ (toliau – ir Sprendimas).

6Pareiškėjas skunde taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo UAB „Vox optima“ priklausančiame bare ( - )“ galiojimą.

7Pareiškėjas prašymą grindė tuo, kad nesustabdžius skundžiamo Sprendimo, būtų sužlugdytas įmonės verslas. Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, nagrinėjamu atveju kyla reali grėsmė, kad gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas pareiškėjui palankaus sprendimo, jei toks bus priimtas, įvykdymas. Be to, ginčijamas Sprendimas yra akivaizdžiai nepagrįstas ir neteisėtas, jame esama prima facie neteisėtumo požymių, todėl tai sudaro savarankišką pagrindą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti skundžiamo Sprendimo galiojimą. Sprendimo galiojimas nulems pareiškėjo veiklos pabaigą, kadangi dėl jo priėmimo pareiškėjo mėnesio pajamos sumažės daugiau kaip 88 proc., nesustabdžius Sprendimo, pareiškėjas turės nutraukti savo veiklą arba bus priverstas bankrutuoti.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

10Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas, prašydamas teismo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, turėjo nurodyti argumentus, dėl kurių jos taikymas yra būtinas, ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Teismas vertino, kad byloje nėra duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Iš pareiškėjo pateiktų Suminių skolų ataskaitos bei Kasos žurnalo išrašų, kuriuose užfiksuotos kasdienės įplaukos, negalima spręsti, kiek pajamų pareiškėjo įmonė uždirba būtent iš prekybos alkoholiniais gėrimais laikotarpiu nuo 14 val. iki 10 val. ir kiek pajamų netektų dėl prekybos alkoholiniais gėrimais uždraudimo nuo 14 val. iki 10 val., taip pat kokią dalį šios pajamos sudaro bendroje pareiškėjo bendrovės finansinėje apskaitoje, koks bus šių pareiškėjo pajamų dydžio pokytis palikus galioti skundžiamą sprendimą. Pareiškėjo skunde pateikti skaičiavimai neatsispindi pateikiamuose įrodymuose, todėl sprendė, kad pareiškėjas nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog skundžiamo sprendimo galiojimas sukels jam neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą. Teismas taip pat pažymėjo, kad nėra pagrindo pripažinti, jog vien tik prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas nuo 14.00 val. iki 10.00 val. sudarys sąlygas visiškai nutraukti baro veiklą, atleisti darbuotojus, o pareiškėjui, kaip juridiniam asmeniui, bankrutuoti. Pareiškėjo teiginiai, jog dienos metu (nuo 10 val. iki 14 val.) visi žmonės dirba ir bare nesilanko, laikytini subjektyvaus pobūdžio samprotavimu, nepagrįstu jokiais objektyviais duomenimis.

11Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus dėl skundžiamame Sprendime esant prima facie neteisėtumo požymių, ir tai, pareiškėjo teigimu, sudaro savarankišką pagrindą sustabdyti šio akto galiojimą, pabrėžė, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama, bet yra sprendžiamas klausimas dėl laikinosios apsaugos į teismą besikreipiančiam asmeniui taikymo, būtent dėl skundžiamo administracinio akto galiojimo sustabdymo. Teismas atsižvelgė į tai, kad sprendžiant klausimus dėl laikinosios apsaugos skyrimo administraciniuose ginčuose, be kita ko, vertintini ir prima facie argumentai dėl skundžiamo akto galiojimo. Pareiškėjas ginčijamo sprendimo neteisėtumą sieja su argumentu, kad sprendimas yra visiškai nemotyvuotas. Tačiau iš skundžiamo sprendimo matyti, jog jame yra nurodomos tam tikros teisės aktų normos, kuriomis yra vadovaujamasi, todėl aplinkybių, kurios akivaizdžiai rodytų sprendimą esant neteisėtą, nėra. Tai, ar ginčijamas sprendimas yra teisėtas, tinkamai pagrįstas ir motyvuotas, gali būti nustatyta tik įvertinus visą byloje esančią medžiagą, t. y. nagrinėjant bylą iš esmės.

12Teismas sprendė, kad pareiškėjo argumentai dėl kilsiančios žalos yra pagrįsti prielaidomis, nukreipti į ateitį ir grindžiami spėjimais, kurie negali būti pakankamu pagrindu prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui. Tai, kad pareiškėjui bus sukelta tam tikrų sunkumų, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad ginčijamo akto galiojimas neatitaisomai paveiks pareiškėjo interesus.

13Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo individualūs verslo interesai negali būti vertinami kaip svaresni už Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei kituose teisės aktuose įtvirtintą valstybės siekį apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, t. y. visos visuomenės (jos dalies) viešąjį interesą. Be to, pareiškėjas kaip juridinis asmuo, turi galimybes bei sąlygas imtis priemonių, kurios sušvelnintų priimtų sprendimų pasekmes įmonei, nes išlieka kitos verslo alternatyvos bare. Be to, įrodžius atsakovo veiksmų neteisėtumą, pareiškėjas turėtų galimybę išsireikalauti galimus materialius nuostolius jo patirtai žalai atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybė visuomet bus pajėgi atlyginti su ginčijamo sprendimo vykdymu galimai susijusią žalą. Todėl šiuo atveju pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pakankamo pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

14Teismas konstatavo, kad bylos faktinės aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja pagrįsta rizika, kad netaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės dėl ginčijamo Sprendimo galiojimo administracinės bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas patirs neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą, todėl pareiškėjo prašymą atmetė.

15III.

16Pareiškėjas UAB „Vox optima“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartį ir pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių tenkinti.

17Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad teismas neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus dėl motyvų skundžiamame Sprendime nebuvimo ir jų nevertino, o tai yra viena iš reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlygų, t. y. reikalavimų prima facie pagrįstumas. Teismas nutartyje tinkamai neįvertino, kad dėl Sprendimo galiojimo pareiškėjas neturi jokių galimybių vykdyti pelningą veiklą ir dėl to pareiškėjas yra (bus) priverstas nutraukti veiklą arba bankrutuoti - esant tokiai situacijai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymas tikrai bus neįmanomas ir pareiškėjo pažeistos teisės nebus atkurtos. Pažymi, kad Sprendimu pareiškėjo prekybos alkoholiniais gėrimais laikas buvo sutrumpintas net 6 kartus, dėl to pareiškėjo mėnesinės pajamos sumažės daugiau kaip 88 proc. ir sudarys tik 3 191,1 Eur. Realiai pareiškėjo pajamos sumažėtų dar daugiau, kadangi maistas bare įprastai yra perkamas tik kartu su alkoholiniais gėrimais. Taip pat turėjo būti įvertinti ir pareiškėjo einamieji įsiskolinimai tiekėjams, kurie siekia net 17 132,77 Eur. Pareiškėjui nutraukus veiklą (įskaitant bankrotą ar likvidavimą) Sprendimo padariniai esant palankiam teismo sprendimui negalės būti pašalinti ir pareiškėjas negalės būti grąžintas į padėtį, buvusią iki Sprendimo priėmimo, neliks net subjekto, kuris galėtų kreiptis dėl padarytos žalos atlyginimo. Būtent tai lėmė (lemia) būtinumą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir bent laikinai sureguliuoti šio ginčo teisinius santykius taip, kad abiems šalims nebūtų sukurta tokio masto neigiamų padarinių, kokie dabar kyla pareiškėjui.

18Pareiškėjo teigimu, teismas neįvertino ir to, kad Sprendimo galiojimas suponuoja ir kitus realius, neatitaisomus neigiamus padarinius pareiškėjui. Teismas ignoravo pareiškėjo argumentus dėl darbuotojų atleidimo grėsmės ir nevertino motyvų, patvirtinančių faktą, jog pareiškėjas neturės galimybių užtikrintai atgauti viso 100 proc. dėl Sprendimo galiojimo negautų pajamų. Dėl Sprendimo galiojimo pareiškėjas praras dalį pastovių lankytojų ir bus nepajėgus konkuruoti net su šalimais esančia parduotuve, kurioje alkoholiniais gėrimais prekiaujama iki 22 val. Teismas ignoravo ir tai, kad dėl akivaizdžiai neteisėto Sprendimo galiojimo į biudžetą negrįžtamai bus surinkta mažiau mokesčių.

19Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad teismas nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos analogiško pobūdžio bylose, kadangi administracinėse bylose Nr. AS-525-208-14 ir Nr. AS-525-182/2014 buvo nagrinėjami analogiško pobūdžio prašymai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, kurie buvo pagrįsti analogiškais įrodymais kaip ir šioje byloje. Atsakovo sprendimų galiojimo sustabdymo klausimas buvo nagrinėtas ir kitose administracinėse bylose Nr. AS-556-111/2014 bei Nr. AS-556-121/2014. Šiose bylose buvo paliktos galioti teismo nutartys, kuriomis buvo taikytos identiškos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir sustabdyti tokie patys sprendimai kitų subjektų atžvilgiu. Teismas šiuo atveju negalėjo nukrypti nuo jau suformuotos praktikos ir turėjo užtikrinti principą, kad vienodos bylos būtų sprendžiamos vienodai.

20Pareiškėjo teigimu, Sprendimo galiojimas sukels realius, neatitaisomus neigiamus padarinius pareiškėjui, be to, Sprendimas yra akivaizdžiai neteisėtas - turi prima facie neteisėtumo požymių. Sprendimo galiojimo laikinas sustabdymas yra būtinas, proporcingas, adekvatus ir nepažeis viešojo intereso. Taigi egzistuoja visos ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, todėl teismo nutartis naikintina, o pareiškėjo prašymas turi būti patenkintas.

21Atsakovas pateiktame atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti galioti.

22Atsiliepime nurodo, kad teismas visiškai pagrįstai nutartyje sprendė, jog nėra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto neteisėtumo ar nepagrįstumo, nes skundžiamame sprendime yra nurodytos tiek teisės normos, kuriomis vadovautasi, tiek faktiniai duomenis, kuriais remtasi. Aplinkybių, kurios akivaizdžiai rodytų sprendimą esant neteisėtą, nėra. Tai, ar ginčijamas sprendimas yra teisėtas, tinkamai pagrįstas ir motyvuotas, gali būti nustatyta tik įvertinus visą byloje esančią medžiagą, t. y. nagrinėjant bylą iš esmės.

23Pažymi, kad pareiškėjas, prašydamas pirmosios instancijos teismo sustabdyti ginčijamo Sprendimo galiojimą, turėjo nurodyti argumentus, dėl kurių reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra būtinas, ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. Šiuo atveju pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones iš esmės grindžia finansinių sunkumų grėsme ir dėl to galinčiomis kilti neigiamomis pasekmėmis. Tačiau pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis (pvz., pareiškėjas turėtų dideliu mastu keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais, atsirastų dideli nuostoliai ar pan.) ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskirajame skunde nurodydamas, kad pajamos sumažės daugiau kaip 88 proc. ir sudarys tik 3 191,1 Eur per mėnesį, šių paskaičiavimų nepagrindžia jokiais objektyviais faktiniais duomenimis (įrodymais). Atsakovo nuomone, atsižvelgiant į pareiškėjo motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo bei byloje esančius duomenis, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes byloje nėra duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, per se nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas.

24Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo argumentai dėl kilsiančios žalos yra pagrįsti prielaidomis, nukreipti į ateitį ir grindžiami spėjimais, kurie negali būti pakankamu pagrindu prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui. Tai, kad pareiškėjui bus sukelta tam tikrų sunkumų, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad ginčijamo akto galiojimas neatitaisomai paveiks pareiškėjo interesus. Pareiškėjo nurodomi argumentai dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę (pvz., bendrovės bankroto tikimybė) nukreipti į ateitį, grindžiami spėjimais ir subjektyviai dėstomomis aplinkybėmis. Pareiškėjo nurodyta įmonės bankroto tikimybė yra susijusi ne su būsimo teismo sprendimo tinkamu įvykdymu, t. y. ne su potencialios grėsmės, jog šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys negalimas galimybe, o su skundžiamo akto neigiamomis pasekmėmis pareiškėjui, jo veiklos apribojimu, o tai nesudaro pagrindo taikyti pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Tai, kad pareiškėjas gali prarasti dalį pelno, patirti nepatogumus, nėra aplinkybė, dėl kurios būtų neįmanoma atkurti padėties, buvusios iki skundžiamo akto priėmimo.

25Atsakovas dėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodytų argumentų apie tai, kad teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos analogiško pobūdžio bylose, nurodo, kad skundo reikalavimų, susijusių su skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna specifinis, todėl, sprendžiant skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, iš esmės negalima tapatinti atskirų bylų faktinių situacijų. Šiuo atveju skiriasi nagrinėjamos bylos ir pareiškėjo nurodytos bylos faktinės aplinkybės, todėl pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimas turi būti sprendžiamas individualiai, t. y. įvertinus šioje byloje susiklosčiusią konkrečią situaciją.

26Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ginčijamu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu nėra apribojama pareiškėjo jokia kita veikla, darbo laikas ar pan., todėl argumentas, kad vien dėl alkoholio pardavimo licencijos laiko ribojimo gali tekti atleisti darbuotojų kaip tik patvirtina, kad pareiškėjo įmonė alkoholio prekybos vietose užsiima faktiškai ne maisto ruošimo, maitinimo įstaigos veikla, bet iš esmės vykdo alkoholinių gėrimų prekybą ištisą parą. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo pripažinti, jog vien tik prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimas nuo 14.00 val. iki 10.00 val., sudarys sąlygas visiškai nutraukti bare veiklą, atleisti jų darbuotojus, o pareiškėjui, kaip juridiniam asmeniui, bankrutuoti.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

30Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia akcentuoja, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 straipsnio 3 dalis).

31Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šios reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonė yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016, 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017).

32Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, kad neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti asmens interesus (žr., pvz., LVAT 2014 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-735/2014).

33Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010).

34Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pagal nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančią ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas siejamas su aplinkybe, ar proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, tačiau kai kurios bendrosios taisyklės, suformuotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje iki 2016 m. liepos 1 d., lieka aktualios taikant nuo 2016 m. liepos 1 d. galiojančią ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį.

35Taigi šiuo atveju pareiškėjas, prašydamas pirmosios instancijos teismo sustabdyti ginčijamo Sprendimo galiojimą, turėjo nurodyti argumentus, dėl kurių reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra būtinas, ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus.

36Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-413 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais apribojimo UAB „Vox optima“ priklausančiame bare ( - )“, kuriuo pareiškėjui priklausančiame bare, esančiame adresu: ( - ), buvo apribotas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, galiojimą

37Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pareiškėjas grindė tuo, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala pareiškėjui, taip pat skundžiamas Sprendimas prima facie yra neteisėtas, jame nenurodyti motyvai, kuriais remiantis priimtas Sprendimas.

38Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, pagrindžiančius reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymą, įvertinusi administracinėje byloje nagrinėti priimtus reikalavimus ir byloje esančius duomenis, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nėra duomenų, sudarančių pakankamą pagrindą spręsti, jog nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, per se nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau, jei pareiškėjas neįrodo, jog tokių neigiamų pasekmių pašalinimas, teismui priėmus palankų pareiškėjui sprendimą, būtų neįmanomas ar sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012 ir kt.). Šiame kontekste pabrėžtina, kad pareiškėjo teiginiai dėl žalos padarymo yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir nepatvirtinti jokiais įrodymais, kuriuos įvertinus būtų galima nustatyti, kokius nuostolius, netenkinus pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, patirtų pareiškėjas ir pan. Pareiškėjo nurodyti argumentai, kad ženkliai sumažės pajamos ir įmonė turės bankrutuoti, yra hipotetiniai ir nukreipti į ateitį. Kaip pagrįstai skundžiamoje nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas nepateikė duomenų apie tai, kokio dydžio pajamas gauna būtent iš prekybos alkoholiniais gėrimais ir kiek jų netektų dėl draudimo jais prekiauti Sprendime nurodytu laiku, taip pat kokią pajamų dalį šios pajamos sudaro bendroje pareiškėjo finansinėje apskaitoje. Netgi pareiškėjui pateikus duomenis, kad didesnę dalį jo pajamų sudaro pajamos už alkoholinius gėrimus ginčo bare, tai nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, kadangi pareiškėjo individualūs verslo interesai negali būti vertinami kaip svaresni už Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (53 str. 1 d., 3 d.) bei kituose teisės aktuose įtvirtintą valstybės siekį apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, t. y. visos visuomenės (jos dalies) viešąjį interesą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje AS-810-146/2016, 2017 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-570-525/2017). Be to, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas kaip viešojo maitinimo paslaugas teikiantis juridinis asmuo, turi galimybes bei sąlygas imtis priemonių, kurios sušvelnintų priimto nutarimo pasekmes įmonei. Todėl šiuo atveju pareiškėjo nurodyti argumentai nesudaro pakankamo pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

39Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo atskirojo skundo argumentus dėl kitose analogiško pobūdžio bylose priimtų nutarčių taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, pažymi, kad pareiškėjo atskirajame skunde nurodytose bylose ir nagrinėjamoje byloje skiriasi faktinės aplinkybės, be to, kaip pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo atsakovas, prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimas turi būti sprendžiamas individualiai, t. y. įvertinus šioje byloje susiklosčiusią konkrečią situaciją. Pažymėtina, kad vėlesnėje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nagrinėjant analogiško pobūdžio klausimus, reikalavimo užtikrinimo priemonės nebuvo taikomos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje AS-810-146/2016, 2017 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-570-525/2017).

40Atsižvelgusi į pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir įvertinusi pareiškėjo pateiktus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Pareiškėjas tikėtinai nepagrindė reikalavimo ir to, jog būtent dabartinėje situacijoje nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, ateityje dar gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, susijusi su ginčijamo Sprendimo galiojimo laikinu nesustabdymu, ir kad būtent laikinas Sprendimo galiojimo sustabdymas užkirstų kelią tokiai žalai atsirasti. Pažymėtina, kad iš esmės pasikeitus situacijai, klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo šioje byloje galėtų būti svarstomas iš naujo. Todėl, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Kartu pastebėtina, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio pareiškėjui bet kurioje proceso stadijoje pateikti teismui naują (motyvuotą ir pagrįstą įrodymais) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl, pasikeitus faktinei situacijai, išlieka galimybė iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą (žr., pvz., LVAT 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-39/2012 ir kt.).

41Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, yra pakankamai motyvuota, teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 154 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

43Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vox optima“ atskirąjį skundą atmesti.

44Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vox optima“... 6. Pareiškėjas skunde taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo... 7. Pareiškėjas prašymą grindė tuo, kad nesustabdžius skundžiamo Sprendimo,... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas, prašydamas teismo... 11. Teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus dėl skundžiamame Sprendime esant... 12. Teismas sprendė, kad pareiškėjo argumentai dėl kilsiančios žalos yra... 13. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo individualūs verslo interesai negali... 14. Teismas konstatavo, kad bylos faktinės aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo... 15. III.... 16. Pareiškėjas UAB „Vox optima“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo... 17. Pareiškėjas atskirajame skunde teigia, kad teismas neatsižvelgė į... 18. Pareiškėjo teigimu, teismas neįvertino ir to, kad Sprendimo galiojimas... 19. Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, kad teismas nukrypo nuo Lietuvos... 20. Pareiškėjo teigimu, Sprendimo galiojimas sukels realius, neatitaisomus... 21. Atsakovas pateiktame atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo... 22. Atsiliepime nurodo, kad teismas visiškai pagrįstai nutartyje sprendė, jog... 23. Pažymi, kad pareiškėjas, prašydamas pirmosios instancijos teismo sustabdyti... 24. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pareiškėjo argumentai dėl kilsiančios... 25. Atsakovas dėl pareiškėjo atskirajame skunde nurodytų argumentų apie tai,... 26. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad ginčijamu Kauno miesto savivaldybės tarybos... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Kauno apygardos... 30. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamos... 31. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 32. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui, prašančiam taikyti... 33. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors pagal nuo 2016 m. liepos 1 d.... 35. Taigi šiuo atveju pareiškėjas, prašydamas pirmosios instancijos teismo... 36. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė sustabdyti Kauno miesto savivaldybės... 37. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones pareiškėjas grindė tuo,... 38. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo... 39. Teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjo atskirojo skundo argumentus dėl... 40. Atsižvelgusi į pareiškėjo išdėstytų argumentų visumą ir įvertinusi... 41. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 43. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vox optima“ atskirąjį... 44. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 1 d. nutartį... 45. Nutartis neskundžiama....