Byla A-490-822/2015
Dėl sprendimo ir išvadų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Veslavos Ruskan ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant I. G.,

3dalyvaujant pareiškėjų A. K. ir UAB ,,Auditas ir konsultacijos“ atstovei advokatei V. B.

4atsakovo Turto vertinimo ir priežiūros tarnybos atstovėms A. K. ir M. J.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. K. ir UAB ,,Auditas ir konsultacijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. K. ir UAB ,,Auditas ir konsultacijos“ skundą atsakovui Turto vertinimo ir priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, V. P. dėl sprendimo ir išvadų panaikinimo.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėjai su skundu (I t., b. l. 1–14) kreipėsi į teismą prašydami: panaikinti Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. GT-44(13)-S (I t., b. l. 20–34); panaikinti Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. birželio 26 d. išvadą Nr. T-3(13)-I (I t., b. l. 35–37); panaikinti Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. birželio 28 d. atsakymą Nr. T(1.13)A2-1144(13) (I t., b. l. 16–18); priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Pareiškėjai paaiškino, kad A. K. užsakovo UAB „Faris Investment Company“ prašymu UAB „Auditas ir konsultacijos“ vardu parengė turto vertinimo ataskaitą Nr. 5/2190 (Vil):12 (toliau – ir Ataskaita I), taip pat užsakovo V. P. prašymu pareiškėja UAB „Auditas ir konsultacijos“ vardu parengė turto vertinimo ataskaitą Nr. 340/2224(UKM):13 (toliau – ir Ataskaita II). Turto vertinimo priežiūros tarnybai (toliau – ir Tarnyba) 2013 m. kovo 20 d. buvo pateiktas skundas ir prašymas atlikti tyrimą dėl Ataskaitos II atitikties turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (I t., b. l. 186–188). Šio skundo pagrindu 2013 m. balandžio 30 d. posėdžio metu Turto arba verslo vertintojų garbės teismas (toliau – ir Garbės teismas) pareiškėjai A. K. inicijavo drausmės bylą (II t., b. l. 134–135). Tarnyboje 2013 m. gegužės 2 d. buvo gautas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Vilniaus apskrities VMI) prašymas įvertinti Atskaitos I atitiktį turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms (II t., b. l. 90). Šio skundo pagrindu 2013 m. gegužės 2 d. posėdžio metu Garbės teismas pareiškėjai taip pat inicijavo drausmės bylą. Garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. GT-44(13)-S buvo išnagrinėti teikimai dėl Ataskaitos I ir Ataskaitos II. Skundžiamu sprendimu Garbės teismas už Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir TVVPĮ) bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012-04-27 įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos turto ir verslo vertinimo metodikos (toliau – ir Metodika) nuostatų pažeidimus pareiškėjai A. K. skyrė keturių pareiškėjos kvalifikacijų pažymėjimų galiojimo sustabdymą ir kvalifikacijos patikrinimą.

10Tarnyba išnagrinėjusi 2013 m. gegužės 2 d. skundą dėl Ataskaitos I, 2013 m. birželio 26 d. pateikė išvadą Nr. T-3(13)-I (toliau – ir Išvada I), kuria taip pat konstatavo Ataskaitos I neatitikimą tam tikroms TVVPĮ ir Metodikos nuostatoms. Tarnyba išnagrinėjusi 2013 m. kovo 20 d. skundą dėl Ataskaitos II, 2013 m. birželio 28 d. pateikė atsakymą Nr. T(1.13)A2-1144(13) (toliau – ir Išvada II), kuria taip pat buvo konstatuoti TVVPĮ ir Metodikos nuostatų pažeidimai.

11Dėl Ataskaitos I atitikimo TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p. ir Metodikos 43 p., 58.1. p., 62.2 p., 62.3 p., 62.4 p. bei 83.5 p. reikalavimams nurodė, kad Garbės teismas ir Tarnyba neteisingai aiškino TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p. nuostatos turinį dėl vertintojo pareigos vertintojo ataskaitoje pateikti išsamius matematinius apskaičiavimus. Pareiškėjos teigimu, toks reikalavimas yra perteklinis. Nurodė, jog Ataskaitoje I naudojo aiškias ir paprastas formules, todėl apskaičiavimai yra gana paprasti ir aiškūs. Pareiškėjos teigimu, formulės nurodymas yra pakankamas vertės nustatymo pagrindimas. Be to, nėra aišku, kaip turėtų būti pateikiama aritmetinių veiksmų seka. Tuo tarpu nei Tarnyba, nei Garbės teismas nenurodė, kodėl pareiškėjos formulės yra klaidingos. Pažymėjo, kad Garbės teismas ir Tarnyba nepagrįstai rėmėsi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 23 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-940-764/2013, nes šios administracinės bylos ir nagrinėjamos administracinės bylos aplinkybės skiriasi. Priešingai nei administracinėje byloje Nr. I-940-764/2013, nagrinėjamu atveju, turto vertinimas yra retrospektyvus ir atliktas tik užsakovui pageidaujant, o ne mokestinei vertei nustatyti. Dėl pataisos koeficientų pagrindimo nurodė, kad jie išsamiai aptarti Ataskaitos I 9-10 psl. bei 2013 m. gegužės 20 d. UAB „Auditas ir konsultacijos“ rašto Nr. 42 7 p. Pabrėžė, kad koeficientų pagrindimas atitinka TVVPĮ ir Metodikos nuostatų reikalavimus. Nesutiko su argumentais, kad atliekant turto vertinimą buvo pasirinkti netinkami palyginamieji sandoriai. Pažymėjo, kad tokių sandorių 2003-2004 metais buvo sąlyginai mažai. Tačiau Ataskaitoje I nustatant turto vertę buvo panaudoti daugiausia panašumų turintys sandoriai. Dėl TVVPĮ 22 str. 4 d. 5 ir 7 punktų pažeidimų nurodė, jog Ataskaitoje I paminėti TVVPĮ 22 str. pažeidimai yra tik formalaus pobūdžio ir nedarantys įtakos nustatytai turto vertei, kurie laikytini tik korektūros klaida. Pareiškėja šias klaidas galėjo ištaisyti, tačiau jai tokia teisė nebuvo suteikta. Pabrėžė, kad registras, kuriame tvarkomi duomenys apie užsakovą, tiek duomenys apie įrašymą į vertintojų sąrašą yra vieši. Dėl Metodikos 44 p. pažeidimo nurodė, kad realios galimybės apžiūrėti objekto nebuvo, tačiau iš VĮ Registrų centras ir kitos viešai prieinamos informacijos galėjo įsitikinti, kad objekto fizinės savybės ženkliai pasikeitė, todėl pareiškėja pagrįstai rėmėsi 2003 m. fotografijomis bei kita informacija. Dėl turtinių teisių ir pareigų skirtumo vertinimo nurodė, kad turtinių teisių ir pareigų skirtumo vertės nustatymas nelaikytinas turto vertinimo objektu TVVPĮ prasme. Apibendrindama nurodė, kad tariami Ataskaitos I neatitikimai TVVPĮ ir Metodikos nuostatų reikalavimams neegzistuoja arba yra tik formalaus pobūdžio.

12Dėl Ataskaitos II atitikimo TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p. ir Metodikos 57 p., 58 p., 61 p., 62.4 p., ir 83.5 p. reikalavimams nurodė, kad pareiškėja vertindama pastatą ir žemę pagrįstai rėmėsi tik pasiūloje esančiais skelbimais, nes informacijos apie realiai įvykusius sandorius atitinkančius vertinamus objektus neturėjo. Pareiškėjos teigimu, Tarnybos ir VĮ Registrų centras gauti duomenys apie sandorius nėra tikslūs, nes juose labai mažai detalios informacijos apie atitinkamą objektą. Pareiškėjos teigimu, nei TVVPĮ, nei Metodikoje nėra reikalavimo archyvuoti turto vertinimui naudotą medžiagą, todėl pareiškėja pateikė tik internetinių puslapių, kuriais naudojasi nuorodas. Tačiau tuo metu, kai Tarnyba prašė pateikti naudotus šaltinius, informacija iš naudotų internetinių puslapių buvo pasikeitusi. Pareiškėjos vertinimu, šis reikalavimas taip pat yra perteklinis. Pažymėjo, kad lyginamieji objektai žemės sklypo vertinimui taip pat buvo parinkti tinkamai bei vertė apskaičiuota teisingai. Pabrėžė, kad pareiškėja, laikosi pozicijos, kad matematinių veiksmų skaičiavimo nurodymas yra perteklinis veiksmas.

13Dėl TVVPĮ 22 str. 4 d. 12 ir 13 punktų bei Metodikos 35 p., 71 p. ir 68 p. pažeidimų vertinant lieptą ir valtinę nurodė, kad šie objektai buvo aprašyti Ataskaitos II priedo Nr. 2 14 psl., tuo tarpu atsižvelgiant, į tai, kad tai nesudėtingi statiniai ir atskirai nėra įregistruoti, mano, kad detalus šių objektų aprašymas nėra būtinas. Remiantis Metodikos 35. 3 p. buvo pateikta viena liepto ir valtinės nuotrauka, nes objektas neturi vidaus o tik išorę, todėl ir buvo pateikta tik viena nuotrauka. Be to, Ataskaitoje II tiltas ir valtinė nepateikiami kaip atskiri objektai, o nurodomi kaip Objektas 3 – žemės sklypas, o lieptas ir valtinė esantys šalia žemės sklypo. Kartu viso padaryta 3 nuotraukos, o tai pakankamas skaičius.

14Dėl TVVPĮ 22 str. 4 d. 7 p. pažeidimo nurodė, jog pažymėjimo nenurodymas laikytinas tik formaliu pažeidimu. Pažymėjo, kad pareiškėjai drausminė nuobauda buvo skirta neproporcingai griežta. Pareiškėjos manymu, pažeidimai, kurie neturi įtakos vertinamo turto vertės nustatymui, nelaikytini pažeidimais. Nurodė, kad pareiškėja yra aukštos kvalifikacijos turto ir verslo vertintoja ir niekada nėra turėjusi nuobaudų. Be to, Garbės teismas neteisingai vertino aplinkybę, kad pareiškėjai jau yra paskirta drausminė nuobauda ir atsižvelgiant į tai skyrė griežtesnę nuobaudą. Teismo sprendimas, kuriuo buvo išnagrinėtas anksčiau paskirtos nuobaudos teisėtumas skiriant šią nuobaudą dar nebuvo įsiteisėjęs. Taip pat nesutiko, kad, kad griežtesnės nuobaudos skyrimui įtakos turėjo tai, kad pareiškėja ataskaitas parengė būdama nedarbinga. Pareiškėjos teigimu, priešingai nei nurodė Garbės teismas, toks pareiškėjos elgesys nelaikytinas nesąžiningu ar neprofesionaliu. Neproporcingu nuobaudos skyrimu įvertino ir tai, kad Garbės teismas nusprendė patikrinti pareiškėjos kvalifikaciją ne tik nekilnojamojo turto srityje, tačiau ir kilnojamojo ir verslo vertinimo srityje. Nurodė, kad drausmės byla Garbės teisme nepagrįstai buvo išnagrinėta pareiškėjai nedalyvaujant. Pabrėžė, kad Tarnyba Išvadoje I ir Išvadoje II vertindama pareiškėjos atliktų ataskaitų atitiktį turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms viršijo savo kompetenciją, nes nepagrįstai vertino ataskaitų turinį. Pareiškėjai abejonę taip pat sukėlė ir dviejų iš penkių Garbės teismo narių kvalifikacija.

15Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepimo (t. I b. l. 164–185) argumentais prašė skundą atmesti.

16Nesutikdamas su skundu nurodė, kad nepagrįstas pareiškėjos argumentas, jog atliktų matematinių veiksmų nurodymas yra perteklinis. Pažymėjo, kad toks reikalavimas yra įtvirtintas TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p. Šį įpareigojimą taip pat detalizuoja ir Metodikos 62.4 ir 83.5 punktai. Atkreipė dėmesį, kad reikalavimus turto vertinimo ataskaitos formai nustato ne Tarptautiniai vertinimo standartai ar Europos vertinimo standartai, o TVVPĮ. Šiuo aspektu taip pat pažymėjo, kad turto vertinimo ataskaitoje nepakanka nurodyti vien tik taikytas formules ir gautus rezultatus. Jau minėtos teisės aktų nuostatos reglamentuoja ir atliekamų skaičiavimų seką. Pabrėžė, kad išimčių, kada skaičiavimai nereikalingi, įstatymai nenumato. Nesutiko su argumentais, jog, pasak pareiškėjos, nėra aišku, kaip turėtų atrodyti aritmetinių veiksmų sekos pateikimas turto vertinimo ataskaitoje. Šiuo aspektu nurodė, kad būtent nuo turto vertintojo kvalifikacijos ir priklauso, kaip jis nuspręs argumentuoti, kokį metodą pasirinko ir kaip nuspręs tai parodyti ataskaitoje. Pabrėžė, kad vertintojų rengiamiems dokumentams keliami aukšti reikalavimai. Dėl administracinės bylos Nr. I-940-764/2013 aplinkybių nurodė, kad teismo sprendimas šioje byloje tik parodo, kad tiek Tarnyba, tiek Garbės teismas, taip pat ir teismai vienodai traktuoja teisės aktuose įtvirtintą reikalavimą dėl skaičiavimo pateikimo turto vertinimo ataskaitose.

17Nesutiko su pareiškėjos argumentais, jog Ataskaitoje I ir kituose paaiškinimuose pataisos koeficientas yra išsamiai aptartas. Nurodė, jog pareiškėja tuo klausimu išsamių paaiškinimu nepateikė, o iš bendrovės paaiškinimų nustatyta, kad koeficientų dydžiai buvo parinkti remiantis profesine patirtimi, informaciniais šaltiniais ir kt. Pabrėžė, kad tokiu būdu koeficientų dydžių parinkimas nepatvirtina pataisos koeficientų dydžių pagrindimo. Taip pat nebuvo pateikti taikytų pataisos koeficientų skaičiavimai.

18Nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad nei Tarnyba, nei Garbės teismas nenurodė, kuriuose teisės aktuose nustatytas reikalavimas pateikti vertinimo ataskaitoje duomenų, taikomų skaičiuojant turto vertę pajamų metodu, pagrindimas. Šiuo aspektu akcentavo, kad minėti reikalavimai reglamentuoti TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p. bei Metodikos 83.5 p. Pažymėjo, kad vertinant patalpų neužimtumo vertės nustatymą, atidarius pareiškėjos nurodytas internetines nuorodas jose jau buvo pateikiama kita informacija, todėl vertino, kad pareiškėja nepagrindė Ataskaitoje I naudojamo koeficiento. Taip pat pažymėjo, kad kai kurie pareiškėjos nurodyti šaltiniai nėra oficialūs, be to, parengtoje Ataskaitoje I nebuvo nurodytų nei skaičiavimų, nei naudotų informacinių šaltinių, pagrindžiančių taikytus koeficientus.

19Dėl netinkamai parinktų lyginamųjų objektų nurodė, kad lyginamieji sandoriai buvo parinkti pažeidžiant Metodikos 58.1 p. ir 43 p. reikalavimus, nes Ataskaitoje I aptarti palyginamieji sandoriai, kurie yra įvykę vėliau nei vertės nustatymo dieną. Nepagrįstais vertino ir pareiškėjos argumentus, kad ji ir ankstesnėse turto vertinimo ataskaitose neteikė skaičiavimų sekos. Atsakovė tokius argumentus vertino, kaip pareiškėjos pripažinimą, kad formos ir turinio reikalavimų pareiškėja nesilaikė rengiant ir kitas ataskaitas.

20Prieštaravo pareiškėjos argumentams, kad TVVPĮ 22 str. 4 d. 5 ir 7 punktuose nustatyti tik formalūs pažeidimai. Šiuo aspektu pažymėjo, kad tik TVVPĮ 22 str. nuostatas atitinkanti ataskaita laikytina teisėta. Pagrįsdama argumentus dėl Metodikos 44 p. pažeidimo konstatavimo nurodė, kad pareiškėja neapžiūrėjusi ir neįsitikinusi, kad apžiūros dieną objekto fizinės charakteristikos yra pasikeitusios, neturėjo pagrindo remtis vertinamo objekto nuotraukomis ir kitais dokumentais.

21Pažymėjo, kad pareiškėja Ataskaitoje II vertindama žemės sklypą nepagrįstai rėmėsi pasiūlos duomenimis, kai tuo tarpu Registrų centro 2013 m. gegužės 3 d. pažyma tvirtina, kad panašių sandorių buvo. Pabrėžė, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog buvo vadovaujamasi vertintojų formuojama praktika, nėra pagrindas ignoruoti imperatyvias teisės normas.

22Nurodė, kad Metodikos 61 p. reikalauja ataskaitoje nurodyti naudotos informacijos šaltinius. Ataskaitoje II šaltiniai nebuvo nurodyti, todėl pareiškėjos buvo paprašyta pateikti naudotą informaciją patvirtinančius duomenis. Pareiškėja su bendrove pateikė skelbimų kopijas, tačiau juos analizuojant buvo nustatyta, kad duomenys Ataskaitoje II ir skelbimuose nesutampa. Pažymėjo, kad nustatyti neatitikimai sudarė pagrindą abejonei Ataskaitoje II naudotų duomenų teisingumu. Nesutiko su pareiškėjos skundo argumentais, kad Ataskaitoje II detalus valties ir liepto aprašymas būtų perteklinis. Nurodė, kad pareiškėja Ataskaitoje II nepateikusi išsamaus liepto ir valties aprašymo pažeidė TVVPĮ 22 str. 4 d. 12 p. reikalavimus. Pažymėjo, kad taip pat buvo nesilaikyta ir Metodikos 35 p. reikalavimų pateikti mažiausiai 3 vertinamo objekto nuotraukas.

23Dėl paskirtos nuobaudos nurodė, kad nuobauda buvo paskirta laikantis Garbės teismo nuostatų 3.5 punkte nurodyto proporcingumo principo. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėja Ataskaitą II parengė po 2012 m. gruodžio 20 d. Garbės teismo sprendimo, o tai reiškia, kad į Tarybos ir Garbės teismo pastabas neatsižvelgė. Pažymėjo, kad paskyrus TVVPĮ 29 str. 4 d. 3 p. nurodytą drausminę nuobaudą reiškia, kad sustabdomas visų turto arba verslo vertintojo turimų kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas.

24Dėl bylos išnagrinėjimo pareiškėjai nedalyvaujant nurodė, kad Garbės teismas pareiškėjos bylą išnagrinėjo vadovaujantis Garbės teismo nuostatų 24 p. Posėdžiai buvo atidėti tris kartus. Pareiškėja pranešdama, kad posėdyje negalės dalyvauti dėl ligos, atidėti posėdžių neprašė. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos argumentus, kad Garbės teismas turėjo dar kartą atidėti posėdį, vertino nepagrįstais. Pabrėžė, kad pareiškėja galėjo teikti paaiškinimus raštu, tačiau šia teise nepasinaudojo. Argumentus dėl Tarnybos kompetencijos ir Garbės teismo narių nepakankamos kvalifikacijos laikė nepagrįstais.

25II.

26Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 12 d. sprendimu administracinės bylos dalį dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. birželio 26 d. išvados Nr. T-3(13)-I „Dėl UAB „Auditas ir konsultacijos“ turto vertinimo ataskaitos Nr. 5/2190(Vil):12 atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams“ ir Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. birželio 28 d. išvados Nr. T(1.13)A2-1144(13) „Dėl skundo ir prašymo“ panaikinimo, nutraukė. Skundo dalį dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. GT-44(13)-S panaikinimo tenkino iš dalies. Pakeitė Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2012 birželio 18 d. sprendimą „Dėl drausminės nuobaudos A. K. skyrimo“ Nr. GT-44(13)-S rezoliucinę dalį išdėstant: „Garbės teismas nutaria: skirti A. K. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytą drausminę nuobaudą – papeikimą“.

27Teismas pažymėjo, kad tiek TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p., tiek Metodikos 62.4 p. aiškiai nurodyta, kad ataskaitoje turi būti nurodytas turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimas, todėl kitokios šių teisės aktų nuostatų interpretacijos negali būti. Pareiškėjos skundo argumentai, išdėstyti prieštaraujant įpareigojimui ataskaitose pateikti turto arba verslo vertės skaičiavimus, t. y. nurodant atliktus matematinius veiksmus, laikytini nepagrįstais. Pareiškėja skundo argumentais tik nurodydama, kad atliktų matematinių veiksmų nurodymas būtų perteklinis, atsakovo šiuo aspektu išdėstytų argumentų, paremtų atitinkamomis teisės aktų nuostatomis, nepaneigė.

28Reikalavimas ataskaitose pateikti turto vertės nustatymo pagrindimą, pateikiant vertės skaičiavimus yra įtvirtintas TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p., taip pat Metodikoje todėl, kaip teisingai atsiliepime nurodė atsakovas, nors, kaip nurodė pareiškėja, tarptautiniai teisės aktai imperatyviai ir neįpareigoja ataskaitose nurodyti matematinių veiksmų detalizaciją, tačiau nacionaliniuose teisės aktuose esant įtvirtintiems (reglamentuotiems) turto vertinimo ataskaitos formos ir turinio reikalavimams, kaip ir nagrinėjamu atveju, pirmiausia taikytini nacionalinės teisės aktai (TVVPĮ, Metodika), todėl, šiuo aspektu pareiškėjos išdėstyta pozicija (matematinių veiksmų detalizacija nėra būtina, nes tokio įpareigojimo nereglamentuoja 103-asis Tarptautinio vertinimo standartas, 5-asis Europos vertinimo standartas ir kt.) nėra teisinga.

29Garbės teismas priimdamas sprendimą vadovavosi Vilniaus apygardos administracinio teismo įsiteisėjusio sprendimo argumentais išdėstytais administracinėje byloje Nr. I-940-764/2013, pareiškėjos padėties iš esmės nepablogino, nes, vertės nustatymo pagrindimo reikalavimas yra įtvirtintas aptartų teisės aktų (TVVPĮ, Metodika) nuostatose. TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p. imperatyviai reglamentuoja turto vertinimo ataskaitose nurodyti turto vertės pagrindimą, tuo tarpu reikalavimas dėl skaičiavimų detalizacijos taikant pajamų metodą yra reglamentuotas ir Metodikos 83.5 punkte. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su atsakovo argumentais, jog nuorodų į atitinkamus ir viešai prieinamus internetinius puslapius pateikimas, kuriuose po kurio laiko informacija yra keičiama, nelaikytina tinkamu turto vertės pagrindimu.

30Metodikos 58.1 punkte nustatyta, kad taikant lyginamąjį metodą surenkama informacija apie ne mažiau kaip 3 per paskutinius trisdešimt šešis mėnesius įvykusių analogiško arba panašaus turto sandorių kainas, prioriteto tvarka naudojant artimiausius vertinimo datai įvykusius sandorius. Metodikos 43 punkte nustatyta, kad atliekant retrospektyvinį (kaip ir šiuo atveju) turto vertinimą, galima remtis tik tomis sąlygomis ir aplinkybėmis, kurios egzistavo nurodytą vertės nustatymo dieną (praeityje) ir buvo iki nurodytos vertės nustatymo dienos (praeityje). Tai, kad ataskaitų vertinimo metu buvo nustatyta, jog Ataskaitoje I palyginamaisiais objektais buvo parinkti sandoriai, kurie buvo įvykę vėliau nei vertės nustatymo data, paneigia skundo argumentus dėl tinkamai pasirinktų palyginamųjų sandorių.

31TVVPĮ 22 str. 4 d. 5 p. nustatyta, kad ataskaitoje turi būti nurodyti užsakovo duomenys, šio straipsnio 4 d. 7 p. nustatyta, kad ataskaitoje turi būti nurodytas pažymėjimo, kuriuo įrodoma, kad turto vertinimo įmonė įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, numeris. Atsižvelgiant į tai, jog sąlygos ataskaitoje nurodyti užsakovo duomenis ir pažymėjimo numerį įtvirtintos įstatymu, tai tuo labiau nesudaro pagrindo šių reikalavimų laikyti tik formaliais, kaip skunde nurodyta.

32Teismas, vertindamas proceso šalių argumentus dėl Ataskaitoje II konstatuotų pažeidimų (TVVPĮ 22 str. 4 d. 7, 12, 13 punktų reikalavimams, Metodikos 35.1, 35.2, 57, 58, 61, 62.4, 71.2, 71.5 ir 83.5 punktų reikalavimams) nustatė, jog Ataskaitoje II iš esmės buvo nustatyti panašaus pobūdžio pažeidimai, kaip ir Ataskaitoje I (t. y. turto vertės pagrindimas, neatitikimai dėl palyginamųjų objektų tinkamo/netinkamo parinkimo, turto vertinimo ataskaitoje panaudotos informacijos šaltinių tinkamumas, patikimumas, jų išliekamumas ir t. t.). Pažymėjo, jog įvertinus šalių argumentus dėl Ataskaitoje II nustatytų neatitikimų TVVPĮ ir Metodikos nuostatoms, sutiktina su atsakovo argumentais dėl nustatytų ir konstatuotų pažeidimų. Tuo tarpu pareiškėjai Ataskaitos II teisingumą grįsdami veiksmais atliktais pagal nusistovėjusia praktiką ir nurodant, jog nesant informacijos apie įvykusius sandorius, teisinga remtis pasiūloje esančiais skelbimais, atsakovo nustatytų pažeidimų nepaneigė.

33Teismas sutiko ir su atsakovo argumentais dėl Metodikos 35 p. pažeidimo. Minėtoje teisės nuostatoje nustatyta, kad objekto apžiūros metu objektas turi būti nufotografuotas padarant mažiausiai tris foto nuotraukas. Tuo tarpu rengiant Ataskaitą II pateikus tik vieną vertinamo objekto – lieptas ir valtinė foto nuotrauką, skundo argumentų, jog tai atitinka Metodikos reikalavimus, pareiškėjai nepagrindė.

34Teismas konstatavo, kad nors pareiškėjai skunde bei rašytiniuose paaiškinimuose teikė argumentus dėl skundžiamame Garbės teismo sprendime nustatytų ataskaitų pažeidimų, tačiau argumentų, paneigiančių Garbės teismo sprendimo teisėtumo, nepateikė. Pareiškėjai skundo argumentais neįrodė, kad Garbės teismo sprendime konstatuoti Ataskaitose nustatyti TVVPĮ ir Metodikos nuostatų pažeidimai nebuvo padaryti. Taigi atsakovas, tirdama aplinkybes ir nustatęs, jog pareiškėjai, atlikdami turto vertinimą, padarė šiuos pažeidimus, t. y. Ataskaitą I parengė nesilaikydamas TVVPĮ 22 str. 4 d. 5, 7, 13 punktų reikalavimų ir Metodikos 43, 44, 58.1, 62.2, 62.3, 62.4 punktų reikalavimų, o Ataskaitą II parengė nesilaikydama TVVPĮ 22 str. 4 d. 7, 12, 13 punktų reikalavimų ir Metodikos 35.1, 35.2, 57, 58, 61, 62.4, 71.2, 71.5 ir 83.5 punktų reikalavimų, atlikdama išsamų tyrimą laikėsi nustatytų procedūrų, ir tuo vadovaudamasi pagrįstai skyrė drausminę nuobaudą. Tuo tarpu pareiškėja išdėstytais argumentais nepatvirtino Garbės teismo sprendimo ydingumo.

35Teismo vertinimu, skundo argumentai dėl Garbės teismo narių kompetencijos kvalifikacijos bei Tarnybos kompetencijos laikytini kaip abstraktaus pobūdžio ir niekaip negalintys paneigti konstatuotų teisės aktų pažeidimų. Argumentai išdėstyti dėl Tarnybos vertinimo ataskaitoms taikomų skirtingų standartų taip pat laikytini neturintys reikšmės nagrinėjamam ginčui, nes nesusijęs su nagrinėjamu ginču.

36Teismas nesutiko su skundo argumentais, jog drausminės bylos medžiaga buvo išnagrinėta pareiškėjai nesuteikiant teisės pateikti paaiškinimus ir pasisakyti. Pabrėžtina, kad byloje nekeliamas ginčas dėl nežinojimo, ar kaip kitaip nepranešimo pareiškėjai apie vyksiančius posėdžius.

37Atkreipė dėmesį į tai, kad nuobauda A. K. buvo paskirta ne tik atsižvelgiant į padarytų pažeidimų pobūdį, tačiau esmine aplinkybe, turinčia įtakos nuobaudos skyrimui, laikyta ir tai, kad pareiškėjai už turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus rengiant turto vertinimo ataskaitas 2012 m. gruodžio 20 d. Garbės teismo sprendimu Nr. GT-14(12)-S jau buvo paskirta drausminė nuobauda – papeikimas. Informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad minėto 2012 m. gruodžio 20 d. Garbės teismo sprendimo teisėtumas buvo nagrinėjamas administracinėje byloje Nr. I-2377-142/2013 pagal pareiškėjos A. K. skundą dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. GT-14(12)-S panaikinimo atsakovui Turto vertinimo priežiūros tarnybai. Teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Garbės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas buvo pakeistas, t. y. vietoje papeikimo, pareiškėjai sušvelninant nuobaudą buvo paskirta TVVPĮ 29 str. 4 d. 1 p. nustatyta drausminė nuobauda – pastaba. Minėtas teismo sprendimas įsiteisėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutartimi Nr. A756-565/2014. Atsižvelgiant į tai, kad Garbės teismas 2013 m. birželio 18 d. sprendimu skirdamas nuobaudą atsižvelgė, kad pareiškėjai prieš tai jau buvo paskirta nuobauda papeikimas, todėl pareiškėjai buvo skirta trečia pagal dydį nuobauda (TVVPĮ 29 str. 4 d. 3 p.), taip pat vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais bei atsižvelgiant į ginčo faktinių aplinkybių visumą, darytina išvada, jog yra pagrindas pakeisti Garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą, rezoliucinę dalį išdėstant: ,,Garbės teismas nutaria: skirti A. K. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytą drausminę nuobaudą – papeikimą“. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, pareiškėjai skundo argumentais iš esmės Tarnybos nustatytų ginčo aplinkybių nepaneigė, tačiau, atsižvelgiant į ankstesnės nuobaudos paskirtos Garbės teismo 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu pakeitimo aplinkybes, pareiškėjai 2013 m. birželio 18 d. Garbės teismo sprendimu paskirta atsakomybės našta švelnintina, paskiriant papeikimą.

38III.

39Pareiškėjai A. K. ir UAB ,,Auditas ir konsultacijos“ su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimu nesutinka. Apeliaciniame skunde (IV t., b. l. 144–150) prašo minėtą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kurioje skundas tenkintas iš dalies – pakeistas Garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. GT-44(13)-S, panaikinti ir grąžinti bylą šioje dalyje iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Jei šis apeliacinio skundo reikalavimas nebūtų tenkinamas, prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimo dalį, kurioje skundas tenkintas iš dalies – pakeistas Garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. GT-44(13)-S, ir priimti šioje dalyje naują sprendimą – panaikinti Garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. GT-44(13)-S.

40Išreikalauti iš Turto vertinimo priežiūros tarnybos dokumentus ir informaciją, susijusią su vertintojo V. Č. parengtos UAB ,,Faris Investment Company“ turtinių teisių ataskaitos atitikties aktų reikalavimams vertinimu pagal ,,Verus auditus“ 2012 m. gruodžio 5 d. skundą. Sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-8101-580/2014 pagal pareiškėjų 2014 m. gegužės 5 d. skundą dėl Turto vertinimo ir priežiūros tarnybos neveikimo.

41Sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir pradėti tyrimą, ar Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtinta Turto ir verslo vertinimo metodika neprieštarauja Lietuvos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymui, Tarptautiniams vertinimo standartams ir Europos vertinimo standartams pagal pareiškėjų 2014 m. kovo 13 d. prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą.

42Be kita ko, prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

43Pareiškėjai apeliacinį skundą iš esmės grindžia argumentais, kurie buvo suformuluoti skunde pirmosios instancijos teismui.

44Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą (V t., b. l. 2–16) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti.

45Atsiliepime laikosi pozicijos, kurią pateikė atsiliepime į pareiškėjų skundą pirmosios instancijos teismui.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV.

48Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. GT-44(13)-S (I t., b. l. 20–34) teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. birželio 256 d. išvados Nr. T-3(13)-I (I t., b. l. 35–37) ir Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. birželio 28 d. išvados Nr. T(1.13)A2-1144(13) (I t., b. l. 16–18) teisėtumo ir pagrįstumo.

49Bylos duomenimis, A. K. užsakovo UAB „Faris Investment Company“ prašymu UAB „Auditas ir konsultacijos“ vardu parengė turto vertinimo ataskaitą Nr. 5/2190 (Vil):12, taip pat užsakovo V. P. prašymu pareiškėja UAB „Auditas ir konsultacijos“ vardu parengė turto vertinimo ataskaitą Nr. 340/2224(UKM):13.

50Turto vertinimo priežiūros tarnybai 2013 m. kovo 20 d. buvo pateiktas skundas ir prašymas atlikti tyrimą dėl ataskaitos Nr. 340/2224(UKM):13 atitikties turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams (I t. b. l. 186–188). Šio skundo pagrindu 2013 m. balandžio 30 d. posėdžio metu Turto arba verslo vertintojų garbės teismas pareiškėjai A. K. inicijavo drausmės bylą (II t. b. l. 134–135).

51Tarnyboje 2013 m. gegužės 2 d. buvo gautas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prašymas įvertinti ataskaitos Nr. 5/2190(Vil):12 atitiktį turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms (II t. b. l. 90). Šio skundo pagrindu 2013 m. gegužės 2 d. posėdžio metu Garbės teismas pareiškėjai taip pat inicijavo drausmės bylą.

52Skundžiamame Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendime Nr. GT-44(13)-S buvo konstatuota, kad ataskaitą Nr. 340/2224(UKM):13 pareiškėja parengė nesilaikydama Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 7, 12, 13 punktų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto vertinimo metodikos 35.1, 35.2, 57, 58, 61, 62.4, 71.2, 71.5, ir 83.5 punktų reikalavimų, o ataskaitą Nr. 5/2190(Vil):12 parengė nesilaikydama Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 5, 7, 13 punktų ir Turto ir verslo vertinimo metodikos 43, 44, 58.1, 62.2, 62.3, 62.4 punktų reikalavimų.

53Garbės teismas, įvertinęs pareiškėjos padarytų pažeidimų pobūdį rengiant ataskaitas, pareiškėjai skyrė Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytą drausminę nuobaudą – Vertintojo asistento kvalifikacijos pažymėjimo Nr. (duomenys neskelbtini) (verslo vertinimo sritis), išduoto 2000 m. vasario 23 d.; Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. (duomenys neskelbtini) (nekilnojamojo turto vertinimo sritis), išduoto 2000 m. sausio 24 d.; Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. (duomenys neskelbtini) (kilnojamojo turto vertinimo sritis), išduoto 2000 m. sausio 24 d.; Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo Nr. (duomenys neskelbtini) (verslo vertinimo sritis), išduoto 2006 m. birželio 2 d. galiojimo sustabdymą ir kvalifikacijos patikrinimą.

54Turto vertinimo priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi 2013 m. gegužės 2 d. skundą dėl ataskaitos Nr. 5/2190(Vil):12, 2013 m. birželio 26 d. pateikė išvadą Nr. T-3(13)-I, kurioje taip pat konstatavo atskaitos neatitikimą tam tikroms TVVPĮ ir Metodikos nuostatoms. Tarnyba išnagrinėjusi 2013 m. kovo 20 d. skundą dėl ataskaitos Nr. 340/2224(UKM):13, 2013 m. birželio 28 d. pateikė išvadą Nr. T(1.13)A2-1144(13), kurioje taip pat buvo konstatuoti TVVPĮ ir Metodikos nuostatų pažeidimai.

55Pirmosios instancijos teismas administracinės bylos dalį dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. birželio 26 d. išvados Nr. T-3(13)-I ir Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013 m. birželio 28 d. išvados Nr. T(1.13)A2-1144(13) nutraukė. Skundo dalį dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. GT-44(13)-S panaikinimo tenkino iš dalies. Teismas pakeitė Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2012 birželio 18 d. sprendimo Nr. GT-44(13)-S rezoliucinę dalį ją išdėstant taip: „Garbės teismas nutaria: skirti A. K. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatytą drausminę nuobaudą – papeikimą“.

56Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 57 straipsnio 6 dalį, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip materialios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismas net ir subjektyvaus pobūdžio aplinkybes (pavyzdžiui, žmogaus veiksmų tikslus, motyvus ar pan.) paprastai gali nustatyti tik iš objektyvių įrodymų, nustatytų objektyvių aplinkybių visumos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. A-174-556/2015).

57Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina tiek apskųstosios, tiek neapskųstosios sprendimo dalių teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tų asmenų atžvilgiu, kurie skundo nepadavė. Teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą bylą (ABTĮ 136 str. 1 ir 2 d.).

58Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimo dalį dėl bylos nutraukimo, sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas bylos dalį dėl Tarnybos 2013 m. birželio 26 d. išvados Nr. T-3(13)-I ir Tarnybos 2013 m. birželio 28 d. išvados Nr. T(1.13)A2-1144(13) nutraukė pagrįstai.

59Išvada Nr. T-3(13)-I buvo parengta pagal Tarnyboje gautą Vilniaus apskrities VMI 2013 m. balandžio 26 d. raštu Nr. (12.12-30-8)-46-KD-1997 pateiktą prašymą įvertinti UAB „Auditas ir konsultacijos“ vardu parengtos turto vertinimo ataskaitos Nr. 5/2190(Vil):12 atitikimą TVVPĮ 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. Tuo tarpu išvada Nr. T(1.13)A2-1144(13) buvo parengta pagal V. P. 2013 m. kovo 20 d. skundą ir prašymą atlikti tyrimą dėl turto vertintojos A. K. atlikto turto vertinimo ir 2013 m. vasario 22 d. UAB „Auditas ir konsultacijos“ vardu parengtos Turto vertinimo ataskaitos Nr. 340/2224(UKM):13.

60Teisėjų kolegija pažymi, kad tokių paklausimų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Turto vertinimo priežiūros tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. B1-14 patvirtintos Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklės. Šių taisyklių 13 punkte nustatyta, kad Tarnyba išnagrinėjusi turto arba verslo vertinimo ataskaitą, esant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nustatytam pagrindui, parengia ir pateikia Turto arba verslo vertintojų garbės teismui teikimą dėl drausmės bylos iškėlimo ataskaitą parengusiam turto arba verslo vertintojui, kurį pasirašo Tarnybos direktorius. Garbės teismui išnagrinėjus turto arba verslo vertintojo drausmės bylą, Tarnyba parengia išvadą dėl turto arba verslo vertintojo parengtos turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, kurią pasirašo Tarnybos direktorius.

61Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Tarnyba nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Išvada dėl turto ar verslo vertinimo ataskaitos yra parengiama po Garbės teismo sprendimo. Kaip ir nagrinėjamu atveju, pareiškėjos prašytos panaikinti išvados buvo priimtos jau po Garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs išvadų turinį, atkreipė dėmesį į tai, kad išvadose tik išdėstyta Tarnybos pozicija dėl ataskaitų atitikties TVVPĮ 22 straipsnio ir Metodikos nuostatų reikalavimams, tačiau išvadose nėra nurodyta jokių privalomųjų nurodymų ir išvadomis ataskaitos nepanaikinamos. Todėl šios išvados nelaikytinos administraciniais sprendimais ir vertinamos kaip konstatuojamojo pobūdžio aktai, nesukeliantys konkrečių teisinių pasekmių.

62Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje jau buvo keltas klausimas – ar Turto vertinimo priežiūros tarnybos išvada, kurioje konstatuota, kad tam tikro turto vertintojo parengta ataskaita neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimų, gali būti ginčo administraciniame teisme objektu.

63Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. gegužės 28 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-162/2014 pabrėžė, kad Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir TVVPĮ) 23 straipsnio 1 dalies nuostatos savaime nereiškia, kad Tarnybos išvada paneigia ataskaitą. Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio reikalavimams yra įrodomąją reikšmę turintis dokumentas, kuris padėtų ginče dėl tam tikro turto arba verslo vertinimo nustatyti tikrąją tam tikro turto arba verslo vertę. Pavyzdžiui, kilus ginčui dėl turto vertės, tokia išvada galėtų padėti išspręsti kelių skirtingų turto arba verslo vertinimo ataskaitų nesuderinamumą. Kita vertus, tokia išvada gali būti laikoma ir administracinės procedūros, kurios metu priimamas asmeniui teisines pasekmes sukeliantis individualus administracinis aktas, dalimi.

64TVVPĮ 23 straipsnio 1 dalis aiškintina sistemiškai ir suprantama kaip nuostata, apibrėžianti prielaidas atvejams, kai įstatymo galią turinčiame akte numatoma pareiga vadovautis išvada kaip ataskaitos paneigimą konstatuojančiu aktu. Nuo tokio įtvirtinimo galėtų keistis ir Tarnybos išvados dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos statusas jos sukeliamų teisinių pasekmių aspektu. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, toks Tarnybos išvados statusas turi būti aiškiai įtvirtintas įstatymo galią turinčiame akte, o išvada be tokio įtvirtinimo reiškia Tarnybos nuomonę dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties TVVPĮ 22 straipsnio reikalavimams.

65Tais atvejais, kai Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos atitikties TVVPĮ 22 straipsnio reikalavimams pagal įstatymuose įtvirtintą reguliavimą savaime lemtų kokį nors asmenų teisinės padėties pasikeitimą (t. y. sukeltų teisines pasekmes), nepriimant jokio tokį asmens teisinės padėties pasikeitimą lemiančio individualaus administracinio akto, ši išvada būtų laikoma sukeliančia teisines pasekmes ir asmuo turėtų teisę ją skųsti. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo nagrinėjami atvejai, kai asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalį būdavo priimama neigiama tarnybinio patikrinimo išvada. Teismas, pripažindamas, kad nors ši išvada yra konstatuojamojo pobūdžio, nustatė, jog ji sukelia asmenims, dėl kurių ji priimta, teisines pasekmes, nes pagal teisinį reguliavimą tokia išvada be papildomų individualių administracinių aktų lemdavo atitinkamos kompensacijos pareigūnui nemokėjimą (žr. 2009 m. kovo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-67/2009, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17). Todėl jei Tarnybos išvada reikštų asmens teisinės padėties pokytį, nepriimant jokio papildomo individualaus administracinio akto, nesuteikimas teisės skųsti šios išvados tokiu pagrindu reikštų konstitucinio veiksmingos teisminės gynybos principo pažeidimą.

66Kita vertus, Tarnybos išvada gali iš dalies lemti tolesnių teisines pasekmes sukeliančių aktų, veiksmų buvimą, tačiau šie aktai, veiksmai gali būti visiškai skirtingi savo turiniu, adresatais ir sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis. Išplėstinė teisė kolegija administracinėje byloje Nr. A602-162/2014 yra pažymėjusi, kad Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos gali lemti skirtingo pobūdžio pasekmes keliančius individualius administracinius aktus. Tarp tokių teisines pasekmes sukeliančių individualių administracinių aktų gali būti aktai, susiję su profesine turto arba verslo vertinimo ataskaitos rengėjų atsakomybe. Taip pat tai gali būti aktai, sukeliantys teisines pasekmes asmenims, kurių turtas arba verslas buvo įvertintas atitinkama turto arba verslo vertinimo ataskaita. Nenustačius teisinių pasekmių, kurias savaime sukeltų Tarnybos išvada, galimybė ją skųsti lemtų papildomą teismo procesą, kurio baigtis savaime neužkirstų kelio tiesiogiai susijusio administracinio akto, sukeliančio teisines pasekmes, priėmimui. Tai lemtų papildomas sąnaudas, susijusias su kelių ginčų tuo pačiu klausimu nagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-162/2014).

67Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisinį reguliavimą ir teisminę praktiką daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad 2013 m. birželio 26 d. išvada ir 2013 m. birželio 28 d. išvada nagrinėjamu atveju negali būti administracinės bylos dalyku.

68Teisėjų kolegija, pažymi, kad byloje nustatyta, jog Garbės teismas, nagrinėdamas turto vertintojos drausmės bylą, tyrė pareiškėjos veiksmų rengiant ataskaitas Nr. 340/2224(UKM):13 ir Nr. 5/2190(Vil):12 atitiktį Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisės aktams, t. y. vertino jos profesinės veiklos galimus pažeidimus.

69Garbės teismas nustatė, kad pareiškėja nesilaikė Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 5, 7, 12, 13 punktų reikalavimų, t. y. nenurodė užsakovo duomenų (pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir laikomi duomenys apie užsakovą, arba fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys) (TVVPĮ 22 str. 4 d. 5 p.); ataskaitose nenurodė turto arba verslo vertinimo įmonės ar nepriklausomo turto arba verslo vertintojo duomenų (pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir laikomi duomenys apie turto arba verslo vertinimo įmonę, arba nepriklausomo turto arba verslo vertintojo vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir pažymėjimo, kuriuo įrodoma, kad turto arba verslo vertinimo įmonė ar nepriklausomas turto arba verslo vertintojas įrašyti į Išorės vertintojų sąrašą, numeris, išskyrus kitos valstybės narės nepriklausomą turto arba verslo vertintoją ir turto arba verslo vertinimo įmonę, kurie laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje) (TVVPĮ 22 str. 4 d. 7 p.); nepateikė vertinamo turto arba verslo aprašymo (TVVPĮ 22 str. 4 d. 12 p.); turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimo, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus (TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p.). Garbės teismas, be kita ko, konstatavo, kad pareiškėja pažeidė ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto vertinimo metodikos 35.1, 35.2, 43, 44, 57, 58, 61, 62.4, 71.2, 71.5, ir 83.5 punktų reikalavimus, t. y. nuotraukose ir (arba) vaizdo medžiagoje nebuvo užfiksuotos individualios objekto savybės, turinčios įtakos objekto vertei, pagal kurias būtų galima nustatyti vertinamą objektą (35.1 p.); nebuvo pateiktas nustatytas skaičius objekto nuotraukų ar vaizdo medžiagos kopijų (35.2 p.); vertinamas turtas nebuvo palygintas su analogišku arba panašiu turtu, kurių sandorių kainos yra žinomos turto vertintojui (57 p.); nebuvo taikytas lyginamasis metodas (58 p.); nesant informacijos apie šios Metodikos 58.1 punkte nustatytų sandorių kainas, nepateikta informacija apie analogiško arba panašaus turto pasiūlos kainas, turto vertinimo ataskaitoje nurodant naudojamos informacijos šaltinius (61 p.); nenurodytos taikytos formulės ir atliktų skaičiavimų sekos bei rezultatai (62.4 p.); nenurodytos vertinamo turto sukūrimo sąnaudų skaičiavimo modelio pasirinkimo pagrindimo aplinkybės (71.2 p.); nepateiktos taikytos formulės ir atliktų skaičiavimų sekos bei rezultatai (71.5 p.); nepateiktos taikytos formulės ir atliktų skaičiavimų sekos bei rezultatai (83.5 p.).

70Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje numatyta, kad turto ir verslo vertinimo metodika – Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos priimtas teisės aktas, kuriame reglamentuojama Tarptautiniuose vertinimo standartuose ir Europos vertinimo standartuose nustatytų turto ir verslo vertinimo metodų šiuose standartuose nustatytais vertinimo atvejais taikymo Lietuvos Respublikoje procedūros ir tvarka. Įgyvendindamas šią Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatą, Finansų ministras 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtino Turto ir verslo vertinimo metodiką. Taigi Metodika yra poįstatyminis teisės aktas, kuris nustato Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarką.

71Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog už šio įstatymo, Tarptautinių vertinimo standartų, Europos vertinimo standartų, Turto ir verslo vertinimo metodikos, Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso pažeidimus Turto arba verslo vertintojų garbės teismas turto arba verslo vertintojui skiria vieną iš šio straipsnio 4 dalyje nurodytų drausminių nuobaudų. Už pažeidimus, nurodytus Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje, turto arba verslo vertintojui gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas arba kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojo, kuris laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje, teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla laikinas apribojimas ir kvalifikacijos patikrinimas; 4) turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo arba kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojo, kuris laikinai arba vienkartinai vertina turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje, teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla panaikinimas. Darytina išvada, kad TVVPĮ nenustato aiškių kriterijų, kuriais remiantis Garbės teismas turėtų vadovautis skirdamas švelnesnę ar griežtesnę drausminę nuobaudą.

72Tačiau iš dalies šiuos kriterijus, kuriais remiantis Garbės teismas turėtų vadovautis skirdamas švelnesnę ar griežtesnę drausminę nuobaudą, nustato Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192. Remiantis šių Nuostatų 36 punktu Garbės teismas, priimdamas sprendimą skirti drausminę nuobaudą, įvertina vertintojo padaryto pažeidimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes ir galiojančias vertintojui paskirtas drausmines nuobaudas. Remiantis Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatais Garbės teismo sprendimo mastas ir griežtumas turi būti proporcingi vertintojo padarytų Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų pažeidimų mastui ir pasekmėms (Nuostatų 3.5 p.).

73Atsižvelgdama į tai, kad turto arba verslo vertintojų drausminės atsakomybės klausimai nėra detaliau reglamentuoti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose, teisėjų kolegija, vertindama ginčijamu Garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimu pareiškėjai skirtos drausminės nuobaudos teisėtumą, be kita ko, vadovausis bendraisiais teisės principais ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika panašiose bylose.

74Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad nagrinėjant administracines bylas dėl tarnybinių (drausminių) nuobaudų paskyrimo pagrįstumo ir teisėtumo, teismine tvarka kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina patikrinti ir įvertinti paskirtos tarnybinės nuobaudos atitikimą bendriesiems tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo principams (įskaitant nuobaudos tikslingumo ir veiksmingumo) bei teisingumo ir protingumo kriterijams (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-319/2007; 2012 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-1838/2012).

75Be to, taikant bet kokią valstybės prievartą būtina laikytis konstitucinio proporcingumo principo. Už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti. Teisingumo ir teisinės valstybės konstituciniai principai reiškia ir tai, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp teisės pažeidimų ir už šiuos pažeidimus nustatytų nuobaudų turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Šie principai neleidžia nustatyti už teisės pažeidimus tokių nuobaudų, kurios būtų akivaizdžiai neproporcingos teisės pažeidimui bei siekiamam tikslui (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 6 d. nutarimą, 2001 m. spalio 2 d. nutarimą).

76Viešojo administravimo srityje būtina laikytis proporcingumo principo. Teisėjų kolegija, vertindama Garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimo pagrįstumą, atkreipia dėmesį į tai, kad pagrindinis ginčo ataskaitų trūkumas, nurodytas ginčijamame Garbės teismo sprendime, yra tai, kad jose tinkamai nepateiktas turto vertės nustatymo pagrindimas. TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti reikalavimai turto vertinimo ataskaitos turiniui, taip pat nustatyta, kad ataskaitoje turi būti turto arba verslo vertės nustatymo pagrindimas, pateikiant turto arba verslo vertės skaičiavimus. Tokie skaičiavimai turi būti pakankami, kad ir turto vertinimo užsakovas, ir tretieji asmenys galėtų įsitikinti turto vertės nustatymo pagrįstumu, ypač tais atvejais, kai taikomas lyginamasis metodas.

77Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad vertinimo ataskaitoje turi būti nurodytas vertinamo objekto vertės nustatymo pagrindimas, kartu ataskaitoje nurodant ir pritaikytas formules, atliktų skaičiavimų seką bei galutinius rezultatus. Nagrinėjamu atveju nebuvo pateikta tinkamo vertinamo objekto vertės nustatymo pagrindimo, kartu nurodant pritaikytas formules, atliktų skaičiavimų seką bei galutinius rezultatus, dėl to pareiškėja ginčijamamu sprendimu pagrįstai buvo pripažinta nesilaikiusia TVVPĮ 22 straipsnio 4 dalies 13 punkto reikalavimų.

78Kiti ataskaitų trūkumai, nurodyti ginčijamame Garbės teismo sprendime, yra daugiau formalūs – pvz., nepateiktas minimalus vertinamo objekto nuotraukų skaičius. Tokio pobūdžio pažeidimai, teisėjų kolegijos vertinimu, nelaikytini esminiais.

79Šiuo atveju, įvertinus pareiškėjos padarytų pažeidimų turinį ir už juos skirtos drausminės atsakomybės, akivaizdu, kad ginčijamu Garbės teismo sprendimu pareiškėjai skirta nuobauda yra akivaizdžiai neproporcinga, t. y. pareiškėjai sukelia neproporcingai neigiamas pasekmes – atima teisę tam tikrą laiką užsiimti turto vertintojo veikla (kvalifikacinių pažymėjimų galiojimo sustabdymas). Tokio pobūdžio drausminė nuobauda gali būti skiriama tik tada, kai turto vertintojo padaryti pažeidimai atliekant turto ar verslo vertinimą gali būti apibūdinti kaip grubūs ar esminiai turto vertinimo ataskaitoms keliamų reikalavimų pažeidimai, sukėlę rimtas neigiamas pasekmes tretiesiems asmenims. Ginčijamame Garbės teismo sprendime pareiškėjos padarytų pažeidimų rimtos neigiamos pasekmės nebuvo įvardintos, kaip ir nebuvo nurodytos priežastys, dėl kurių minėti turto vertinimo ataskaitoms keliamų reikalavimų pažeidimai laikytini grubiais ar esminiais.

80Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuostatas, aptartą teismų praktiką, įvertinusi įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, nustatė bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, todėl toks sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu ir yra keistinas.

81Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

82Pareiškėjos A. K. UAB ,,Auditas ir konsultacijos“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

83Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimą pakeisti, panaikinant sprendimo dalį, kuria pakeistas Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. GT-44(13)-S, ir toje dalyje priimant naują sprendimą – Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. birželio 18 d. sprendimą Nr. GT-44(13)-S panaikinti.

84Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

85Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant I. G.,... 3. dalyvaujant pareiškėjų A. K. ir UAB ,,Auditas ir konsultacijos“ atstovei... 4. atsakovo Turto vertinimo ir priežiūros tarnybos atstovėms A. K. ir M. J.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėjai su skundu (I t., b. l. 1–14) kreipėsi į teismą prašydami:... 9. Pareiškėjai paaiškino, kad A. K. užsakovo UAB „Faris Investment... 10. Tarnyba išnagrinėjusi 2013 m. gegužės 2 d. skundą dėl Ataskaitos I, 2013... 11. Dėl Ataskaitos I atitikimo TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p. ir Metodikos 43 p., 58.1.... 12. Dėl Ataskaitos II atitikimo TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p. ir Metodikos 57 p., 58... 13. Dėl TVVPĮ 22 str. 4 d. 12 ir 13 punktų bei Metodikos 35 p., 71 p. ir 68 p.... 14. Dėl TVVPĮ 22 str. 4 d. 7 p. pažeidimo nurodė, jog pažymėjimo nenurodymas... 15. Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepimo (t. I b. l.... 16. Nesutikdamas su skundu nurodė, kad nepagrįstas pareiškėjos argumentas, jog... 17. Nesutiko su pareiškėjos argumentais, jog Ataskaitoje I ir kituose... 18. Nesutiko su pareiškėjos argumentais, kad nei Tarnyba, nei Garbės teismas... 19. Dėl netinkamai parinktų lyginamųjų objektų nurodė, kad lyginamieji... 20. Prieštaravo pareiškėjos argumentams, kad TVVPĮ 22 str. 4 d. 5 ir 7... 21. Pažymėjo, kad pareiškėja Ataskaitoje II vertindama žemės sklypą... 22. Nurodė, kad Metodikos 61 p. reikalauja ataskaitoje nurodyti naudotos... 23. Dėl paskirtos nuobaudos nurodė, kad nuobauda buvo paskirta laikantis Garbės... 24. Dėl bylos išnagrinėjimo pareiškėjai nedalyvaujant nurodė, kad Garbės... 25. II.... 26. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 12 d. sprendimu... 27. Teismas pažymėjo, kad tiek TVVPĮ 22 str. 4 d. 13 p., tiek Metodikos 62.4 p.... 28. Reikalavimas ataskaitose pateikti turto vertės nustatymo pagrindimą,... 29. Garbės teismas priimdamas sprendimą vadovavosi Vilniaus apygardos... 30. Metodikos 58.1 punkte nustatyta, kad taikant lyginamąjį metodą surenkama... 31. TVVPĮ 22 str. 4 d. 5 p. nustatyta, kad ataskaitoje turi būti nurodyti... 32. Teismas, vertindamas proceso šalių argumentus dėl Ataskaitoje II... 33. Teismas sutiko ir su atsakovo argumentais dėl Metodikos 35 p. pažeidimo.... 34. Teismas konstatavo, kad nors pareiškėjai skunde bei rašytiniuose... 35. Teismo vertinimu, skundo argumentai dėl Garbės teismo narių kompetencijos... 36. Teismas nesutiko su skundo argumentais, jog drausminės bylos medžiaga buvo... 37. Atkreipė dėmesį į tai, kad nuobauda A. K. buvo paskirta ne tik... 38. III.... 39. Pareiškėjai A. K. ir UAB ,,Auditas ir konsultacijos“ su Vilniaus apygardos... 40. Išreikalauti iš Turto vertinimo priežiūros tarnybos dokumentus ir... 41. Sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą ir pradėti tyrimą, ar... 42. Be kita ko, prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 43. Pareiškėjai apeliacinį skundą iš esmės grindžia argumentais, kurie buvo... 44. Atsakovas Turto vertinimo priežiūros tarnyba atsiliepime į pareiškėjų... 45. Atsiliepime laikosi pozicijos, kurią pateikė atsiliepime į pareiškėjų... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV.... 48. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Turto arba verslo vertintojų garbės... 49. Bylos duomenimis, A. K. užsakovo UAB „Faris Investment Company“ prašymu... 50. Turto vertinimo priežiūros tarnybai 2013 m. kovo 20 d. buvo pateiktas skundas... 51. Tarnyboje 2013 m. gegužės 2 d. buvo gautas Vilniaus apskrities valstybinės... 52. Skundžiamame Turto arba verslo vertintojų garbės teismo 2013 m. birželio 18... 53. Garbės teismas, įvertinęs pareiškėjos padarytų pažeidimų pobūdį... 54. Turto vertinimo priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi 2013 m. gegužės 2 d.... 55. Pirmosios instancijos teismas administracinės bylos dalį dėl Turto vertinimo... 56. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 57. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą,... 58. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamo Vilniaus apygardos administracinio... 59. Išvada Nr. T-3(13)-I buvo parengta pagal Tarnyboje gautą Vilniaus apskrities... 60. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokių paklausimų nagrinėjimo tvarką... 61. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta,... 62. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje jau... 63. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 64. TVVPĮ 23 straipsnio 1 dalis aiškintina sistemiškai ir suprantama kaip... 65. Tais atvejais, kai Tarnybos išvada dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitos... 66. Kita vertus, Tarnybos išvada gali iš dalies lemti tolesnių teisines pasekmes... 67. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisinį reguliavimą ir teisminę... 68. Teisėjų kolegija, pažymi, kad byloje nustatyta, jog Garbės teismas,... 69. Garbės teismas nustatė, kad pareiškėja nesilaikė Turto ir verslo vertinimo... 70. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje numatyta,... 71. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 72. Tačiau iš dalies šiuos kriterijus, kuriais remiantis Garbės teismas... 73. Atsižvelgdama į tai, kad turto arba verslo vertintojų drausminės... 74. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad nagrinėjant... 75. Be to, taikant bet kokią valstybės prievartą būtina laikytis konstitucinio... 76. Viešojo administravimo srityje būtina laikytis proporcingumo principo.... 77. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįsta pirmosios instancijos teismo... 78. Kiti ataskaitų trūkumai, nurodyti ginčijamame Garbės teismo sprendime, yra... 79. Šiuo atveju, įvertinus pareiškėjos padarytų pažeidimų turinį ir už... 80. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės... 81. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 82. Pareiškėjos A. K. UAB ,,Auditas ir konsultacijos“ apeliacinį skundą... 83. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 12 d. sprendimą... 84. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 85. Nutartis neskundžiama....