Byla 2-1206-553/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Virginijai Kostenko, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui N. Š., atsakovo J. S. atstovui advokatui S. U., atsakovo UAB „Vicus“ atstovei D. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės (toliau – AB) DnB NORD banko ieškinį atsakovams J. S., R. S., uždarajai akcinei bendrovei „Vicus“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų J. S., R. S., UAB „Vicus“ 12 763 871,29 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovai nurodo, kad tarp AB DnB NORD banko (toliau – Bankas) ir atsakovų J. S. bei R. S. (toliau – Kredito gavėjai) 2008-04-08 buvo sudaryta Kreditavimo sutartis Nr. K-2418-2008-05, kurios pagrindu Bankas įsipareigojo suteikti ir suteikė Kredito gavėjams 3 475 440,22 EUR dydžio paskolą. Įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo užtikrinimui 2008-04-08 Bankas su UAB „Vicus“ (toliau – Laiduotojas) sudarė laidavimo sutartį Nr. 104-08L. Kredito gavėjai laiku nemokėjo palūkanų ir kredito grąžinimo įmokų, todėl 2010-02-25 pranešimu Bankas jiems pranešė apie susidariusį pradelstą įsiskolinimą, o 2010-07-21 – pranešimu Kreditavimo sutartį nutraukė. Kredito gavėjų skolą sudaro 3 475 440,22 EUR pradelsto kredito, 212 495,30 EUR nesumokėtų palūkanų ir 8 737,13 EUR delspinigių. Laiduotojas apie Kredito gavėjų prievolių nevykdymą ir susidariusias skolas buvo informuotas 2010-02-25 ir 2010-07-21 Banko pranešimais. Ieškovas reikalauja prievolės įvykdymo iš solidarių skolininkų, taip pat prašo priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas (t. 1, b. l. 1-3).

4Atsakovas UAB „Vicus“ atsiliepime nurodė, kad sutinka su ieškinio pareiškime nurodytomis aplinkybėmis apie kreditavimo ir laidavimo santykius, tačiau galimybių sumokėti visą ieškovo reikalaujamą sumą šiuo metu neturi. Atsakovas UAB „Vicus“ išdėstė aplinkybes apie vykdomus investicinius projektus, nurodė, kad bendrovė yra pajėgi sudaryti naują kredito sutartį, pagal kurią galėtų įvykdyti piniginius įsipareigojimus, kurių neįvykdys Kredito gavėjai. Atsakovas atkreipdamas dėmesį, kad Kredito sutarties užtikrinimui buvo įkeistas Laiduotojo turtas, nurodė, kad geriausiai ginčą būtų baigti taiko sutartimi arba perkredituojant Kredito gavėjų paskolą (t. 2, b. l. 1-4).

5Atsakovas J. S. su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas netinkamai pritaikė Civilinio kodekso normas reikalavimams dėl netesybų, elgiasi nesąžiningai, nes reikalauja priteisti padidintas palūkanas ir delspinigius. Be to, ieškovas esą nepagrįstai reikalauja priteisti skolą iš atsakovų, nes visa paskolos suma buvo perduota UAB „Vicus“ verslo vystymui, todėl buvo siekiama sudaryti sutartį dėl paskolos perkėlimo šiai bendrovei (t. 2, b. l. 12-14).

6Atsakovė R. S. atsiliepimo nepateikė.

7Ieškovo AB DnB NORD banko ieškinys tenkintinas visiškai.

8Byloje nėra ginčo dėl bylos faktinių aplinkybių, atsakovai neginčija nei sandorių, nei jų pagrindu apskaičiuoto įsiskolinimo dydžio. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad AB DnB NORD bankas (toliau – Bankas) 2008-04-08 Kreditavimo sutarties Nr. K-2418-2008-05 (toliau – Kreditavimo sutartis) pagrindu suteikė J. S. ir R. S. (toliau - Kredito gavėjai) 3 475 440,22 EUR dydžio paskolą (t. 1, b. l. 5-17). Prievolė buvo užtikrinta UAB „Vicus“ turto įkeitimu (t. 1, b. l. 24-38). Kredito gavėjų prievolių pagal Kreditavimo sutartį užtikrinimui 2008-04-08 Bankas su UAB „Vicus“ (toliau – Laiduotojas) sudarė laidavimo sutartį Nr. 104-08L, kuria Laiduotojas įsipareigojo atsakyti Bankui ta pačia apimtimi kaip ir Kredito gavėjai, jeigu jie neįvykdys visų, dalies arba įvykdys netinkamai prievoles pagal Kredito sutartį (t. 1, b. l. 18-19). 2010-02-25 pranešimu Bankas Kredito gavėjams ir Laiduotojui pranešė, kad pradelstas įsiskolinimas pagal Kredito sutartį sudaro 135 034,39 EUR. Kartu pranešime buvo nurodyta, kad iki 2010-03-08 neįvykdžius prisiimtų finansinių įsipareigojimų ar nepateikus dokumentų, pagrindžiančių pradelstų sumų padengimą bei tolimesnį įsipareigojimų vykdymą, Bankas pradės vykdyti priverstinį skolos išieškojimą iš Bankui įkeisto ir kito Kredito gavėju bei Laiduotojo turto (t. 1, b. l. 20). 2010-07-21 raštu Dėl Kreditavimo sutarties nutraukimo Bankas pranešė Kredito gavėjams ir Laiduotojui, kad praėjus 10 dienų terminui nuo rašto išsiuntimo ir neįvykdžius minėtų finansinių įsipareigojimų (negrąžinus pradelstos paskolos, nesumokėjus priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių), Bankas sekančią dieną pradės priverstinį skolos išieškojimą (t. 1, b. l. 21-23). Esant nustatytoms šioms aplinkybėms ir vertinant Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 41 ir 42 punktų nuostatas, darytina išvada, kad visi prievolių įvykdymo terminai yra suėję.

9Civilinio kodekso 6.38 straipsnio nuostatos įpareigoja šalis prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ir savo pareigas atlikti kuo ekonomiškiau bei bendradarbiaujant su kita šalimi. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Civilinio kodekso 6.874 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinės paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų Civilinio kodekso 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kitą (CK 6.874 str. 1 d.). Be palūkanų, atsakovas privalo mokėti ir įstatymu ar sutartyje nustatytas netesybas (bauda, delspinigius) (CK 6.71 str.).

10Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, laiduotojas atsako tiek pat kaip skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), o bendrai laidavę asmenys kreditoriui atsako solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 str.).

11Nagrinėjamuoju atveju šioje civilinėje byloje materialaus teisinio pobūdžio reikalavimai pareikšti pagrindiniams skolininkams - Kredito gavėjams ir Laiduotojui.

12Civilinio kodekso 4 dalyje įtvirtintas principas „vienas už visus, visi už vieną“ leidžia ieškovams pasirinkti, kuriam bendraskoliui, ar visiems kartu reikšti ieškinį dėl visos prievolės ar jos dalies įvykdymo. Jeigu solidariąją prievolę visiškai įvykdo vienas iš skolininkų, tai atleidžia kitus skolininkus nuo jos įvykdymo kreditoriui (CK 6.6 str. 4 ir 7 d.).

13Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.83 straipsnio 1 dalimi, įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę, todėl, tuo atveju, jeigu ieškovo reikalavimai bus pirmiausia patenkinti iš Laiduotojo, jis įgys atgręžtinio reikalavimo teisę į pagrindinius skolininkus – Kredito gavėjus. Jeigu ieškovo reikalavimai ar jų dalis bus pirmiausia patenkinti iš pagrindinių skolininkų, tokia dalimi ieškovas neteks teisės reikalauti realaus išieškojimo įvykdymo iš Laiduotojo.

14Nustatyta, kad Kredito gavėjų skolą 2010-11-17 datai sudaro: 3 475 440,22 EUR pradelsto kredito, 212 495,30 EUR nesumokėtų palūkanų ir 8 737,13 EUR delspinigių (t. 1, b. l. 22-23). Kaip matyti iš pateiktos pažymos bendrą reikalaujamų palūkanų sumą sudaro palūkanos, apskaičiuotos Kredito sutarties Specialiosios dalies 5 punkto ir Bendrosios dalies 17 punkto pagrindu (CK 6.872 str. 1 d.), ir palūkanos, apskaičiuotos Kredito sutarties Bendrosios dalies 18 punkto pagrindu (CK 6.874 str. 1 d.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje pagal AB banko „Hansa–LTB“ prašymą, bylos Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB „Lichua“, bylos Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Telšių keliai“ v. UAB „Švaresta“, bylos Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

15Ieškovas reikalaujamus priteisti delspinigius apskaičiavo tik nuo nesumokėtų palūkanų sumos ir reikalauja jų Kredito sutarties Bendrosios dalies 37 punkto pagrindu. Atsakovo J. S. vertinimu, toks reikalavimas yra nepagrįstas, nes esą ieškovo nuostolius kompensuoja papildomos palūkanos. Teismo vertinimu, tokie atsakovo argumentai yra visiškai nepagrįsti ir nesudaro pagrindo netenkinti ieškovo reikalavimo dėl delspinigių priteisimo.

16Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Remiantis teismų praktika, pažymėtina, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Nagrinėjamuoju atveju nustatyta, kad netesybomis (delspinigiais) šalys susitarė tik dėl prievolės mokėti palūkanas užtikrinimo, o palūkanos visais atvejais skaičiuojamos tik nuo negrąžintos kredito sumos. Todėl akivaizdu, kad ieškovo nuostoliai, patiriami skolininkams nevykdant prievolės mokėti sutartines palūkanas, nekompensuojamos jokiu kitu būdu.

17Aplinkybės, kad Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo 2011-05-20 ir 2011-06-10 nutartimis patenkino AB DnB NORD banko pakartotinius prašymus Nr. 30.56.17/2938 ir Nr. 30.56.17/3309 dėl priverstinio skolos išieškojimo iš hipotekos lakštais, kurių identifikavimo kodai (duomenys neskelbtini), įkeisto UAB „Vicus“ turto, įtakos ginčo išsprendimui neturi (t. 2, b. l. 81-85, 98-106). Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju nėra pagrindo vertinti, jog yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, nes išieškojimas pagal hipotekos teisėjo priimtas nutartis vykdomas iš įkaito davėjo, kuris nėra skolininkas pagal Kreditavimo sutartį, turto.

18Spręsti, kad hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai pirmiausia turi būti tenkinami iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, nėra pagrindo. Laidavimo sutartimi Laiduotojas suteikė Bankui teisę, negavus tinkamo skolininko prievolių įvykdymo pagal Kreditavimo sutartį, pareikalauti, kad skolininko prievolę įvykdytų tiek laiduotojai ir skolininkas bendrai, tiek ir bet kuris skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (sutarties 2.3.1.1. punktas). Todėl ieškovas, nesant kitokio susitarimo, turi teisę pasirinkti, kokią prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę realizuoti pirmiausia ar kokiu eiliškumu realizuoti kelias užtikrinimo priemones. Šiuo atveju svarbu vykdymo stadijoje tinkamai užtikrinti bendraskolių interesų apsaugą tiek kartu, tiek kiekvieno atskirai. Hipotekinis įkeitimas yra kreditoriui didesnę garantiją ir pirmumą prieš kitus skolininko kreditorius suteikiantis faktorius, o ne kreditoriaus teises ribojanti aplinkybė.

19Todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.38, 6. 81, 6.200, 6.205, 6.210, 6.874 straipsniais, iš atsakovų J. S., R. S. ir UAB „Vicus“ ieškovo AB DnB NORD banko naudai solidariai priteistina 12 763 871,29 Lt dydžio skola ir 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Nustatyta, kad ieškovas AB DnB NORD bankas patyrė 39 960 Lt žyminio mokesčio (t. 1. b. l. 4) ir 4 840 Lt atstovavimo išlaidų (t. 2, b. l. 86).

21Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, priteisiamos iš antrosios šalies, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo AB DnB NORD banko naudai priteistinas 39 960 Lt dydžio žyminis mokestis (CPK 93 str.).

22Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamo ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas, vertindamas, kad byla iš esmės nebuvo sudėtinga, nereikalavo išskirtinių specialių žinių, buvo nagrinėjama teisme, esančiame toje pačioje vietovėje, kaip ir advokato padėjėjo darbo vieta, į tai, kad joje nekonstatuotas teisinių klausimų naujumas, ir suteiktų paslaugų pobūdį (paruoštas ieškinio pareiškimas, teiktos konsultacijos ir suteiktos atstovavimo paslaugos parengiamajame teismo posėdyje ir nagrinėjant bylą iš esmės, posėdžių trukmė siekia valandą), sprendžia, kad 3 000 Lt suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrįsta ir protinga. Todėl iš atsakovų J. S., R. S. ir UAB „Vicus“ ieškovo AB DnB NORD banko naudai priteistini 3 000 Lt atstovavimo išlaidoms atlyginti, atitinkamai netenkinant ieškovo prašymo priteisti atstovavimo išlaidas visa apimtimi (b. l. 43, 152-156) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.).

23Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 25 Lt suma teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

24Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį patenkinti visiškai.

26Priteisti solidariai iš atsakovų J. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) R. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini) ir UAB „Vicus“, juridinio asmens kodas 135491720, ieškovo AB DnB NORD banko, juridinio asmens kodas 112029270, naudai 12 763 871,29 Lt (dvylikos milijonų septynių šimtų šešiasdešimt trijų tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt vieno lito 29 centų) dydžio skolą ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-11-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Priteisti iš atsakovų J. S., R. S. ir UAB „Vicus“ ieškovo AB DnB NORD banko naudai lygiomis dalimis 39 960 Lt žyminio mokesčio ir 3 000 Lt atstovavimo išlaidų atlyginimui, viso 42 960 Lt (keturiasdešimt du tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt litų).

28Priteisti iš atsakovų J. S., R. S. ir UAB „Vicus“ valstybės naudai lygiomis dalimis 25 Lt (dvidešimt penkis litus) teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

29Likusioje dalyje prašymo priteisti atstovavimo išlaidas netenkinti.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė... 3. Ieškovai nurodo, kad tarp AB DnB NORD banko (toliau – Bankas) ir atsakovų... 4. Atsakovas UAB „Vicus“ atsiliepime nurodė, kad sutinka su ieškinio... 5. Atsakovas J. S. su pareikštu ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas... 6. Atsakovė R. S. atsiliepimo nepateikė.... 7. Ieškovo AB DnB NORD banko ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Byloje nėra ginčo dėl bylos faktinių aplinkybių, atsakovai neginčija nei... 9. Civilinio kodekso 6.38 straipsnio nuostatos įpareigoja šalis prievoles... 10. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip... 11. Nagrinėjamuoju atveju šioje civilinėje byloje materialaus teisinio... 12. Civilinio kodekso 4 dalyje įtvirtintas principas „vienas už visus, visi už... 13. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.83 straipsnio 1 dalimi, įvykdžiusiam... 14. Nustatyta, kad Kredito gavėjų skolą 2010-11-17 datai sudaro: 3 475 440,22... 15. Ieškovas reikalaujamus priteisti delspinigius apskaičiavo tik nuo... 16. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 17. Aplinkybės, kad Hipotekos skyrius prie Kauno miesto apylinkės teismo... 18. Spręsti, kad hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai pirmiausia turi... 19. Todėl, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.38, 6. 81, 6.200, 6.205, 6.210, 6.874... 20. Nustatyta, kad ieškovas AB DnB NORD bankas patyrė 39 960 Lt žyminio... 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos išlaidos, susijusios... 22. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios... 23. Vadovaujantis CPK 96 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovų lygiomis... 24. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais,... 25. Ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį patenkinti visiškai.... 26. Priteisti solidariai iš atsakovų J. S., asmens kodas (duomenys neskelbtini)... 27. Priteisti iš atsakovų J. S., R. S. ir UAB „Vicus“ ieškovo AB DnB NORD... 28. Priteisti iš atsakovų J. S., R. S. ir UAB „Vicus“ valstybės naudai... 29. Likusioje dalyje prašymo priteisti atstovavimo išlaidas netenkinti.... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...