Byla A2-2407-221/2015
Dėl paskleistų tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-1804-836/2015 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 pagal ieškovo S. G. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rinkos aikštė“ dėl paskleistų tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas S. G. 2005 m. balandžio 27 d. pareiškė ieškinį, kuriame prašė įpareigoti atsakovę laikraštyje „Rinkos aikštė“ išspausdinti tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimą.

4Kėdainių rajono apylinkės teismas 2005 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukė civilinę bylą.

52015 m. birželio 2 d. pareiškėja UAB „Rinkos aikštė“ padavė prašymą atnaujinti praleistą terminą prašymui atnaujinti procesą Kėdainių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 pateikti, atnaujinti procesą Kėdainių rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005, panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. spalio 27 d. nutarties dalį, kuria patvirtinta taikos sutarties sąlyga, kad „atsakovas įsipareigoja ruošdamas straipsnius apie S. G. ar jo vadovaujamą UAB „( - )“ laikraštyje „Rinkos aikštė“ išklausyti ir pateikti ieškovo arba jo nurodyto atstovo nuomonę nagrinėjama tema. Ieškovui turi būti pateikiami visi ruošiami straipsniai, kuriuose minima UAB „( - )“ ar S. G., išskyrus renginių reklamą, kurių rėmėjai yra UAB „( - )“ ar S. G. Ieškovo nuomonė turi būti pateikta kiekvienu atveju, kaip ir atsakovo spausdinama medžiaga, tame pačiame straipsnyje, be suderinimo su ieškovu jo nuomonė negali būti koreguojama (galima taisyti tik gramatines klaidas). Jeigu ieškovas raštu atsisako pateikti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu arba jos nepateikia per tris dienas nuo pranešimo-prašymo išreikšti nuomonę gavimo dienos, atsakovas turi teisę spausdinti parengtą straipsnį apie ieškovą ar UAB „( - )“ be ieškovo nuomonės“, panaikinti nutarties dalį, kuria patvirtinta taikos sutarties sąlyga, kad „jeigu atsakovas pažeidžia šios sutarties 2 punkte numatytus įsipareigojimus, kiekvienu pažeidimo atveju jis sumoka ieškovui 1000 (vieno tūkstančio) litų baudą“.

6Nurodė, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 30 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1288-673/2015 patenkino S. G. ieškinį ir priteisė iš UAB „Rinkos aikštė“ 3 765,06 Eur baudą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015 m. balandžio 24 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 42 Eur žyminį mokestį. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 30 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1288-673/2015 pirmą kartą išaiškino Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties turinį ir konkrečiomis aplinkybėmis taikė jos nuostatas. Įvertinus preliminariu sprendimu nustatytą taikos sutarties taikymą ir aiškinimą, pareiškėjai kilo abejonių dėl taikos sutarties 2 ir 3 punktų prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, imperatyvioms Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatoms. Dėl to pareiškėja turi pagrįstą ir teisėtą pagrindą prašyti teismo panaikinti minėtas taikos sutarties nuostatas. Prašymą dėl termino atnaujinimo prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti grindė tuo, kad šiuo atveju susidariusi teisinė situacija yra išskirtinė, netoleruotina, jos apskritai negalėtų ir neturėtų būti, nes jai egzistuojant yra paneigiamas konstitucinis cenzūros draudimo principas, taip pat neproporcingai suvaržoma Konstitucijoje ir Konvencijoje įtvirtinta pareiškėjos saviraiškos laisvė ir visuomenės teisė gauti informaciją. Proceso atnaujinimas civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 yra vienintelė galimybė pareiškėjai apginti savo pažeidžiamas teises ir atkurti visuomenės teisę žinoti, t. y. teisę į informaciją (Konstitucijos 25 str.). Pareiškėja nuo taikos sutarties patvirtinimo 2005 m. iki preliminaraus sprendimo priėmimo 2015 m. nežinojo ir negalėjo žinoti, kad teismo patvirtintos taikos sutarties aiškinimas ir taikymas prieštaraus Konstitucijai, Konvencijai ir imperatyvioms įstatymo nuostatoms, todėl neturėjo pagrindo ginčyti taikos sutarties. Visą šį laikotarpį pareiškėja pagrįstai tikėjo, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas, prieš tvirtindamas taikos sutartį, tinkamai vykdė savo pareigą, įtvirtintą CPK 42 straipsnio 2 dalyje, t. y. patikrino, ar taikos sutarties nuostatos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui. Be to, teismas nepagrįstai nukrypo nuo taisyklės, kad taikos sutartis gali būti sudaroma ir tvirtinama tik dėl teismui pareikštų ieškinio reikalavimų ir priešinio ieškinio, taikos sutartimi negalima spręsti klausimų, dėl kurių įstatymo nustatyta tvarka nesikreipta į teismą. Prašymą dėl proceso atnaujinimo byloje pareiškėja grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nurodydama, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį, netaikė imperatyvių Konstitucijos 25 straipsnio 3 dalies, 33 straipsnio 2 dalies, 44 straipsnio 1 dalies, Konvencijos 10 straipsnio, CK 6.984 straipsnio, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnio nuostatų, todėl nutartimi sukūrė tokį teisinį precedentą, kuris paneigia konstitucinį cenzūros draudimo principą, Konstitucijoje, Konvencijoje bei kituose įstatymuose įtvirtintą ir teismų praktikoje nuosekliai ginamą teisę į saviraiškos laisvę, taip pat neteisėtai ir neproporcingai apribojo visuomenės teisę į informaciją.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi netenkino pareiškėjos prašymo dėl praleistų įstatymo nustatytų terminų atnaujinimo ir proceso civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 atnaujinimo. Nustatęs, kad civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartis buvo priimta ir paskelbta 2005 m. spalio 27 d. teismo posėdyje, kuriame dalyvavo pareiškėjos atstovai A. K. ir advokatas A. P., nutartis įsiteisėjo 2005 m. lapkričio 3 d., todėl prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu pareiškėja galėjo pateikti vėliausiai iki 2006 m. lapkričio 3 d., o prašymas teismui pateiktas 2015 m. birželio 2 d., konstatavo, kad pareiškėja yra praleidusi CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatytą 3 mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo aplinkybių, sudarančių pagrindą procesui atnaujinti, sužinojimo, taip pat CPK 368 straipsnio 2 dalyje numatytą 1 metų terminą, skaičiuojamą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Pažymėjo, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties tekstas yra aiškus, visų joje nurodytų sąlygų esmė lengvai suprantama ir nereikalaujanti specialaus teismo išaiškinimo. Nurodė, kad, veikdama kaip atidi ir rūpestinga civilinių santykių dalyvė, abejodama dėl sudaromos taikos sutarties sąlygų esmės, pareiškėja turėjo galimybę pasinaudoti profesionalia teisininko pagalba, ką ir padarė, teismo posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, buvo atstovaujama advokato. Sprendė, kad pareiškėja negalėjo nesuprasti sudaromos taikos sutarties esmės, jos sukeliamų teisinių pasekmių ir nurodomą galimą taikos sutarties nuostatų prieštaravimą imperatyvioms įstatymo nuostatoms, teisės skleisti informaciją ribojimą ir savo interesų pažeidimą pareiškėja galėjo ir turėjo įžvelgti žymiai anksčiau nei buvo priimtas 2015 m. balandžio 30 d. preliminarus sprendimas, todėl ir savo teise ginčyti taikos sutartį galėjo pasinaudoti žymiai anksčiau. Atsižvelgęs į tai, kad taikos sutartis buvo sudaryta tarp dviejų privačių, vienas kitam nepavaldžių, autonomiškų subjektų, kaip nepagrįstą atmetė pareiškėjos argumentą dėl taikos sutarties prieštaravimo imperatyvioms Konstitucijos 44 straipsnio 1 dalies, Visuomenės informavimo įstatymo 10 straipsnio nuostatoms. Pažymėjo, kad taikos sutarties nuostatos nesuteikia ieškovui teisės uždrausti pareiškėjai skelbti kokią nors informaciją, kitaip kontroliuoti pareiškėjos skelbiamos informacijos turinį, kadangi taikos sutarties 2 punkto esmė yra tik suteikti ieškovui galimybę, pareiškėjai leidžiamame laikraštyje publikuojant straipsnius apie ieškovą ir jo vadovaujamą įmonę, kiekvienu atveju tame pačiame straipsnyje pateikti ir jo nuomonę nagrinėjama tema. Padaręs išvadą, kad pareiškėja, įgyvendindama sutarties laisvės principą, suteikiantį teisę šalims laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str.), laisva valia prisėmė įsipareigojimus, neabejotinai suprasdama iš to kylančias pasekmes, nepagrįstu laikė argumentą, jog toks susitarimas neteisėtai apribojo pareiškėjos teisę nekliudomai skleisti informaciją. Įvertinęs aplinkybes, kad taikos sutartimi ieškovui nesuteikta teisė kontroliuoti pareiškėjos skelbiamos informacijos turinį, uždrausti pareiškėjai skelbti kokią nors informaciją, sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog taikos sutartimi yra apribota tarptautinės ir nacionalinės teisės aktais garantuojama asmenų (visuomenės) teisė gauti informaciją, t. y., kad taikos sutartis prieštarauja viešajam interesui. Pažymėjo, kad, pateikdamos teismui tvirtinti taikos sutartį, šalys tam tikru būdu sureguliuoja tarp jų kilusį ginčą, abipusėmis nuolaidomis išsprendžia nesutarimus, o taikos sutarties sąlygos nebūtinai turi atitikti prieš tai šalių pateiktų procesinių dokumentų ir juose išreikštų reikalavimų turinį. Konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti, jog nagrinėjamu atveju susiklostė ypatinga ir netoleruotina situacija, kuriai esant, siekiant užtikrinti konstitucinių imperatyvų ir asmens konstitucinių teisių apsaugą ar viešąjį interesą, CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas naikinamas procesinis terminas paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo galėtų būti atnaujintas. Konstatavęs, kad pareiškėja praleido įstatymo nustatytus terminus prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti ir nėra pagrindo juos atnaujinti, atmetė pareiškėjos prašymą dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 atnaujinimo (CPK 370 str. 3 d.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Nepagrįstai suabsoliutintas sutarties laisvės principas, nes, nepaisant to, kad, sudarant taikos sutartį, pareiškėja naudojosi teisininko pagalba, Kėdainių rajono apylinkės teismas privalėjo įvertinti, ar šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui. Taikos sutarties 2 ir 3 punktų nuostatos, kuriomis pareiškėjai nustatytas neterminuotas draudimas ateityje be išankstinio suderinimo skelbti bet kokias žinias apie ieškovą ir jo vadovaujamą įmonę, pažeidžia imperatyvias Konstitucijos ir įstatymų nuostatas, draudžiančias cenzūrą. Cenzūros samprata aiškinta vadovaujantis lietuvių kalbos žodynu, o ne įstatyme ir teismų praktikoje pateiktu cenzūros aiškinimu. Ignoruotas faktas, jog ieškovas šiuo metu yra viešas asmuo, todėl pareiškėjai nustatytas draudimas be išankstinio suderinimo skelbti bet kokią informaciją apie ieškovą (arba pareiškėjos prievolė kaskart gauti jo nuomonę) galioja ir tuomet, kai rengiamasi skelbti informaciją apie ieškovą kaip viešą asmenį – politiką. Tokios taikos sutarties nuostatos reiškia neteisėtą pareiškėjos konstitucinės teisės rinkti ir skleisti informaciją suvaržymą, cenzūros draudimo, teisės normų ir viešojo intereso pažeidimą. Konstitucinis Teismas 2002 m. spalio 23 d. nutarime pabrėžė, jog visuomenės interesas apie viešuosius asmenis žinoti daugiau negu apie kitus yra konstituciškai pagrįstas. Minėtas interesas nebūtų užtikrintas, jeigu kiekvienu konkrečiu atveju skelbiant visuomeninę reikšmę turinčią informaciją apie visuomeninėje ir politinėje veikloje dalyvaujančio asmens privatų gyvenimą būtų reikalingas šio asmens sutikimas. Dėl to pareiškėjai nustatyta prievolė kaskart kreiptis į ieškovą dėl jo nuomonės pateikimo savo esme reiškia neproporcingą saviraiškos laisvės suvaržymą. Kita vertus, taikos sutartyje nustatytas įpareigojimas pareiškėjai pateikti ieškovui visus ruošiamus straipsnius, kuriuose minimas jis ar jo vadovaujama įmonė, kad būtų gauta jo nuomonė, yra nesąžiningas ir neproporcingas pareiškėjos, kaip viešosios informacijos rengėjos ir skleidėjos, veiklos suvaržymas. Tokie suvaržymai pažeidžia universalų teisės principą, kad teisė asmeniui negali nustatyti neįmanomų vykdyti pareigų. Dabar dauguma žinių savo aktualumo netenka jau po kelių valandų, todėl toks įpareigojimas paneigia esminę visuomenės informavimo priemonės paskirtį ir pažeidžia pagrįstą visuomenės interesą gauti aktualią informaciją apie viešuosius asmenis ir jų veiklą. Įstatymas neįpareigoja visuomenės informavimo priemonės kiekvienu atveju siūlyti asmeniui, apie kurį rengiamasi skelbti viešąją informaciją, pateikti savo nuomonę, ypač tada, kai informacija yra neutrali. Kadangi saviraiškos laisvė gali būti ribojama tik įstatymu, taikos sutartis negali išplėsti įstatymais nustatytų ribojimų.
  2. Netinkamai vertinta aplinkybė, jog Kėdainių rajono apylinkės teismas, 2005 m. spalio 27 d. nutartimi tvirtindamas taikos sutartį, nepagrįstai nukrypo nuo teismų praktikoje taikomos taisyklės, kad taikos sutartis gali būti sudaroma ir tvirtinama tik dėl teismui pareikštų ieškinio reikalavimų ir priešinio ieškinio, taikos sutartimi negalima spręsti klausimų, dėl kurių įstatymo nustatyta tvarka nesikreipta į teismą. Teisme buvo nagrinėjamas ieškovo reikalavimas įpareigoti UAB „Rinkos aikštė“ paneigti apie jį paskelbtus tikrovės neatitinkančius, jo garbę ir orumą žeminančius teiginius, o teismas patvirtino taikos sutartį, kurioje pareiškėjai nustatytas draudimas ateityje be išankstinio suderinimo skelbti bet kokias žinias apie ieškovą ir jo vadovaujamą įmonę UAB „( - )“, kuri nebuvo proceso dalyvė.
  3. Nepagrįsta išvada, kad pareiškėja savo interesų pažeidimą galėjo įžvelgti žymiai anksčiau ir skundą dėl taikos sutarties nuostatų pateikti teismui nepraleisdama CPK 368 straipsnyje nustatytų terminų. Tik praėjus beveik dešimtmečiui nuo nutarties, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis, įsiteisėjimo, ieškovo reikalavimu Kėdainių rajono apylinkės teisme 2015 m. balandžio 30 d. buvo priimtas preliminarus teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-1288-673/2015, kuriame pirmą kartą buvo išaiškintos ir pritaikytos ginčijamos taikos sutarties nuostatos. Iki šio preliminaraus sprendimo priėmimo pareiškėja neturėjo pagrindo manyti, jog pagal taikos sutartį jai tenka imperatyvi pareiga kiekvieną kartą, kai rengiama publikacija, kurioje minimas ieškovas, kreiptis į jį ir prašyti pateikti savo nuomonę, tokia pareiga nepriklauso nuo rengiamos publikacijos turinio, taikos sutarties 3 punkte nustatytos sankcijos gali būti taikomos už bet kokį ieškovo vardo paminėjimą be jo nuomonės, tokia prievolė galioja ir tuo atveju, jei informacija rengiama apie ieškovą kaip viešą asmenį.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas S. G. prašo nutarties nekeisti. Nurodo, kad pareiškėja laisva valia prisiėmė taikos sutarties 2 ir 3 punktuose numatytus įsipareigojimus. Taikos sutarties 2 ir 3 punktai savo esme nėra draudžiantys pareiškėjai skelbti apie ieškovą ar jo valdomą įmonę bet kokias žinias. Nurodytų punktų esminis tikslas yra suteikti ieškovui galimybę įvertinti pareiškėjos apie ieškovą ar jo valdomą įmonę skleidžiamą informaciją ir nusprendus, kad ši informacija kenkia ar gali kenkti ieškovo garbei ir orumui, tame pačiame straipsnyje kartu pateikti motyvuotą ieškovo nuomonę. Taigi taikos sutartyje nėra nepagrįsto draudimo pareiškėjai spausdinti straipsnius apie ieškovą, kitokių jos veiklos ribojimų, pažeidžiančių imperatyvius įstatymus. Įstatymų normos, Konvencijos nuostatos nurodo draudimą valstybei ir jos valdžios institucijoms, politinėms partijoms vykdyti cenzūrą, informacijos priemonių monopolizavimą ir kt., tačiau nagrinėjamu atveju taikos sutartis pasirašyta tarp lygiaverčių privačių asmenų, kurie neturi viršenybės vienas prieš kitą ir negali prievarta primesti vienas kitam prievolių. Laikraštis „Rinkos aikštė“ iki šiol ne kartą yra spausdinęs viešo turinio informaciją apie kasdienę Kėdainių rajono savivaldybės veiklą ir paminėjęs ieškovo vardą, dėl kurių ieškovas nereikalavo iš pareiškėjos baudos mokėjimo pagal taikos sutartį. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja kartą jau skleidė tikrovės neatitinkančią informaciją apie ieškovą, ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad pareiškėja ir toliau skleis tokią informaciją, todėl, siekdamas apsaugoti savo teises ir teisėtus interesus, kartu su pareiškėja taikos sutartyje numatė 2 ir 3 punktus, su kuriais pareiškėja laisva valia sutiko. Taikos sutarties sąlygos buvo suderintos procese dalyvaujant abiems šalims ir jas atstovaujantiems advokatams, jų pripažintos aiškiomis ir palankiomis pareiškėjai ir ieškovui. Sudarydamos taikos sutartį, šalys nenaudojo dviprasmiškų formuluočių, jos tekstas buvo aiškus ir visų joje nurodytų sąlygų esmė buvo lengvai suprantama. Teismas neturi pareigos, o tik teisę, nustatęs išskirtinę teisinę situaciją, atnaujinti praleistą naikinamąjį terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti.

13Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti praleistą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas S. G. 2005 m. balandžio 27 d. pareiškė ieškinį, kuriame prašė įpareigoti atsakovę laikraštyje „Rinkos aikštė“ išspausdinti tikrovės neatitinkančių duomenų paneigimą. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2005 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį ir nutraukė civilinę bylą Nr. 2-1058-550/2005. Šalys neskundė šios nutarties, todėl ji įsiteisėjo 2005 m. lapkričio 4 d. Pareiškėja UAB „Rinkos aikštė“ 2015 m. birželio 2 d. padavė prašymą atnaujinti praleistą terminą prašymui atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 pateikti, CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005, panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. spalio 27 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti taikos sutarties 2 ir 3 punktai.

18Proceso atnaujinimo tvarką reglamentuoja CPK XVIII skyriaus normos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka priimtose nutartyse ne kartą aiškino proceso atnaujinimo tikslus ir paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007). Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta įsiteisėjusio teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą bei teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą. Proceso atnaujinimo institutas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuria siekiama, kad nebūtų palikti galioti galimi neteisingi teismų sprendimai. Tačiau taip yra daroma intervencija į jau iš dalies nusistovėjusius bei stabilizavusius ginčo šalių santykius. Ši aplinkybė lemia tai, kad proceso atnaujinimo galimybė ribojama įstatyme įtvirtinant prašymo atnaujinti procesą padavimo terminus. CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Šio straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai.

19Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad prašymas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 yra paduotas praleidus CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą naikinamąjį vienerių metų terminą. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai aiškinama, kad naikinamuoju procesiniu prašymo atnaujinti procesą padavimo terminu yra ribojama proceso atnaujinimo galimybė. Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama ir tai, kad, esant išskirtinėms, netoleruotinoms teisinėms situacijoms, įgyvendinant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kompetenciją aiškinti ir taikyti įstatymus bei kitus teisės aktus, kasacinio teismo teisėjų kolegija gali tokiais atvejais konstatuoti žemesniųjų instancijų teismų teisę priimti procesinius sprendimus atnaujinti praleistą CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2004, 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2006, 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2007). Pareiškėja teigė, kad šiuo atveju susidariusi teisinė situacija yra išskirtinė, netoleruotina, nes jai egzistuojant yra paneigiamas konstitucinis cenzūros draudimo principas, taip pat neproporcingai suvaržoma Konstitucijoje ir Konvencijoje įtvirtinta pareiškėjos saviraiškos laisvė ir visuomenės teisė gauti informaciją.

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra susiklosčiusi ypatinga ir netoleruotina situacija, kuriai esant, siekiant užtikrinti konstitucinių imperatyvų ir asmens konstitucinių teisių apsaugą ar viešąjį interesą, CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytas naikinamas procesinis terminas paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo galėtų būti atnaujintas.

21Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 str.), yra nurodęs, kad taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2008, 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010, 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-571/2010). Taikos sutartis, kurią patvirtina teismas, nors reguliuojama ir proceso, ir materialiosios teisės normų, yra viena iš civilinių sutarčių, tiesiogiai nustatytų CK, rūšių; teismo nutartimi patvirtintos sutarties teisinė galia ir jos materialiniai teisiniai padariniai šalims apibrėžti CK normose, o tokios sutarties šalims kylantys procesiniai teisiniai padariniai nustatyti proceso normose. Tai reiškia, kad taikos sutartis yra civilinė sutartis, kuria ginčo šalys laisvo apsisprendimo būdu (CK 6.156 str.) išsprendžia kilusį ginčą, sutarties sąlygomis apibrėždamos kiekvienos jų teises ir pareigas. Taikos sutarčiai, kaip ir bet kuriai kitai civilinei sutarčiai, galioja sutarties laisvės principas. Be to, procesinė šalių teisė sudaryti taikos sutartį ir tokiu būdu baigti teisminį ginčą – viena iš civiliniame procese galiojančio šalių dispozityvumo principo išraiškų. Tik pačios šalys sprendžia dėl taikos sutarties turinio, t. y. nusistato savitarpio teises ir pareigas. Teismo sprendimu patvirtinta taikos sutartis įgyja res judicata galią; iki to laiko bet kuri iš taikos sutarties šalių gali išreikšti valią netvirtinti tokios sutarties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-571/2010).

22Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-1058-650/2005 šalys, atstovaujamos profesionalių teisininkų – advokatų, sudarė taikos sutartį. Kėdainių rajono apylinkės teismas, nenustatęs CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų, 2005 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį. Taikos sutarties 2 punkte yra nurodyta, kad atsakovas įsipareigoja ruošdamas straipsnius apie S. G. ar jo vadovaujamą UAB „( - )“ laikraštyje „Rinkos aikštė“ išklausyti ir pateikti ieškovo arba jo nurodyto atstovo nuomonę nagrinėjama tema; ieškovui turi būti pateikiami visi ruošiami straipsniai, kuriuose minima UAB „( - )“ ar S. G., išskyrus renginių reklamą, kurių rėmėjai yra UAB „( - )“ ar S. G.; ieškovo nuomonė turi būti pateikta kiekvienu atveju, kaip ir atsakovo spausdinama medžiaga, tame pačiame straipsnyje, be suderinimo su ieškovu jo nuomonė negali būti koreguojama (galima taisyti tik gramatines klaidas); jeigu ieškovas raštu atsisako pateikti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu arba jos nepateikia per tris dienas nuo pranešimo–prašymo išreikšti nuomonę gavimo dienos, atsakovas turi teisę spausdinti parengtą straipsnį apie ieškovą ar UAB „( - )“ be ieškovo nuomonės, o taikos sutarties 3 punkte nurodyta, kad jeigu atsakovas pažeidžia šios sutarties 2 punkte numatytus įsipareigojimus, kiekvienu pažeidimo atveju jis sumoka ieškovui 1000 (vieno tūkstančio) litų baudą. Darytina išvada, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2005 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygos, kurių pareiškėja nurodo nesupratusi, yra aiškios ir nedviprasmiškos, todėl pareiškėja ir ją atstovavęs profesionalus teisininkas negalėjo nesuprasti taikos sutartimi prisiimamų įsipareigojimų. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kaip nepagrįsti atmestini atskirojo skundo argumentai, susiję su pareiškėjos negalėjimu suprasti tarp šalių sudarytos taikos sutarties sąlygų. Be to, priešingai, nei teigia pareiškėja, tarp šalių sudaryta taikos sutartis nepažeidžia imperatyvių Konstitucijos ir įstatymų nuostatų, draudžiančių cenzūrą, pareiškėjos saviraiškos laisvės, viešojo intereso, nevaržo pareiškėjos konstitucinės teisės rinkti ir skleisti informaciją. Vadovaujantis taikos sutarties 2 punktu, pareiškėja įsipareigojo straipsniuose apie ieškovą ar jo vadovaujamą įmonę pateikti ir ieškovo arba jo nurodyto atstovo nuomonę nagrinėjama tema. Taigi atsakovei nėra draudžiama skelbti straipsnius apie ieškovą ar, atsižvelgiant į ieškovo nuomonę, atitinkamai koreguoti jų turinį. Aplinkybė, kad ieškovas yra viešas asmuo, nekeičia pareiškėjos įsipareigojimų, prisiimtų laisva valia, turinio. Nurodytų aplinkybių pagrindu nepagrįstu pripažintinas atskirojo skundo argumentas apie suabsoliutintą sutarties laisvės principą.

23Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog teisme buvo nagrinėjamas ieškovo reikalavimas įpareigoti UAB „Rinkos aikštė“ paneigti apie jį paskelbtus tikrovės neatitinkančius, jo garbę ir orumą žeminančius teiginius, o teismas patvirtino taikos sutartį, kurioje pareiškėjai nustatytas draudimas ateityje be išankstinio suderinimo skelbti bet kokias žinias apie ieškovą ir jo vadovaujamą įmonę UAB „( - )“, kuri nebuvo proceso dalyvė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad derybiniame procese pasiekti susitarimai neturi faktų konstatuojamosios reikšmės, nes šie susitarimai kompromisiniai ir ne visada atspindi tikrąją situaciją. Teismo patvirtinta taikos sutartis turi reikšmę šalių subjektinių teisių ir pareigų nustatymui, nes įformina šalių valią suderinti skirtingas pozicijas ir būti teisiškai šio suderinimo įpareigotomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2010). Taigi, pateikdamos teismui tvirtinti taikos sutartį, šalys tam tikru būdu sureguliuoja tarp jų kilusį ginčą, abipusėmis nuolaidomis išsprendžia nesutarimus, o taikos sutarties sąlygos nebūtinai turi atitikti prieš tai šalių pateiktų procesinių dokumentų ir juose išreiktų reikalavimų turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2010). Atsižvelgiant į šiuos kasacinio teismo išaiškinimus, konstatuotina, kad dalies šalių sudarytos taikos sutarties sąlygų neatitikimas pareikšto ieškinio reikalavimams nesudarė pagrindo netvirtinti šalių sudarytos taikos sutarties ar šiuo pagrindu konstatuoti esant susidariusią išskirtinę, netoleruotiną teisinę situaciją, dėl kurios yra pagrindas atnaujinti praleistą CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą.

24Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėja praleido įstatyme nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti ir nėra pagrindo jį atnaujinti, bei, vadovaudamasis CPK 370 straipsnio 3 dalimi, pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-1058-550/2005 atnaujinimo.

25Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, nėra pagrindo ją naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais, todėl ji nekeistina (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Ieškovas pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjos 605 Eur bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, pridėjo turėtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2015 m. rugsėjo 30 d. PVM sąskaitos faktūros už teisines paslaugas SER. MŠ2015 Nr. 141, 2015 m. spalio 20 d. vietinio mokėjimo nurodymo, patvirtinančio advokato teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą, kopijas. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Nurodyta 605 Eur suma už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą ir teisines konsultacijas viršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius 8.16 ir 8.19 punkte nustatytus dydžius, todėl ieškovui iš pareiškėjos priteistina advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme suma mažintina iki 350 Eur.

27Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28palikti nepakeistą Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartį.

29Priteisti ieškovui S. G. (asmens kodas ( - )) iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Rinkos aikštė“ (įmonės kodas 161406582) 350 Eur (trijų šimtų penkiasdešimties eurų) advokato teisinės pagalbos išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas S. G. 2005 m. balandžio 27 d. pareiškė ieškinį, kuriame prašė... 4. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2005 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtino... 5. 2015 m. birželio 2 d. pareiškėja UAB „Rinkos aikštė“ padavė prašymą... 6. Nurodė, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 30 d.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi netenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas S. G. prašo nutarties nekeisti.... 13. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas S. G. 2005 m. balandžio 27 d.... 18. Proceso atnaujinimo tvarką reglamentuoja CPK XVIII skyriaus normos. Lietuvos... 19. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, kad prašymas CPK 366 straipsnio 1... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Kasacinis teismas, aiškindamas taikos sutarties sampratą (CK 6.983 str.), yra... 22. Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad civilinėje byloje Nr.... 23. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad... 24. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 25. Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 26. Ieškovas pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjos 605 Eur bylinėjimosi... 27. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 28. palikti nepakeistą Kėdainių rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 14 d.... 29. Priteisti ieškovui S. G. (asmens kodas ( - )) iš pareiškėjos uždarosios...