Byla 2-67-198/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, sektretoriaujant Rimutei Markelevičienei, dalyvaujant Biržų rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokurorui Tomui Bajorūnui, atsakovo E.Kazlausko individualios įmonės atstovui advokatui Andrejui Vavilovui

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Biržų rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams E.Kazlausko individualiai įmonei, Biržų „Saulės“ gimnazijai, Biržų „Kaštonų“ pagrindinei mokyklai, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos vidurinei mokyklai, Biržų ‚Aušros“ vidurinei mokyklai, Biržų r. Pabiržės vidurinei mokyklai, trečiajam asmeniui Biržų rajono savivaldybei, institucijai teikiančiai išvadą - Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl maitinimo paslaugų pirkimo pardavimo bei turto patikėjimo sutarčių tarp „Aušros“, Pabiržės, Vabalninko B.Sruogos vidurinių mokyklų, „Saulės“ gimnazijos, „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos ir E.Kazlausko prekybos įmonės pakeitimų pripažinimo negaliojančiais ir

Nustatė

3Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras Lietuvos Respublikos CK 1.80 str., 6.145 str., 6.264 str., Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatymo 2 str.2 d.7 p., 19 str.1 d., 2 d.1p. prašo:

4pripažinti negaliojančiais Biržų miesto „Aušros“ vidurinės mokyklos 2006-06-14 pasirašytą 2003-08-22 sudarytos Paslaugos teikimo sutarties Nr.13 pakeitimą ir 2006-06-14 pasirašytą 2003-08-26 sudarytos Turto patikėjimo sutarties Nr.13 pakeitimą;

5pripažinti negaliojančiu Biržų miesto „Saulės“ gimnazijos 2006-05-19 pasirašytą 2003-08-26 sudarytos Paslaugos teikimo sutarties Nr.1 pakeitimą ir 2006-05-23 pasirašytą 2003-08-26 sudarytos Turto patikėjimo sutarties Nr.2 pakeitimą;

6pripažinti negaliojančiais Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos 2006-06-12 pasirašytą 2003-08-22 sudarytos Paslaugos teikimo sutarties pakeitimą bei 2006-06-12 pasirašytą 2003-08-26 Turto patikėjimo sutarties Nr.1 pakeitimą;

7pripažinti negaliojančiu Biržų rajono Pabiržės vidurinės mokyklos 2006-05-05 pasirašytą 2003-08-20 sudarytos Paslaugos teikimo sutarties Nr.1 pakeitimą, 2006-05-05 pasirašytą 2003-08-20 sudarytos Turto patikėjimo sutarties Nr.1 pakeitimą;

8pripažinti negaliojančiais Biržų rajono Vabalninko B.Sruogos vidurinės mokyklos 2006-05-05 pasirašytą 2003-08-19 Paslaugos teikimo sutarties Nr.FS-10 pakeitimą bei 2006-05-05 pasirašytą 2003-08-29 sudarytos Turto patikėjimo sutarties Nr.FS-15 pakeitimą;

9atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą, priteisti iš atsakovų žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas.

10Ieškovas paaiškino, kad 2006-09-30 Biržų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja G.Drevinskienė atlikusi patikrinimą pateikė išvadą dėl maitinimo paslaugų pirkimo Biržų miesto bei rajono mokyklose. Nurodė, jog atlikto patikrinimo metu buvo nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 įsakymo Nr.1S-26 pažeidimai. Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės taip pat nustatė, kad „Atžalyno“, „Aušros“, „Pabiržės“, Vabalninko B.Sruogos vidurinės mokyklos, „Saulės“ gimnazija, „Kaštonų“ pagrindinė mokykla, 2003 metais vykdydamos viešuosius pirkimus moksleivių maitinimo paslaugoms įsigyti bei sudarydamos pirkimo-pardavimo sutartis, nesivadovavo tuo metu galiojusioje Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijoje nustatytais viešųjų pirkimų vertės skaičiavimo reikalavimais ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr.1S-26 patvirtintos „Numatomos viešojo pirkimo skaičiavimo metodikos“ reikalavimais, nes perkančiosios organizacijos neapskaičiavo numatomų sudaryti moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo verčių pagal didžiausius pirkimo sutartyje numatomus įsigyti paslaugų kiekius, įskaitant tuos, kurie bus nupirkti pratęsus sutartis. Visos mokyklos, išskyrus „Atžalyno“ vidurinę mokyklą, 2006 metais pratęsė 2003 metais sudarytas moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo sutartis neterminuotai arba ilgesniam nei 3 metų terminui, kai, ieškovo nuomone, privalėjo organizuoti naujus viešuosius pirkimus moksleivių maitinimo paslaugoms įsigyti, nes LR Vyriausybės 2006-05-05 nutarimu Nr.432 patvirtintame „Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, apraše“ šios paslaugos nenurodytos. Prokuroras nurodo, jog mokyklos pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.7 d. reikalavimą ir neužtikrino minėto įstatymo 3 str.2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo – racionalaus lėšų panaudojimo. Moksleivių maitinimo paslaugos privalo būti perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintas minėto įstatymo 3 str.1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymasis ir įstatymo 3 str.2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo pasiekimas. Sutartys tarp mokyklų ir maitinimo paslaugas teikiančios E.Kazlausko individualios įmonės sudarytos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Tuo pažeidžiamas viešasis interesas, kurį gina prokuroras. Ieškovas, ginčydamas Biržų miesto ir rajono mokyklų (atsakovų) 2006 metais su atsakovo E.Kazlausko individualia įmone 2003 metais sudarytų Paslaugos teikimo sutarčių bei Turto patikėjimo sutarčių pakeitimus, vadovaujasi CK 1.80 str. 1 d., 1.78 str.1 d., nurodydamas, jog imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujanti sandoris yra niekinis ir negalioja ir šalys niekinio sandorio patvirtinti negali. Taip pat savo reikalavimus grindžia CK 6.157 str. 1 d. nuostata, jog šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo. Paaiškino, jog E.Kazlausko individualiai įmonei mokyklos (atsakovai) perdavė turtą, kuris pagal paskaičiuotą jo likutinę vertę, taikant restituciją CK 6.145 str. pagrindu, grąžintinas mokykloms ( Biržų „Saulės“ gimnazijai – 1509,98 Lt vertės turtas, Vabalninko B.Sruogos vidurinei mokyklai – 243,89 Lt vertės turtas, Biržų „Aušros“ vidurinei mokyklai -1740,73 Lt vertė turtas, Biržų „Kaštonų“ pagrindinei mokyklai – 837,20 Lt vertės turtas, Pabiržės vidurinei mokyklai – 516,73 Lt vertės turtas). Ieškovas, prašydamas atnaujinti vieno mėnesio ieškinio senaties terminą, nurodo, jog terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių: prokuratūroje gauta medžiaga, sprendžiant sprendimo priėmimo klausimą, buvo didelės apimties, susipažinimas su ja ir analizė užėmė daug laiko, reikėjo laiko gauti ir apibendrinti papildomą medžiagą bei informaciją iš kitų institucijų. Sprendžiant ieškinio senaties atnaujinimo klausimą prašo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti ne tik į objektyvios galimybės sužinoti apie teisės pažeidimo egzistavimą, bet ir į teisės pažeidimo sudėtingumą, ieškinio senaties termino trukmę, ginčo esmę, šalių elgesį ir į kitas reikšmingas bylos aplinkybes.

11Atsakovas E.Kazlausko individuali įmonė ieškinio nepripažįsta, įmonės atstovai ieškinį prašo atmesti, mano, jog svarbių priežasčių, dėl kurių būtų galima atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, nėra.

12Atsakovo E.Kazlausko įmonės atstovai paaiškino, jog 2003-08-01 sprendimu Biržų rajono savivaldybės taryba nustatė, kad įmonės teikti moksleivių maitinimo paslaugas turi būti parenkamos viešojo konkurso būdu. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė Palmyra Prašmantienė 2003-08-05 priėmė įsakymą Nr.A-319 dėl įmonių teikti maitinimo paslaugas „Aušros“, „Atžalyno“, „Pabiržės“, Vabalninko B.Sruogos vidurinių, „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos, „Saulės“ gimnazijos moksleiviams atrankos kriterijų ir sąlygų. Pagal šiame įsakyme nustatytus kriterijus ir sąlygas buvo vykdomi viešojo pirkimo konkursai, kurių metu buvo pasirinkta E.Kazlausko prekybos įmonė teikti maitinimo paslaugas. Su viešojo konkurso laimėtoju Biržų miesto ir rajono mokyklos 2003 metais sudarė paslaugų teikimo sutartis. Viešųjų konkursų organizavimo tvarka ir jų rezultatai nebuvo ginčijami. Todėl ieškovo teiginys, jog paslaugų teikimo sutartys sudarytos pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas yra nepagrįstas. Mano, jog sistemiškai analizuojant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo ( Žin., 2002, Nr.118-5296) 8 str.3 d. nuostatą su kitomis šio įstatymo nuostatomis pirkimo vertės skaičiavimas yra svarbus parenkant pirkimo būdą, t.y. nustatant kokiu būdu bus vykdomas viešasis pirkimas. Paaiškino, jog šiuo atveju pirkimo vertės nedaro jokios įtakos pirkimo būdui. Net ir nustačius, kad pirkimo sutarčių vertės nebuvo apskaičiuotos, nėra teisinio pagrindo teigti, kad visas sandoris yra negaliojantis. Pagal CK 1.96 str. sandorio dalies negaliojimas nedaro negaliojančių kitų jo dalių. Paslaugų teikimo sutartys, sudarytos 2003 metais su minėtomis mokyklomis yra galiojančios. Atsakovo E.Kazlausko įmonės atstovai paaiškino, kad su mokyklomis 2003 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys buvo pratęstos vadovaujantis 2003-08-05 Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr.A-319, kurio 7.3 p. numatyta teisė po viešojo pirkimo konkurso pasirašytą paslaugų teikimo sutartį pratęsti. Be to, su mokyklomis 2003 metais sudarytų paslaugos teikimo sutarčių 4 punkte taip pat numatyta šalims teisė šias sutartis pratęsti. Nurodė, jog 2006 metais su „Aušros“, „Pabiržės“, Vabalninko B.Sruogos vidurinėmis mokyklomis, „Kaštonų“ pagrindine mokykla, „Saulės“ gimnazija sudarytų paslaugos teikimo sutarčių pakeitimai yra ne naujos, o pratęstos tos pačios 2003 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys. LR Vyriausybės nutarimu Nr.432 patvirtintas „Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašas“ priimtas 2006-05-05, tai yra po 2003 metų paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir todėl neturi atgalinio veikimo galios. Su Aušros“, „Pabiržės“, Vabalninko B.Sruogos vidurinėmis mokyklomis, „Kaštonų“ pagrindine mokykla, „Saulės“ gimnazija 2003 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys, atsakovo E.Kazlausko individualios įmonės atstovų nuomone, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.7 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 Vyriausybės nutarimui Nr.432, t.y. imperatyvioms įstatymų nuostatoms, todėl, mano, jog nėra pagrindo taikyti CK 1.80 str. ir CK 6.145 str. dėl restitucijos. Paaiškino, jog su mokyklomis 2003 metais sudarytos paslaugų teikimo sutartys nėra tik maitinimo paslaugų teikimo sutartys. Šios sutartys yra ir remonto, priežiūros bei aptarnavimo paslaugų pirkimo sutartys. Šį argumentą grindžia minėtų sutarčių 2.3, 2.4 punktais. Turto patikėjimo sutartimis, sudarytomis 2003 metais, „Aušros“, „Pabiržės“, Vabalninko B.Sruogos vidurinės mokyklos, „Kaštonų“ pagrindinė mokykla, „Saulės“ gimnazija moksleivių maitinimo funkcijai įgyvendinti perdavė E.Kazlausko individuliai įmonei patikėjimo teise valdomą turtą (valgyklos patalpas su įranga pagal turto sąrašą prie sutarties).Turto patikėjimo sutarčių pagrindas yra sudarytos paslaugų teikimo sutartys. Galiojant 2006 metais pasirašytiems 2003 metų paslaugų teikimo sutarčių pakeitimams, mano, jog nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais 2006 metais pasirašytų su mokyklomis turto patikėjimo sutarčių pakeitimų. Biržų rajono apylinkės prokuroras nenurodo, kokį ir kaip pažeistą viešą interesą jis gina. Paslaugų teikimo sutartys buvo sudarytos su konkurso laimėtoju E.Kazlausko individualia įmone. Duomenų apie tai, kad kitas konkursų dalyvis būtų pateikęs palankesnes pirkimo sąlygas, nėra. Laimėjusi viešuosius konkursus E.Kazlausko individuali įmonė pateikė mažiausią pirkimo kainą, todėl buvo įgyvendintas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.2 d. įtvirtintas tikslas – reikalingos paslaugos įsigytos racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Tai atitinka mokyklų, mokinių ir valstybės interesus, todėl mano, jog viešasis interesas nebuvo pažeistas.

13Atsakovų „Aušros“, „Pabiržės“, Vabalninko B.Sruogos vidurinių mokyklų, „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos, „Saulės“ gimnazijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, šie atsakovai pateikė atsiliepimus į ieškinį, atsiliepimuose nurodyti argumentai iš esmės analogiški atsakovo E.Kazlausko individualios įmonės atstovų paaiškinimams. Tretysis asmuo Biržų rajono savivaldybė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, bylą prašo nagrinėti savivaldybės atstovui nedalyvaujant.

14Ieškinys tenkintinas iš dalies.

15Biržų rajono savivaldybės Tarybos 2003-08-01 sprendimu Nr.T-171 „Dėl moksleivių maitinimo organizavimo“ Biržų „Aušros“, „Atžalyno“, Biržų r. Pabiržės, Vabalninko B.Sruogos vidurinės mokyklų, Biržų „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos, „Saulės“ gimnazijos direktoriai buvo įpareigoti nuo 2003-09-01 pertvarkyti moksleivių maitinimo organizavimą, perduodant jį maitinimo paslaugas teikiančioms įmonėms. Šiuo savivaldybės Tarybos sprendimu savivaldybės administracijos direktorė buvo įpareigota nustatyti maitinimo paslaugas teikiančių įmonių atrankos moksleivių maitinimo paslaugoms teikti nuo 2003m.rugsėjo 1 d. kriterijus ir sąlygas ( b.l.29, t-1). Nustatyta, kad Biržų „Aušros“, Biržų r. Pabiržės, Vabalninko B.Sruogos vidurinės mokyklos, Biržų „Kaštonų“ pagrindinė mokykla, „Saulės“ gimnazija (toliau Mokyklos) mokinių maitinimo paslaugų viešuosius pirkimus vykdė pagal savivaldybės direktorės Palmyros Prašmantienės 2003-08-05 įsakymą Nr.A-319 „Dėl įmonių teikti maitinimo paslaugas „Aušros“, „Atžalyno“, Pabiržės, Vabalninko B.Sruogos vidurinių, „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos, „Saulės“ gimnazijos moksleiviams atrankos kriterijų ir sąlygų“( b.l.32, t.1).Šio įsakymo 7.3 p. nustatė maitinimo paslaugas teikiančiai įmonei vieną iš sąlygų ( įsipareigojimą ) – pasirašyti sutartį 3 metams su teise ją pratęsti. Su viešojo pirkimo laimėtoju E.Kazlausko individualia įmone Mokyklos 2003 metais sudarė Paslaugų teikimo sutartis bei Turto patikėjimo sutartis, kuriose šalys, atsižvelgdamos į minėtą savivaldybės direktorės 2003-08-05 įsakymą Nr.A-319, susitarė, jog maitinimo paslaugų teikimo sutartys ir turto patikėjimo sutartys sudaromos trims metams su teise jas pratęsti. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2006-07-13 įsakymu Nr.A-458 ( 1.15 p. b.l.9-10, t-1) nustatyta, jog paslaugų pirkimo sutartis, išskyrus Vyriausybės nustatytais atvejais, negali būti sudaryta ilgiau kaip 3 metams. Tačiau Prokuroro ginčijami atsakovo E.Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų Paslaugos teikimo sutarčių bei Turto patikėjimo sutarčių pakeitimai dėl sutarčių termino pratęsimo sudaryti iki Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės 2006-07-13 įsakymo Nr.A-458 priėmimo, todėl šis įsakymas sutarties šalims negali būti taikomas, jokių pasekmių nesukuria, nes teisinio reguliavimo srityje teisės aktas neturi atgalinio veikimo galios. Iki 2003 metų Paslaugos teikimo ir Turto patikėjimo sutarčių pakeitimų sudarymo savivaldybės administracijos direktorės 2003-08-05 įsakymas Nr.A-319 panaikintas nebuvo. Biržų rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja G.Drevinskienė, 2006-09-30 atlikusi patikrinimą dėl maitinimo paslaugų pirkimo Biržų miesto ir rajono mokyklose, nustatė, jog vykdant moksleivių maitinimo paslaugos pirkimą, buvo padaryta pažeidimų, t.y. nustatė, kad 2003 metais Mokyklos, vykdydamos moksleivių maitinimo paslaugos pirkimą, turėjo vadovautis tuo metu galiojančiu Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003-02-26 įsakymu Nr.IS-26 patvirtinta Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika. Nustatė, jog mokyklos prieš pradėdamos viešojo pirkimo procedūras 2003 metais turėjo paskaičiuoti numatomos sudaryti mokinių maitinimo paslaugos pirkimo sutarties vertę pagal didžiausius pirkimo sutartyje numatytus įsigyti paslaugų kiekius, įskaitant ir tuos kiekius, kurie bus nupirkti pratęsus pirkimo sutartį. Vykdant viešojo pirkimo procedūras, nebuvo atsižvelgta į būsimo pratęsimo preliminarią vertę, nebuvo numatytas sutarties pratęsimo terminas. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje ( b.l. 11,12, t-2) nurodyta, jog Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus nustatė Biržų rajono savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba minėtoje 2006-09-30 ataskaitoje. Konstatavo, jog 2006 metais Biržų rajono ir miesto mokyklos, išskyrus „Atžalyno“ vidurinę mokyklą, pratęsė 2003 metais sudarytas moksleivių maitinimo paslaugų pirkimo sutartis neterminuotai arba ilgesniam nei 3 metų terminui, kai tuo tarpu privalėjo organizuoti naujus viešuosius pirkimus moksleivių maitinimo paslaugoms įsigyti, kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 nutarimu patvirtintame „Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, apraše“, šios paslaugos nenurodytos. Nurodė, jog perkančiosios organizacijos pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str.7 d. reikalavimą ir neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimo tikslo – racionalaus lėšų panaudojimo. Prokuroras ieškinyje ir žodinio bylos nagrinėjimo metu nurodo, jog gina viešąjį interesą, kurio pažeidimas pasireiškia Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimu vykdant viešojo pirkimo procedūras, sudarant ir pratęsiant sutarties šalims Paslaugų teikimo ir Turto patikėjimo sutartis, tačiau reikalavimų dėl 2003 metais sudarytų Paslaugos teikimo ir Turto patikėjimo sutarčių ( sudarytų E.Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų ) pripažinimo negaliojančiomis nereiškia. Prokuroras neginčija ir minėtų 2003 metais sudarytų sutarčių sąlygos, kuria sutarčių šalys nustatė, jog Paslaugos teikimo ir Turto patikėjimo sutarčių trijų metų terminą turi teisę pratęsti. Iš Biržų rajono apylinkės prokuratūros 2008-02-20 rašto Lietuvos Generalinei prokuratūrai ( b.l.51,t-1) matyti, jog Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras svarstė galimybę kreipiantis į teismą reikšti atsakovams reikalavimus dėl E.Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų sudarytų sutarčių nutraukimo. Bylos nagrinėjimo metu prokuroras reikalavimo dėl minėtų sutarčių nutraukimo nereiškė. Mano, jog praėjus 3 metų terminui E.Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų 2003 metais sudarytos Paslaugos teikimo ir Turto patikėjimo sutartys jau pasibaigusios ir reikšti reikalavimus dėl jų nutraukimo nebetikslinga. Tačiau bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog E.Kazlausko individuali įmonė moksleivių maitinimo paslaugas teikė iki Paslaugos teikimo ir Turto patikėjimo sutarčių pakeitimų, teikia šias paslaugas ir iki šiol. Taigi E.Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų 2003 metais sudarytos Paslaugos teikimo ir Turto patikėjimo sutartys nepasibaigusios – įstatymo nustatyta tvarka nenutrauktos ( CK 6.217 str.). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas ( CK 6.156 str.1 d.).Tačiau civiliniai teisiniai santykiai reglamentuojami vadovaujantis ne tik jų subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, nesikišimo į privačius santykius, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principais, bet ir neleistinumo piktnaudžiauti teise ir visokeriopos civilinių teisių teisminės gynybos principais ( CK 1.2 str.1 d.).Civilines teises gali apriboti tik įstatymai ar įstatymų pagrindu – teismas, jeigu toks apribojimas būtinas viešąjai tvarkai, geros moralės principams, žmonių .........teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti (CK 1.2 str.2 d.). Kai įstatymai nedraudžia civilinių teisinių santykių subjektams šalių susitarimu nusistatyti tarpusavio teisių ir pareigų, šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ( CK 1.5 str.2 d.). E.Kazlausko individualios įmonės ir Mokyklų 2006 metais sudarytų Paslaugos teikimo ir Turto patikėjimo sutarčių pakeitimai laiko atžvilgiu sudaryti po LR Vyriausybės 2006-05-05 nutarimu Nr.432 patvirtinto „Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys“ aprašo priėmimo. Šiame apraše išsamiai nurodyta kokiais atvejais perkančioji organizacija prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis gali sudaryti ilgiau nei 3 metams. Maitinimo paslaugų teikimo sutartys šiame apraše nenurodytos ir atsakovai po minėto Vyriausybės nutarimo priėmimo, pratęsdami Paslaugos teikimo ir Turto patikėjimo sutarčių terminus 10 metų, neterminuotai nesivadovavo įstatyme įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ( CK 1.5 str.2 d.). LR Vyriausybės 2006-05-05 nutarimas Nr.432 „Dėl viešojo pirkimo pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“ priimtas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 7 dalimi. Teismas sutinka su Prokuroro, ginančio viešąjį interesą (atsakovams pažeidus imperatyvias įstatymo nuostatas ) argumentais, jog moksleivių maitinimo paslaugos privalo būti perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kad būtų užtikrintas minėto įstatymo 3 str.1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymasis ir įstatymo 3 str.2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo pasiekimas, t.y. vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, įstatymų nuostatomis, atsižvelgiant į sudarytų sandorių šalių interesus bei siekiant nepažeisti moksleivių interesų, nes jiems maitinimo paslaugas mokslo metų eigoje teikia E.Kazlausko įmonė, ieškinys tenkintinas iš dalies. Akivaizdu, jog prokuroras, siekdamas apginti viešą interesą, praleido įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą ( CK 1.125 str.3 d.). Tačiau atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ( prokurorui prieš kreipiantis į teismą būtina buvo susipažinti su didelės apimties medžiaga, ją įvertinti), ginčo esmę, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo bylose, kuriose ginamas viešas interesas, ieškinio senaties terminas atnaujintinas ( CK 1.131 str.2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl teisės normų, reglamentuojančių ieškinio senaties termino atnaujinimą, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs kad jeigu teismas konstatuoja, jog pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudėtinga per įstatyme nustatytą terminą surinkti reikiamus duomenis, ar buvo kitų aplinkybių, sukliudžiusių laiku kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, ieškinio atmetimas dėl senaties termino pasibaigimo neatitiktų ieškinio senaties instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1123/2002; 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs kad, atsižvelgiant į išvardytus kriterijus, ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas turi būti sprendžiamas bylose, kuriose ginamas viešasis interesas, ginčijant galimus neteisėtus aktus, kuriems likus galioti būtų paneigta kito asmens teisė ir iš ne teisės atsirastų teisė ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007).

16Ieškinys tenkintinas iš dalies. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovų LR CPK 80 str.1 d.2 p., 82 str., 96 str.1 d., 88 str.,1 d.3 p., 92 str. pagrindais.

17Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Atnaujinti praleistą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą ir

20pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Aušros“ vidurinės mokyklos 2006-06-14 pasirašytą 2003-08-22 sudarytos Paslaugos teikimo sutarties Nr.13 pakeitimą ir 2006-06-14 pasirašytą 2003-08-26 sudarytos Turto patikėjimo sutarties Nr.13 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad Paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2009-06-14 ir turtas Patikėtiniui (E.Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei Turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009-06-14.

21pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Saulės“ gimnazijos 2006-05-19 pasirašytą 2003-08-26 sudarytos Paslaugos teikimo sutarties Nr.1 pakeitimą ir 2006-05-23 pasirašytą 2003-08-26 sudarytos Turto patikėjimo sutarties Nr.2 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad Paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2009-05-19 ir turtas Patikėtiniui (E.Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei Turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009-05-19.

22pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos 2006-06-12 pasirašytą 2003-08-22 sudarytos Paslaugos teikimo sutarties pakeitimą bei 2006-06-12 pasirašytą 2003-08-26 Turto patikėjimo sutarties Nr.1 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad Paslaugos teikimo sutartis galioja tik iki 2009-06-12 ir turtas Patikėtiniui (E.Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei Turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009-06-12 .

23pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų rajono Pabiržės vidurinės mokyklos 2006-05-05 pasirašytą 2003-08-20 sudarytos Paslaugos teikimo sutarties Nr.1 pakeitimą, 2006-05-05 pasirašytą 2003-08-20 sudarytos Turto patikėjimo sutarties Nr.1 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad Paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2009-05-05 ir turtas Patikėtiniui (E.Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei Turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009-05-05.

24pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų rajono Vabalninko B.Sruogos vidurinės mokyklos 2006-05-05 pasirašytą 2003-08-19 Paslaugos teikimo sutarties Nr.FS-10 pakeitimą bei 2006-05-05 pasirašytą 2003-08-29 sudarytos Turto patikėjimo sutarties Nr.FS-15 pakeitimą dalyse dėl termino, nustatant, kad Paslaugos teikimo sutartis galioja iki 2009-05-05 ir turtas Patikėtiniui (E.Kazlausko individualiai įmonei) įstatymų bei Turto patikėjimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodamas valdyti, disponuoti iki 2009-05-05.

25Priteisti iš E.Kazlausko individualios įmonės 525 Lt (penkis šimtus dvidešimt penkis litus), iš Biržų „Saulės“ gimnazijos, Biržų „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos Vidurinės mokyklos, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos, Biržų r. Pabiržės vidurinės mokyklos po 119 Lt ( šimtą devyniolika litų) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė, sektretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Biržų... 3. Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras Lietuvos Respublikos CK 1.80... 4. pripažinti negaliojančiais Biržų miesto „Aušros“ vidurinės mokyklos... 5. pripažinti negaliojančiu Biržų miesto „Saulės“ gimnazijos 2006-05-19... 6. pripažinti negaliojančiais Biržų miesto „Kaštonų“ pagrindinės... 7. pripažinti negaliojančiu Biržų rajono Pabiržės vidurinės mokyklos... 8. pripažinti negaliojančiais Biržų rajono Vabalninko B.Sruogos vidurinės... 9. atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą vieno mėnesio ieškinio... 10. Ieškovas paaiškino, kad 2006-09-30 Biržų rajono savivaldybės... 11. Atsakovas E.Kazlausko individuali įmonė ieškinio nepripažįsta, įmonės... 12. Atsakovo E.Kazlausko įmonės atstovai paaiškino, jog 2003-08-01 sprendimu... 13. Atsakovų „Aušros“, „Pabiržės“, Vabalninko B.Sruogos vidurinių... 14. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 15. Biržų rajono savivaldybės Tarybos 2003-08-01 sprendimu Nr.T-171 „Dėl... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš... 17. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Atnaujinti praleistą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą ir... 20. pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Aušros“ vidurinės... 21. pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Saulės“ gimnazijos... 22. pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų miesto „Kaštonų“... 23. pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų rajono Pabiržės vidurinės... 24. pripažinti iš dalies negaliojančiu Biržų rajono Vabalninko B.Sruogos... 25. Priteisti iš E.Kazlausko individualios įmonės 525 Lt (penkis šimtus... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...