Byla B2-785-440/2014
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „EN GROUP“ 2013 m. spalio 9 d. ir 2014 m. vasario 4 d. kreditorių susirinkimų protokolų ir jų metu priimtų nutarimų panaikinimo bei bankroto administratoriaus atstatydinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „EN GROUP“ kreditorių uždarosios akcinės bendrovės REIKALAVIMAS.LT, uždarosios akcinės bendrovės „GTN“, uždarosios akcinės bendrovės „Delog“, uždarosios akcinės bendrovės „Gusto prekyba“, uždarosios akcinės bendrovės „Biogranulės“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Alnida“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „EN GROUP“ 2013 m. spalio 9 d. ir 2014 m. vasario 4 d. kreditorių susirinkimų protokolų ir jų metu priimtų nutarimų panaikinimo bei bankroto administratoriaus atstatydinimo, ir

Nustatė

2Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „EN GROUP“ kreditoriai UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „GTN“, UAB „Delog“, UAB „Gusto prekyba“, UAB „Biogranulės“ ir UAB „Alnida“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti BUAB „EN GROUP“ 2013-10-09 ir 2014-02-04 kreditorių susirinkimų protokolus ir jų metu priimtus nutarimus, atstatydinti bankroto administratorių UAB „Tytus“ ir naujuoju BUAB „EN GROUP“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „MaxContract“. Nurodė, kad skundą teikia atsižvelgiant į tai, jog 2013-10-09 ir 2014-02-04 kreditorių susirinkimų metu buvo pažeista kreditorių teisė gauti informaciją apie UAB „EN GROUP“ bankroto bylos eigą, dalyvauti bankrutuojančios įmonės susirinkimuose ir susirinkimų metu ginti savo teises bei bankroto administratorius susirinkimų metu šiurkščiai pažeidė imperatyvias Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - LR ĮBĮ) nuostatas. Pažymėjo, kad nepraleido LR ĮBĮ 24 straipsnyje nustatyto 14 dienų termino kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimui, kadangi kreditorius UAB REIKALAVIMAS.LT visą informaciją, susijusią su 2013-10-09 ir 2014-02-04 kreditorių susirinkimais, tame tarpe ir 2014-02-04 kreditorių susirinkimo protokolą, iš teismo savo iniciatyva gavo tik 2014-03-25, o kiti kreditoriai šią informaciją gavo tik iš pastarojo kreditoriaus (bankroto administratorius kreditoriams nepateikė nei vieno įvykusio susirinkimo protokolo ir jo priedų), todėl laikytina, jog kreditoriai apie susirinkimų metu priimtus nutarimus sužinojo 2014-03-25. Dėl 2013-10-09 įvykusio UAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimo protokolo ir jo metu priimtų neteisėtų nutarimų panaikinimo ieškovai nurodė, kad visų pirma apie šaukiamą susirinkimą kreditoriai buvo informuoti 2013-09-25 administratoriaus pranešimu prie kurio buvo pridėtas tik balsavimo raštu biuletenis ir 2013-09-12 Šiaulių apygardos teismo nutartis dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo. Daugiau jokių dokumentų, susijusių su susirinkimo darbotvarkėje nurodytų klausimų sprendimu administratorius nepateikė, tokiu būdu apribodamas kreditorių teisę gauti informaciją bei balsuoti kreditorių susirinkime būnant susipažinus su visa kreditorių susirinkimo medžiaga. Antra, kreditoriui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) buvo pateikti skirtingi balsavimo raštu biuleteniai – VMI prie LR FM pateiktame balsavimo raštu biuletenyje buvo numatyta galimybė kreditoriui pasiūlyti nutarimų projektus ir už juos balsuoti, kitiems kreditoriams balsavimo raštu biuleteniuose toks pasirinkimas nebuvo numatytas. Trečia, VMI prie LR FM balsavimo raštu biuletenyje pateikė nutarimų projektus dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, atlyginimo, administravimo sąmatos, informacijos kreditoriams teikimo tvarkos, kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos patvirtinimo. Nei vienas kreditorius, teikiantis šį skundą, išskyrus UAB „Biogranulės“, kuris tiesiogiai dalyvavo ir balsavo kreditorių susirinkime ir kreditoriai, kurių reikalavimai dar nebuvo patvirtinti, nebuvo informuotas ir supažindintas su VMI prie LR FM pasiūlymais bei negalėjo išreikšti savo nuomonės šiais klausimais. Ketvirta, kreditoriams nebuvo pateikta administratoriaus ataskaita Nr. 1, todėl kreditoriai buvo priversti balsuoti 3 darbotvarkės klausimu dėl ataskaitos tvirtinimo, faktiškai su šia ataskaita nesusipažinę. Penkta, administratoriaus nurodyti balsavusių kreditorių procentai yra klaidingi ir neatitinkantys išreikštos tikrosios kreditorių valios, kadangi administratorius skaičiuodamas balsavimo rezultatus nurodė, kad dėl VMI prie LR FM pateiktų pasiūlymų balsavo visi susirinkime dalyvaujantys asmenys, tačiau kreditoriai teikiantys šį skundą, išskyrus UAB „Biogranulės“, kuris tiesiogiai dalyvavo ir balsavo kreditorių susirinkime ir kreditoriai, kurių reikalavimai dar nebuvo patvirtinti, objektyviai negalėjo balsuoti už ar prieš pasiūlymus, kadangi su jais nebuvo supažindinti. Šešta, kartu su Protokolu Nr. 1, kreditoriams buvo pateiktas ir jo priedas „Informacijos apie įmonės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka“, patvirtintas 2013-10-09 kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 1. Ieškovai pabrėžia, kad Protokolo Nr. 1 klausimu Nr. 7 patvirtinta informacijos teikimo tvarka ir prie protokolo pridėta informacijos teikimo tvarka yra skirtingos. Protokole nurodoma, kad administratorius teikia informaciją kreditoriui sumokėjus dokumentų spausdinimo/švietimo/skenavimo bei siuntimo kainą, o patvirtintoje tvarkoje, pridėtoje prie protokolo, yra nurodoma, kad protokolai ir jų priedai, veiklos ataskaitos, nutarimai ir su įmonės bankroto byla susiję procesiniai dokumentai teikiami kreditoriui nemokamai, o visa kita informacija - apmokėjus dokumentų spausdinimo/švietimo/skenavimo bei siuntimo kainą. Tiek protokolas, tiek minėtas protokolo priedas yra patvirtinti administratoriaus UAB „Tytus“ įgalioto asmens V. G. parašu. Esant tokiai situacijai, kreditoriai buvo suklaidinti ir nežinojo, kuria tvarka turi vadovautis, kuriai iš jų yra pritarę susirinkime bei kuri iš jų yra teisėta. Septinta, bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ rengiami ir bankroto byloje naudojami dokumentai yra netvarkingi ir nekorektiški. Dėl 2014-02-04 įvykusio UAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimo protokolo ir jo metu priimtų neteisėtų nutarimų panaikinimo ieškovai nurodė, kad 2014-01-10 pranešimu bankroto administratorius kreditoriams pranešė, kad 2014-01-21 įvyks antras UAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus svarstomas administratoriaus ataskaitos Nr. 2 tvirtinimas ir papildomos sąmatos skyrimo juridinėms paslaugoms klausimas. Pranešimą kreditoriui UAB REIKALAVIMAS.LT administratorius išsiuntė 2014-01-13, t.y. likus mažiau nei 10 dienų iki kreditorių susirinkimo dienos, taip pažeisdamas 2013-10-09 kreditorių susirinkime nustatytą kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarką. 2014-01-21 įvykus kreditorių susirinkimui, kreditoriui UAB REIKALAVIMAS.LT pateikus prašymą dėl šio susirinkimo darbotvarkės papildymo ir kreditoriams nubalsavus susirinkime, kreditorius UAB REIKALAVIMAS.LT bei kiti kreditoriai 2014-01-23 gavo 2014-01-17 datuotą UAB „Tytus“ pranešimą, kuriuo administratorius neva atidėjo jau įvykusi 2014-01-21 kreditorių susirinkimą iki 2014-02-04, kadangi „kreditorius yra pasirengęs apskųsti 2014-01-21 įvyksiančio kreditorių susirinkimo teisėtumą, vadovaudamasis formaliai nustatytais kriterijais“. Ieškovų nuomone, tokiais bankroto administratoriaus veiksmais buvo pažeista LR ĮBĮ numatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūra, kadangi bankroto administratorius turėjo teisę keisti kreditorių susirinkimo datą tik iki to momento, kai faktiškai turėjo įvykti kreditorių susirinkimas, bei nurodyti objektyvias tą pateisinančias aplinkybes. Ieškovai laikosi vieningos pozicijos, kad tik neįvykus 2014-01-21 kreditorių susirinkimui, bankroto administratorius turėjo teisę šaukti pakartotinį susirinkimą. Ieškovai prašo teismo panaikinti visą 2014-02-04 kreditorių susirinkimo protokolą ir jo metu priimtus nutarimus, kadangi visų pirma ieškovai pasiūlė papildyti neteisėtai įvykusio 2014-02-04 BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimo darbotvarkę, tačiau administratorius darbotvarkės papildymų nepateikė svarstyti kitiems kreditoriams. Be to administratorius netiksliai suskaičiavo kreditorių balsus – neįskaičiavo kreditoriaus UAB „Gusto prekyba“ balsų, o kreditoriaus UAB „Conlex“ iš vis neįtraukė į susirinkime dalyvaujančių kreditorių sąrašą. Antra, 2014-02-04 protokole nurodoma, jog „Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai”, nors klausimas dėl darbotvarkės patvirtinimo iš viso nebuvo įtrauktas į pačią susirinkimo darbotvarkę ir nei vienas kreditorius dėl darbotvarkės patvirtinimo nebalsavo. Trečia, į 2014-02-04 kreditorių susirinkimo darbotvarkę turėjo būti įtrauktas klausimas dėl kreditorių darbotvarkės papildymo. Nors šis klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, tačiau jis buvo svarstomas ir balsavo tik VSDFV Šiaulių skyrius. Ketvirta, svarstant klausimą dėl papildomos bankroto administravimo sąmatos juridinėms paslaugoms administratorius neteisėtai ir klastodamas dokumentus pateikė 2014-03-10 išrašytą sąskaitą už teisines paslaugas. Be to, kreditoriai VSDFV Šiaulių skyrius ir VĮ Turto bankas balsų dauguma antru darbotvarkės klausimu priima visiškai su darbotvarke nesusijusį sprendimą, t.y. pakeičia bankroto administravimo išlaidų sąmatą ir juridinėms paslaugoms patvirtina 8000,00 Lt sumą nuo 2013-10-09 iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro, kuri jau buvo patvirtinta 2013-10-09 susirinkime. Penkta, administratorius pasiūlė trečiu darbotvarkės klausimu svarstyti nutarimo projektą, kad informacija kreditoriams, kurių reikalavimų suma neviršija 10 procentų balsų, nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, yra teikiama tik sumokėjus dokumentų spausdinimo/švietimo/skenavimo bei siuntimo kainą. Ieškovų vertinimų šis pasiūlymo projektas diskriminuoja kreditorius, kadangi jų teises neteisėtai ir nepagrįstai diferencijuoja pagal jų turimų reikalavimų dydžius. Administratorius suteikia prioritetą ir atstovauja tik „didžiųjų“ kreditorių interesams, kadangi suvokia, kad jų balsai bankroto byloje turi lemiamą reikšmę. Dėl VMI ir SODROS patvirtintų kreditorinių reikalavimų patikslinimo, ieškovai pažymi, kad 2014-01-22 Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-537-124/2014, kuriuo pripažino negaliojančiu 2013-06-28 UAB „EN GROUP“ vadovo V. A. įsakymą Nr. 2013-06-28, jo pagrindu atliktą V. A. paskirto darbo užmokesčio ir jam 2008-12-31 paskolos sutarties Nr. 1 pagrindu suteiktos paskolos sumos įskaitymą ir priteisė iš V. A. UAB „EN GROUP“ naudai 466014,24 Lt sumą. Nuo 2013-06-28 BUAB „EN GROUP“ vadovo V. A. įsakymu Nr. 2013-06-28 priskaitytos V. A. 542758,50 Lt sumos atsirado BUAB „EN GROUP“ mokėtinos sumos VMI pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22, 24 straipsniu ir VSDFV pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalį. Šių mokesčių pagrindu VMI ir VSDFV pateikė kreditorinius reikalavimus BUAB „EN GROUP“ bankroto byloje ir minėti kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti 2013-09-12 Šiaulių apygardos teismo nutartimi, įvykus reikalavimo perleidimui 2013-12-27 Šiaulių apygardos teismo nutartimi kreditorius VMI prie LR FM buvo pakeistas į kreditorių VĮ Turto bankas. Atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes kreditorių VMI prie LR FM ir VSDFV finansiniai reikalavimai turėjo būti tikslinami, tačiau bankroto administratorius žinodamas apie 2014-01-22 priimtą Šiaulių apygardos teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-537-124/2014, elgėsi nesąžiningai ir savo iniciatyva nesikreipė į teismą dėl VĮ Turto bankas ir VSDFV kreditorinių reikalavimo tikslinimo bei įskaitė šiuo metu ginčijamus šių kreditorių balsus 2014-02-04 vykusiame BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkime. Ieškovai teismui pateiktame skunde taip pat kelia reikalavimą atstatydinti UAB „Tytus“ iš bankroto administratoriaus pareigų, kadangi administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, numatytas LR ĮBĮ 11 straipsnyje, administruodamas BUAB „EN GROUP“ bankroto bylą sistemiškai pažeidinėja imperatyvias įstatymų nuostatas bei kreditorių teises ir teisėtus interesus, neteikia kreditoriams informacijos apie bankroto bylą, nebendradarbiauja su kreditoriais, nevykdo teismo įpareigojimų. Pažymi, kad 2013-12-27 Šiaulių apygardos teismo priimtos nutarties civilinėje byloje Nr. B2-882-440/2013, su kuria administratorius buvo įpareigotas supažindinti kreditorius, administratorius nei vienam kreditoriui jos nepateikė ir neinformavo apie jos buvimo faktą, tokiu būdu nevykdydamas imperatyvių teismo įpareigojimų. Ieškovų nuomone, BUAB „EN GROUP“ bankroto byloje administratorius nesugeba tinkamai organizuoti kreditorių susirinkimų, veikia išimtinai „didžiųjų” kreditorių vardu, glaudžiai bendradarbiauja ir atstovauja tik susirinkimų pirmininko VSDFV Šiaulių skyriaus interesus. Tokiais savo veiksmais bei neteikdamas išsamios informacijos apie bankroto proceso eigą įgaliotiems ją gauti subjektams (kreditoriui UAB REIKALAVIMAS.LT ir kitiems kreditoriams) ir siūlydamas kreditorių susirinkimui priimti „mažųjų” kreditorių teises pažeidžiančią informacijos teikimo tvarką, administratorius diskriminuoja kreditorius pagal jų turimų kreditorinių reikalavimų dydį. Esant tokiai situacijai užkertamas kelias sklandžiam BUAB „EN GROUP“ bankroto procesui. Be to, administratoriaus bankroto byloje rengiami dokumentai (ataskaitos, susirinkimų protokolai ir kt.) ydingi, juose įrašyti nesami faktai, pateikta iškraipyta ir klaidinga informacija. Administratorius už informacijos teikimą, kurią pagal įstatymus ir patvirtintą informacijos teikimo tvarką, turi teikti neatlygintinai, išrašo nepagrįstas sąskaitas. Be to BUAB „EN GROUP“ direktorius V. A. pateikė administratoriui pasiūlymą atsiskaityti su visais kreditoriais ir nutraukti bankroto bylą, tačiau šio pasiūlymo administratorius kreditorių susirinkimui svarstyti nepateikė, siekdamas toliau vykdyti BUAB „EN GROUP“ bankroto procedūrą maksimaliomis bankroto administravimo sąnaudomis, ją vilkinant su tikslu gauti iš to asmeninės materialinės naudos (1 t. 2-9 b.l.).

3Teismui pateiktuose dublikuose ieškovai UAB „Biogranulės“, UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „Alnida“, UAB „Delog“, UAB „Gusto prekyba“, UAB „GTN“ papildomai nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2014-05-21 įsakymu Nr. V-39 konstatavo, kad administratorius, reikalaudamas sumokėti už kreditorių susirinkimo medžiagos pateikimą paštu ar el. paštu elgėsi neteisėtai, todėl jam skyrė nuobaudą. Be to, UAB „Tytus“, šaukdamas kreditorių susirinkimus ir teikdamas tvirtinti ataskaitą, turėjo kreditoriams pateikti ją bei su ja susijusius dokumentus: sutartį, sudarytą su teisininkais, darbų atlikimo aktus, išrašytas sąskaitas - faktūras, patalpų nuomos ir buhalterinių paslaugų teikimo sutartis, transporto išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir kitus dokumentus, kurie yra svarbūs, kreditoriams sprendžiant apie atliktus administratoriaus veiksmus ir patirtas išlaidas. Pabrėžė, kad teismų praktikoje yra laikomasi pozicijos, kad administratoriaus atsiskaitymas už savo veiksmus yra įforminamas ataskaita, tačiau sprendžiant klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo, administratorius, siekdamas pagrįsti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo pateikti ne tik pačią ataskaitą, bet ir visus ją pagrindžiančius ir pateisinančius dokumentus. Dėl kreditorių VSDFV ir VĮ Turto bankas kreditorinių reikalavimų tikslinimo papildomai nurodė, kad bankroto administratorius kaip įmonės ir jos kreditorių interesus ginantis asmuo, yra laikomas suinteresuotu, todėl turi teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių reikalavimų tikslinimo. Ieškovai nesutinka su administratoriaus argumentais, kad jis nesiekia pasipelnyti iš kreditorių, informaciją teikia atlygintinai už paslaugą sumokant ne administratoriui, o bankrutuojančiai įmonei, bei, kad bankroto byloje nėra galimybės sudaryti taikos sutarties. Pažymi, kad nustatant 100,00 Lt + PVM valandinį įkainį už dokumentų kopijų parengimą yra pažeidžiamas Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 8 punktas, kadangi „informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimas kreditoriams – bankroto administratoriaus pareiga, nustatyta ĮBĮ”. Administratorius vienašališkai nustatydamas informacijos teikimo įkainius, piktnaudžiauja kreditorių sąskaita. Atkreipė dėmesį, kad byloje pateikta 2013-07-23 Buhalterinių paslaugų sutartis Nr. 142 13/07/23 ir 2013-11-13 PVM sąskaitą faktūra Nr. BFMG0000714, patvirtina, jog šią sutartį sudarė UAB „BFMG“, kodas 148523278, atstovaujama direktoriaus V. G., ir BUAB „EN GROUP“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ įgalioto asmens ir direktoriaus V. G. Taigi tas pats asmuo, de facto, atstovaudamas dvi atskiras įmones, sudarė sandorį pats su savimi. Ieškovai taip pat pažymėjo, kad BAB „Kanapa“, kurios bankroto administratoriumi yra UAB „Tytus“, nuosavybės teise turi patalpas Tilžės g. 13, Šiauliai. Šias patalpas BAB „Kanapa“ nuomoja UAB „BMFG“, kurios vadovas yra V. G.“, naudai. Tuomet UAB „BMFG“ išnuomavo šias patalpas BUAB „EN GROUP“, kurią administruoja UAB „Tytus“ įgaliotas asmuo V. G., naudai. Nepaisant to, jog BUAB „EN GROUP“ nevykdo jokios ūkinės - komercinės veiklos, kreditorių susirinkimai vyksta UAB „Tytus“ patalpose, adresu Tilžės g. 13, Šiauliai, V. G. vienašališkai ir be kreditorių žinios sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kurią BUAB „EN GROUP“ moka nuomos mokestį kitoms su V. G. susijusioms įmonėms. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad tokiu būdu yra pažeidžiami kreditorių interesai, kai suinteresuotas asmuo BUAB „EN GROUP“ lėšas perleidžia kitai su savimi susijusiai įmonei, o ne kreditorių interesams tenkinti. Ieškovai pabrėžė, kad antrajame kreditorių susirinkime buvo patvirtina 1000,00 Lt + PVM bankroto administravimo išlaidų suma per mėnesį, kurios 700,00 Lt + PVM kas mėnesį (500,00 Lt už buhalterines paslaugas ir 200,00 Lt už patalpų nuomą) yra skiriama išimtinai V. G. ir su juo susijusių asmenų interesų tenkinimui. Tokiu būdu V. G. pelnosi kreditorių sąskaita ir užsitęsus BUAB „EN GROUP“ bankroto procesui, visas įmonės turtas bus perleistas su V. G. susijusioms įmonėms, todėl kreditorių interesai nebus patenkinti pilna apimtimi (3 t. 1-8, 9-15, 65-72, 73-80, 83-89, 97-103 b.l.).

4Atsakovės BUAB „EN GROUP“ bankroto administratorius UAB „Tytus“ atsiliepimu prašo visus prašymus (reikalavimus) civilinėje byloje Nr. B2-796-440/2014 atmesti, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pripažinti pareiškėjų dalyvavimą būtinu bei į teismo posėdį kviesti ir liudytoja apklausti Šiaulių apskrities VMI darbuotoją T. B.. Administratorius pažymi, kad skundas yra nepagrįstas, pareikštas kreditoriaus UAB REIKALAVIMAS.LT interesais, kadangi šiam kreditoriui bankroto administratorius yra pareiškęs du ieškinius, todėl kreditorius siekia pakeisti administratorių ir tokiu būdu išvengti civilinės atsakomybės. Dėl pareikšto skundo nepagrįstumo administratorius nurodo, kad skundas pareikštas praleidus senaties terminą, todėl teismo prašo taikyti senatį ir skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų (protokolų) atmesti, kaip paduotą praleidus senaties terminą. Atkreipia dėmesį, kad visi kreditoriai, kurių kreditoriai reikalavimai buvo patvirtinti iki 2013-10-09, įskaitant UAB „Delog” UAB „Alnida” bei UAB REIKALAVIMAS.LT buvo informuoti apie 2013-10-09 BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimo datą bei laiką. Taip pat apie 2014-02-04 kreditorių susirinkimą raštu buvo informuoti visi ieškovai. Vadovaujantis teismų praktika, kai pats kreditorius, būdamas tinkamai informuotas apie šaukiamą susirinkimą, neatvyko į jį ir po to nesiekė susipažinti su susirinkimo rezultatais, laikytina, kad jis veikė nepakankamai rūpestingai ir apdairiai. Pabrėžia, kad iš UAB REIKALAVIMAS.LT teiktų prašymų Įmonių bankroto valdymo departamentui bei Šiaulių apygardos teismui matyti, kad UAB REIKALAVIMAS.LT jau su 2014-01-13, 201-01-16 raštais teikė 2013-10-09 BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimo protokolo su priedais kopijas, 2014-02-27 prašė Šiaulių apygardos teismo panaikinti 2014-02-04 kreditorių susirinkimo nutarimą dėl informacijos teikimo. Kiti kreditoriai dėl informacijos pateikimo į bankroto administratorių nėra kreipęsi. Administratoriaus teigimu, nuo kreditoriaus tapimo byloje dalyvaujančiu asmeniu momento, jis turi galimybę susipažinti su visomis byloje priimtomis nutartimis bei kreditorių susirinkimo nutarimais, todėl terminas skundui paduoti pradedamas skaičiuoti nuo kreditoriaus tapimo byloje dalyvaujančiu asmeniu momento. Dėl aplinkybės, kad informuojant apie 2013-10-09 BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimą buvo pridėtas tik balsavimo raštu biuletenis ir 2013-09-12 Šiaulių apygardos teismo nutartis dėl kreditorinių reikalavimo patvirtinimo, administratorius pažymi, kad ieškovams su visais dokumentais buvo sudaryta galimybė susipažinti bankroto administratoriaus UAB „Tytus” adresu, Tilžės g. 13, Šiauliai ir apie tai buvo nurodyta 2013-09-25 administratoriaus pranešime, tačiau kreditoriai šia galimybe nesinaudojo. Dėl skirtingos biuletenių formos nurodo, kad visiems kreditoriams buvo pateikti vienodi balsavimo raštu biuleteniai. Papildomai paaiškino, jog kreditoriaus VMI prie LR FM atstovei pageidaujant, administratorius 2013-10-08 d. elektroniniu paštu pateikė balsavimo raštu biuletenį EXEL formatu, kurį kreditoriaus atstovė modifikavo (įtraukė savo pasiūlymus) ir pateikė balsavimo raštu biuletenį elektroniniu paštu. Pažymėjo, jog visi 2013-10-09 susirinkime dalyvavę kreditoriai turėjo galimybė susipažinti su VMI prie LR FM pasiūlymais bei galėjo išreikšti savo nuomonės šiais klausimais. Atkreipė dėmesį, kad pasiūlymai buvo gauti prieš pat susirinkimą, todėl fiziškai administratorius neturėjo galimybės jų įteikti nedalyvaujantiems kreditoriams. Pažymėjo, kad UAB REIKALAVIMAS.LT balsavimo biuletenis buvo pateiktas kreditorių susirinkime dalyvaujantiems asmenims, t. y, VSDFV Šiaulių skyriaus bei UAB „Biogranulės” atstovams. Nagrinėjamu atveju administratorius negali būti atsakingas už tai, kad kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai UAB REIKALAVIMAS.LT pateiktų pasiūlymų nesvarstė. Dėl ataskaitos ir ją pagrindžiančių dokumentų nepateikimo nurodė, kad kreditoriams su visais dokumentais buvo sudaryta galimybė susipažinti bankroto administratoriaus nurodytu adresu, Tilžės g. 13, Šiauliai ir apie tai buvo nurodyta 2013-09-25 administratoriaus pranešime. Dėl 2013-10-09 balsavusių kreditorių balsų skaičiavimo nurodė, kad nebalsavusių kreditorių balsai buvo užfiksuoti, kaip balsavus prieš nutarimus. Dėl patvirtintos informacijos apie įmonės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarkos administratorius nurodo, kad kreditorių susirinkimo patvirtintoje tvarkoje skirtingai nei teigia ieškovai, nėra nurodoma, kad protokolai ir jų priedai, veiklos ataskaitos, nutarimai ir su įmonės bankroto byla susiję procesiniai dokumentai teikiami kreditoriui nemokamai. Atkreipė dėmesį į tai, jog pareiškėjui UAB REIKALAVIMAS.LT kilus neaiškumų, minėta tvarka buvo patikslinta 2014-02-04 kreditorių susirinkime. Dėl skundo argumentų, susijusių su 2014-01-21 šauktu kreditorių susirinkimu, administratorius pažymi, kad minėtas susirinkimas neįvyko, kadangi UAB REIKALAVIMAS.LT tik 2014-01-15 gavo 2014-01-10 pranešimą, kuriuo administratorius informavo kreditorių, apie tai, jog 2014-01-21 yra šaukiamas antrasis BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimas. Atsižvelgiant į tai, susirinkimo data buvo perkelta iš 2014-01-21 į 2014-02-04. Dėl skundo argumentų, kad bankroto administratorius pažeidė kreditorių teisę papildyti 2014-02-04 susirinkimo dienotvarkę, administratorius nurodo, kad, kaip matyti iš 2014-02-04 antrojo kreditorių susirinkimo protokolo, bankroto administratoriaus UAB „Tytus” direktorius V. G. informavo susirinkimą, kad yra gauti kreditorių UAB „REIKALAVIMAS.LT“, UAB „Biogranulės“, UAB „Alnida“, UAR „Delog“, VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ pasiūlymai dėl darbotvarkės papildymo. Kreditorių susirinkimo pirmininkė V. N. nurodė, kad dėl minėtų kreditorių pateiktų pasiūlymų anksčiau jau buvo priimti sprendimai ir, kad kreditorių susirinkimo protokolas, kuriuo sprendimai priimti, nėra apskųstas, todėl yra galiojantis. Dėl minėtų pasiūlymų taip pat įvyko balsavimas, tačiau nutarimas nebuvo priimtas prieš pasisakius 57,69 procentams visų kreditorinių reikalavimų turintiems kreditoriams. Su skundo teiginiu, kad nors buvo sprendžiamas klausimas dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, tačiau nebuvo pateikti ataskaitą pagrindžiantys dokumentai administratorius nesutinka, bei nurodo, kad minėti dokumentai buvo pateikti susirinkimo metu, tačiau ieškovai susirinkime nedalyvavo, be to ieškovams su visais dokumentais buvo sudaryta galimybė susipažinti bankroto administratoriaus UAB „Tytus” adresu, Tilžės g, 13, Šiauliai, ir apie tai buvo nurodyta 2014-01-10 bei 2014-01-17 administratoriaus pranešimuose. Dėl netikslaus balsų skaičiavimo pažymėjo, kad UAB „Gusto prekyba“ susirinkime nebalsavo, o UAB „Conlex“ iš vis teismo nutartimi nėra patvirtintas BUAB „EN GROUP“ kreditoriumi. 2014-02-04 protokole nurodoma, jog „Darbotvarkė patvirtinta vienbalsiai“, kadangi visi dalyviai balsavo pagal pranešime pasiūlytą darbotvarkę. Administratorius taip pat nurodo, kad nutarimas dėl papildomos sąmatos juridinėms paslaugoms nebuvo priimtas, nepaisant to ieškovai, kartu su protokolu prašo panaikinti ir šį nutarimą. Pabrėžė, kad klausimas dėl 2014-02-04 susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo patikslinta informacijos teikimo tvarka išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2014-04-11 nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-391-440/2014. Dėl VSDFV ir VĮ Turto banko kreditorinių reikalavimų tikslinimo administratorius nurodė, kad prašymą patikslinti kreditorinį reikalavimą gali teikti tik kreditorius, kurio reikalavimas yra tikslintinas. Administratoriui teisės ar pareigos to daryti savavališkai įstatymas nenustato. Nagrinėjamu atveju, administratorius turi pareigą tik suteikti galimybę SODRAI ir VMI atlikti patikrinimus, tikslu apskaičiuoti mokėtinus mokesčius (įmokas). Be to, nėra pakankamo pagrindo teigti, SODROS ir VMĮ kreditoriniai reikalavimai yra susidarę remiantis panaikintu 2013-06-28 V. A. įsakymu, kuriuo buvo nuspręsta, kad įmonės direktoriui V. A. už 2013 m. birželio mėnesį yra apskaičiuotas 542758,50 Lt vertės atlyginimas. Dėl argumentų susijusių dėl administratoriaus atstatydinimo UAB „Tytus“ nurodė, kad bankroto administratorius BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimui yra pateikęs susipažinti visas teismo nutartis, kuriais patvirtinti ar patikslinti kiekvieno kreditoriaus reikalavimai BUAB „EN GROUP“ bankroto byloje, tame tarpe ir 2013-12-27 dienos nutartį, tačiau pareiškėjai, išskyrus UAB „Biogranulės“ nei viename BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkime nedalyvavo, balsavimą atsiuntė raštu arba iš vis nebalsavo. Be to, pareiškėjams buvo sudarytos galimybės su visa medžiaga, tame tarpe ir su 2013-12-27 Šiaulių apygardos teismo nutartimi bei kitomis nutartimis, susipažinti bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ patalpose, veiklos adresu Tilžės g. 13, Šiauliai, tačiau šia galimybe pareiškėjai taip pat nesinaudojo. Dėl nustatytos informacijos teikimo kreditoriams tvarkos, administratorius nurodė, kad administratorius tik vykdo kreditorių susirinkimo nutarimus, kurių keisti negali. Administratorius nesutinka su kreditorių skundo teiginiais dėl siekimo pasipelnyti, kadangi nagrinėjamu atveju ne bankroto administratorius, bet BUAB „EN GROUP“ kreditoriai nutarimu patvirtino informacijos teikimo tvarką, bei nustatė, jog informacija teikiama atlygintinai. Už informacijos teikimą mokama ne bankroto administratoriui UAB „Tytus“, bet bankrutavusiai įmonei BUAB „EN GROUP“. Visiems kreditoriams yra nustatyta vienoda galimybė gauti visą informaciją neatlygintinai bankroto administratoriaus veiklos adresu Tilžės g. 13, Šiauliai, tačiau pareiškėjai šia galimybe nei karto nesinaudojo. Dėl direktoriaus V. A. pasiūlymo atsiskaityti su visais kreditoriais ir nutraukti bankroto bylą, administratorius nurodė, kad pasiūlymas pateiktas jau įmonei esant įsiteisėjusia teismo nutartimi pripažintai bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, be to 2013-10-09 kreditorių susirinkimas buvo nutaręs taikos sutarties nesudaryti. Papildomai pažymėjo, jog administratorius įvykdė visus jam įstatymo bei jam įstatymo pavestus įpareigojimus, taip pat pareiškė pareiškimą dėl BUAB „EN GROUP“ bankroto pripažinimo tyčiniu, ieškinius turėjusius įtakos įmonės nemokumui (2 t. 1-9 b.l.).

5Teismui pateiktu tripliku BUAB „EN GROUP“ bankroto administratorius UAB „Tytus“ papildomai prašė teismo priteisti iš ieškovų visas patirtas bylinėjimosi išlaidas bei UAB REIKALAVIMAS.LT skirti 10000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios baudos sumos paskiriant atsakovei BUAB „EN GROUP“. Papildomai nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos įsakymas dėl nuobaudos V. G. už BUAB „EN GROUP“ administravimą skyrimo nėra įsiteisėjęs, kadangi dar nėra suėjęs vieno mėnesio apskundimo terminas. Esant šioms aplinkybėms Įmonių bankroto valdymo departamento konstatuoti faktai negali būti laikomi turinčiais įrodomąją galią. Dėl kreditorių VSDFV ir VĮ Turto bankas kreditorinių reikalavimų patikslinimo pažymėjo, kad ginčo dėl minėtų kreditorinių reikalavimų tikslinimo nebėra. Taip pat atkreipė dėmesį, kad dublikuose nurodyta Patalpų nuomos sutartis tarp UAB „BFMG” ir BUAB „EN GROUP“ yra nutraukta, tad šioje dalyje ginčo nebeliko. Pabrėžė, kad aplinkybė, jog patalpų, esančių Tilžės g. 13, Šiauliai, nuomininkas yra UAB „BFMG“, kurio direktorius yra V. G., o subnuomininkas - BUAB „EN GROUP“ , kurio bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ įgaliotu asmeniu iki 2014-06-09 buvo V. G., neįrodo bankroto administratoriaus siekio pasipelnyti, kadangi pajamas gavo įmonė (šiuo atveju - UAB „BFMG“), o ne fizinis asmuo, tai yra V. G. (3 t. 119-126 b.l.).

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 1 straipsnio 1 dalies nuostatas, bankroto bylos nagrinėjamos pagal LR CPK kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Toks specialus įstatymas bankroto byloms nagrinėti yra LR ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėto įstatymo nuostatoms (LR ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalis). Remiantis LR CPK 179 straipsnio 3 dalimi teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

8Teismų informacinės sistemos LITEKO bei bylos duomenimis Šiaulių apygardos teismo 2013-07-11 nutartimi UAB „EN GROUP“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Tytus“ (civilinė byla Nr. B2-391-440/2014). 2013-09-12 nutartimi bankroto byloje patvirtinti UAB „EN GROUP“ kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 350240,73 Lt sumai: VSDFV Šiaulių skyriaus – 219402,96 Lt, VMI prie LR FM – 114224,26 Lt, VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro – 165,00 Lt, UAB „Delog“ – 1000,67 Lt, UAB „Biogranulės“ – 8345,07 Lt, UAB „Alnida“ – 3922,16 Lt, UAB REIKALAVIMAS.LT – 2597,90 Lt, AB LESTO – 582,71 Lt. 2013-10-09 įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas (1 t. 14-19 b.l.). 2013-10-15 nutartimis patvirtintas kreditoriaus UAB „Gusto prekyba“ kreditorinis reikalavimas 469,30 Lt sumai, UAB „EN GROUP“ pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. 2013-12-12 nutartimi patvirtintas kreditoriaus UAB „LBI“ kreditorinis reikalavimas 16444,30 Lt sumai. 2013-12-27 nutartimi kreditorius VMI prie LR FM išbrauktas iš kreditorių sąrašo ir vietoj jo patvirtintas kreditoriaus VĮ Turto bankas kreditorinis reikalavimas 114224,26 Lt sumai. Ta pačia nutartimi patvirtintas kreditoriaus UAB „GTN“ kreditorinis reikalavimas 4163,19 Lt sumai bei patikslintas kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus kreditorinis reikalavimas 219925,87 Lt sumai. 2014-01-07 nutartimi patvirtinti kreditoriaus UAB „BIZEA“ kreditorinis reikalavimas 6619,90 Lt sumai ir UAB „EMORA“ kreditorinis reikalavimas 2776,40 Lt sumai. 2014-02-04 įvyko antrasis kreditorių susirinkimas (1 t. 68-71 b.l.). 2014-04-18 nutartimi patvirtintas kreditoriaus UAB „Eugenija“ kreditorinis reikalavimas 10791,09 Lt sumai.

9Šiaulių apygardos teisme 2014-04-14 priimtas kreditorių UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „GTN“, UAB „Delog“, UAB „Gusto prekyba“, UAB „Biogranulės“ ir UAB „Alnida“ skundas, kuriuo kreditoriai dėl padarytų procedūrinių pažeidimų, pažeistos kreditorių teisės gauti informaciją ir dalyvauti bankrutuojančios įmonės susirinkimuose ir susirinkimų metu ginti savo teises, prašo panaikinti BUAB „EN GROUP“ 2013-10-09 ir 2014-02-04 kreditorių susirinkimų protokolus ir jų metu priimtus nutarimus, atstatydinti bankroto administratorių UAB „Tytus“ ir naujuoju BUAB „EN GROUP“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „MaxContract“.

10Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą pareiškėjų skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tokių aplinkybių nenurodė ir bankroto administratorius. Teismas sprendžia, kad pakanka byloje esančių duomenų, kurių pagrindu būtų galima įvertinti pareiškėjų pateikto skundo pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar yra pagrindas pateiktą skundą tenkinti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjų skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, bankroto administratoriaus prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.

11Dėl senaties termino.

12LR ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (LR ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (LR ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Vadovaujantis LR ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą, t. y. pateikti teismui skundą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. LR ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Tai ieškinio senaties terminas, kadangi šiuo terminu nustatomas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti galimai pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (LR CK 1.124 straipsnis). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (LR CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1 ir 2 dalys).

13Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius prašo taikyti skundo pateikimo senaties terminą ir skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų (protokolų) atmesti, kaip paduotą praleidus senaties terminą (2 t. 2 b.l.). Pareiškėjai nurodo, kad nepraleido LR ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino skundui paduoti dėl 2013-10-09 ir 2014-02-04 kreditorių susirinkimo nutarimų, kadangi kreditorius UAB REIKALAVIMAS.LT visą informaciją susijusią su 2013-10-09 susirinkimu bei 2014-02-04 vykusio susirinkimo protokolą gavo tik 2014-03-25 ir 2014-03-27, o visi kiti kreditoriai su jais susipažino ne anksčiau nei 2014-03-25. Atsižvelgiant į tai, kad skundas teismui buvo pateiktas 2014-04-04, praėjus 10 dienų nuo dokumentų gavimo, pareiškėjų teigimu nebuvo praleistas 14 dienų terminas skundo teikimui.

14Susipažinęs su bylos medžiaga, šalių nurodytomis aplinkybėmis, pateiktais rašytiniais įrodymais, teismas sprendžia, kad pareiškėjai UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „GTN“, UAB „Delog“, UAB „Gusto prekyba“, UAB „Biogranulės“ ir UAB „Alnida“ praleido įstatymo nustatytą 14 dienų terminą skundui dėl BUAB „EN GROUP“ 2013-10-09 kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti, tačiau terminas skundui dėl 2014-02-04 vykusio susirinkimo metu priimtų nutarimų paduoti nėra praleistas. Iš į bylą pateikto BUAB „EN GROUP“ administratoriaus 2013-09-25 pranešimo matyti, kad kreditoriams, tame tarpe ir UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „Delog“, UAB „Biogranulės“ ir UAB „Alnida“, buvo pranešta apie 2013-10-09 vyksiantį kreditorių susirinkimą (2 t. 33-35 b.l.). Iš 2013-10-09 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus ir kreditoriaus UAB „Biogranulės“ atstovai, kreditorius UAB REIKALAVIMAS.LT balsavo raštu, kreditoriai UAB „Delog“ ir UAB „Alnida“ susirinkime nedalyvavo (2 t. 69, 76 b.l.). Iš 2014-01-13 UAB REIKALAVIMAS.LT prašymo Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ ir jo įgalioto asmens V. G. veiklos patikrinimo matyti, kad kreditorius UAB REIKALAVIMAS.LT kaip priedus prie minėto rašto teikė 2013-10-09 BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 1, be to pats kreditorius nurodė, kad 2013-10-09 kreditorių susirinkimo protokolą ir dalį jo priedų iš bankroto administratoriaus gavo 2013-12-11 (2 t. 51, 54 b.l.). Duomenų apie tai, kad kiti skundą teikiantys kreditoriai būtų kreipęsi į bankroto administratorių dėl susipažinimo su ginčijamo kreditorių susirinkimo protokolu ir jame priimtais nutarimais, o bankroto administratorius būtų atsisakęs suteikti tokią informaciją, byloje nėra. Teismas įvertinęs nurodytas aplinkybes, remdamasis sąžiningumo ir teisingumo principais, esant pateiktiems įrodymams, kad kreditorius UAB „Biogranulės“ 2013-10-09 susirikinime dalyvavo tiesiogiai, UAB REIKALAVIMAS.LT apie 2013-10-09 susirinkimo metu priimtus nutarimus žinojo vėliausiai nuo 2013-12-11, nesant įrodymų, kad bankroto administratorius kitiems pareiškėjams atsisakė pateikti 2013-10-09 susirinkimo protokolą, daro išvadą, kad nuo 2013-10-09 kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo dienos ir turėjo prasidėti skundo padavimo teismui senaties termino eiga. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad bankroto administratoriaus argumentai susiję su senaties termino skundui dėl 2013-10-09 susirinkimo metu priimtų nutarimų pareikšti, laikytini pagrįstais bei įrodytais faktinėmis bylos aplinkybėmis, tačiau vadovaujantis tuo, kad bankroto bylose teismas turi ginti viešąjį interesą, teismas iš esmės pasisako dėl skunde nurodytų skundžiamų 2013-10-09 kreditorių nutarimų panaikinimą sudarančių aplinkybių. Paminėtina, kad viešojo intereso buvimas įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyviam ir, sprendžiant konkrečius bankroto proceso metu kilusius klausimus, įvertinti reikšmingas jiems išspręsti aplinkybes esminiais aspektais (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-476/2011). Bankroto proceso sąsajos su viešuoju interesus įpareigoją teismą tais atvejais, kai yra skundžiamas kreditorių susirinkimo priimtas nutarimas, jo teisėtumą ex officio patikrinti ne tik pagal skunde išdėstytus pagrindus, bet ir įvertinti nutarimo atitiktį imperatyvioms įstatymo normoms, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (LR CK 1.5 straipsnis).

15Dėl senaties termino skundui dėl 2014-02-04 vykusio susirinkimo metu priimtų nutarimų paduoti, teismas pažymi, kad iš bylos duomenų matyti, jog 2014-02-04 vykusiame kreditorių susirinkime dalyvavo tik VSDFV Šiaulių skyriaus atstovė, kreditoriai UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „Delog“, UAB „Biogranulės“ ir UAB „Alnida“ balsavo raštu (2 t. 94-98 b.l.). Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamos bankroto bylos Nr. B2-391-440/2014 duomenys patvirtina, kad 2014-03-25 UAB REIKALAVIMAS.LT prašymu teismas minėtam kreditoriui pateikė 2014-02-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 kopiją. Bankroto administratorius įrodymų, kad ginčijamas protokolas iki 2014-03-25 buvo pateiktas pareiškėjams nepateikė, priešingai iš bankroto byloje Nr. B2-391-440/2014 esančių ir prie nagrinėjamos bylos prijungtų duomenų (LR CPK 227 straipsnio 2 dalis) matyti, kad 2014-02-11 bankroto administratorius nurodė, kad dokumentai, tame tarpe ir 2014-02-04 susirinkimo protokolas, kreditoriui UAB REIKALAVIMAS.LT bus pateiktas tik gavus apmokėjimą už dokumentų kopijas. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad nuo tos dienos kada kreditorius UAB REIKALAVIMAS.LT sužinojo apie 2014-02-04 priimtus nutarimus, t.y. nuo 2014-03-25 prasidėjo 14 dienų terminas 2014-02-04 kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti. Pažymėtina, kad bankroto administratorius nepateikė įrodymų, paneigiančių kreditoriaus UAB REIKALAVIMAS.LT nurodytas aplinkybes, kad apie 2014-02-04 priimtus nutarimus kiti pareiškėjai sužinojo iš UAB REIKALAVIMAS.LT - administratorius nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad iki 2014-03-25 bent vienam iš pareiškėjų būtų pateikęs ginčijamo 2014-02-04 kreditorių susirinkimo protokolo kopiją. Pažymėtina, kad vadovaujantis teismų praktika vien ta aplinkybė, kad kreditorius dalyvavo kreditorių susirinkime ir balsavo už kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, negali paneigti jo teisės būti išklausytam ir nesudaro pagrindo dėl to atmesti skundą (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-861/2014). Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, kad pareiškėjai nepraleido 14 dienų termino 2014-02-04 susirinkimo nutarimams apskųsti, todėl nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo taikyti ieškinio senatį.

16Dėl 2013-10-09 įvykusio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų panaikinimo

17Bankroto proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui, ji inter alia apima ir kreditorių susirinkimo priimamų sprendimų atitikties imperatyvioms LR ĮBĮ ir kitų teisės aktų nuostatoms patikrinimą. Teismas įgyvendindamas šiuos savo įgaliojimus, t. y. nagrinėdamas skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, patikrina ar buvo laikytasi LR ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms LR ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014).

18Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ginčydami 2013-10-09 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolą ir visus jo metu priimtus nutarimus teigia, kad kartu su pranešimu apie šaukiamą kreditorių susirinkimą nebuvo pateikti dokumentai, susiję su susirinkimo darbotvarkėje nurodytų klausimų sprendimu, todėl administratorius apribojo kreditorių teisę gauti informaciją bei balsuoti kreditorių susirinkime būnant susipažinus su visa reikalinga informacija. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo pareiškėjų argumentu. Kaip jau minėta, iš bylos duomenų matyti, kad bankroto administratorius 2013-09-25 pranešimu informavo BUAB „EN GROUP kreditorius apie 2013-10-09 įvyksiantį kreditorių susirinkimą. Šiame pranešime administratorius nurodė, kad susirinkimo metu bus sprendžiami tokie klausimai: 1) Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai ir įgaliojimų suteikimas; 2) dėl kreditorių komiteto rinkimo ir kreditorių komiteto darbo reglamento tvirtinimo; 3) administratoriaus ataskaita Nr. 1 ir jos tvirtinimas; 4) darbuotojų, kurie dirbs įmonės bankroto proceso metu, pareigybių skaičiaus nustatymas; 5) administratoriaus atlyginimo nustatymas, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas; 6) dėl pavedimo sutarties su administravimo paslaugas teikiančiu administratoriumi; 7) dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą pateikimo tvarkos kreditoriams ir savininkams; 8) kreditorių susirinkimų (komiteto posėdžių) šaukimo tvarkos nustatymas; 9) dėl taikos sutarties sudarymo; 10) dėl įmonės likvidavimo; 11) dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Pranešime administratorius taip pat nurodė, kad su dokumentais, skirtais darbotvarkės klausimams spręsti galima susipažinti adresu Tilžės g. 13, Šiauliai arba pateikus raštišką prašymą (2 t. 33 b.l.). Kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus ir kreditoriaus UAB „Biogranulės“ atstovai, kreditorius UAB REIKALAVIMAS.LT, VMI prie LR FM balsavo raštu, kreditoriai UAB „Delog“ ir UAB „Alnida“ ir kiti kreditoriai susirinkime nedalyvavo (2 t. 76 b.l.). Teismas pažymi, jog remiantis LR ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę („už“ ar „prieš“) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Kaip matyti iš 2013-10-09 protokolo ir jo priedų, kreditoriai su susirinkimo darbotvarke bei administratoriaus siūlytais nutarimų projektais buvo supažindinti (2 t. 69-84 b.l.), kreditorių susirinkime nebuvo svarstyti klausimai apie kuriuos kiti kreditoriai nežinojo. Pareiškėjai nepateikė duomenų, kad iki 2013-10-09 susirinkimo pradžios kreipėsi į administratorių su prašymu pateikti papildomus duomenis bei, kad administratorius tokius prašymus atsisakė tenkinti. Be to atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Biogranulės“ ir UAB REIKALAVIMAS.LT savo pozicijas susirinkimo metu išreiškė balsuodami „už“ ar „prieš“ siūlomus nutarimus, o kiti kreditoriai 2013-10-09 susirinkime nedalyvavo, t.y. nesielgė atidžiai ir rūpestingai, neteikė svarstyti savo pasiūlymų numatytais darbotvarkės klausimais. Atsižvelgiant į tai, teismas neturi pagrindo spręsti, kad raštu kreditorių susirinkime balsavusiems kreditoriams iki kreditorių susirinkimo ir susirinkimo metu buvo apribota teisė gauti informaciją.

19Vertindamas skunde nurodytas aplinkybes dėl susirinkimo metu priimto nutarimo patvirtinti administratoriaus ataskaitą neteisėtumo, teismas sutinka su pareiškėjų nurodytu argumentu, kad sprendžiant klausimą dėl ataskaitos tvirtinimo, administratorius, siekdamas pagrįsti tinkamą savo įgaliojimų vykdymą, privalo pateikti ne tik pačią ataskaitą, bet ir visus ją pagrindžiančius ir pateisinančius dokumentus bei, kad administratoriaus teikiamos veiklos ataskaitos sudėtinė dalis yra administratoriaus atsiskaitymas kreditorių susirinkimui dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų, o bankroto administratorius kreditorių susirinkimui turi pateikti pakankamai įrodymų, kad pagrįstų faktiškai patirtas išlaidas, net jei jos neviršija patvirtintų administravimo išlaidų nustatytų dydžių, t. y. administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui ne tik už išlaidas, kurios viršijo nustatytus dydžius, bet už visas realiai patirtas išlaidas (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1546/2013). Nagrinėjamu atveju nors bylos duomenys patvirtina, kad kreditoriai UAB „Biogranulės“ ir UAB REIKALAVIMAS.LT balsavo „už“ šio nutarimo priėmimą, kitų nutarimo projektų nepateikė, o kiti skundą teikiantys kreditoriai UAB „Delog“ ir UAB „Alnida“ iš vis nedalyvavo susirinkime ir nepasinaudojo galimybe išreikšti savo pozicijos sprendžiamais klausimais, teismo vertinimu šios aplinkybės nepaneigia administratoriaus pareigos pateikti išsamią veiklos ataskaitą su patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais. Iš 2013-09-25 bankroto administratoriaus ataskaitos matyti, kad bankroto administravimo išlaidos nuo 2013-07-23 iki 2013-09-25 sudarė 6180,00 Lt be PVM (1t. 30 b.l.), tačiau administratorius nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad 2013-10-09 susirinkimo metu kreditoriams buvo pateikti objektyvūs bei pakankami įrodymai duomenys, pagrindžiantys faktiškai patirtas išlaidas.

20Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nepriklausomai nuo to, kad BUAB „EN GROUP“ administratoriaus ataskaitai Nr. 1 pritarė dauguma įmonės kreditorių, 2013-10-09 kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą Nr. 1 naikintinas, administratoriaus veiklos ataskaita iš naujo teiktina tvirtinti kreditorių susirinkimui, suteikiant visiems įmonės kreditoriams galimybę iš anksto susipažinti su bankroto administratoriaus veiklos ataskaita bei patirtas išlaidas pagrindžiančiais dokumentais. Teismas sprendžia, kad nepateikus kreditoriams svarbių dokumentų (faktiškai patirtas administravimo išlaidas pagrindžiančių įrodymų ir kt.) buvo neleistinai apribotos kreditorių teisės (LR IBI 21 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai).

21Dėl pareiškėjų argumentų, susijusių su tuo, kad pareiškėjai nebuvo supažindinti su kreditoriaus VMI prie LR FM nutarimų projektais bei negalėjo išreikšti savo nuomonės šiais klausimais teismas pažymi, kad, kaip jau minėta, LR ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog raštu kreditorių pareikštos nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbiama kreditorių susirinkimo metu. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad jokio išankstinio pranešimo apie balsu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį LR ĮBĮ normos nenumato, todėl kreditorius, kuris suinteresuotas būti informuotas apie kitų kreditorių raštu pareikštą nuomonę (kuria laikytinas ir alternatyvus pasiūlymas), turi galimybę dalyvauti susirinkime, jame gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją atitinkamai balsuodamas (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-525/2014). Dėl šios priežasties teismas nelaiko pagrįstu pareiškėjų skundo argumentą, kad nebuvo suteikta galimybė kitiems kreditoriams susipažinti ir prieštarauti kreditoriaus VMI prie LR FM siūlomo nutarimo projekto alternatyvai ir tokiu būdu buvo pažeistos kitų kreditorių teisės žinoti siūlomų nutarimų projektų turinį ir tinkamai ginti savo teises bankroto byloje. Be to atkreiptinas dėmesys, kad vienas iš skundo pareiškėjų UAB „Biogranulės“ faktiškai dalyvavo kreditorių susirinkime, kiti pareiškėjai kreditoriai UAB „Delog“ ir UAB „Alnida“ iš vis jame nedalyvavo, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad šie kreditoriai su kreditoriaus VMI prie LR FM siūlomo nutarimo projektais nebuvo supažindinti. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, skundo argumentus dėl pareiškėjų, kaip kreditorių, teisių pažeidimo, vertina esant deklaratyviais, neįrodančiais, kad buvo pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, bei nesudarančiais pagrindo vien dėl šios priežasties panaikinti 2013-10-09 kreditorių surinkimo metu priimtų nutarimų.

22Pareiškėjų argumentas, kad 2013-10-09 kreditorių surinkimo protokolo Nr. 1 klausimu Nr. 7 patvirtinta informacijos teikimo tvarka ir prie protokolo pridėta informacijos teikimo tvarka yra skirtingos, ir kad dėl šios priežasties kreditoriai buvo suklaidinti ir nežinojo kuria tvarka turėtų vadovautis ir kuriai iš jų yra pritarę susirinkime ir kuri iš jų yra teisėta, teismo vertinimu yra pagrįsti ir tai sudaro pagrindą panaikinti 2013-10-09 kreditorių surinkimo nutarimą, kuriuo patvirtinta informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarka. Iš skundo argumentų matyti, kad pareiškėjai neginčija minėto kreditorių nutarimo turinio, tačiau skundžia aplinkybę, kad susirinkimo metu patvirtinta ir prie protokolo pridėta informacijos apie įmonės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka (2 t. 75 b.l.) yra skirtingos. Šuo atveju teismas pritaria Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išdėstytai pozicijai, vertinant BUAB „EN GROUP“ bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ veiksmus, kad pirmojo įmonės kreditorių susirinkimo protokole išdėstyta informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarka skiriasi nuo tvarkos, pridėtos prie protokolo ir atsižvelgiant į toliau nurodytas aplinkybes nėra aišku, kokia tvarka turi būti vadovaujamasi, prašant informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą ar ją teikiant. Pažymėtina, kad teismas nagrinėjamu atveju neturi pagrindo nesiremti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, kadangi bankroto administratorius UAB „Tytus“ įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes nepateikė. Iš bylos duomenų matyti, kad prie protokolo Nr. 1 pridėtos Informacijos apie įmonės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarkos 4 punktas nustato, jog „Administratorius teikia prašomą 2 (antrame) punkte neišvardintą informaciją, prašymą pateikusiam asmeniui sumokėjus bankroto administratoriui dokumentų spausdinimo, švietimo, skenavimo bei siuntimo kainą“ (2 t. 75 b.l.). Atitinkamai protokole išdėstytos tvarkos 4 punktas nustato – „Administratorius teikia prašomą informaciją, prašymą pateikusiam asmeniui sumokėjus bankroto administratoriui dokumentų spausdinimo, švietimo, skenavimo bei siuntimo kainą“ (2 t. 73 b.l.). Atsižvelgiant į tai, teismas sutinka su Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išvadomis, kad remiantis Informacijos apie įmonės bankroto procedūrų eigą teikimo tvarkos nuostatomis, šios tvarkos 2 punkte išvardinti dokumentai, kuriais pateikiama informacija apie įmonės bankroto bylos eigą, kreditoriams teikiami neatlygintinai, o kiti dokumentai teikiami, sumokėjus administratoriui dokumentų spausdinimo, švietimo, skenavimo bei siuntimo kainą. Remiantis tvarka, išdėstyta protokole, šios tvarkos 2 punkte išvardinti dokumentai, kuriais pateikiama informacija apie įmonės bankroto bylos eigą, kreditoriams teikiami, sumokėjus administratoriui dokumentų spausdinimo, švietimo, skenavimo bei siuntimo kainą. Galimybė gauti kitus dokumentus šioje tvarkoje nėra numatyta (3 t. 35 b.l.). Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nustatytų aplinkybių matyti, kad minėtai institucijai 2014-01-30 teiktame paaiškinime administratorius nurodė, kad jis vadovaujasi tvarka, svarstyta kreditorių susirinkime ir išdėstyta protokole. Administratoriaus iniciatyva 2014-02-04 buvo sušauktas antrasis įmonės kreditorių susirinkimas ir jame be kitų, buvo svarstomas klausimas „Dėl 2013-10-09 d. kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos teikimo tvarkos papildymo“. Šiuo darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas: „2013-10-09 d. kreditorių susirinkime patvirtintą informacijos teikimo tvarką papildyti 7 punktu, išdėstant šį punktą sekančia redakcija: „Informacija (įskaitant išvardintą 2 punkte ir dokumentų kopijos skirtos kreditorių susirinkimų darbotvarkės klausimams spręsti) kreditoriams, kurių reikalavimų suma neviršija 10 procentų balsų, nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų balsų sumos, yra teikiama tik įvykdžius 4 punkto reikalavimus. Už prašymuose pageidaujamą informaciją bei dokumentų kopijas mokama suma, nustatoma vidiniu bankroto administratoriaus įsakymu“. Atsižvelgiant į šias aplinkybes Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos padarė išvadas, kad šioje konkrečioje situacijoje nėra pakankamai aišku, kuri tvarka buvo papildyta 7 punktu, todėl rekomenduota administratoriui, siekiant aiškumo, jog jis inicijuotų visos tvarkos, kuria turėtų būti vadovaujamasi, patvirtinimą.

23Teismas įvertinęs bylos duomenis, pritaria Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nustatytoms aplinkybėmis dėl patvirtintos informacijos teikimo tvarkos trūkumų. Pažymėtina, kad kreditoriai savo teises bankroto procese įgyvendina LR ĮBĮ nustatyta tvarka. Pagal ĮBĮ 21 straipsnį, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus, kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. LR ĮBĮ 23 straipsnio 11 punkte įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimas turi teisę nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Pagal LR ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punktą bankroto administratorius teikia informaciją kreditoriams kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Toks LR ĮBĮ nustatytas teisinis reguliavimas leidžia teigti, kad kreditoriaus teisė gauti informaciją priklauso nuo kreditorių susirinkimo nutarimų šiuo klausimu ir yra įgyvendinama kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka bei sąlygomis, t. y. būtent kreditorių susirinkimui deleguojama teisė nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams (LR ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis), o kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (LR ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 2013-10-09 kreditorių surinkimo nutarimu patvirtinta informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarka yra ydinga tuo aspektu, kad susirinkimo protokole užfiksuoto nutarimo turinys skiriasi nuo kreditorių susirinkimo patvirtintos informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos ir galimai neatspindi tikrosios kreditorių valios. Atsižvelgiant į tai, bei siekiant užtikrinti teisinį apibrėžtumą bei aiškumą, tinkamą kreditorių interesų apsaugą, nutarimas naikintinas ir klausimas dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą pateikimo tvarkos kreditoriams ir savininkams tvirtinimo perduotinas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

24Dėl pareiškėjų nurodytų procedūrinių pažeidimų organizuojant 2013-10-09 kreditorių susirinkimą, skaičiuojant balsavimo rezultatus bei pateikiant skirtingus balsavimo raštu biuletenius kreditoriui VMI prie LR FM, teismas pažymi, kad šie nurodyti trūkumai nelaikytini pagrindu panaikinti visus 2013-10-09 kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjai iš esmės neskundžia nutarimų, priimtų 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 darbotvarkėje nustatytais klausimais, teisėtumo materialiaisiais aspektais, nepateikia svarių argumentų ir juos pagrindžiančių įrodymų dėl priimtų nutarimų turinio neteisingumo. Pažymėtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos analizuodamas tapačius pareiškėjų argumentus sprendžiant dėl administratoriaus UAB „Tytus“ atliktų veiksmų teisėtumo, nustatė, kad UAB REIKALAVIMAS.LT nurodyta aplinkybė, jog VMI prie LR FM pateiktame balsavimo raštu biuletenyje buvo numatyta galimybė pasiūlyti nutarimų projektus ir už juos balsuoti, tačiau UAB REIKALAVIMAS.LT balsavimo raštu biuletenyje toks pasirinkimas numatytas nebuvo, tai negali būti laikoma pažeidimu, nepagrįstu vieno kreditoriaus išskyrimu iš kitų kreditorių, kadangi tokio prierašo balsavimo raštu biuletenyje padarymas ir tokio biuletenio pateikimas vienam ar keliems kreditoriams, t. y. ne visiems kreditoriams, niekam negali sukelti jokių neigiamų pasekmių (3 t. 32 b.l.). Dėl kreditoriaus UAB REIKALAVIMAS.LT nurodytos aplinkybės, kad administratoriaus nurodyti balsavusių kreditorių procentai yra klaidingi ir neatitinkantys išreikštos tikrosios kreditorių valios, kadangi administratorius skaičiuodamas balsavimo rezultatus nurodė, kad dėl VMI prie LR FM pateiktų pasiūlymų balsavo visi susirinkime dalyvaujantys asmenys, tačiau kreditoriai teikiantys šį skundą, išskyrus UAB „Biogranulės“, kuris tiesiogiai dalyvavo ir balsavo kreditorių susirinkime ir kreditoriai, kurių reikalavimai dar nebuvo patvirtinti, objektyviai negalėjo balsuotu už ar prieš pasiūlymus, kadangi su jais nebuvo supažindinti, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pažymėjo, kad atsižvelgiant į bankroto administratoriaus pateiktus paaiškinimus, kad įmonės kreditoriai, balsavę raštu, tiesiogiai nebalsavo dėl VSDFV Šiaulių skyriaus nutarimų projektų, pateiktų pirmojo įmonės kreditorių susirinkimo metu, todėl administratoriaus veiksmai nurodant protokole, kad jie balsavo prieš šiuos nutarimų projektus, nelaikytinas tinkamu veiksmu. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos padarė išvadą, kad administratorius šiuo atveju nepažeidė bankrotą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, kadangi toks balsų paskirstymas neturėjo įtakos balsavimo rezultatui ir iš esmės niekam nesukėlė jokių neigiamų pasekmių. Dėl UAB REIKALAVIMAS.LT 2013-08-12 rašte nurodytų prašymų pirmajame kreditorių susirinkime siūlyti kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti UAB REIKALAVIMAS.LT, rinkti kreditorių komitetą ir kreditorių komiteto trečiosios eilės kreditorių atstovu išrinkti UAB REIKALAVIMAS.LT; pirmajame kreditorių susirinkime pagal jame patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą juridines paslaugas siūlyti pirkti iš viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centro (1 t. 11-12 b.l.), Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nustatė, kad, kaip matyti iš pirmojo įmonės kreditorių susirinkimo protokolo, administratorius nesiūlė kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti UAB REIKALAVIMAS.LT (juo buvo pasiūlyta išrinkti VSDFV Šiaulių skyriaus įgaliotą atstovą), nesiūlė rinkti kreditorių komiteto ir kreditorių komiteto trečiosios eilės kreditorių atstovu išrinkti UAB REIKALAVIMAS.LT (buvo pasiūlyta nerinkti kreditorių komiteto), taip pat nesiūlė juridinių paslaugų pirkti iš viešosios įstaigos Paslaugų teikimo centro. Atsižvelgiant į tai, kad UAB REIKALAVIMAS.LT balsavo už šiuos administratoriaus pasiūlytus nutarimų projektus, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos padarė išvadą, jog UAB REIKALAVIMAS.LT jiems pritarė. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo nesutikti su išdėstytomis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nustatytomis aplinkybėmis, spręsdamas dėl pareiškėjų nurodytų procedūrinių pažeidimų. Teismas į jas atsižvelgia bei daro išvadą, kad nurodyti procedūriniai pažeidimai bei techninės klaidos (2013-10-09 kreditorių susirinkimo protokole nurodoma, kad kreditoriai dalyvavo IĮ „Statreta“ susirinkime ir pan.) nėra tiek reikšmingi, kad vien jais remiantis būtų pagrindo panaikinti visus 2013-10-09 kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus.

25Dėl 2014-02-04 įvykusio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų panaikinimo.

26Pareiškėjai nurodo, kad 2014-02-04 įvykęs kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai, nes bankroto administratorius turėjo teisę keisti kreditorių susirinkimo datą tik iki to momento, kai faktiškai turėjo įvykti kreditorių susirinkimas, bei nurodyti objektyvias tą pateisinančias aplinkybes, be to, tik neįvykus 2014-01-21 kreditorių susirinkimui, bankroto administratorius turėjo teisę šaukti pakartotinį susirinkimą. Teismas neturi pagrindo sutikti su šiais pareiškėjų argumentais. Pažymėtina, kad iš bylos duomenų matyti, kad 2014-01-10 pranešimą apie 2014-01-21 įvyksiantį kreditorių susirinkimą administratorius kreditoriams išsiuntė 2014-01-13 (2 t. 36-39 b.l.). 2014-01-15 kreditorius UAB REIKALAVIMAS.LT kreipėsi į administratorių su reikalavimais paskirti naują šaukiamo kreditorių susirinkimo datą ir laiką bei pranešti apie tai visiems kreditoriams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos, vadovaujantis kreditorių susirinkimo protokole Nr. 1 nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka; kartu su nauju pranešimu neatlygintinai paštu ar el. paštu pateikti kreditoriui UAB REIKALAVIMAS.LT visą susirinkimo medžiagą (administratoriaus ataskaitos Nr. 2, su juristais pasirašytos sutarties, darbų atlikimo aktų ir išrašytų sąskaitų faktūrų kopijas) (2 t. 90-91 b.l.). Iš 2013-10-09 susirinkimo protokolo Nr. 1 matyti, kad kreditoriai nutarė kreditorių susirinkimą šaukti pagal poreikį, pranešant kreditoriams ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki kreditorių susirinkimo dienos ir komiteto nariams ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki komiteto posėdžio dienos (2 t. 74 b.l.). Iš 2014-01-17 administratoriaus pranešimo kreditoriams matyti, kad administratorius pranešė, jog planuotas 2014-01-21 kreditorių susirinkimas įvyks 2014-02-04, numatoma susirinkimo darbotvarkė: 1) administratoriaus ataskaita Nr. 2 ir jos tvirtinimas; 2) dėl papildomos bankroto administravimo sąmatos juridinėms paslaugoms; 3) dėl 2013-10-09 kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos teikimo tvarkos papildymo (2 t. 40 b.l.). Pranešimas kreditoriams išsiųstas 2014-01-20 (2 t. 41-42 b.l.). Pareiškėjų nurodytais duomenimis, šį pranešimą kreditoriai gavo 2014-01-23 (1 t. 5 b.l.). Atsižvelgiant į tai, teismas vertina, kad apie atidėto susirinkimo naują laiką kreditoriai buvo informuoti laikantis kreditorių susirinkimo protokole Nr. 1 nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, bei priešingai nei teigia pareiškėjai, prieš 2014-01-21 planuotą įvykti susirinkimą. Taigi teismui nėra pagrindo vertinti, kad administratorius atidėjo jau įvykusį kreditorių susirinkimą bei, kad tokiais veiksmais pažeidė LR ĮBĮ numatytą kreditorių susirinkimo sušaukimo procedūrą, kadangi nepaisant to, kad kreditoriai pranešimą gavo po 2014-01-21, šis pranešimas buvo išsiųstas dieną prieš planuojamo susirinkimo datą Tokios pačios pozicijos laikosi ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (3 t. 37 b.l.).

27Pareiškėjai ginčydami 2014-02-04 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolą ir visus jo metu priimtus nutarimus teigia, kad pareiškėjų pateiktų darbotvarkės papildymų administratorius nepateikė svarstyti kitiems kreditoriams. Be to administratorius netiksliai suskaičiavo kreditorių balsus – neįskaičiavo kreditoriaus UAB „Gusto prekyba“ balsų, o kreditoriaus UAB „Conlex“ iš vis neįtraukė į susirinkime dalyvaujančių kreditorių sąrašą. Teismas šiems skundo argumentams nepritaria, laiko juos nepagrįstais, kadangi bylos duomenys patvirtina, jog UAB REIKALAVIMAS.LT, taip pat kiti kreditoriai VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB „Delog“, UAB „Biogranulės“ ir UAB „Alnida“ papildė 2014-02-04 kreditorių susirinkimo balsavimo raštu biuletenį naujais darbotvarkės klausimais bei už juos balsavo. Savo pasiūlytu darbotvarkės klausimu „Dėl darbotvarkės papildymo“ kreditoriai UAB REIKALAVIMAS.LT, UAB „Delog“, UAB „Biogranulės“ ir UAB „Alnida“ pateikė nutarimo projektą įtraukti į 2014-02-04 bankrutavusios BUAB „EN GROUP“, kreditorių susirinkimo darbotvarkę papildomus klausimus (nuo Nr. 4 iki 12) ir patvirtinti papildytą susirinkimo darbotvarkę (2 t. 104-115 b.l.). Iš 2014-02-04 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad administratorius informavo susirinkimą apie gautus kreditorių UAB REIKALAVIMAS.LT, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Delog“, UAB „Biogranulės“ ir UAB „Alnida“ pasiūlymus dėl darbotvarkės papildymo bei buvo balsuota darbotvarkės klausimu „Dėl darbotvarkės papildymo“, tačiau nutarimas nebuvo priimtas prieš pasisakius 57,69 procentams visų kreditorinių reikalavimų turintiems kreditoriams (2 t. 94 b.l.). Taigi kreditorių susirinkimas nusprendė nepildyti 2014-02-04 kreditorių susirinkimo darbotvarkės, todėl nebuvo svarstyti ir pareiškėjų teikti nutarimų projektai. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip jau minėta, jokio išankstinio pranešimo apie pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį LR ĮBĮ normos nenumato, todėl kreditorius, kuris suinteresuotas būti informuotas apie kitų kreditorių raštu pareikštą nuomonę (kuria laikytinas ir alternatyvus pasiūlymas), turi galimybę dalyvauti susirinkime, jame gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją atitinkamai balsuodamas (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-525/2014). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismo vertinimu, pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad darbotvarkės papildymai nebuvo pateikti svarstyti kitiems kreditoriams. Taip pat teismo vertinimu pareiškėjai nepagrįstai nurodo, jog administratorius netiksliai suskaičiavo kreditorių balsus – neįskaičiavo kreditoriaus UAB „Gusto prekyba“ balsų, o kreditoriaus UAB „Conlex“ iš vis neįtraukė į susirinkime dalyvaujančių kreditorių sąrašą. Pažymėtina, kad bylos duomenys patvirtina, jog UAB „Gusto prekyba“ 2014-02-04 susirinkime nedalyvavo (2 t. 98-115 b.l.), UAB „Conlex“ nėra patvirtinta įmonės kreditoriumi (civilinė byla Nr. B2-391-440/2014) ir jokio teisinio pagrindo šią įmonę įtraukti į susirinkime dalyvaujančių kreditorių sąrašą nebuvo.

28Teismas sutinka su pareiškėjų argumentu, kad klausimas dėl darbotvarkės patvirtinimo, kaip atskirai svarstytinas klausimas, nebuvo įtrauktas į pačią susirinkimo darbotvarkę, tačiau vertina, kad šiuo atveju šis pažeidimas yra formalaus pobūdžio ir nesudaro pagrindo vien šiuo pagrindu naikinti iš esmės visus 2014-02-04 kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus. Pažymėtina, jog kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimas formaliais pagrindais nepagrįstai užvilkintų BUAB „EN GROUP“ bankroto procesą, pažeistų šios įmonės kreditorių interesus bei paneigtų viešąjį interesą, kuris neabejotai egzistuoja nagrinėjamoje byloje.

29Dėl pareiškėjų nurodytų argumentų, kad ginčijamo susirinkimo metu kreditoriai VSDFV Šiaulių skyrius ir VĮ Turto bankas balsų dauguma antru darbotvarkės klausimu priėmė su darbotvarke nesusijusį sprendimą, t.y. pakeitė bankroto administravimo išlaidų sąmatą ir juridinėms paslaugoms patvirtino 8000,00 Lt sumą nuo 2013-10-09 iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro, kuri jau buvo patvirtinta 2013-10-09 susirinkime, teismas pažymi, kad vadovaujantis LR ĮBĮ 23 straipsnio, apibrėžiančio kreditorių susirinkimo kompetenciją, 5 punktu, kreditorių susirinkimas turi teisę tvirtinti administravimo išlaidų mokėjimų eilę, tvarką. Ši nuostata detalizuota LR ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje, nustatančioje, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Nagrinėjamu atveju iš 2013-10-09 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 matyti, kad kreditorių susirinkimas nutarė bankroto administravimo išlaidas laikotarpiui nuo 2013-10-09 iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro patvirtinti 1000,00 plius PVM kas mėnesį (72 b.l.). Iš 2014-02-04 protokolo matyti, kad administratorius antruoju darbotvarkės klausimu dėl papildomos bankroto administravimo sąmatos juridinėms paslaugoms pasiūlė – „skirti papildomą sąmatą juridinėms paslaugoms pirkti, pagal su juristais pasirašytą sutartį, remiantis darbų atlikimo aktais, išrašytomis sąskaitomis faktūromis“, nutarimas nepriimtas (2 t. 96 b.l.). Šiuo darbotvarkės klausimu kreditoriai VSDFV Šiaulių skyrius ir VĮ Turto bankas pateikė pasiūlymą „skirti papildomai bankroto administravimo išlaidoms – juridinėms paslaugoms patvirtinti 8000,00 Lt sumą nuo 2013-10-09 iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro“. Šiam pasiūlymui pritarė 87,65 procentus visų kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai. Iš administratoriaus pateiktų dokumentų, pagrindžiančių patirtas išlaidas juridinėms paslaugoms matyti, kad BUAB „EN GROUP“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, 2013-11-04 su advokatu L. B. sudarė teisinių paslaugų sutartį (2 t. 85 b.l.), 2013-12-31 už suteiktas teisines paslaugas išrašyta sąskaita Nr. ADV 13/67 3900,00 Lt sumai (už ieškinio dėl BUAB „EN GROUP“ bankroto pripažinimo tyčiniu parengimą – 1200,00 Lt, už ieškinio dėl įskaitymo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo parengimą – 1200,00 Lt, už ieškinio dėl 2013-05-07 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 171 pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo parengimą – 1500,00 Lt ) (85-87 b.l.).Nagrinėjamu atveju teismas remdamasis minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-525/2014, pateiktais išaiškinimais, neturi pagrindo spręsti, kad kreditorių VSDFV Šiaulių skyriaus ir VĮ Turto banko pateikto pasiūlymo antruoju darbotvarkės klausimu svarstymas pažeidė LR ĮBĮ nuostatas bei kitų kreditorių teises. Be to atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog paskesnio kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimas nagrinėjamais klausimais rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po šio nutarimo priėmimo spręsti kitaip, tačiau tai nepašalina iki tol galiojusiu kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtų teisinių padarinių (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Iš pareiškėjų skundo argumentų matyti, kad kreditoriai iš esmės ginčydami tik nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu priėmimo procedūrą nepateikė jokių argumentų ir nenurodė aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima vertinti, kad nutarimo turinys dėl juridinėms paslaugoms skirtos 8000,00 Lt sumos nuo 2013-10-09 iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro patvirtinimo prieštarauja LR ĮBĮ nuostatoms, teismų praktikai, yra nepagrįstas bei pažeidžia tiek bankrutavusios įmonės, tiek kreditorių interesus. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad pagal sąskaitoje už teisines paslaugas nurodytus advokato rengtus ieškinius teismuose buvo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-537-124/2014, Nr. 2-539-440/2014,Nr. 2-503-291/2014, todėl nėra pagrindo teigti, kad minėtų ieškinių parengimą nurodytos išlaidos yra akivaizdžiai nepagrįstos, bei kad 8000,00 Lt suma iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro yra neprotingai didelė bei akivaizdžiai nepagrįsta. Kaip jau minėta, kreditoriai nepateikė įrodymų ir argumentų, patvirtinančių patvirtintos sąmatos juridinėms išlaidoms nepagrįstumo. Taip pat pažymėtina, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams); administratorius, atsižvelgdamas į bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesus, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį; kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje turėtų būti įtrauktos tik tokios išlaidos, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį, t. y. išlaidos, būtinos tinkamai atlikti bankroto procedūras; administratorius, teikdamas tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, ir / ar inicijuodamas klausimą dėl jau nustatyto jam atlyginimo padidinimo, turi pareigą motyvuotai pagrįsti, kodėl yra būtinos atitinkamos administravimo išlaidos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą; įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011. Teismų praktika. 2011, 35). Nagrinėjamu atveju teismas vertina, kad administratorius pateikė įrodymus apie faktiškai patirtas 3900,00 Lt išlaidas teisinėms paslaugoms atlyginti, todėl konkrečiu atveju teismas neturi pagrindo išvadai, kad kreditorių pasiūlyta ir patvirtinta 8000,00 Lt suma, į ją įskaičiuojant ir jau minėtą 3900,00 Lt sumą, neatitinka protingumo, sąžiningumo ir racionalumo kriterijų ir yra akivaizdžiai nepagrįsta. Be to paminėtina, kad teismų praktikoje yra pažymėta, jog nustatyti a priori itin tiksliai kitų administravimo išlaidų sumą visam bankroto procesui yra sudėtinga ar net gali būti neįmanoma, administratoriaus teikiamas jų (ne)pagrindimas gali būti vertinamas skirtingai, tačiau tai per se nereiškia, kad dėl jų (ir dėl administratoriaus atlyginimo) apskritai nespręstina ar ji nenustatytina. Kreditoriai turi tokių išlaidų kontrolės, jų keitimo, mokėjimo ir eilės tvarkos nustatymo teisę, taigi, bankroto procedūrų eigoje atitinkamai šias sumas koreguoti, spręsti jų panaudojimo (ne)pagrįstumo klausimus. Suprantama, kad administratorius turi preliminariai pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, o kreditorių susirinkimas, kaip yra nurodęs kasacinis teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų (inter alia administratoriaus atlyginimą) sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1945/2013).

30Pareiškėjai ginčija 2014-02-04 trečiu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo buvo nutarta „2013-10-09 kreditorių susirinkime patvirtintą informacijos teikimo tvarką papildyti 7 punktu, išdėstant šį punktą sekančia redakcija: „Informacija (įskaitant išvardintą 2 punkte ir dokumentų kopijos skirtos kreditorių susirinkimų darbotvarkės klausimams spręsti) kreditoriams, kurių reikalavimų suma neviršija 10 procentų balsų, nuo visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų balsų sumos, yra teikiama tik įvykdžius 4 punkto reikalavimus. Už prašymuose pageidaujamą informaciją bei dokumentų kopijas mokama suma, nustatoma vidiniu bankroto administratoriaus įsakymu“. Pareiškėjų teigimu, šis nutarimas diskriminuoja kreditorius, kadangi jų teisės neteisėtai ir nepagrįstai diferencijuojamos pagal turimų reikalavimų dydžius. Bankroto administratorius plačiau šiuo klausimu nepasisako, teigdamas, kad šis klausimas jau buvo išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2014-04-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-391-440/2014. Visų prima teismas pažymi, kad bankroto administratorius nepagrįstai nurodo, kad minėto nutarimo teisėtumo klausimas buvo išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2014-04-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-391-440/2014. Atkreiptinas bankroto administratoriaus dėmesys, kad šia nutartimi teismas netenkino UAB REIKALAVIMAS.LT prašymo įpareigoti bankroto administratorių neatlygintinai pateikti reikalaujamus dokumentus bei pripažinti 2014-02-04 bankrutavusios UAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarkos papildymą 7 punktą diskriminuojančiu ir ex officio panaikinti kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo nuostatoms, tuo pagrindu, kad kreditorių susirinkimo priimti nutarimai turi būti skundžiami įstatymo nustatyta tvarka, t.y. dėl kreditorių susirinkimų priimtų nutarimų teikiant skundus LR ĮBĮ 21 ir 24 straipsniuose nustatyta tvarka. Pabrėžtina, kad nutarimo dėl informacijos teikimo tvarkos papildymo teisėtumo teismas iš esmės nevertino ir dėl jo atitikimo LR ĮBĮ nuostatoms nepasisakė. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nagrinėjamu klausimu pažymėjo, kad bankroto administratoriaus įmonės 2014-02-04 kreditorių susirinkimui pateiktas nutarimo projektas trečiuoju darbotvarkės klausimu pažeidžia LR ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punkto reikalavimą ginti visų kreditorių teises ir interesus, be teisinio pagrindo iš visų Įmonės kreditorių išskiriant kreditorius, turinčius daugiau kaip 10% visų reikalavimų sumos, ir sudarant jiems palankesnes sąlygas gauti iš administratoriaus informaciją apie Įmonės bankroto bylos eigą (3 t. 36 b.l.). Vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, plati kompetencija spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus suteikta kreditorių susirinkimui, o ne pavieniams kreditoriams vadovaujantis vienu iš pagrindinių bankroto proceso principų - visų kreditorių lygiateisiškumu. Šio principo turinys pasireiškia tuo, kad visiems kreditoriams (nepriklausomai nuo jų turimo finansinio reikalavimo dydžio) turi būti užtikrintos vienodos galimybės dalyvauti kreditorių susirinkimuose, naudotis įstatymo suteiktomis kreditorių teisėmis bei prisiimti su įmonės bankroto procedūromis susijusius įsipareigojimus, taip pat vienodos galimybės gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto. Atsižvelgiant į išdėstyta darytina išvada, kad tuo atveju, jei priimtu kreditorių susirinkimo nutarimu yra pažeidžiamas kreditorių lygiateisiškumo principas, tai toks nutarimas laikomas neatitinkančiu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (LR CK 1.5 straipsnis) bei iš esmės pažeidžiančiu kreditorių teises. Vadinasi, tokio pobūdžio nutarimas naikintinas dėl jo materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1160/2014). Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad priėmus skundžiamą nutarimą iš visų įmonės kreditorių buvo išskirti tik du „didieji“ kreditoriai – VSDFV Šiaulių skyrius ir VĮ Turto bankas, turintys atitinkamai 57,69 proc. ir 29,96 proc. visų balsavimo balsų, visų likusių kreditorių reikalavimo sumos neviršija 10 proc. visų reikalavimo sumos. Teismo vertinimu tokio pobūdžio sąlyga akivaizdžiai yra palankesnė tik dviem didžiausiems kreditoriams bei diskriminuoja visus likusius kreditorius, nepagrįstai, be jokio teisinio pagrindo juos išskiriant bei ribojanti LR ĮBĮ įtvirtintą galimybę visiems kreditoriams vienodomis sąlygomis dalyvauti kreditorių susirinkimuose bei gauti informaciją apie bylos eigą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvada, kad nagrinėjamu atveju priimtas 2014-02-04 kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl 2013-10-09 kreditorių susinkime patvirtintos informacijos teikimo tvarkos papildymo pažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principą, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų bei iš esmės pažeidžiančiu kreditorių teises, todėl nutarimas naikintinas dėl jo materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo.

31Dėl VMI ir VSDFV patvirtintų kreditorinių reikalavimų patikslinimų

32Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad kreditoriaus VMI prie LR FM perleisto VĮ Turto bankui kreditorinio reikalavimo patikslinimo klausimas išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2014-07-24 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-796-440/2014, kuria patikslintas BUAB „EN GROUP“ kreditoriaus VMI prie LR FM kreditorinis reikalavimas 16443,24 Lt sumai ir kreditorių sąrašo išbrauktas VĮ Turto bankas. Nutartis neįsiteisėjusi. Kreditoriaus VSDFV kreditorinio reikalavimo patikslinimo klausimas išspręstas Šiaulių apygardos teismo 2014-06-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-795-440/2014, kuria patvirtintas patikslintas kreditoriaus VSDFV Šiaulių skyriaus kreditorinis reikalavimas 2475,33 Lt sumai. Nutartis įsiteisėjo 2014-06-19. Atsižvelgiant į tai, teismas dėl pareiškėjų argumentų susijusių su minėtų kreditorinių reikalavimų patikslinimu plačiau nepasisako, tik pažymi, kad 2014-02-04 kreditorių susirinkimo metu, VSDFV ir VMI prie LR FM kreditoriniai reikalavimai buvo galiojantys, patvirtinti įsiteisėjusiomis teismo nutartimis, todėl teiginiai, kad minėti kreditoriai balsavo, neturėdami teisėto kreditorinio reikalavimo ir neteisinga procentine išraiška išreikšto balsų skaičiaus nuo visų kreditorinių reikalavimų, yra atmestini. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas taip pat laikosi pozicijos, kad esant galiojantiems, patvirtintiems įsiteisėjusia teismo nutartimi kreditoriniams reikalavimas, kreditorių teisės negali būti neproporcingai varžomos vien tik tuo pagrindu, kad kitam kreditoriui kyla abejonių dėl jų reikalavimo visiško ar dalinio pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-681/2014).

33Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

34Pareiškėjai prašymą atstatydinti bankroto administratorių UAB „Tytus“ motyvuoja tuo, kad administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, numatytas LR ĮBĮ 11 straipsnyje, administruodamas BUAB „EN GROUP“ bankroto bylą sistemiškai pažeidinėja imperatyvias įstatymų nuostatas bei kreditorių teisės ir teisėtus interesus, neteikia kreditoriams informacijos apie bankroto bylą, nebendradarbiauja su kreditoriais, nevykdo teismo įpareigojimų, bankrutavusios įmonės lėšos yra perleidžiamos kitai su bankroto administratoriaus direktoriumi susijusiai įmonei. Administratorius su pareiškėjų argumentais nesutinka, teigia, kad įvykdė visus jam įstatymo pavestus įpareigojimus, taip pat pareiškė pareiškimą dėl BUAB „EN GROUP“ bankroto pripažinimo tyčiniu, ieškinius turėjusius įtakos įmonės nemokumui. Pabrėžė, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos įsakymas dėl nuobaudos V. G. už BUAB „EN GROUP“ administravimą skyrimo nėra įsiteisėjęs, kadangi dar nėra suėjęs vieno mėnesio apskundimo terminas, todėl Įmonių bankroto valdymo departamento konstatuoti faktai negali būti laikomi turinčiais įrodomąją galią.

35Teismas pažymi, kad LR ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje ir 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte yra nustatyti konkretūs atvejai, kuomet teismas gali atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, pateikia teismui prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo; 4) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Teismų praktikoje ne kartą yra pažymėta, kad administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas. Pagal LR ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalį atstatydinti administratorių iš pareigų gali tik teismas. Dėl administratoriaus pakeitimo į teismą turi teisę kreiptis kreditorių susirinkimas (LR ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktas). Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės atskiriems kreditoriams teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus pakeitimo įstatymo suteikta tik tokiu atveju, jeigu kreditoriaus patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos (LR ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 4 punktas), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis LR ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi, teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą, kuris asmuo turi būti paskirtas administratoriumi, todėl teismas taip pat sprendžia ir šio asmens pakeitimo (atstatydinimo) klausimą. Akivaizdu, kad tiek skiriant administratorių, tiek nagrinėjant klausimą dėl jo pakeitimo, privalu vadovautis aukščiau nurodytomis bankroto procedūras reglamentuojančių aktų nuostatomis. Pažymėtina, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes LR ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Vadovaujantis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1261/2014). Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad bankroto administratoriaus atstatydinimą dėl netinkamo pareigų atlikimo turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ir teisėtus interesus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012).

36Iš bylos duomenų matyti, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2014-05-21 įsakymu Nr. V-39 UAB „Tytus“ įgaliotam asmeniui V. G., vykdančiam BUAB „EN GROUP“ bankroto procedūras skirti LR ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalyje nustatytą nuobaudą – įspėjimą (3 t. 44-45 b.l.). Teismas atmeta bankroto administratoriaus argumentus, kad Įmonių bankroto valdymo departamento konstatuoti faktai negali būti laikomi turinčiais įrodomąją galią, nes įsakymas dar nėra įsiteisėjęs, kadangi administratorius nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad minėtas įsakymas yra panaikintas arba apskųstas įstatymų nustatyta tvarka Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, teismas spręsdamas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimą atsižvelgia į Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nustatytus faktus ir išvadas. Pažymėtina, kad LR CPK 197 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dokumentai, išduoti valstybės ir savivaldybių institucijų, patvirtinti kitų valstybės įgaliotų asmenų neviršijant jiems nustatytos kompetencijos bei laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią. Aplinkybės, nurodytos oficialiuosiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Draudimas panaudoti liudytojų parodymus netaikomas, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams.

37Nagrinėjamu atveju Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos konstatavo, kad bankroto administratorius UAB „Tytus“ BUAB „EN GROUP“ 2014-02-04 kreditorių susirinkimui pateikdamas nutarimo projektą darbotvarkės klausimu „Dėl 2013-10-09 d. kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos teikimo tvarkos papildymo“, t. y. pasiūlymą, kad informacija kreditoriams, kurių reikalavimų suma neviršija 10 procentų visų reikalavimų sumos, būtų teikiama tik įvykdžius informacijos apie BUAB „EN GROUP" bankroto bylos eigą teikimo tvarkos 4 punkto reikalavimus (sumokėjus dokumentų spausdinimo/švietimo/ skenavimo bei siuntimo kainą), taip be teisinio pagrindo iš visų BUAB „EN GROUP“ kreditorių išskirdamas kreditorius, turinčius daugiau kaip 10 procentų visų reikalavimų sumos, ir sudarydamas jiems palankesnes sąlygas gauti informaciją apie BUAB „EN GROUP“ bankroto bylos eigą pažeidė LR ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą, kuris numato, jog administratorius gina visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. Į informacijos apie BUAB „EN GROUP“ bankroto bylos eigą pateikimo išlaidas įtraukdamas ir 100,00 Lt plius PVM valandinį įkainį už dokumentų kopijų parengimą, pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 8 punktą, kuris numato, jog administratorius, atlikdamas procedūras, turi siekti, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios, bankrutavusios ar restruktūrizuojamos įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pažymėjo, kad pirmajame BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkime už bankroto administravimo paslaugą UAB „Tytus“ buvo nustatytas 10000,00 Lt plius PVM atlyginimas, todėl UAB „Tytus“ reikalavimas kreditoriui sumokėti už dokumentų kopijų parengimą, kaip veiksmą, nelaikytina tinkama praktika, be to, UAB „Tytus“ nagrinėjamu atveju neturėjo jokio pagrindo riboti kreditorių teisės susipažinti su BUAB „EN GROUP" 2014-02-04 kreditorių susirinkimo medžiaga, t. y. reikalauti sumokėti už kreditorių susirinkimo medžiagos pateikimą paštu ar el. paštu. Departamentas konstatavo, kad pranešimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir kreditorių susirinkimo medžiagos, reikalingos pareikšti nuomonei darbotvarkės klausimais, pateikimas kreditoriui nelaikytinas informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimu. Pagrindas reikalauti sumokėti už kreditorių susirinkimo medžiagos pateikimą paštu ar el. paštu atsirado tik BUAB „EN GROUP“ 2014-02-04 kreditorių susirinkime priėmus nutarimą darbotvarkės klausimu „Dėl 2013-10-09 d. kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos teikimo tvarkos papildymo“. Departamentas padarė išvadą, kad administratorius taip pat pažeidė LR ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalis 20 punktą, nesupažindindamas UAB REIKALAVIMAS.LT su Šiaulių apygardos teismo 2013-12-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-882-440/2013, kaip buvo įpareigotas šia nutartimi (3 t. 44-45 b.l.).

38Teismas išanalizavęs bylos medžiagą sprendžia, kad faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog UAB „Tytus“ iš dalies netinkamai atliko LR ĮBĮ 11 straipsnyje numatytas pareigas, tačiau teismo vertinimu tai nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, kad administratorius sąmoningai (tyčia) ar dėl aplaidumo netinkamai vykdo LR ĮBĮ nustatytas pareigas ir neužtikrina sklandaus bankroto procedūrų vykdymo, yra šališkas. Teismo vertinimu byloje nėra pateikta pakankamai neginčytinų įrodymų, patvirtinančių, jog bankroto administratorius tyčia vilkina bankroto procedūras bei sąmoningai netinkamai atstovauja kreditorių interesų. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad administratorius gindamas bankrutavusios įmonės bei jos kreditorių interesus pareiškė ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipė į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (Šiaulių apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-503-291/2014, Šiaulių apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1878-641/2014, Šiaulių apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-6323-291/2014, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-537-124/2014, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-539-440/2014). Iš byloje pateikto 2014-05-02 BUAB „EN GROUP“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 3 matyti, kad 3 darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas svarstė klausimą dėl bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ atstatydinimo bei nutarė administratoriaus neatstatydinti (3 t. 138 b.l.). Už bankroto administratoriaus neatstatydinimą balsavo kreditoriai VSDFV Šiaulių skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Emora“, UAB „Eugenija“ (3 t. 140-143 b.l.). Teismo vertinimu šios aplinkybės patvirtina, kad kiti įmonės kreditoriai neabejoja bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ nešališkumu bei kompetencija tinkamai organizuoti ir vykdyti BUAB „EN GROUP“ bankroto bylos procedūras. Teismas taip pat pažymi, kad pareiškėjų nurodytos faktinės aplinkybės, susijusios su sutarčių tarp UAB „Tytus“, kaip BUAB „EN GROUP“ atstovės ir UAB „BFMG“, kurios vadovas yra UAB „Tytus“ direktorius V. G., sudarymu bei patalpų nuomos iš AB „Kanapa“, kurios bankroto administratorius taip pat yra UAB „Tytus“, gali sudaryti pagrindo abejoti administratoriaus veiksmais, tačiau pareiškėjai nepateikė pakankamai duomenų, kad sudarydamas sutartis bankroto administratorius elgėsi akivaizdžiai nesąžiningai, siekė pasipelnyti bei, kad tokiais veiksmais iš esmės buvo pažeisti BUAB „EN GROUP“ bei jos kreditorių interesai. Be to teismo vertinimu bankroto administratoriaus nurodyta aplinkybė, kad patalpų nuomos sutartis tarp BUAB „EN GROUP“ ir UAB „BFMG“ yra nutraukta, patvirtina administratoriaus siekį pašalinti bet kokias kreditorių abejones dėl jo nešališkumo. Teismas įvertinęs bylos medžiagą turi pagrindo vertinti, kad tarp dalies byloje dalyvaujančių asmenų, ir teismo paskirtojo bankroto administratoriaus yra kilusi konfliktinė situacija, tačiau tai nėra pakankamas ir objektyvus pagrindas atstatydinti teismo paskirtą bankroto administratorių.

39Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad byloje nėra pakankamai duomenų, kurie neabejotinai patvirtintų bankroto administratoriaus šališkumo objektyvųjį pobūdį (realūs faktai). Pagal byloje nustatytas aplinkybes ir turimus duomenis taip pat negalima teigti, jog egzistuoja ir subjektyvusis šališkumo faktorius, t. y. administratorius asmeniškai yra suinteresuotas bankroto byla ar turi nusistatymą veikti išimtinai tik tam tikrų asmenų ar savo naudai ir pan. Svarstydamas administratoriaus atstatydinimo klausimą, teismas yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, o tai reiškia, jog bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant įstatyme įtvirtinam pagrindui. Nagrinėjamu atveju teismas tokio pagrindo nenustatė, todėl pareiškėjų prašymas atstatydinti bankroto administratorių UAB „Tytus“ netenkintinas.

40Teismas pažymi, kad bet kurioje bankroto proceso stadijoje bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

41Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.

42Bankroto administratorius UAB „Tytus“ pateikė teismui prašymą skirti UAB REIKALAVIMAS.LT 10000,00 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų iš šios sumos paskiriant atsakovei BUAB „EN GROUP“ (3 t. 126 b.l.). Pažymėjo, kad UAB REIKALAVIMAS.LT teikdamas įvairius skundus, nepagrįstai prašydamas atstatydinti bankroto administratorių sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bankroto bylos išnagrinėjimą bei bankroto administravimo išlaidų didinimą. Teismas pažymi, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 14 d. priimta nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis nepiktnaudžiaudami, t. y. savo teises įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeidžia ir nevaržo kitų asmenų teisių, nedaro žalos kitiems asmenims, neprieštarauja įgyvendinamos teisės prigimčiai, atitinka civilinio proceso tikslus. Asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad, įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus. Visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Aiškiai nepagrįsto ieškinio (kito procesinio dokumento) pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių. LR CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. LR CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Pažymėtina, kad teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Kartu pažymėtina, kad bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad jomis piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išsprendimą (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2740/2013). Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad nėra pagrindo išvadai, jog UAB REIKALAVIMAS.LT skundžia administratoriaus veiksmus sąmoningai siekdamas vilkinti bankroto bylą ar sukelti kitai šaliai nepatogumų, papildomų išlaidų ar nuostolių. Pažymėtina, kad asmens teisė kreiptis į teismą negali būti ribojama, jei šis asmuo įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi dėl savo neva pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynimo. Remiantis nurodytu, bankroto administratorius UAB „Tytus“ prašymas skirti UAB REIKALAVIMAS.LT 10000,00 Lt baudą laikytinas nepagrįstu ir netenkintinas.

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsniu, 24 straipsniu teismas

Nutarė

44Skundą tenkinti iš dalies.

45Panaikinti 2013-10-09 kreditorių surinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu „Administratoriaus veiklos ataskaita Nr. 1 ir jos tvirtinimas“ ir perduoti kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo.

46Panaikinti 2013-10-09 kreditorių surinkimo nutarimą 7 darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą pateikimo tvarkos kreditoriams ir savininkams“ ir perduoti kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo.

47Panaikinti 2014-02-04 kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu „Dėl 2013-10-09 kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos teikimo tvarkos papildymo“.

48Netenkinti prašymo atstatydinti bankroto administratorių.

49Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

50Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti proceso dalyviams ir įpareigoti bankroto administratorių supažindinti kreditorius su priimta teismo nutartimi.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „EN GROUP“... 3. Teismui pateiktuose dublikuose ieškovai UAB „Biogranulės“, UAB... 4. Atsakovės BUAB „EN GROUP“ bankroto administratorius UAB „Tytus“... 5. Teismui pateiktu tripliku BUAB „EN GROUP“ bankroto administratorius UAB... 6. Skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 1... 8. Teismų informacinės sistemos LITEKO bei bylos duomenimis Šiaulių apygardos... 9. Šiaulių apygardos teisme 2014-04-14 priimtas kreditorių UAB REIKALAVIMAS.LT,... 10. Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą pareiškėjų skundą... 11. Dėl senaties termino.... 12. LR ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su... 13. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius prašo taikyti skundo pateikimo... 14. Susipažinęs su bylos medžiaga, šalių nurodytomis aplinkybėmis, pateiktais... 15. Dėl senaties termino skundui dėl 2014-02-04 vykusio susirinkimo metu priimtų... 16. Dėl 2013-10-09 įvykusio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų... 17. Bankroto proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui, ji inter alia apima ir... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ginčydami 2013-10-09 įvykusio kreditorių... 19. Vertindamas skunde nurodytas aplinkybes dėl susirinkimo metu priimto nutarimo... 20. Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes,... 21. Dėl pareiškėjų argumentų, susijusių su tuo, kad pareiškėjai nebuvo... 22. Pareiškėjų argumentas, kad 2013-10-09 kreditorių surinkimo protokolo Nr. 1... 23. Teismas įvertinęs bylos duomenis, pritaria Įmonių bankroto valdymo... 24. Dėl pareiškėjų nurodytų procedūrinių pažeidimų organizuojant... 25. Dėl 2014-02-04 įvykusio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų... 26. Pareiškėjai nurodo, kad 2014-02-04 įvykęs kreditorių susirinkimas buvo... 27. Pareiškėjai ginčydami 2014-02-04 įvykusio kreditorių susirinkimo... 28. Teismas sutinka su pareiškėjų argumentu, kad klausimas dėl darbotvarkės... 29. Dėl pareiškėjų nurodytų argumentų, kad ginčijamo susirinkimo metu... 30. Pareiškėjai ginčija 2014-02-04 trečiu darbotvarkės klausimu priimtą... 31. Dėl VMI ir VSDFV patvirtintų kreditorinių reikalavimų patikslinimų... 32. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad kreditoriaus VMI... 33. Dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.... 34. Pareiškėjai prašymą atstatydinti bankroto administratorių UAB „Tytus“... 35. Teismas pažymi, kad LR ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje ir 21 straipsnio 2 dalies... 36. Iš bylos duomenų matyti, kad Įmonių bankroto valdymo departamento prie... 37. Nagrinėjamu atveju Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio... 38. Teismas išanalizavęs bylos medžiagą sprendžia, kad faktinės bylos... 39. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad byloje... 40. Teismas pažymi, kad bet kurioje bankroto proceso stadijoje bankrutuojančios... 41. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis.... 42. Bankroto administratorius UAB „Tytus“ pateikė teismui prašymą skirti UAB... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 44. Skundą tenkinti iš dalies.... 45. Panaikinti 2013-10-09 kreditorių surinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu... 46. Panaikinti 2013-10-09 kreditorių surinkimo nutarimą 7 darbotvarkės klausimu... 47. Panaikinti 2014-02-04 kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės... 48. Netenkinti prašymo atstatydinti bankroto administratorių.... 49. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju... 50. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti proceso dalyviams ir įpareigoti...