Byla 2-1546/2013
Dėl BUAB „Archidis“ 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimo sprendimu panaikinimo ir n u s t a t e :

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Nijole Piškinaite rašytinio teismo proceso tvarka išnagrinejo kreditoriu J. E. ir A. B. atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties iš dalies patenkinti skunda civilineje byloje Nr. 2-2695-823/2013 pagal kreditoriu J. E. ir A. B. (A. B.) skunda del BUAB „Archidis“ 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimo sprendimu panaikinimo ir n u s t a t e :

2I. Ginco esme

3Kreditoriai A. B. ir J. E. kreipesi i teisma prašydami panaikinti BUAB „Archidis“2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimo nutarimus, priimtus 3,4 bei 6-9 darbotvarkes klausimais. Treciuoju darbotvarkes klausimu buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita (nuo 2011 m. rugsejo 22 d. iki 2012 m. sausio 13 d.); ketvirtuoju - patvirtintos bankrutuojancios imones turto pardavimo kainos pirmosioms varžytynems; šeštuoju - nutarta nekeisti 2011 m. rugsejo 22 d. vykusiame kreditoriu susirinkime patvirtintos administravimo išlaidu samatos bei jos dengimo tvarkos; septintuoju - esant techninems galimybems, bei siekiant pagerinti bankrutuojancios imones turto paklausa, nutarta administratorei pavesti atlikti pastato, esancio adresu Nemencines pl. 45, Vilniuje, iregistravima VI Registru centre atskirais turtiniais vienetais/butais; aštuntuoju - nutarta nekeisti 2011 m. rugsejo 22 d. vykusiame kreditoriu susirinkime patvirtintos turto pardavimo tvarkos, o ja papildyti konkretizuojant, jog „apie turto pardavima skelbti spaudoje bei internete (www.aruodas.lt, www.edomus.lt, www.city24.lt, www.domo.plius.lt ir kt. tinklalapiuose); devintuoju - nuspresta neišnuomoti UAB „Biowest“ (direktorius A. B.) bankui ikeisto 99,21 kv. m buto, esancio Nemencines pl. 45-8, Vilniuje, bei ipareigoti bankroto administratoriu imtis visu imanomu veiksmu del A. B. iškeldinimo iš imonei priklausanciu patalpu.

4Kreditoriai nurode, kad UAB „Liturna“ imonei priklausancio turto, esancio Nemencines pl. 45, Vilniuje, vertinimas atliktas netinkamai (nurodyta per maža turto kaina) ir nepagristai, kadangi bankroto byloje jau buvo atlikta teismo ekspertize vertinant šio turto kaina. Administratorius pažeide kreditoriu interesus, siulydamas turta realizuoti pagal UAB „Liturna“ nurodytas kainas; nepateike administravimo išlaidas pagrindžianciu dokumentu, nepagristai nusprende pats teikti ir už per didele kaina buhalterines paslaugas; neprotingai ir nesažiningai naudoja imones lešas teisinems paslaugoms, nors daugelis darbu priklauso administratoriaus kompetencijai. Neturedamas kreditoriu igaliojimu administratorius sudare taikos sutarti su K. V., tuo padarydamas žala imonei, kadangi kyla gresme del 556 kv. m gyvenamojo ploto pastato (Nemencines pl. 45, Vilniuje) dalies nugriovimo; nesirupina imones turto areštu panaikinimu ir turto vertes didinimu (nesiima priemoniu padalinti imonei priklausanti turta i smulkesnius vienetus, o tai leistu realizuoti ji už didesne kaina), nepagristai atsisako išnuomoti imonei priklausanti turta, tuo mažindamas jos gaunamas pajamas, piktnaudžiauja teisemis, siekdamas dar karta pasitvirtinti samata, kuri yra gincijama (klausimas nagrinejamas apeliacines instancijos teisme pagal J. E. skunda). Kreditoriai negalejo tinkamai ivertinti visu darbotvarkes klausimu, kadangi susirinkimui medžiaga buvo pateikta likus 4 dienoms iki susirinkimo, tuo pažeisdamas 2011 m. rugsejo 22 d. susirinkimo protokolo priede Nr. 6, 4 punkte nustatyta tvarka (10 darbo dienu iki susirinkimo dienos). Susirinkimo metu pretenzijos del šios aplinkybes taip pat buvo išsakytos, taciau i protokola neitrauktos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi pareiškeju J. E. ir A. B. skunda patenkino iš dalies: panaikino BUAB „Archidis“ 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimo nutarimus ketvirtuoju, šeštuoju ir aštuntuoju darbotvarkes klausimais ir šiuos klausimus gražino kreditoriu susirinkimui spresti iš naujo, o skunda dalyje del BUAB „Archidis“ 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimo nutarimu treciuoju, septintuoju ir devintuoju darbotvarkes klausimais atmete.

7Pasisakydamas del nutarimo treciuoju darbotvarkes klausimu (del administratoriaus ataskaitos tvirtinimo) pirmosios instancijos teismas nustate, kad BUAB „Archidis“ 2011 m. rugsejo 22 d. nutarimas del administravimo išlaidu samatos tvirtinimo ir teisiniu paslaugu teikimo tvarkos panaikintas Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi (civiline byla Nr. 2-489/2012). Teismas pareiškeju argumentus, susijusius su administratoriaus netinkamu lešu naudojimu bei teisiniu paslaugu teikimu siejo su administravimo išlaidu samatos tvirtinimu ir nustate, kad šie klausimai nebuvo spresti gincijamu nutarimu, todel ju nevertino.

8Spresdamas del UAB „Litura” atlikto turto vertinimo, teismas pažymejo, kad šios imones pasiulyta paslaugu kaina buvo mažiausia, o terminas trumpiausias. Turto vertinimas buvo užsakytas ir atliktas kreditoriu susirinkimo ipareigojimu bei laikantis nurodytos tvarkos. Nesant irodymu, jog nurodyta ataskaita butu buvusi pripažinta neteiseta, pirmosios instancijos teismas pareiškeju argumentus, susijusius su administratoriaus veiklos, užsakant ir priimant turto vertinima, teikiant nutarimo projekta nustatyti turto pardavimo kainas pagal ataskaitoje nurodytas turto vertes, teisetumu, atmete kaip nepagristus. Teismas pažymejo, kad IBI 23 straipsnio 5 punkte nustatyta kreditoriu susirinkimo teise tvirtinti imones turto pardavimo kaina ir galimybe tuo tikslu atlikti turto vertinima, o tai ir buvo padaryta. Teismas nustate, kad kreditoriu susirinkimas pritare A. B. pasiulytam projektui del pardavimo kainos ne konstatuodamas vertinimo ataskaitos nepagristuma, o siekiant išvengti teisminiu gincu del kainos nustatymo.

9Del AB „Lietuvos dujos” finansinio reikalavimo patenkinimo pažeidžiant IBI nustatyta finansiniu reikalavimu tenkinimo eile, pirmosios instancijos teismas pažymejo, jog teises aktai nesuteikia administratoriui galimybes neileisti i patalpas AB „Lietuvos dujos“ darbuotoju, užkertant kelia duju skaitikliu demontavimui, atsiskaityma su šiuo kreditoriumi teismas pripažino pateisinamu, siekiant išvengti didesnes žalos, paliekant bendroves patalpas be šildymo sezono metu.

10Teismas sprende, kad dalies BUAB „Archidis“ skolos už dujas, susidariusios 2011 m. vasario menesi, apskaitymas ir apmokejimas kaip kovo menesi susidariusios skolos, buvo išimtinai imones interesais. Dokumentu ir turto perdavimo bankroto administratoriui procesas vyko vasario menesio pabaigoje, už vasario menesi skaitikliu duomenis turejo pateikti buves imones vadovas, todel administratoriaus kaltes del paveluoto skaitikliu duomenu pateikimo nenustate. Teismas konstatavo, kad administratorius apmokedamas isiskolinima už 2011 m kovo menesi apskaityta isiskolinima už dujas, veike išimtinai imones interesais, kadangi priešingu atveju duju tiekimas nebutu atnaujintas ir imonei butu padaryta dar didesne žala.

11Vertindamas ar administratorius pagristai nesieme veiksmu, suformuoti atskirus BUAB „Archidis“ turto vienetus, siekiant pelningiau parduoti imones turta, teismas pažymejo, kad byloje nera duomenu, jog toks ipareigojimas administratoriui butu nustatytas kreditoriu susirinkimu.

12Teismas pažymejo, kad galiojantys teises aktai nedraudžia bankroto administratoriui vesti imones bylas pasitelkiant advokatus, pastariesiems pavedant kontroliuoti proceso eiga, todel tokiu administratoriaus veiksmu nepripažino netinkamu pareigu vykdymu. Teismas nenustate, kad administratorius viršijo jam suteiktus igaliojimus, pasirašydamas taikos sutarti, juo labiau, kad išskyrus pareiškejus, tokiam sprendimui kiti kreditoriai neprieštaravo. Taikos sutarties salygos patvirtintos ir igalinimai administratoriui pasirašyti taikos sutarti nustatytomis salygomis suteikti 2012 m. balandžio 23 d. kreditoriu susirinkime, šie nutarimai, pareiškejams juos užgincijus teisme, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartimi (civiline byla Nr. 2-501/2013) palikti nepakeisti.

13Ivertines nurodytas aplinkybes, teismas priejo prie išvados, kad pareiškejai neirode, jog administratoriaus ataskaita buvo patvirtinta akivaizdžiai nepagristai.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai

15Pareiškejai A. B. ir J. E. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarti dalyje, kurioje atmestas reikalavimas pripažinti 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimo nutarima treciuoju darbotvarkes klausimu neteisetu, priimti nauja sprendima ir panaikinti BUAB „Archidis“ 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimo nutarima treciuoju darbotvarkes klausimu.

16Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas nevertino apeliantu argumentu del administratoriaus pareigos teikti informacija apie patirtas išlaidas nevykdymo. Ši ataskaita nepateikta nei pirmojo, nei antrojo kreditoriu susirinkimo metu, tai patvirtina ir Bankroto departamento 2012 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. (6.16)A2- 2055. Šiuo pagrindu pripažinta neteiseta ir nepagrista ir pirmajame kreditoriu susirinkime pateikta administratoriaus veiklos ataskaita (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-489/2012).
 2. Neaišku kokia nauda gavo imone administratores iniciatyva nutraukus dvi nagrinejamas bylas del gincu su K. V., nes žadama taikos sutartis del pastato, esancio adresu Nemencines pl. 45, Vilniuje, negriovimo iki šiol (praejus 18 menesiu) nepasirašyta. Paaiškinimu del šiu administratoriaus veiksmu nepateikimas, o ne administratoriaus igaliojimu viršijimo klausimas (ka padare pirmosios instancijos teismas), šiuo atveju vertinamas kaip jo prievoliu netinkamas vykdymas ataskaitiniu laikotarpiu. Teismas gincijamame sprendime pasisakydamas del administratoriaus veiksmu šiuo klausimu perženge ginco nagrinejimo ribas.
 3. Administratorius nepagristai visu kreditoriu saskaita iš savo lešu sumokejo 9 050 Lt AB „Lietuvos dujos“ finansini reikalavima. Už vasario menesi pagal 2011 m. kovo 8 d. pažyma suvartoti 3 862 kubiniai metrai gamtiniu duju, o tai 2011 m. sausio kainomis sudare 4 577,47 Lt. Ši suma turejo buti priskirta prie AB „Lietuvos dujos“ finansinio reikalavimo, o ne dengiama iš administravimo išlaidu. Be to, byloje nera duomenu, kad administratorius, nesant fiksuotu skaitliuku parodymu, butu suvartotu duju kieki paskirstes iki bankroto bylos iškelimo ir po jos, AB „Lietuvos dujos“ reikalavimu iki bankroto bylos iškelimo padengimas ir vengimas prisiteisti permoketas sumas, pažeidžia imones kreditoriu interesus.
 4. Administratorius nesieme priemoniu užkirsti kelia skaitliuku demontavimui – nesikreipe del prevencinio ieškinio, laikinuju apsaugos priemoniu taikymo. Tai salygojo 3 647,41 Lt skaitliuku montavimo nuostolius.

17Atsakovas BUAB „Archidis“ atsiliepime i atskiraji skunda, praše ji atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarti palikti galioti.

18Atsiliepimo argumentai:

 1. Už gincijama bankroto administratoriaus pateiktos veiklos ataskaitos tvirtinima balsavo kreditoriai, kuriu bendra reikalavimu suma sudaro 71,58 procentu visu teismo patvirtintu finansiniu reikalavimu sumos, t. y. didžioji dauguma imones kreditoriu pripažino, jog nuo I-ojo iki II-ojo BUAB „Archidis“ kreditoriu susirinkimo bankroto administratorius tinkamai atliko IBI jam nustatytas pareigas administruojant bankrutuojancia imone. Apeliantu nesutikimas su skundžiamu nutarimu nedaro jo negaliojanciu, kadangi jis priimtas nepažeidžiant IBI nustatytos imones kreditoriu susirinkimo nutarimu priemimo tvarkos.
 2. Informacijos apie patirtas bankroto administravimo išlaidas nepateikimas nesudaro savarankiško pagrindo pripažinti bankroto administratoriaus ataskaita neteiseta ir panaikinti kreditoriu susirinkimo nutarima del tokios ataskaitos patvirtinimo. Apeliantai nepagristai teigia, jog administratorius slepia duomenis apie patirtas administravimo išlaidas, kadangi II-ajam kreditoriu susirinkimui administratorius nurode kiek buvo patirta išlaidu, atsiskaitant su AB „Lietuvos dujos“, kad butu atnaujintas duju tiekimas imones nekilnojamojo turto objektams, esantiems Nemencines pl.; kiek mokama už elektros energija sunaudota imones bute, esanciame Nemencines pl. 45-8, Vilnius; kiek sumoketa už turto vertinima; pateike teisines paslaugas teikiancios advokatu profesines bendrijos tarpine ataskaita apie suteiktas teisines paslaugas.
 3. Antrojo susirinkimo šaukimo metu dar nebuvo išsprestas gincas del I-ajame BUAB „Archidis“ kreditoriu susirinkime patvirtintos bankroto administravimo išlaidu samatos, bankroto administratorius užsakinejo tik butiniausias paslaugas ir atliko tik neatideliotinus mokejimus tam, kad galetu sklandžiai vykti UAB „Archidis“ bankroto proceduros. Butinos ir neatideliotinos administravimo išlaidos buvo apmokamos avansu iš administravimo lešu, nes po bankroto bylos iškelimo imone praktiškai jokiu piniginiu lešu neturejo. Detalia informacija apie faktiškai patirtas administravimo išlaidas bei jas pagrindžiancius dokumentus planuota pateikti kreditoriu susirinkimui kai teismine tvarka bus išsprestas gincas del pirmajame kreditoriu susirinkime patvirtintos administravimo išlaidu samatos.
 4. Apeliantu minima Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-489/2012, neturi prejudicines galios šiam gincui. Tiek pirmas, tiek antras kreditoriu susirinkimas vyko dar iki IBI 11 straipsnio pakeitimo, numaciusio kokia konkreciai informacija privalo buti nurodoma bankroto administratoriaus ataskaitose. Iki 2012 m. kovo 1 d. galiojusi istatymo redakcija nustate, kad ši informacija nustatoma kreditoriu susirinkimo patvirtinta tvarka bei pateikiama kreditoriu susirinkimui pareikalavus, todel teigti, jog detalios informacijos apie patirtas išlaidas nepateikimas sudaro savarankiška pagrinda pripažinti neteiseta II-ajam kreditoriu susirinkimui pateikta ir jame patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita nera jokio pagrindo. Be to, minima Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartis administratoriui 2012 m. sausio 13 d. vykusio kreditoriu susirinkimo metu dar nebuvo žinoma.
 5. Taikos sutartis tarp BUAB „Archidis“ ir K. V. iki šiol nesudaryta del paciu apeliantu kaltes, pastariesiems gincijant kreditoriu susirinkimo nutarimus, kuriuose pritarta taikos sutarties salygoms.
 6. Mokejimai AB „Lietuvos dujos“ buvo butini siekiant atnaujinti duju tiekima ir išvengti dideles žalos imones nekilnojamajam turtui, kuri galejo kilti žiemos laikotarpiu nešildant šiu patalpu. Už draudima išmontuoti duju skaitliukus administratoriui galejo gresti ne tik reikalavimai del žalos atlyginimo, bet ir baudžiamoji atsakomybe. Prevencinis ieškinys del draudimo dujininkams išmontuoti skaitliukus nebutu užtikrines duju tiekimo atnaujinimo iki žiemos sezono pradžios. Be to, apmoketos tik AB „Lietuvos dujos“ saskaitos, išrašytos po bankroto bylos iškelimo.
 7. Nepagristi apeliantu argumentai, kad administratorius privalo administruoti bankrutuojancios imones turta ir deklaruoti skaitikliu parodymus nuo pat bankroto bylos iškelimo, kadangi iki turto perdavimo ir su juo susijusiu dokumentu (duomenu apie sudaryta duju tiekimo sutarti, skaitikliu parodymu deklaravimo tvarka), perdavimo administratorius tokios galimybes neturi. Ši saskaita turejo buti apmoketa, kad BUAB „Archidis“ nekilnojamajam turtui šaltuoju metu laikotarpiu toliau butu tiekiamos dujos patalpu šildymui.

19III. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkinamas.

21Pagal IBI 24 straipsnio 1 dalies nuostata, kreditoriu susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už ji atvirai balsavo kreditoriai, kuriu teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditoriu susirinkimo) patvirtintu reikalavimu suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip puse visu kreditoriu patvirtintu reikalavimu sumos.

22Nustatyta, kad 2012 m. sausio 13 d. vykusiame antrajame BUAB „Archidis“ kreditoriu susirinkime dalyvavo keturi imones kreditoriai, turintys 96,43 procentus balsu, likusieji, 3,44 procentus balsu turintys kreditoriai, balsavo raštu (1 t., 28 b. l.). Už bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinima balsavo ir pritare jo veiklos rezultatams 71,57 procentus balsu turintys kreditoriai, todel prieinama prie išvados, kad kreditoriu susirinkime balsavimas vyko nepažeidžiant IBI 24 straipsnio 1 dalyje nustatytu kreditoriu susirinkimu nutarimu priemimo tvarkos reikalavimu.

23IBI 11 straipsnio 3 dalies 20 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius yra atskaitingas kreditoriu susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus. Administratoriaus atsiskaitymas už savo veiksmus yra iforminamas ataskaita, kurios patvirtinimas reiškia prievoles ivykdymo priemima CK 6.123 straipsnio prasme bei kreditoriu sutikima su administratoriaus vykdoma veikla. Pagal kasacinio teismo suformuota praktika, sprendžiant klausima del ataskaitos tvirtinimo, administratorius, siekdamas pagristi tinkama savo igaliojimu vykdyma, privalo pateikti ne tik pacia ataskaita (IBI 23 str. 4 d.), bet ir visus ja pagrindžiancius ir pateisinancius dokumentus (CK 6.760 str. 4 d.). Teismu praktikoje ne karta pažymeta, kad irodinejimo našta, pagrindžiant tinkama pareigu vykdyma, tenka administratoriui (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010 m. lapkricio 30 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. gegužes 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-234/2011, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011 m. gegužes 9 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-230/2011). Bankroto administratorius kreditoriu susirinkimui turi pateikti pakankamai irodymu, kad pagristu faktiškai patirtas išlaidas, net jei jos neviršija patvirtintu administravimo išlaidu nustatytu dydžiu, t. y. administratorius turi atsiskaityti kreditoriu susirinkimui ne tik už išlaidas, kurios viršijo nustatytus dydžius, bet už visas realiai patirtas išlaidas. Nagrinejamoje byloje 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimui buvo pasiulyta tvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, informuojant apie priimtus sprendimus, sudarytus sandorius ir patirtas išlaidas, taciau nepateikti jas pagrindžiantys dokumentai ir administravimo išlaidu ataskaita, nurodyta, kad administravimo išlaidu samata yra patvirtinta iki 2012 m. vasario 29 d., taciau teismu informacines sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi šis kreditoriu susirinkimo nutarimas panaikintas. Nors atsakovas atsiliepime i atskiraji skunda nurodo, kad gincijamo nutarimo priemimo metu galiojanti IBI redakcija nenumate administratoriui pareigos pirmajam kreditoriu susirinkimui pateikti kreditoriams informacija, numatyta šiuo metu aktualios IBI redakcijos 11 straipsnio 3 dalies 25 punkte, taip pat ir administravimo išlaidu ataskaita (nuo 2012 m. sausio 1 d. galiojusi IBI 11 straipsnio 3 dalies 25 punkto redakcija), taciau ši prievole atsakovui kyla CK 6.760 straipsnio 4 dalies pagrindu. Mineta Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 22 d. nutartimi buvo panaikintas BUAB „Archidis“ pirmojo kreditoriu susirinkimo nutarimas ir penktuoju darbotvarkes klausimu, t. y. del bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo. Šioje byloje apeliacines instancijos teismas konstatavo, kad patirtas administravimo išlaidas pagrindžianciu dokumentu nepateikimas kreditoriu susirinkimui vertinant bankroto administratoriaus veikla apribojo visu kreditoriu lygias galimybes tinkamai ivertinti administratoriaus veiklos tinkamuma ir jos atitikima kreditoriu interesams (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo men. 22 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 2-489/2012). Atsakovas atsiliepime i atskiraji skunda pripažino, kad antrajam kreditoriu susirinkimui nebuvo pateikes administravimo išlaidu ataskaitos, taciau remdamasis teisinio reguliavimo del administratoriaus veiklos ataskaitos formos nebuvimu ir ta aplinkybe, jog mineta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis buvo priimta veliau nei ivyko antrasis BUAB „Archidis“ kreditoriu susirinkimas, teige, kad pakartotinas minetos išlaidu ataskaitos kreditoriu susirinkimui nepateikimas negali buti pripažintas piktybišku jam priklausanciu prievoliu pažeidimu.

24Apeliacines instancijos teismas pažymi, kad atsakovo nurodytos aplinkybes nepaneigia administratoriaus pareigos pateikti išsamia veiklos ataskaita su patirtas išlaidas pagrindžianciais dokumentais, todel, nepriklausomai nuo to, kad BUAB „Archidis“ administratoriaus ataskaitai už praejusi laikotarpi nuo 2011 m. rugsejo 22 d. iki 2012 m. sausio 13 d. pritare dauguma imones kreditoriu, 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu surinkimo nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaita naikinamas, suteikiant visiems imones kreditoriams, taip pat ir apeliantams, galimybe iš anksto susipažinti su bankroto administratoriaus veiklos ataskaita bei patirtas išlaidas pagrindžianciais dokumentais. Teismas sprendžia, kad nepateikus kreditoriams svarbiu dokumentu buvo neleistinai apribotos kreditoriu teises (IBI 21 str. 2 d. 1 ir 2 d.).

25Nustacius pagrinda del kurio adminsitratoriaus veiklos ataskaita turi buti svarstoma iš naujo, tesimas sprendžia, kad del kitu atskirojo sundo argumentu pasisakyti nera tikslinga.

26Teismas vadovaudamasis Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties dali, kuria atmestas pareiškeju J. E. ir A. B. skundas del atsakovo bankrutavusios uždarosios akcines bendroves „Archidis“ 2012 m. sausio 13 d. kreditoriu susirinkimo nutarima treciuoju darbotvarkes klausimu „Del administratoriaus veiklos ataskaitos“ ir perduoti ši klausima kreditoriu susirinkimui svarstyti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Nijole Piškinaite... 2. I. Ginco esme... 3. Kreditoriai A. B. ir J. E. kreipesi i... 4. Kreditoriai nurode, kad UAB „Liturna“ imonei priklausancio turto, esancio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 3 d. nutartimi pareiškeju 7. Pasisakydamas del nutarimo treciuoju darbotvarkes klausimu (del... 8. Spresdamas del UAB „Litura” atlikto turto vertinimo, teismas pažymejo, kad... 9. Del AB „Lietuvos dujos” finansinio reikalavimo patenkinimo pažeidžiant... 10. Teismas sprende, kad dalies BUAB „Archidis“ skolos už dujas, susidariusios... 11. Vertindamas ar administratorius pagristai nesieme veiksmu, suformuoti atskirus... 12. Teismas pažymejo, kad galiojantys teises aktai nedraudžia bankroto... 13. Ivertines nurodytas aplinkybes, teismas priejo prie išvados, kad pareiškejai... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai... 15. Pareiškejai A. B. ir J. E. atskiruoju... 16. Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:
 1. Teismas... 17. Atsakovas BUAB „Archidis“ atsiliepime i atskiraji skunda, praše ji... 18. Atsiliepimo argumentai:
  1. Už gincijama bankroto... 19. III. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes,... 20. Atskirasis skundas tenkinamas.... 21. Pagal IBI 24 straipsnio 1 dalies nuostata, kreditoriu susirinkimo nutarimas... 22. Nustatyta, kad 2012 m. sausio 13 d. vykusiame antrajame BUAB „Archidis“... 23. IBI 11 straipsnio 3 dalies 20 punkte nustatyta, kad bankroto administratorius... 24. Apeliacines instancijos teismas pažymi, kad atsakovo nurodytos aplinkybes... 25. Nustacius pagrinda del kurio adminsitratoriaus veiklos ataskaita turi buti... 26. Teismas vadovaudamasis Lietuvos respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 27. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties dali,...