Byla I-6790-815/2016
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo konferencijos būdu, dalyvaujant pareiškėjui M. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. K. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas) su 2016 m. balandžio 4 d. skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 42 947,71 Eur turtinės žalos atlyginimą ir 91 123 Eur neturtinės žalos atlyginimą (t. 1, b. l. 1–35).

52. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis nuo 2013 m. balandžio 18 d. iki 2014 m. rugpjūčio 21 d., t. y. 490 dienų, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (toliau – ir Lukiškių TI-K) buvo laikomas žmogaus orumą žeminančiomis, nežmoniškomis, žiauriomis sąlygomis, kurios dažnai prilygo kankinimui, tuo šiurkščiai pažeistos pareiškėjo teisės, įtvirtintos, be kita ko, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 dalyje, skundą grindžia iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencijos 3, 8, 13, 14 straipsniais, Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (toliau – ir JTO konvencija), jos 2, 10, 16 straipsniais, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 5 straipsniu, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu, jo 2, 3, 7, 10, 14, 26 straipsniais, Tarptautiniu ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktu, jo 6, 7 straipsniais, Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Europos socialine chartija, jos 1 ir 4 straipsniais, Jungtinių Tautų Standartinėmis minimaliomis elgesio su kaliniais taisyklėmis, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija šalis narėms Nr. 2006(2) „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ (toliau – ir Europos kalėjimų taisyklės), jų 4, 18, 19.4 punktais, Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – ir CPT) standartų (CPT/Inf/E (2002) 1-Rev. 2003) (toliau – ir CPT standartai) ištraukos iš Antrosios bendros ataskaitos [CPT/Inf (92)3] 43 punktu, CPT ataskaitos [CPT/Inf(2009)22] 33 punktu, ataskaitos [CPT/Inf(2011)17] 33 punktu, ataskaitos [CPT/Inf(2014)18] 36 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 18, 21, 29 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.250, 6.271 straipsniais, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu (toliau – ir BVK), be kita ko, jo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu (toliau – ir Įstatymas), be kita ko, jo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, jo 42 straipsniu, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14, 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 475, 2004 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. 619, 2008 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 288, 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248, 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 740, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253, 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintomis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – ir PĮ taisyklės), 2001 m. rugsėjo 7 d. įsakyme Nr. 178 patvirtintomis Kardomojo kalinimo vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – ir Kardomojo kalinimo taisyklės), 2004 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-139 „Dėl Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 1R-139), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakyme Nr. 461 patvirtinta Lietuvos higienos norma „Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ (toliau – ir HN 76:1999), 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010), be kita ko, jos 6, 8, 9, 13, 19–21,24, 26, 28, 40, 41, 43, 50, 54, 56, 57, 60, 63–66, 68 punktais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124), 2006 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 4/07-117, 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintomis Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis (toliau – ir TI taisyklės), jų 14.1, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.11 punktais, 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-138, Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika (bylomis Lautaru prieš Rumuniją, Hacioglu prieš Rumuniją, Sulejmnovic prieš Italiją, Lind prieš Rusiją, Dorokhov prieš Rusiją, Kantyrev prieš Rusiją, A. Frolov prieš Rusiją, Yefimenko prieš Rusiją, Kokoshkina prieš Rusiją, Zuyev prieš Rusiją, Labzov prieš Rusiją, Nedayborshch prieš Rusiją, Antipenkov prieš Rusiją, Pshenichnyy prieš Rusiją, Gridin prieš Rusiją, Ananyev ir kiti prieš Rusiją, Orchovski prieš Lenkiją, Savenkovas prieš Lietuvą, Varnas prieš Lietuvą), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika (2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu, 2015 m. vasario 26 d. nutarimu), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) praktika (bylomis Nr. 2K-86/2008, Nr. 3K-3-5/2009, Nr. 3K-3-26/2009), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika (administracinėmis bylomis Nr. A444-616/008, Nr. A438-121/2009, Nr. A520-2791/2012, Nr. A442-534/2014, Nr. A442-1640/2014, 2013 m. metiniu pranešimu), Seimo kontrolierių pažymomis (2011 m. rugpjūčio 22 d. pažyma Nr. 1/3D-2518, 2012 m. pažymomis Nr. 4D-2012/1-400, Nr. 4D-2012/1-663; 1018, Nr. 4D-2012/1-761, Nr. 4D-2012/1-814, Nr. 4D-2012/1-1311, Nr. 4D-2012/1-1524, Nr. 4D-2012/1-1558, Nr. 4D-2012/1-1600, Nr. 4D-2012/1-1622, Nr. 4D-2012/1-1183; 2013 m. pažymomis Nr. 4D-2013/1-445, Nr. 4D-2013/1-642, Nr. 4D-2013/1-115/116/119/191, 2014 m. pažyma Nr. 4D-2014/1-530, Nr. 4D-2014/1-1351), ataskaita Nr. 2014/1-60(29).

72.2. Lukiškių TI-K perpildymas ir su tuo susiję pažeidimai

82.2.1. Įsakyme Nr. 124 nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto; HN 76:1999 iki 2010 m. buvo nustatyta, kad asmeniui tenkantis kameros plotas negali būti mažesnis kaip 5 m2. Pažymėtina, kad gyvenamojo ploto normos sumažinimas nuo 5 m2 iki 3,6 m2 pavojingai priartėjo prie EŽTT praktikoje nustatytos 3 m2 ribos, kurią peržengus konstatuojamas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas, be to, toks gyvenamojo ploto normos sumažinimas peržengė CPT reikalaujamą 4 m2 minimumą. Pagal CPT rekomendacijas vienam asmeniui tenkantis plotas kamerų tipo patalpose turėtų būti 7 m2.

92.2.2. Pareiškėjas kalintas įvairiose kamerose, kurių plotas – nuo 6,43 m2 iki 8,09 m2, laikyti 3–4 asmenys (2013 m. pradžioje – net 6 asmenys), kameros gyvenamojoje dalyje, kurioje pagal įsakymą Nr. V-124 asmeniui privalo būti suteikiama ne mažiau kaip 3,6 m2 gyvenamojo kameros ploto, turi būti įrengti baldai ir reikmenys, nustatyti TI taisyklėse ir įsakyme Nr. 1R-139, tačiau į 3,6 m2 sutalpinus visus šiuos baldus (be kita ko, lovą – apie 2 m2, stalą – apie 0,5 m2, spinteles – kiekviena maždaug po 0,3 m2, taburetes – kiekviena apie 0,1 m2), kamerose laisvo grindų ploto visiškai nebeliktų. Kamerose sanitariniai mazgai užėmė maždaug 3 m2 plotą, visose kamerose, kuriose laikytas pareiškėjas, buvo neteisėtai įrengti 2 dviaukščiai (2013 m. pradžioje – triaukščiai) savadarbiai metaliniai gultai (vietoje privalomų įrengti lovų), vienas stalas ir 2 kėdės (2013 m. pradžioje privalomų stalų ir kėdžių apskritai nebuvo), taigi, 3,5 m2– 5,1 m2 gyvenamojo ploto kamerose, laikantis įsakymo Nr.V-124, negali būti laikoma daugiau kaip po vieną asmenį. Lukiškių TI-K šabloninė pozicija yra atkakliai neigti akivaizdžią kaltę dėl minimalaus gyvenamojo ploto normos pažeidimų ir tvirtinti, kad laikytis teisės aktų reikalavimų jis negali, kad įstaigos administracija savo elgesiu nesiekia kalinamų asmenų kankinti ir nesiekia tyčia sudaryti jiems nežmoniškų kalinimo sąlygų, taigi, Lukiškių TI-K veika, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, yra neva teisėta. Lukiškių TI-K pažymose deklaruoja ne gyvenamuosius kamerų plotus, o pateikia ženkliai didesnius skaičius – gyvenamąjį kameros plotą sumuoja su gyvenamajam plotui nepriskiriamo sanitarinio mazgo plotu, į gyvenamąjį kameros plotą nepagrįstai įskaičiuoja neteisėtai įrengtų perteklinių miegamų vietų užimamus plotus. Remiantis HN 76:2010 21 punktu, sanitarinio mazgo plotas negali būti įskaičiuojamas į gyvenamąjį plotą, priešingu atveju tai reikštų, kad asmenis galima apgyvendinti tualete, o tai prieštarauja HN 76:2010 19 punktui; gyvenamuoju plotu nėra ir neteisėtų konstrukcijų užimamas plotas. Taigi, pareiškėjui kameroje tekdavo vos 1 m2 realaus kameros gyvenamojo ploto.

102.2.3. BVK ir Įstatyme imperatyviai nustatyta, kad suimtiesiems ir nuteistiesiems privalo būti suteikta atskira miegamoji vieta, pagal įsakymą Nr. 1R-139 – viena metalinė lova asmeniui, jos eksploatavimo terminas – 10 m, o pagal TI taisykles kamerose turi būti įrengtos pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam. Taigi, savadarbių gultų įrengimas Lukiškių TI-K pareiškėjo teises pažeidė dar mažiausiai 3 aspektais: pirma, lova yra baldas, skirtas gulėti, o gultas – lenta / kieta vieta, skirta gulėti; antra, minėtų teisės aktų reikalavimai iš esmės nedraudžia kamerose įrengti daugiaviečių ar daugiaaukščių lovų, tačiau šių teisės aktų imperatyvių reikalavimų prasmė yra ta, kad viena lova (miegamoji vieta), nesvarbu, kokia – daugiavietė ar daugiaaukštė, privalo būti skirta tik vienam asmeniui (pažymėtina, kad dviejų asmenų talpinimas daugiaaukščiuose metaliniuose gultuose, ar vienas su kitu suglaustuose metaliniuose gultuose, niekaip nesuderinamas nei su kalinio teise į privatumą, nei su minėtų teisės aktų reikalavimais; trečia, Lukiškių TI-K nėra baldų gamintoju, tokia veiklos rūšis nenustatyta jo nuostatuose, Lukiškių TI-K administracijai neleidžiama užsiimti saviveikla, veikti ne teisės aktų pagrindu, o savo iniciatyva, ir šalia pagrindinės veiklos pradėti gaminti savadarbius baldus ar gultus. Lukiškių TI-K kamerose įrengtų savadarbių metalinių gultų amžius bemaž tolygus pastato amžiui, tariamų „baldų“ įsigijimo dokumentų administracija, taigi preziumuotina, kad buvo pažeisti ir teisės aktų reikalavimai lovą eksploatuoti ne ilgiau 10 m., pažeista pareiškėjo teisė miegoti ne senesnėje negu 10 m. lovoje apskritai pažeista teisė miegoti lovoje.

112.2.4. Dėl neteisėtai įrengtų perteklinių gultų visiškai nesant laisvos vietos, kamerose nebuvo įrengtos pagal TI taisykles spintelės / sieninės lentynos knygoms ir daiktams susidėti, spintelės / lentynos maisto produktams laikyti, nebuvo įrengtos pagal įsakymą Nr. 1R-139 privalomos spintelės kiekvienam asmeniui, nebuvo ir galimų įrengti po lova dėžių asmeniniams daiktams susidėti. Pareiškėjas visus asmeninius daiktus turėjo laikyti ant grindų (po gultais), t. y. ten, kur šmirinėjo tarakonai. Tokios kalinimo sąlygos civilizuotam žmogui yra absoliučiai nepriimtinos ir yra žmogaus orumą žeminantis bei nežmoniškas elgesys. Kamerose nebuvo įrengtos taburetės kiekvienam kalinamam asmeniui – stale buvo sumontuotos 2 taburetės, tačiau kameroje buvo laikoma iki 4 asmenų (2013 metais stalų ir taburečių apskritai nebuvo, o laikyta iki 6 asmenų). Pasityčiojimui prilygstančio dydžio stalu (60 m x 60 cm) pareiškėjas turėjo dalintis su dar 2–3 perpildytoje kameroje laikomais asmenimis, dėl ko būdavo priverstas laukti eilėje pavalgyti prie stalo ir valgyti atšalusį maistą. Pareiškėjas dėl kamerų perpildymo dažnai buvo priverstas laukti eilėje pasinaudoti tualetu, dėl netinkamo tualeto įrengimo nebuvo galimybės naudotis tualetu žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis. Taigi, kad nežmoniškos ir žmogaus orumą žeminančios kalinimo sąlygos yra sąmoningai įtvirtintos įsakyme Nr. V-124, o Lukiškių T-IK administracija sąmoninga tyčia šias nežmoniškas sąlygas darė dar žiauresnėmis; Departamentas, įsakyme Nr. V-124 įtvirtinęs akivaizdžiai per mažą ploto normatyvą, pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, o tai yra vienas iš atsakovės civilinės deliktinės atsakomybės pagrindų (CK 6.246 straipsnis).

122.2.5. Kamerose dėl neteisėtai įrengtų perteklinių gultų belikdavo vos 20 cm–40cm pločio tarpai tarp gulto ir stalo, vos 40 cm–50 cm pločio tarpai tarp gulto ir praustuvės, vos 20 cm–30cm pločio tarpai tarp gulto ir tualeto sienelės – pro tokius plyšius net lieso kūno sudėjimo asmenims būdavo sunku prasisprausti. Pareiškėjas dėl nurodytų aplinkybių buvo priverstas visą parą gulėti savo gulte, nes erdvės atsistoti kameroje vienu metu buvo tik vienam žmogui.

132.3. Dėl pasivaikščiojimų ir veiklos už kameros ribų

142.3.1. Pareiškėjas kamerose buvo priverstas visą laiką gulėti savo gulte, užrakintas kamerose praleisdavo 23 val. per parą – tardymo izoliatoriuje laikomiems asmenims taikoma izoliacija nuo išorinio pasaulio ir nuo kitose kamerose laikomų asmenų; jokia veikla už kameros ribų kalinamiems asmenims neorganizuojama. Remiantis EŽTT praktika, CPT ataskaitomis, būtinybė siekti, kad suimtiesiems būtų užtikrinta galimybė pakankamą dienos dalį (8 val. arba daugiau) praleisti ne kamerose ir užsiimti įvairia prasminga veikla; jeigu kalinamas asmuo tik 1 val. per dieną gali pasivaikščioti lauke, jo padėtis tampa dar sunkesnė.

152.3.2. Nuteistiems asmenims, kurie kalėjime yra laikinai, privalo būti suteikti 2 val. trukmės pasivaikščiojimai (BVK 89 straipsnis), tačiau pareiškėjui turint nuteistojo statusą ši įstatymo nuostata Lukiškių TI-K buvo ciniškai ignoruojama. Jokia veikla už kameros ribų pareiškėjui nebuvo organizuojama, pasivaikščioti buvo išvedamas tik 1 val. per parą ir ne daugiau (kai buvo ir suimtuoju, ir nuteistuoju). Be to, buvo atvirai tyčiojamasi, pasivaikščioti siūlant eiti iš karto po rytinio signalo keltis, t. y. 6 val. ryto (žiemos metu dar neprašvitus). Pagal BVK 103 straipsnio 2 dalį ir Įstatymo 29 straipsnio 2 dalį suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu, pasivaikščiojimo gali nebūti <...> tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Sąmoningu nusikalstamu elgesiu (tyčiojimusi) Lukiškių TI-K pareigūnai siekė neteisėto tikslo – priversti pareiškėją ir kitus kalinamus asmenis atsisakyti teisės pasivaikščioti ir taip sumažinti savo atliekamo darbo apimtį. Įprasti analogiškose bylose Lukiškių TI-K administracijos paaiškinimai, neva kalinami asmenys gali naudotis treniruoklių sale (teoriškai leidžiama pasinaudoti kartą per mėnesį 45 min., praktiškai nebuvo leista pasinaudoti nė karto), biblioteka (nebuvo leista pasinaudoti nė karto), vaikščioti į dušą (ne dažniau kaip kartą per savaitę ir ne ilgiau kaip 15 min.), prašytis išvedami pas tardytoją ir panašiai – yra melas ir demagogija.

162.4. Higienos, materialinio ir buitinio aprūpinimo normų pažeidimai

172.4.1. Pasak pareiškėjo, visose gyvenamosiose kamerose, kuriose jis laikytas, sanitariniai mazgai įrengti ne atskirose patalpose, kaip nustatyta TI taisyklių 14.5 punkte, o gyvenamojoje patalpoje, pažeidžiant bendruosius sveikatos saugos reikalavimus. Sanitarinio mazgo įrengimas kameroje neatitiko HN 76:2010 21 punkto reikalavimų: sanitariniuose mazguose nebuvo įrengti veidrodžiai, juose nėra atskiros nuo gyvenamosios patalpos oro šalinimo sistemos (kamerose apskritai nebuvo ventiliacijos sistemos), todėl kamerose, kuriose laikytas pareiškėjas, tvyrojo tualeto dvokas) (dėl įrengtų perteklinių grotų galimybės vėdinti kameras per langus nebuvo), taip pat tualetai nuo likusio kameros ploto atskirti tik simbolinio dydžio sienelėmis ir įrengti mažiau kaip 1 m atstumu nuo valgymui skirto stalo, taigi, perpildytose kamerose buvo nuolat jaučiama tualeto smarvė. Pažymėtina, kad tualetas kameroje įrengtas tiesiai priešais įėjimo duris, kuriose įrengtas stebėjimo langelis, be to, asmeniui naudojantis tualetu pareigūnai bet kuriuo metu galėjo atidaryti kameros duris, o Lukiškių TI-K prižiūrėtojomis dirba ir moterys (pareiškėjas daugybę kartų buvo šokiruotas, kai jam besinaudojant tualetu atsidarydavo kameros durys, ir jis pasijausdavo atlikinėjantis gamtinius reikalus daugybės žmonių, esančių koridoriuje, akivaizdoje).

182.4.2. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K buvo nesilaikoma ir HN 76:2010 24 bei 26 punktų. Visose kamerose, kuriose laikytas pareiškėjas, nebuvo mechaninės patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistemos, o kamerų viduje (ir iš išorės) buvo specialiai įrengtos papildomos grotos tokiu būdu, kad kalinami asmenys negalėtų pasiekti lango (1 m atstumu nuo langu), tačiau toks grotų įrengimas teisės aktuose nenustatytas, to nereikia saugumo sumetimais (pakanka ir 1 įrengtų grotų); nebuvo galimybių nei vėdinti patalpas per langą, nei langą užsandarinti. Be to, Lukiškių T-IK III korpuso sienos yra plonesnės, todėl šio korpuso kamerose papildomos grotos specialiai sukonstruotos gaubto formos, jos išsikišusios į kamerų vidų maždaug 1 m atstumu.

19Kamerose buvo didžiulė drėgmė, sienos nuolat buvo šlapios nuo kondensato, nes galimybė vėdinti gyvenamąsias kameras per langus iš kalinamų asmenų atimta sąmoninga tyčia, o asmenys yra priversti skalbti ir džiovinti rūbus gyvenamosiose kamerose. Oro drėgmė kamerose artima 100 proc., t. y. ženkliai didesnė, negu HN 76:2010 nustatyti 60 proc.–65 proc. Be to, šaltuoju metų laiku nebuvo galimybių langus užsandarinti ir kamerose buvo nepakeliamai šalta ir drėgna.

20Tai, kad draudimas apgyvendinti asmenis rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose Lukiškių TI-K netaikomas, nereiškia, jog pareiškėjo teisė į saugią sveikatai gyvenamąją aplinką nėra pažeidžiama: rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose įrengtose kamerose drėgmė yra dar didesnė, sienomis tiesiog teka vanduo, o tai kelia rimtą grėsmę sveikatai.

212.4.3. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K kamerose buvo pažeidžiami ir HN 76:2010 28 punktai. Kamerose nuo lubų krisdavo tinkas, kalkės ir dažų atplaišos, ypač intensyvus lubų dangos byrėjimas buvo karantino patalpose. Kamerose buvo būtina nuolat dengti lėkštes ir maistą laikraščiais, kad į maistą neprikristų tinko trupinių, kalkių ir dažų atplaišų. Visų gyvenamųjų kamerų sienų viršutinė dalis dažyta kalkėmis, daugumos kamerų grindys yra iš suirusio ir išdaužyto betono taigi, minėti paviršiai nėra lengvai valomi, kaip to reikalauja higienos norma, taigi nėra lengvai valomomis. Karantino patalpų lubų tinkas iki 2013 m. dėl drėgmės krisdavo stambiais gabalais, todėl apie 2013 m. vykusio remonto metu buvo pašalintas iki plytų, jokios lubų vidaus apdailos, kaip to reikalauja higienos norma, nuo to laiko apkritai neliko (kamera Nr. 117); tačiau dėl drėgmės nuo lubų vis tiek byra mūro trupiniai. Visų kamerų lubos virš sanitarinių mazgų buvo šlapios, nuo jų byra tinkas, kalkės ir dažų atplaišos. Taigi, apie jokį gyvenamųjų patalpų sienų bei lubų valymą negalėjo būti nė kalbos, nes sienų ir lubų vidaus apdailai naudojamos medžiagos nebuvo lengvai valomos ir dezinfekuojamos, o daugumos kamerų grindys ir lubos apskritai neturi jokios vidaus apdailos. Visų kamerų oras buvo užterštas nuo sienų, lubų ir grindų kylančiomis cemento ir kalkių dulkėmis. Pasak pareiškėjo, nebuvo vykdomi ir HN 76:2010 54, 56, 57 punktai, visose kamerose sienos būdavo paveiktos pelėsio, o lubos virš sanitarinių mazgų – šlapios, kai kur net juodos nuo pelėsio.

222.4.4. Galimybių valyti kamerų sienas ir lubas nėra, valymo ir dezinfekavimo priemonės apskritai neišduodamos, minėta, kad drėgmė kamerose buvo artima 100 proc. todėl ant kamerų sienų ir lubų veisiasi pelėsis, lubos virš sanitarinių mazgų – šlapios ir net juodos nuo pelėsio, tačiau į nusiskundimus dėl patalpų būklės analogiškose bylose Lukiškių TI-K administracija formaliai nurodo, esą, karantino patalpose yra paskirtas etatinis valytojas, kuris kameras valo tuomet, kai jos būna laisvos, kamerų valymo inventorius karantine neišduodamas dėl vandalizmo, o kitas gyvenamąsias kameras kalinami asmenys privalo valyti ir vėdinti patys. Pažymėtina, kad karantino patalpos niekuomet nebūna laisvos, taigi, niekuomet nebūna valomos. Ypač pasibaisėtinos būklės yra karantino sanitariniai mazgai, kurių niekuomet (nekalbant apie kiekvieną dieną) niekas nevalo ir nedezinfekuoja, nes valymo ir dezinfekavimo priemonės neišduodamos. Kitose gyvenamosiose patalpose valymo priemonės taip pat neišduodamos, išduodamas tik sodos pakelis kartą per mėnesį (maistinė soda gali būti laikoma valymo priemonių priedu, bet ne pačia valymo priemone). Akivaizdu, kad Lukiškių TI-K administracija teisės aktuose nustatytas pareigas interpretuoja tik kaip poreikį priimti formalų įsakymą dėl valytojo paskyrimo bei pareigą formaliai atrašyti į skundus, tačiau ne kaip pareigą užtikrinti saugią sveikatai gyvenamąją aplinką (HN 76:2010 6 punktas).

232.4.5. Lukiškių TI-K kamerose nebuvo užtikrinami HN 76:2010 60 punkto reikalavimai, beveik visose kamerose, kuriose buvo laikomas pareiškėjas, buvo įsiveisę tarakonai. Karantino patalpose tarakonų mažiau vien tik dėl neigiamos temperatūros kamerose žiemos metu, o visose kitose patalpose tarakonų yra nuolatos.

242.4.6. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K nebuvo užtikrinta pareiškėjo sveikatos priežiūra: nei atvykimo į Lukiškių TI-K metu, nei karantine pareiškėjo sveikata netikrinta, atvykstančių kalinių priėmimo–paskirstymo skyriuje apskritai niekuomet nebuvo nei medicinos darbuotojo, nei informacijos apie pareigą pasinaudoti sanitarine švarykla, nei informacijos apie galimybę gauti medicinos pagalbą, be to, karantine nebuvo net galimybės išsikviesti gydytoją, budintys pareigūnai ignoruoja tokius prašymus. Laikant asmenis kitose gyvenamosiose patalpose, priėmimui pas gydytoją reikalaujama pateikti prašymą raštu, tačiau nei budintys pareigūnai, nei SRS pareigūnai kamerose laikomu asmenų rašytinių prašymų nepriima ir jų neregistruoja. Taigi, skubiai gauti medicininę pagalbą nėra jokios galimybės; įmetus prašymą suteikti medicininę pagalbą į tam skirtą Sveikatos priežiūros tarnybos (toliau – ir SPT) prašymų priėmimo dėžutę, geriausiu atveju asmuo būna iškviečiamas į SPT tik po 2–3 dienų. Taigi, Lukiškių TI-K nėra jokių garantijų, kad sveikatos priežiūros paslaugos bus suteiktos ne pagal teisės aktų reikalavimus.

25Lukiškių TI-K neužtikrinamas ir HN 76:2010 40, 41, 43 punktų reikalavimų vykdymas. Lukiškių TI-K apskritai nėra sanitarines švaryklos, vietoje jos sudaroma formali galimybė pasinaudoti dušu, tačiau nei muilas, nei rankšluostis nebuvo išduoti nė karto. Prieš asmenis, pageidaujančius nusiprausti duše, naudojamas psichologinis smurtas: įžūliai tyčiojamasi, liepiant neštis į dušą visus turimus daiktus, taip pat ir elektros prietaisus, ir net Lukiškių TI-K išduotą minkštą lovos inventorių. Pažymėtina, kad Lukiškių TI-K dušai įrengti standartinėse 2 m x 3,5 m dydžio kamerose, dušuose nėra nei atitvertos dalies, nei baldų, nei apskritai vietos, kur galima būtų pasidėti daiktus ar pakabinti rūbus, visus turimus daiktus tenka dėti ant žemės, t. y. ten, kur nuteka dušo vanduo. Be to, teisė pasinaudoti dušu buvo suteikiama tik 1 kartą per savaitę ir ne ilgiau kaip 15 min., pareiškėjas dažnai buvo priverstas laukti eilėje pasinaudoti dušu, nes dušuose įrengti 1–2 purkštuvai, o į dušą buvo vedami vienu metu visi 3–4 kameroje laikyti asmenys, kurie turėdavo praustis paeiliui, o tai nesuderinama nei su teise į privatumą, nei su HN76:2010 punkte 6 įtvirtinta teise į saugią sveikatai gyvenamąją aplinką. Taigi, grįžus iš dušo, visi su savimi turėti daiktai ir lovos inventorius būna šlapi. Sąmoningu tyčiojimusi Lukiškių TI-K pareigūnai siekė neteisėto tikslo – priversti kalinamus asmenis atsisakyti teisės aktuose nustatytos teisės nusiprausti duše.

26Pažymėtina, kad pagal Europos kalėjimų taisyklių 19.4 punktą vonios ir dušo įrengimų skaičius turi būti pakankamas, kad kalinys galėtų maudytis klimatą atitinkančioje temperatūroje, jeigu galima, kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ar dažniau, jeigu to reikia higienai palaikyti.

27Be to, pareiškėjas Lukiškių TI-K laikytas perpildytose kamerose kartu su asmenimis, kuriems nebuvo atliktas privalomas patikrinimas dėl galimo apsikrėtimo niežais ir utėlėmis, kurie buvo priversti atsisakyti galimybės nusiprausti duše, kurių sveikatos būklė netikrinta, taigi, iš pareiškėjo atimta galimybė tinkamai rūpintis asmens higiena. Perpildytose kamerose pareiškėjas laikytas kartu su asmenimis, kurie žinomai buvo tuberkuliozės, hepatito, imunodeficito viruso nešiotojais (šie asmenys patys geranoriškai apie tai informuodavo aplinkinius). Neužtikrindama pareiškėjui tinkamos sveikatos priežiūros, Lukiškių TI-K administracija tokiu neteisėtu elgesiu sąmoninga tyčia sudarė pavojų pareiškėjui susirgti užkrečiamosiomis ligomis, buvo daroma žala pareiškėjo sveikatai.

282.4.7. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K nesilaikyta HN 76:2010 63 punkto, įsakyme Nr. 1R-139 patvirtintų visų materialinio buitinio aprūpinimo normų (ir dėl muilo, tualetinio popieriaus). Nepakankamas aprūpinimas tualetiniu popieriumi ypatingai žemina žmogiškąjį orumą, pirmo būtinumo higienos priemonėmis – tualetiniu popieriumi ir muilu – atvykęs į įkalinimo įstaigą asmuo privalo būti aprūpintas nedelsiant, dar iki uždarymo į karantiną, o ne kada nors mėnesio eigoje, išnagrinėjus jo rašytinį prašymą įvykdyti teisės aktų reikalavimus, tualetinio popieriaus norma – 1 ritinėlis mėnesiui – yra nonsensas, pasityčiojimas, žmogaus orumo žeminimas, aplinkybė, kad pasityčiojimas ir žmogaus orumo žeminimas įtvirtintas norminiame teisės akte, atsakovės deliktinės atsakomybės nepašalina, priešingai, įrodo žmogaus teisių pažeidimo sąmoningos tyčios kaltės formą. Muilas kalinamam asmeniui privalo būti išduodamas prieš einant į sanitarinę švaryklą (dušą) bei kiekvieną kartą einant į dušą, o ne kada nors mėnesio eigoje, išnagrinėjus jo rašytinį prašymą įvykdyti teisės aktų reikalavimus. Apie priemonių indams plauti išdavimą į kameras LTIK apskritai niekas niekada negirdėjo, indų plovimas šaltu vandeniu, nenaudojant indų plovimo priemonių, sudaro sąlygas užkrečiamųjų žarnyno ligų plitimui.

29Pagal įsakymą Nr. 1R-139 suimtiesiems kas mėnesį išduodami dantų šepetėlis, dantų pasta (50 ml), vienkartiniai skustuvai (iki 4 vnt.) ir įsiteisėjus teismo nuosprendžiui (pasikeitus asmens statusui į nuteistojo) asmens poreikiai skustis ir valytis dantų neišnyksta, tačiau pareiškėjas, kaip nuteistasis, buvo diskriminuojamas šiuo klausimu suimtųjų atžvilgiu be pateisinančių aplinkybių.

30Be to, kalinami asmenys privalo būti aprūpinami darbinėmis pajamomis (Europos socialinės chartijos 1 ir 4 straipsniai, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 ir 7 straipsniai) arba jiems privalo būti mokamos pašalpos ir teikiama parama iš socialinės paramos suimtiems ir nuteistiems fondų. Pareiškėjo nuomone, jeigu jis būtų aprūpintas kokiomis nors pajamomis, materialinio aprūpinimo normų pažeidimai nebūtų taip ženkliai pažeidžiantys žmogaus teises, tačiau Lukiškių TI-K administracija pareiškėjo darbinėmis pajamomis neaprūpino, pašalpų iš socialinės paramos fondų nemokėjo, paramos neteikia, o nė vieno higienos ir materialinio aprūpinimo normų reikalavimo nesilaikė. Be to, į Lukiškių TI-K atvykusiems asmenims įsakmiai liepiama pasirašyti atitinkamoje kortelėje maždaug 10–12 skilčių, o po to priklausantis inventorius neišduodamas. Asmenims atsisakant pasirašyti tuščiose skiltyse, jiems grasinama drausminėmis nuobaudomis už pareigūnų nurodymų nevykdymą. Pažymėtina ir tai, kad nuteistieji yra diskriminuojami, nes tik suimtiesiems nustatyta kas mėnesį išduoti dantų šepetėlį, dantų pastą (50 ml), vienkartinius skustuvus.

312.4.8. Lukiškių TI-K nesilaikoma HN 76:2010 63, 65, 66 punktų, įsakyme Nr. 1R-139 patvirtintų lovos inventoriaus ir patalynės bei rankšluosčių išdavimo normų. Lukiškių TI-K čiužinio ir antklodės eksploatavimas be užvalkalų yra tapę norma, antra paklodė, antras pagalvės užvalkalas apskritai niekuomet neišduodami, o vieno rankšluosčio išdavimas (juolab, antro) yra retenybė. Paklodės ir pagalvės užvalkalo keitimas tik kartą per savaitę higienos prasme yra absoliučiai nepriimtinas, todėl įsakyme Nr. 1R-139 nustatyta išduoti 2 paklodes ir 2 pagalvės užvalkalus; kai kuriais atvejais (asmeniui peršalus ir prakaituojant), antra paklodė ir antras pagalvės užvalkalas yra būtinybė. Lukiškių TI-K karantine minkštasis lovos inventorius visada eksploatuojamas be užvalkalų ir be paklodžių. Minėtų teisės aktų nesilaikymo pasekmė yra ta, kad jau po pirmojo naudojimo visas minkštasis lovos inventorius tampa nehigienišku – įsigeria kūno riebalais ir prakaitu, susitepa nuo lubų krentančiu tinku ir nuo grindų kylančiomis cemento dulkėmis. Vatos pagrindu pagamintas minkštasis lovos inventorius negali būti skalbiamas, o sausojo (cheminio) valymo galimybių Lukiškių TI-K neturi. Taigi, minkštasis lovos inventorius geriausiu atveju yra tik dezinfekuojamas, tačiau dezinfekavimas nepašalina į minkštąjį lovos inventorių įsigėrusio prakaito, kūno riebalų ir purvo, todėl kalinamiems asmenims išduodamas minkštasis lovos inventorius visuomet yra pasibaisėtinos būklės – purvinas, blizgantis nuo įsigėrusių į medžiagą kūno riebalų ir prakaito. Vertimas naudotis tokiu lovos inventoriumi – tai nežmoniškas elgesys ir žmogiškojo orumo žeminimas. Lukiškių TI-K administracija net neslepia kad paklodės ir pagalvių užvalkalai atvykusiems asmenims išduodami tik pateikus rašytinį prašymą, taigi Lukiškių TI-K administracija pripažįsta, kad atvirai tyčiojasi iš įkalintų asmenų – atsisako vykdyti pareigą išduoti privalomą lovos inventorių, iš karto atvykus į įstaigą, ir šią pareigą atlieka tik išimties tvarka, po rašytinio prašymo svarstymo procedūros. Visą tą laiką asmuo yra priverstas naudotis purvinu minkštuoju lovos inventoriumi be paklodės ir be pagalvės užvalkalo, priverstas apsieiti be rankšluosčio. Lukiškių TI-K taip tyčiotis iš įkalintų asmenų gali net 20 darbo dienų, formaliai prisidengdama Viešojo administravimo įstatyme nustatytu administracinės procedūros terminu. Be to, į Lukiškių TI-K atvykusių asmenų turimi pledai, lovatiesės, dideli rankšluosčiai kratos metu atimami ir grąžinami, tik asmenims išvykstant iš įstaigos, o tai – šiurkštus teisės į nuosavybės neliečiamumą pažeidimas

322.4.9. Lukiškių TI-K nesilaikoma HN 76:2010 64 punkto nuostatų, įstaigoje nėra galimybių skalbti ir džiovinti rūbus. Privati bendrovė formaliai teikia komercinę rūbų skalbimo paslaugą, tačiau šios paslaugos įkainiai specialiai nustatyti tokie, kad paslauga nebūtų jokių galimybių pasinaudoti (nustatytos rūbų skalbimo kainos viršija naujų drabužių kainas parduotuvėse), be to, įstaigoje laikomi asmenys neaprūpinami darbinėmis pajamomis, jiems nemokamos pašalpos, taigi, nėra net teorinių galimybių pasinaudoti skalbimo paslauga. Minėtos komercinės paslaugos teikimas neatleidžia Lukiškių TI-K administracijos nuo pareigos, nustatytos HN 76:2010 64 punkte, vykdymo. Rūbai privalo būti skalbiami ir džiovinami nemokamai, priešingu atveju, įkalinimo įstaigoje sudaroma antisanitarinė aplinka. Lukiškių TI-K administracija minėto higienos normos reikalavimo piktybiškai nevykdo, todėl pareiškėjas buvo priverstas rūbus skalbti ir džiovinti gyvenamosiose kamerose. Pareiškėjas ir kiti kameroje laikomi asmenys buvo priversti skalbti ir džiovinti rūbus gyvenamosiose kamerose, o dėl to, kad kamerose nebuvo ventiliacijos, taip pat nebuvo sudarytos galimybės kamerą vėdinti per langą, išskalbti drabužiai kamerose ne džiūsta, o pūva, kamerose kaupiasi drėgmė ir veisiasi pelėsi. Taigi, vieni higienos normos pažeidimai lemia kitų higienos normos pažeidimą.

332.5. Pažymėtina, kad nuteistiesiems, laikomiems pataisos namuose, nustatytas šilto vandens tiekimas valgykloje ir bendrabučio virtuvėje, tačiau pareiškėjas, net nepripažintas kaltu, neturėjo galimybės naudotis virtuve ir gamintis maistą, o rankų plovimui prieš valgį ir indų plovimui po valgio nebuvo tiekiamas šiltas vanduo. Pareiškėjas, būdamas suimtuoju, buvo diskriminuojamas nuteistųjų atžvilgiu, o turėdamas tą patį teisinį statusą (jau būdamas nuteistuoju), Lukiškių TI-K laikytas nepalyginamai sunkesnėmis sąlygomis, negu priklausantis bausmės atlikimo režimas pataisos namuose.

342.6. Dėl pasimatymų suteikimo ir socialinių ryšių palaikymo

35Nuteistiems asmenims pataisos namuose yra suteikiami iki 4 val. trukmės trumpalaikiai pasimatymai (BVK 94 straipsnio dalis) ir iki 2 parų trukmės ilgalaikiai pasimatymai. Pareiškėjas, būdamas dar nenuteistas, t. y. turėdamas teisę būti laikomas nekaltu, tiek ir turėdamas nuteistojo statusą, Lukiškių TI-K laikytas nepalyginamai sunkesnėmis sąlygomis, negu priklausantis bausmės atlikimo režimas pataisos namuose – turėjo galimybę gauti tik iki 2 val. trukmės trumpalaikius pasimatymus, ilgalaikiai pasimatymai nebuvo suteikiami, o tai yra diskriminacija. Lukiškių TI-K galimybė pasinaudoti trumpalaikiais pasimatymais buvo apribota dėl diskriminacinių teisės aktų nuostatų, dvigubai sutrumpinančių tokių pasimatymų trukmę, bei dėl trumpalaikiams pasimatymams skirtų vietų trūkumo. Eilę trumpalaikiam pasimatymui reikėdavo užsisakyti prieš nepriimtinai ilgą laiko tarpą, kurį buvo sunku ar iš viso neįmanoma suderinti su pareiškėjo artimųjų galimybėmis. Pareiškėjui įgijus nuteistojo statusą, Lukiškių TI-K administracija savavališkai apribojo pareiškėjo kontaktus telefonu su artimaisiais, tuo įstaiga ignoravo Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies nuostatą. Šie pareiškėjo teisių ribojimai nebuvo pagrįsti ir motyvuoti išimtimis iš bendrųjų taisyklių, priešingai, buvo Lukiškių TI-K administracijos elgesio su kalinamu asmeniu norma.

362.7. Dėl maitinimo

372.7.1. Pagal BVK, Įstatymo ir HN 76:2010 nuostatas laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti patiekiamas maistas, atitinkantis fiziologines mitybos normas; šios normos nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarime Nr. 14, jos skirtingos nedirbantiems ir dirbantiems vyrams, nedirbančioms ir dirbančioms moterims, tačiau BVK, ir Įstatymas skirtingas maitinimo normas nustato tik nėščioms moterims, krūtimi maitinančioms motinoms, nepilnamečiams, neįgaliesiems, ligoniams. Įstatyme nenustatyti fiziologinių mitybos normų skirtumai nėra teisėti ir akivaizdžiai pažeidžia diskriminacijos draudimą. Be to, pareiškėjo asmeniniai fiziologiniai mitybos poreikiai viso kalinimo nebuvo nustatomi, o jis intensyviai sportuoja, todėl jo fiziologiniai maisto poreikiai yra maždaug dvigubai didesni už teisės aktuose nustatytas fiziologines mitybos normas. Minėtame nutarime patvirtintos diskriminacinės fiziologinės mitybos normos visiškai neatitinka pareiškėjo fiziologinių poreikių, taigi, jis viso kalinimo metu buvo kankinamas alkiu. Diskriminacinis yra ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 253, ir Departamento direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“

382.7.2. Maitinimo organizavimas Lukiškių TI-K pažeidžia žmogaus teises dviem aspektais. Pirma, valgiaraščiai nustato vienodo dydžio maisto davinį visiems tos pačios kategorijos kaliniams ir nenustato jokių galimybių asmeniui, kurio asmeniniai fiziologiniai poreikiai didesni, gauti padidintą maisto davinį / papildomą maistą. Antra, valgiaraščiai nustato ne tik skirtingus maisto davinio kiekius, bet ir skirtingus racionus dirbantiems asmenims ir nedirbantiems asmenims, vyrams ir moterims, taigi, diskriminuoja kalinius ir pagal lytį, ir pagal socialinį požymį. Be to, dirbantys asmenys, gaunantys darbo užmokestį, galimai pajėgūs papildomai įsigyti maisto, gauna ir didesnį maisto davinį ir pagerintą racioną, o nedirbantys asmenys, negaunantys darbo užmokesčio ir net socialinių pašalpų, galimai nėra pajėgūs įsigyti papildomo maisto, gauna mažesnį maisto davinį ir skurdesnį maisto racioną. Pažymėtina, kad moterims skirtame racione yra uogos, vaisiai, daržovės, razinos, o vyrams – tik daržovės, moterims skirtame racione yra sviestas, o vyrams – tik margarinas, moterims skirtame racione yra batonas, džemas ir bandelės, o vyrams – tik duona, moterims skirtame racione yra kakava, o vyrams – tik arbata.

392.8. Pasak pareiškėjo, jis propaguoja sveiką gyvenimo būdą, intensyviai sportuoja, yra prieš rūkymą, tačiau dėl kamerų perpildymo buvo uždaromas į kameras kartu su rūkančiais asmenimis, taigi, buvo priverstas kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru.

402.9. Dėl žalos

412.9.1. Pasak pareiškėjo, jo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad jis Lukiškių TI-K kalintas neleistinomis, nežmoniškomis, antisanitarinėmis, žmogaus orumą žeminančiomis, kankinimui prilygstančiomis sąlygomis, taip pat buvo kankinamas alkiu, jam nesuteikta galimybė gauti medicinos pagalbą, nebuvo aprūpinamas jokiomis pajamomis, jam neteisėtai drausta palaikyti šeimos ir socialinius ryšius, buvo sudarytos nepriimtinos sąlygos dėl pasimatymų, neteisėtai ribotas bendravimas telefonu ir drausta bendrauti laiškais, buvo diskriminuojamas, o tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams ir pažeidė pareiškėjo teises, taigi, yra deliktas tiek pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, tiek pagal tarptautinius dokumentus. Atsakovė ir jos viešojo administravimo subjektai neveikė taip, kaip pagal teisės aktus privalėjo veikti, todėl pareiškėjui padaryta turtinė ir neturinė žala.

422.9.2. Pasak pareiškėjo dėl nurodytų fizinių nepatogumų pablogėjo jo sveikata, sutriko visavertis gyvenimas, jis buvo priverstas nuolat kęsti alkį, jautėsi diskriminuojamas, negalėjo rūpintis šeima, nes nebuvo aprūpintas pajamomis, dėl to, kad nebuvo leidžiami kontaktai su artimaisiais jis patyrė itin skaudžius išgyvenimus, nerimą dėl artimųjų, dėl akivaizdaus jo žmogaus teisių ignoravimo, akivaizdžiai antikonstitucinių draudimų, akivaizdaus diskriminavimo ir net fizinio kankinimo patyrė stiprų dvasinį sukrėtimą, kuris pasireiškė įvairiais psichologiniais išgyvenimais: neviltimi, pažeminimo, bejėgiškumo, skriaudos, liūdesio jausmais, t. y. visa tai sukėlė neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta CK 6.2250 straipsnyje. Netinkamu Lukiškių TI-K įstaigos įrengimu, įsakymo Nr. 1R-139 nesilaikymu, diskriminaciniu maitinimu, neaprūpinimu pajamomis pareiškėjui padaryta ir turtinė žala: dėl įsakymo Nr. 1R-139 nesilaikymo, neišduodant higienos priemonių ir privalomo išduoti inventoriaus, neaprūpinant kameros privalomu inventoriumi padaryta šių priemonių ir inventoriaus vertės dydžio turtinė žala, diskriminavimu maitinant, nesuteikiant pakankamo maitinimo padaryta diskriminacinio maitinimo verčių skirtumo dydžio turtinė žala, neaprūpinimu pajamomis padaryta negauto minimalaus darbo užmokesčio dydžio turtinė žala.

432.9.3. Pasak pareiškėjo, tarp atsakovės institucijų neteisėtų veiksmų (neveikimo, nerūpestingumo) ir jam padarytos žalos yra tiesioginis priežastinis ryšys: žala, padaryta kalinimu perpildytose kamerose, buvo neteisėto perteklinių miegamųjų vietų įrengimo kamerose tiesioginė pasekmė (o tai neteisėto įsakymo Nr.V-124 tiesioginė pasekmė), žala, padaryta neaprūpinant privalomomis higienos, buities ir materialinio aprūpinimo priemonėmis, kalinant žmogaus orumą žeminančiomis, antisanitarinėmis sąlygomis – teisės aktų nevykdymo, t. y. neteisėto veikimo tiesioginė pasekmė, žala, padaryta diskriminuojant, kankinant alkiu – Konstitucijos ir Lygių galimybių įstatymo pažeidimo, t. y. neteisėto veikimo tiesioginė pasekmė, žala, padaryta neaprūpinimu pajamomis – tarptautinių sutarčių nuostatų nevykdymo, t. y. neteisėto neveikimo tiesioginė pasekmė, žala, padaryta šeimos ir socialinių ryšių draudimu bei ribojimu – Konstitucijos ir tarptautinių sutarčių nuostatų nevykdymo, t. y. neteisėto veikimo tiesioginė pasekmė.

44Be to, žala pareiškėjui padaryta tyčine kaltės forma.

452.9.4. Pareiškėjo nuomone, jis neprivalo įrodinėti patirtos neturtinės žalos fakto: nekvestionuojamais įrodymais šioje byloje yra administracinių teismų sprendimai analogiškose bylose (žr. LVAT praktiką tokio pobūdžio bylose). Diskriminacijos klausimais Lygių galimybių įstatymo 4 straipsnis įrodinėjimo pareigą vienareikšmiškai perkelia atsakovei ir net įtvirtina kaltės prezumpciją.

462.9.5. Dėl žalos dydžio

472.9.5.1. Dėl turinės žalos dydžio

48Turtinė žala yra ne tik pareiškėjui neišduotų higienos, buities ir kitų materialinio aprūpinimo priemonių vertė, kamerose trūkstamų baldų ir privalomos įrengti tvarkingos įrangos vertė, teikto diskriminacinio maitinimo verčių skirtumas, nesuteiktos darbinės pajamos, tačiau ir kamerose neteisėtai įrengtų gultų įrengimo kaina, kamerose neteisėtai įrengtų perteklinių grotų įrengimo kaina, o taip pat visos atsakovės ir jo atstovų neteisėtai pareiškėjo teisių pažeidinėjimo sąskaita sutaupytos lėšos, iš viso – 42 947,71 Eur.

492.9.5.2. Dėl neturtinės žalos dydžio

50Pažymėtina, kad vien teisės pažeidimo fakto konstatavimas administraciniame teisme, jeigu tai neužkerta kelio panašių pažeidimų pasikartojimams ateityje, nėra ir negali būti pakankama moralinė satisfakcija. Atsižvelgiant į Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintą žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33straipsnyje įtvirtintą teismų ir Europos teisminių institucijų precedentų privalomumą, pareiškėjui padaryta neturtinė žala (nuostoliai) negali būti vertinama mažesne suma, negu buvo įvertinta žinomuose teismų precedentuose analogiškose bylose, esant panašioms aplinkybėms.

512.9.5.3. Atsižvelgiant į teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus (CK 1.5 straipsnis) bei žalos kriterijus, nurodytus CK 6.250 straipsnyje, žalos sukeltas pasekmes, asmenų kaltę ir sąmoningos tyčios kaltės formą, padarytos neturtinės žalos dydį (nuostolius) vertinti mažesne negu 91 123 Eur suma nėra jokios galimybės. Padarytos neturtinės žalos vertinimas mažesne suma iš esmės reikštų leidimą už nežymų mokestį pažeidinėti fundamentalias žmogaus teises, Lietuvos Respublikos Konstituciją ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, leidimą žmogų kankinti, diskriminuoti, žeminti jo orumą, nežmoniškai su juo elgtis, tai būtų nesuderinama nei su Lietuvos Respublikos Konstitucija, nei su Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais.

52II

53Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, taip pat priteisti iš pareiškėjo 6,72 Eur išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (t. 1, b. l. 61–75).

541. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; įsakyme Nr. V-124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

552. Pažymėtina, kad pareiškėjas 2013 m. balandžio 19 d. ryte, 2013 m. gegužės 2 d. vakare, 2013 m. gegužės 3 d. ryte, 2013 m. gegužės 7 d. – 2013 m. gegužės 12 d., 2013 m. gegužės 13 d. ryte, 2013 m. gegužės 24 d. ryte, 2013 m. birželio 7 d. ryte, 2013 m. birželio 10 d. ryte, 2013 m. liepos 1 d., 2013 m. liepos 19 d. – 201 3 m. liepos 20 d., 2013 m. liepos 28 d., 2013 m. rugpjūčio 8 d. – 2013 m. rugpjūčio 9 d., 2013 m. rugpjūčio 20 d., 2013 m. rugsėjo 4 d., 2013 m. rugsėjo 26 d. – 2013 m. rugsėjo 27 d., 2013 m. spalio 15 d. – 2013 m. spalio 16 d., 2013 m. spalio 18 d. – 2013 m. spalio 22 d., 2013 m. lapkričio 4 d., 2013 m. lapkričio 6 d., 2013 m. lapkričio 21 d., 013 m. gruodžio 5 d. – 2013 m. gruodžio 6 d., 2013 m. gruodžio 10 d. – 2013 m. gruodžio 1 d., 2014 m. sausio d. – 2014 m. sausio 7 d., 2014 m. sausio 16 d., 2014 m. sausio 18 d. – 2014 m. sausio 20 d., 2014 m. sausio 23 d. – 2014 m. sausio 28 d., 2014 m. vasario 4 d. – 2014 m. vasario 10 d., 2014 m. vasario 26 d. – 2014 m. vasario 8 d., 2014 m. kovo 13 d. – 2014 m. kovo 14 d., 2014 m. balandžio 3 d., 2014 m. balandžio 5 d. – 2014 m. balandžio 8 d., 2014 m. balandžio 10 d. – 2014 m. balandžio 11 d., 2014 m. balandžio 22 d., 2014 m. gegužės 8 d., 2014 m. gegužės 10 d. – 2014 m. gegužės 12 d., 2014 m. gegužės 29 d. – 2014 m. birželio 6 d., 2014 m. birželio 10 d. – 2014 m. birželio 11 d.,, 2014 m. birželio 17 d., 2014 m. birželio 27 d., 2014 m. liepos 17 d., 2014 m. liepos 31 d. – 2014 m. rugpjūčio 1 d., 2014 m. rugpjūčio 4 d., 2014 m. rugpjūčio 7 d. – 2014 m. rugpjūčio 11 d., 2014 m. rugpjūčio 13 d. – 2014 m. rugpjūčio 20 d. laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis plotas gyvenamojoje kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; be to, tam tikrais laikotarpiais pareiškėjo nebuvo įstaigoje.

563. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

574. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29. Pagal PĮ taisyklių 11.1 punktą nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių žmonių sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos, ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

585. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Įstatymo 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

59Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi BVK 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

606. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

617. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus; nuo 2013 m. gruodžio 30 d. paslaugų teikimo sutartį sudarė su UAB „Dezinfa“.

628. Dėl kamerų remonto

63Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

649. Dėl kamerų įrengimo

65Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas TI taisyklėse, pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose, įrengtos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

6610. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

67Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, ne žemesne kaip 1,5 m. Teisės aktuose nenustatyta, kad gyvenamosiose kamerose esančiuose tualetuose turėtų būti įrengtos durelės. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus.

6811. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

69Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

7012. Dėl dirbtinio apšveitimo Pagal Lukiškių TI-K laikomų suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistų areštu dienotvarkę, patvirtintą Lukiškių TI-K direktoriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakyme Nr. 1-109, nepertraukiamas miegas yra nuo 22.00 val. iki 6.00 val., kėlimasis – 6.00 val.; atsižvelgiant į tai, dirbtinis apšvietimas išjungiamas 22.00 val., įjungiamas – 6.00 val.

7113. Dėl dušų

72Pagal HN 76:2010 68 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymu „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo laikomų asmenų išvedimo į dušą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lukiškių TI-K laikomiems asmenims 1 kartą per savaitę iki 15 min. suteikiama teisė nusiprausti duše, tai atitinka higienos normų reikalavimus, todėl įstaiga savo veiksmais išvedimo į dušą tvarkos nepažeidė.

7314. Dėl higienos priemonių išdavimo

74Pagal įsakyme Nr. 1R-139 patvirtintas Vyrų ir moterų, laikomų kardomojo kalinimo vietose, ir nuteistųjų, atliekančių arešto bausmę ir laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normas Lukiškių T-K vyrams muilas, tualetinis popierius išduodami 2 kartus per mėnesį (mėnesio pradžioje ir mėnesio viduryje), tai atitinka nustatytas normas; pagal nustatytas normas suimtiesiems kas mėnesį išduodami: dantų šepetėlis, dantų pasta, vienkartiniai skustuvai.

7515. Dėl aprūpinimo patalyne, skalbimo, džiovinimo

7615.1. Lukiškių TI-K patalynė išduodama pagal normas, nustatytas įsakyme Nr. 1R-139.

7715.2. Pagal HN 76:2010 laisvės atėmimo vietose sudarytos sąlygos skalbti ir džiovinti asmeninius apatinius ir viršutinius drabužius. Pažymėtina, kad vieną kartą per savaitę patalynė ir apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai.

78Viršutinius drabužius galima skalbti tik apmokėjus už šią skalbimo paslaugą, vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2013 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1-103 ,,Dėl suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Lukiškių TI-K yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį su Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų, kuri suteikia skalbinių skalbimo paslaugas už pinigus. Naudojimasis tokia paslauga yra suimtųjų ir nuteistųjų teisė, bet ne pareiga, už negrynus pinigus, esančius jų asmeninėse sąskaitose, naudotis asmeninių viršutinių drabužių skalbimo paslaugomis. Pagal minėtą įsakymą suimtieji ir nuteistieji teikiama paslauga turi galimybę pasinaudoti ne rečiau kaip kartą per savaitę, suimtasis / nuteistasis, norintis pasinaudoti teikiama paslauga, užpildo prašymą, planuodamas pasinaudoti šia paslauga, jis turi atsižvelgti į jo asmeninėje sąskaitoje esančią pinigų sumą bei planuojamus maisto produktų ir kitų reikmenų pirkimus. Pagal paminėtą įsakymą, jeigu suimtasis ar nuteistasis neturi asmeninėje sąskaitoje pinigų, jis gali raštu kreiptis į SRS būrio viršininką dėl galimybės išskalbti viršutinius drabužius nemokamai. Drabužiai ir patalynė iš skalbyklos suimtiesiems (nuteistiesiems) grąžinami sausi.

7916. Dėl pasivaikščiojimų organizavimo, pasivaikščiojimo kiemelių

8016.1. Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1 valandą pasivaikščioti gryname ore, pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji, kurie turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą; suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu, specialiai tam skirtoje tardymo izoliatoriaus teritorijoje, laikantis Įstatymo 10 straipsnio reikalavimų; pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Pažymėtina, kad pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jeigu suimtasis pažeidžia Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Be to, pasivaikščiojimas gryname ore yra suimtųjų teisė, bet ne pareiga.

8116.2. Pasivaikščiojimo kiemeliai pastoviai valomi, esant būtinumui, visada yra barstomi. Pasivaikščiojimo kiemelius valo kiemsargis, taip pat pagal BVK 134 straipsnio 1 dalį, nemokant už darbą, nuteistieji gali būti įtraukti tik į pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo, taip pat nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbus. Įstatymas tiksliai apibrėžia darbų, kuriuos nuteistieji privalo atlikti nemokamai, pobūdį: pataisos įstaigų ir gretimų teritorijų tvarkymo darbai; nuteistųjų kultūros ir buities sąlygų gerinimo darbai; tai yra specialaus pasirengimo nereikalaujantys darbai, kurie skirti nuolat prižiūrėti bei gerinti nuteistųjų buities ir kultūros sąlygas. Taigi, dalis nuteistųjų padeda tvarkyti Lukiškių TI-K teritoriją, taip pat ir pasivaikščiojimo kiemelius.

8216.3. Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K yra I, II bei III korpusuose, I korpuse yra 29 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – nuo 17,34 m2 iki 23,14 m2, II korpuse yra 14 atskirų pasivaikščiojimo kiemelių, kurių plotas – nuo 34,16 m2 iki 37,40 m2, III korpuse yra 5 atskiri pasivaikščiojimo kiemeliai, kurių plotas – nuo 15,55 m2 iki 31,05 m2.

8317. Dėl pasimatymų

8417.1. Suimtųjų teisės pasimatyti sąlygos įtvirtintos Įstatymo 22 straipsnyje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakyme Nr. 1R-172 patvirtintų Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir TIVT taisyklės) XI skirsnyje. BVK 85 straipsnio 1 dalies1 punkte nustatyta, kad paprastajai grupei priskirti nuteistieji turi teisę per 2 mėnesius gauti vieną trumpalaikį pasimatymą, jo sąlygos nustatytos šio straipsnio 2 dalyje. Lukiškių TI-K vadovaujamasi Lukiškių TLK direktoriaus 2014 m. gegužės 13 d. įsakyme Nr. 1-89 patvirtintu Asmenų, norinčių pasimatyti suimtuoju, nuteistuoju ar nuteistuoju areštu, išankstinio registravimo tvarkos aprašu (toliau – ir Tvarkos aprašas), būtent šiuo Tvarkos aprašu siekiama įgyvendinti TIVT taisyklių 62 punkto reikalavimus. Pažymėtina, kad baudžiamąją bylą tiriantis pareigūnas ar baudžiamąją bylą nagrinėjantis teisėjas suimtiesiems (nuteistiesiems) suteikia teisę į pasimatymą, o Lukiškių TI-K privalo užtikrinti tą teisę, neribojant pasimatymų skaičiaus. Pagal Tvarkos aprašą asmenys, norintys pasimatyti, turi ne vėliau kaip prieš 15 dienų suderinti pasimatymo datą, laiką, trukmę, užsiregistruoti Lukiškių TI-K pasimatymo biure telefonu, paštu, raštu arba tiesiogiai atvykus. Asmenys, norintys atvykti pasimatyti, arba asmenys, kurie laikomi Lukiškių TI-K, pasimatymui gali registruotis ne ilgesniu kaip 15 dienų laikotarpiu. Minėtu laikotarpiu galima registruotis tik vienam pasimatymui. Asmenys, laikomi įstaigoje, kitam pasimatymui registruojami tik išnaudoję ankstesnį pasimatymą, kuriam buvo užregistravę; jeigu asmuo užsiregistravo į pasimatymą ir negali į jį atvykti, jis privalo apie tai pranešti Lukiškių TI-K administracijai. Asmenys, kurie atvyko ir nori pasimatyti tą pačią dieną, gali gauti pasimatymą, jeigu yra laisvų vietų, kurios nebuvo užsakytos pagal išankstinį registravimą, arba jeigu kažkas atsisakė ir neatvyko į pasimatymą. Pagal TIVT taisyklių 65 punktą pasimatymas vyksta be fizinio kontakto, pagal PĮ taisyklių 108 punktą trumpalaikis pasimatymas vyksta be fizinio kontakto (išskyrus nepilnamečių nuteistųjų). Trumpalaikius pasimatymus kontroliuojantys pareigūnai privalo nuolat stebėti nuteistuosius ir į pasimatymą su jais atvykusius asmenis.

8517.2. TI taisyklėse, jų IV skyriuje, įtvirtintas pasimatymų patalpų įrengimas. Pagal TI taisyklių 18 punktą suimtiesiems pasimatyti su giminaičiais arba kitais asmenimis tardymo izoliatorių pasimatymų patalpose įrengiama salė, išilgai salės įrengiamas ne siauresnis kaip 1,2 m ir ne aukštesnis kaip 0,70 m stalas, kuris vienu galu turi remtis į salės sieną; nuo stalviršio apačios iki grindų stalas pertveriamas ištisine pertvara; pagal stalo ilgį nuo lubų iki stalo viršaus įrengiama saugi permatoma pertvara, izoliuojanti lankytoją ir suimtąjį nuo fizinio kontakto. Pagal TI taisyklių 19 punktą toje stalo pusėje, kurioje turi sėdėti suimtieji, įrengiamos kabinos, visos kabinos nuo grindų iki lubų atskiriamos pertvaromis, nuo grindų iki stalo viršaus pertvarų šonai turi būti nepermatomi, likusioje pertvarų šonų dalyje iki lubų įrengiamos saugios permatomos pertvaros; kiekvienos kabinos viduje įrengiamas telefoninis pasikalbėjimo su priešais kabina kitoje pertvaros pusėje esančiais asmenimis įrenginys, pastatoma po vieną taburetę, nejudamai pritvirtintą prie grindų; sunumeruotos kabinos uždaromos užsklendžiamomis arba rakinamomis durimis. Pagal TI taisyklių 20 punktą toje stalo pusėje, kurioje turi sėdėti asmenys, atvykę pasimatyti su suimtaisiais, pastatomas reikiamas kiekis taburečių arba kėdžių, šioje stalo pusėje kabinos neįrengiamos ir taburetės arba kėdės prie grindų nepritvirtinamos.

8617.3. Lukiškių TI-K nėra įrengtų ilgalaikių pasimatymų kambarių. TI taisyklių IV skyriuje įtvirtintos nuostatos tik dėl trumpalaikių pasimatymų su giminaičiais ar kitais asmenimis patalpų įrengimo, o ilgalaikių pasimatymų patalpų įrengimas nenustatytas. Ilgalaikių pasimatymų suteikimo tvarka neįtvirtinta ir TIVT taisyklėse.

8717.4. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, Lukiškių TI-K neturi teisinio pagrindo savavališkai keisti Įstatymo, TIVT taisyklių ir kitų teisės aktų, įstaigos darbuotojai griežtai vadovaujasi galiojančiais teisės aktais ir išvardytomis jų nuostatomis, tinkamai ir teisėtai veikia, nepažeisdami teisėtumo.

88Pažymėtina, kad tokio pobūdžio administracinėse bylose pareiškėjų skundai atmetami (žr., pavyzdžiui, LVAT administracines bylas Nr. A575-164/2015, Nr. A-420-575/2015, Nr. A-587-575/2015, Nr. A-1044-442/2015).

8918. Dėl maitinimo

9018.1. Pagal Įstatymo 44 straipsnio 5 dalį suimtiesiems tiekiamas maistas turi atitikti fiziologines mitybos normas ir, kiek įmanoma, suimtųjų religinius įsitikinimus, maistu suimtieji aprūpinami nemokamai; pagal šio straipsnio 6 dalį suimtųjų mitybos ir materialinio aprūpinimo normas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

9118.2. Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2014 m. sausio 17 d. įsakyme Nr. 1-7 patvirtintomis Asmenų, laikomų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, maitinimo organizavimo taisyklėmis (toliau – Maitinimo taisyklės), maitinimas suteikiamas Lukiškių TI-K direktoriaus 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakyme Nr. 1-109, patvirtintoje Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu dienotvarkėje nustatytu metu. Dienotvarkė yra viena iš pataisos įstaigos režimo užtikrinimo priemonių ir joje nustatytas konkretus maitinimo laikas, šių reikalavimų, organizuojant suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu maitinimą, Lukiškių TI-K yra laikomasi.

9218.3. Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarime Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ ir Departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. Nr. 4/07-117 įsakyme „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mitybos normomis. Valgiaraščius, patvirtintus Departamento direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, parengė Valstybinis aplinkos sveikatos centras (buvęs Respublikinis mitybos centras), valgiaraščiai subalansuoti ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas fiziologines mitybos normas.

9318.4. Minėtuose teisės aktuose nedirbančiam vyrui per parą mitybos normos energinė vertė nustatyta ne mažiau kaip 2 298 kcal, pažymėtina, kad 2013 m. gruodžio 19 d., atlikus maisto laboratorinius tyrimus, nustatyta, kad nedirbančių vyrų 2013 m. gruodžio 18 d. paros maisto davinio energinę vertę sudaro 2 856 kcal. Pažymėtina, kad kiekvieną dieną pagamintų patiekalų kokybę tikrina Lukiškių TI-K Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojas, kuris, patikrinęs maistą, pasirašo pagaminto maisto kokybės vertinimo žurnale, leidimą išduoti pagamintą maistą leidžia Lukiškių TI-K direktoriaus budintis padėjėjas.

9419. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro pobūdžio nusiskundimus, nėra konkretumo. Pažymėtina, kad būtina įrodyti, jog tam tikri pareiškėjo skunde minimi Lukiškių TI-K trūkumai tiesiogiai darė įtaką pareiškėjui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų / nuteistųjų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su jo paties elgesiu, kuris lėmė pareiškėjo patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

9520. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

9621. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo

97Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis ir LVAT praktika dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nurodo, kad Lukiškių TI-K realiai patyrė bylos dokumentinės medžiagos rengimo išlaidas, kurios priteistinos iš pareiškėjo. Teismo nutartyje Lukiškių TI-K buvo įpareigotas pateikti teismui su ginču susijusią medžiagą, šią medžiagą, kurią Lukiškių TI-K turėjo parengti, vykdydamas minėtą teismo nutartį, sudaro 112A4 formato lapai. Vadovaujantis Dokumentų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarime Nr. 1039, 6 ir 7 punktais bei Lietuvos statistikos departamento 2012 m. gruodžio 12 d. informaciniu pranešimu Nr. 29, vieno rašytinio, grafinio A4 formato lapo kopijos parengimas sudaro 0,06 Eur. Taigi, Lukiškių TI-K realiai patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, materialinė išraiška yra 6,72 Eur (112x 0,06 Eur).

98III

99Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (t. 1, b. l. 57–59).

1001. Atsižvelgiantį CK 6.273 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimą Nr. 1054, Ministerija įgaliota atstovauti valstybei bylose dėl žalos, atsiradusios dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti valstybė; bylose dėl civilinės būklės aktų įrašų pakeitimo ir žalos atlyginimo; bylose dėl žalos, padarytos neteisėtais Juridinių asmenų registro tvarkytojo veiksmais, atlyginimo. Pareiškėjas šiose srityse valstybės deliktinės atsakomybės klausimo nekelia, todėl pasisakyti skunde keliamais klausimais Ministerija neturi procesinio suinteresuotumo.

1012. Pareiškėjas išreiškia abejones dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymų legitimiškumo, kuriuose nustatyti, pareiškėjo nuomone, per maži 3,1 m2 ir 3,6 m2 gyvenamojo ploto normatyvai, tačiau pareiškėjas nenurodo, kokiems teisės aktams prieštarauja minėti normatyvai ir koks konkrečiai yra teisėtas minimalus gyvenamasis plotas, skirtinas vienam nuteistajam. Taigi, samprotavimai apie Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymuose pažeidžiamas pareiškėjo teises vertintini kritiškai. Pagal esamą teisinį reglamentavimą tam tikrų baldų ar įrenginių užimamas plotas neturi įtakos, skaičiuojant kameros plotą, taigi, skaičiuojant vienam asmeniui tenkantį kameros plotą visas kameros plotas dalijamas iš kameroje laikomų asmenų skaičiaus. Teisės aktuose neįtvirtintas baldų užimamo ploto išskaičiavimas iš kameros ploto. Atmestinas pareiškėjo teiginys, kad dėl teisės aktuose nustatyto naudojimosi dušu dažnumo pažeidžiamos pareiškėjo teisės; jokiuose Lietuvoje galiojančiuose teisės aktuose nenustatyta prievolė valstybei reglamentuoti dažnesnį negu kartą per savaitę prausimąsi duše. Pareiškėjo teiginiai dėl nustatytų mitybos normų, sudarančių sąlygas diskriminuoti pagal lytį ir socialinę padėtį, neturi jokio pagrindo; vyrai ir moterys turi daug fiziologinių skirtumų, todėl natūralu, kad jų mityboje galima nustatyti skirtumus, taip pat akivaizdu, kad dirbantys naudingą darbą asmenys išnaudoja daugiau energijos ir turi daugiau maitintis. Pasak pareiškėjo, dėl draudimo susirašinėti su kitose įkalinimo įstaigose esančiais asmenimis jis patyrė žalą, tačiau pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, kad jam būtų buvęs grąžintas kitam laisvės atėmimo vietoje laikomam asmeniui rašytas laiškas ir tuo sukliudyta pasinaudoti susirašinėjimo galimybe, taigi, vien tik ribotą laiką galiojantis nustatytas reglamentavimas, draudęs susirašinėti su kitose įkalinimo įstaigose esančiais nuteistaisiais, negalėjo pareiškėjui sukelti žalos.

1023. Ministerija remiasi LVAT administracine byla Nr. A662-166/2010, taip pat nurodo, kad siekdamas pagrįsti kilusią žalą pareiškėjas turi įrodyti valstybės neteisėtus veiksmus, t.y. jam tenka pareiga įrodyti tris būtinas civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus; žalą; priežastinio ryšio buvimą; remiantis LAT civiline byla Nr. 3K-3-319/2008, neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjas nepateikia jokių įrodymų, kad dėl neva neteisėtų atsakovės atstovės veiksmų egzistuoja žalos padarymo faktas, taip pat iš į bylą pateiktos medžiagos neaišku, kaip pasireiškė Ministerijos veiksmų neteisėtumas, sukėlęs pareiškėjui žalą. Taigi, neįrodžius šių aplinkybių, pareiškėjo prašymas negali būti tenkinamas. Pažymėtina, kad be žalos padarymo fakto, kaip būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, pareiškėjas neįrodinėja ir kitos – priežastinio ryšio – sąlygos, o priežastinis ryšys visada yra objektyvus, realiai egzistuojantis, todėl jis turi būti realiai nustatytas, o ne grindžiamas prielaidomis arba spėliojimais (LVAT administracinė byla Nr. A662-1099/2010).

103IV

104Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (t. 1, b. l. 187–191).

1051. Dėl kreipimosi į Departamentą su skundais dėl laikymo sąlygų

106Pareiškėjas dėl netinkamų laikymo sąlygų, higienos, materialinio, buitinio aprūpinimo normų pažeidimų ir neaprūpinimo pajamomis bei trukdymą palaikyti socialinius ryšius į Departamentą ginčui aktualiu laikotarpiu nesikreipė, Departamentas su tuo susijusios medžiagos nerinko ir nenagrinėjo. Atsižvelgiant į Įstatymo 49 straipsnio 1 dalį, BVK 183 straipsnį darytina išvada, kad pareiškėjas nesilaikė BVK 183 straipsnyje nustatyto privalomo bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimo tvarkos. Departamentas apie tariamų pažeidimų aplinkybes nebuvo informuotas, todėl negali patvirtinti ar paneigti pažeidimų fakto bei pateikti duomenų. Pažymėtina, kad jog tais atvejais, kai atitinkamai ginčų kategorijai yra nustatyta privaloma ginčų nagrinėjimo tvarka, asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos tik tada, kai laikosi tai bylų kategorijai įstatymuose nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos. Taigi, tokios tvarkos nesilaikymas lemia konkrečias Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) – teismas atsisako priimti skundą. Kita vertus, atsisakoma priimti skundą nurodytu pagrindu gali būti tik tuo atveju, jeigu atitinkamame įstatyme tam tikrai administracinių ginčų kategorijai privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka nustatyta expressis verbis, o pareiškėjas, prieš kreipdamasis į administracinį teismą, tokia tvarka nepasinaudojo. Departamentas su pareiškėjo laikymu Lukiškių TI-K susijusios informacijos nerinko ir nenagrinėjo, be to, informacijos, susijusios su konkrečių asmenų laikymu laisvės atėmimo vietose, Departamentas nekaupia.

1072. Dėl žalos atlyginimo.

108Pagal Viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio 1 dal turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama CK ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka. Pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį žalą, kilusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė pagal CK 6.271 straipsnio 1 dalį kyla, esant 3 būtinoms sąlygoms: neteisėtiems veiksmams; priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos; teisės pažeidimu padarytai žalai. Neteisėtumo CK 6.271 straipsnio prasme konstatavimui reikia nustatyti, kad valdžios institucijos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti, neįvykdė jiems teisės aktuose priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Sprendžiant dėl atitinkamos valstybės valdžios institucijos (jos pareigūnų) veikos neteisėtumo, kiekvienu atveju būtina nustatyti, kokios konkrečios teisės normos, kurios reglamentuoja skundžiamos institucijos veiklą, buvo pažeistos, kaip būtent šie pažeidimai pasireiškė asmeniui, teigiančiam, kad jis dėl tokių veiksmų (neveikimo) patyrė žalą, taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės (jeigu jos nustatomos) kilo būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.

1092.1. Dėl neturtinės žalos dydžio

110Neturtinės žalos atlyginimas pinigais nėra vienintelis pažeistų teisių gynimo būdas. Teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas; ne visais atvejais tam, kad būtų apginta pažeista neturtinė teisė, priteisiamas neturtinės žalos atlyginimas pinigais. Remiantis EŽTT praktika (žr. sprendimus bylose Daktaras prieš Lietuvą, L. L. prieš Prancūziją), teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (žr., pavyzdžiui, EŽTT sprendimą byloje Meilus prieš Lietuvą), analogišką praktiką nuosekliai formuoja ir LVAT (žr., pavyzdžiui, administracines bylas Nr. A2-718/2007, Nr. A444-619/2008, Nr. A146-1240/2011, Nr. A756-143/2012).

111Pareiškėjas Lukiškių TI-K buvo laikomas tokiomis pat sąlygomis, kaip ir visi kiti asmenys, jokių išimčių, kad būtų pablogintas jo buvimas Lukiškių TI-K, nebuvo. Be to, tam tikras suimtųjų privatumo, jų judėjimo laisvės apribojimas ir su tuo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama laisvės atėmimo bausmės atlikimo pasekmė, susijusi sujos esme, tikslais ir saugiu vykdymu.

112Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, bei nustačius, kad pareiškėjo nurodytos aplinkybės nepatvirtintos įrodymais, darytina išvada, kad pareiškėjas nepatyrė skunde minimos neturtinės žalos ir nėra pagrindo kalbėti apie neturtinės žalos atlyginimą.

1132.2. Dėl turtinės žalos dydžio

114Remiantis LVAT praktika, pareiškėjas, kuris reiškia reikalavimą atlyginti žalą, pirmiausia turi įrodyti patirtą žalą, antra – ją sudarančius elementus bei jos dydį; nors nukentėjusio asmens patirti nuostoliai atlyginami, remiantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, tai nereiškia, kad teismas, nagrinėjantis bylą, priteis bet kokio dydžio žalos atlyginimą; turtinė žala turi būti tikra, konkreti, įrodyta ir kiekybiškai įvertinta (žr. administracinę bylą Nr. A442-548/2010). Pareiškėjas pateikė tik samprotavimus ir abstrakčius paaiškinimus apie patirtą turtinę žalą, todėl pareiškėjo paaiškinimai apie patirtą realią turtinę žalą turėtų būti atmesti kaip nepagrįsti.

115Reikalavimas dėl žalos atlyginimo, pagrįstas CK 6.271 straipsniu, gali būti tenkinamas, nustačius civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų visumą, o nenustačius bent vienos iš minėtų sąlygų valstybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.

1162.3. Pareiškėjas nepagrįstai ilgai, manydamas, jog pažeistos jo teisės, neginė savo teisių, t. y. beveik 3 m. po to, kai pareiškėjas pradėtas laikyti Lukiškių TI-K 2013 m. balandžio 18 d. Remiantis LVAT praktika, asmens patirtų dvasinių ir fizinių kančių (CK 6.250 straipsnio prasme), jeigu jos realiai patiriamos, poveikis asmens fizinei ir psichinei sveikatai yra skaudžiausias ir labiausiai juntamas tuo laiku, kai asmenį veikia šias kančias sukeliantys neteisėti aktai (CK 6.271 straipsnio prasme)“ (žr. administracinę bylą Nr. A146-1527/2012). Šios aplinkybės taip pat įrodo, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi, galimai siekdamas sau tik turtinės naudos (pasipelnyti) iš valstybės.

1173. Dėl laikymo sąlygų

118Valstybė sprendžia nuteistųjų kalinimo problemas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. liepos 22 d. nutarime Nr. 740 patvirtino Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą. Laisvės atėmimo vietų modernizavimo tikslas – užtikrinti saugią, efektyvią ir ekonomišką laisvės atėmimo vietų veiklą, nuteistiesiems (suimtiesiems) – teisės aktuose nustatytas laikymo, o personalui – darbo sąlygas; laisvės atėmimo vietų modernizavimo uždavinys – modernizuoti laisvės atėmimo vietas. Įgyvendinus programą bus išspręsta tardymo izoliatorių perpildymo problema; laisvės atėmimo vietos bus racionaliai išdėstytos pagal nuteistųjų (suimtųjų) gyvenamąją vietą, teisėsaugos institucijų ir apygardos teismų veiklos teritorijas, tai leis sumažinti konvojavimo išlaidas; laisvės atėmimo vietose bus užtikrinamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos ir Europos kalėjimų taisyklėse rekomenduojamos nuteistųjų (suimtųjų) laikymo sąlygos; bus išspręsta laisvės atėmimo vietų saugumo problema, stiprės visuomenės saugumas; pagerės laisvės atėmimo vietų personalo darbo sąlygos; atpigs naujų ir kompleksiškai rekonstruotų laisvės atėmimo vietų eksploatacija.

1194. Dėl proceso dalyvių

120Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ 3.23 punktą, į tai, kad bylose dėl žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja valstybės institucijos (valstybinio administravimo subjektai), dėl kurių arba dėl kurių pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų kilo žala, šioje byloje atsakovės atstovu turi būti tik Lukiškių TI-K, ,o Departamentas turėtų būti trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

121V

122Teismo posėdyje pareiškėjas M. K., remdamasis skundu, prašė jo reikalavimus tenkinti.

123Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

124I

125Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

1261. Pareiškėjas M. K. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (t. 1, b. l. 61–75)):

127– pareiškėjas į Lukiškių TI-K atvyko 2013m. balandžio 18 d. ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 113 (plotas – 6,43 m2); vakare kameroje buvo 3 asmenys;

128– 2013 m. balandžio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 306 (plotas– 8,09 m2); ryte kameroje buvo 2, vakare – 3 asmenys;

129– 2013 m. balandžio 20 d. – 2013 m. balandžio 28 d. kameroje Nr. 306 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

130– 2013 m. balandžio 29 d. išvyko į Marijampolės areštinę;

131– 2013 m. gegužės 2 d. atvyko iš Marijampolės areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 123 (plotas – 7,42 m2); vakare kameroje buvo 1 asmuo;

132– 2013 m. gegužės 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 216 (plotas– 6,83 m2); ryte kameroje buvo 1 asmuo, vakare – 2 asmenys;

133– 2013 m. gegužės 4 d. – 2013 m. gegužės 6 d. kameroje Nr. 216 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

134– 2013 m. gegužės 7 d. – 2013 m. gegužės 12 d. kameroje Nr. 216 ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

135– 2013 m. gegužės 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 177 (plotas– 7,94 m2); ryte kameroje buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

136– 2013 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 177 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

137– 2013 m. gegužės 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 126 (plotas– 7,48 m2); ryte kameroje buvo 3, vakare – 3 asmenys;

138– 2013 m. gegužės 16 d. – 2013 m. gegužės 23 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

139– 2013 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

140– 2013 m. gegužės 25 d. – 2013 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

141– 2013 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys;

142– 2013 m. birželio 8 d. – 2013 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

143– 2013 m. birželio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 280 (plotas– 7,82 m2); ryte kameroje buvo 2, vakare – 3 asmenys;

144– 2013 m. birželio 11 d. – 2013 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 280 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

145– 2013 m. liepos 1 d. kameroje Nr. 280 buvo 2 asmenys;

146– 2013 m. liepos 2 d. – 2013 m. liepos 3 d. kameroje Nr. 280 buvo 3 asmenys;

147– 2013 m. liepos 4 d. išvyko į Marijampolės areštinę;

148– 2013 m. liepos 18 d. atvyko iš Marijampolės areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 114 (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

149– 2013 m. liepos 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 385 (plotas– 6,79 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

150– 2013 m. liepos 20 d. – 2013 m. liepos 23 d. kameroje Nr. 385 buvo 1 asmuo;

151– 2013 m. liepos 24 d. – 2013 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 385 buvo 2 asmenys;

152– 2013 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 385 buvo 1 asmuo;

153– 2013 m. liepos 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 280 (plotas– 7,82 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

154– 2013 m. liepos 30 d. – 2013 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 280 buvo 3 asmenys;

155– 2013 m. rugpjūčio 1 d. išvyko į Marijampolės areštinę;

156– 2013 m. rugpjūčio 8 d. atvyko iš Marijampolės areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 111 (plotas – 7,45 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

157– 2013 m. rugpjūčio 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 197 (plotas– 7,94 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

158– 2013 m. rugpjūčio 10 d. – 2013 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 197 buvo 3 asmenys;

159– 2013 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 197 buvo 2 asmenys;

160– 2013 m. rugpjūčio 21 d. – 2013 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 197 buvo 3 asmenys;

161– 2013 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 197 buvo 2 asmenys;

162– 2013 m. rugsėjo 5 d. – 2013 m. rugsėjo 18 d. kameroje Nr. 197 buvo 3 asmenys;

163– 2013 m. rugsėjo 19 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

164– 2013 m. rugsėjo 26 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 125 (plotas – 6,48 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

165– 2013 m. rugsėjo 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 295 (plotas– 7,95 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

166– 2013 m. rugsėjo 28 d. – 2013 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 295 buvo 3 asmenys;

167– 2013 m. spalio 10 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;

168– 2013 m. spalio 15 d. atvyko iš Kauno tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 104 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

169– 2013 m. spalio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 200 (plotas– 7,56 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

170– 2013 m. spalio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 150 (plotas– 7,56 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

171– 2013 m. spalio 18 d. – 2013 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 150 buvo 2 asmenys;

172– 2013 m. spalio 23 d. – 2013 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 150 buvo 3 asmenys;

173– 2013 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 150 buvo 2 asmenys;

174– 2013 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 150 buvo 3 asmenys;

175– 2013 m. lapkričio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 375 (plotas– 7,37 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

176– 2013 m. lapkričio 7 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;

177– 2013 m. lapkričio 21 d. atvyko iš Kauno tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 116 (plotas – 7,49m2), kameroje buvo 1 asmuo;

178– 2013 m. lapkričio 22 d. perkeltas į kamerą Nr. 151 (plotas– 7,48 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

179– 2013 m. lapkričio 23 d. – 2013 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 150 buvo 3 asmenys;

180– 2013 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 150 buvo 2 asmenys;

181– 2013 m. lapkričio 26 d. – 2013 m. gruodžio 4 d. kameroje Nr. 150 buvo 3 asmenys;

182– 2013 m. gruodžio 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 344 (plotas– 7,84 m2), kameroje buvo 2 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 211 (plotas– 6,96 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

183– 2013 m. gruodžio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 329 (plotas– 7,61 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

184– 2013 m. gruodžio 7 d. – 2013 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 329 buvo 3 asmenys;

185– 2013 m. gruodžio 10 d. – 2013 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 329 buvo 2 asmenys;

186– 2013 m. gruodžio 13 d. – 2013 m. gruodžio 26 d. kameroje Nr. 329 buvo 3 asmenys;

187– 2013 m. gruodžio 27 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

188– 2014 m. sausio 2 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 125 (plotas – 6,48 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

189– 2014 m. sausio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 287 (plotas– 7,70 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

190– 2014 m. sausio 4 d. – 2014 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 287 buvo 2 asmenys;

191– 2014 m. sausio 8 d. – 2014 m. sausio 12 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;

192– 2014 m. sausio 12 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

193– 2014 m. sausio 15 d. atvyko iš Kauno tardymo izoliatoriaus ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 109 (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 4 asmenys;

194– 2014 m. sausio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas– 7,56 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

195– 2014 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 175 buvo 3 asmenys;

196– 2014 m. sausio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 106 (plotas– 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

197– 2014 m. sausio 19 d. kameroje Nr. 106 buvo 1 asmuo;

198– 2014 m. sausio 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 329 (plotas– 7,61 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

199– 2014 m. sausio 21 d. – 2014 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 329 buvo 3 asmenys;

200– 2014 m. sausio 23 d. – 2014 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 329 buvo asmenys;

201– 2014 m. sausio 29 d. – 2014 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 329 buvo 3 asmenys;

202– 2014 m. vasario 4 d. – 2014 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 329 buvo 2 asmenys;

203– 2014 m. sausio 11 d. – 2014 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 329 buvo 3 asmenys;

204– 2014 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 329 buvo 2 asmenys;

205– 2014 m. vasario 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 144 (plotas– 7,94 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

206– 2014 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 144 buvo 2 asmenys;

207– 2014 m. kovo 1 d. – 2014 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 144 buvo 3 asmenys;

208– 2014 m. kovo 6 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

209– 2014 m. kovo 13 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 125 (plotas – 6,48 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

210– 2014 m. kovo 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 190 (plotas– 7,94 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

211– 2014 m. kovo 15 d. – 2014 m. kovo 17 d. kameroje Nr. 190 buvo 3 asmenys;

212– 2014 m. kovo 18 d. kameroje Nr. 190 buvo 4 asmenys;

213– 2014 m. kovo 19 d. – 2014 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 190 buvo 3 asmenys;

214– 2014 m. kovo 27 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

215– 2014 m. balandžio 3 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 115 (plotas – 7,45 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

216– 2014 m. balandžio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 306 (plotas– 8,09 m2), kameroje buvo 4 asmenys;

217– 2014 m. balandžio 5 d. – 2014 m. balandžio 8 d. kameroje Nr. 306 buvo 2 asmenys;

218– 2014 m. balandžio 9 d. kameroje Nr. 306 buvo 3 asmenys;

219– 2014 m. balandžio 10 d. – 2014 m. balandžio 11 d. kameroje Nr. 306 buvo 2 asmenys;

220– 2014 m. balandžio 12 d. – 2014 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 306 buvo 3 asmenys;

221– 2014 m. balandžio 17 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

222– 2014 m. balandžio 22 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 107 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 287 (plotas – 7,70 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

223– 2014 m. balandžio 23 d. – 2014 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;

224– 2014 m. gegužės 2 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

225– 2014 m. gegužės 8 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 123 (plotas – 7,42 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

226– 2014 m. gegužės 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 303 (plotas– 8,02 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

227– 2014 m. gegužės 10 d. – 2014 m. gegužės 11 d. kameroje Nr. 303 buvo 2 asmenys;

228– 2014 m. gegužės 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 327 (plotas– 7,65 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

229– 2014 m. gegužės 13 d. – 2014 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 327 buvo 3 asmenys;

230– 2014 m. gegužės 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas– 7,08 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

231– 2014 m. gegužės 20 d. – 2014 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 285 buvo 3 asmenys;

232– 2014 m. gegužės 22 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

233– 2014 m. gegužės 29 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 116 (plotas – 7,49 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

234– 2014 m. gegužės 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 277 (plotas– 7,99 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

235– 2014 m. gegužės 31 d. – 2014 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 277 buvo 2 asmenys;

236– 2014 m. birželio 7 d. – 2014 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 277 buvo 3 asmenys;

237– 2014 m. birželio 10 d. – 2014 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 277 buvo 2 asmenys;

238– 2014 m. birželio 12 d. – 2014 m. birželio 16 d. kameroje Nr. 277 buvo 3 asmenys;

239– 2014 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 277 buvo 2 asmenys;

240– 2014 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 277 buvo 3 asmenys;

241– 2014 m. birželio 19 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

242– 2014 m. birželio 26 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 108 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 4 asmenys;

243– 2014 m. birželio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 287 (plotas– 7,70 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

244– 2014 m. birželio 28 d. – 2014 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 287 buvo 3 asmenys;

245– 2014 m. liepos 10 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

246– 2014 m. liepos 17 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 122 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 315 (plotas– 7,30 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

247– 2014 m. liepos 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 332 (plotas– 7,43 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

248– 2014 m. liepos 19 d. – 2014 m. liepos 23 d. kameroje Nr. 332 buvo 3 asmenys;

249– 2014 m. liepos 24 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;

250– 2014 m. liepos 31 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 107 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

251– 2014 m. rugpjūčio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas– 7,56 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

252– 2014 m. rugpjūčio 2 d. – 2014 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 175 buvo 3 asmenys;

253– 2014 m. rugpjūčio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 373 (plotas– 7,25 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

254– 2014 m. rugpjūčio 5 d. – 2014 m. rugpjūčio 6 d. kameroje Nr. 373 buvo 3 asmenys;

255– 2014 m. rugpjūčio 7 d. – 2014 m. rugpjūčio 11 d. kameroje Nr. 373 buvo 2 asmenys;

256– 2014 m. rugpjūčio 12 d. kameroje Nr. 373 buvo 3 asmenys;

257– 2014 m. rugpjūčio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 316 (plotas– 7,18 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

258– 2014 m. rugpjūčio 14 d. – 2014 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 316 buvo 2 asmenys;

259– 2014 m. rugpjūčio 21 d. išvyko į Kybartų pataisos namus.

2602. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC) patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodyta:

2612.1. 2013 m. balandžio 22 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-367, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: minkštasis inventorius dezinfekuojamas Lukiškių TI-K patalpose įrengtoje dezinfekcijos kameroje, pildomas jos darbo žurnalas; patikrinimo metu dušo patalpos grindų ir sienų paviršiai buvo lygūs, pritaikyti valymui ir dezinfekcijai, tai atitiko HN 76:2010 39.1 punkto reikalavimus; dušų patalpos paviršiuose purvo, pelėsio vizualiai nenustatyta, dušo patalpoje įrengta mechaninė vėdinimo sistema (t. 1, b. l. 109–110).

2622.2. 2013 m. gegužės 9 d. patikrinimo akte (pavedimas tikrinti Nr. 13(13-3)-13.9-408), vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: patikrinimo metu LTI-K sporto salė buvo sutvarkyta, prie sporto salės nėra persirengimo kambario, dušo ir valymo priemonėms skirtos patalpos; Lukiškių TI-K įrengta kirpykla kirpimo paslaugų teikimui; kirpykloje naudojami įrankiai po panaudojimo merkiami į aukšto lygio dezinfekcinę priemonę, panaudoti skutimosi mašinėlės antgaliai buvo pamerkti į dezinfekcinį tirpalą, naudojimui paruošti kirpimo instrumentai buvo laikomi uždarai plastikiniame inde; Lukiškių TI-K kirpykloje yra tualetinis stalelis, veidrodis, spintelės, kaip nurodyta HN 76:2010 37.2 punkte, kirpyklos patalpoje taip pat įrengta praustuvė, sieniniai rankų dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartinių rankšluosčių ir atliekų surinkimo talpykla; kirpykloje buvo naudojimui paruoštų švarių apdangalų; patikrinimo metu kirpimo paslaugų teikimo faktų koridoriuose nenustatyta; Lukiškių TI-K dušo patalpų grindų danga lygi, išklota keramikinėmis plytelėmis, ant grindų pakloti guminiai kilimėliai, šios aplinkybės atitinka HN 76:2010 39.3 punkto reikalavimus; patikrinimo metu graužikų ir tarakonų buvimo nenustatyta, privalomieji dezinsekcijos / deratizacijos darbai vykdomi ir registruojami žurnale, dėl dezinsekcijos / deratizacijos darbų vykdymo pasirašyta sutartis su šiai veiklai licencijuota įmone; Lukiškių TI-K įrengta švarinimo patalpa, kurioje yra dušas su tiekiamu karštu vandeniu, kuris skirtas asmenims, turintiems niežų arba pedikuliozės požymių; Lukiškių TI-K gyvenamųjų patalpų pagrindiniai valymai vykdomi pagal Lukiškių TI-K nustatyta tvarką (bendrojo naudojimo patalpų pagrindinis valymas atliekamas vieną kartą per mėnesį, už gyvenamųjų patalpų valymą atsakingi ten apgyvendinti asmenys), tačiau informacija apie pagrindinį gyvenamųjų patalpų valymą neregistruojama; pagal Lukiškių TI-K vidaus tvarką Lukiškių TI-K laikomų asmenų patalynė ir apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai, o viršutinių drabužių skalbimas apmokamas iš asmeninių Lukiškių TI-K laikomų asmenų lėšų; Lukiškių TI-K administracijos duomenimis (2013 m. kovo 8 d. LTI-K raštas Nr. 9-5119) rengiama nauja viršutinių drabužių skalbimo tvarka; miegui skirtas minkštasis inventorius dezinfekuojamas Lukiškių TI-K patalpose įrengtoje dezinfekcinėje kameroje, jos darbo žurnale registruojami dezinfekcijos darbai; minkštasis inventorius dezinfekuojamas, nepažeidžiant HN 76:2010 66 punkto reikalavimų (t. 1, b. l. 88–89).

2632.3. 2013 m. gegužės 28 d. patikrinimo akte 13(13.3)-13.16-584, atlikus periodinę tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: 2009 m. vasario 17 d. Lukiškių TI-K išduotas leidimas-higienos pasas (galioja iki 2014 m. vasario 5 d.) Nr. 181 ambulatorinės odontologijos priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimui, leidimas-higienos pasas Nr. 180 bendrosios praktikos gydytojo ir viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimui, leidimas-higienos pasas Nr. 179 gydytojų specialistų (dermatovenerologo. psichiatro, pulmonologo, radiologo ir viduriniojo medicinos personalo veiklai; Lukiškių TI-K sveikatos priežiūros tarnybos patalpose įrengti gydytojų konsultaciniai kabinetai, tvarstomasis, procedūrų ir odontologijos kabinetai; teikiant paslaugas, naudojamos vienkartinės apsaugos priemonės (užtiesalai, pirštinės, veido kaukės), vienkartinio ir daugkartinio naudojimo medicinos prietaisai, daugkartinio panaudojimo instrumentai po panaudojimo pamerkiami į dezinfekcinį tirpalą, kuris keičiamas, nepažeidžiant gamintojo instrukcijų; po dezinfekcijos instrumentai plaunami, skalaujami, džiovinami ir pakuojami į užlydomus popieriaus plastiko paketus; instrumentų valymo ir dezinfekcijos kokybės kontrolė vykdoma atliekant testus 1 kartą per 3 mėnesius; naudojami daugkartinio naudojimo instrumentai sterilizuojami frakcionuoto vakuumo B klasės sterilizatoriuje; darbas su sterilizatoriumi registruojamas žurnale; instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos, galimai nesterilių instrumentu paketų atšaukimo, patalpų valymo ir darbo aplinkos daiktų valymo bei dezinfekcijos, rankų higieninio paruošimo procedūrų aprašvmai ir planai parengti ir atitinka teisės aktų reikalavimus; rankų ir paviršių dezinfekcijai naudojamos atitinkamos priemonės; Lukiškių TI-K Sveikatos priežiūros tarnyboje naudojami biocidai atitinka paskirtį, yra autorizuoti ir registruoti Lietuvoje; medicininės atliekos susidarymo vietose surenkamos į plastikinius maišus ir saugomos šaldiklyje iki perdavimo vežėjui, panaudotos adatos ir kiti aštrūs vienkartinio naudojimo instrumentai surenkami į specialius plastikinius nepraduriamus konteinerius ir šalinami kaip medicininės atliekos; medicininės atliekos perduodamos vežėjui nepažeidžiant nustatytų terminų, dėl medicininių atliekų išvežimo 2011 m kovo 1 d. sudaryta sutartis Nr. 11/14 su SĮ Gydomoji gamyba, dėl Sveikatos priežiūros tarnybos skalbinių skalbimo 2012 m. liepos 3 d. sudaryta sutartis Nr. 217 su skalbimo įmone; Lukiškių TI-K įrengta kirpykla kirpimo paslaugu teikimui, kirpykloje naudojami įrankiai po panaudojimo merkiami į aukšto lygio dezinfekcinę priemonę, nepanaudoti skutimosi mašinėlės antgaliai buvo pamerkti į dezinfekcinį tirpalą kirpykloje yra tualetinis stalelis, veidrodis, spintelės, įrengti praustuvė, sieniniai rankų dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartinių rankšluosčių ir atliekų surinkimo talpykla; kirpykloje buvo naudojimui paruoštų įvairių apdangalų; Lukiškių TI-K miegui skirtas minkštasis inventorius (čiužiniai, pagalvės, antklodės) dezinfekuojamas Lukiškių TI-K patalpose įrengtoje dezinfekcijos kameroje, pildomas jos darbo žurnalas; kiekviename Lukiškių TI-K korpuse įrengtos patalpos švaraus minkštojo inventoriaus ir patalynės laikymui, švarus, išdavimui paruoštas minkštasis inventorius (čiužiniai, pagalvės, antklodės) ir patalynė laikomi tam skirtose patalpose įrengtose lentynose, kuriu apatinėse dalyse sudėtas minkštasis inventorius (čiužiniai, antklodės, pagalvės), viršutinės lentynų dalys skirtos švarių lovų baltinių ir rankšluosčių laikymui; dalis minkštojo inventoriaus esančio lentynose (čiužinių, antklodžių ir pagalvių) buvo susidėvėjęs ir vietomis suplyšęs, tai neatitiko HN 76:2010 66 punkto reikalavimu; pagal Lukiškių TI-K vidaus tvarką įstaigoje laikomų asmenų patalynė ir apatiniai drabužiai skalbiami nemokamai, o viršutinių drabužių skalbimas apmokamas iš asmeninių Lukiškių TI-K laikomu asmenų lėšų; Lukiškių TI-K administracijos duomenimis (2013 m. kovo 8 d. raštas Nr. 9-5119) Lukiškių TI-K rengiama nauja viršutinių drabužių skalbimo tvarka; dėl skalbimo paslaugų sudaryta 2012 m. lapkričio 15 d. sutartis su Pravieniškių valstybės įmone prie pataisos namų; dėl dezinsekcijos / deratizacijos darbu vykdymo Lukiškių TI-K yra pasirašęs sutartis su UAB „Kenkėju kontrolės tarnyba“, Lukiškių TI-K patalpose pagal poreikį dezinsekcijos / deratizacijos darbai vykdomi kas savaitę; kameroje Nr. 126 oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, dirbtinė dieninė apšvieta, dirbtinė naktinė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus (t. 1, b. l. 100–102).

2642.4. 2013 m. liepos 25 d. patikrinimo akte (pavedimas tikrinti Nr. 13(13.3)-13.9-977), vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 385 vėdinimo sąlygos, dirbtinis dieninis apšvietimas atitiko nustatytus reikalavimus; kameroje Nr. 385 buvo vizualiai švaru, patalpų valymui, sanitarinių įrenginių dezinfekcijai naudojama kalcinuota soda, kuri skiriama kiekvienai kamerai, duomenys apie kalcinuotos sodos išdavimą registruojami; kameroje Nr. 385 buvo valymui skirtas inventorius; kameroje Nr. 385 patalynė buvo vizualiai švari; patalynę Lukiškių TI-K numatyta keisti vieną kartą per savaitę (t. 1, b. l. 114).

2652.5. 2013 m. spalio 24 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-13.16-1292, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 280 apie langą ir praustuvę vietomis atšokę sienos dažai, taip pat atšokę kubų dažai; buitinių parazitų buvimo kameroje Nr. 280 nenustatyta, šioje kameroje buvo atliktas profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija), informacija apie šiuos darbu užregistruota; kameroje Nr. 280 langai buvo uždaryti, ties langu pritvirtintos grotos užlenda ant lovos (t. 1, b. l. 103–104, 135–136).

2662.6. 2013 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-13.16-1677, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 150 vėdinimo sąlygos, oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, oro judėjimo greitis, dirbtinė dieninė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus, pelėsio požymių vizualiai nenustatyta; kameroje Nr. 280 vietomis nuo lubų ir sienų nubyrėję dažai (t. 1, b. l. 82–83).

2672.7. 2014 m. sausio 24 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-45, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 106 vėdinimo sąlygos, santykinė oro drėgmė, dirbtinė dieninė apšvieta, dirbtinė naktinė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus; kameroje Nr. 106 vietomis nubyrėję sienų dažai, pelėsio vizualiai nenustatyta; kamerose yra valymui skirtas inventorius, patalpų valymas organizuojamas pagal Lukiškių TI-K nustatytą tvarką (pagal 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakyme Nr. 1-136 patvirtintą Suimtųjų (nuteistųjų) gyvenamųjų patalpų tvarkymo ir jose esančio turto naudojimo tvarkos aprašą; dezinfekcinių medžiagų išdavimo duomenys registruojami žurnale., sanitarinių įrenginių dezinfekcija atliekama, naudojant kalcinuota soda; patalpų valymo ir dezinfekcijos duomenys registruojami žurnale, kameroje Nr. 106 patalynė buvo vizualiai švari; Lukiškių TI-K patalynę numatyta keisti kas 7 dienas; minkštasis inventorius (čiužiniai, pagalvės, antklodės) dezinfekuojami dezinfekcijos kameroje, pildomas šios kamerose darbo žurnalas (t. 1, b. l. 147–148).

2682.8. 2014 m. sausio 27 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-46, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 106 vėdinimo sąlygos, santykinė oro drėgmė, sąlygos, oro temperatūra, dirbtinė dieninė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus, pelėsio vizualiai nenustatyta; patalpų valymas Lukiškių TI-K organizuojamas pagal Lukiškių TI-K nustatytą tvarką (pagal 2013 m. rugsėjo 6 d. įsakyme Nr. 1-136 patvirtintą Suimtųjų (nuteistųjų) gyvenamųjų patalpų tvarkymo ir jose esančio turto naudojimo tvarkos aprašą; dezinfekcinių medžiagų išdavimo duomenys registruojami žurnale; sanitarinių įrenginių dezinfekcija atliekama, naudojant kalcinuotą sodą; patalpų valymo ir dezinfekcijos duomenys registruojami žurnale; pagal Lukiškių TI-K vidaus tvarką asmenims, atliekantiems patalpų valymo darbus, išduodamas valymo inventorius ir priemonės, prieš vykdant valymo darbus; šiuo atveju sanitarinių mazgų su atskira oro šalinimo sistema įrengimui atskirose patalpose reikėtų atlikti Lukiškių TI-K pastato rekonstrukcijos darbus, todėl HN 76:2010 21 punkto reikalavimai tiesiogiai netaikomi, tačiau pagal galimybes turi būti siekiama maksimaliai pritaikyti sąlygas Lukiškių TI-K pagal HN 76:2010 reikalavimus, įrengiant veidrodžius (t. 1, b. l. 151–152).

2693. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2015 m. birželio 19 d. prašymą Nr. 29-1151, 2015 m. liepos 14 d. Nr. 96-1846 „Dėl laikymo sąlygų“ nurodė pareiškėjui, kokiais laikotarpiais, kokiose kamerose (nurodytas ir jų plotas) pareiškėjas laikytas įstaigoje nuo 2013 m. balandžio 18 d. iki 2014 m rugpjūčio 13 d., taip pat nurodė (t. 1, b. l. 36–37):

2703.1. Lukiškių TI-K gyvenamosiose kamerose laikoma ne daugiau asmenų, negu jose įrengta miegamųjų vietų. Kamerose, kuriose buvo apgyvendintas pareiškėjas, yra po 4 gultus, išskyrus kamerą Nr. 216 (2 gultai) ir kamerą Nr. 211 (1 gultas).

2713.2. Tualeto įrengimas atitinka TI taisyklių III skirsnio reikalavimus, ši patalpa atitverta nuo likusio kameros ploto pertvara ir padengta lengvai valoma, drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia danga. Sanitarinio mazgo patalpa užima apie 0,702 m2. Lukiškių TI-K gyvenamųjų kamerų įrengimas atitinka TI taisyklių, PĮ taisyklių ir HN 76:2010 reikalavimus. Pagal HN 76:2010 62 punktą laisvės atėmimo vietų patalpų paprastasis remontas atliekamas pagal poreikį, atsižvelgiant į valstybinį finansavimą.

2723.3. Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ ir Departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. Nr. 4/07-117 įsakyme „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mitybos normomis. Valgiaraščiai, patvirtinti Departamento direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. V-138, subalansuoti ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas fiziologines mitybos normas.

2733.4. Lukiškių TI-K negali pateikti informacijos pagal pareiškėjo atsiųstą prašymą dėl trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų, kadangi apskaita apie pasimatymus tvarkoma Kalinamojo (nuteistojo) gautų siuntinių, perdavimų, banderolės su spauda ir pasimatymų apskaitos kortelėje, kuri yra pareiškėjo asmens byloje, kur šiuo metu jis atlieka bausmę. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, įstaiga atsisako teikti pareiškėjo prašomą informaciją dėl telefoninių pokalbių, nes pagal tokį prašymą reikia sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

2743.5. Pareiškėjui Lukiškių TI-K socialinė pašalpa nebuvo skirta, pareiškėjas nedirbo ir darbinių pajamų negavo.

2754. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio 30 d. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytoja įsipareigojo Lukiškių TI-K patalpose teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir naikinimą (deratizaciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir naikinimą (dezinsekciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; atlikti kenkėjų monitoringo, kontrolės ir naikinimo darbus pagal galiojančius teisės aktus, naudoti autorizuotus biocidus (sutarties 2.1 punktas) (t. 1, b. l. 179–181).

276II

2771. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas M. K. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, 42 947,71 Eur turtinės žalos atlyginimą ir 91 123 Eur neturtinės žalos atlyginimą

2782. Šioje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

279Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

280„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

281Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

282Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2833. Nors pareiškėjas prašo priteisti žalą (tiek turtinę, tiek neturtinę) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tačiau jų, esą, padarytą žalą iš esmės grindžia netinkamu tų institucijų nustatytu teisiniu reguliavimu bei netinkama Lukiškių TI-K veiklos kontrole. Tačiau, teismo vertinimu, tokie veiksmai nesudarė priežastinio ryšio kilti žalai, be to, ir žalos, padarytos būtent Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiksmais, pareiškėjas nepagrindė. Todėl šioje apimtyje pareiškėjo reikalavimų negalima laikyti pagrįstais, todėl skundas šioje dalyje atmestinas.

2844. Pareiškėjas M. K. nurodė, kad jis patyrė turtinę žalą taip pat ir dėl Lukiškių TI-K neteisėtų veiksmų, kuomet pareiškėjui buvo nesuteiktos higienos priemonės, neskirta socialinė pašalpa, taip pat kai Lukiškių TI-K sutaupė nedarydamas remonto arba, priešingai, švaistė biudžeto lėšas investuodamas per daug (pareiškėjo nuomone, pavyzdžiui, į per daug grotų). Teismas, įvertinęs pareiškėjo argumentus, taip pat nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad pareiškėjas patirtos turtinės žalos visiškai nepagrindė, argumentai šiuo aspektu yra teoriniai, todėl pareiškėjo skundas dalyje dėl reikalavimo priteisti turtinę žalą iš valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K, atmetamas kaip nepagrįstas.

2855. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas M. K. į Lukiškių TI-K atvyko 2013 m. balandžio 18 d., o 2014 m. birželio 21 d. išvyko (žr. Lukiškių TI-K atsiliepimą į pareiškėjo skundą (t. 1, b. l. 61-75)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas M. K. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1 punktą), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 279 paras, t. y. buvo pažeisti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 nustatyti reikalavimai, kad laikomam Lukiškių TI-K asmeniui turi tekti ne mažiau kaip 3, 6 kv. m. ploto (pareiškėjas kai kuriais atvejais laikytas sąlygomis, kai vienam asmeniui tenkantis kameros plotas visiškai atitiko nustatytus reikalavimus, be to, pareiškėjas dažnai buvo išvykęs į Marijampolės areštinę) (Lukiškių TI-K atsiliepimas (t. 1, b. l. 61–75)). Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2866. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

287Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

288Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

289Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Lukiškių TI-K stengiamasi palaikyti tvarką: Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio 30 d. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytoja įsipareigojo Lukiškių TI-K patalpose teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir naikinimą (deratizaciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir naikinimą (dezinsekciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; atlikti kenkėjų monitoringo, kontrolės ir naikinimo darbus pagal galiojančius teisės aktus, naudoti autorizuotus biocidus (sutarties 2.1 punktas) (t. 1, b. l. 179–181). Be to, teismas, įvertinęs šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 2 punkte nurodomus Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktus, pabrėžia, kad vėdinimo sąlygos, santykinė oro drėgmė, oro temperatūra, dirbtinė apšvieta tikrinamose kamerose atitiko nustatytus reikalavimus. Be to, šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 2 punkte nurodomuose Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose nustatyta, kad dušo patalpos, minkštasis inventorius prižiūrimi tinkamai, kad yra sudarytos sąlygos išsimaudyti, išsiplauti tiek apatinius, tiek viršutinius drabužius. Taigi, minėtieji pareiškėjo nusiskundimai atmestini kaip nepagrįsti. Be to, nepagrįsti pareiškėjo reikalavimai, susiję su pasivaikščiojimų netinkamu organizavimu, nes pagal Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo nuostatas 1 val. trukmės pasivaikščiojimai yra laikomi tinkamais.

290Nors pareiškėjas daug dėmesio skunde skyrė diskriminavimo argumentacijai, pabrėždamas, jog jis nepagrįstai buvo blogiau traktuojamas negu nuteistieji, laikomi pataisos namuose (be kita ko, ir dėl pasimatymų draudimo), tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad Lukiškių TI-K režimas pagal teisės aktus yra griežčiausias, todėl šiuo aspektu pareiškėjo skundas nėra pagrįstas.

291Be to, pareiškėjas skundėsi maisto daviniu. Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarime Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ ir Departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. Nr. 4/07-117 įsakyme „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mitybos normomis. Valgiaraščius, patvirtintus Departamento direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, parengė Valstybinis aplinkos sveikatos centras (buvęs Respublikinis mitybos centras), valgiaraščiai subalansuoti ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas fiziologines mitybos normas. Minėtuose teisės aktuose nedirbančiam vyrui per parą mitybos normos energinė vertė nustatyta ne mažiau kaip 2 298 kcal, pažymėtina, kad 2013 m. gruodžio 19 d., atlikus maisto laboratorinius tyrimus, nustatyta, kad nedirbančių vyrų 2013 m. gruodžio 18 d. paros maisto davinio energinę vertę sudaro 2 856 kcal (žr. atsiliepimą į skundą). Todėl šiuo aspektu pareiškėjo skundas taip pat nėra pagrįstas.

292Kita vertus, teismas konstatuoja, kad pareiškėjui galėjo suteikti nepatogumų nevisiškai uždaros kamerų sanitarinių mazgų erdvės – dėl šių erdvių atvirumo ginčo nėra. Taip pat pareiškėjui galėjo sukelti nepatogumų gultai. Teismas daro išvadą, jog didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu, tačiau, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kompleksiškai įvertina ir kitus smulkesnius pažeidimus, kurie turi įtakos nustatant žalos dydį, be kita ko, kamerų būklę (nutrupėję sienų dažai), atviros sanitarinių mazgų erdvės, gultų nepatogumas ir pan.

2937. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (279 paras pareiškėjas M. K. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad nenustatyta, jog pareiškėjui padaryta žala sveikatai dėl Lukiškių TI-K administracijos veiksmų (b. l. 95-104), į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimalusis darbo užmokestis 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 3 500 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Ypač pabrėžtina, kad teismas, vertindamas neturtinės žalos dydį, remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-331-858/2016, kurioje už 169 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1500 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 3 500 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

2948. Atsakovė, atstovaujama Lukiškių TI-K, prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, tačiau, tenkinus pareiškėjo skundą iš dalies, šis prašymas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 straipsnio 1 dalis).

295Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

296Pareiškėjo M. K. skundą tenkinti iš dalies.

297Priteisti pareiškėjui M. K., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 3 500 Eur (tris tūkstančius penkis šimtus eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2013 m. balandžio 18 d. iki 2014 m. rugpjūčio 20 d.

298Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

299Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas M. K. (toliau – ir pareiškėjas) su 2016 m. balandžio 4 d.... 5. 2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jis nuo 2013 m. balandžio 18 d. iki 2014... 6. 2.1. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi, be kita ko, Konvencijos 3,... 7. 2.2. Lukiškių TI-K perpildymas ir su tuo susiję pažeidimai... 8. 2.2.1. Įsakyme Nr. 124 nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam... 9. 2.2.2. Pareiškėjas kalintas įvairiose kamerose, kurių plotas – nuo 6,43... 10. 2.2.3. BVK ir Įstatyme imperatyviai nustatyta, kad suimtiesiems ir... 11. 2.2.4. Dėl neteisėtai įrengtų perteklinių gultų visiškai nesant laisvos... 12. 2.2.5. Kamerose dėl neteisėtai įrengtų perteklinių gultų belikdavo vos 20... 13. 2.3. Dėl pasivaikščiojimų ir veiklos už kameros ribų... 14. 2.3.1. Pareiškėjas kamerose buvo priverstas visą laiką gulėti savo gulte,... 15. 2.3.2. Nuteistiems asmenims, kurie kalėjime yra laikinai, privalo būti... 16. 2.4. Higienos, materialinio ir buitinio aprūpinimo normų pažeidimai... 17. 2.4.1. Pasak pareiškėjo, visose gyvenamosiose kamerose, kuriose jis laikytas,... 18. 2.4.2. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K buvo nesilaikoma ir HN 76:2010 24... 19. Kamerose buvo didžiulė drėgmė, sienos nuolat buvo šlapios nuo kondensato,... 20. Tai, kad draudimas apgyvendinti asmenis rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose... 21. 2.4.3. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K kamerose buvo pažeidžiami ir HN... 22. 2.4.4. Galimybių valyti kamerų sienas ir lubas nėra, valymo ir dezinfekavimo... 23. 2.4.5. Lukiškių TI-K kamerose nebuvo užtikrinami HN 76:2010 60 punkto... 24. 2.4.6. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K nebuvo užtikrinta pareiškėjo... 25. Lukiškių TI-K neužtikrinamas ir HN 76:2010 40, 41, 43 punktų reikalavimų... 26. Pažymėtina, kad pagal Europos kalėjimų taisyklių 19.4 punktą vonios ir... 27. Be to, pareiškėjas Lukiškių TI-K laikytas perpildytose kamerose kartu su... 28. 2.4.7. Pasak pareiškėjo, Lukiškių TI-K nesilaikyta HN 76:2010 63 punkto,... 29. Pagal įsakymą Nr. 1R-139 suimtiesiems kas mėnesį išduodami dantų... 30. Be to, kalinami asmenys privalo būti aprūpinami darbinėmis pajamomis... 31. 2.4.8. Lukiškių TI-K nesilaikoma HN 76:2010 63, 65, 66 punktų, įsakyme Nr.... 32. 2.4.9. Lukiškių TI-K nesilaikoma HN 76:2010 64 punkto nuostatų, įstaigoje... 33. 2.5. Pažymėtina, kad nuteistiesiems, laikomiems pataisos namuose, nustatytas... 34. 2.6. Dėl pasimatymų suteikimo ir socialinių ryšių palaikymo... 35. Nuteistiems asmenims pataisos namuose yra suteikiami iki 4 val. trukmės... 36. 2.7. Dėl maitinimo... 37. 2.7.1. Pagal BVK, Įstatymo ir HN 76:2010 nuostatas laisvės atėmimo vietose... 38. 2.7.2. Maitinimo organizavimas Lukiškių TI-K pažeidžia žmogaus teises... 39. 2.8. Pasak pareiškėjo, jis propaguoja sveiką gyvenimo būdą, intensyviai... 40. 2.9. Dėl žalos... 41. 2.9.1. Pasak pareiškėjo, jo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad jis... 42. 2.9.2. Pasak pareiškėjo dėl nurodytų fizinių nepatogumų pablogėjo jo... 43. 2.9.3. Pasak pareiškėjo, tarp atsakovės institucijų neteisėtų veiksmų... 44. Be to, žala pareiškėjui padaryta tyčine kaltės forma. ... 45. 2.9.4. Pareiškėjo nuomone, jis neprivalo įrodinėti patirtos neturtinės... 46. 2.9.5. Dėl žalos dydžio... 47. 2.9.5.1. Dėl turinės žalos dydžio... 48. Turtinė žala yra ne tik pareiškėjui neišduotų higienos, buities ir kitų... 49. 2.9.5.2. Dėl neturtinės žalos dydžio... 50. Pažymėtina, kad vien teisės pažeidimo fakto konstatavimas administraciniame... 51. 2.9.5.3. Atsižvelgiant į teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus (CK... 52. II... 53. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 54. 1. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali... 55. 2. Pažymėtina, kad pareiškėjas 2013 m. balandžio 19 d. ryte, 2013 m.... 56. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 57. 4. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 58. 5. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 59. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi BVK 70 straipsnyje... 60. 6. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 61. 7. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų,... 62. 8. Dėl kamerų remonto... 63. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 64. 9. Dėl kamerų įrengimo... 65. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas TI taisyklėse, pagal... 66. 10. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 67. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 68. 11. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 69. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 70. 12. Dėl dirbtinio apšveitimo Pagal Lukiškių TI-K laikomų suimtųjų,... 71. 13. Dėl dušų... 72. Pagal HN 76:2010 68 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi... 73. 14. Dėl higienos priemonių išdavimo... 74. Pagal įsakyme Nr. 1R-139 patvirtintas Vyrų ir moterų, laikomų kardomojo... 75. 15. Dėl aprūpinimo patalyne, skalbimo, džiovinimo... 76. 15.1. Lukiškių TI-K patalynė išduodama pagal normas, nustatytas įsakyme... 77. 15.2. Pagal HN 76:2010 laisvės atėmimo vietose sudarytos sąlygos skalbti ir... 78. Viršutinius drabužius galima skalbti tik apmokėjus už šią skalbimo... 79. 16. Dėl pasivaikščiojimų organizavimo, pasivaikščiojimo kiemelių... 80. 16.1. Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau... 81. 16.2. Pasivaikščiojimo kiemeliai pastoviai valomi, esant būtinumui, visada... 82. 16.3. Pasivaikščiojimo kiemeliai Lukiškių TI-K yra I, II bei III... 83. 17. Dėl pasimatymų... 84. 17.1. Suimtųjų teisės pasimatyti sąlygos įtvirtintos Įstatymo 22... 85. 17.2. TI taisyklėse, jų IV skyriuje, įtvirtintas pasimatymų patalpų... 86. 17.3. Lukiškių TI-K nėra įrengtų ilgalaikių pasimatymų kambarių. TI... 87. 17.4. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, Lukiškių TI-K neturi teisinio... 88. Pažymėtina, kad tokio pobūdžio administracinėse bylose pareiškėjų... 89. 18. Dėl maitinimo... 90. 18.1. Pagal Įstatymo 44 straipsnio 5 dalį suimtiesiems tiekiamas maistas turi... 91. 18.2. Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus 2014 m. sausio 17 d. įsakyme... 92. 18.3. Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis... 93. 18.4. Minėtuose teisės aktuose nedirbančiam vyrui per parą mitybos normos... 94. 19. Pareiškėjas skundą grindžia abstrakčiais argumentais, reiškia bendro... 95. 20. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 96. 21. Dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimo... 97. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 98. III... 99. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Lietuvos Respublikos teisingumo... 100. 1. Atsižvelgiantį CK 6.273 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos... 101. 2. Pareiškėjas išreiškia abejones dėl Lietuvos Respublikos teisingumo... 102. 3. Ministerija remiasi LVAT administracine byla Nr. A662-166/2010, taip pat... 103. IV... 104. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos... 105. 1. Dėl kreipimosi į Departamentą su skundais dėl laikymo sąlygų... 106. Pareiškėjas dėl netinkamų laikymo sąlygų, higienos, materialinio,... 107. 2. Dėl žalos atlyginimo.... 108. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnio 1 dal turtinė ir... 109. 2.1. Dėl neturtinės žalos dydžio... 110. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais nėra vienintelis pažeistų teisių... 111. Pareiškėjas Lukiškių TI-K buvo laikomas tokiomis pat sąlygomis, kaip ir... 112. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, bei nustačius, kad pareiškėjo nurodytos... 113. 2.2. Dėl turtinės žalos dydžio... 114. Remiantis LVAT praktika, pareiškėjas, kuris reiškia reikalavimą atlyginti... 115. Reikalavimas dėl žalos atlyginimo, pagrįstas CK 6.271 straipsniu, gali būti... 116. 2.3. Pareiškėjas nepagrįstai ilgai, manydamas, jog pažeistos jo teisės,... 117. 3. Dėl laikymo sąlygų... 118. Valstybė sprendžia nuteistųjų kalinimo problemas, Lietuvos Respublikos... 119. 4. Dėl proceso dalyvių... 120. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d.... 121. V... 122. Teismo posėdyje pareiškėjas M. K., remdamasis skundu, prašė jo... 123. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs... 124. I... 125. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 126. 1. Pareiškėjas M. K. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 127. – pareiškėjas į Lukiškių TI-K atvyko 2013m. balandžio 18 d. ir buvo... 128. – 2013 m. balandžio 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 306 (plotas– 8,09 m2);... 129. – 2013 m. balandžio 20 d. – 2013 m. balandžio 28 d. kameroje Nr. 306 ryte... 130. – 2013 m. balandžio 29 d. išvyko į Marijampolės areštinę;... 131. – 2013 m. gegužės 2 d. atvyko iš Marijampolės areštinės ir buvo... 132. – 2013 m. gegužės 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 216 (plotas– 6,83 m2);... 133. – 2013 m. gegužės 4 d. – 2013 m. gegužės 6 d. kameroje Nr. 216 ryte... 134. – 2013 m. gegužės 7 d. – 2013 m. gegužės 12 d. kameroje Nr. 216 ryte... 135. – 2013 m. gegužės 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 177 (plotas– 7,94 m2);... 136. – 2013 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 177 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 137. – 2013 m. gegužės 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 126 (plotas– 7,48 m2);... 138. – 2013 m. gegužės 16 d. – 2013 m. gegužės 23 d. kameroje Nr. 126 ryte... 139. – 2013 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 140. – 2013 m. gegužės 25 d. – 2013 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 126 ryte... 141. – 2013 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 126 ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3... 142. – 2013 m. birželio 8 d. – 2013 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 126 ryte... 143. – 2013 m. birželio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 280 (plotas– 7,82 m2);... 144. – 2013 m. birželio 11 d. – 2013 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 280 ryte... 145. – 2013 m. liepos 1 d. kameroje Nr. 280 buvo 2 asmenys;... 146. – 2013 m. liepos 2 d. – 2013 m. liepos 3 d. kameroje Nr. 280 buvo 3... 147. – 2013 m. liepos 4 d. išvyko į Marijampolės areštinę;... 148. – 2013 m. liepos 18 d. atvyko iš Marijampolės areštinės ir buvo... 149. – 2013 m. liepos 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 385 (plotas– 6,79 m2),... 150. – 2013 m. liepos 20 d. – 2013 m. liepos 23 d. kameroje Nr. 385 buvo 1... 151. – 2013 m. liepos 24 d. – 2013 m. liepos 27 d. kameroje Nr. 385 buvo 2... 152. – 2013 m. liepos 28 d. kameroje Nr. 385 buvo 1 asmuo;... 153. – 2013 m. liepos 29 d. perkeltas į kamerą Nr. 280 (plotas– 7,82 m2),... 154. – 2013 m. liepos 30 d. – 2013 m. liepos 31 d. kameroje Nr. 280 buvo 3... 155. – 2013 m. rugpjūčio 1 d. išvyko į Marijampolės areštinę;... 156. – 2013 m. rugpjūčio 8 d. atvyko iš Marijampolės areštinės ir buvo... 157. – 2013 m. rugpjūčio 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 197 (plotas– 7,94 m2),... 158. – 2013 m. rugpjūčio 10 d. – 2013 m. rugpjūčio 19 d. kameroje Nr. 197... 159. – 2013 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 197 buvo 2 asmenys;... 160. – 2013 m. rugpjūčio 21 d. – 2013 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 197 buvo 3... 161. – 2013 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 197 buvo 2 asmenys;... 162. – 2013 m. rugsėjo 5 d. – 2013 m. rugsėjo 18 d. kameroje Nr. 197 buvo 3... 163. – 2013 m. rugsėjo 19 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 164. – 2013 m. rugsėjo 26 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir... 165. – 2013 m. rugsėjo 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 295 (plotas– 7,95 m2),... 166. – 2013 m. rugsėjo 28 d. – 2013 m. spalio 9 d. kameroje Nr. 295 buvo 3... 167. – 2013 m. spalio 10 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;... 168. – 2013 m. spalio 15 d. atvyko iš Kauno tardymo izoliatoriaus ir buvo... 169. – 2013 m. spalio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 200 (plotas– 7,56 m2),... 170. – 2013 m. spalio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 150 (plotas– 7,56 m2),... 171. – 2013 m. spalio 18 d. – 2013 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 150 buvo 2... 172. – 2013 m. spalio 23 d. – 2013 m. lapkričio 3 d. kameroje Nr. 150 buvo 3... 173. – 2013 m. lapkričio 4 d. kameroje Nr. 150 buvo 2 asmenys;... 174. – 2013 m. lapkričio 5 d. kameroje Nr. 150 buvo 3 asmenys;... 175. – 2013 m. lapkričio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 375 (plotas– 7,37 m2),... 176. – 2013 m. lapkričio 7 d. išvyko į Kauno tardymo izoliatorių;... 177. – 2013 m. lapkričio 21 d. atvyko iš Kauno tardymo izoliatoriaus ir buvo... 178. – 2013 m. lapkričio 22 d. perkeltas į kamerą Nr. 151 (plotas– 7,48 m2),... 179. – 2013 m. lapkričio 23 d. – 2013 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 150 buvo... 180. – 2013 m. lapkričio 25 d. kameroje Nr. 150 buvo 2 asmenys;... 181. – 2013 m. lapkričio 26 d. – 2013 m. gruodžio 4 d. kameroje Nr. 150 buvo 3... 182. – 2013 m. gruodžio 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 344 (plotas– 7,84 m2),... 183. – 2013 m. gruodžio 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 329 (plotas– 7,61 m2),... 184. – 2013 m. gruodžio 7 d. – 2013 m. gruodžio 9 d. kameroje Nr. 329 buvo 3... 185. – 2013 m. gruodžio 10 d. – 2013 m. gruodžio 12 d. kameroje Nr. 329 buvo 2... 186. – 2013 m. gruodžio 13 d. – 2013 m. gruodžio 26 d. kameroje Nr. 329 buvo 3... 187. – 2013 m. gruodžio 27 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 188. – 2014 m. sausio 2 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo... 189. – 2014 m. sausio 3 d. perkeltas į kamerą Nr. 287 (plotas– 7,70 m2),... 190. – 2014 m. sausio 4 d. – 2014 m. sausio 7 d. kameroje Nr. 287 buvo 2... 191. – 2014 m. sausio 8 d. – 2014 m. sausio 12 d. kameroje Nr. 287 buvo 3... 192. – 2014 m. sausio 12 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 193. – 2014 m. sausio 15 d. atvyko iš Kauno tardymo izoliatoriaus ir buvo... 194. – 2014 m. sausio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas– 7,56 m2),... 195. – 2014 m. sausio 17 d. kameroje Nr. 175 buvo 3 asmenys;... 196. – 2014 m. sausio 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 106 (plotas– 7,38 m2),... 197. – 2014 m. sausio 19 d. kameroje Nr. 106 buvo 1 asmuo;... 198. – 2014 m. sausio 20 d. perkeltas į kamerą Nr. 329 (plotas– 7,61 m2),... 199. – 2014 m. sausio 21 d. – 2014 m. sausio 22 d. kameroje Nr. 329 buvo 3... 200. – 2014 m. sausio 23 d. – 2014 m. sausio 28 d. kameroje Nr. 329 buvo... 201. – 2014 m. sausio 29 d. – 2014 m. vasario 3 d. kameroje Nr. 329 buvo 3... 202. – 2014 m. vasario 4 d. – 2014 m. vasario 10 d. kameroje Nr. 329 buvo 2... 203. – 2014 m. sausio 11 d. – 2014 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 329 buvo 3... 204. – 2014 m. vasario 26 d. kameroje Nr. 329 buvo 2 asmenys;... 205. – 2014 m. vasario 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 144 (plotas– 7,94 m2),... 206. – 2014 m. vasario 28 d. kameroje Nr. 144 buvo 2 asmenys;... 207. – 2014 m. kovo 1 d. – 2014 m. kovo 5 d. kameroje Nr. 144 buvo 3 asmenys;... 208. – 2014 m. kovo 6 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 209. – 2014 m. kovo 13 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir buvo... 210. – 2014 m. kovo 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 190 (plotas– 7,94 m2),... 211. – 2014 m. kovo 15 d. – 2014 m. kovo 17 d. kameroje Nr. 190 buvo 3 asmenys;... 212. – 2014 m. kovo 18 d. kameroje Nr. 190 buvo 4 asmenys;... 213. – 2014 m. kovo 19 d. – 2014 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 190 buvo 3 asmenys;... 214. – 2014 m. kovo 27 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 215. – 2014 m. balandžio 3 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir... 216. – 2014 m. balandžio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 306 (plotas– 8,09 m2),... 217. – 2014 m. balandžio 5 d. – 2014 m. balandžio 8 d. kameroje Nr. 306 buvo 2... 218. – 2014 m. balandžio 9 d. kameroje Nr. 306 buvo 3 asmenys;... 219. – 2014 m. balandžio 10 d. – 2014 m. balandžio 11 d. kameroje Nr. 306 buvo... 220. – 2014 m. balandžio 12 d. – 2014 m. balandžio 16 d. kameroje Nr. 306 buvo... 221. – 2014 m. balandžio 17 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 222. – 2014 m. balandžio 22 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir... 223. – 2014 m. balandžio 23 d. – 2014 m. gegužės 1 d. kameroje Nr. 287 buvo 3... 224. – 2014 m. gegužės 2 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 225. – 2014 m. gegužės 8 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir... 226. – 2014 m. gegužės 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 303 (plotas– 8,02 m2),... 227. – 2014 m. gegužės 10 d. – 2014 m. gegužės 11 d. kameroje Nr. 303 buvo 2... 228. – 2014 m. gegužės 12 d. perkeltas į kamerą Nr. 327 (plotas– 7,65 m2),... 229. – 2014 m. gegužės 13 d. – 2014 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 327 buvo 3... 230. – 2014 m. gegužės 19 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas– 7,08 m2),... 231. – 2014 m. gegužės 20 d. – 2014 m. gegužės 21 d. kameroje Nr. 285 buvo 3... 232. – 2014 m. gegužės 22 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 233. – 2014 m. gegužės 29 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir... 234. – 2014 m. gegužės 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 277 (plotas– 7,99 m2),... 235. – 2014 m. gegužės 31 d. – 2014 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 277 buvo 2... 236. – 2014 m. birželio 7 d. – 2014 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 277 buvo 3... 237. – 2014 m. birželio 10 d. – 2014 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 277 buvo 2... 238. – 2014 m. birželio 12 d. – 2014 m. birželio 16 d. kameroje Nr. 277 buvo 3... 239. – 2014 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 277 buvo 2 asmenys;... 240. – 2014 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 277 buvo 3 asmenys;... 241. – 2014 m. birželio 19 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 242. – 2014 m. birželio 26 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir... 243. – 2014 m. birželio 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 287 (plotas– 7,70 m2),... 244. – 2014 m. birželio 28 d. – 2014 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 287 buvo 3... 245. – 2014 m. liepos 10 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 246. – 2014 m. liepos 17 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir... 247. – 2014 m. liepos 18 d. perkeltas į kamerą Nr. 332 (plotas– 7,43 m2),... 248. – 2014 m. liepos 19 d. – 2014 m. liepos 23 d. kameroje Nr. 332 buvo 3... 249. – 2014 m. liepos 24 d. išvyko į Marijampolės apskrities areštinę;... 250. – 2014 m. liepos 31 d. atvyko iš Marijampolės apskrities areštinės ir... 251. – 2014 m. rugpjūčio 1 d. perkeltas į kamerą Nr. 175 (plotas– 7,56 m2),... 252. – 2014 m. rugpjūčio 2 d. – 2014 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 175 buvo... 253. – 2014 m. rugpjūčio 4 d. perkeltas į kamerą Nr. 373 (plotas– 7,25 m2),... 254. – 2014 m. rugpjūčio 5 d. – 2014 m. rugpjūčio 6 d. kameroje Nr. 373 buvo... 255. – 2014 m. rugpjūčio 7 d. – 2014 m. rugpjūčio 11 d. kameroje Nr. 373... 256. – 2014 m. rugpjūčio 12 d. kameroje Nr. 373 buvo 3 asmenys;... 257. – 2014 m. rugpjūčio 13 d. perkeltas į kamerą Nr. 316 (plotas– 7,18 m2),... 258. – 2014 m. rugpjūčio 14 d. – 2014 m. rugpjūčio 20 d. kameroje Nr. 316... 259. – 2014 m. rugpjūčio 21 d. išvyko į Kybartų pataisos namus.... 260. 2. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC)... 261. 2.1. 2013 m. balandžio 22 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-367,... 262. 2.2. 2013 m. gegužės 9 d. patikrinimo akte (pavedimas tikrinti Nr.... 263. 2.3. 2013 m. gegužės 28 d. patikrinimo akte 13(13.3)-13.16-584, atlikus... 264. 2.4. 2013 m. liepos 25 d. patikrinimo akte (pavedimas tikrinti Nr.... 265. 2.5. 2013 m. spalio 24 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-13.16-1292,... 266. 2.6. 2013 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-13.16-1677,... 267. 2.7. 2014 m. sausio 24 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-45, vadovaujantis HN... 268. 2.8. 2014 m. sausio 27 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-46, vadovaujantis HN... 269. 3. Lukiškių TI-K, atsakydamas į pareiškėjo 2015 m. birželio 19 d.... 270. 3.1. Lukiškių TI-K gyvenamosiose kamerose laikoma ne daugiau asmenų, negu... 271. 3.2. Tualeto įrengimas atitinka TI taisyklių III skirsnio reikalavimus, ši... 272. 3.3. Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis Lietuvos... 273. 3.4. Lukiškių TI-K negali pateikti informacijos pagal pareiškėjo atsiųstą... 274. 3.5. Pareiškėjui Lukiškių TI-K socialinė pašalpa nebuvo skirta,... 275. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m.... 276. II... 277. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas M. K. kreipėsi į... 278. 2. Šioje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra... 279. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 280. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 281. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 282. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 283. 3. Nors pareiškėjas prašo priteisti žalą (tiek turtinę, tiek neturtinę)... 284. 4. Pareiškėjas M. K. nurodė, kad jis patyrė turtinę žalą taip pat ir... 285. 5. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas M. K. į Lukiškių... 286. 6. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 287. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 288. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 289. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 290. Nors pareiškėjas daug dėmesio skunde skyrė diskriminavimo argumentacijai,... 291. Be to, pareiškėjas skundėsi maisto daviniu. Suimtieji ir nuteistieji... 292. Kita vertus, teismas konstatuoja, kad pareiškėjui galėjo suteikti... 293. 7. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje... 294. 8. Atsakovė, atstovaujama Lukiškių TI-K, prašo atlyginti bylinėjimosi... 295. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 296. Pareiškėjo M. K. skundą tenkinti iš dalies.... 297. Priteisti pareiškėjui M. K., a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 298. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 299. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...