Byla e2-10304-845/2017
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. M. ieškinį atsakovui N. G. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

Nustatė

2ieškovas G. M. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo N. G. 638,05 EUR skolą, 467,05 EUR delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

4Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012 m. spalio 3 d. ieškovas ir atsakovas sudarė paskolos sutartį (e. b. l. 13-14, toliau – Sutartis), kuria ieškovas paskolino atsakovui 5 703,05 LT (1 651,72 EUR), o atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą per 12 mėnesių laikotarpį, t. y. 11 mėnesių mokant po 500 LT, o paskutinį mėnesį sumokant 203,05 LT. Atsakovas atliko septynis mokėjimus po 500 LT (1 013,67 EUR), todėl negrąžinta paskolos dalis sudaro 638,05 EUR (e. b. l. 10-11). Byloje duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovui paskolą, nėra (CPK 178 straipsnis).

8Paskolos sutarties sampratą reglamentuojančio CK 6.870 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, pasisakant dėl nurodytų teisės normų aiškinimo ir taikymo, pažymėta, kad esminiai paskolos sutarties elementai yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti tokią pat pinigų sumą ar kiekį daiktų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2014). Nustačius, kad paskolos dalykas (daiktai, pinigai) paskolos gavėjui nebuvo perduotas, paskolos sutartis pripažįstama nesudaryta (CK 6.875 straipsnio 3 dalis).

9Nagrinėjamu atveju ieškovas paskolos teisinių santykių buvimą grindžia 2012 m. spalio 3 d. paskolos sutartimi, kuria ieškovas paskolino atsakovui 5 703,05 LT (1 651,72 EUR) sumą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą per 12 mėnesių laikotarpį, įmokas mokant į M. M. banko sąskaitą. Susitarimą dėl paskolos suteikimo patvirtina teismui pateiktas sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, jog atsakovas buvo atlikęs septynis mokėjimus po 500 LT, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kad „pagal paskolos sutartį, grąžinimas“. Atsakovas nenuginčijo gautų piniginių lėšų fakto, taip pat nepateikė įrodymų, jog nebuvo įsipareigojęs ieškovui gautų pinigų grąžinti (CPK 178 straipsnis).

10Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas pateikė pakankami įrodymų, pagrindžiančių, jog pinigus atsakovui paskolino, o atsakovas įsipareigojo grąžinti skolą, todėl konstatuotina, kad tarp ginčo šalių buvo susiklostę paskoliniai teisiniai santykiai. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku įvykdyti savo sutartines prievoles. Kadangi atsakovas savo pareigos grąžinti paskolintus pinigus tinkamai nevykdė, todėl remiantis CK 6.38 straipsniu, 6.63 straipsniu, 6.200 straipsniu, 6.205 straipsniu, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6.870 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 ir 2 dalimis, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 638,05 EUR skola.

11Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 467,05 EUR dydžio delspinigius, kurie yra paskaičiuoti taikant Sutartyje numatytą 0,4 proc. dydžio delspinigių normą už 183 dienų laikotarpį. Pažymėtina, kad nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms, todėl jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų minėtame įstatyme nustatyto dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

12Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, kad paskolos sutartis buvo sudaryta tarp fizinių asmenų. Nagrinėjamu atveju atsakovas laikytinas vartotoju, kurio interesus gina Valstybė (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad norminiuose teisės aktuose bei teismų praktikoje (taip pat ir Europos Sąjungos teisės aktuose bei teisminių institucijų praktikoje) plėtojama padidinta (prioritetinė) vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga. Taigi ji turi būti teismo ex officio taikoma nagrinėjant bylas, kuriose viena iš šalių yra vartotojas. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008).

13Teismo vertinimu, ieškovo prašomi priteisti 467,05 EUR dydžio delspinigiai, kurių norma sudaro 0,4 proc. už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną, akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai. Be to, delspinigiai paskaičiuotu už 183 dienas, kas taip pat neatitinka CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatų.

14Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą, siekdamas užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas sprendžia, kad prašomi priteisti delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl mažintini iki 0,05 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 57,42 EUR (638,05 EUR x 0,05 proc./100 x 180 dienų) (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Ši suma laikytina pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (695,47 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

16Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti 300 EUR už suteiktas teisines paslaugas ir 25 EUR žyminio mokesčio. Teismui patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 63 procentai reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 204,75 EUR bylinėjimosi išlaidų.

17Valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 8,34 EUR (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas ir 96 straipsnis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo N. G., a. k.: ( - ) ieškovo G. M., a. k.: ( - ) naudai 638,05 EUR skolą už negrąžintą paskolą, 57,42 EUR delspinigių, iš viso – 695,47 EUR (šešis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 47 euro centus), 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (695,47 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 204,75 EUR (du šimtus keturis eurus 75 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovo N. G., a. k.: ( - ) į valstybės biudžetą 8,34 EUR (aštuonis eurus 34 euro centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lijana Visokavičienė, rašytinio... 2. ieškovas G. M. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas... 3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 4. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012 m. spalio 3 d. ieškovas ir atsakovas... 8. Paskolos sutarties sampratą reglamentuojančio CK 6.870 straipsnio 1 dalyje... 9. Nagrinėjamu atveju ieškovas paskolos teisinių santykių buvimą grindžia... 10. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas... 11. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 467,05 EUR dydžio delspinigius, kurie... 12. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių dydžio,... 13. Teismo vertinimu, ieškovo prašomi priteisti 467,05 EUR dydžio delspinigiai,... 14. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, į pagrindinės prievolės sumą,... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 16. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 17. Valstybei iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 19. ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo N. G., a. k.: (... 21. Priteisti iš atsakovo N. G., a. k.: (... 22. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai specialiame interneto... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...