Byla eB2-4123-781/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui KB „Šiaulių kooperacija“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Luodė“ ir bendraieškio VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui KB „Šiaulių kooperacija“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Luodė“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui KB „Šiaulių kooperacija“. Nurodo, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 7166,17 Eur.

32017 m. gegužės 8 d. teisme gautas bendraieškio VšĮ „Paslaugų teikimo centras“ prašymas dėl jo įtraukimo į bylą bendraieškiu ir bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Nurodo, kad atsakovas skolingas jam 1580,62 Eur (ir palūkanas). Teismo 2017 m. gegužės 10 d. rezoliucija prašymas dėl įtraukimo į bylą bendraieškiu buvo tenkintas.

4Atsakovas KB „Šiaulių kooperacija“ atsiliepime į ieškovo UAB „Luodė“ pareiškimą su pareiškimu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovas nurodo, kad jo turimo turto vertė sudaro 2 100 003 Eur, tuo tarpu mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma sudaro 923 616 Eur, taigi, anot atsakovo, jo pradelstos skolos ir įsipareigojimai neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovas negali būti pripažįstamas nemokiu.

5Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo netenkintini.

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgus į ĮBĮ nustatytą reguliavimą bei paties bankroto instituto esmę, tikslus ir paskirtį, laikomasi nuostatos, kad bankroto procesas turi būti taikomas tik tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, todėl iškeliant bankroto bylą, svarbu ir būtina išsiaiškinti, ar bendrovė iš tikrųjų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo klausimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, ir bankroto byla gali būti keliama tik tada, kai išanalizavus visus įrodymus teismui nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo ir galimybės jį atkurti nebuvimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-410-943/2015). Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tik tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Tuo atveju, jei, ištyrus pateiktus ir teismo išsireikalautus įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, paaiškėja, jog įmonė turi pakankamai turto finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir nėra sąlygų įmonės nemokumui konstatuoti, teismas privalo atsisakyti skolininkui iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-483/2013).

8Atsakovas pateikė aktualius įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus. Pagal pateiktą balansą, sudarytą 2017 m. balandžio 24 d., matyti, kad įmonės turtą balanso sudarymo dienai iš viso sudaro 2 100 003 Eur: ilgalaikis turtas – 1 211 137 Eur, trumpalaikis turtas – 888 866 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 923 616 Eur, iš jų po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 843 097 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 80 519 Eur. Byloje nepateikta jokių įrodymų/aplinkybių, paneigiančių nurodyto balanso duomenis, todėl teismas neturi pagrindo abejoti atsakovo pateiktų dokumentų teisingumu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12, 178, 185 straipsniai). Taigi, spręstina, kad įmonės įsipareigojimai neviršija pusę į įmonės balansą įrašyto turimo turto vertės.

9Iš viešų VSDFV duomenų matyti, kad įmonė neturi apdraustų darbuotojų, skolos VSDF biudžetui taip pat neturi; iš viešų VMI duomenų matyti, kad atsakovas turi 4623,64 Eur dydžio mokestinę nepriemoką. Iš Antstolių informacinės sistemos duomenų matyti, kad atsakovo atžvilgiu vykdomos dvidešimt septynios vykdomosios bylos dėl bendros virš 67 000 Eur dydžio sumos išieškojimo, kuri iš esmės neviršija atsakovo balanse nurodytų per vienerius metus mokėtinų įsipareigojimų (80 519 Eur). Teismas neturi duomenų, kad atsakovas turėtų kitų pradelstų įsiskolinimų kitiems kreditoriams; Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis, atsakovui šiuo metu nėra iškelta kitų civilinių bylų, kuriose iš atsakovo būtų priteisiamos tam tikros sumos.

10Taigi, įvertinus nurodytus duomenis, atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma (80 519 Eur), kaip ir visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (923 616 Eur), neviršija pusės į įmonės turto balansą įrašyto turto vertės (2 100 003 Eur).

11Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, kad poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą, nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios (Lietuvos apeliacinio teismo rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1733-798/2016).

12Teismas, įvertinęs atsakovo pradelstus įsipareigojimus ir duomenis apie atsakovui priklausantį turtą, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas yra nemokus ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme (nors ir susiduria su laikinais finansiniais sunkumais). Pažymėtina, jog duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog įmonė veikia nuosekliai nuostolingai, jos finansinė padėtis nuolatos blogėja, dėl ko būtų mažai tikėtina, kad ši tendencija artimiausiu metu galėtų pasikeisti, nesama. Aptarti finansiniai rodikliai leidžia daryti tikėtiną prielaidą, jog atsakovo finansinė padėtis nėra kritinė, todėl, įvertinus tai, kad bankroto bylos kėlimas yra ultima ratio priemonė, nėra pagrindo kelti atsakovui KB „Šiaulių kooperacija“ bankroto bylą.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

14Pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui KB „Šiaulių kooperacija“, j. a. k. 175751371, netenkinti.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai