Byla 3K-3-564/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Vinco Versecko ir Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ranga IV investicijos“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ranga IV investicijos“ ieškinį atsakovui UAB „Medga“ dėl nepanaudoto avanso grąžinimo ir pagal atsakovo UAB „Medga“ priešieškinį ieškovui UAB „Ranga IV investicijos“ dėl nuostolių atlyginimo; tretieji asmenys: UAB „GK projektai“, UAB Draudimo kompanija „PZU Lietuva“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiama dėl statybos rangos sutarties nutraukimo teisinių padarinių ir taikytinų materialinės teisės normų. Ieškovas, vykdantis statytojo (užsakovo) funkcijas (išskyrus projekto finansavimo), remdamasis 2006 m. lapkričio 28 d. su UAB „GK projektai“ sudaryta Projekto valdymo sutartimi, 2007 m. liepos 17 d. sudarė su atsakovu UAB „Medga“ daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis, požemine ir antžemine parkavimo aikštelėmis statybos rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis), kuria šis įsipareigojo atlikti sutartyje nustatytus generalinės rangos darbus, o ieškovas – juos priimti ir sumokėti; darbų kaina – 48 749 125,11 Lt (įskaitant PVM). Ieškovas iki darbų pradžios iš anksto sumokėjo rangovui 400 000 Lt ir pervedė 91 292 Lt draudimo įmoką. Atsakovas atliko darbų už 539 840 Lt (įskaitant PVM), už kuriuos ieškovas sumokėjo 401 071 Lt. Dėl nekilnojamojo turto rinkoje susiklosčiusios blogos padėties ir nesant projekto finansavimo šaltinio, UAB „GK projektai“ 2007 m. spalio 14 d. nutraukė su ieškovu sudarytą Projekto valdymo sutartį; ieškovas, reaguodamas į šią aplinkybę, 2007 m. spalio 31 d. atsisakė Rangos sutarties (CK 6.658 straipsnio 4 dalis) ir pranešė atsakovui, reikalaudamas grąžinti šio nepanaudotas ieškovo iš anksto sumokėtas lėšas – 352 523 Lt. Tuo tarpu atsakovas pranešė apie padarytą 370 957,33 Lt šio reikalavimo įskaitymą. Ieškovas nelaikė, kad įskaitymas teisėtas, galimas be jo sutikimo, kad šalių reikalavimai priešpriešiniai, vienarūšiai ir kad suėjęs atsakovo reikalavimo terminas; jis taip pat nepripažino, kad atsakovas atliko darbų už 21 164,72 Lt ir kad turi teisę į negautą pelną. Jis prašė priteisti 352 523,15 Lt nepanaudotų lėšų, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad ieškovas vienašališkai nutraukė rangos sutartį; atsakovas pagal CK 6.221 straipsnio 2 dalį turi teisę reikalauti nuostolių, šiuo atveju – negautų pajamų atlyginimo; jis, vykdydamas Rangos sutartį, būtų gavęs 5 proc. arba 1 967 277,04 Lt pelno. Kadangi atsakovas atliko 370 957,33 Lt įskaitymą ir už atliktus darbus iš ieškovo gavo 21 784,58 Lt, tai šis jam turi atlyginti 1 574 535,13 Lt negauto pelno (1 967 277,04–370 957,33–21 784,58).

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad Rangos sutarties 11.4 punkte nustatyta, kad šalis, negalinti vykdyti sutarties, turi raštu nedelsiant pranešti apie tai kitai šaliai; 11.5 punkte detalizuojami sutarties nutraukimo užsakovo iniciatyva atvejai, tačiau nenustatyta užsakovo teisės nutraukti sutartį dėl kitų svarbių priežasčių, todėl, teismo vertinimu, dėl užsakovo teisės atsisakyti sutarties šiuo atveju sprendžiama pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį. Teismas pripažino, kad ieškovo nurodyta aplinkybė, jog, nutraukus Projekto valdymo sutartį su UAB „GK projektai“, jis neteko Rangos sutarties finansavimo šaltinio, yra svarbi priežastis atsisakyti Rangos sutarties, sudarytos Projekto valdymo sutarties pagrindu. Ieškovui pripažįstant, kad atsakovui už atliktus darbus nesumokėta 138 768,85 Lt, ir prašant priteisti 352 523,15 Lt, kurie yra nepanaudotos iš anksto sumokėtos įmokos dalis (400 000+91.292–138 768,85), teismas laikė pagrįstu ieškinio reikalavimą, tuo tarpu priešieškinį atmetė, sprendė, jog atsakovas neįrodė ieškovo neteisėtų veiksmų, netiesioginių nuostolių realumo ir jų dydžio; atsakovo 370 957,33 Lt įskaitymą pripažino neteisėtu.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo apeliacinį skundą, 2009 m. birželio 16 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą; tą sprendimo dalį, dėl kurios ieškinys tenkintas, panaikino ir ieškinį atmetė; tą sprendimo dalį, dėl kurios priešieškinis atmestas, paliko nepakeistą; išsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimą. Apeliacinės instancijos teismas laikė, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes ir atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytus prieštaringus argumentus dėl ieškovo atsakomybę nustatančių teisės normų šiuo atveju aktualus ne Rangos sutarties nutraukimo būdas (vienašališkai ar teismo), bet sutarties nutraukimo faktas, priežastys bei iniciatorius, nes pagal tai sprendžiama dėl sutarties nutraukimo teisinių padarinių. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas nelaiko, jog sutarties nutraukimas pažeidė jo teises ir šių negina, nes nepareiškė tokio reikalavimo; priešieškinio dalykas – netiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl rangos sutarties nutraukimo, priteisimas (CK 1.138 straipsnio 6 punktas). Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad ginčui išnagrinėti taikytina CK 6.658 straipsnio 4 dalis; pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad užsakovo nurodytos aplinkybės laikytinos svarbiomis atsisakymo nuo sutarties priežastimis CK 6.658 straipsnio 4 dalies prasme, tačiau kolegija pripažino neteisinga teismo išvadą, jog tokiu atveju užsakovas neturi pareigos atlyginti kitos šalies netiesioginių nuostolių. Šiuo atveju rangovo subjektinė teisė traktuotina kaip sutartinė užsakovo civilinė atsakomybė už teisėtais veiksmais padarytą turtinę žalą rangovui, kurią šis patiria dėl užsakovo naudai įtvirtintos rebus sic stantibus išlygos (esminio aplinkybių pasikeitimo) (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). CK 6.658 straipsnio 4 dalyje nenustatyta užsakovo atsakomybės ribojimų, taigi jis privalo atlyginti rangovui tiesioginius ir netiesioginius nuostolius (CK 6.249 straipsnio 1 dalis); pirmosios instancijos teismas atmetė priešieškinį ne dėl to, kad laikė, jog atlygintini tik tiesioginiai rangovo nuostoliai, bet dėl to, kad atsakovas inter alia neįrodė netiesioginių nuostolių realumo ir jų dydžio. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad netiesioginiai nuostoliai, kurių atlyginimo rangovas prašė, yra jo negautos pajamos, kurių jis pagrįstai tikėjosi gauti, jeigu Rangos sutartis nebūtų buvusi užsakovo nutraukta; netiesioginiai nuostoliai nėra akivaizdūs, todėl jų ir tiesioginių nuostolių realumo įrodinėjimo kitoks laipsnis (CPK 178 straipsnis); nuostoliai negautų pajamų forma visada yra tikėtini, nes pajamos de facto nebuvo gautos ir a priori nėra žinoma, ar ateityje nebūtų atsiradusių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių rangovas negalėtų gauti visų planuojamų pajamų. Teisiškai negautų pajamų realumas yra apibrėžiamas per kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos gaunamų pajamų dydžiui, preziumuojamą nekintamumą (ceteris paribus). Taigi šiuo konkrečiu atveju nekintamos aplinkybės saistomos Rangos sutartyje nustatytų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo ir termino, stabilumo mokesčių srityje. Dėl to kolegija laikė, kad realiomis laikomos ir turi būti atlyginamos rangovo pajamos, kurias jis būtų gavęs, kokybiškai ir nustatytu laiku įvykdęs Rangos sutartį. Kolegija vertino, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, jog atlygintini netiesioginiai nuostoliai yra ne bendrasis, bet grynasis pelnas, kuris apskaičiuojamas atėmus pelno mokestį; negautos pajamos neprilygsta lokalinėje sąmatoje nurodytos 5 proc. pelno normos; teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad negautos pajamos neturi būti suprantamos kaip sąmatoje nurodoma pelno norma ar pelnas. Negautos pajamos yra pagrįstai iš statybos rangos sutarties tikėtinos gauti lėšos, kurios šaliai liktų, įvertinus įplaukas ir sąnaudas; taip gaunamas ikimokestinis pelnas; tai nėra negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai), nes nuo šios sumos turi būti sumokėtas pelno mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje R. J. firma v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-62/2008). Apeliacinės instancijos teismas laikė, kad šiuo atveju atsakovo patirti netiesioginiai nuostoliai nustatytini teismo (CK 6.249 straipsnio 1 dalis); ekonominės naudos rezultatas ir pridėtinė vertė sukuriami investavus ekonominį (finansinį, darbinį, intelektualinį, administracinį, organizacinį ir kt.) potencialą, kurį rangovas sutaupė, nes Rangos sutartis buvo nutraukta praėjus vos keliems mėnesiams nuo jos vykdymo pradžios, atlikti tik parengiamieji darbai (iškastas ir išvežtas gruntas); po sutarties nutraukimo atsakovas turėjo galimybių ekonominį potencialą panaudoti kitiems užsakymams vykdyti ir pajamoms gauti. Šios aplinkybės ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti principai kolegijai suponavo išvadą, kad dėl ginčo Rangos sutarties nutraukimo atsakovo patirti netiesioginiai nuostoliai atitinka jo žinioje esančias ieškovo iš anksto sumokėtas nepanaudotas lėšas – 352 523,15 Lt. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad samprata „vienarūšiai reikalavimai“ taikytina prievolės objektui, bet ne rūšiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje SP AB „Šiaulių energija“ v. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, bylos Nr. 3K-3-699/2002). Atsakovas įgijo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį po to, kai sutartis ieškovo iniciatyva buvo nutraukta; taigi ieškovo prievolė atlyginti atsakovui nuostolius galioja ir vykdytina; šalių reikalavimai yra priešpriešiniai, nes kiekviena šalis viena kitos atžvilgiu turi vienarūšę reikalavimo teisę. Įskaitymas yra vienašalis sandoris (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas atsakovo atliktą įskaitymą pripažino teisėtu.

9III. Kasacinio skundo ir prisidėjimo prie kasacinio skundo teisiniai argumentai

10Kasaciniu skundu kasatorius (ieškovas UAB „Ranga IV investicijos“) prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. nutartį, palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą, pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą ir priteisti kasacinės instancijos teisme kasatoriaus patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

111. Dėl rangos sutarties nutraukimo pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį teisinių padarinių ir CK 6.249 straipsnio nuostatų pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas neatskleidė CK 6.658 straipsnio 4 dalies turinio, neišsiaiškino jos taikymo sąlygų ir teisinių padarinių, todėl nepagrįstai pripažino, jog pagal pirmiau nurodytą teisės normą užsakovas, atsisakęs sutarties, privalo atlyginti rangovui netiesioginius nuostolius. Atsakovas dėl sutarties nutraukimo turi teisę į pagrįstų tiesioginių nuostolių atlyginimą. Dėl Rangos sutarties nutraukimo padarinių turi būti sprendžiama CK 6.222, 6.671 straipsniuose nustatyto reglamentavimo laikymosi aspektu; kasatorius, tinkamai ir visiškai įvykdęs iš sutarties kilusią prievolę, neginčijo atsakovo įskaitytų tiesioginių nuostolių už 138 768,85 Lt, bet tai nėra pagrindas atsakovui įskaityti negautas pajamas. Iš CK 6.658 straipsnio 4 dalies ir 6.671 straipsnio nuostatų taip pat neišplaukia, kad rangovui turi būti atlyginami netiesioginiai nuostoliai; CK 6.658 straipsnio 4 dalyje nurodomi nuostoliai aiškintini kaip rangovo kitos faktinės išlaidos, kurios nepatenka į atlygintinas už atlikto darbo dalį. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai laikė, kad dėl Rangos sutarties nutraukimo pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį padarinių turi būti sprendžiama, taikant taip pat CK 6.249 straipsnio 1 dalį; nors kolegija pripažino, kad, nutraukiant Rangos sutartį, nebuvo kasatoriaus neteisėtų veiksmų, tačiau ši aplinkybė, kuri yra pagrindas, taikant CK 6.249 straipsnio 1 dalį, turėjo būti atsakovo įrodyta (CPK 178 straipsnis). Kita vertus, tai nepaneigtų šiuo atveju CK 6.249 straipsnio 1 dalies pažeidimo.

122. Dėl CPK 178 straipsnyje įtvirtintos įrodinėjimo pareigos pažeidimo. Minėta tai, kad apeliacinės instancijos teismas ydingai taikė CK 6.249 straipsnio 1 dalį; netgi sutinkant su teismo pozicija, kad šiuo atveju yra pagrindas šiai materialinės teisės normai taikyti, pripažintinas CPK 178 straipsnyje įtvirtintos nuostatos dėl įrodinėjimo pareigos pažeidimas. Atsakovas neįrodė, kad jis turėjo negautų pajamų; šiuo atveju vertintini atsakovo realios galimybės, jo pasirengimas ir priemonės, kurių jis ėmėsi šioms pajamoms gauti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas neįrodė negautų pajamų ir jų realumo; apeliacinės instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju atsakovo patirti nuostoliai nustatytini teismo (CK 6.249 straipsnio 1 dalis) ir kad atsakovo žinioje esanti kasatoriaus iš anksto sumokėtos įmokos nepanaudota dalis – 352 523,15 Lt – yra netiesioginiai nuostoliai, nemotyvuota, neatitinka teismų praktikos nuostatų, iš kurių išplaukia, kad negautos pajamos turi būti realios, šalis, reikalaujanti priteisti negautas pajamas, turi būti tikra, jog jų patyrė dėl sutarties kontrahento veiksmų padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Raimondas ir draugai“ v. UAB „H.P.L. Alytus“, bylos Nr. 3K-3-252/2004). Šiuo atveju Rangos sutartyje, lokalinėje sąmatoje ir jos santraukoje nenustatyta atsakovui už sutarties vykdymą tenkančios pelno sumos. Iš sutarties 4.2, 4.4 punktų matyti, kad aplinkybė apie realiai gautą pelną, kurį atsakovas nepagrįstai laikė negautomis pajamomis, gali paaiškėti visiškai pastačius sutartyje nustatytą objektą. Lokalinėje sąmatoje nurodytas pelnas yra tikėtinas, jis yra išvestinis rodiklis, realiai gali būti apskaičiuotas, atsakovui atlikus visus sąmatoje nurodytus bei su sutartimi susijusius darbus. Apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė į kasatoriaus nurodytas aplinkybes dėl rangovo atliktų darbų kokybės, terminų, t. y. dėl tų aplinkybių, dėl kurių pagal sutartį kyla rangovo atsakomybės klausimas ir kurios gali turėti įtakos grynajam pelnui mažėti. Rangos darbų sąmatoje nurodytas pelnas nėra garantuotas; tikėtinas pelnas gali būti gerokai mažesnis arba paaiškėti, kad apskritai patirta nuostolių; bylą nagrinėję teismai netyrė atsakovo pajėgumų ir galimybių vykdyti statybos rangos sutartyje nustatytus darbus, jeigu ji nebūtų nutraukta, atsižvelgiant į atsakovo finansinę padėtį ir šalies ekonominę situaciją nekilnojamojo turto rinkoje. Vadinasi, ne teismas, bet atsakovas turėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus bei atsikirtimus, priešingu atveju konstatuotini CPK 12, 17 straipsniuose įtvirtintų principų pažeidimo faktai.

133. Dėl CK 6.130 straipsnio pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas neanalizavo įskaitymo, kaip teisinius padarinius sukeliančio akto, esmės, turinio, taikymo sąlygų, todėl nepagrįstai sprendė dėl atsakovo įvykdyto įskaitymo teisėtumo. Įskaitytini reikalavimai turi būti besąlyginiai, vykdytini, galiojantys, aiškūs ir apibrėžti (dėl kurių nėra ginčo) ir neturi būti draudimų įskaityti priešpriešinius reikalavimus. Šalių reikalavimai pripažįstami priešpriešiniais, kai kiekviena iš jų viena kitos atžvilgiu turi vienarūšę teisėtą ir galiojančią reikalavimo teisę. Kai rangos sutartis nutraukiama dėl svarbių priežasčių pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį, užsakovas neturi atlyginti rangovui susidariusių pagrįstų netiesioginių nuostolių, nes šiuo atveju žala rangovui atsiranda ne dėl nuo užsakovo priklausančių aplinkybių ir nesant užsakovo neteisėtų veiksmų ir kaltės, kurie yra privalomos civilinės atsakomybės sąlygos. Atsakovas neturi teisinio pagrindo reikalauti netiesioginių nuostolių, t. y. jis neturi teisėto priešpriešinio reikalavimo, todėl negalėjo padaryti šio reikalavimo įskaitymo.

144. Dėl kitų CPK normų pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas (CPK 265 straipsnis, 331 straipsnio 4 dalies 3 punktas), nes motyvuotai neatsakė į visus apeliacinio skundo teisinius ir faktinius argumentus; apeliacinės instancijos teismas neįvertino apeliacinio skundo argumentų dėl aplinkybių, į kurias turėjo būti atsižvelgta, vertinant atsakovo esą negautų pajamų teisėtumą ir jų dydį; teismo išvada, kad atsakovo negautos pajamos yra 352 523,15 Lt, nepagrįsta ekonominiais apskaičiavimais ar metodika; kolegija nemotyvavo, kodėl ši suma atitinka kasatoriaus nurodytą nepanaudoto avanso dalį; apeliacinės instancijos teismas taip pat netinkamai taikė pirmiau kasaciniame skunde nurodytas materialinės teisės normas, tačiau neanalizavo jų turinio ir taikymo sąlygų; nemotyvuota apeliacinės instancijos teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, ji naikintina.

15Trečiasis asmuo UAB „GK projektai“ pareiškimu prisideda prie ieškovo kasacinio skundo.

16Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK nustatyta tvarka negauta.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, remdamasis sprendime ir (ar) nutartyje nustatytomis aplinkybėmis, patikrina apskųstus sprendimus ir nutartis teisės taikymo aspektu (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Dėl rangos sutarties nutraukimo pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį teisinių padarinių ir 6.249 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo

20Kasatorius ir atsakovas buvo saistomi statybos rangos teisinių santykių. Statybos rangos sutartis nutraukta kasatoriaus iniciatyva pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad, jeigu yra svarbių priežasčių, užsakovas turi teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti sutarties kartu sumokėdamas rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo, įskaitant į nuostolius tai, ką rangovas sutaupo dėl sutarties nutraukimo.

21Bylą nagrinėję teismai teisingai taikė CK 6.658 straipsnio 4 dalies nuostatas, spręsdami dėl kasatoriaus teisės atsisakyti sutarties ir priežasčių sutarčiai nutraukti kvalifikavimo kaip svarbių. Teisėjų kolegija sutinka su bylą nagrinėjusių teismų pozicija, kad, esant finansiniam nuosmukiui, komercinių bankų atsisakymas finansuoti UAB „GK projektai“ planuojamą plėtoti projektą, pripažintinas svarbia priežastimi CK 6.658 straipsnio 4 dalyje nustatytos užsakovo teisės nutraukti sutartį vertinimo aspektu, šios aplinkybės nereikalaujama įrodinėti (CPK 182 straipsnio 1 punktas). Byloje nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad kasatoriaus ir atsakovo sudarytos statybos rangos sutarties nutraukimas nepriklausė nuo kasatoriaus valios, jis nekaltas dėl sutarties nutraukimo.

22Teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentais, kad atsakovas dėl sutarties nutraukimo turi teisę į pagrįstų tiesioginių nuostolių atlyginimą ir kad jam šiuo atveju neturi būti kompensuoti ir netiesioginiai nuostoliai, kaip nepagrįstai sprendė apeliacinės instancijos teismas. Minėta tai, kad rangos sutartis pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį nutraukiama, esant tokioms svarbioms priežastims, kurių paprastai užsakovas negali numatyti, kontroliuoti ir kurios nepriklauso nuo jo valios; nutraukiant rangos sutartį pirmiau nurodytu atveju žala rangovui atsiranda ne dėl nuo užsakovo priklausančių aplinkybių ir nesant užsakovo neteisėtų veiksmų, kaltės, kurie yra privalomos civilinės atsakomybės sąlygos.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad žalos ir nuostolių samprata įtvirtinta ir jų nustatymo taisyklės suformuluotos CK 6.249 straipsnyje. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų; piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Taigi įstatymo nustatytas netiesioginių nuostolių, t. y. negautų pajamų, atlyginimas. Kadangi šiuo atveju žala nepreziumuojama, tai atsakovas turėjo įrodyti nuostolių atsiradimą. Tai reiškia, kad atsakovas šiuo atveju turėjo įrodyti ir tai, jog negautos pajamos yra realios, bet ne tikėtinos. Pirmosios instancijos teismas motyvavo, kad, atsakovui neįrodžius kasatoriaus neteisėtų veiksmų, jis neturi teisės į negauto pelno atlyginimą, kuris turi būti realus. Taigi pirmosios instancijos teismas pripažino, kad byloje neįrodyta, jog atsakovas realiai patyrė netiesioginių nuostolių.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo pareiga įrodyti žalą (nuostolius) reiškia, jog jis turi pateikti įrodymus, patvirtinančius žalos dydį. Šiuo atveju atsakovas prašė priteisti negautas pajamas, kurios turi būti suprantamos kaip negautas pelnas, t. y. priteisti tai, dėl ko būtų pagerėjusi jo turtinė padėtis (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Nustatant atlygintinų nuostolių dydį, būtina atsižvelgti į byloje konstatuotas reikšmingas aplinkybes, tarp jų – į tai, kokių išlaidų būtų patyręs atsakovas (pavyzdžiui, mokesčiai, kitos išlaidos). Civilinė atsakomybė yra pažeistos teisės gynimo būdas, kurio veiksmingumas užtikrinamas, taikant CK 6.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą normą – teismas privalo nustatyti atlygintinų nuostolių dydį, jeigu šalis negali tiksliai įrodyti nuostolių dydžio. Teisėjų kolegija vertina, kad negali būti pripažintas pagrįstu toks apeliacinės instancijos teismo sprendimas, kuriuo konstatuojama, jog dėl Rangos sutarties nutraukimo atsakovo patirtų netiesioginių nuostolių dydis yra jo žinioje kasatoriaus iš anksto sumokėtų įmokų nepanaudotos lėšos – 352 523,15 Lt. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė CK 6.249, 6.263 straipsnius, todėl apeliacinės instancijos teismo nutarties ta dalis, dėl kurios panaikinta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, dėl kurios patenkintas kasatoriaus ieškinys ir iš atsakovo priteista 352 523,15 Lt avanso, 6 proc. palūkanų, 6000 Lt atstovavimo išlaidų, ir ieškinys atmestas, naikintina ir dėl šios dalies paliktinas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas.

25Apeliacinės instancijos teismo nutartį pripažinus naikintina tuo pagrindu, kad byloje netinkamai išspręstas netiesioginių nuostolių atlyginimo statybos rangos sutarties nutraukimo pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį atveju klausimas, kitų kasacinio skundo argumentų nagrinėjimas yra neaktualus. Dėl bylinėjimosi išlaidų

26Kasatorius už ieškinį turėjo sumokėti 7525,23 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas), tačiau iš tikrųjų sumokėjo 8799,23 Lt. Dėl to, ieškinį tenkinant, jam iš atsakovo priteistinas 7525,23 Lt žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis); permokėtas 1274 Lt žyminis mokestis grąžintinas kasatoriui (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

27Kasatorius ir trečiasis asmuo UAB „GK projektai“, prisidėjęs prie kasacinio skundo, nurodė, kad už kasacinio skundo ir prisidėjimo prie kasacinio skundo surašymą turėjo išlaidų advokato pagalbai apmokėti, prašė jas priteisti iš atsakovo. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies (šalių) atstovavimo išlaidas; šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Kasatorius pateikė atstovavimo išlaidas kasaciniame teisme patvirtinantį įrodymą – 2009 m. rugsėjo 30 d. sąskaitą faktūrą Nr. 2009357-1, iš kurios matyti, jog jis turėjo 3871,41 Lt išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, įvertinusi prašymo argumentus, laiko, kad prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme atlyginimo tenkintinas iš dalies, priteisiant kasatoriui iš atsakovo 1500 Lt atstovavimo išlaidų kasacinės instancijos teisme atlyginimo. Kadangi trečiasis asmuo UAB „GK projektai“ nepateikė išlaidas patvirtinančių įrodymų, tai šiuo atveju nėra teisinio pagrindo spręsti dėl patirtų išlaidų dydžio ir atlyginimo; teisėjų kolegija nesprendžia dėl šio prašymo (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu

28Kasacinės instancijos teismas patyrė 78,30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Patenkinus ieškovo kasacinį skundą ir panaikinus apeliacinės instancijos teismo nutarties tą dalį, dėl kurios panaikinta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, dėl kurios ieškinys patenkintas, ir ieškinys atmestas, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 87, 93, 96 straipsniais, 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

30Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. nutartį dėl tos dalies, dėl kurios ieškinys atmestas, ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimą dėl tos dalies, dėl kurios patenkintas ieškinys priteisti 352 523,15 Lt avanso, 6 proc. palūkanų, 6000 Lt atstovavimo išlaidų.

31Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimu iš atsakovo UAB „Medga“ įm. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), (registruota: (duomenys neskelbtini), atsisk. sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini), bankas UAB „Medicinos bankas“, priteistą 8799, 32 Lt žyminį mokestį ieškovui UAB „Ranga IV investicijos“, įm. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), atsisk. sąsk. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke, sumažinti iki 7525, 23 Lt.

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. nutarties dalį, dėl kurios išspręstas atsakovo UAB „Medga“ priešieškinio klausimas, palikti nepakeistą.

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. nutarties dalį, kuria iš ieškovo UAB „Ranga IV investicijos“ ir atsakovo UAB „Medga“ į valstybės biudžetą priteistos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose, palikti nepakeistą.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. nutarties kitas dalis panaikinti.

35Grąžinti ieškovui UAB „Ranga IV investicijos“, įm. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), atsisk. sąsk. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke, permokėtą 1274 Lt žyminį mokestį.

36Priteisti iš atsakovo UAB „Medga“, įm. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), (registruota: (duomenys neskelbtini), atsisk. sąsk. Nr. (duomenys neskelbtini), bankas UAB „Medicinos bankas“, į valstybės biudžetą 78,30 (septyniasdešimt aštuonis litus 30 ct) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasacinės instancijos teisme ir ieškovui UAB „Ranga IV investicijos“, įm. k. (duomenys neskelbtini), buveinės adresas: (duomenys neskelbtini), atsisk. sąsk. (duomenys neskelbtini) AB SEB banke, 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) Lt bylinėjimosi išlaidų kasacinės instancijos teisme atlyginimo.

37Nutarties nuorašą išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

38Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiama dėl statybos rangos sutarties nutraukimo teisinių... 5. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad ieškovas vienašališkai nutraukė... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 9. III. Kasacinio skundo ir prisidėjimo prie kasacinio skundo teisiniai... 10. Kasaciniu skundu kasatorius (ieškovas UAB „Ranga IV investicijos“) prašo... 11. 1. Dėl rangos sutarties nutraukimo pagal CK 6.658 straipsnio 4 dalį teisinių... 12. 2. Dėl CPK 178 straipsnyje įtvirtintos įrodinėjimo pareigos pažeidimo.... 13. 3. Dėl CK 6.130 straipsnio pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas... 14. 4. Dėl kitų CPK normų pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė... 15. Trečiasis asmuo UAB „GK projektai“ pareiškimu prisideda prie ieškovo... 16. Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK nustatyta tvarka negauta.... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, remdamasis sprendime... 20. Kasatorius ir atsakovas buvo saistomi statybos rangos teisinių santykių.... 21. Bylą nagrinėję teismai teisingai taikė CK 6.658 straipsnio 4 dalies... 22. Teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentais, kad atsakovas dėl... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad žalos ir nuostolių samprata įtvirtinta ir... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo pareiga įrodyti žalą (nuostolius)... 25. Apeliacinės instancijos teismo nutartį pripažinus naikintina tuo pagrindu,... 26. Kasatorius už ieškinį turėjo sumokėti 7525,23 Lt žyminio mokesčio (CPK... 27. Kasatorius ir trečiasis asmuo UAB „GK projektai“, prisidėjęs prie... 28. Kasacinės instancijos teismas patyrė 78,30 Lt išlaidų, susijusių su... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 31. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 12 d. sprendimu iš atsakovo UAB... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 35. Grąžinti ieškovui UAB „Ranga IV investicijos“, įm. k. (duomenys... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „Medga“, įm. k. (duomenys neskelbtini),... 37. Nutarties nuorašą išsiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.... 38. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...