Byla 2A-1663-577/2015
Dėl sutarties nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Liudos Uckienės ir Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Marijos Gniliakevič personalinės įmonės apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Marios Gniliakevič personalinės įmonės ieškinį atsakovams UAB „Pagrata“ bei UAB „Pagrata market“ dėl sutarties nutraukimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas M. Gniliakevič personalinė nurodė, kad 2011-10-14 su atsakovu UAB „Pagrata“ sudarė Prekybos vietos turguje rezervavimo sutartį Nr. JT3/2011, pagal kurią atsakovas UAB „Pagrata“ rezervavo savo nuomos pagrindais valdomoje turgavietėje jam vieną prekybos vietą ir įsipareigojo įrengti šiam tikslui prekybos paviljoną, o ieškovas įsipareigojo sumokėti rezervavimo mokestį, kuris bus ateityje įskaičiuotas į atsakovo UAB „Pagrata“ parduodamo ieškovui paviljono kainą, be to, paviljono pirkimo - pardavimo sutarčiai ateityje užtikrinti buvo numatyta papildomai sudaryti ir preliminarią paviljono pirkimo - pardavimo sutartį. 2012-01-23 su atsakovu UAB „Pagrata“ buvo sudaryta Preliminarioji prekybos vietos pirkimo - pardavimo sutartis JT/PS 18, pagal kurią šalys įsipareigojo sudaryti pagrindinę sutartį, kuria susitarė dėl kilnojamojo prekybos kiosko (t. y. paviljono), numatomo pastatyti Justiniškių turgavietėje, pardavimo ir pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo, be to, ieškovas įsipareigojo iki pagrindinės sutarties pasirašymo nustatytais terminais sumokėti atsakovui visą paviljono kainą, t. y. 28 749,60 Lt, į kurią bus įskaitomas ir parduodamos prekybos vietos rezervavimo mokestis. Taip pat buvo sutarta, jog ieškovas turi teisę perleisti savo teisę pasirašyti sutartį kitam asmeniui, sumokant baudą, nutraukti sutartį, jei su tuo sutinka atsakovas, nutraukti sutartį vienašališkai, paliekant kaip baudą atsakovui rezervavimo mokestį, nutraukti sutartį savo nuožiūra, neesant ieškovo kaltės, grąžinant visą įmokėtą pagal sutartį piniginę įmoką, arba nutraukti sutartį, ieškovui pažeidus sutartinius įsipareigojimus, šiuo atveju negrąžinant ieškovui 10 000 Lt sumai rezervavimo mokesčio bei kad, pasirašant pagrindinę paviljono pirkimo sutartį, bus pasirašoma prekybinės veiklos sutartis, pagal kurią ieškovas dešimt metų vykdys prekybinę veiklą, mokėdamas prekybinės veiklos mokestį - rinkliavą 75 Lt sumą (be PVM) už 1 kv.m. užimto prekybos ploto. 2012-10-01 su atsakovu UAB „Pagrata“ sudarytas susitarimas Nr. SPP18/2012, kuriuo šalys susitarė, kad rangovui laiku neužbaigus darbų, pagrindinės sutarties pasirašymas bus atidedamas, netaikant sankcijų atsakovui, be to, kartu su šiuo susitarimu buvo numatyti papildomi mokėjimai ieškovui, t. y. 1 936 Lt suma už vandentiekio ir kanalizacijos pajungimą ir 462 Lt suma už priešgaisrinės signalizacijos įvedimą bei buvo numatyta, jog ieškovas sudarys su turgavietę administruojančia įmone, t. y. UAB „Pagrata market“, prekybinės veiklos sutartį. Minėtame susitarime taip pat buvo susitarta, kad ieškovui suteikiama teisė užleisti savo prekybos vietą trečiajam asmeniui, jeigu šis pasirašys su atsakovu analogišką prekybinės veiklos sutartį, o tuo atveju, jeigu ieškovas parduos paviljoną, jis privalės atsakovui sumokėti 1 000 Lt sumą, o jei nuomos - 300 Lt sumai administravimo mokestį, o ieškovui pažeidus prekybinės veiklos sutarties nuostatas ar nesumokėjus prekybinės veiklos mokesčio, atsakovui UAB „Pagrata“ buvo suteikta teisė stabdyti ieškovo prekybinę veiklą, nepašalinus pažeidimų, paviljonas sutarties pagrindu pereitų atsakovo UAB „Pagrata“ nuosavybėn, kuris privalėtų kompensuoti ieškovui likutinę paviljono vertę, išskaičiavus 5 000 Lt dydžio baudą bei visas išlaidas, reikalingas paviljono sutvarkymui, t. y. šioje sutartyje atsirado sąlyga, kad prekybinės veiklos mokestis bus skaičiuojamas už visus mėnesius, t. y. net ir už tuos, kai prekybinė veikla bus nevykdoma. 2012-10-01 buvo sudaryta Sutartis Nr. VSP18/2012, pagal kurią atsakovas UAB „Pagrata market“ suteikė ieškovui Justiniškių turgavietėje prekybos vietą su galimybe prisijungti prie elektros, vandentiekio bei kanalizacijos tinklų, o ieškovas įsipareigojo vykdyti prekybos veiklą laikantis higienos reikalavimų, turgaus vidaus tvarkos taisyklių, o už taisyklių pažeidimus ieškovas galėjo būti įpareigotas sumokėti baudą bei atlyginti atsakovo UAB „Pagrata market“ jėgomis atliktus pažeidimo pašalinimo darbus, o pažeidimui kartojantis ar už šiurkščius pažeidimus atsakovui UAB „Pagrata market“ buvo numatyta teisė vienašališkai nutraukti minėtą sutartį, nenustatant tokio nutraukimo teisinių pasekmių, be to, ieškovas įsipareigojo nepriklausomai nuo prekybinės veiklos rezultatų mokėti mėnesinę rinkliavą 789,53 Lt sumą bei atskirai mokėti už visas suteiktas komunalines paslaugas ir laiku nesumokėjus rinkliavos, ieškovui turėjo būti taikytina 0,5 % dydžio bauda už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną bei šalys taip pat susitarė, kad minėtą sutartį galima nutraukti tik šalims susitarus ar vienai iš šalių pažeidus minėtos sutarties sąlygas. 2012-11-30 ieškovas su atsakovu UAB „Pagrata“ sudarė Paviljono pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas UAB „Pagrata“ pardavė ieškovui paviljoną už 30 820,90 Lt sumą su sąlyga, kad šis bus naudojamas tik prekybinei veiklai Justiniškių turgavietėje vykdyti ir paviljono naudojimo laikas šiai veiklai vykdyti buvo nustatytas dvidešimt metų su teise pratęsti šį terminą. Taip pat ieškovas paaiškino, kad, jam nutraukus prekybinę veiklą, 2013-06-19 šalių susitarimu su atsakovu UAB „Pagrata market“ buvo nutraukta Sutartis Nr. VSP18/2012, tačiau atsakovas UAB „Pagrata market“ ir toliau reikalauja mokėti kas mėnesį 789,53 Lt mėnesinį mokestį, kuris sąskaitose, teikiamose ieškovui, buvo nurodomas kaip nuostolių dengimas Sutarties SPP18/2012 pagrindu. Pateikus paklausimą dėl to, kokiu pagrindu yra skaičiuojamas toks mokestis, atsakymas pateiktas nebuvo, tik žodžiu paaiškinta, jog atsakovai turi teisę reikalauti atlyginimo už turgavietėje užimtą prekybos vietą, todėl ieškovas privalo mokėti mokestį už jo statinio užimtą turgavietės plotą, o mokesčio dydis nėra siejamas su ieškovo veikla, t. y. mokėjimai privalomi net ir tada, kai ūkinė veikla yra nevykdoma. Ieškovo teigimu, dabar yra susidariusi tokia situacija, kad jis sumokėjo visą pastato kainą ir tapo pastato dalies savininku, tačiau, nors pirko atskirą daiktą, bet įsigijo tik teisę terminuotai naudotis laikinojo statinio dalimi su prievole mokėti fiksuotus mokesčius už statinį atsakovui UAB „Pagrata market“ už statinio užimtą žemės plotą, kurį nuomos pagrindu valdo atsakovas UAB „Pagrata“. Ieškovo įsitikinimu, jau rezervavimo sutarties sudarymo metu jam buvo apsunkintos sutarties nutraukimo sąlygos, lyginant su atsakovo UAB „Pagrata“ teisėmis bei pareigomis, be to, sudarant preliminariąją prekybos vietos pirkimo - pardavimo sutartį, paaiškėjo tai, kad be prekybos vietos kainos ieškovas privalės mokėti ir prekybinės veiklos mokestį, t. y. 75 Lt sumą už 1 kv.m. prekybos ploto, tokiu būdu buvo dar labiau finansiškai apsunkinta ieškovo galimybė minėtos sutarties atsisakyti, kadangi nutraukus minėtą sutartį vienašališkai, prekybos vietos rezervavimo mokestis liktų atsakovui UAB „Pagrata“. Taip pat ieškovas pažymėjo ir tai, kad patikslinus prekybinės veiklos sutarties sąlygas ir nustačius, jog greta prekybinės veiklos mokesčio privalu mokėti už teikiamas komunalines paslaugas bei sugriežtinus atsakomybę už teisių į prekybinę vietą perleidimą tretiesiems asmenims bei nustačius kitus apribojimus, iš jo buvo atimta bet kokia galimybė nutraukti sutartį. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo nuomone, atsakovai pasinaudojo jo ekonominiu silpnumu, nepatyrimu bei neapdairumu ir jo sukūrė nemenkos vertės materialinį turtą, kuris pasibaigus dvidešimt metų terminui, pereis atsakovų nuosavybėn, o ieškovas iš esmės tik susikūrė sau prievolę ne mažiau kaip dvidešimt metų mokėti atsakovams prekybinės veiklos mokestį, nepriklausomai nuo to, ar ieškovas vykdo veiklą ar nevykdo. Vadovaudamasis išdėstytomis aplinkybėms ir CK 6.228 str. nuostatomis, ieškovas prašė teismo 2012-11-30 paviljono pirkimo - pardavimo sutartį tarp atsakovo UAB „Pagrata“ ir ieškovo nutraukti tokiomis sąlygomis ir tvarka : 1.1) sutarties nutraukimo diena laikoma 2013-06-19, t. y. diena, kai ieškovas su atsakovu UAB Pagrata market“ pasirašė susitarimą dėl prekybinės veiklos sutarties nutraukimo; 1.2) atsakovui UAB „Pagrata“ nuosavybės teise pereina paviljonas Nr. 18 2012-11-30 d. paviljono pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu parduotas ieškovui; 1.3) atsakovas per tris mėnesius kompensuoja ieškovui paviljono likutinę vertę, kuri apskaičiuojama pagal tokią formulę : likutinė vertė = (naujo paviljono vertė, nurodyta pirkimo - pardavimo sutartyje + ieškovo atliktų pagerinimų vertė, 30 820 Lt + 1 936 Lt = 32 756 Lt) – (naujo paviljono vertė : 40 veiklos metų x dirbtų metų skaičius 32 756 Lt : 40 m x 1 m = 818,90 Lt), t. y. kompensuotina suma yra 31 937 Lt, bei išieškoti visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovai UAB „Pagrata“ bei UAB „Pagrata market“ su ieškinio reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad atsakovas UAB „Pagrata“ pagal 2009-03-27 Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N01/2009-34 nuomos pagrindu valdo žemės sklypą, esantį adresu ( - ), ant kurio jo pastangomis buvo pastatyta visa Justiniškių turgavietė bei sukurta visa turgavietės veiklai vykdyti būtina infrastruktūra ir gauti šiai veiklai vykdyti būtini valstybės institucijų leidimai, o atsakovui UAB „Pagrata market“ pagal 2009-12-11 Turgavietės administravimo sutartį Nr. 1/2010 buvo perduotas Justiniškių turgavietės administravimas, t. y. iš šios veiklos atsakovas UAB „Pagrata market“ gauna pajamas ir pagal minėtą sutartį moka atsakovui UAB „Pagrata“. Paaiškino, kad visomis ieškovės nurodytomis sutartimis buvo reguliuojamas ilgas paviljono pagaminimo procesas nuo projektavimo iki sumontavimo vietoje, visos minėtos sutartys yra tarpusavyje susijusios, viena kitai neprieštaraujančios, o jų rezultatas buvo pastatyti paviljoną ir jį perduoti ieškovei. Taip pat atsakovai pažymėjo, kad Paviljono pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PP18/2012 yra visiškai įvykdyta, todėl negali būti nutraukta ieškovės prašomomis sąlygomis, o kiti atsakovų ir ieškovės sutartinai santykiai nėra susiję su Paviljono pagaminimu, o yra grindžiami visai kitais dokumentais, t. y. šiuo metu yra galiojančiu 2012-10-01 susitarimu Nr. SPP18/2012, sudarytu su atsakovu UAB „Pagrata“, ir 2012-10-01 prekybinės veiklos sutartimi Nr. VSP18/2012, kuri buvo sudaryta pastarojo susitarimo pagrindu, tačiau 2013-06-19 buvo nutraukta. Paaiškino, kad atsakovas UAB „Pagrata market“, 2012-10-01 su ieškovu sudaręs prekybinės veiklos sutartį Nr. VSP18/2012, veikė kaip savarankiška įmonė, nesanti atsakovo UAB „Pagrata“ atstovu. Atsakovas UAB „Pagrata market“ tiesiog vykdo turgavietės administravimo veiklą, o pagal tarp atsakovų sudarytą turgavietės administravimo sutartį UAB „Pagrata market“ yra perduotas ne žemės sklypas, bet įrengta turgavietė, todėl tai negali būti laikoma išnuomotos valstybės žemės valdymo teisių perleidimu. Taip pat nurodė, jog atsakovo UAB „Pagrata market“ renkama rinkliava už galimybę prekiauti turgavietėje užėmus tam tikrą plotą, iš esmės yra vienintelis turgavietės administratoriaus pajamų šaltinis, o teisė rinkti rinkliavas už prekybos vietos prekiautojams suteikimą yra nustatyta ne tik vidiniuose teisės aktuose, bet ir įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose. 2013-11-13, kai buvo sužinota, jog ieškovas nebeplanuoja toliau prekiauti arba nuomoti paviljono, ieškovui buvo išsiųstas raštas, kuriuo priminta, kad neieškant nuomininkų ar paviljono pirkėjų, ieškovui teks pačiam mokėti už paviljono užimamą vietą turguje (Justiniškių turgavietės vidaus tvarkos taisyklių IV. 6 p. ir 7 p.), be to, ieškovui buvo išsiųstos ir 2013-02-05 sąskaitos apmokėjimui. Ieškovas atsakovui UAB „Pagrata“ pateikė 2013-04-25 pranešimą, kuriuo informavo atsakovą UAB „Pagrata“ apie tai, jog nuo 2013-04-25 nori nutraukti 2012-10-01 sutartį Nr. VSP18/2012 bendru sutarimu, o atsakovas UAB „Pagrata market“ pateikė ieškovui rašytinį atsakymą apie tai, kad ieškovo siūlomos minėtos sutarties nutraukimo sąlygos yra atsakovui nepriimtinos bei pateikė ieškovui pasiūlymą minėtą paviljoną parduoti, išnuomoti arba optimizuoti savo verslą ir toliau pačiam jame vykdyti veiklą. Taip pat atsakovai paaiškino, kad UAB „Pagrata“ su prekiautojais sudaromose sutartyse numatė griežtas sankcijas už sutarčių ir susitarimų pažeidimus tik, todėl, kad nei vienas iš atsakovų nėra paviljonų gamintojas, atsakovo UAB „Pagrata“ užduotis buvo surinkti lėšas, kurios buvo reikalingos organizuoti paviljonų statybą bei prižiūrėti atliekamus darbus bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovo UAB „Pagrata“ verslas nėra prekyba paviljonais ir atsakovas UAB „Pagrata“ nesiekė iš to gauti kokį nors pelną, o statomi paviljonai galutiniame rezultate turėjo pereiti prekiautojų nuosavybėn, sudarant sutartis atsakovas turėjo numatyti tokias sąlygas, kurios leistų jam būti užtikrintam, kad prekiautojai tinkamai vykdys savo sutartinius įsipareigojimus. Atsakovai pažymėjo, jog prieš užsakydamas paviljoną, ieškovas matė pirmo etapo paviljonus, kurie turi tokias pačias konstrukcijas ir taip pat sujungti į grupes ir juose yra elektra bei vanduo, be to, ieškovas matė paviljonų dokumentų pavyzdžius ir iš anksto žinojo, kokį statinį gaus ir kurioje vietoje jis stovės, dėl paviljono įrengimo ir perleidimo ieškovui buvo pasirašytos atskiros sutartys ir susitarimai, kurie buvo pasirašomi etapais su dideliais laiko tarpais, t. y. 2013-01-23 preliminarioji paviljono pirkimo - pardavimo sutartis Nr. JT/PS18, 2012-10-01 susitarimas Nr. SPP18/2012, 2012-11-30 paviljono pirkimo - pardavimo sutartis Nr. PP18/2012 bei 2012-02-14 susitarimas, kuriuose šalys įsipareigojo sudaryti pagrindinę kilnojamojo prekybos kiosko pirkimo - pardavimo sutartį bei buvo nurodyta prekybos kiosko specifikacija, kaina ir kitos sąlygos. Taip pat nurodė, kad ieškovas yra juridinis asmuo, jo personalinė įmonė buvo įsteigta 2001-10-26, t. y. beveik prieš trylika metų, o veikla yra - mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse, kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, todėl ieškovo argumentai apie tai, jog jis yra nepatyręs, neinformuotas ar neapdairus yra nepagrįsti. Be to, atsakovų įsitikinimu, šiuo atveju ieškovui turi būti taikytini didesni atidumo bei rūpestingumo reikalavimai, o faktas apie tai, kad ieškovui nesiseka verslas ir jis nesugebėjo gauti pajamų, negali būti vertinami ieškovo naudai, nes komercinė veikla yra visada susijusi su ekonomine rizika. Atsakovų nuomone, ieškovas neturi teisės reikšti reikalavimo dėl atsisakymo nuo 2012-11-30 paviljono pirkimo - pardavimo sutarties Nr. PP18/2012 CK 6.228 str. 1 d. nuostatų pagrindu, kadangi ši sutartis abiejų šalių buvo visiškai įvykdyta, o ieškovo nuosavybės teisė į įsigyta prekybos paviljoną nėra ginčijama, be to, pagal šią sutartį įsigijęs paviljoną, ieškovas gavo visus būtinus leidimus ir jame vykdė veiklą, t. y. įsigytu daiktu netrukdomai naudojosi, jį valdė, be to, ką tai gali daryti iki šiol.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė ir atsakovo UAB „Pagrata“ naudai iš ieškovės priteisė 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ištyręs šioje civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių atstovų paaiškinimus, pirmos instancijos teismas darė išvadą, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas bei atmestinas, kadangi ieškovas neįrodė tų aplinkybių, kuriomis grindė savo ieškininius reikalavimus. Pažymėjo, kad ieškovas užsiima individualia prekybine veikla jau nuo 2001-10-26 (imtinai), t. y. mažmenine prekyba kioskuose ir prekyvietėse bei kita mažmenine prekyba ne parduotuvėse, todėl laikytina, jog jis turi patyrimo bei verslo praktikos minėtose srityse. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog visos tarp šalių pasirašytos sutartys, t. y. tiek pirmesnės, tiek paskesnės, buvo pasirašomos etapais ir su labai dideliais laiko tarpais, todėl ieškovas, kaip viena iš sutarčių šalis, turėjo pakankamai laiko susipažinti bei įsigilinti į sudaromų sutarčių nuostatas ir sąlygas, o, nesuprasdamas šių sudaromų sutarčių sąlygų, ieškovas, kaip verslu užsiimantis asmuo, turėjo visas galimybes kreiptis į teisininkus bei advokatus dėl teisinių konsultacijų. Be to, teismas neįžvelgė, kad ieškovas būtų patyręs kokį nors ekonominį ar kitokį spaudimą iš atsakovų. Pirmos instancijos teismas visiškai sutiko su atsakovų argumentais, kad šiuo atveju 2012-11-30 paviljono pirkimo -pardavimo sutartis Nr.PP18/2012 abiejų šalių yra pilnai įvykdyta, t. y. atsakovas UAB „Pagrata“, kaip pardavėjas, perdavė ieškovui prekybos paviljoną Nr.18 tokį, koks tarp šalių ir buvo nustatytas preliminariais susitarimais, o ieškovas sumokėjo atsakovui UAB „Pagrata“ paviljono kainą, t. y. 30 820,90 Lt sumą, ir priėmė iš atsakovo UAB „Pagrata“ pagal sutartį sulygtą paviljoną. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismo nuomone, ieškovas įgijo nuosavybės teisę į minėtą paviljoną, gavo reikiamus leidimus ir jame vykdė veiklą pagal verslo liudijimą, t. y. įsigytu daiktu netrukdomai naudojosi bei jį valdė, todėl nėra jokio teisinio pagrindo nutraukti minėtą sutartį pagal CK 6.228 str.1 d. nuostatas. Taip pat pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas UAB „Pagrata market“ vykdo turgavietės administravimo veiklą, kurią reglamentuoja įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatos, suteikiančios turgavietę administruojančiam subjektui teisę iš prekiautojų rinkti nustatytą mokestį. Be to, akcentavo ir tai, jog ir Justiniškių turgavietės vidaus tvarkos taisyklių nuostatose taip pat yra numatyta prekiautojų pareiga mokėti nustatyto dydžio rinkliavą ir atsakovo UAB „Pagrata market“ renkama rinkliava už galimybę prekiauti turgavietėje užėmus tam tikrą plotą šiuo atveju yra turgavietės administratoriaus pajamų šaltinis. Nurodė, kad atsakovui UAB „Pagrata market“ mokėtinų rinkliavų dydžiai yra patvirtinti 2009 metais ir jie buvo skelbtini viešai skelbimų lentoje turgavietėje bei apie minėtas rinkliavas buvo kalbama ir susirinkimuose, kuriuose dalyvavo ir ieškovas, be to, 2012-01-23 preliminarios prekybos vietos (paviljono) pirkimo - pardavimo sutarties Nr.JT/PS 18 p.III.3 nuostatose taip pat yra numatyta, jog prekybinės veiklos sutartinis mokestis, t. y. rinkliava 75 Lt suma (plius PVM) už 1 kv.m. užimamo prekybos ploto. Visų nurodytų aplinkybių kontekste pirmos instancijos teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių taikyti CK 6.228 str.1 d. nuostatas, todėl ieškinys buvo atmestas.

9III.

10Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas M. Gniliakevič personalinė įmonė apeliaciniu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas. Tvirtina, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas ir toliau privalo mokėti nuomos mokesčius atsakovei UAB „Pagrata market“. Apelianto nuomone, tokiu sprendimu pirmos instancijos teismas pripažino, kad ieškovo ir atsakovo UAB „Pagrata market“ santykiai pagal 2012-10-01 sutartį Nr. VSP18/2012 nenutrūko šalių susitarimu nuo 2012-06-19, o tokia teismo išvada akivaizdžiai prieštarauja bylos medžiagai. Ieškovas pažymi, kad visos sutartys ir susitarimai tarp jo ir atsakovų buvo pasirašyti prisijungimo būdu, todėl sutarčių sąlygos dabar turi būti aiškinamos ieškovo naudai. Tvirtina, kad atsakovas UAB „Pagrata“ nevykdo savo įsipareigojimo išpirkti paviljoną šalių suderintomis sąlygomis, draudžia iškelti paviljoną iš turgavietės teritorijos, o atsakovo UAB „Pagrata market“ parengtos Justiniškių turgavietės vidaus tvarkos taisyklės įpareigoja paviljono savininką mokėti mokesčius nepriklausomai nuo veiklos vykdymo. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo nuomone, yra pagrindas taikyti CK 6.228 str. 1 d. ir nutraukti ginčo šalių santykius jų pačių suderintomis sąlygomis – sumokant kompensaciją už perimtą turtą. Be to, ieškovas apeliacinės instancijos teismo prašo pašalinti iš skundžiamo pirmos instancijos teismo sprendimo motyvus, kad „atsakovas UAB „Pagrata market“ turi teisę rinkti 2012-10-01 sutartyje Nr. VSP18/2012 numatytą rinkliavą“.

12Atsakovai UAB „Pagrata“ bei UAB „Pagrata market“ prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai nesutinka su apelianto nuomone, kad 2012-10-01 pasirašyto susitarimo Nr. SPP18/2012 punktu II.4 UAB „Pagrata“ įsipareigojo sumokėti ieškovui 21 911,26 Lt dydžio kompensaciją tuo atveju, jei ji tris mėnesius nemokės nuomos mokesčio UAB „Pagrata market“. Atsakovų nuomone, toks argumentas stokoja logikos, kadangi, vadovaujantis tokia logika, UAB „Pagrata“ turės sumokėti kompensaciją ieškovui už tai, kad jis, pažeisdamas sudarytas sutartis ir susitarimus, nuspręs anksčiau laiko nutraukti savo veiklą Justiniškių turgavietėje. Atsakovai paaiškino, kad 2012-10-01 Sutartis Nr. VSP18/2012 buvo nutraukta tik dėl to, kad ieškovas buvo nusprendęs jam priklausantį Paviljoną išnuomoti, o ne dėl to, kad UAB „Pagrata market“ neturėtų pagrindo reikalauti sumokėti turgavietės rinkliavą. Pažymėjo, kad pirmos instancijos teismas nuomos mokesčio mokėjimo pareigą siejo ne su nutraukta Sutartimi Nr. VSP18/2012, o su 2012-09-20 Justiniškių turgavietės vidaus tvarkos taisyklių IV. 6 p. 7 p. nuostatomis. Tokios pirmos instancijos teismo išvados, atsakovų nuomone, visiškai atitinka tiek turgaviečių veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, tiek visų ieškovės ir atsakovų pasirašytų sutarčių ir susitarimų turinį. Be to, nurodė ir tai, kad, skirtingai nei pagal 2012-10-01 Sutartį Nr. VSP18/2012, šį mokestį ieškovas dabar turi mokėti ne UAB „Pagrata market“, o UAB „Pagrata“, todėl dabar būtent UAB „Pagrata“ išrašinėja sąskaitas, kuriose nurodyta: „Nuostolių dengimas p/g susitarimą 2012 10 01 Nr. SPP18/2012 II.4. punktą“. Atsakovai kategoriškai nesutinka ir su kitais ieškovo argumentais, kad visos sutartys ir susitarimai buvo pasirašyti prisijungimo būdu suteikiant atsakovams nepagrįstą pranašumą, todėl turi būti aiškinamos ieškovo naudai. Pažymi, kad akivaizdu, jog ieškovas turi ilgą patirtį bei verslo praktiką mažmeninės prekybos ne parduotuvėje srityje, jog sutartys ir susitarimai buvo pasirašomi su ilgais laiko tarpais, todėl ieškovas turėjo visas galimybes susipažinti su sutarčių/susitarimų turiniu, pasikonsultuoti su teisininkais, todėl ieškovo teiginiai, kad sutartys buvo pasirašytos ekonominio spaudimo įtakoje, yra visiškai nepagrįsti. Tvirtina, kad dėl ieškovo verslo nesėkmės yra kaltas pats atsakovas, kuriam nepavyko pasiekti pelno dirbant pagal verslo liudijimą ginčo paviljone.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-10-14 ieškovas su atsakovu UAB „Pagrata“ sudarė prekybos vietos turguje rezervavimo sutartį Nr. JT3/2011, pagal kurią UAB „Pagrata“ rezervavo savo nuomos pagrindais valdomoje turgavietėje ieškovui vieną prekybos vietą ir įsipareigojo įrengti šiam tikslui prekybos paviljoną ir perduoti ieškovo nuosavybei, o ieškovas įsipareigojo sumokėti 10 000 Lt sumai rezervavimo mokestį, kuris bus ateityje įskaičiuotas į atsakovo UAB „Pagrata“ parduodamo ieškovui paviljono kainą, be to, paviljono pirkimo - pardavimo sutarčiai ateityje užtikrinti buvo numatyta ne vėliau kaip iki 2012-05-01 (imtinai) sudaryti preliminarią paviljono pirkimo - pardavimo sutartį (1 t., b.l. 4-5). Atsakovas UAB „Pagrata“ sudarė sutartį su UAB „Loro“ dėl paviljonų pagaminimo ir pastatymo (1 t., b.l. 93-98). Ieškovui įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus pagal prekybos vietos turguje rezervavimo sutartį, ieškovas ir atsakovas UAB „Pagrata“ 2012-01-23 sudarė preliminarią prekybos vietos (paviljono) pirkimo - pardavimo sutartį JT/PS 18, kuria, be kita ko, šalys susitarė, kad pasirašant pagrindinę paviljono pirkimo sutartį, bus pasirašoma ir prekybinės veiklos sutartis, pagal kurią ieškovas dešimt metų vykdys prekybinę veiklą, mokėdamas prekybinės veiklos mokestį - rinkliavą 75 Lt sumai (be PVM) už 1 kv.m. užimto prekybos ploto. Pasirašant šią sutartį ieškovas buvo supažindintas su prekybos vietų išsidėstymo schema bei atsiskaitymo grafiku ir terminais (1 t., b.l. 6-9). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio taip pat matyti, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Pagrata“ 2012-10-01 sudarė susitarimą Nr. SPP18/2012, kuriuo šalys susitarė, jog rangovui laiku neužbaigus darbų, pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymas bus atidedamas, netaikant sankcijų atsakovui UAB „Pagrata“, be to, šiame susitarime buvo numatyti ir papildomi mokėjimai ieškovui už vandentiekio ir kanalizacijos pajungimą 1 936 Lt sumai bei už priešgaisrinės signalizacijos įvedimą 462 Lt sumai, taip pat šalys susitarė, jog ieškovas pasirašys su turgavietę administruojančia įmone, t. y. atsakovu UAB „Pagrata market“, prekybinės veiklos sutartį ir ieškovas įsipareigojo užleisti prekybos vietą - paviljoną kitam asmeniui tik su sąlygą, kad bus pasirašoma trišalė sutartis tarp atsakovo UAB „Pagrata“, ieškovo bei trečiojo asmens (t. y. turgaus prekybininko) ir bus pasirašoma prekybos veiklos sutartis tarp atsakovo UAB „Pagrata market“ bei trečiojo asmens (1 t., b.l. 19-20). Ieškovas ir atsakovas UAB „Pagrata market“ 2012-10-01 sudarė sutartį Nr. VSP18/2012, pagal kurią atsakovas UAB „Pagrata market“ suteikė ieškovui Justiniškių turgavietėje prekybos vietą, o ieškovas įsipareigojo vykdyti prekybinę veiklą, laikantis higienos ir kitų reikalavimų, turgaus vidaus taisyklių, mokėti mėnesinę rinkliavą už vietą prekybai 789,53 Lt sumai, kuri bus mokama neatsižvelgiant į tai ar buvo vykdoma prekyba, nes prekybinės veiklos nevykdymas neatleidžia ieškovo nuo rinkliavos sumokėjimo pareigos bei laiku nesumokėjus rinkliavos ieškovui bus taikytina 0,5 % dydžio bauda už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, be to, ieškovas įsipareigojo atskirai mokėti už visas jam suteiktas komunalines paslaugas (1 t., b.l. 23-24). 2012-11-30 buvo sudaryta paviljono pirkimo - pardavimo sutartis Nr. PP18/2012, pagal kurią atsakovas UAB „Pagrata“ pardavė ieškovo nuosavybėn, o ieškovas nupirko ginčo paviljoną, be to, ieškovas patvirtino tą aplinkybę, jog ieškovas susipažino su paviljono nuosavybės dokumentais, prieš pasirašant šią sutartį ir ieškovas turėjo galimybę apžiūrėti paviljoną bei jokių pretenzijų atsakovui UAB „Pagrata“ neturėjo. Taip pat šalys pasirašė ir priedą prie šios sutarties, t. y. paviljono išsidėstymo Justiniškių turgaus teritorijoje planą (1 t., b.l. 25-27). Visų paviljonų išsidėstymas ir jų konstrukciniai sprendimai buvo apsvarstyti ir patvirtinti 2010-05-03, 2012-07-26 bei 2012-09-20 susirinkimų protokoluose (1 t., b.l. 98-106). Pagal VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenis, ieškovo personalinė įmonė buvo įsteigta 2001-10-26, o ieškovo veiklos tikslai bei rūšys - mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse, kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse (1 t., b.l. 3). Iš VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo turinio nustatyta, kad atsakovas UAB „Pagrata“ pagal 2009-03-27 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. N01/2009-34 nuomos pagrindu valdo žemės sklypą, esantį adresu ( - ), bei šiuo adresu atsakovui UAB „Pagrata“ nuosavybės teise priklauso pastatas - prekybos paviljonas, pastatas - administracinis pastatas su visuomeninio naudojimo tualetais, du pastatai - dengti prekystaliai ir kiti statiniai (inžinieriniai)-kiemo statiniai (1 t., b.l. 65-67). Iš 2009-12-11 turgavietės administravimo sutarties Nr. 1/2010 nuostatų matyti, jog atsakovas UAB „Pagrata“ perdavė teisę valdyti turgaus administravimo funkcijas atsakovui UAB „Pagrata market“, t. y. iš šios veiklos atsakovas UAB „Pagrata market“ gauna pajamas ir pagal šią sutartį moka atsakovui UAB „Pagrata“ (1 t., b.l. 68-69). Bylos medžiaga patvirtina ir tai, kad ieškovas nutraukė prekybinę veiklą bei 2013-06-19 šalių susitarimu su atsakovu UAB „Pagrata market“ sutartis Nr. VSP18/2012 buvo nutraukta (1 t., b.l. 1-9). Iš 2013-04-25 ieškovo pranešimo atsakovui UAB „Pagrata“ turinio nustatyta, jog ieškovas prekybos vietoje Nr. 18 nevykdo jokios veiklos, todėl siūlė atsakovui nuo 2013-05-01 (imtinai) nutraukti 2012-10-01 sutartį Nr. VSP18/2012 abiejų šalių susitarimu. Tuo tarpu atsakovas UAB „Pagrata“ 2013-05-10 raštu nurodė, kad nesutinka su minėtos sutarties nutraukimu, kadangi ieškovo siūlomas variantas yra vienašališkas ir neatitinka minėtos sutarties nuostatų ir šiuo atveju ieškovo pasiūlymas gina tik vienos šalies interesus bei pažeidžia atsakovo teisėtus lūkesčius gauti pajamas, be to, atsakovas pasiūlė ieškovui parduoti arba išnuomoti ginčo paviljoną kitiems asmenims arba optimizuoti savo verslą ir pasiekti pelną, pačiam prekiaujant nuosavame paviljone (1 t., b.l. 28-33). Ieškovo paviljonas buvo du kartu išnuomotas, su naujais nuomininkais buvo pasirašytos trišalės sutartys, pagal kurias ieškovas teisę vykdyti prekybinę veiklą jam priklausančiame paviljone perleisdavo nuomininkams, tačiau, ieškovo nuomininkai netrukus sutartis nutraukė. Ieškovo nuomininkams sutartis nutraukus, pagal 2012-09-20 Justiniškių turgavietės vidaus tvarkos taisyklių IV. 6 p. 7 p. nuostatas, atsakovų nuomone, pareiga mokėti mėnesinę rinkliavą už ieškovo paviljono užimamą prekybos vietą išliko ieškovui iki jis bus paviljono savininkas bei valdytojas. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo 2012-11-30 paviljono pirkimo - pardavimo sutartį tarp atsakovo UAB „Pagrata“ ir ieškovo nutraukti tokiomis sąlygomis ir tvarka : 1.1) sutarties nutraukimo diena laikoma 2013-06-19, t. y. diena, kai ieškovas su atsakovu UAB Pagrata market“ pasirašė susitarimą dėl prekybinės veiklos sutarties nutraukimo; 1.2) atsakovui UAB „Pagrata“ nuosavybės teise pereina paviljonas Nr. 18 2012-11-30 d. paviljono pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu parduotas ieškovui; 1.3) atsakovas per tris mėnesius kompensuoja ieškovui paviljono likutinę vertę, kuri apskaičiuojama pagal tokią formulę : likutinė vertė = (naujo paviljono vertė, nurodyta pirkimo - pardavimo sutartyje + ieškovo atliktų pagerinimų vertė, 30 820 Lt + 1 936 Lt = 32 756 Lt) – (naujo paviljono vertė : 40 veiklos metų x dirbtų metų skaičius 32 756 Lt : 40 m x 1 m = 818,90 Lt), t. y. kompensuotina suma yra 31 937 Lt, bei išieškoti visas bylinėjimosi išlaidas. Pirmos instancijos teismas ieškinį atmetė, nurodydamas, kad ieškovas neįrodė tų aplinkybių, kuriomis grindė savo ieškininius reikalavimus. Taip pat pažymėjo, kad 2012-11-30 paviljono pirkimo -pardavimo sutartis Nr.PP18/2012 abiejų šalių yra pilnai įvykdyta, t. y. atsakovas UAB „Pagrata“, kaip pardavėjas, perdavė ieškovui prekybos paviljoną Nr.18 tokį, koks tarp šalių ir buvo nustatytas preliminariais susitarimais, o ieškovas sumokėjo atsakovui UAB „Pagrata“ paviljono kainą, t. y. 30 820,90 Lt sumą, ir priėmė iš atsakovo UAB „Pagrata“ pagal sutartį sulygtą paviljoną. Be to, nurodė, kad atsakovas UAB „Pagrata market“ vykdo turgavietės administravimo veiklą, kurią reglamentuoja įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatos, suteikiančios turgavietę administruojančiam subjektui teisę iš prekiautojų rinkti nustatytą mokestį. Ieškovas su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka ir prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas.

16Nagrinėjamo klausimo kontekste visų pirma pažymėtina, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 str. 1 d.). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys laisvos spręsti dėl sutarties sudarymo ir jos sąlygų nustatymo, o teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), todėl šalys privalo tinkamai, sąžiningai ir laiku vykdyti sutartines prievoles (CK 200 str. 1 d., 6.256 str. 1 d.). Sutarties pakeitimo sąlygos įtvirtintos CK 6.223 straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta, kad vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu: 1) kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį; 2) kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais (pvz., 6.204, 6.228 straipsniai ir kt.). Taigi, sutarties pakeitimas teismo sprendimu, atsižvelgiant į tai, kad toks pakeitimas reiškia priverstinį įsikišimą į šalių nustatytą tarpusavio teisių ir pareigų pusiausvyrą, yra pateisinamas tik įstatyme ar sutartyje nurodytais atvejais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2014).

17Kaip matyti iš patikslinto ieškinio turinio, ieškovas prašymą nutraukti tarp šalių pasirašytą 2012-11-30 sutartį grindė CK 6.228 straipsniu. CK 6.228 straipsnio 1 dalis suteikia teisę šaliai atsisakyti sutarties arba tam tikros sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. Laikoma, kad atsisakoma sąlyga nulemia didelę šalių prievolių neatitiktį, kai viena šalis kitos sąskaita įgyja neproporcingai didelę, palyginti su jos prievolėmis, naudą, o kita šalis negauna nieko arba jos nauda yra neproporcingai maža, palyginus su kitos šalies prievole. Tokia nelygybė dėl tarpusavio prievolių neatitikties turi būti jau sudarant sutartį. Tai turėtų būti tokia nelygi šaliai padėtis, jog protingas ir apdairus žmogus tokiomis sąlygomis sutarties niekada nesudarytų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2010; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2013). Taigi CK 6.228 straipsnyje įtvirtintų gynybos būdų, be kita ko, reikalavimui pakeisti sutarties sąlygas, taikymo pamatinė sąlyga – esminės šalių teisių ir pareigų neatitikties egzistavimas sudarant sutartį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2010), vėlesnis šalių tarpusavio prievolių pasikeitimas teisiškai nereikšmingas.

18Įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus bei apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje civilinėje byloje yra pilnai įrodytos aplinkybės dėl to, jog tarp šalių pasirašytos visos sutartys, t. y. tiek pirmesnės, tiek paskesnės, buvo pasirašomos etapais, su dideliais laiko tarpais, todėl ieškovas, kaip viena iš sutarčių šalis, tikrai turėjo turėti pakankamai laiko susipažinti bei įsigilinti į sudaromų sutarčių nuostatas ir sąlygas. Be to, su atsakovų atsiliepimu į ieškinį pateikti rašytiniai įrodymai (1 T., b.l. 98-106) patvirtina, kad UAB „Pagrata“, siekdama informuoti visus prekiautojus, šaukė susirinkimus, kurių metu buvo aptariami tiek sutarčių pasirašymo, tiek paviljonų statybos klausimai. Taip pat byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad ieškovas būtų patyręs ekonominį ar kitokį spaudimą iš atsakovų sudarant minėtas sutartis, be to, kaip ir nurodė pirmos instancijos teismas, nesuprasdamas šių sudaromų sutarčių sąlygų, ieškovas, kaip profesionalus verslininkas, turintis ilgą patirtį verslo srityje (VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenys 1 t., b.l. 3), turėjo pakankamai laiko ir galimybių kreiptis į teisininkus bei advokatus dėl teisinių konsultacijų, tačiau to nepadarė. Taigi, nurodytų argumentų pagrindu pritartina pirmos instancijos teismo išvadai, kad ieškovo argumentai, jog atsakovai nesąžiningai pasinaudojo jo ekonominiu silpnumu, neinformuotumu ir nepatyrimu yra atmestini kaip nepagrįsti bei neįrodyti (CPK 176 str. – 179 str.).

19Maža to, nagrinėjamos bylos kontekste pastebėtina ir tai, kad 2012-11-30 paviljono pirkimo - pardavimo sutartis Nr.PP18/2012 abiejų šalių yra įvykdyta, t. y. atsakovas UAB „Pagrata“, kaip pardavėjas, perdavė ieškovui prekybos paviljoną Nr.18 tokį, koks tarp šalių ir buvo nustatytas preliminariais susitarimais, be to, ieškovas sumokėjo atsakovui UAB „Pagrata“ paviljono kainą, t. y. 30 820,90 Lt sumą, ir ieškovas priėmė iš atsakovo UAB „Pagrata“ pagal sutartį sulygtą paviljoną, tokiu būdu įgydamas nuosavybės teisę į minėtą paviljoną, gavo reikiamus leidimus ir jame vykdė veiklą pagal verslo liudijimą, t. y. įsigytu daiktu netrukdomai naudojosi bei jį valdė, o ieškovo verslo nesėkmė negali būti pagrindu nutraukti jau įvykdytą sutartį.

20Taigi, teisėjų kolegija, įvertinus bylos medžiagą, daro išvadą, kad ieškovas sąmoningai, be jokio ekonominio ar kitokio spaudimo įsigijo ginčo prekybos paviljoną bei gavo verslo liudijimą prekybai minėtame paviljone, tačiau dėl subjektyvių priežasčių, nesusijusių tiesiogiai su atsakovų veikla, vėliau savo veiklą sustabdė, todėl jis pats ir turi prisiimti nepasiteisinusios verslo rizikos pasekmes. Ieškovui išaiškintina, kad vienintelis būdas nagrinėjamu atveju išvengti prievolės mokėti nurodytą rinkliavą yra jam priklausančio paviljono išnuomavimas arba pardavimas kitiems prekeiviams, kas, kaip matyti iš bylos medžiagos, yra įprasta praktika Justiniškių turgavietėje.

21Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmos instancijos teismas be jokio pagrindo konstatavo, kad jis ir toliau privalo mokėti nuomos mokesčius, nors tarp jo ir UAB „Pagrata market“ nuomos santykiai pagal 2012-10-01 sutartį Nr. VSP18/2012 yra nutrukę šalių 2013-06-19 susitarimu. Pažymėtina, kad tos aplinkybės, jog 2012-10-01 sutartis Nr. VSP18/2012 šalių susitarimu buvo nutraukta niekas nekvestionuoja, o pareiga mokėti mėnesinę rinkliavą už paviljono užimamą prekybos vietą dabar yra kildinama ne iš minėtos nutrauktos sutarties, o iš 2012-09-20 Justiniškių turgavietės vidaus tvarkos taisyklių IV. 6 p. 7 p. nuostatų (1 T., b.l. 70-74), kurios yra pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis Justiniškių turgaus vidaus taisykles. Pastebėtina, jog bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas buvo supažindintas su Justiniškių turgavietės vidaus tvarkos taisyklėmis ir tai patvirtina ieškovo atstovės parašas Justiniškių turgaus vidaus darbo organizavimo bei prekybos tvarka registravimo žurnale (1 T., b.l. 76-79). Atkreiptinas ieškovės dėmesys ir į tai, kad iš minėtų nuostatų turinio matyti, jog, nutraukus 2012-10-01 sutartį Nr. VSP18/2012, mokestis turi būti mokamas nebe UAB „Pagrata market“ – turgavietės administratoriui, o UAB „Pagrata“. Be to, 2012-01-23 preliminarios prekybos vietos (paviljono) pirkimo - pardavimo sutarties Nr.JT/PS 18 III.3 nuostatose taip pat yra numatytas prekybinės veiklos sutartinis mokestis, t. y. rinkliava 75 Lt (plius PVM) už 1 kv.m. užimamo prekybos ploto. Taigi nurodytų aplinkybių kontekste spręstina, kad apie rinkliavos mokėjimo dydį ir sąlygas ieškovas buvo informuotas sutarčių sudarymo metu bei su tuo sutiko.

22Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, spręstina, kad bylos medžiaga nesuteikia pagrindo išvadai, kad ieškovo siekiama nutraukti 2012-11-30 sutartis nepagrįstai būtų suteikusi atsakovams perdėtą pranašumą ieškovės atžvilgiu, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

23Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

24Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas M. Gniliakevič personalinė nurodė, kad 2011-10-14 su atsakovu UAB... 5. Atsakovai UAB „Pagrata“ bei UAB „Pagrata market“ su ieškinio... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį... 9. III.... 10. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas M. Gniliakevič personalinė įmonė apeliaciniu prašo panaikinti... 12. Atsakovai UAB „Pagrata“ bei UAB „Pagrata market“ prašo pirmos... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2011-10-14 ieškovas su atsakovu UAB... 16. Nagrinėjamo klausimo kontekste visų pirma pažymėtina, kad sutartis yra... 17. Kaip matyti iš patikslinto ieškinio turinio, ieškovas prašymą nutraukti... 18. Įvertinęs bylos medžiagą, šalių paaiškinimus bei apeliacinio skundo ir... 19. Maža to, nagrinėjamos bylos kontekste pastebėtina ir tai, kad 2012-11-30... 20. Taigi, teisėjų kolegija, įvertinus bylos medžiagą, daro išvadą, kad... 21. Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmos instancijos teismas be jokio pagrindo... 22. Vadovaujantis tuo, kad išdėstyta, spręstina, kad bylos medžiaga nesuteikia... 23. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 24. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teismas... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 15 d. sprendimą palikti...