Byla 2-457-732/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,

2sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei,

3dalyvaujant pareiškėjams L. S. B., A. B., jų atstovui advokato padėjėjui Tomui Bakučioniui,

4suinteresuoto asmens Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos atstovui S. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų L. S. B. ir A. B. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

5pareiškėjai kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu prašydami nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. S. B. jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Mindūnų k.v.), yra buvusi sodyba, tikslu nurodytoje vietoje atkurti buvusią sodybą – gyvenamąjį namą ir du ūkinius pastatus. Nurodė, kad 2013-03-21 su sutuoktiniu A. B. įsigijo 0,3755 ha ploto žemės sklypą, esantį Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. 2014 m. rudenį, nusprendė sutvarkyti sklypą, t.y. suarti dirvą ir užsėti kultūrinę pievą, tinkamą bičių auginimui. Įpusėjus arimui, pareiškėjai aptiko stambių akmenų eilę. Paaiškėjo, kad maždaug sklypo viduryje po velėna, tam tikrame perimetre yra išdėstyti akmenys. Šiame perimetre, keliose vietose pašalinus paviršinį velėnos sluoksnį, buvo aptiktos suneštinių akmeninio pastato ar pastatų pamatų liekanos, stačiakampės plūktos, kietos molinės aslos (grendymo), krosnies pado likučiai, keraminių indų šukės, medienos degėsių liekanos. Pareiškėjai mano, kad čia būta sodybos ir šią prielaidą leidžia daryti faktas, kad natūraliu būdu tokiame mažame plote negali būti sunešti rieduliai ir molio sąnašos, kai aplinkinio grunto pagrindą sudaro smėlis ir žvyras, ypač, kad radiniai rasti aukščiausioje sklypo vietoje, o ne pakalnėje, taigi, tokie artefaktai gali būti tik nesenos žmogaus ūkinės veiklos padarinys. Šiuos radinius pareiškėjai nufotografavo ir apie juos pranešė Aukštaitijos nacionaliniam parkui. Direktoriaus pavaduotojas S. Ž. rekomendavo ieškoti kartografinių ir istoriografinių duomenų apie čia spėjamai buvusią sodybą arba kreiptis į teismą prašant nustatyti sodybos buvimo juridinį faktą. Pareiškėjai ieškojo dokumentų Lietuvos istoriniame ir centriniame archyvuose, telefonu aiškinosi situaciją Utenos apskrities archyve, kalbėjosi su matininku, atlikusiu žemės grąžinimo procedūras, tikintis rasti kokį nors rėžinio Šnieriškių kaimo planą. Žemėlapiuose buvo aptikta nuoroda, leidžianti daryti išvadą, kad apytikriai pareiškėjų sklypo vietoje, maždaug I-o pasaulinio karo metais buvo net gyvenamoji vietovė atskiru Salaniškių pavadinimu, o sklypo vietovę tiksliau identifikuoti senuosiuose žemėlapiuose leidžia greta esantis Aiseto ežeras ir jame esanti sala, kuri aiškiai matoma tiek dabartiniuose, tiek istoriniuose žemėlapiuose. Pareiškėjai apklausė vietos gyventojus ir paaiškėjo, kad sklypo vietoje iš tiesų būta sodybos. Kadangi vien minėtų radinių ir turimos kartografinės medžiagos bei gautų archyvinių dokumentų atskirai gali nepakakti įrodyti sodybos buvimo faktą, tokį faktą galima nustatyti teisminiu keliu. Tik nustačius sodybos minėtame sklype buvimo faktą, pareiškėjai įgytų teisę atstatyti sklype buvusią sodybą sutinkamai su įstatymu numatytais saugomos teritorijos apsaugos reglamentais.

6Suinteresuotas asmuo Aukštaitijos nacionalinis parkas ir Labanoro regioninio parko direkcija atsiliepimu pareiškimui neprieštarauja dėl šio juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, jeigu bus teismui pateikti pakankami įrodymai (b. l. 38-39). Nurodė, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas yra Labanoro regioninio parko Aiseto kraštovaizdžio draustinyje. Suinteresuotas asmuo teismo posėdžio metu pasiūlė pareiškėjams atlikti žemėlapių mastelių sugretinimą, t.y. pareiškėjų pateiktą 1901-1902 m. carinės Rusijos žemėlapį sugretinti su pareiškėjams priklausančio sklypo ribų planu. Suinteresuoto asmens nuomone toks įrodymas yra būtinas, nes kai nėra galimybių nustatyti tikslią sodybos buvimo vietą, gali susidaryti situacija, kad buvusią sodybą atstatyti turi teisę ne pareiškėjai, o gretimo sklypo savininkai.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, tačiau tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.). Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų ar kai negalima atkurti prarastų dokumentų (LR CPK 445 str.). Pareiškėjai siekia, kad bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdomame žemės sklype (b. l. 7-8) atstatyti buvusios sodybos statinius, bet kadangi sklypas yra nacionalinio parko teritorijoje, joje draudžiama naujų pastatų statyba, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (LR Saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p.). Fakto apie buvusią sodybą nustatymas sukeltų pareiškėjams teisines pasekmes - teisę atstatyti buvusią sodybą, todėl šis faktas gali būti nustatomas teismo tvarka (LR CPK 444 str. 1 d.).

9Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį nurodyta, kad pareiškėjai L. S. Bunikienei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 0,3755 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas, įgytas pagal 2013-03-21 pirkimo-pardavimo sutartį, šiame dokumente nenurodyta, kad sklype būtų kokių nors statinių.

10Pareiškėjai, dėl atrastų buvusios sodybos pastatų pamatų liekanų, kreipėsi į Utenos apskrities archyvą, Lietuvos centrinį valstybės archyvą, Lietuvos valstybės istorijos archyvą (b. l. 54-67), tačiau duomenų apie galimai buvusią sodybą įstaigos nepateikė, kadangi nebuvo išsaugotos 1957 m. ir ankstesnių metų Šnieriškių kaimo ūkinės knygos. Tai leidžia daryti išvadą, jog LR CPK 444, 445 straipsniuose nurodytos aplinkybės dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nagrinėjimo teisme egzistuoja, pareiškėjai kitokia, ne teismo tvarka, negali gauti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą dėl sodybos buvimo pareiškėjų turimame žemės sklype.

11Antstolis L. J. 2015-05-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. ( - ) konstatavo, kad apie sklypo vidurį, maždaug 20-25 metrų pločio ir 30-40 metrų ilgio plote matyti kitoks žemės kultūrinis sluoksnis, daugiausiai juodžemis, kuriame manomai buvo pastatytas kažkoks statinys; žemės sklypo juodžemio vietoje netvarkingai išsimėtę įvairaus dydžio akmenys, įvairios molio liekanos, molinių puodų šukės; įvairaus dydžio akmenys ir molio bei puodų šukės paskleistos žemės sklype sklypą ariant ir jį kultivuojant (b. l. 19-28).

12Iš pareiškėjų pateiktų nuotraukų matyti sklypo arimas, puodų šukių gabalėliai, krosnies liekanų, trobos pamatų akmenų (b. l. 30-34). Į byla yra pateiktas 1935 m. Utenos apskrities Kuktiškių valsčiaus Napriūnų seniūnijos mokestiniais apdėjimo reikalu rūšimis paskirstytų žemių sąrašas – žemės ištyrimo žiniaraštis, kuriuo, teismo posėdžio metu paaiškino pareiškėja, ji rėmėsi ieškodama buvusių žemės ar sodybos savininkų, kurie galėtų paliudyti apie buvusią sodybą (b. l. 13-17).

13Iš 1901-1902 m. vietovės topografinio žemėlapio ištraukos matyti, kad toje Šnieriškių kaimo vietovėje, kurioje yra pareiškėjams priklausantis 0,3755 ha žemės sklypas, 1901-02 metais buvo sodyba (b. l. 79).

14Iš į bylą pateikto kartografinio žemėlapio ištraukos (b. l. 11) matyti, kad buvo gyvenamoji vietovė Salaniškių pavadinimu, taip pat galima matyti sklypo vietovę, kurią tiksliau identifikuoti leidžia greta esantis Aiseto ežeras ir jame esanti sala, kuri matoma ir dabartiniame žemėlapyje (b. l. 9).

15Liudytoja O. D. parodė, kad ji gimė 1941 m. Šnieriškių k. Su pareiškėjais, maždaug prieš du mėnesius, ją supažindino B. J.. Paaiškino, kad toje vietoje, kur dabar yra pareiškėjų sklypas, gyveno jos proseneliai, ten gimė jos močiutė L. R., o jos mama taip pat buvo R., vėliau tapusi V.. Prisimena, kad jai mama pasakodavo, kuomet eidavo maudytis prie Aiseto ežero, kad toje vietoje, kur dabar buvo rastos sodybos liekanos, gimė jos mama, buvo sodyba. Mama pasakojo, kad buvo jauja, jai užsidegus, sudegė visa sodyba. Prisimena, kad paežerėje buvo pirtis.

16Liudytoja B. J. parodė, kad ji gimė 1945 m. Šnieriškių k. Ji yra su pareiškėjais kaimynė, ribojasi sklypai. Paaiškino, kad dar tuomet kai jai buvo maždaug apie trylika metų, jos močiutė pasakodavo, kad štai ant kalno buvo gryčia, pastatai, gyvenamasis namas, kad ten gyveno didelė šeima, minėjo R. pavardę, tačiau sodyba sudegė. Minėjo, kad buvo paežerėje pirtis.

17Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmų archyviniame fonde, Utenos aps. Kuktiškių vls. Žemės ūkio tarybų rinkimų komisijos 1927 m. byloje yra įrašyta Šnieriškių k. gyventoja R. K., taip pat Lietuvos statistikos valdybos archyviniame fonde, visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymo 1942-05-27 žiniose, Utenos aps., Kuktiškių vls., Šnieriškės k. gyventojo R. A. buto – ūkio lape įrašyta R. šeima (b. l. 56-57).

18Į bylą buvo pateiktas 2015-10-06 aiškinamasis raštas su teikiamu papildytu ir patikslintu planu, kuriame buvo specialisto atliktas žemėlapių mastelių sugretinimas, t.y. 1901-1902 m. carinės Rusijos žemėlapis sugretintas su pareiškėjams priklausančio sklypo ribų planu (b. l. 75-80). Liudyti iškviesta specialistė A. Č. parodė, kad ji turi labai ilgą darbo patirtį šioje srityje. Patvirtino ir pateikė išvadą, kad tikrai sklype buvo sodyba, tai patvirtina 1901-02 m. vietovės topografinio žemėlapio ištrauka, jame esantis juodas keturkampis, kuris žymi sodybą, žemėlapio reljefas, rastos buvusios sodybos šukės, plytgaliai, akmenys, namų apyvokos daiktų liekanos, vietovėje rastais želdiniais, keliais ir takais, šlaitu, nustatyta buvusios sodybvietės – gyvenamojo namo vieta su jos priklausiniais – ūkio pastatu ir priestatu žemės sklype, kurio duomenys yra atžymėti žemės sklypo plane, užkoordinuota vietovėje ir pažymėta žemės sklypo plano koordinačių žiniaraštyje. Byloje esančiame Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašte dėl sutartinių ženklų paaiškinimo topografiniuose žemėlapiuose yra išaiškinta, kad sovietmečio topografiniuose žemėlapiuose juodas keturkampis žymėjo gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus nesistemingai užstatytuose kvartaluose ir gyvenamosiose vietovėse (b. l. 84-87).

19Pagal teismų praktiką juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. K. v. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas ir kt.; bylos Nr. 3K-3-259/2008). Įvertinus minėtų įrodymų ir aplinkybių visumą, t.y. atsižvelgiant į situaciją vietovėje – išlikusias buvusios sodybos vietoje šukes, akmenis, namų apyvokos daiktų liekanas, medienos degėsių liekanas, antstolio L. J. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, nuotraukas, vietinių liudytojų parodymus, specialistės parodymus, jos išvadą, pripažintina įrodyta, kad pareiškėjai L. S. B. jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra buvusi sodyba su gyvenamuoju namu ir ūkio pastatai. Liudytojų parodymai neprieštarauja pareiškėjų bei specialistės paaiškinimams, rašytinei bylos medžiagai, todėl jais netikėti nėra pagrindo. Suinteresuotas asmuo Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija neprieštarauja, kad esant pakankamai įrodymų būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, todėl pareiškimas tenkintinas.

20Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas suteiks teisę pareiškėjams kreiptis į kompetentingas institucijas dėl sodybos pastatų atstatymo pagal galiojančius teisės aktus (LR CPK 444 str. 1 d.).

21Pagal LR CPK 443 str. 6 d. ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

22Pagal LR CPK 443 str. 6 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p. iš pareiškėjų priteistinos pašto išlaidos valstybei – 4,36 EUR (b. l. 1).

23Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 270 str., 448 str.,

Nutarė

24pareiškėjų L. S. B., a.k. ( - ), ir A. B., a.k. ( - ), pareiškimą tenkinti ir nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. S. B. jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ). (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), Mindūnų k.v.), yra buvusi sodyba, tikslu nurodytoje vietoje atkurti buvusią sodybą – gyvenamąjį namą ir du ūkinius pastatus.

25Priteisti iš pareiškėjų L. S. B. ir A. B. 4,36 EUR (keturis eurus, 36 ct) pašto išlaidų valstybei į VMĮ sąskaitą LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško,... 2. sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams L. S. B., A. B., jų atstovui advokato padėjėjui... 4. suinteresuoto asmens Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio... 5. pareiškėjai kreipėsi į teismą su patikslintu pareiškimu prašydami... 6. Suinteresuotas asmuo Aukštaitijos nacionalinis parkas ir Labanoro regioninio... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Teismas ypatingosios teisenos tvarka kompetentingas nustatyti ne bet kokius... 9. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše įregistruotą... 10. Pareiškėjai, dėl atrastų buvusios sodybos pastatų pamatų liekanų,... 11. Antstolis L. J. 2015-05-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. ( -... 12. Iš pareiškėjų pateiktų nuotraukų matyti sklypo arimas, puodų šukių... 13. Iš 1901-1902 m. vietovės topografinio žemėlapio ištraukos matyti, kad toje... 14. Iš į bylą pateikto kartografinio žemėlapio ištraukos (b. l. 11) matyti,... 15. Liudytoja O. D. parodė, kad ji gimė 1941 m. Šnieriškių k. Su... 16. Liudytoja B. J. parodė, kad ji gimė 1945 m. Šnieriškių k. Ji yra su... 17. Pažymėtina, kad Žemės ūkio rūmų archyviniame fonde, Utenos aps.... 18. Į bylą buvo pateiktas 2015-10-06 aiškinamasis raštas su teikiamu papildytu... 19. Pagal teismų praktiką juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su... 20. Juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas suteiks teisę pareiškėjams... 21. Pagal LR CPK 443 str. 6 d. ypatingosios teisenos bylose dalyvaujančių asmenų... 22. Pagal LR CPK 443 str. 6 d., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p. iš pareiškėjų... 23. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 270 str., 448 str.,... 24. pareiškėjų L. S. B., a.k. ( - ), ir A. B., a.k. ( - ), pareiškimą tenkinti... 25. Priteisti iš pareiškėjų L. S. B. ir A. B. 4,36 EUR (keturis eurus, 36 ct)... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...