Byla eI-2436-484/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Broniaus Januškos, Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Violetos Petkevičienės, dalyvaujant pareiškėjo D. B. atstovui advokatui Povilui Gruodžiui, atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams L. B., S. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. B. skundą atsakovei Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas D. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo (toliau – ir Garbės teismas) 2015 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. GT-13(15)-S (toliau – ir Sprendimas Nr. GT-13(15)-S), kuriuo jam paskirta drausminė nuobauda.

5Pareiškėjas nesutinka, kad 2014 m. rugpjūčio 22 d. turto vertinimo ataskaitoje Nr. LT-14-08-8498 (toliau – ir Ataskaita Nr. 8498) nėra pateiktas pakankamas turto vertės nustatymo pagrindimas, ir pažymi, kad Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (toliau – ir Įstatymas), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintoje Turto ir verslo vertinimo metodikoje (toliau – ir Metodika), taip pat tarptautinėje vertinimo praktikoje nėra nustatytas konkretus reglamentavimas, kaip ir kokiu būdu bei apimtimi vertintojas privalo nustatyti bei pagrįsti skaičiavimams atlikti naudotas kapitalizavimo normos sudėtines dalis bei kitus vertei nustatyti naudojamus rodiklius. Todėl, mano, kad negalima vertintojo pasirinkto turto vertės nustatymo būdo vertinti kaip neteisingo, nepagrįsto ar nepakankamo. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad nei Įstatyme, nei Metodikoje nėra nustatytas imperatyvus reikalavimas pateikti visus be išimties matematinius veiksmus (skaičiavimus). Ataskaitoje pateikiami duomenys turi sudaryti prielaidas suvokti, kokiu būdu nustatoma atitinkama turto vertė, o ne sekti matematinių veiksmų atlikimą.

6Pareiškėjas nurodo, kad jis Turto vertinimo priežiūros tarnybai (dabartinė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) (toliau – Tarnyba) pateikė 2015 m. kovo 23 d. ir 2015 m. balandžio 28 d. paaiškinimus dėl Ataskaitos Nr. 8498. Garbės teismas Sprendime Nr. GT-13(15)-S pripažino, jog jis pagrindė vertės apskaičiavimą, o būtent dydžius dėl konkrečių nuomos kainų nustatymo aplinkybių, patalpų neužimtumo dydžio, nedengiamų išlaidų dydžio, sandėliavimo patalpų neužimtumo dydžio, būsimo sandėlio metinių išlaidų dydžio. Minėtuose paaiškinimuose nurodė, kad tam tikri dydžiai apskaičiuoti ekspertiniu būdu bei vadovaujantis rinkos analize, o ekspertinio vertinimo būdo esmė – procesų ir reiškinių, kurie tiesiogiai negali būti išmatuojami, kiekybiniai įvertinimai. Šiuo atveju pati turto vertinimo veiklos specifika lemia tai, kad kai kurie vertinime naudojami rodikliai nustatomi ne konkrečių formulių ir matematinių veiksmų pagrindu, o vadovaujantis specialiomis žiniomis ir kvalifikacija paremtu turto vertintojo įsitikinimu, rinkos analize.

7Pareiškėjo manymu tai, kad 2014 m. rugpjūčio 18 d. turto vertinimo ataskaitoje Nr. LT-14-08-8472 (toliau – ir Ataskaita Nr. 8472) nebuvo pateikta išsami informacija apie nuomos sutartį bei jos sąlygas, jų pakeitimą, nereiškia, kad atliktas vertinimas yra nepagrįstas. Garbės teismas Sprendime Nr. GT-13(15)-S pripažino, jog galimybė pakeisti nuomos sutarties sąlygas, t. y. nuomininkui statyti naują pastatą, egzistuoja. Vertintojas neprivalo teisės aktų nuostatų ir jų aiškinimo perkelti į turto vertinimo ataskaitą, t. y., jei teisės aktai leidžia atlikti nuomos sutarties pakeitimus, tokią informaciją nėra būtina perkelti į ataskaitą.

8Pareiškėjas, pasisakydamas dėl Ataskaitos Nr. 8472, skunde taip pat nurodo, kad nei Įstatyme, nei Metodikoje nereglamentuota, kaip ir kokiu būdu, kokia apimtimi vertintojas privalo nustatyti bei pagrįsti skaičiavimams atlikti naudotą diskonto normą ir kitus vertei nustatyti naudojamus rodiklius. Pareiškėjas, nustatydamas detalaus plano parengimo išlaidas ir pardavimo pajamų kritimą, rėmėsi sava turima ir surinkta informacija, t. y. nustatė ekspertiniu būdu.

9Pareiškėjo įsitikinimu, Garbės teismo reikalavimas taikyti lyginamąjį metodą neatitinka Metodikos 63 punkto. Jis neturėjo teisės Ataskaitoje Nr. 8472 naudoti lyginamąjį metodą, kadangi neturėjo duomenų apie žemės sklypų, dėl kurių buvo sudaryti sandoriai, individualias charakteristikas (vietą, bendrojo plano sprendinius, privažiavimo kelius, inžinerinę infrastruktūrą ir pan.), t. y. negalėjo nustatyti, ar lyginamieji objektai yra analogiški (panašūs) vertinamam objektui, ir dėl to negalėjo nustatyti objektyvios turto vertės. Tai, kad privažiavimas ir jo kokybė yra viena esminių žemės sklypų charakteristikų rinkoje, yra visuotinai pripažinta, todėl reikalavimas ją pagrįsti yra perteklinis. Ataskaitoje Nr. 8472 buvo paminėta, kad sklypai, turintys asfaltuotą privažiavimą, yra gerokai brangesni už sklypus, neturinčius privažiavimo. Be to, teigia, kad nuspręsti, kurie objektų skirtumai yra reikšmingi nustatant, kiek lyginamas objektas yra atitolęs (nepanašus), priskirtina vertintojo diskrecijai.

10Pareiškėjas teigia, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad Garbės teismo konstatuoti Ataskaitos Nr. 8472 turinio pažeidimai būtų padarę įtakos neteisingam turto vertės nustatymui ar sukėlę kitokias pasekmes užsakovui ar tretiesiems asmenims, tuo tarpu, drausminę atsakomybę užtraukia tik kalti veiksmai, kuriais pažeidžiami tam tikri valstybėje saugomi gėriai, t. y. dėl kurių kyla neigiamos pasekmės. Vertintojas, kaip specialistas, pateikia nuomonę dėl turto vertės, kuria bankas pasirinktinai, atlikęs savo analizes ir skaičiavimus, gali vadovautis arba ne, todėl argumentas, jog vertintojui griežtesnė bausmė yra skiriama dėl to, jog ataskaitos buvo panaudotos, priimant atitinkamus sprendimus, yra nepagrįstas.

11Be to, pareiškėjas nurodo, jog Garbės teismas, nagrinėdamas vertintojų drausmės bylas bei skirdamas drausmines nuobaudas, taiko skirtingus kriterijus ir nesilaiko savo paties praktikos, t. y. už tapačius pažeidimus taiko skirtingas drausmines nuobaudas ar apskritai nutraukia drausmės bylas. Garbės teismas, skirdamas jam nuobaudą, neatsižvelgė ir nevertino svarbių pažeidimų aplinkybių, nesilaikė nešališkumo, objektyvumo, proporcingumo principų, savo suformuotos praktikos, pažeidė lygiateisiškumo principą, taip pat neatsižvelgė į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, t. y., kad jis aktyviai dalyvavo tiriant pažeidimus, teikė paaiškinimus bei dokumentus, nevilkino bylos nagrinėjimo.

12Pareiškėjo manymu, aplinkybė, kad Garbės teismo 2015 m. liepos 14 d. sprendimo

13Nr. GT-13(15)-S priėmimo metu jis turėjo galiojančias nuobaudas, negali būti vertinama kaip sunkinanti aplinkybė, nes aptariamu atveju Garbės teismas vertino 2014 m. rugpjūčio 22 d. ir 2014 m. rugpjūčio 18 d. ataskaitas, o 2013 m. gegužės 30 d., 2013 m. liepos 16 d. ir 2013 m. rugsėjo 19 d. Garbės teismo sprendimai, kuriais buvo paskirtos drausminės nuobaudos, buvo apskųsti ir įsiteisėjo tik 2014 m. liepos 10 d., 2014 m. rugpjūčio 26 d. ir 2014 m. rugsėjo 30 d. (el. byla I tomas 1–14 puslapiai).

14Atsakovė Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto nuostata, reikalaujanti pagrįsti turto vertę, pateikiant vertės skaičiavimus, būtent ir reiškia, kad vertintojas turi aiškiai ir nuosekliai parodyti, kaip buvo prieita prie galutinės vertės išvados. Šis Įstatymo reikalavimas detalizuotas Metodikos nuostatose, kurios konkretizuoja, kokie duomenys privalo būti pateikiami vertinimo ataskaitose, kai yra taikomi atitinkami vertinimo metodai. Šios nuostatos yra pakankamai aiškios, turto vertintojui dėl jo turimos profesinės kvalifikacijos turi būti aišku, kokius skaičiavimus reikia pateikti, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo, susipažinęs su ataskaita, galėtų suprasti, kaip gautas vertės rezultatas, bei kad skaičiavimai nebūtų pertekliniai. Be to, Sprendime Nr. GT-13(15)-S nurodyta, kad pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 8498 nepateikė atitinkamų rodiklių pagrindimo, t. y. apskritai neaišku, kuo remiantis buvo nustatyti rodiklių dydžiai.

15Atsakovė teigia, kad pareiškėjo Tarnybai pateiktuose paaiškinimuose nėra užsimenama apie ekspertinį rodiklių nustatymą. Sprendime Nr. GT-13(15)-S yra nurodyta, kad, nors kai kurių rodiklių pagrindimas ir buvo pateiktas kartu su vertintojo paaiškinimais, vieni svarbiausių dydžių (kapitalizavimo norma, diskonto norma) taip ir liko nepagrįsti, be to, informacijos pateikimas su paaiškinimais nėra laikomas tinkamu Įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimu.

16Tarnyba nurodo, kad Ataskaitoje Nr. 8498 vertinto žemės sklypo nuomos sutartyje nebuvo įtvirtinta galimybė statyti naujus statinius, o pagal teisės aktus išnuomotuose žemės sklypuose statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje ir tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Ataskaitoje Nr. 8498 nepadaryta jokia analizė, nepateiktos jokios prielaidos dėl nuomos sutarties pakeitimo, numatant galimybę statyti naujus statinius. Visa analizė ir atitinkamos prielaidos pateiktos tik su vėlesniais vertintojo paaiškinimais Tarnybai.

17Atsakovės teigimu, taikant ekspertinį būdą turto vertinimo ataskaitoje būtina nurodyti jo taikymo aplinkybes, paaiškinti, kokia patirtimi ar vertinimo atvejais vadovautasi priimant sprendimus dėl atitinkamų rodiklių dydžio, pateikti atliktos analizės duomenis ar kitą pagrindžiančią informaciją. Pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 8472 neatskleidė, kokios įmonės, nustatant detalaus plano išlaidas, buvo apklaustos, kokia informacija buvo gauta, kaip prieita prie nustatyto skaičiaus (vidurkio). Nesant tokios informacijos, Ataskaitoje Nr. 8472 nustatytų rodiklių dydžių neįmanoma patikrinti ir įsitikinti jų pagrįstumu.

18Atsakovė paaiškina, kad tikroji vertė yra nustatoma remiantis rinkos, o ne konkretaus ūkio subjekto duomenimis. Nustatant tam tikro turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę, galima remtis rinkoje stebimais sandoriais arba rinkos informacija. Todėl, nustatant tikrąją vertę finansinių ataskaitų sudarymo tikslu, prioritetiniu vertinimo metodu laikytinas lyginamasis metodas, kuris remiasi įvykusiais pirkimo–pardavimo sandoriais arba pasiūlos kainomis. Ataskaitoje Nr. 8472 nepateikiamas tinkamas lyginamojo metodo nenaudojimo pagrindimas. Nagrinėjamu atveju buvo siekiama nustatyti tikrąją turto vertę, vertintas žemės sklypas buvo žemės ūkio paskirties, todėl būtent ši paskirtis ir būtų aktuali taikant lyginamąjį metodą. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės dėl privažiavimo prie žemės sklypo turi reikšmės taikant kitą vertinimo metodą – pajamų, nes vertinant šiuo metodu su turtu susiję grynieji būsimieji pinigų srautai gali būti skaičiuojami ne tik pagal esamą, bet ir pagal geriausią turto panaudojimą. Nagrinėjamu atveju, nustatant tikrąją vertę ir taikant lyginamąjį metodą, būtų atsižvelgiama į esamą turto paskirtį ir panaudojimą. Tuo tarpu, pareiškėjas Ataskaitoje Nr. 8472 nepagrindė, kad tokiu atveju privažiavimo galimybė būtų esminė vertinimo aplinkybė. Pagal Metodikos 58.2 punktą vertinamo objekto ir lyginamųjų objektų skirtumai yra įvertinami darant atitinkamas kainų pataisas.

19Tarnyba nurodo, kad pareiškėjo argumentai dėl nevienodos Garbės teismo praktikos yra teisiškai nereikšmingi, kadangi nagrinėjamos administracinės bylos dalykas yra Sprendimas

20Nr. GT-13(15)-S, o ne kiti Garbės teismo sprendimai ar Garbės teismo veikla. Garbės teismo Sprendimu Nr. GT-13(15)-S pareiškėjui drausminė nuobauda paskirta tinkamai, atsižvelgiant į nustatymų pažeidimų pobūdį ir sunkumą, ir yra proporcinga bei atitinka atsakomybės taikymo už tokius pažeidimus tikslus.

21Atsakovė taip pat teigia, kad turto vertinimo užsakovas UAB „Medicinos bankas“ nėra nei turto arba verslo vertinimo įmonė, nei priežiūros institucija, todėl profesionaliai negalėjo įvertinti ginčo ataskaitų turinio, įskaitant nustatytų verčių pagrįstumo. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pateikta informacija patvirtina, kad UAB „Medicinos bankas“, priimdamas sprendimus, atsižvelgė į minėtų ataskaitų turinį, todėl akivaizdu, kad nesilaikant teisės aktų reikalavimų parengtos ataskaitos sukėlė neigiamas pasekmes. Kita vertus, vien ta aplinkybė, kad ginčo ataskaitos neatitinka Įstatymo 22 straipsnio reikalavimų (neturi juridinės galios), yra pakankamas pagrindas teigti, kad vertinimo užsakovui yra padaryta žala (el. byla, II tomas, 1–11 puslapiai).

22Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje skundą prašė tenkinti iš dalies, t. y. Garbės teismo Sprendimą Nr. GT-13(15)-S pakeisti ir pareiškėjui paskirti švelnesnę nuobaudą.

23Atsakovės atstovai su pareiškėjo skundu nesutiko, remdamiesi atsiliepime nurodytais motyvais. Atsakovės atstovai nesutiko ir su pareiškėjo atstovo prašymu pakeisti Garbės teismo Sprendimą Nr. GT-13(15)-S ir pareiškėjui paskirti švelnesnę nuobaudą.

24Teismas konstatuoja:

25Byloje ginčas kilo dėl Garbės teismo Sprendimo Nr. GT-13(15)-S, kuriuo pareiškėjui skirta drausminė nuobauda – kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas dėl to, kad pareiškėjas, veikdamas kaip turto vertintojas, Ataskaitas Nr. 8472 ir

26Nr. 8498 parengė nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų.

27Nustatyta, kad pareiškėjui 2011 m. gegužės 2 d. išduotas Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas Nr. ( - ) (nekilnojamojo turto vertinimo sritis) (toliau – Kvalifikacijos pažymėjimas).

28Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 18 d. apžiūrėjęs žemės ūkio paskirties žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) Klaipėdos r. (toliau – ( - ) esantis sklypas), parengė Ataskaitą Nr. 8472, kurioje, be kita ko, nurodė, kad: vertinimo užsakovas – UAB „Medicinos bankas“ (žr. Ataskaitos Nr. 8472 1.3 punktą); vertinimas atliktas turto rinkos vertės nustatymo finansinių ataskaitų sudarymo tikslu turto tikrosios vertės nustatymui (žr. Ataskaitos Nr. 8472 1.4 punktą); nekilnojamojo turto vertės nustatymo data – 2014 m. rugpjūčio 14 d. (žr. Ataskaitos Nr. 8472 1.5 punktą); nustatant vertinto turto vertę taikomas pajamų metodas, kadangi pagal nustatytą pirmąjį ir geriausią panaudojimą, turto panaudojimas pajamų gavimui iš turto naudojimo kitai (ne žemės ūkio) veiklai yra tikėtinas ir ekonomiškai pagristas, be to, vertintojui buvo pateikti duomenys apie planuojamą sklypo panaudojimą kitai (ne žemės ūkio) veiklai (žr. Ataskaitos Nr. 8472 5.3 punktą, 21 psl.); lyginamąjį metodą atsisakyta taikyti, kadangi nebuvo surinkta pakankamai duomenų apie panašaus turto sandorius per paskutinius 36 mėn. arba šiuo metu rinkoje siūlomus analogiškus (ar panašius) objektus – VĮ Registrų centro pateikiamoje nekilnojamojo turto sandorių duomenų bazėje nėra galimybės patikrinti, ar sklypas, dėl kurio įvykdytas sandoris, yra prie autostrados (kito asfaltuoto privažiavimo), o ši aplinkybė yra esminė vertei nustatyti (žr. Ataskaitos Nr. 8472 5.3 punktą, 21 psl.); remiantis teritorijų planavimo darbus atliekančių įmonių apklausos duomenimis, detalaus plano parengimas – 35 Lt/a (be PVM), tačiau tokios apklausos duomenys nepateikti (žr. Ataskaitos Nr. 8472 5.3 punktą, 24 psl.); šiuo atveju apskaičiuota diskonto norma – 14,50 proc., kuri nustatyta remiantis rinkos duomenimis, taip pat UAB „Resolution valuations“ duomenų baze, naudojant Svertinio kapitalo kaštų vidurkio metodą, kuris taikomas įvertinti pinigų srautus iš viso investuoto kapitalo, ir apskaičiuota atsižvelgiant į investuotojų lūkesčius bei rizikos lygį, vertintojo nuomone, taikyta diskonto norma geriausiai atspindi vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertę (žr. Ataskaitos Nr. 8472 5.3 punktą, 26–27 psl.); prognozuojamas pardavimo pajamų kitimas ketvirtaisiais metais yra 5,00 proc. (žr. Ataskaitos Nr. 8472 5.3 punktą, 27 psl., lentelę „Turto rinkos vertės nustatymas“); nustatyta vertinamo turto vertė – 2 050 000 Lt (žr. Ataskaitos Nr. 8472 6 punktą).

29Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 22 d. apžiūrėjęs administracinį pastatą (unikalus Nr. ( - )) (toliau – ir Administracinis pastatas) ir žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), Klaipėdoje (toliau – ( - ) esantis sklypas), parengė Ataskaitą Nr. 8498, kurioje, be kita ko, nurodė, kad: vertinimo užsakovas – UAB „Medicinos bankas“ (žr. Ataskaitos Nr. 8498 1.3 punktą); vertinimas atliekamas turto rinkos vertės nustatymui įkeitimo UAB „Medicinos bankas“ tikslu (žr. Ataskaitos Nr. 8498 1.4 punktą); nekilnojamojo turto vertės nustatymo data – 2014 m. rugpjūčio 21 d. (žr. Ataskaitos Nr. 8498 1.5 punktą); nustatyta viso vertinamo turto vertė – 3 290 000 Lt (žr. Ataskaitos Nr. 8498 6 punktą).

30Ataskaitos Nr. 8498 5.3.2 punkte nurodyta, kad Administracinio pastato vertės apskaičiavimas atliktas taikant Pajamų metodo Kapitalizavimo skaičiavimo būdą, o turto vertinimas atliktas darant prielaidą, kad likusioje sklypo dalyje bus pastatytas sandėliavimo paskirties objektas, taip pat, kad likusioje sklypo dalyje bus parengtas sklypo detalusis planas (žr. Ataskaitos Nr. 8498 31 psl.). Ataskaitos Nr. 8498 5.3.2 punkte, be kita ko, nustatyta, kad: tikėtina Administracinio pastato nuomos kaina – 12 Lt/kv. m., 15 Lt/kv. m., 5 Lt/kv. m., 20 Lt/kv. m., o vertintojas mano, kad skaičiavimuose naudota Administracinio pastato nuomos vertė atitinka vertinimo metu rinkoje vyraujančias analogiško turto nuomos kainas (žr. Ataskaitos Nr. 8498 33–34 psl.); remiantis UAB „Resolution valuations“ atliktais tyrimais analogiškų patalpų vidutinis neužimtumas 10-20 proc., prognozuojamas vertinamų Administracinio pastato patalpų neužimtumas – 15 proc. (atsižvelgiant į patalpų likvidumą) (žr. Ataskaitos Nr. 8498 33–34 psl.); Administracinio pastato kapitalizacijos norma – 9,5 proc., kuriai apskaičiuoti vertintojas taikė nustatytą kapitalizacijos normą, pagrįstą rinkos duomenimis ir UAB „Resolution valuations“ duomenų baze, o ji apskaičiuota sumavimo metodu, be kita ko, nurodant, kad turto likvidumas sudaro 2,50 proc. (rodiklis nustatytas remiantis žymiu analogiškų Nekilnojamo turto sandorių skaičiumi, paklausa, finansavimo sąlygomis), patalpų nuomos verslo rizika – 3,50 proc. (rodiklis nustatytas remiantis buvusia rinkos situacija, komercinių patalpų neužimtumu (esamuose pastatuose 0–10 proc.), analogiškų patalpų pasiūla), turto vertės pasikeitimas – 1,30 proc. (atsižvelgiant į tai, kad patalpos yra geros būklės) (žr. Ataskaitos Nr. 8498 35 psl.).

31Ataskaitos Nr. 8498 5.3.3 punkte nurodyta, kad dėl sukuriamos galimybės statyti papildomą statinį ( - ) esančio sklypo vertės nustatymas atliktas taikant 3 metų Diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, o šio sklypo vertinimas atliktas darant prielaidą, kad jis bus panaudotas maksimaliai naudingiausiai, likusioje sklypo dalyje bus pastatytas sandėliavimo paskirties objektas, bus parengtas sklypo detalusis planas, pagal kurį numatyta pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija (žr. Ataskaitos Nr. 8498 36 psl.). Ataskaitos Nr. 8498 5.3.3 punkte, be kita ko, nustatyta, kad: statybos išlaidas sudaro projektavimo, planavimo darbai ir pastato statybos kaštai – 1.354,28 Lt/kv. m, o iš viso 5.687.976 Lt (žr. Ataskaitos Nr. 8498 37–38 psl.); sandėliavimo patalpų neužimtumas – 10 proc. (žr. Ataskaitos Nr. 8498 38 psl.); nustatant ( - ) esančio sklypo vertę taikyta kapitalizacijos norma – 8,2 proc., kuri pagrįsta rinkos duomenimis ir UAB „Resolution valuations“ duomenų baze, o ji apskaičiuota sumavimo metodu, be kita ko, nurodant, kad turto likvidumas sudaro 2,0 proc. proc.(rodiklis nustatytas remiantis žymiu analogiškų Nekilnojamo turto sandorių skaičiumi, paklausa, finansavimo sąlygomis), patalpų nuomos verslo rizika – 3,0 proc. (rodiklis nustatytas remiantis buvusia rinkos situacija, komercinių patalpų neužimtumu (esamuose pastatuose 0–10 proc.), analogiškų patalpų pasiūla), turto vertės pasikeitimas – 1,0 proc. (atsižvelgiant į tai, kad patalpos yra geros būklės) (žr. Ataskaitos Nr. 8498 39 psl.); nustatyta, kad 4 200 kv. m. būsimojo sandėlio metinės išlaidos – 33.534 Lt (žr. Ataskaitos Nr. 8498 39 psl.); šiuo atveju apskaičiuota diskonto norma – 17,0 proc., kuri apskaičiuota atsižvelgiant į investuotojų lūkesčius bei rizikos lygį, vertintojo nuomone, taikyta diskonto norma geriausiai atspindi vertinamo nekilnojamojo turto rinkos vertę (žr. Ataskaitos Nr. 8498 40 psl.). Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, kad Ataskaitoje Nr. 8498 nustatant ( - ) esančio sklypo vertę, nebuvo vertinta aplinkybė, kad šis žemės sklypas yra nuomojamas iš valstybės, nors iš byloje esančios 2004-06-04 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. ( - ) (toliau – Sutartis Nr. ( - )) matyti, kad ( - ) esantis sklypas 99 metams išnuomotas UAB „DAB AUTOCENTRAS“, o šiame sklype esančios valstybinės žemės paskirtis – kitos paskirties žemė, komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų teritorija (žr. Sutarties Nr. ( - ) 3 p.).

32Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2015 m. sausio 6 d. raštu Nr. S2015(21.19-2102)-12-79 kreipėsi į Tarnybą, prašydama išnagrinėti, ar 2014 m. rugpjūčio 14 d. atliktas ( - ) esančio sklypo, taip pat 2014 m. rugpjūčio 21 d. atliktas Administracinio pastato ir ( - ) esančio sklypo įvertinimas atitinka teisės aktų reikalavimus (el. byla, II tomas, 20–21 puslapiai).

33Tarnyba 2015 m. kovo 9 d. raštu Nr. (1.13)A2-600(15) ir 2015 m. balandžio 17 d. raštu

34Nr. (1.13)A2-890(15) pareiškėjo paprašė pateikti paaiškinimus, susijusius su Ataskaita Nr. 8498 (el. byla, II tomas, 24–25, 38 puslapiai).

35Pareiškėjas 2015 m. kovo 23 d. raštu Nr. LT-15-03-23-DB-01 ir 2015 m. balandžio 28 d. raštu Nr. LT-15-04-28-DB-01 pateikė atsakymus į Tarnybos klausimus (el. byla, II tomas, b. l. 28–32, 39-40 puslapiai).

36Taip pat Tarnyba 2015 m. kovo 19 d. raštu Nr. (1.13)A2-673(15) pareiškėjo paprašė pateikti paaiškinimus, susijusius su Ataskaita Nr. 8472 (el. byla, II tomas, 122 puslapis).

37Pareiškėjas atsakymą pateikė 2015 m. balandžio 2 d. raštu Nr. LT-15-04-03-DB-01 (el. byla, II tomas, 123–124 puslapiai).

38Tarnyba 2015 m. balandžio 17 d. raštu Nr. (1.13)A2-892(15), prašydama pateikti 2004 m. birželio 4 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. ( - ) kopiją, kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrių, kuris atsakymą ir minėtą sutartį pateikė 2015 m. balandžio 20 d. raštu Nr. 13SD-535-(14.13.7.) (el. byla, II tomas, 41, 42 puslapiai).

39Tarnyba 2015 m. kovo 24 d. raštu Nr. (1.13)A2-700(15), prašydama pateikti su Ataskaita Nr. 8472 susijusios informacijos, kreipėsi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, kuri atsakymą Tarnybai pateikė 2015 m. balandžio 7 d. raštu Nr. (5.1.73)-A5-1572 (el. byla, II tomas, 127, 128–130 puslapiai).

40Tarnyba 2015 m. gegužės 19 d. surašė išvadą Nr. GT-15(15)-I-1 „Dėl vertintojo D. B. veiksmų rengiant Turto vertinimo ataskaitą Nr. LT-14-08-22-8498“ ir išvadą Nr. GT-15(15)-I-2 „Dėl vertintojo D. B. veiksmų rengiant Turto vertinimo ataskaitą Nr. LT-14-08-22-8472“ bei Garbės teismui 2015 m. gegužės 19 d. surašė teikimą Nr. GT-15(15)-T iškelti drausmės bylą pareiškėjui (II tomas, 14-19, 132-133, 12–13 puslapiai).

41Tarnyba, prašydama informuoti, ar ginčo ataskaitos sukėlė teisinių pasekmių, 2015 m. gegužės 20 d. raštu Nr. (1.13)A2-1139(15) kreipėsi į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą, kuri 2015 m. birželio 4 d. rašte Nr. S2015/(21.19-2102)-12-2531 nurodė, kad ginčo ataskaitose nustatytos nekilnojamojo turto vertės buvo naudojamos vertinant paskolų vertės sumažėjimą (specialiuosius atidėjinius) ir nustatant investicijų į banko dukterines įmones galimą vertės sumažėjimą (el. byla, II tomas, 218, 219 puslapiai).

42Garbės teismo 2015 m. gegužės 21 d. vykusio posėdžio metu buvo nutarta pareiškėjui iškelti drausmės bylą. Pareiškėjas apie drausmės bylos iškėlimą buvo informuotas Tarnybos 2015 m. gegužės 21 d. raštu Nr. (1.13)A2-1154(15), kartu jam pateikiant 2015 m. gegužės 19 d. teikimą Nr. GT-15(15)-T iškelti jam drausmės bylą bei Tarnybos 2015 m. gegužės 19 d. išvadą Nr. GT-15(15)-I-1 „Dėl vertintojo D. B. veiksmų rengiant Turto vertinimo ataskaitą Nr. LT-14-08-22-8498“ ir išvadą Nr. GT-15(15)-I-2 „Dėl vertintojo D. B. veiksmų rengiant Turto vertinimo ataskaitą Nr. LT-14-08-22-8472“, kuriose, be kita ko, nurodyti nustatyti pažeidimai ir Tarnybos argumentai, kuriais pažeidimai grindžiami (el. byla, II tomas, 220–221, 222 puslapiai).

43Tarnyba 2015 m. gegužės 22 d. raštu Nr. (1.13)A2-1165(14) kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl duomenų apie nekilnojamojo turto sandorius pateikimo (el. byla, II tomas, 223–224 puslapiai).

44VĮ Registrų centro atstovė atsakymą pateikė 2015 m. gegužės 22 d. el. paštu (el. byla, II tomas, 225–230 puslapiai). 44.

45Tarnybos 2015 m. liepos 3 d. raštu Nr. (1.13)A2-1505(15) pareiškėjas buvo informuotas apie Garbės teismo posėdžio, kurio metu nuspręsta nagrinėti pareiškėjo drausmės bylą, vietą ir laiką. 2015 m. liepos 14 d. el. paštu pareiškėjas informavo Tarnybą, kad jis šiame Garbė teismo posėdyje dalyvauti negalės ir prašė drausmės bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (el. byla, II tomas, 233, 234 puslapiai).

46Garbės teismas 2015 m. liepos 14 d. priėmė skundžiamą Sprendimą Nr. GT-13(15)-S ir nutarė pareiškėjui skirti drausminę nuobaudą už Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto, Metodikos 62.1, 83.3 ir 83.5 punkto pažeidimus (el. byla, I tomas, 17–27 puslapiai).

47Kaip matyti iš Garbės teismo Sprendimo Nr. GT-13(15)-S, pareiškėjui drausminė nuobauda – Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas paskirta už tai, kad pareiškėjas, veikdamas kaip turto vertintojas, Ataskaitas Nr. 8472 ir 8498 parengė nesilaikydamas fundamentalaus reikalavimo pagrįsti nustatytą vertę ir pažeidė Įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punktą (turto arba verslo vertinimo ataskaitoje turi būti nurodytas turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus) ir Metodikos 62.1 punktą (turto vertintojas turto vertinimo ataskaitoje nurodo lyginamojo metodo taikymo ar netaikymo pagrindimo aplinkybes), 83.3 punktą (turto vertintojas turto vertinimo ataskaitoje nurodo grynųjų būsimųjų pinigų srautų prognozes ir joms sudaryti taikytas prielaidas), 83.5 punktą (turto vertintojas turto vertinimo ataskaitoje nurodo taikytas formules ir atliktų skaičiavimų sekas bei rezultatus).

48Byloje ginčo, kad pareiškėjas Ataskaitas Nr. 8472 ir 8498 parengė pažeisdamas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto, Metodikos 62.1, 83.3 ir 83.5 punkto reikalavimus, nėra. Tačiau pareiškėjas mano, kad jam paskirta drausminė nuobauda – Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas – yra per griežta.

49Už Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo, Tarptautinių vertinimo standartų, Europos vertinimo standartų, Turto ir verslo vertinimo metodikos, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso pažeidimus Turto arba verslo vertintojų garbės teismas turto arba verslo vertintojui skiria vieną iš Įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nurodytų drausminių nuobaudų (Įstatymo 29 straipsnio 1 dalis).

50Įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už pažeidimus, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje, turto arba verslo vertintojui gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas arba kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojo, kuris laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje, teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla laikinas apribojimas ir kvalifikacijos patikrinimas; 4) turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo arba kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojo, kuris laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje, teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla panaikinimas.

51Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 įsakymu Nr. 1K-192 (toliau – Garbės teismo nuostatai), 3.5 papunktyje įtvirtintas proporcingumo principas, kuris reiškia, jog Garbės teismo sprendimo mastas ir griežtumas turi būti proporcingi vertintojo padarytų Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų pažeidimų mastui ir pasekmėms.

52Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad atsižvelgiant į tai, kad turto arba verslo vertintojų drausminės atsakomybės klausimai nėra detaliau reglamentuoti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose, vertinant skiriamos drausminės nuobaudos teisėtumą, be kita ko, reikia vadovautis bendraisiais teisės principais ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika panašiose bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje A-490-822/2015).

53Drausminės atsakomybės nustatymas turėtų užtikrinti profesionalumą vykdant tam tikras funkcijas, saugoti šios profesijos prestižą. Drausminės atsakomybės taikymas suponuoja išvadas, kad asmens profesinių pareigų atlikimas nesuderinamas su šios profesijos prestižu. Taigi drausminės atsakomybės, kuriai atsirasti nėra nustatytas konkretus veikų ar pažeidimų sąrašas, taikymas kiekvienu atveju susijęs su vertinimu, ar konkrečiu atveju yra daromi pažeidimai, nesuderinami su konkrečia profesija, t. y. ar yra daromi akivaizdūs ir šiurkštūs profesiniai pažeidimai. Vertintojams yra keliami aukšti kvalifikacijos bei kiti bendrieji reikalavimai asmeniui (Įstatymo 7, 8 straipsniai), taikant drausminę atsakomybę yra siekiama paneigti, kad asmuo atitinka minėtus reikalavimus ir gali atlikti profesines pareigas. Drausminės atsakomybės taikymas yra reikšmingas profesinės veiklos ribojimas, turintis esminę įtaką asmens teisei užsiimti vertintojo veikla, gauti pajamas iš šios veiklos. Todėl, kaip minėta, drausminės atsakomybės klausimas gali būti keliamas už akivaizdžius ir šiurkščius profesinės veiklos pažeidimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 18 d. sprendimą administracinėje byloje A-3271-602/2016).

54Bylos duomenimis nustatyta, kad vienu iš esminių dokumentų, dėl kurio ir buvo atliktas pareiškėjo profesinės veiklos vertinimas, buvo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2015 m. sausio 6 d. kreipimasis į Tarnybą. Garbės teismas, skirdamas drausminę nuobaudą, vadovavosi taip pat Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2015 m. birželio 4 d. raštu, kuriame nurodyta, kad Ataskaitoje Nr. 8498 ir Ataskaitoje Nr. 8472 nustatytos nekilnojamojo turto vertės buvo naudojamos vertinant paskolų vertės sumažėjimą (specialiuosius atidėjinius) ir nustatant investicijų į banko dukterines įmones galimą vertės sumažėjimą. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2015 m. sausio 6 d. rašte yra nurodyta, kad aptarusi UAB „Medicinos bankas“ bendrojo inspektavimo rezultatus, Lietuvos banko valdyba įpareigojo banką sudaryti sutartį su turto vertinimo įmone ir atlikti UAB „Medicinos bankas“ ir jo kontroliuojamoms įmonėms nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir už padidintos rizikos paskolas įkeisto nekilnojamojo turto pakartotinį vertinimą. Atlikus turto pakartotinį vertinimą, nustatyta, jog tam tikrų nekilnojamojo turto objektų rinkos vertės yra gerokai mažesnės nei iki tol laikyta, todėl UAB „Medicinos bankas“ papildomai sudarė reikšmingą specialiųjų atidėjinių sumą. Ypač išskirti vienos įmonės (ne UAB „Resolution valuations“) 2013 metais atlikti vertinimai, kadangi pakartotinio vertinimo metu šių objektų vertės buvo sumažintos 30-60 procentų. 2015 m. sausio 6 d. rašte nurodyta, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nuomone, atskiri 2014 metais atlikti (pakartotiniai) turto vertinimai taip pat kelia abejonių dėl jų atitikties turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams. Prie 2015 m. sausio 6 d. rašto pridėtas turto vertinimo ataskaitų, kuriose buvo nustatytos nepagrįstai didelės objektų vertės, sąrašas, kuriame yra 15 vertintų objektų, 3 iš kurių UAB „Resolution valuations“, 2 iš jų yra Ataskaitoje Nr. 8498 ir Ataskaitoje Nr. 8472 vertinti objektai.

55Minėtuose dokumentuose, kuriais remdamasis Garbės teismas skyrė drausminę nuobaudą vertintojui – Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2015 m. sausio 6 d. ir 2015 m. birželio 4 d. raštuose, nėra faktinių duomenų, leidžiančių daryti konkrečias išvadas dėl pareiškėjo atliktų turto vertinimų bei dėl tokių vertinimų atsiradusių neigiamų pasekmių. Minėta, kad raštuose yra pateikta konkreti informacija tik dėl vienos įmonės, kurios objektų vertės buvo žymiai sumažintos 30-60 procentų, bet tai nebuvo UAB „Resolution valuations“, t. y. nebuvo ginčo ataskaitos. Dėl kitų objektų, kurių buvo 15, yra nurodytos abejonės, nekonkretizuojant informacijos konkrečių įmonių atžvilgiu. Tarnybos išvada, jog ginčo ataskaitos buvo panaudotos teikiant jas turto vertinimo užsakovams, neatskleidžia jokios esminės informacijos apie šiose ataskaitose pateiktą turto įvertinimą, todėl Tarnybos argumentas dėl pasekmių atsiradimo teikiant ataskaitas nėra patvirtintas faktiniais duomenimis.

56Pažymėtina, kad jokių įrodymų, patvirtinančių atsiradusias neigiamas pasekmes dėl pareiškėjo atliktų vertinimų nei Tarnyba, nei Lietuvos bankas teismui nepateikė. Tarnyba 2018 m. balandžio 13 d. rašte Nr. (8.22) D2 -1341, adresuotame teismui, nurodė, kad papildomų dokumentų, susijusių su objektų, nurodytų Ataskaitoje Nr. 8498 ir Ataskaitoje Nr. 8472, vertinimu neturi (el. byla V tomas 103 puslapis). Lietuvos bankas 2018 m. birželio 5 d. teismui pateikė paaiškinimus, kuriuose iš esmės patvirtino Lietuvos banko Priežiūros tarnybos 2015 m. birželio 4 d. rašte nurodytas aplinkybes, jog Ataskaitoje Nr. 8498 ir Ataskaitoje Nr. 8472 nustatytos nekilnojamojo turto vertės buvo naudojamos vertinant paskolų vertės sumažėjimą (specialiuosius atidėjinius) ir nustatant investicijų į banko dukterines įmones galimą vertės sumažėjimą. Tačiau Lietuvos bankas nenurodė jokių konkrečių duomenų, patvirtinančių, jog Ataskaitoje Nr. 8498 ir Ataskaitoje Nr. 8472 buvo nurodytos pernelyg didelės nekilnojamojo turto vertės (el. byla V tomas 106-107 puslapiai). Kitų įrodymų, jog pareiškėjas atlikdamas turto vertinimą akivaizdžiai nustatė pernelyg dideles turto vertes ir to siekė, byloje nėra.

57Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas objektų, nurodytų Ataskaitoje Nr. 8498 ir Ataskaitoje Nr. 8472 vertinimą atliko 2014 m. rugpjūčio 18 d. ir 2014 m. rugpjūčio 22 d., t. y. beveik prieš keturis metus. Duomenų, jog pareiškėjas, užsiimdamas turto vertintojo veikla, per šį laikotarpį būtų padaręs kitus su turto vertinimu susijusius pažeidimus, nėra.

58Nei Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatai nei Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas nenumato jokių turto vertintojo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių. Kaip jau buvo nurodyta, drausminės nuobaudos griežtumas turi būti proporcingas turto vertintojo padarytų pažeidimų mastui ir pasekmėms.

59Garbės teismo nuostatų 36 punkte nustatyta, jog priimdamas sprendimą skirti drausminę nuobaudą, Garbės teismas įvertina vertintojo padaryto pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes ir galiojančias vertintojui paskirtas drausmines nuobaudas. Pagal Įstatymo 29 straipsnio 5 dalį, už vieną pažeidimą skiriama tik viena drausminė nuobauda. Po Garbės teismo sprendimo dėl drausminės nuobaudos skyrimo įsigaliojimo dienos praėjus vieniems metams, turto arba verslo vertintojas laikomas nebaustu drausmine nuobauda. Garbės teismo nuostatų 45 punkte nustatyta, kad Garbės teismo sprendimas įsigalioja pasibaigus jo apskundimo terminui, jeigu jis nebuvo apskųstas. Apskundus Garbės teismo sprendimą, jis įsigalioja įsiteisėjus teismo sprendimui, jeigu šiuo sprendimu Garbės teismo sprendimas paliekamas galioti.

60Bylos duomenys rodo, kad pažeidimų padarymo metu pareiškėjas turėjo vieną galiojančią nuobaudą (kiti du Garbės teismo sprendimai dar nebuvo įsigalioję). Todėl Garbės teismo išvada, kad pareiškėjas, rengdamas Ataskaitas Nr. 8498 ir Nr. 8472, neatsižvelgė į Garbės teismo jam prieš tai skirtas pastabas, kas leido Garbės teismui suabejoti pareiškėjo kvalifikacija ir profesionalumu, yra nepagrįsta.

61Teismas, atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, daro išvadą, kad pareiškėjui paskirta drausminė nuobauda – kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir kvalifikacijos patikrinimas – yra neproporcinga jo padarytam pažeidimui ir yra per griežta. Todėl yra pagrindas Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2015 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. GT-13(15)-S „Dėl drausminės nuobaudos D. B. skyrimo“ pakeisti ir pareiškėjui paskirti švelnesnę drausminę nuobaudą.

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktais, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

63Pareiškėjo D. B. skundą tenkinti iš dalies.

64Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2015 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. GT-13(15)-S „Dėl drausminės nuobaudos D. B. skyrimo“ pakeisti.

65D. B. paskirti drausminę nuobaudą – papeikimą, numatytą Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte.

66Kitoje dalyje D. B. skundą atmesti.

67Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas D. B. (toliau – ir pareiškėjas)... 5. Pareiškėjas nesutinka, kad 2014 m. rugpjūčio 22 d. turto vertinimo... 6. Pareiškėjas nurodo, kad jis Turto vertinimo priežiūros tarnybai (dabartinė... 7. Pareiškėjo manymu tai, kad 2014 m. rugpjūčio 18 d. turto vertinimo... 8. Pareiškėjas, pasisakydamas dėl Ataskaitos Nr. 8472, skunde taip pat nurodo,... 9. Pareiškėjo įsitikinimu, Garbės teismo reikalavimas taikyti lyginamąjį... 10. Pareiškėjas teigia, kad nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad Garbės... 11. Be to, pareiškėjas nurodo, jog Garbės teismas, nagrinėdamas vertintojų... 12. Pareiškėjo manymu, aplinkybė, kad Garbės teismo 2015 m. liepos 14 d.... 13. Nr. GT-13(15)-S priėmimo metu jis turėjo galiojančias nuobaudas, negali... 14. Atsakovė Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti.... 15. Atsakovė teigia, kad pareiškėjo Tarnybai pateiktuose paaiškinimuose nėra... 16. Tarnyba nurodo, kad Ataskaitoje Nr. 8498 vertinto žemės sklypo nuomos... 17. Atsakovės teigimu, taikant ekspertinį būdą turto vertinimo ataskaitoje... 18. Atsakovė paaiškina, kad tikroji vertė yra nustatoma remiantis rinkos, o ne... 19. Tarnyba nurodo, kad pareiškėjo argumentai dėl nevienodos Garbės teismo... 20. Nr. GT-13(15)-S, o ne kiti Garbės teismo sprendimai ar Garbės teismo veikla.... 21. Atsakovė taip pat teigia, kad turto vertinimo užsakovas UAB „Medicinos... 22. Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje skundą prašė tenkinti iš dalies, t.... 23. Atsakovės atstovai su pareiškėjo skundu nesutiko, remdamiesi atsiliepime... 24. Teismas konstatuoja:... 25. Byloje ginčas kilo dėl Garbės teismo Sprendimo Nr. GT-13(15)-S, kuriuo... 26. Nr. 8498 parengė nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų.... 27. Nustatyta, kad pareiškėjui 2011 m. gegužės 2 d. išduotas Turto vertintojo... 28. Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 18 d. apžiūrėjęs žemės ūkio paskirties... 29. Pareiškėjas 2014 m. rugpjūčio 22 d. apžiūrėjęs administracinį pastatą... 30. Ataskaitos Nr. 8498 5.3.2 punkte nurodyta, kad Administracinio pastato vertės... 31. Ataskaitos Nr. 8498 5.3.3 punkte nurodyta, kad dėl sukuriamos galimybės... 32. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2015 m. sausio 6 d. raštu Nr.... 33. Tarnyba 2015 m. kovo 9 d. raštu Nr. (1.13)A2-600(15) 34. Nr. (1.13)A2-890(15) pareiškėjo paprašė pateikti paaiškinimus, susijusius... 35. Pareiškėjas 2015 m. kovo 23 d. raštu Nr. LT-15-03-23-DB-01 ir 2015 m.... 36. Taip pat Tarnyba 2015 m. kovo 19 d. raštu Nr. (1.13)A2-673(15) pareiškėjo... 37. Pareiškėjas atsakymą pateikė 2015 m. balandžio 2 d. raštu Nr.... 38. Tarnyba 2015 m. balandžio 17 d. raštu Nr. (1.13)A2-892(15), prašydama... 39. Tarnyba 2015 m. kovo 24 d. raštu Nr. (1.13)A2-700(15), prašydama pateikti su... 40. Tarnyba 2015 m. gegužės 19 d. surašė išvadą Nr. GT-15(15)-I-1 „Dėl... 41. Tarnyba, prašydama informuoti, ar ginčo ataskaitos sukėlė teisinių... 42. Garbės teismo 2015 m. gegužės 21 d. vykusio posėdžio metu buvo nutarta... 43. Tarnyba 2015 m. gegužės 22 d. raštu Nr. (1.13)A2-1165(14) kreipėsi į VĮ... 44. VĮ Registrų centro atstovė atsakymą pateikė 2015 m. gegužės 22 d. el.... 45. Tarnybos 2015 m. liepos 3 d. raštu Nr. (1.13)A2-1505(15) pareiškėjas buvo... 46. Garbės teismas 2015 m. liepos 14 d. priėmė skundžiamą Sprendimą Nr.... 47. Kaip matyti iš Garbės teismo Sprendimo Nr. GT-13(15)-S, pareiškėjui... 48. Byloje ginčo, kad pareiškėjas Ataskaitas Nr. 8472 ir 8498 parengė... 49. Už Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo,... 50. Įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad už pažeidimus, nurodytus šio... 51. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų, patvirtintų Lietuvos... 52. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad... 53. Drausminės atsakomybės nustatymas turėtų užtikrinti profesionalumą... 54. Bylos duomenimis nustatyta, kad vienu iš esminių dokumentų, dėl kurio ir... 55. Minėtuose dokumentuose, kuriais remdamasis Garbės teismas skyrė drausminę... 56. Pažymėtina, kad jokių įrodymų, patvirtinančių atsiradusias neigiamas... 57. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas objektų,... 58. Nei Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatai nei Turto ir verslo... 59. Garbės teismo nuostatų 36 punkte nustatyta, jog priimdamas sprendimą skirti... 60. Bylos duomenys rodo, kad pažeidimų padarymo metu pareiškėjas turėjo vieną... 61. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, daro išvadą, kad... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 63. Pareiškėjo D. B. skundą tenkinti iš dalies.... 64. Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2015 m. liepos 14 d. sprendimą... 65. D. B. paskirti drausminę nuobaudą – papeikimą,... 66. Kitoje dalyje D. B. skundą atmesti.... 67. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...