Byla eB2-727-856/2018
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“ dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Gama baldai“ direktoriaus D. K. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“ bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau - ir UAB) „Gama baldai“ direktoriaus D. K. pareiškimas, kuriuo prašoma iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Gama baldai“, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“, patvirtinti restruktūrizavimo administratoriaus išlaidų sąmatą – restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu numatomą mokėti 847 Eur per mėnesį atlyginimą administratoriui, 181,50 Eur pašto išlaidas, restruktūrizavimo plano parengimui 1 936,00 Eur, žyminio mokesčio dydis ir vykdymo išlaidos, jei tokios bus patirtos, bus mokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus, leisti iš UAB „Gama baldai“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios L. B. AB, atlikti ūkinei-komercinei veiklai vykdyti reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, nustatant, kad per vieną kalendorinį mėnesį šiems mokėjimams atlikti gali būti panaudojama 25 080 Eur suma.

3Nurodė, kad UAB „Gama baldai“ turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nemoki, pradelsti per vienerius metus mokėtini įsipareigojimai neviršija pusę į UAB „Gama baldai“ balansą įrašyto turto vertės. Įmonė turi 9 darbuotojus, atsakovė yra veiklą vykdantis juridinis asmuo. Įmonės finansinius sunkumus lėmė sumažėję įmonės produkcijos pardavimai ir gaunamos pajamos, ilgalaikio materialaus turto įsigijimas, įmonės skolininkų neatsiskaitymas už parduotas prekes, įmonės apyvartinių lėšų trūkumas.

4Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – ir VSDFV) prašo iškelti atsakovei UAB „Gama baldai“ bankroto bylą, nurodė, kad atsakovė nevykdo įstatymais numatytų privalomų mokėjimų į valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetus bei kitų trumpalaikių įsipareigojimų, todėl jai keltina bankroto byla.

5UAB „Gama baldai“ keltina restruktūrizavimo byla.

6Iš Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir ĮRĮ) 7 straipsnio 4 ir 5 dalyse įtvirtintų teisės normų seka, kad restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki.

7Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

82018 m. rugsėjo 3 d. balanso duomenimis UAB „Gama baldai“ ilgalaikis turtas sudaro 15548 Eur, trumpalaikis turtas – 76652 Eur, iš viso turto – 92240 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 82299 Eur (per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai). Pradelsti UAB „Gama baldai“ įsipareigojimai 2018-09-03 sudarė 41030,03 Eur. Taigi, pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Iš 2018 m. rugsėjo mėnesio pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė 2018 metais turėjo 5139 Eur pelną.

9Įvertinus atsakovės pateiktus finansinius duomenis, galima daryti išvadą, kad atsakovės finansinė padėtis nėra gera, 2018 m. iki rugsėjo mėnesio gautas pelnas iš veiklos yra nedidelis, tačiau įmonė vykdo veiklą ir numato priemones ankstesnei finansinei padėčiai atstatyti bei atsiskaityti su kreditoriais.

10Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi kurį laiką, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2615/2013). Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).

11Manytina, kad atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimas, kai yra išsaugomos darbo vietos, siekiama atkurti įmonės mokumą bei įsiskolinimų kreditoriams padengimą, atitinka viešą interesą, apsaugo darbuotojų, kaip socialiai pažeidžiamos asmenų grupės, interesus. Teismo nuomone, visos byloje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, kuriuos galima pašalinti vykdant įmonės restruktūrizavimo procesą, todėl nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo pripažinti, kad įmonė yra nemoki ir dėl to atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą.

12Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „Gama baldai“ įregistruota 2013-06-10, dėl to atsakovė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio 4 punkto reikalavimus. Jokia kita restruktūrizavimo byla UAB „Gama baldai“ atžvilgiu nebuvo iškelta bei nutraukta (pasibaigusi) jokiais kitais ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. Vadinasi, atsakovė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio 5 punkto reikalavimus.

13Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, susijusios su įmonės statusu bei finansine padėtimi, kurios būtinos, norint iškelti UAB „Gama baldai“ restruktūrizavimo bylą.

14Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams, pažymėtina, kad ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos privalomosios metmenų sudedamosios dalys, o minėto straipsnio 3 dalyje yra nurodyta metmenų tvirtinimo tvarka. Kaip matyti iš teismui pateiktų UAB „Gama baldai“ restruktūrizavimo plano metmenų, juose yra visos privalomosios ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 – 8 punktuose išvardintos plano metmenų dalys.

15Taip pat yra pateiktas UAB „Gama baldai“ 2018-09-03 vienintelio akcininko sprendimas, iš kurio matyti, kad akcininkas nusprendė patvirtinti UAB „Gama baldai“ restruktūrizavimo plano metmenis. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Gama baldai“ atitinka visus ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus, būtinus restruktūrizavimo bylai iškelti. Susipažinęs su restruktūrizavimo plano metmenimis, teismas neturi pagrindo spręsti, kad numatytos ekonominės priemonės įmonės mokumui atkuri yra neįvykdomos. Teismas pažymi, kad metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-46/2012). Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės veiklos pertvarkymui ir rezultatų pagerinimui: skolų išieškojimas iš įmonės skolininkų, išlaidų veiklos sąnaudų mažinimas, naujų sutarčių su užsakovais pasirašymas, naujų klientų paieška, įmonės produkcijos reklamavimas ir kt.

16Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos sąlygos, taip pat nenustatyta, kad UAB „Gama baldai“ pažeidė ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus bei nenustatyta, kad egzistuoja ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, teismas daro išvadą, kad UAB „Gama baldai“ kaip įmonei, turinčiai finansinių sunkumų bei siekiančiai išvengti bankroto, keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 1 straipsnio 2 dalis, 4, 5 straipsniai, 7 straipsnio 4, 5 dalys).

17Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalį, įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

18Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“ (juridinio asmens kodas 304111912, buveinė – Kaukysos g. 18-303, Vilnius, sąrašo eilės Nr. R-JA63), tokiam siūlymui 2018-09-03 pritarė UAB „Gama baldai“ vienintelis akcininkas. UAB „Restruktūrizuoju.lt“ sutinka teikti UAB „Gama baldai“ įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Kadangi teismas neturi duomenų, kad pareiškėjos pasiūlytas ir įmonės akcininko sprendimu patvirtintas kandidatas į administratorius prieštarautų ĮRĮ 21 straipsnio 2 dalies imperatyvioms normoms, UAB „Gama baldai“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtina UAB „Restruktūrizuoju.lt“.

19ĮRĮ 7 straipsnio 9 dalis numato, kad jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas. Vadovaujantis minėta teisės norma, VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Gama baldai“ paliekamas nenagrinėtu.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291straipsniais,

Nutarė

21iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“, juridinio asmens kodas 303082265, registracijos adresas – Šakių g. 29, LT-76361 Šiauliai, restruktūrizavimo bylą.

22Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Gama baldai“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Restruktūrizuoju.lt“, juridinio asmens kodas 304111912, buveinė – Kaukysos g. 18-303, Vilnius, sąrašo eilės Nr. R-JA63.

23Administratorių paskirti visam uždarosios akcinės bendrovės „Gama baldai“ restruktūrizavimo proceso laikotarpiui.

24Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei ar įmonės kitiems asmenims pareikštus turtinius reikalavimus bylose, iškeltose restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu.

25Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui uždarosios akcinės bendrovės „Gama baldai“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

26Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Gama baldai“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

27Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą – 847 Eur per mėnesį atlyginimą administratoriui, 181,50 Eur pašto išlaidas, restruktūrizavimo plano parengimui 1936 Eur, žyminio mokesčio dydis ir vykdymo išlaidos, jei tokios bus patirtos, bus mokamos pagal faktinius išlaidų dokumentus.

28Leisti iš uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“ sąskaitos ( - ), esančios L. B. AB, mokėti visus uždarosios akcinės bendrovės „Gama baldai“ ūkinei-komercinei veiklai vykdyti reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusias įmokas, nustatant, kad per vieną kalendorinį mėnesį šiems mokėjimams atlikti gali būti panaudojama ne didesnė nei 25080 Eur suma, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi disponavimo apribojimai.

29Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti restruktūrizavimo administratoriui, įmonei ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

30Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Gama baldai“ administratorių su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius, atlikti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus, veiksmus.

31VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“ palikti nenagrinėtu.

32Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Šiaulių apygardos teisme priimtas pareiškėjo uždarosios akcinės... 3. Nurodė, kad UAB „Gama baldai“ turi finansinių sunkumų, tačiau nėra... 4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – ir VSDFV) prašo... 5. UAB „Gama baldai“ keltina restruktūrizavimo byla.... 6. Iš Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ir... 7. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės... 8. 2018 m. rugsėjo 3 d. balanso duomenimis UAB „Gama baldai“ ilgalaikis... 9. Įvertinus atsakovės pateiktus finansinius duomenis, galima daryti išvadą,... 10. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų... 11. Manytina, kad atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimas, kai yra... 12. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „Gama... 13. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos... 14. Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams,... 15. Taip pat yra pateiktas UAB „Gama baldai“ 2018-09-03 vienintelio akcininko... 16. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje... 17. Pagal ĮRĮ 15 straipsnio 1 dalį, įmonės administratoriumi gali būti... 18. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“... 19. ĮRĮ 7 straipsnio 9 dalis numato, kad jeigu įmonės restruktūrizavimo byla... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo... 21. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“, juridinio asmens kodas... 22. Restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Gama baldai“... 23. Administratorių paskirti visam uždarosios akcinės bendrovės „Gama... 24. Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei... 25. Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą... 26. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos... 27. Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti... 28. Leisti iš uždarajai akcinei bendrovei „Gama baldai“ sąskaitos ( - ),... 29. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti... 30. Įpareigoti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Gama... 31. VSDFV Šiaulių skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei... 32. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...