Byla A-3271-602/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Veslavos Ruskan (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. C. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A-3271-602/2016 pagal pareiškėjo A. C. skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. C. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. GT-55(13)-S ir Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2014 m. vasario 14 d. išvadą Nr. T-4(14)-I „Dėl UAB „Advanced Business Assessments“ vardu parengtos verslo vertės nustatymo ataskaitos Nr. 043-2012 atitikties Įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 4 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir panaikino Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą Nr. GT-55 (13)-S „Dėl drausminės nuobaudos A. C. skyrimo“, bylos dalį dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2014 m. vasario 14 d. išvados Nr. T-4(14)-I panaikinimo nutraukė.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-435-422/2015 atsakovo Turto vertinimo priežiūros tarnybos apeliacinį skundą patenkino iš dalies. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. sprendimo dalį dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimo 2013 m. rugpjūčio 20 d. Nr. GT-55(13)-S „Dėl drausminės nuobaudos A. C. skyrimo“ panaikinimo panaikino ir perdavė bylą šioje dalyje Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo. Kitą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu pareiškėjo A. C. skundą atmetė.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu pareiškėjo A. C. apeliacinį skundą tenkino. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo A. C. skundą tenkino. Panaikino Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. sprendimą „Dėl drausminės nuobaudos A. C. skyrimo“ Nr. GT-55(13)-S.

9II.

10Pareiškėjas A. C. 2016 m. birželio 1 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo.

11Prašyme nurodo, kad patyrė išlaidas už 2014 m. liepos 3 d. atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą ir už 2016 m. kovo 1 d. apeliacinio skundo surašymą. Už šias paslaugas advokatei buvo apmokėta pagal pateiktas 2014 m. liepos 7 d. ir 2016 m. vasario 23 d. sąskaitas faktūras. Be to, prašoma priteisti 11 Eur žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą.

12Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kuriuo prašo pareiškėjo prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

13Atsiliepime nurodo, kad nėra pagrindo pareiškėjui priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi realiai mokėjimų už atstovavimą pareiškėjas neatliko, todėl bylinėjimosi išlaidų nepatyrė. Tokios pozicijos laikosi administraciniai teismai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-592/2013, 2015 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-231-525/2015, 2016 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2479-261/2016). Akcentuoja, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi išnagrinėta byla ir nagrinėjama byla nėra analogiškos ar iš esmės panašios, todėl minėta nutartimi negali būti vadovaujamasi. Taip pat pažymi, kad pareiškėjo prašoma priteisti suma už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą yra nepagrįstai didelė ir turėtų būti sumažinta.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Pareiškėjas siekia, kad jam būtų atlygintos nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patirtos išlaidos.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) (redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 44 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis savo ruožtu įtvirtina, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

18Iš paminėtų nuostatų matyti, jog proceso šalis turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų, inter alia atstovavimo, atlyginimą tik tada, kai sprendimas (baigiamasis teismo aktas dėl ginčo) priimtas jos naudai, t. y. sprendimo priėmimas proceso šalies, prašančios atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, naudai yra būtinoji sąlyga, sudaranti pagrindą jai šias išlaidas prisiteisti.

19Šioje byloje sprendimas dėl dalies reikalavimų buvo priimtas pareiškėjo naudai: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu pareiškėjo A. C. apeliacinį skundą tenkino. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą. Priėmus sprendimą pareiškėjo naudai, jis turi teisę reikalauti iš atsakovo atlyginti patirtas išlaidas. Tačiau bylos dalis dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2014 m. vasario 14 d. išvados Nr. T-4(14)-I panaikinimo buvo nutraukta ir ši Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. sprendimo dalis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. kovo 9 d. nutartimi palikta nepakeista. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju teismo sprendimas nutraukti bylą pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį laikytinas teismo sprendimu priimtu atsakovo naudai, todėl dėl nutrauktos bylos dalies pareiškėjas neįgijo teisės į bylinėjimo išlaidų atlyginimą.

20Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

21Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Taigi teismui turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad asmuo, prašantis, jog jam iš kitos šalies būtų priteistas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, realiai patyrė jo nurodytas išlaidas. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, svarbu įvertinti bylinėjimosi išlaidų būtinumą, racionalumą bei pagrįstumą rašytiniais įrodymais.

22Iš pareiškėjo pateikto prašymo matyti, jog prašomas priteisti išlaidas sudaro: 2 500 Lt (724,05 Eur) už parengtą atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, 600 Eur už apeliacinį skundą. Minėtas išlaidas pagrindžia 2014 m. liepos 7 d. ir 2016 m. vasario 23 d. sąskaitos už teisines paslaugas (b. l. 34–35) bei 2014 m. liepos 8 d. ir 2016 m. vasario 24 d. mokėjimo nurodymai (b. l. 36–37).

23Pažymėtina ir tai, kad pagal minėtas sąskaitas ir mokėjimo nurodymus advokatei aptariamas sumas sumokėjo uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos turto vertinimo agentūra“, t. y. byloje nedalyvavęs asmuo. Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad jeigu ABTĮ nustatytu terminu yra pateiktas prašymas dėl atstovavimo išlaidų priteisimo bei šių išlaidų dydį (realumą) patvirtinantys įrodymai, jų atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas, nepriklausomai nuo to, kas – byloje dalyvaujantis asmuo, kuriam buvo suteikta advokato teisinė pagalba, ar už jį kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo – faktiškai atsiskaitė su byloje dalyvaujančiam asmeniui atstovavusiu advokatu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-582/2009, 2015 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-256-684/2015). Taigi nagrinėjamu atveju yra pagrindas priteisti pareiškėjui atstovavimo išlaidas, nepaisant to, kad už jam suteiktas teisines paslaugas sumokėjo kitas, nors ir byloje nedalyvaujantis, asmuo.

24Pirmiausia teisėjų kolegija pasisako dėl prašomų priteisti 724,05 Eur išlaidų už 2014 m. liepos 3 d. atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Šiuo atveju pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojusi iki 2015 m. kovo 20 d.) 8.11 punktą maksimali priteistina suma yra 1 500 Lt (1,5 x 1 000 Lt) (434,43 Eur), todėl prašoma priteisti suma atitinkamai mažintina. Ši suma taip pat mažintina dėl to, kad teismas bylą dėl vieno iš dviejų pareiškėjo skunde pareikštų reikalavimų nutraukė. Todėl pareiškėjui šiuo atveju už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą priteistina 217,22 Eur suma.

25Dėl prašomų priteisti 600 Eur už 2016 m. kovo 1 d. apeliacinį skundą pažymėtina, kad šiuo atveju byla antrą kartą nagrinėti pirmosios instancijos teismui buvo grąžinta tik dėl vieno iš reikalavimų ir šis reikalavimas galiausiai buvo tenkintas. Šiuo atveju pagal Rekomendacijų (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 8.10 punktą maksimali priteistina suma yra 1 249,67 Eur (1,7 x 735,1 Eur), todėl prašoma priteisti 600 Eur suma minėtos maksimalios sumos neviršija ir yra priteistina pareiškėjui iš atsakovo.

26Pareiškėjui iš atsakovo taip pat priteistinas 11 Eur žyminis mokestis, sumokėtas už apeliacinio skundo padavimą.

27Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjo prašymas priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tenkintinas iš dalies priteisiant pareiškėjui A. C. iš atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 828,22 Eur (217,22 Eur + 600 Eur + 11 Eur) bylinėjimosi išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

29Pareiškėjo A. C. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškėjui A. C. 828,22 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis eurus dvidešimt du euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

31Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas A. C. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 4 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. kovo 9 d. nutartimi... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 17 d. sprendimu... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu... 9. II.... 10. Pareiškėjas A. C. 2016 m. birželio 1 d. pateikė prašymą dėl bylinėjimo... 11. Prašyme nurodo, kad patyrė išlaidas už 2014 m. liepos 3 d. atsiliepimo į... 12. Atsakovas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnyba prie Lietuvos... 13. Atsiliepime nurodo, kad nėra pagrindo pareiškėjui priteisti bylinėjimosi... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Pareiškėjas siekia, kad jam būtų atlygintos nagrinėjant bylą apeliacinės... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 18. Iš paminėtų nuostatų matyti, jog proceso šalis turi teisę gauti iš kitos... 19. Šioje byloje sprendimas dėl dalies reikalavimų buvo priimtas pareiškėjo... 20. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 98... 21. Pagal ABTĮ 45 straipsnio 1 dalį dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota... 22. Iš pareiškėjo pateikto prašymo matyti, jog prašomas priteisti išlaidas... 23. Pažymėtina ir tai, kad pagal minėtas sąskaitas ir mokėjimo nurodymus... 24. Pirmiausia teisėjų kolegija pasisako dėl prašomų priteisti 724,05 Eur... 25. Dėl prašomų priteisti 600 Eur už 2016 m. kovo 1 d. apeliacinį skundą... 26. Pareiškėjui iš atsakovo taip pat priteistinas 11 Eur žyminis mokestis,... 27. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjo prašymas priteisti... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 29. Pareiškėjo A. C. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti... 30. Priteisti iš atsakovo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo tarnybos... 31. Nutartis neskundžiama....