Byla 2-974/2014
Dėl teisės eiti vadovo pareigas apribojimo buvusiai atsakovo vadovei O. P

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Logdom“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Lematas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutarties, kuria netenkintas bankroto administratoriaus prašymas bankrutuojančios akcinės bendrovės „Logdom“ bankroto byloje Nr. B2-180-252/2014 dėl teisės eiti vadovo pareigas apribojimo buvusiai atsakovo vadovei O. P..

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi iškėlė UAB „Logdom“ bankroto bylą ir nustatė įmonės vadovei 10 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus įmonės dokumentus bei viso turimo turto sąrašą.

5BUAB „Logdom“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas apriboti buvusiai įmonės vadovei O. P. teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir/ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas. Šį prašymą administratorius motyvavo tuo, kad buvusi UAB „Logdom“ vadovė O. P. nėra perdavusi viso įmonės turto - automobilio, dokumentų. Be to, O. P. nesutvarkė įmonės finansinės atskaitomybės už 2010-2012 metus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2014 m. kovo 27 d. nutartimi BUAB „Logdom“ bankroto administratoriaus prašymą atmetė.

8Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad aplinkybės dėl įmonės finansinės atskaitomybės nesudarymo yra nereikšmingos, kadangi Įmonių bankroto įstatymas (toliau ir ĮBĮ) nesuteikia bankroto administratoriui teisės vertinti buvusio vadovo darbinės veiklos šioje dalyje. Teismas pažymėjo, kad nėra duomenų, kada tiksliai O. P. perdavė BUAB „Logdom“ bankroto administratoriui įmonės dokumentus. Dėl to remdamasis O. P. paaiškinimais teismas nurodė esant tikėtiną, kad įmonės dokumentus BUAB „Logdom“ bankroto administratoriui ji perdavė 2013 m. gegužės 3 d. ir 2013 m. gegužės 6 d. Atsižvelgęs į tai, kad terminas dokumentams perduoti buvo praleistas nežymiai – terminas baigėsi 2013 m. balandžio 29 d., teismas konstatavo, jog griežčiausios sankcijos taikymas O. P. pažeistų teisingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principus. Administratoriaus pateiktos fotonuotraukos tvirtina, kad įmonės turtas jam buvo perduotas, o O. P. pateikti įrodymai rodo, jog įmonės automobilio Lietuvoje nėra. Teismo vertinimu, įmonės dokumentų perdavimo administratoriui faktą įrodo ir jo ataskaita kreditorių susirinkimui.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu BUAB „Logdom“ bankroto administratorius prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – jo prašymą tenkinti.

11Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog administratoriui iki šiol nebuvo perduoti kasos dokumentai, pirkimų-pardavimų, avansinės apyskaitos, krovinių važtaraščiai ir pan. ĮBĮ nėra įtvirtina jokių išimčių, kad turtas gali būti perduotas ne pagal balanso duomenis, o dokumentų tik kažkuri dalis. Aplinkybė, kad BUAB „Logdom“ priklausančio automobilio nėra Lietuvoje, neatleidžia O. P. nuo pareigos jį perduoti administratoriui. O. P. neveikimas trukdė nustatyti visus įmonės kreditorius, juos laiku informuoti apie iškeltą bankroto bylą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą O. P. prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti iš bankroto administratoriaus apeliacinėje instancijoje turėtas bylinėjimosi išlaidas.

13Atsiliepime nurodoma, kad bankroto administratorius, pažadėjęs sudaryti jam perduodamų dokumentų aprašą, perėmė visus BUAB „Logdom“ dokumentus, tačiau aprašo pasirašyti O. P. nepateikė. Nors BUAB „Logdom“ priklausančio automobilio nusidėvėjimo ir nurašymo aktas nebuvo parengtas, tačiau toks pažeidimas negali būti pagrindas taikyti administratoriaus prašomą sankciją.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras - kitų įstatymų nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

16Pagal Akcinių bendrovių įstatymo (toliau ir ABĮ) 37 straipsnio 8 dalį akcinės bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais <..> (ABĮ 37 straipsnio 7 dalis).

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Įmonės vadovo specifinis statusas ir įgaliojimai įmonės veikloje sąlygoja atitinkamus reikalavimus jo kompetencijai, kvalifikacijai ir pareigų vykdymui. Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonės atžvilgiu (CK 2.87 straipsnio 1-6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Taigi įmonės vadovo pareigos neapsiriboja vien tik įmonės tinkamo funkcionavimo ir jos veiklos teisėtumo užtikrinimu, bet, be kita ko, apima ir pareigą rūpintis, kad įmonei, kuri dėl finansinių priežasčių nepajėgia vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, būtų savalaikiai iškelta bankroto byla (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad įmonės vadovo ypatingas statusas ir vaidmuo įmonės valdyme sąlygoja jo pareigų pagal įgaliojimus modifikaciją, bet ne pasibaigimą, po bankroto bylos iškėlimo. Įmonę pripažinus nemokia, jos vadovas privalo užtikrinti ne tik tinkamą įmonės dokumentų ir turto perdavimą teismo paskirtam bankroto administratoriui, bet ir bendradarbiauti su administratoriumi viso bankroto proceso metu bei netrukdyti vykdomoms bankroto procedūroms (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai). Už nurodytų pareigų nevykdymą įmonės vadovui gali kilti ne tik turtinio, bet ir asmeninio pobūdžio atsakomybė (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 14 dalis). Šioje byloje keliamas klausimas būtent dėl sankcijos, numatytos ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje, taikymo pagrindų buvimo.

18ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu. Nurodyta sankcija juridinio asmens vadovui gali būti taikoma, jeigu nustatoma, kad jis: 1) laiku nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo; ir (ar) 2) po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įmonei įsiteisėjimo neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir (ar) dokumentų; ir (ar) 3) vengė pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdė procedūroms. Pagal savo paskirtį (tikslą) juridinio asmens vadovo teisės eiti tam tikras pareigas apribojimas turėtų būti taikomas išimtiniais atvejais, bet ne už formalius pažeidimus. Tiksliau, ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytos sankcijos bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės vadovo atžvilgiu taikymas galimas tik tuomet, jeigu nustatomas akivaizdus įmonės vadovo aplaidumas (nerūpestingumas) einant savo pareigas ar sąmoningas jų netinkamas vykdymas, materializavęsis įmonės veikimu ne pagal įstatymus arba bona fide bei rūpestingumo reikalavimų nesilaikymu įmonės kreditorių atžvilgiu, ar (ir) vadovo nebendradarbiavimas su bankroto administratoriumi, kuris pasireiškia tiek tyčiniu įmonės turto ar (ir) dokumentų neperdavimu, tiek nurodytų veiksmų neatlikimu dėl to, kad jie buvo prarasti ar nesudaryti netinkamo įmonės valdymo pasekmėje. Pažymėtina, kad aptariamu juridinio asmens vadovo teisių apribojimu siekiama ne tik atgrasyti nuo pažeidimų darymo, skatinti aukščiausių sąžiningumo bei atsakomybės standartų diegimą verslo valdyme, bet ir užtikrinti bankroto procedūrų efektyvumą bei operatyvumą. Sprendžiant ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytos sankcijos taikymo klausimus privalu išlaikyti pusiausvyrą tarp poreikio užtikrinti atsakingo valdymo standartų laikymąsi ir verslo (ūkinės-komercinės veiklos) laisvės ribojimo, t. y. nepažeisti proporcingumo principo imperatyvų. Dėl to, kaip jau pasisakyta pirmiau, asmens teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu negali būti apribota vien tik dėl formalių priežasčių. Ar padaryti pažeidimai yra formalūs, ar ne, nustatinėjama kvalifikuojant konkretaus ginčo faktines aplinkybes ir jų pagrindu kilusias materialines teisines pasekmes.

19Nagrinėjamu atveju BUAB „Logdom“ bankroto administratorius prašė buvusiai įmonės vadovei taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytą sankciją už tai, kad pastaroji neperdavė visų įmonės dokumentų ir turto. Byloje nustatyta, kad O. P. BUAB „Logdom“ bankroto administratoriui turėtus įmonės dokumentus ir turtą perdavė dalimis: 2013 m. gegužės 3 d. bei 2013 m. gegužės 6 d., t. y. praleidusi Panevėžio apygardos teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartyje nustatytą terminą 4 ir 7 dienomis. Iš BUAB „Logdom“ bankroto administratoriaus procesinių dokumentų (dubliko, atskirojo skundo) pagrindų aišku, kad administratorius daro tik prielaidą dėl O. P. neperduotų dokumentų. Pažymėtina, kad byloje esamų dokumentų visetas (UAB „Logdom“ bylų (dokumentų) perdavimo aktas (b. l. 63-66), UAB „Logdom“ turto aprašai (b. l. 67-82) suponuoja, jog O. P. BUAB „Logdom“ bankroto administratoriui turėjo perduoti visus jos dispozicijoje buvusius dokumentus bei turtą. Taigi pagal bylos medžiagą negalima daryti išvados esą O. P. būtų vengusi pateikti bankroto administratoriui tinkamam bankroto procedūrų vykdymui reikalingus dokumentus ar informaciją. Priešingai, pateikti el. laiškai (b. l. 94) implikuoja, kad O. P. bendradarbiauja su BUAB „Logdom“ bankroto administratoriumi, nenusišalino nuo problemų, susijusių su įmonės turto suradimu, sprendimo. Nurodytas el. laiškas taip pat paneigia ir atskirojo skundo argumentus esą O. P. nesirūpina BUAB „Logdom“ priklausančio automobilio suradimu ir perdavimu bankroto administratoriui. Kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą O. P. pateikė Torsbio savivaldybės Aplinkos ir sveikatos inspektoriaus pažymą, kurioje nurodyta, kad ginčo automobilis bankroto bylos BUAB „Logdom“ iškėlimo metu jau buvo perduotas į metalo laužą (b. l. 124-125). Toks įrodymas prima facie tvirtina O. P. veiksmuose nebuvus tyčios neperduodant automobilio BUAB „Logdom“ bankroto administratoriui. Dėl šios aplinkybės pažymėtina, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis BUAB „Logdom“ bankroto administratorius yra pareiškęs ieškinį O. P. dėl žalos, padarytos įmonei neperdavus administratoriui nurodyto automobilio, priteisimo (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

20Nustatytos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudaro pagrindą spręsti, jog apribojimas O. P. teisės eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas nuo 3 iki 5 metų pagal BUAB „Logdom“ bankroto administratoriaus pateiktus įrodymus būtų per griežta sankcija, neatitinkanti proporcingumo ir protingumo principų. Kaip neįrodyti atmestini ir atskirojo skundo argumentai neva O. P. neperduodama bankroto administratoriui visų įmonės dokumentų tokiu būdu netiesiogiai trukdo bankroto procedūroms, t. y. administratorius priverstas nuolat kreiptis į teismą dėl kreditorių sąrašo tikslinimo, įtraukiant į jį naujus kreditorius. BUAB „Logdom“ bankroto administratorius nepateikė jokių nurodytą teiginį patvirtinančių įrodymų, tuo tarpu iš BUAB „Logdom“ bankroto byloje priimtų teismo nutarčių, kuriomis patvirtintas ir tikslintas įmonės kreditorių sąrašas, motyvuojamųjų dalių matyti, kad daugkartinius kreditorių sąrašo tikslinimus sąlygojo kitos priežastys (reikalavimų perleidimai, kreditorių buvimas užsienyje ir pan.). Tuo tarpu bankroto administratoriaus netiesiogiai keliamos prielaidos, kad O. P., eidama BUAB „Logdom“ vadovės pareigas, galimai neužtikrino tinkamo įmonės turto valdymo, buhalterinės apskaitos tvarkymo, nėra pakankamos taikyti ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatytą sankciją.

21Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad BUAB „Logdom“ bankroto administratorius pateikė nepagrįstą prašymą, todėl pirmosios instancijos neturėjo pagrindo jo tenkinti. Nurodytais motyvais pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Atsiliepime į atskirąjį skundą O. P. suformulavo prašymą priteisti iš BUAB „Logdom“ jos turėtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė sąskaitą už teisines paslaugas (b. l. 126). Šios sąskaitos apmokėjimą patvirtinantys įrodymai nebuvo pateikti, todėl išlaidos teisinėms paslaugoms O. P. nepriteistinos.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

25Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. BUAB „Logdom“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą prašydamas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2014 m. kovo 27 d. nutartimi BUAB „Logdom“... 8. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad aplinkybės dėl įmonės... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu BUAB „Logdom“ bankroto administratorius prašo panaikinti... 11. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, jog administratoriui iki šiol nebuvo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą O. P. prašo atskirąjį skundą atmesti ir... 13. Atsiliepime nurodoma, kad bankroto administratorius, pažadėjęs sudaryti jam... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 16. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo (toliau ir ABĮ) 37 straipsnio 8 dalį... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 18. ĮBĮ 10 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad teismas gali apriboti asmens... 19. Nagrinėjamu atveju BUAB „Logdom“ bankroto administratorius prašė... 20. Nustatytos aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudaro... 21. Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad BUAB „Logdom“ bankroto... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Atsiliepime į atskirąjį skundą O. P. suformulavo prašymą priteisti iš... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 25. Panevėžio apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą....