Byla 2A-525-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės, Jadvygos Mardosevič,

2sekretoriaujant Aleksui Navickui,

3dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atstovei L. L.,

4atsakovo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovei Daliai Vinklerienei

5ieškovo G. G. įmonės „Spektras“ atstovui advokatui V. V.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo G. G. įmonės „Spektras“ ieškinį atsakovams VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, trečiajam asmeniui VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai dėl pripažinimo sprendimo dėl subsidijos sutarties nutraukimo neteisėtu ir įsiskolinimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8Ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama

9teismą pripažinti atsakovo Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūros 2006 m. gegužės 19 d. sprendimą Nr. 1 dėl 2004 m. lapkričio 25 d. Subsidijos sutarties Nr. 6537901-01-01-0059 nutraukimo neteisėtu; priteisti ieškovui iš atsakovo Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūros 36 013,60 Lt įsiskolinimo; priteisti ieškovui iš atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 9 003,44 Lt įsiskolinimo; priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad G. G. įmonė „Spektras“ iš vienos pusės ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerija iš kitos pusės 2004 m. lapkričio 25 d. sudarė Subsidijos sutartį Nr. 6537901-01-01-0059 bei 2005 m. rugsėjo 30 d. Subsidijos sutarties pakeitimą Nr. 1. Subsidijos sutartimi IĮ „Spektras", kaip paramos gavėjui, yra suteikiama subsidija projekto „Naujo pakavimo automato prototipo kūrimas", įgyvendinimui (Subsidijos sutarties 1(1) punktas). Įgyvendinus projektą pagal projekto auditoriaus patvirtintą projekto įsiskolinimų suvestinę atsakovai liko įsiskolinę ieškovui 45 017,04 Lt sumą: atitinkamai tarp atsakovų pagal Subsidijos sutarties 3(2) punktą įsiskolinimų dalys sudaro: CPVA – 36 013,60 Lt, Ūkio ministerija - 9 003,44 Lt. CPVA 2006 m. gegužės 19 d. vienašališkai nutraukė Subsidijos sutartį. Pagrindu nurodė tai, kad IĮ „Spektras" savininkui G. G. iškelta baudžiamoji byla dėl paramos, gautos pagal Subsidijos sutartį, panaudojimo ne pagal nustatytą tvarką (BK 206 str. 1 d.). Byla Lietuvos aukščiausiojo teismo 2006 m. rugsėjo 26 d. nutartimi nutraukta. Ieškovas pabrėžė, kad jokio Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Subsidijos sutarties pažeidimo nepadarė, o sprendimas priimtas nepagrįstai, ko pasekoje atitinkamai IĮ „Spektras“ turi teisę į ieškinio tenkinimą. Pažymėjo, kad vien pats baudžiamosios bylos iškėlimo (ikiteisminio tyrimo atlikimo) faktas negali būti pagrindu nutraukti civiliniais teisiniais santykiais reglamentuojamą Subsidijos sutartį. Subsidijos sutartis galėjo būti nutraukta tik esant interesų pažeidimui, tačiau jų nebuvo.

10Atsakovas Centrinė projektų valdymo agentūra atsiliepime prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Subsidijos sutartis buvo nutraukta, kadangi ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ pažeidė Subsidijos sutarties Bendrųjų sąlygų 4 str., kadangi klijavimo aparato pirkime dalyvavo tiekėjo darbuotojai, ir CPVA direktoriaus 2004 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 240 patvirtintos Pirkimų tvarkos Europos Sąjungos PHARE programos subsidijų gavėjams, nesantiems perkančiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą įtvirtintus reikalavimus 6,7 26, 39, 40, 123.2, 123.3 p. Ginčo atveju, nors, kaip teigia ieškovas, sutarties tikslai pasiekti (įranga įsigyta), tačiau jie pasiekti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Subsidijos sutarties nuostatas, todėl sutartis negali būti laikoma įgyvendinta tinkamai. Pažymėjo, kad viena iš ieškovo pareigų pagal Subsidijos sutartį yra galutinės ataskaitos pateikimas CPVA, tačiau šios savo pareigos ieškovas neįvykdė.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad projekto įgyvendinimo laikotarpis nėra tapatus sutarties galiojimo laikotarpiui. Projekto įgyvendinimo laikotarpis, numatytas Subsidijos sutartyje, tėra viena iš daugelio Subsidijos sutarties sąlygų ir Subsidijos sutarties šalies - Paramos gavėjo įsipareigojimų, todėl Subsidijos sutarties įvykdymą sieti su jos viena sąlyga-projekto įgyvendinimo laikotarpiu, yra nepagrįsta. Pažymėjo, kad CPVA, nustačiusi esminius Subsidijos sutarties ir teisės aktų pažeidimus, privalėjo imtis atitinkamų veiksmu ir pagrįstai nutraukė Subsidijos sutartį, kadangi tokių veiksmų nesiėmus ir Europos Komisijai, kitoms atitinkamoms kompetentingoms institucijos nustačius pažeidimus, Lietuva turėtų grąžinti paramos lėšas iš valstybės biudžeto, o atitinkamiems Lietuvos nacionalinių institucijų darbuotojais nesiėmus veiksmų susigrąžinti neteisėtai panaudotą paramą, kiltų klausimas dėl žalos padaryme valstybei.

12Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Nurodė, kad vadovaujantis bendraisiais sutarčių nutraukimo principais bei CK 6.217 str. nuostatomis, darytina išvada, kad sutartį nutraukti galima tik tada, kai sutartį pažeidusi šalis jos neįvykdo ar netinkamai įvykdo, t.y. iki sutarties įvykdymo pabaigos. Teisine prasme jokio Subsidijos sutarties nutraukimo nėra įvykę, kadangi pagal Subsidijos sutarties 2(3) punktą (t.1, b.l. 14) (žr. Subsidijos sutarties pakeitimo 1 p.) Projekto įgyvendinimo laikotarpis, kaip numatyta I priede, yra iki 2005 m. gruodžio 15 d. Tai savo ruožtu reiškia, kad Subsidijos sutartis Sprendimo ją nutraukti priėmimo dienai (2006 m. gegužės 19 d.) buvo įvykdyta. Pažymėjo, kad CPVA Sprendimas dėl sutarties nutraukimo, viso labo tik ir vertintinas kaip raštas, neteisingai traktuojantis civilinius teisinius santykius, kylančius iš Subsidijos sutarties. Be kita ko, jeigu ir laikyti, kad minėta Subsidijos sutartis gali būti nutraukta, tai sutinkamai su CK 6.217 str. 1 d. tik kai sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas yra esminis sutarties pažeidimas Kaip matyti iš duomenų, paramos finansavimo tikslas sukurtas, tikslai įgyvendinti, kas savaime reiškia, kad nėra ir nebuvo esminių sutarties pažeidimų, jau nekalbant apie CPVA nurodomus tariamus pažeidimus, kurie bet kokiu atveju negali būti laikomi esminiais. Teismas pabrėžė, kad remiantis 2005 m. gegužės 30 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 590 pagrindu priimti sprendimą dėl Subsidijos sutarties nutraukimo gali būti Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų ar Subsidijos sutarties nesilaikymas, kitaip tariant jų pažeidimas. Teismas pažymėjo, kad baudžiamosios bylos Nr. 1-673-539/2006 iškėlimo Klaipėdos m. apylinkės teisme (ikiteisminio tyrimo atlikimo) faktas negali būti pagrindu nutraukti civiliniais teisiniais santykiais reglamentuojamą Subsidijos sutartį. Baudžiamojoje byloje esantys ikiteisminio tyrimo duomenys taip pat negali būti pagrindu konstatuoti esant Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Subsidijos sutarties nesilaikymą (pažeidimą), kadangi tai galima konstatuoti tik esant priimtam įsiteisėjusiam apkaltinamajam nuosprendžiui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 2 d. nutartimi baudžiamoji byla prieš G. Gestautą nutraukta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas pažymėjo, kad Subsidijos sutartis galėjo būti nutraukta tik remiantis 4 str. - Interesų konfliktas. Bet kokiu atveju, tiek Tvarkos, tiek bendrųjų nuostatų 4 str. pažeidimas konstatuotinas tik tada, kai yra veikiamas G. G. įmonės „Spektras“ nešališkas ir objektyvus įsipareigojimų vykdymas. Šių bendro pobūdžio principinių nuostatų laikymasis ar pažeidimas turi būti konstatuotas kiekvienu konkrečiu atveju vertinant faktus. Nagrinėjamu atveju nei iš L. A., nei V. D. ar P. B. pusės nebuvo jokio UAB „NPAC" protegavimo ir tokių duomenų teismui bylos nagrinėjimo metu nepateikta. Teismas pažymėjo, kad L. A. nebuvo Pirkimų komisijos nare, o baudžiamojoje byloje pateiktame ieškinyje nurodyta aplinkybė „rengė G. G. individualios įmonės pirkimo konkursų dokumentus" neturi jokio priežastinio ryšio su atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją taikomais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principais, kadangi L. A. įmonėje "Spektras" dėl pirkimo konkursų, atliko tik techninio pobūdžio darbą (dokumentų kopijavimas, ir kt.), ką patvirtina ir baudžiamojoje byloje surinkti duomenys, kitų duomenų teismui nepateikta. Tiek V. D., tiek P. B. 2004 m. vasario 2 d. pasirašė Pirkimo komisijos nario nešališkumo deklaraciją, kuria pasižadėjo objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis visų tiekėjų lygiateisiškumo principu, atlikti savo pareigas ir būti nešališkas tiekėjams. Teismas pažymėjo, kad vien faktas, jog du minėti asmenys buvo G. G. IĮ „Spektras" organizuoto ir vertinto konkurso laimėtojos UAB „NPAC" darbuotojai, neduoda pagrindo daryti išvadai, kad tokiu būdu dalyvaudami šie asmenys pažeidė konkurso nešališkumo ir kitus su tuo susijusius principus. Pagal Subsidijos sutarties I priedo Projekto aprašymas sudėtinės dalies partnerystės sutarties 2 priedą, V. D. ir P. B. pirkimų procese siejo išimtinai įsipareigojimas vertinti tik techninio pobūdžio pirkimo dalį. Apie šių asmenų paskyrimą ir dalyvavimą Pirkimo komisijos veikloje atsakovai žinojo, tačiau jokių prieštaravimų dėl to nepateikė, kas savo ruožtu patvirtina tą aplinkybę, kad minėti UAB „NPAC" darbuotojai kaip komisijos nariai tinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir jokių pažeidimų nepadarė. Teismas pabrėžė, kad 12.2. p. g) pagrindas negali būti apskritai taikomas, kadangi ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ nepateikė klaidingų ar neišsamių ataskaitų Subsidijos sutartyje numatytai paramai gauti ir nepateikė tikrovės neatitinkančių ataskaitų. Atsakovų argumentai nepatvirtino kitų siūlytojų intereso pažeidimo ir kad viešuose pirkimuose buvo įgytas neteisėtas, nesažiningas pranašumas kitų siūlytojų atžvilgiu. Teismas paminėjo, kad vienu iš Subsidijos sutarties pažeidimu yra nurodoma tai, jog ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ įsigijo vietoj 2 vnt. servo pavarų, tik 1 vnt. servo pavaros. Toks atsakovų Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateikiamas Subsidijos sutarties pažeidimas neturi jokio faktinio pagrindo, kadangi tą aplinkybę, jog dėl servo pavaros pirkimo nėra padaryta pažeidimų yra konstatavę patys atsakovai, o būtent, Viešoji įstaiga Centrinės projektų valdymo agentūra. 2006 m. vasario 28 d. rašte; VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2005 m. gegužės 20 d. rašte Nr. 110-2294. Sprendime nurodytuose LR Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintų Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklių 6.12 ir 10.2. punktuose nėra nurodyta įsipareigojimų (prievolių), atitinkamai ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ šių punktų ir negalėjo pažeisti. Teismas manė, kad šiose Sprendime nurodomose teisinį Subsidijos sutarties nutraukimo pagrindą sudarančiose normose reglamentuota tik nutraukimo procedūra, tačiau nenurodyta kokiems pažeidimams esant Subsidijos sutartis gali būti nutraukta. Aukščiau išdėstytos visumos pagrindu teismas darė išvadą, kad CPVA be jokio teisinio pagrindo yra priėmusi Sprendimą Nr. 1, kuriuo nutraukė Subsidijos sutartį, todėl Subsidijos sutarties nutraukimas pripažintinas neteisėtu ir ieškinys tenkintinas.

13Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė apeliacinį skundą, prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad Subsidijos sutarties 4 str. numato, jog Sutartis gali būti nutraukta, kai paramos gavėjas nesiima atsargumo priemonių interesų konfliktui išvengti ir/ar apie neinformuoja CPVA. Pagal šio punkto prasmę vien interesų konflikto buvimas ir/ar informacijos CPVA nepateikimas apie grėsmę kilti interesų konfliktui yra pagrindas nutraukti sutarį. Šiuo atveju nėra būtina, jog interesų konfliktas ir/ar nepranešimas apie jį CPVA būtų įtakojęs/sukėlęs kitus faktinius pažeidimus (pvz., netinkamo pirkimui pateikto pasiūlymo pripažinimą tinkamu). Tokio aplinkybės, kaip pirkime dalyvaujančio tiekėjo (UAB „NPAC“) darbuotojos (L. A.), o juo labiau komercijos direktorės, bet koks prisidėjimas prie pirkimo dokumentų rengimo ar pirkime dalyvaujančio tiekėjo dviejų darbuotojų (V. D. bei P. B.) buvimas ieškovo pirkimo komisijos nariais, vertinančiais pirkime dalyvaujančių subjektų pasiūlymus, neabejotinai rodo galimą interesų konfliktą. Pažymi, jog ieškinyje neginčijami faktai, kad minėti klijavimo aparato pirkimą laimėjusios UAB „NPAC“ darbuotojai prisidėjo prie pirkimo organizavimo bei dalyvavo vertinant šios bendrovės pasiūlymą. Tai, kad ieškovas išteisintas baudžiamąja tvarka, neatleidžia ieškovo nuo civilinės atsakomybės. Interesų konfliktą, kaip jis suprantamas subsidijos sutartyje, sukėlė tie faktai, kad pirkimų dokumentus rengė tie patys asmenys, kurie dirbo ir pas tiekėją. Ieškovo darbuotojai rengė techninę užduotį ir reikalavimus perkamai įrangai, kuria, dirbdami pas tiekėją, ir pasiūlė ieškovui. UAB „NPAC“ ir ieškovas registruoti tuo pačiu adresu, net elektroninio pašto adresai sutampa. Mano, kad ieškovas turėjo žinoti, kad jo darbuotojai dirba kitoje darbovietėje, kas atitiktų racionalaus, atidaus protingo asmens elgesį. Kadangi apie šias aplinkybes ieškovas CPVA nepranešė ir nesiėmė jokių atsargos priemonių, kad išvengti interesų konflikto, tai CPVA pagrįstai konstatavo Subsidijos sutarties 4 str. pažeidimą. Tai, jog nebuvo pateikta pretenzijų dėl pirkimų nėra laikytina įrodymu, jog nebuvo pažeista pirkimų tvarka. PHARE lėšomis turi būti disponuojama griežtai laikantis nustatytų reikalavimų. Ieškovo padaryti Subsidijos sutarties pažeidimai laikytini esminiais, nes nesilaikant Subsidijos sutarties sąlygų atsakovai negavo to, ko tikėjosi. Būtų neteisėta, jei CPVA sprendimas būtų pripažintas neteisėtu vien dėl to, kad jis netinkamai surašytas, tačiau konstatavus, kad Subsidijos sutarties vienašalis nutraukimas atitinka Subsidijos sutarties sąlygas arba buvo esminių Subsidijos sutarties pažeidimų. Be įsipareigojimo įvykdyti projektą Subsidijos sutartyje nustatytu laikotarpiu, Subsidijos sutartimi, ieškovas prisiėmė įsipareigojimus be CPVA ir Ūkio ministerijos sutikimo nekeisti veiklos, kuriai buvo suteikta subsidija, pobūdžio dvejus metus nuo galutinio mokėjimo dienos, pateikti tam tikra data atitinkamas ataskaitas, įsipareigojimą išvengti interesų konflikto ir kt., todėl Subsidijos sutarties įvykdymą sieti su jos viena sąlyga – projekto įgyvendinimo laikotarpiu, yra nepagrįsta.

14Atsakovas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pateikė apeliacinį skundą, prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad Subsidijos sutartyje nustatytas projekto įgyvendinimo laikotarpis tėra vienas iš daugelio ieškovo įsipareigojimų. Šio, kaip ir visų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuotinų projektų įgyvendinimo laikotarpio pabaiga reiškia paramos gavėjo išlaidų patyrimo pabaigą. Pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui tęsiasi kiti projekto gavėjo įsipareigojimai: pateikti galutinę ataskaitą iki 2006 m. balandžio 5 d.; be CPVA ir Ūkio ministerijos sutikimo nekeisti veiklos, kuriai buvo suteikta subsidija, dvejus metus nuo galutinio mokėjimo dienos; septynerius metus nuo galutinio lėšų išmokėjimo sudaryti sąlygas Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai ir Europos Audito rūmams atlikti patikrinimus. Tai akivaizdžiai byloja, kad projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos negalima tapatinti net su paramos gavėjo įsipareigojimų pabaiga. Juo labiau – su subsidijos sutarties pabaiga. Teigia, jog pripažinus, kad Subsidijos sutartį galima nutraukti tik iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, kuris visuomet yra trumpesnis nei galutinių ataskaitų pateikimo terminas ir juo labiau jų patikrinimo terminas, netektų prasmės ir pats šių ataskaitų pateikimas, jų tikrinimas. Galutines mokėtinas sumas CPVA ieškovui turėjo sumokėti tik tuomet, kai CPVA gauna tinkamus mokėjimo prašymus kartu su tinkamais priedais, įskaitant galutinę ataskaitą. Jeigu Pirkimo komisija ar pavienis šios komisijos narys pateko į aplinkybes, sukeliančias ar galinčias sukelti interesų konfliktą, laikytina, kad susidarė interesų konfliktas Subsidijos sutarties Bendrųjų sąlygų 4 str. prasme. Faktą, kad buvo susidariusios aplinkybės, keliančios arba galinčios sukelti interesų konfliktą, rodo, tai, jog viešajam pirkimui pasiūlymą pateikė įmonė (UAB „NPAC“), kurios komercijos direktorė L. A. prisidėjo prie šio konkurso pirkimo dokumentų rengimo; su L. A. ieškovas 2005 m. sausio 3 d. sudarė Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį; L. A. pagal byloje esančius liudytojų parodymus (LVPA darbuotojos liudytojos A. Andriulionienės parodymai) į LVPA atvykdavo kartu su ieškovo buhaltere ir pateikdavo projekto dokumentus; L. A. ieškovui pateikė pasiūlymą UAB „NPAC“ vardu; du UAB „NPAC“ darbuotojai: P. B. ir V. D. buvo klijavimo aparto konkurso pirkimo komisijos nariai. Pažymėtina, jog iš esmės analogiškomis aplinkybėmis, kada pirkimą laimėjusios įmonės darbuotojai buvo ir pirkimo komisijais nariais, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. gruodžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-577/2007 konstatavo, kad pirkimo komisijos nariai buvo šališki. Kaip matyti iš byloje esančio Europos Komisijos 2009 m. birželio 4 d. rašto Nr. DGELARG/E3/DH/VO/dm REG 102357, CPVA poziciją dėl Subsidijos sutarties nutraukimo palaiko ir Europos Komisija. Europos Komisijos reikalavimas grąžinti jai Paramos gavėjo projektui skirtus – 41 793,60 EUR patvirtina, kad CPVA pagrįstai nutraukė su ieškovu Subsidijos sutartį ir pareikalavo grąžinti visas jam išmokėtas lėšas. Pažymi, jog nė vienas byloje pateiktas dokumentas neįrodo, kad CPVA iš anksto žinojo, kad UAB „NPAC“ pateikė pasiūlymą klijavimo aparato pirkimui, o du šios įmonės darbuotojai buvo įtraukti į pirkimo komisiją. Byloje nėra pateikta duomenų, įrodančių, kad V. D. ir P. B. būtų apsiriboję techniniu pasiūlymo vertinimu ir būtų nusišalinę nuo kitų pirkimo komisijos narių pareigų vykdymo, nedalyvavę pirkimo komisijai priimant visus sprendimus, susijusius su klijavimo aparato pirkimu. Trijų UAB „NPAC“ darbuotojų prisidėjimas bet kokiu būdu prie klijavimo aparato pirkimo rodo interesų konflikto susidarymą Subsidijos sutarties Bendrųjų sąlygų 4 str. prasme dar ir dėl to, kad šiems asmenims buvo iš anksto žinoma projekto biudžete klijavimo aparatui numatyta lėšų suma. Ieškovo įvykdyti Subsidijos sutarties pažeidimai pasireiškė trejopai: pirma, buvo pažeistas Bendrųjų sąlygų 4 str.; antra, penkių įrenginių pasiūlymų vertinimo ataskaitos, prieš pasirašant jų pirkimo sutartis, nebuvo suderintos su LVPA; trečia, vietoj pirkimų plane numatytų dviejų servo pavarų už tą pačią projekto biudžete numatytą kainą nepagrįstai buvo įsigyta viena servo pavara. LVPA, pritardama servo pavaros pirkimo dokumentams, nedavė sutikimo įsigyti vieną servo pavarą už pirkimų plane dviem servo pavaroms numatytą biudžetą. Nė vienas byloje esantis dokumentas nesuteikė teisės ieškovui įsigyti vieną servo pavarą už kainą, skirtą dviem servo pavaroms. Ieškovas, įsigydamas vieną servo pavarą už dviem servo pavaroms numatytą biudžetą, pažeidė Pirkimų tvarkos 10 punkto reikalavimus. Net ir pripažinus CPVA sprendimą dėl Subsidijos sutarties nutraukimo neteisėtu, pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo įpareigoti atsakovus sumokėti ieškovui jo nurodytą įsiskolinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. birželio 2 d. nutartyje Nr. 2K-240/2009 konstatavo, kad 116 962 Lt buvo panaudoti pažeidžiant Pirkimų tvarkos reikalavimus. Būtent ieškovas yra įsiskolinęs atsakovams ne mažiau kaip 116 962 Lt.

15Atsakovas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) pateikė atsiliepimą į atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį skundą, prašo apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, kad sutinka su Ūkio ministerijos apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais bei suformuluotu reikalavimu.

16Ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ pateikė atsiliepimą į atsakovų apeliacinius skundus, prašo atsakovų apeliacinius skundus atmesti – Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistu; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. birželio 2 d. nutartyje Nr. 2K-240/2009 konstatavo, jog nebuvo padaryta veika (veiksmai), kurie buvo pagrindu CPVA 2006 m. gegužės 19 d. priimti sprendimą Nr. 1 nutraukti subsidijos sutartį. CPVA apeliacinio skundo motyvas, kad minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi teismas konstatavo, kad „net už 116 962 Lt įrenginių nupirkta įvykdant Pirkimų tvarkos pažeidimus“, yra nepagrįstas, nes kasacinis teismas nurodė, kad „byloje konstatuota, kad padarant aptartus Pirkimo tvarkos pažeidimus, buvo nupirkta įrenginių už 116 962 Lt“. Kasaciniam teismui konstatavus G. G. nepadarius nusikalstamos veikos, tuo pačiu pripažintina, jog nepadarytas civilinių santykių sandorio pažeidimas. Pabrėžia, jog nesant padarytai nusikalstamai veikai, tuo pačiu savaime išnyksta pats pagrindas, kuriuo vadovaujantis ir į kurį atsižvelgiant buvo nutraukta subsidijos sutartis. Nei atsakovai, nei tretysis asmuo VšĮ „Lietuvos verslo ir paramos agentūra“ nėra pareiškę pretenzijų ieškovui, jog pastarasis neįvykdė kažkokių savo sutartinių įsipareigojimų ar pažeidė kažkokius savo sutartinius įsipareigojimus po 2005 m. gruodžio 15 d. Ieškovas yra pateikęs visus dokumentus galutinės ataskaitos patvirtinimui, tačiau pats atsakovas CPVA nepatvirtino galutinės ataskaitos, o jos nepatvirtinus paramos gavėjo negali būti pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. CPVA atstovai baudžiamosios bylos ir šios bylos nagrinėjimo metu paliudijo, kad G. G. įmonės visi dokumentai galutinės ataskaitos patvirtinimui pateikti, tik ji nėra patvirtinta. Nurodo, kad atsakovų apeliaciniuose skunduose minima aplinkybė, jog L. A. prisidėjo prie pirkimo dokumentų rengimo, nebuvo nurodyta nei sprendime nutraukti subsidijos sutartį, nei kaltinime G. G. baudžiamojoje byloje, nei civiliniame ieškinyje, nei atsakovų atsiliepimuose į ieškinį. Šiuo atveju atsakovai siekia sudaryti tokią teisinę situaciją, jog teismas vertintų, o ieškovas atsikirstų į vis naujai nurodomas aplinkybes, neva buvusias subsidijos sutarties nutraukimo pagrindu. Be to, šios naujos aplinkybės, kaip sudarančios pagrindą subsidijos sutarties pažeidimui konstatuoti, paneigtinos L. A. ikiteisminio tyrimo apklausos protokole nustatytomis aplinkybėmis, Klaipėdos miesto apylinkės teisme duotu liudijimu, Z. N. Klaipėdos miesto apylinkės teisme duotu liudijimu. LVPA darbuotoja A. Andriulionienė teisme apklausiama liudytoja nurodė, kad pas ją atvykusi moteris klausdavo kaip parengti dokumentus, tačiau ji nepatvirtino, kad tai buvo L. A., dėl atvykusio asmens pavardės ši liudytoja nurodė nesanti tikra. Pagal faktiškai buvusius įvykius į LVPA atvykdavo ieškovo buhalterė Z. N.. UAB „NPAC“ pasiūlymo vertinimas buvo atliekamas 2005 m. liepos 19 d., tuo tarpu V. D. nuo 2005 m. balandžio 15 d. buvo atleistas iš UAB „NPAC“ ir joje nebedirbo. Pažymi, kad V. D. ir P. B. pirkimo dokumentų nerengė, o tik vertino pateiktus pasiūlymus. Vadovaujantis Pirkimų tvarkos 28 p. šių asmenų balsas nieko negalėjo lemti, nes jie dviese nesudarė paprastos balsų daugumos, o tuo labiau vieno P. B., kadangi V. D. nebuvo UAB „NPAC“ darbuotoju. Taigi šių asmenų buvimas pirkimo komisijos nariais jokiu priežastiniu ryšiu nesusijęs su šališkumu pasiūlymą pateikusios bendrovės atžvilgiu. Visi atsakovų nurodomi tariami pažeidimai, esantys pagrindu nutraukti sutartį, yra siejami su laikotarpiu 2005 m. liepos – rugpjūčio mėn., tuo tarpu sprendimas nutraukti subsidijos sutartį priimta tik 2006 m. gegužės 19 d., tai rodo, kad atsakovai ir tretysis asmuo nelaikė šių nurodomų pažeidimų esminiais ar sudarančiais pagrindą subsidijos sutarties nutraukimui. CPVA apeliaciniame skunde nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-577/2007 ir joje pateikti išaiškinimai netaikytini šioje byloje, kadangi minėtos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi visiškai nesutampa. Paramos davėjas iš esmės gavo tai, kas numatyta subsidijos sutartimi ir dėl to jokių pretenzijų nėra. Teigia, jog atsakovų nurodomas pagrindas teismo sprendimui panaikinti – Europos Komisijos reikalavimas sugrąžinti sumokėtas lėšas ir net galima šių lėšų sugrąžinimo faktas – išeina už civilinės bylos nagrinėjimo ribų ir yra nesusijęs su nagrinėjama byla, nes priimtas 2009 m. remiantis atsakovų vienašaliais veiksmais, nesulaukus teismo sprendimo dėl pareikšto kaltinimo, išsiuntus Europos Komisijos atitinkamoms institucijoms pranešimus apie neva ieškovo padarytus subsidijos sutarties pažeidimus, neteisėtai panaudotas Europos Sąjungos lėšas, neva esantį tai patvirtinantį teismo sprendimą.

17Atsakovų Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ apeliaciniai skundai atmestini kaip nepagrįsti.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

19Byloje nustatyta, kad 2004 m. lapkričio 30 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) iš vienos pusės ir G. G. įmonė „Spektras“ iš kitos sudarė Subsidijos sutartį Nr. 6537901-01-01-0059. 2005 m. rugsėjo 30 d. tos pačios šalys pasirašė Subsidijos sutarties pakeitimą Nr. 1. Subsidijos sutartimi ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ įsipareigojo įgyvendinti projektą „Naujo pakavimo automato prototipo kūrimas“, o apeliantai CPVA ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija projektą subsidijuoti iš PHARE programos lėšų 2004 m. lapkričio 30 d. Subsidijos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. 2006 m. gegužės 19 d. apeliantas CPVA priėmė sprendimą „Dėl paramos sutarties nutraukimo ir lėšų susigrąžinimo“, kuriuo vienašališkai nutraukė 2004 m. lapkričio 30 d. Subsidijos sutartį Nr. 6537901-01-01-0059. Ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ kreipėsi į teismą prašydamas Subsidijos sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu bei priteisti iš apeliantų CPVA ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 45 017,04 Lt, t.y. sumą, kurios apeliantai nepagrįstai pagal vienašališkai nutrauktą Subsidijos sutartį ieškovui neišmokėjo už sutartyje numatyto projekto įgyvendinimą. Iš apeliacinių skundų matyti, jog byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar apeliantas CPVA turėjo pagrindą 2006 m. gegužės 19 d. sprendimu vienašališkai nutraukti subsidijos sutartį ir, ar ieškovas pagal subsidijos sutarties nuostatas apskritai gali pretenduoti į jo prašomą priteisti sumą.

20Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos argumentus, daro išvadą, jog apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 1 p.), apeliciniai skundai atmetami žemiau išdėstytais motyvais.

21Dėl subsidijos sutarties galiojimo vienašalio sutarties nutraukimo metu

222004 m. lapkričio 30 d. Subsidijos sutartyje Nr. 6537901-01-01-0059 šalys įspareigojo, iš vienos pusės sutarčių institucija (CPVA) ir bendrojo finansavimo institucija (Ūkio ministerija) finansuoti projektą „Naujo pakavimo automato prototipo kūrimas“ iš Phare progamos lėšų, o paramos gavėjas (G. G. įmonė „Spektras“) vykdyti projektą, teikti ataskaitas. 2005 m. rugsėjo 30 d. Subsidijos sutarties pakeitime Nr. 1 šalys susitarė, jog projekto įgyvendinimo laikotarpis yra iki 2005 m. gruodžio 15 d. (1 p.), galutinė ataskaita, patvirtinta LVPA bei Vyresniojo programos pareigūno, kartu su patvirtintais galutinio mokėjimo prašymais, audito ataskaita ir auditoriaus išvada, turi būti pateikta sutarčių institucijai ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 5 d. (3 p.). Bendrojo finansavimo ir sutarčių institucija įsipareigojo, gavusi tinkamus mokėjimo prašymus kartu su tinkamais priedais, galutinį mokėjimą atlikti ne vėliau kaip 2006 m. gegužės 31 d.

23Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teisine prasme jokio Subsidijos sutarties nutraukimo nėra įvykę, kadangi pagal Subsidijos sutarties 2(3) punktą Projekto įgyvendinimo laikotarpis, kaip numatyta I priede, yra iki 2005 m. gruodžio 15 d. Tai reiškia, kad Subsidijos sutartis Sprendimo ją nutraukti priėmimo dienai (2006 m. gegužės 19 d.) buvo įvykdyta. Apeliantai su tokia teismo pozicija nesutinka, nurodo, kad Subsidijos sutarties įvykdymą sieti su jos viena sąlyga – projekto įgyvendinimo laikotarpiu, yra nepagrįsta, o vienašalio Subsidijos sutarties nutraukimo metu Subsidijos sutartis vis dar buvo galiojanti.

24Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Subsidijos sutarties pabaigą, kadangi sutartis galėjo baigtis tik tinkamu įsipareigojimų įvykdymu (CK 6.123 str.). Minėtos Subsidijos sutarties pakeitime Nr. 1 išdėstytos nuostatos aiškiai leidžia daryti išvadą, jog sutarties šalys Subsidijos sutarties pabaigos nesiejo vien tik su projekto įgyvendinimu. Paramos gavėjas turėjo pareigą ne tik įgyvendinti projektą „Naujo pakavimo automato prototipo kūrimas“, tačiau ir, siekdamas gauti išmokamas, teikti Subsidijos sutartyje ir jos pakeitime numatytas reikiamos formos ir turinio ataskaitas. Teisėjų kolegijos nuomone Subsidijos sutartyje ir jos pakeitime numatyti terminai negali būti laikomi naikinamaisiais CK 6.124 str. prasme. Pažymėtina, kad pareigos pateikti galutinę ataskaitą buvimas suponuoja išvadą, jog vienašalio sutarties nutraukimo metu Subsidijos sutartis vis dar buvo galiojanti. Nors pirmosios instancijos teismas ir netinkamai nustatė Subsidijos sutarties pabaigos momentą, tačiau tai neturi reikšmės sprendžiant teismo sprendimo pagrįstumo bei teisėtumo klausimą.

25Dėl subsidijos sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumo.

26Bylos medžiaga nustatyta, kad apeliantas 2006 m. gegužės 19 d. sprendime dėl vienašališko 2004 m. lapkričio 30 d. subsidijos sutarties Nr. 6537901-01-01-0059 nutraukimo kaip pagrindą tokiam sprendimui priimti nurodė baudžiamosios bylos ieškovo G. G. įmonės „Spektras“ direktoriui G. G. iškėlimą dėl paramos, gautos pagal PHARE 2002 Ekonominės ir socialinės sanglaudos Lietuvoje 2 subsidijų schemos: Tiesioginė parama įmonėms pagal Subsidijos sutartį Nr. 6537901-01-01-0059, panaudojimo ne pagal nustatytą tvarką (BK 206 str. 1 d. – tikslinės paramos panaudojimas ne pagal nustatytą tvarką). Tokį sprendimą apeliantas priėmė vadovaudamasis (1)Subsidijos sutarties bendrųjų sąlygų 12.2 (d) p., kuriame numatyta, kad susitariančioji organizacija turi teisę nepranešusi ir nemokėdama kompensacijos nutraukti sutartį, jeigu paramos gavėjas sukčiauja, dalyvauja korupcinio pobūdžio veikloje, dalyvauja nusikalstamoje organizacijoje arba vykdo kitą neteisėtą veiklą, kenkiančią bendrijų finansiniams interesams; (2) LR finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1K-307 „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sąjungos finansinę paramą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 6.12 p. projekto vykdytojas pažeidė kitas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas ir 10.2 p. paramą administruojanti institucija, atlikusi pažeidimų tyrimą ir nustačiusi pažeidimų, sustabdo mokėjimus atitinkamam projekto vykdytojui ir nutraukia paramos teikimą.

27Apeliantas CPVA apeliaciniame skunde papildomai nurodo, kad Subsidijos sutarties vienašalį nutraukimą sąlygojo (1) Subsidijos sutarties bendrųjų sąlygų 4 str. pažeidimas, t.y. atliekant klijavimo aparato pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją klijavimo aparatas buvo nupirktas iš susijusių asmenų; (2) penkių įrenginių pasiūlymų vertinimo ataskaitos, prieš pasirašant jų pirkimo sutartis, nebuvo suderintos su LVPA; (3) ieškovas, įsigydamas vieną servo pavarą už dviem servo pavaroms numatytą biudžetą, pažeidė Pirkimų tvarkos 10 p. reikalavimus.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant šalių prievolių vykdymo tinkamumą, būtina vadovautis sutarčių, prievolių ir bendraisiais teisės principais. CK 1.5 str. nurodyta, kad teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. CK 6.4, 6.38, 6.158, 6.200 str. įtvirtinti reikalavimai sutarties šalims bendradarbiauti, nepažeisti šalių interesų pusiausvyros, elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai prievolės atsiradimo, vykdymo bei pasibaigimo metu. Civiliniai santykiai turi būti tvarkomi taipogi nepažeidžiant jų reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 1.2 str. Civilinių teisių įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviuosius teisės principus gali būti pagrindu konstatuoti teisės subjekto veiksmų neteisėtumą.

29Sutarties šalies teisė vienašališkai nutraukti sutartį reglamentuota CK 6.217 str. Šio straipnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita sutarties šalis neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartį ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, o 2 straipsnio dalyje išdėstyti kriterijai, kurių pagrindu yra nustatoma, ar sutarties pažeidimas yra esminis, t.y. sudarantis pagrindą nutraukti sutartį. 5 straipsnio dalyje numatyta, kad šalys gali papildomai sutartyje numatyti sąlygas, kada sutarties šalis turi teisę sutartį nutraukti vienašališkai. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog sutarties šalys gali susitarti dėl bet kokių sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos, jeigu toks susitarimas neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms (CK 6.156 str.) bei atitinka bendruosius teisės principus. Kasacinis teismas savo teisminėje praktikoje yra išaiškinęs, jog CK 6.217 str. 5 d. nuostatos suteikia šalims galimybę vienašališkai nutraukti sutartį ir tais atvejais, kai sutarties pažeidimas nėra esminis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004 m. birželio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-346/2004). Toks teisinis reglamentavimas suponuoja, jog šioje byloje svarbu nustatyti, ar apeliantas CPVA turėjo teisę Subsidijos sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 d. numatytais pagrindais vienašališkai nutraukti sutartį, t.y. ar 2006 m. gegužės 19 d. sprendime dėl vienašališko 2004 m. lapkričio 30 d. subsidijos sutarties Nr. 6537901-01-01-0059 bei apeliaciniuose skunduose nurodyti pažeidimai laikytini pakankamais sutarčiai nutraukti.

30Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, atsižvelgamas į apelianto CPVA poziciją, išdėstytą 2006 m. gegužės 19 d. sprendime dėl vienašališko 2004 m. lapkričio 30 d. subsidijos sutarties Nr. 6537901-01-01-0059 bei civiliniame ieškinyje, pateiktame baudžiamojoje byloje Nr. 1-673-539/2006, pagrįstai analizavo Subsidijų sutarties nutraukimo teisėtumą Subsidijų sutarties Bendrosios dalies 12.2 d. a, d, f bei g papunkčių apimtyje, o LR finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1K-307 6.12 p. ir 10.2 p. vertino tik kaip procedūrines. Teisėjų kolegija pažymi, jog vienašalio Subsidijos sutarties nutraukimo teisėtumo faktas bus tiriamas apeliaciniuose skunduose nurodytų priežasčių ribose:

3112.2 d. d) susitariančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį, jeigu paramos gavėjas sukčiauja, dalyvauja korupcinio pobūdžio veikloje, dalyvauja nusikalstamoje organizacijoje arba vykdo kitą neteisėtą veiklą, kenkiančią bendrijų finansiniams interesams. Apeliantas CPVA nutraukdamas Subsidijų sutartį savo sprendime nurodė, kad sutarties nutraukimą sąlygoja baudžiamosios bylos BK 206 str. 1 d. pagrindu iškėlimas ieškovo G. G. įmonei „Spektras“ direktoriui G. G.. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. birželio 2 d. nutartimi, priimta baudžiamojoje byloje Nr. 2K-240/2009, baudžiamąją bylą G. G. atžvilgiu nutraukė, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Duomenų apie tai, kad G. G. įmonė „Spektras“ ar jos direktorius vienašalio sutarties nutraukimo metu 12.2 d. d) pagrindu būtų dalyvavusi korupcinio pobūdžio veikloje, nusikalstamoje organizacijoje arba būtų vykdžiusi kitą neteisėtą veiklą, kenkusią bendrijų finansiniams interesams, byloje nėra. Teisėjų kolegija pabrėžia, jog baudžiamosios bylos iškėlimo faktas negalėjo būti pagrindas vienašališkam Subsidijų sutarties nutraukimui, kadangi 12.2 d. d) papunkčio taikymas, nesulaukus baudžiamosios bylos baigties, nebuvo galimas.

3212.2 f) susitariančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį, jeigu paramos gavėjas nesilaiko 4, 10 ir 16 str. reikalavimų. Apeliaciniame skunde apeliantas CPVA, kaip jau minėta, nurodo, kad vienas iš pagrindų inicijuoti vienašalį Subsidijos sutarties nutraukimą buvo būtent Subsidijos sutarties bendrųjų sąlygų 4 str. pažeidimas, t.y. atliekant klijavimo aparato pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją klijavimo aparatas buvo nupirktas iš susijusių asmenų. Apeliantai mano, jog Subsidijos sutarties Bendrųjų sąlygų 4 str. įtvirtinta pareiga paramos gavėjui vengti interesų konfliktų buvo pažeista, kadangi ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ pirko klijavimo aparatą iš susijusių asmenų, t.y. konkursą laimėjusios UAB „NPAC“ trys darbuotojai prisidėjo prie konkurso organizavimo. Apeliantų nuomone tokia aplinkybė, kaip pirkime dalyvaujančio tiekėjo (UAB „NPAC“) darbuotojos (L. A.) bet koks prisidėjimas prie pirkimo dokumentų rengimo, ar pirkime dalyvaujančio tiekėjo dviejų darbuotojų (V. D. bei P. B.) buvimas ieškovo pirkimo komisijos nariais, vertinančiais pirkime dalyvaujančių subjektų pasiūlymus, neabejotinai rodo galimą interesų konfliktą. Bylos medžiaga nustatyta, kad V. D. iš UAB „NPAC“ buvo atleistas 2005 m. balandžio 15 d. (VSDFV Klaipėdos skyriaus 2005 m. balandžio 15 d. pranešimas). V. D. vykdant projektą „Naujo pakavimo automato prototipo kūrimas“ buvo atsakingas už modelių konstravimą, modelių aptarnavimo analizę ir įvertinimą, prototipo surinkimą (Subsidijos sutarties I priedo Projekto aprašymas sudėtinės dalies partnerystės sutarties 2 priedas „Atsakomybės pasiskirstymas“). Teisėjų kolegijos nuomone pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog toks atsakomybės pasiskirstymas leidžia daryti išvadą, jog V. D. pirkimo procese vertino tik techninio pobūdžio pirkimo dalį. Be to, V. D. 2004 m. vasario 2 d. pasirašė Pirkimo komisijos nario nešališkumo deklaraciją, kuria pasižadėjo objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis visų tiekėjų lygiateisiškumo principu, atlikti savo pareigas ir būti nešališkas tiekėjams. Sprendžiant dėl L. A. veiksmų ir jų įtakos laipsnio organizuojant klijavimo aparato pirkimą, pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, kad L. A. atlikti veiksmai (dokumentų kopijavimas, siuntimas faksu) būtų sąlygoję, jog viešasis pirkimas buvo atliktas pažeidžiant bešališkumo ir objektyvumo standartus. Pažymėtina, kad į bylą taipogi nebuvo pateikta duomenų apie tai, jog klijavimo aparato tiekėjas buvo atrinktas pažeidžiant ekonomiškumo, lėšų racionalaus panaudojimo principus, ar konkurso sąlygos būtų buvusios ruošiamos, jas derinant prie tiekėjo UAB „NPAC“ turimo klijavimo aparato charakteristikų. Vertinant interesų konflikto, skaidrumo, lygiateisiškumo principų pažeidimo faktą buvo būtina nustatyti, ar perkančioji organizacija dalyviams taikė vienodus reikalavimus (lygiateisiškumas), ar tiekėjams taikytų reikalavimų esmė nesiskyrė nuo paskelbtųjų konkurso sąlygose (skaidrumas), ir ar galimai konkurso vykdyme dalyvavę tiekėjo darbuotojai galėjo lemti šališką ir neobjektyvų konkurso organizavimą (interesų konfliktas). Apeliantui CPVA tinkamai neištyrus šių aplinkybių ir formaliai nutraukus Subsidijos sutartį buvo iš esmės pažeista sutarties šalių pareiga bendradarbiauti, protingai bei atsakingai priimti sprendimus, galinčius turėti lemiamos įtakos sutarties įvykdymui.

33Remdamasi išdėstytu, kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamaiį vertino bylos aplinkybes, susijusias su klijavimo aparato pirkimu ir Subsidijos sutarties Bendrųjų sąlygų 4 str. pažeidimu, bei pagrįstai pripažino, jog interesų konflikto šioje situacijoje nebuvo. Dėl galimo Subsidijų sutarties Bendrosios dalies 10 ir 16 str. reikalavimų nesilaikymo teisėjų kolegija plačiau nepasisakys, kadangi Subsidijos sutarties nutraukimo teisėtumo minėtų straipsnių pažeidimu apeliantai negrindė.

34Apeliantas CPVA nurodo, kad iš esmės analogiškomis aplinkybėmis, kada pirkimą laimėjusios įmonės darbuotojai buvo ir pirkimo komisijais nariais, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. gruodžio 18 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-577/2007 konstatavo, kad pirkimo komisijos nariai buvo šališki. Kolegija atkreipia apeliantų dėmesį, jog teismų praktika negali būti taikoma atsietai nuo faktinių bylos aplinkybių, t.y. šios bylos faktinės aplinkybės skiriasi nuo bylos, kurioje buvo priimta apelianto CPVA minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kadangi toje byloje sąžiningumo, skaidrumo, nešališkumo, efektyvumo, interesų konflikto vengimo reikalavimai buvo pažeisti nustačius aiškius ir neabejotinus viešojo konkurso organizavimo pažeidimus, t.y. konkurse dalyvavo tik vienas tiekėjas, už projekto įgyvendinimą buvo atskingas tiekėjo akcininkas ir pan.

35Apeliantas CPVA Subsidijos sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumą grindžia ir pirkimų tvarkos pažeidimais, t.y. penkių įrenginių pasiūlymų vertinimo ataskaitos, prieš pasirašant jų pirkimo sutartis, nebuvo suderintos su LVPA; ieškovas, įsigydamas vieną servo pavarą už dviem servo pavaroms numatytą biudžetą, pažeidė CPVA direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 240 patvirtintos „Pirkimų tvarkos Europos Sąjungos PHARE programos subsidijos gavėjams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą" (toliau – Pirkimų tvarka) 10 p. reikalavimus. Nors Subsidijų sutarties Bendrosios dalies 12.2 d. pirkimų tvarkos pažeidimai nėra numatyti kaip sąlyga vienašališkai nutraukti Subsidijos sutartį, tačiau apeliantas Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija nurodo, kad nesilaikant Subsidijos sutarties sąlygų atsakovai negavo to, ko tikėjosi. Bylos medžiaga nustatyta, jog CPVA apie tai, jog vietoje dviejų servo pavarų buvo nupirkta viena servo pavara sužinojo dar 2005 m. gruodžio 15 d. ieškovui G. G. įmonei „Spektras“ pateikus prašymą dėl projekto biudžeto koregavimo, pakeičiant biudžeto 5.3 eilutę „servo pavaros“, 2 vnt. sumoje 6 000 EUR į „servo pavaros, 1 vnt. sumoje 6 000 EUR. CPVA pažymėjo, kad atlikus su LVPA suderintų pirkimo dokumentų patikrą, nustatė, kad pirkimo dokumentuose yra suderintas 1 vnt. servo pavaros pirkimas, todėl kitas servo pavarų kiekis ir negalėjo būti įsigytas (2006 m. vasario 28 d. CPVA raštas Nr. 2006/2-1584). Remdamasi minėtu kolegija sprendžia, jog pats apeliantas CPVA sutiko su 1 vnt. servo pavaros pirkimu, tuo labiau, kad perkant vieną, bet brangesnę servo pavarą, nuo suplanuoto projekto biudžeto nebuvo nukrypta.

36Kaip jau minėta, įstatymai įpareigoja šalis prievoles vykdyti tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiaujant vienai su kita (CK 6.38 str. 3 d., 6.200 str. 2 d.). Sutartiniuose teisiniuose santykiuose prioritetas turi būti teikiamas sutarties išsaugojimui, o ne jos nutraukimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civlinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009; 2009 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2009). Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą (CPK 185 str.), sprendžia, jog apeliantui CPVA vienašališkai nutraukus Subsidijos sutartį buvo pažeista sutarties šalių interesų pusiausvyra, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principai, kadangi 2006 m. gegužės 19 d. CPVA sprendimo priėmimo metu jau buvo aišku, kad pakavimo aparato prototipas yra sukurtas bei išbandytas, t.y. subsidijos projekto „Naujo pakavimo automato prototipo kūrimas“ tikslas buvo pasiektas; ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ jau buvo pateikusi galutinę ataskaitą, atitinkančią Subsidijos sutarties reikalavimus; projektas buvo įgyvendintas nepažeidžiant Subsidijos sutartyje numatytų terminų; projekto biudžetas nebuvo viršytas. Iš minėtų aplinkybių matyti, kad Subsidijos sutarties vienašalis nutraukimas galėjo būti inicijuojamas tik esant išskirtiniam sutarties pažeidimui, todėl teisėjų kolegija mano, kad apeliantas CPVA neturėjo teisinio pagrindo Subsidijos sutarčiai nutraukti nei remiantis Subsidijos sutarties Bendrųjų sąlygų 12.2 d., nei CK 6.217 str., kadangi prieš priimdamas sprendimą dėl sutarties nutraukimo apeliantas neįsitikino, ar iš tikrųjų buvo galima konstatuoti esant neabejotiną Subsidijos sutarties 4 str. pažeidimą, be to, apelianto CPVA nurodomi Pirkimų tvarkos pažeidimai CK 6.38 str. 3 d., 6.200 str. 2 d. kontekste negalėjo būti pagrindas imtis tokių kraštutinių veiksmų kaip vienašalis sutarties nutraukimas, tuo labiau, kad pirkimo ataskaitų nepateikimo faktas buvo žinomas dar nuo 2005 m. rugsėjo 9 d. (LVPA 2005 m. rugsėjo 9 d. raštas Nr. 1.10-4162), o Subsidijos sutartis nutraukta tik 2005 m. gegužės 19 d., t.y. praėjus beveik 9 mėnesiams nuo apelianto nurodomų pažeidimų nustatymo dienos.

37Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas CPVA teise nutraukti ginčo sutartį pasinaudojo nesant tam teisėto pagrindo, t.y. nesant konkretaus ir neabejotino Lietuvos, Europos Sąjungos teisės aktų ar Subsidijos sutarties nuostatų pažeidimo, apelianto veiksmai vienašališkai nutraukiant ginčo sutartį neatitinka sutarties šalių sąžiningumo, kooperavimosi ir proporcingumo bei interesų pusiausvyros principų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino sutarties nutraukimą neteisėtu.

38Dėl apeliantų skolos dydžio ir jo pagrįstumo.

39Apeliantas CPVA apeliaciniame skunde teigia, jog net ir pripažinus CPVA sprendimą dėl Subsidijos sutarties nutraukimo neteisėtu, pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo įpareigoti atsakovus sumokėti ieškovui jo nurodytą įsiskolinimą.

40Kaip jau minėta, bylos medžiaga nustatyta, kad 2006 m. gegužės 19 d. CPVA sprendimo priėmimo metu jau buvo aišku, kad pakavimo aparato prototipas yra sukurtas bei išbandytas, t.y. subsidijos projekto „Naujo pakavimo automato prototipo kūrimas“ tikslas buvo pasiektas; ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ jau buvo pateikusi galutinę ataskaitą, atitinkančią Subsidijos sutarties reikalavimus; projektas buvo įgyvendintas nepažeidžiant Subsidijos sutartyje numatytų terminų.

41Pažymėtina, kad rezultato, kokio pagrįstai tikimasi iš sutarties, negavimas, kai teisėto ir pagrįsto lūkesčio nepasiekiama dėl vienos iš šalių sutartyje įtvirtintų pareigų nevykdymo (neteisėtas neveikimas) arba dėl veiksmų, kuriuos sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba dėl neatlikimo bendrojo pobūdžio pareigos elgtis atidžiai, rūpestingai, sąžiningai bei protingai, traktuotinas kaip nuostoliai pagal CK 6.249 str., t.y. jie turi būti atlyginti kaltosios šalies sąskaita (CK 6.245 str. 2 d., 6.251 str.). Pripažinus, kad apeliantas CPVA neteisėtai vienašališkai nutraukė Subsidijos sutartį, pažymėtina, jog tokiu būdu ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ patyrė žalą, kurią sudaro negauta galutinė subsidijos išmoka, kurią pirmosios instancijos teismas ir priteisė. Šiuo atveju yra visos būtinosios sąlygos apeliantų CPVA ir Ūkio ministerija atsakomybei kilti, t.y. neteisėti veiksmai – vienašalis sutarties nutraukimas (CK 6.246 str.), žala – neišmokėta subsidijos išmoka (CK 6.249 str.), kaltė, pasireiškusi nerūpestingais ir su sąžiningais sutartinių įsipareigojimų vykdymu nesuderinamais veiksmais (CK 6.248 str.), priežastinis ryšys tarp neteisėto Subsidijos sutarties nutraukimo ir ieškovui atsiradusios žalos (CK 6.247 str.). Iš minėto aišku, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš apeliantų priteisė atitinkamai 36 013,60 Lt iš CPVA ir 9 003,44 Lt iš Ūkio ministerijos ieškovo G. G. įmonės „Spektras“ naudai.

42Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

43CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato (advokato padėjėjo) pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato (advokato padėjėjo) darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose. Pagal teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.11. p. už atsiliepimą į apeliacinį skundą surašymą rekomenduojamas taikyti koeficientas – 1.5, 8.16. p. už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) rekomenduojamas taikyti - 0.12 koeficientas; 8.18 p. rekomenduojama už vieną atstovavimo valandą teisme taikyti 0.15 dydžio koeficientą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytus rekomenduojamus priteisti užmokesčio už advokato (advokato padėjėjo) teisinę pagalbą maksimalius dydžius, taip pat į tas aplinkybes bei vadovaudamasi protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principais, daro išvadą, kad ieškovo prašoma priteisti advokato pagalbos išlaidų suma (7 471,75 Lt) mažintina iki 2 500 Lt. Ši suma priteistina iš apeliantų lygiomis dalimis, t.y. po 1 250 Lt (CPK 93 str., 98 str.).

44Apeliacinis teismas turėjo 12,95 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinės instancijos teisme. Atmetus apeliacinius skundus kaip nepagrįstus, ši suma valstybei priteistina iš apeliantų VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija lygiomis dalimis (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

46Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra po 1 250 Lt ieškovo G. G. įmonė „Spektras“ naudai advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

48Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 6,48 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinės instancijos teisme.

49Priteisti iš atsakovo VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 6,48 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 3. dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atstovei L. L.,... 4. atsakovo VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros atstovei Daliai... 5. ieškovo G. G. įmonės „Spektras“ atstovui advokatui V. V.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 8. Ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 9. teismą pripažinti atsakovo Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo... 10. Atsakovas Centrinė projektų valdymo agentūra atsiliepime prašė ieškinį... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija atsiliepime prašė ieškinį... 12. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį... 13. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė apeliacinį skundą,... 14. Atsakovas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)... 15. Atsakovas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)... 16. Ieškovas G. G. įmonė „Spektras“ pateikė atsiliepimą į atsakovų... 17. Atsakovų Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VĮ „Centrinė projektų... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Byloje nustatyta, kad 2004 m. lapkričio 30 d. VšĮ Centrinė projektų... 20. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinių skundų ir... 21. Dėl subsidijos sutarties galiojimo vienašalio sutarties nutraukimo metu... 22. 2004 m. lapkričio 30 d. Subsidijos sutartyje Nr. 6537901-01-01-0059 šalys... 23. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad teisine prasme jokio Subsidijos... 24. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai... 25. Dėl subsidijos sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumo. ... 26. Bylos medžiaga nustatyta, kad apeliantas 2006 m. gegužės 19 d. sprendime... 27. Apeliantas CPVA apeliaciniame skunde papildomai nurodo, kad Subsidijos... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant šalių prievolių vykdymo... 29. Sutarties šalies teisė vienašališkai nutraukti sutartį reglamentuota CK... 30. Teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, atsižvelgamas... 31. 12.2 d. d) susitariančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį, jeigu... 32. 12.2 f) susitariančioji organizacija turi teisę nutraukti sutartį, jeigu... 33. Remdamasi išdėstytu, kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas... 34. Apeliantas CPVA nurodo, kad iš esmės analogiškomis aplinkybėmis, kada... 35. Apeliantas CPVA Subsidijos sutarties vienašalio nutraukimo teisėtumą... 36. Kaip jau minėta, įstatymai įpareigoja šalis prievoles vykdyti tinkamai ir... 37. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas CPVA teise nutraukti ginčo... 38. Dėl apeliantų skolos dydžio ir jo pagrįstumo. ... 39. Apeliantas CPVA apeliaciniame skunde teigia, jog net ir pripažinus CPVA... 40. Kaip jau minėta, bylos medžiaga nustatyta, kad 2006 m. gegužės 19 d. CPVA... 41. Pažymėtina, kad rezultato, kokio pagrįstai tikimasi iš sutarties,... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 43. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 44. Apeliacinis teismas turėjo 12,95 Lt pašto išlaidų, susijusių su... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 46. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą palikti... 47. Priteisti iš atsakovų Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir VšĮ... 48. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos 6,48 Lt pašto... 49. Priteisti iš atsakovo VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra 6,48 Lt...