Byla e2A-1187-413/2020

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algimanto Kukalio ir Rūtos Palubinskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinius skundus bei trečiojo asmens Daugiabučio namo savininkų bendrijos „(duomenys neskelbtini)“ prisidėjimą prie apeliacinio skundo dėl Alytaus apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-62-319/2020 pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patikslintą ieškinį atsakovams Alytaus miesto savivaldybės administracijai, projektuotojui A. G., O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š., R. Š., E. Z., M. S., V. R., G. Č., R. Č., R. L., S. J., M. J., D. B., A. B., J. S., Č. S., V. J., E. V., A. B., A. S., A. Č., S. A., R. V., L. V., E. J., D. J., B. B., A. D. ir A. J. dėl 2017 m. rugsėjo 6 d. statybos leidimo panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys, nepareiškę savarankiškų reikalavimų, Daugiabučio namo savininkų bendrija „(duomenys neskelbtini)“, architektas G. Š., Daugiabučio namo savininkų bendrija „(duomenys neskelbtini)“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centras ir A. M..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – ieškovė, Inspekcija) kreipėsi į teismą, patikslintu ieškiniu prašydama:

81.1.

9panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 6 d. išduotą leidimą statyti naują statinį Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo statytojui suteikta teisė statyti žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiame (duomenys neskelbtini), naują statinį – automobilių stovėjimo aikštelę, kurios paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, kategorija – nesudėtingas statinys;

101.2.

11panaikinti statytojo 2018 m. spalio 12 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą/paskirties keitimą Nr. 1, kurios pagrindu viešajame registre buvo įregistruota dviejų dalių automobilių stovėjimo aikštelė žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiame (duomenys neskelbtini);

121.3.

13panaikinti nekilnojamųjų daiktų – automobilių stovėjimo aikštelės, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir automobilių stovėjimo aikštelės, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių žemės sklype (duomenys neskelbtini), teisinę registraciją;

141.4.

15įpareigoti atsakovus O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š., R. Š., E. Z., M. S., V. R., G. Č., R. Č., R. L., S. J., M. J., D. B., A. B., J. S., Č. S., V. J., E. V., A. B., A. S., A. Č., S. A., R. V., L. V., E. J., D. J., B. B., A. D. ir A. J. išregistruoti pasikeitusius registro duomenis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre;

161.5.

17įpareigoti atsakovus O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š., R. Š., E. Z., M. S., V. R., G. Č., R. Č., R. L., S. J., M. J., D. B., A. B., J. S., Č. S., V. J., E. V., A. B., A. S. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti automobilių stovėjimo aikštelę, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), kaltų asmenų – Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir projektuotojo A. G., lėšomis, o jei šio įpareigojimo minėti atsakovai teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę Inspekcijai, atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir projektuotojo A. G..

182.

19Ieškovė nurodė, kad atlikusi patikrinimą dėl automobilių stovėjimo aikštelių, esančių (duomenys neskelbtini), statybos teisėtumo, nustatė, kad statytojas DNSB „(duomenys neskelbtini)“ (toliau – bendrija) su prašymu išduoti statybos leidimą nepateikė savivaldybės administracijai visų privalomų dokumentų, t. y. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriaus (toliau – NŽT) rašytinio sutikimo dėl automobilių aikštelės įrengimo (duomenys neskelbtini), o aikštelių statybos projektas buvo parengtas nesilaikant teisės aktų, reglamentuojančių privalomus atstumus nuo aikštelės iki gyvenamojo namo langų, reikalavimų. Tokiu būdu buvo pažeisti Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punkto, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 punkto, LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo ,,Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 343 (nutarimo redakcija nuo 2017-06-22 iki 2018-08-22) 68 punkto reikalavimai. Todėl statybos leidimas turėtų būti panaikintas, o neteisėtos statybos padarinius turėtų pašalinti aikštelės bendraturčiai (atsakovai) atsakovų savivaldybės administracijos ir statybos projektuotojo lėšomis.

203. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė) prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad savivaldybei išduodant statybos leidimą, NŽT rašytinis sutikimas nebuvo privalomas, kadangi pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą statytojo (šiuo atveju bendrijos) teisė gali būti įgyvendinama, jeigu statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais. Bendrija žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbtini) mieste, kuriame yra pastatyta automobilių stovėjimo aikštelė, valdo ir juo naudojasi nuomos teise pagal 2017 m. kovo 3 d. su NŽT sudarytą Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. (duomenys neskelbtini). Žemės sklypo nuomos sutartis 2017 m. gegužės 8 d. įregistruota VĮ Registrų centre. Šios sutarties 4 ir 7 punktuose numatyta bendrijos teisė į „naujų statinių ir įrenginių statybą“. Statytojas (bendrija) leidimo statyti išdavimo metu atitiko minėto įstatymo reikalavimą. Todėl, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 50 punktu, rašytinio sutikimo nebuvo prašoma pateikti. Automobilių aikštelės dalis, dėl kurios statybos ir reikalavimo išlaikyti 15 metrų atstumą iki gretimo namo langų kilo ginčas, pastatyta kartu su daugiabučiais namais (duomenys neskelbtini). Taigi aikštelė yra daugiabučio namo priklausinys, kurios statybos pabaiga siejama su šių daugiabučių namų statybos pabaiga. Daugiabutis namas (duomenys neskelbtini), VĮ Registrų centro duomenimis, yra pastatytas 1978 metais, tačiau dėl savivaldybei nežinomų priežasčių nustatyta tvarka ji nebuvo įregistruota VĮ Registrų centre. Aikštelė, kurios dalis yra arčiau kaip 15 m nuo gretimo daugiabučio namo langų, statybos darbais buvo tik atnaujinta, o naujai statomos aikštelės dalis buvo praplėsta į kitą, nutolusią nuo daugiabučio namo (duomenys neskelbtini), pusę. Anot atsakovės, tokiu būdu aikštelės dalis, kuri neatitinka 15 m atstumo nuo gretimo namo langų, buvo pastatyta 1978 m., t. y. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ įsigaliojimo, todėl jai netaikytinas šio teisės akto reikalavimas, reglamentuojantis nurodytą 15 m atstumą. Be to, teritorijos, į kurią patenka ginčo aikštelė, detaliuoju planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. DV-891 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo”, aikštelė nurodyta toje pačioje vietoje kaip buvo suprojektuota ir šiuo metu. Detaliajam plane numatyta automobilių stovėjimo aikštelės statyba, pažymėta aikštelės užstatymo teritorija - 1 m nuo žemės sklypo ribos. Projekte numatytos aikštelės ribos sutampa su detaliajame plane numatytomis aikštelės ribomis. Patikrinusi detalųjį planą Inspekcija 2014 m. gruodžio 10 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akte Nr. (duomenys neskelbtini) pateikė teigiamą tikrinimo išvadą. Tai reiškia, kad savivaldybė 2017 m. rugsėjo 6 d. teisėtai išdavė leidimą statyti, kadangi statinio (aikštelės) projekto sprendiniai neprieštaravo detaliojo plano sprendiniams.

214. Atsakovas A. G. (projektuotojas) prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad automobilių stovėjimo aikštelės naujos statybos projektas buvo rengiamas todėl, kad aikštelė nebuvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre, o savivaldybė nurodė, jog neišduos leidimo statinio rekonstrukcijai. Daugiabučio namo bendrija aikštele naudojosi nuomos sutarties pagrindu, tačiau sutartyje nenurodyta, kad sklype galima statyti naujus statinius, todėl jis kreipėsi dėl sutikimo į NŽT, tačiau pastaroji nurodė, kad toks sutikimas nereikalingas. Iš tikrųjų aikštelė suprojektuota ir pastatyta neišlaikant 15 metrų atstumo nuo gretimo namo langų, tačiau rengiant projektą bendrijos atstovė patikino, kad ji gaus gretimo (duomenys neskelbtini) namo gyventojų sutikimą, todėl projektas ir buvo parengtas. Anot atsakovo, griauti visą aikštelę netikslinga, kadangi atstumų neišlaiko tik 4 automobilių vietos, o paskutinė vieta yra skirta neįgaliajam, kuri visada yra tuščia, nes name negyvena neįgalių asmenų. Todėl mano, kad pakoregavus statybos dokumentus aikštelę būtų galima įteisinti.

225. Kiti atsakovai O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š., R. Š., E. Z., M. S., V. R., G. Č., R. Č., R. L., S. J., M. J., D. B., A. B., J. S., Č. S., V. J., E. V., A. B., A. S., S. A., R. V., L. V., E. J., D. J., B. B., A. D., A. J. prašė ieškinį atmesti iš esmės panašiais į atsakovės Alytaus miesto savivaldybės administracijos išdėstytus argumentus.

23II.

24Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

253.

26Alytaus apylinkės teismas 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nusprendė:

273.1.

28panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 6 d. išduoto leidimo statyti naują statinį Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo suteikiama teisė statytojui žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiame (duomenys neskelbtini), statyti naują statinį– automobilių stovėjimo aikštelę, kurios paskirtis – kiti inžineriniai statiniai, kategorija – nesudėtingas statinys, galiojimą;

293.2.

30panaikinti 2018 m. spalio 12 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą/paskirties keitimą Nr. 1, kurios pagrindu įregistruota dviejų dalių automobilių stovėjimo aikštelė žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esančiame (duomenys neskelbtini), galiojimą.

313.3.

32panaikinti nekilnojamojo daikto – automobilių stovėjimo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) ir nekilnojamojo daikto – automobilių stovėjimo aikštelės (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančių žemės sklype (duomenys neskelbtini), teisinę registraciją VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, atliktą 2018 m. spalio 12 d. deklaracijos pagrindu;

333.4.

34įpareigoti atsakovus O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š., R. Š., E. Z., M. S., V. R., G. Č., R. Č., R. L., S. J., M. J., D. B., A. B., J. S., Č. S., V. J., E. V., A. B., A. S., A. Č., S. A., R. V., L. V., E. J., D. J., B. B., A. D., A. J. išregistruoti pasikeitusius registro duomenis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre;

353.5.

36įpareigoti DNSB „(duomenys neskelbtini)“ per 6 (šešis) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal galiojančius teisės aktus pertvarkyti inžinerinio statinio, pastatyto pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 6 d. leidimą statyti naują statinį Nr. (duomenys neskelbtini), projektinę dokumentaciją ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, o šių reikalavimų neįvykdžius, įpareigoti atsakovus O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š., R. Š., E. Z., M. S., V. R., G. Č., R. Č., R. L., S. J., M. J., D. B., A. B., J. S., Č. S., V. J., E. V., A. B., A. S., per 3 (tris) mėnesius nuo šio termino pabaigos nugriauti automobilių stovėjimo aikštelę, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), kaltų asmenų: atsakovų Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir projektuotojo A. G., lėšomis, o jei šio įpareigojimo minėti atsakovai teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir projektuotojo A. G..

373.6.

38Priteisti iš kiekvieno atsakovo po 10,74 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei.

39Dėl NŽT sutikimo statyti aikštelę

404.

41Teismas nustatė, kad žemės sklypas (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), kuriame yra automobilių stovėjimo aikštelės ir kurį patikėjimo teise valdo NŽT, 2017 m. gegužės 3 d. Valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu buvo išnuomotas bendrijai. Nuomos sutartis įregistruota nekilnojamojo turto registre, tuo tarpu aikštelė Nekilnojamojo turto registre įregistruota nebuvo, todėl buvo parengtas projektas naujai statinio statybai. Nurodė, kad pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalį, nesudėtingasis statinys – <...>; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys. Pastato ir inžinerinio statinio paprastų konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713, 3 lentelės 4.1 papunktį, plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.), kurių plotas > 100 m2, ? 10 000 m2, yra priskiriami II grupės inžinerinių statinių kategorijai. Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 27 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nesudėtingojo statinio statybai yra privalomas supaprastintas statybos projektas ir leidimas statyti naują statinį. Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (toliau – STR 1.05.01:2017), 3 priedo 1.2 papunktyje nustatyta, kad leidimas statyti naują statinį privalomas šiais naujo nesudėtingojo statinio statybos atvejais: mieste, <...> – statant II grupės nesudėtingąjį statinį. Pastatytos aikštelės (abiejų dalių) statybai žemės sklype yra privaloma parengti supaprastintą statybos projektą ir gauti leidimą statyti naują statinį. Vadovaudamasis aptartų teisės aktų reikalavimais, atsakovas (projektuotojas) A. G. parengė projektą Nr. (duomenys neskelbtini) „Automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini), naujos statybos projektas“. Remiantis šiuo projektu, pastatyta dviejų dalių aikštelė yra priskiriama II grupės nesudėtingų inžinerinių statinių kategorijai. STR 1.05.01:2017 50 punkte įtvirtinta, kad statant valstybinėje žemėje (išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punkte nustatytas išimtis), privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, susitarimą.

425.

43Teismas, sutikdamas su ieškovės pozicija, atmetė kaip nepagrįstus savivaldybės argumentus, kad nagrinėjamu atveju nebuvo reikalingas NŽT sutikimas statinio (aikštelės) statybai. Pažymėjo, kad žemės nuomos sutarties 4 punkte, kuriuo remiasi atsakovė, numatytos žemės naudojimo sąlygos, todėl nesant sutartyje kitų sąlygų dėl statinių statybos teismas sprendė, kad bendrijai nebuvo suteikta teisė be NŽT sutikimo vykdyti kitas veiklas nei nurodyta sutartyje. Nors savivaldybės atstovas tvirtino, kad ginčo aikštelės plėtra buvo numatyta Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu patvirtintame detaliajame atitinkamos teritorijos plane, teismas su tokiais argumentais nesutiko. Nurodė, kad detalusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Juo grindžiamas savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms, teisėms ir prievolėms nustatyti, pakeisti arba panaikinti. Pažymėjo, kad pagal paminėtą savivaldybės detalųjį planą aikštelės plėtra numatyta, tačiau tokių detaliojo plano sprendinių nepakanka. Kaip nurodė projektuotojas A. G. ir ieškovės atstovė, šis detalusis planas yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, jame nėra nurodytas tikslus aikštelės plotas ir pan. Todėl, atsižvelgdamas į tai, kad buvo parengtas „Automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini), naujos statybos projektas“ Nr. (duomenys neskelbtini), teismas sprendė, kad bendrija (bendrijos pirmininkė O. I.) kartu su prašymu išduoti statybos leidimą privalėjo pateikti Alytaus miesto savivaldybės administracijai NŽT sutikimą/susitarimą dėl aikštelės statybos žemės sklype.

44Dėl 15 metrų atstumo iki gyvenamųjų namų langų

456. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad išduodant statybos leidimą galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytas imperatyvus reikalavimas išlaikyti 15 metrų atstumą nuo statinio iki gyvenamųjų namų langų ( 68 punktas). Iš parengto statinio projekto teismas nustatė, kad šalia sklypo ribos, besiribojančios su gretimo namo naudojama teritorija, numatyta įrengti 18 vietų automobilių stovėjimo aikštelę (250 kv. m ploto). Pažymėjo, kad atsakovų argumentai, jog automobilių aikštelės dalis buvo pastatyta kartu su daugiabučiais namais (duomenys neskelbtini), kad daugiabutis namas pastatytas dar 1978 metais, kad automobilių aikštelė, kurios dalis yra arčiau kaip 15 m nuo gretimo daugiabučio namo langų, statybos darbais buvo tik atnaujinta, o naujai statomos aikštelės dalis buvo praplėsta į kitą, nutolusią nuo daugiabučio namo (duomenys neskelbtini), pusę, nepaneigia naujo inžinierinio statinio statybos fakto. Iš projekto sprendinių ir foto nuotraukų teismas nustatė, kad žemės sklypo šiaurės vakarinėje dalyje, kuri ribojasi su daugiabučiu gyvenamuoju namu (duomenys neskelbtini), yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, nuo kurios neišlaikytas 15 metrų atstumas iki daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini) langų. Teismas atkreipė dėmesį, kad 2019 m. birželio 6 d. priėmus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d., ir įstatymo pagrindu LR Vyriausybei priėmus 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1248, anksčiau galiojęs 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ su vėlesniais jo pakeitimais neteko galios. Tačiau išduodant statybos leidimą minėtas Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 dar galiojo, todėl ir jame numatytas 15 metrų atstumas taip pat buvo privalomas. Vadovaudamasis Statybos įstatymo 27 straipsnio 10 dalimi, teismas konstatavo, kad šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 4-12 punktuose nurodytų statinio projektų sprendinių atitiktį nustatytiems reikalavimams aplinkos ministro nustatyta tvarka tikrina savivaldybės administracija. Nagrinėjamu atveju bendrijos pateiktas projektas buvo su pažeidimais, t. y. aikštelė suprojektuota neišlaikant privalomų tokiam statiniui norminių atstumų, todėl statybos leidimas buvo išduotas neteisėtai, kas sudaro pagrindą jį panaikinti. Teismas nurodė, kad panaikinus statybą leidžiantį dokumentą, naikintina ir deklaracija apie statybos pabaigą bei teisinė aikštelės registracija, kaip išvestiniai veiksmai iš neteisėtai išduoto statybos leidimo.

46Dėl kaltų asmenų

476.

48Teismas nustatė, kad atsakovas ir projekto autorius A. G. 2017 metais parengė statinio projektą, kuris neatitiko teisės aktų reikalavimų. Atsakovas teismo posėdyje iš esmės su ieškiniu sutiko ir nurodė, kad jis žinojo apie privalomą 15 metrų atstumo išlaikymą, tačiau buvo patikintas, kad bendrija gaus (duomenys neskelbtini) namo sutikimą. Jis taipogi žodžiu kreipėsi į NŽT dėl sutikimo, tačiau jam atsakė, kad NŽT sutikimo neišduos, nes jo nereikia.

497.

50Pažymėjo, kad projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais (STR 1.04.04:2017 7.1 papunktis).

518.

52Atsižvelgdamas į aptartas teisės aktų nuostatas, teismas konstatavo, kad projektuotojas laikytinas atsakingu ir kaltu asmeniu už neteisėtai išduotą statybos leidimą, todėl jo lėšomis turėtų būti šalinami statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padariniai. Alytaus miesto savivaldybės administracija neteisėtai išdavė statybos leidimą, todėl statybos padariniai turėtų būti šalinami ir jos lėšomis. Kadangi nagrinėjamu atveju negalima atskirti atsakovų atsakomybės, t. y. tiek projektuotojo, suprojektavusio aikštelę pagal statytojo pageidavimą, tačiau pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, tiek savivaldybės, išdavusios statybos leidimą pagal projektą, nors projektas ir neatitiko pirmiau minėtų teisės aktų reikalavimų, teismas sprendė, kad abu atsakovai dalyvavo viename bendrame procese, kurio tikslas – statybos leidimo išdavimas. Todėl atsakovams Alytaus miesto savivaldybės administracijai ir projektuotojui kyla solidarioji atsakomybė (CK 6.6 straipsnio 3 dalis, 1.6 straipsnis).

53Dėl statybos padarinių šalinimo.

549.

55Teismas pažymėjo, kad nors ginčo aikštelė pastatyta neišlaikant 15 metrų privalomo atstumo iki gyvenamųjų namų langų, neteisėtos statybos padariniams šalinti taikytinas šiuo metu galiojančio STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ 123 punktas (2019 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-781, įsigaliojęs nuo 2020 m. sausio 1 d.). Jame nurodyta, kad nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir techninio aptarnavimo stočių, taip pat įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų stacionarų teritorijų ribų turi būti atstumai ne mažesni už nurodytus 321 lentelėje. Lentelėje nurodyta, kad nuo garažų ir atvirų mašinų aikštelių, kai mašinų skaičius nuo 11-50, iki gyvenamųjų namų privalomas 15 metrų atstumas. Tačiau yra pastaba, kad elektromobiliams 123 punkto nuostatos netaikomos. Nagrinėjamu atveju aikštelė buvo rengiama 18 automobilių. Bendrijos ir atsakovų atstovai nurodė, kad tarp bendrijos narių kol kas besinaudojančių elektromobiliais yra du, tačiau neatmetama galimybė, jog jų gali būti ir daugiau. Atsižvelgdamas į tai, kad aikštelė pastatyta išimtinai atsakovų lėšomis, teismas pažymėjo, kad neatmetama galimybė, jog aikštelės savininkai gali įsigyti elektromobilį arba išnuomoti vietą kitiems gyventojams, besinaudojantiems elektromobiliais. Todėl teismas sprendė, kad šiuo atveju netikslinga nugriauti automobilių stovėjimo aikštelę, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini).

5610.

57Remdamasis nurodytu, teismas sprendė įpareigoti trečiąjį asmenį DNSB „(duomenys neskelbtini)“ bendriją per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal galiojančius teisės aktus pertvarkyti inžinerinio statinio, pastatyto pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 6 d. išduoto leidimo statyti naują statinį Nr. (duomenys neskelbtini) projektinę dokumentaciją, ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą. Šių reikalavimų neįvykdžius, įpareigoti atsakovus per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir projektuotojo A. G. lėšomis nugriauti inžinerinius statinius, pastatytus Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 6 d. išduoto leidimo statyti naują statinį Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu. Jei atsakovai per teismo nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdys, leisti ieškovei nugriauti inžinerinius statinius, visas patirtas išlaidas išieškant iš atsakovų Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir projektuotojo A. G..

58III.

59Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos teisiniai argumentai

6011.

61Apeliaciniu skundu atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

6211.1.

63Su automobilių aikštelės projektu savivaldybei buvo pateikta 2017 m. kovo 3 d. Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), kurios 4 ir 7 p., reglamentuojančiame nuomojamo žemės sklypo naudojimą ir jo apribojimus, numatyta „naujų statinių ir įrenginių statybos“, o žemės sklypas turi būti naudojamas pagal detaliojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. DV-891 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtintus sprendinius. Detaliajame plane (aiškinamojo rašto 3 punktas) nustatyti detaliojo plano planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatyta veikla: suformuoti žemės sklypus viešosioms erdvėms, komerciniams bei visuomeniniams pastatams, <...> daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai ir nustatyti tvarkymo bei naudojimo režimus. Detaliajame plane numatyta, jog bendrijai suformuotas ir išnuomotas žemės sklypas gyvenamųjų namų eksploatacijai. Šiuo atveju aikštelės plėtra numatyta detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje ir neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui.

6411.2.

65Šiuo atveju, žemės sklypas yra suformuotas ir išnuomotas bendrijai, todėl netaikytinas reikalavimas statant jame naujus statinius gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą. Bendrija statybos leidimo išdavimo metu atitiko Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą reikalavimą, t. y. žemės sklypą, kuriame statomas statinys (aikštelė), valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, t. y. nuomos sutartimi, todėl laikytina, kad pagal nuomos sutarties 4 punktą bendrijai jau yra duotas NŽT sutikimas naujų statinių ir įrenginių statybai.

6611.3.

67Teismo sprendimo priėmimo metu jau nebegaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas atstumų nuo aikštelės iki langų nereglamentuoja. Atstumai nuo požeminių, požeminių-antžeminių garažų, atvirų mašinų aikštelių ir techninio aptarnavimo stočių, taip pat įvažiavimų į juos iki gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų langų, mokyklų, vaikų lopšelių-darželių ir medicinos įstaigų stacionarų teritorijų ribų nuo 2020 m. sausio 1 d. reglamentuojami STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 punkto nuostatomis. Šio punkto pastaboje nurodyta, jog Elektromobiliams 123 punkto nuostatos netaikomos. Pagal šiuo metu galiojantį STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ elektromobiliams 15 metrų atstumas nuo pastatų langų nėra taikomas. Todėl darytina išvada, jog bendrijos pastatyta aikštelės dalis, esanti arčiau nei 15 metrų nuo pastato langų, gali būti, jeigu aikštelėje būtų laikomi elektromobiliai.

6811.4.

69Teismas neatsižvelgė į tai, kad automobilių aikštelė, kurios dalis yra arčiau kaip 15 m nuo gretimo daugiabučio namo langų, statybos darbais buvo tik atnaujinta, o naujai statomos aikštelės dalis buvo išplėsta į kitą, nutolusią nuo daugiabučio namo (duomenys neskelbtini), pusę. Teismas neįvertino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų XIV skyriaus „Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos“ (toliau - Specialiosios sąlygos) 68 punkte nurodomi atstumai nuo gyvenamųjų namų, bet tai nėra specialiosios žemės naudojimo sąlygos, tokia sąlyga dėl atstumų nebuvo įrašyta ir į Nekilnojamo turto registrą.

7011.5.

71Esminė nagrinėjamoje byloje yra Žemės įstatymo 22 straipsnio 12 dalies nuostata, pagal kurią nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos konkrečiam žemės sklypui taikomos nuo jų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą. Taigi, tik tam tikrai Specialiosiose sąlygose apibrėžtai žemės ir miško naudojimo sąlygai esant įrašytai Nekilnojamojo turto registre, vykdant veiklą tame žemės sklype reikia jį naudoti taip, kad nebūtų pažeisti Specialiosiose sąlygose nustatyti būtent tai įregistruotai sąlygai būdingi apribojimai. Analogišką išaiškinimą yra pateikęs ir kasacinis teismas savo praktikoje (pvz., žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 22 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012).

7211.6.

73Pagal ieškovo pateikto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), kuriame įrengta aikštelė, Nekilnojamojo turto registro duomenis (9 punktas) yra registruotos tokios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. XX. Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos, XLV1II. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos, IX. Dujotiekių apsaugos zonos, VI. Elektros linijų apsaugos zonos, XLLX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos I. Ryšių linijų apsaugos zonos.

7411.7.

75Apeliantės nuomone, būtent todėl rengiant aikštelės projektą, buvo būtina atsižvelgti tik į Specialiųjų sąlygų XXVII, XX. XL V III, IX, VI, XLIX ir I dalyse nustatytus reikalavimus. Tuo tarpu Specialiųjų sąlygų XIV dalies 68 punkto reikalavimas žemės sklypui, kuriame įrengta aikštelė, neturėjo būti taikomas. Todėl Inspekcija nepagrįstai ginčijo statybos leidimo išdavimą remdamasi 68 punkto nuostata, o teismas, neįvertinęs Žemės įstatymo 22 straipsnio 12 dalies nuostatų bei žemės sklypo, kuriame išduotas leidimas statyti, aikštelės Nekilnojamojo turto registro duomenų, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą.

7612.

77Apeliaciniu skundu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

7812.1.

79Anot apeliantės, tais atvejais, kai yra sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, NŽT pritarimas dėl galimų statybos ar rekonstravimo darbų išnuomotame valstybinės žemės sklype išreiškiamas valstybinės žemės nuomos sutartyje ir atskiras sutikimas nėra išduodamas. Pažymi, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, siekiant įrengti naują automobilių stovėjimo aikštelę prie daugiabučio gyvenamojo namo ar rekonstruoti jau esamą, visų pirma turi būti suformuotas daugiabučiui gyvenamajam namui eksploatuoti reikalingas sklypas. Todėl 0,1862 ha ploto valstybinės žemės sklypas (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)), esantis (duomenys neskelbtini) mieste, ir buvo suformuotas aukščiau paminėtam daugiabučiam gyvenamajam namui eksploatuoti atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus, atsižvelgiant į detaliojo plano, patvirtinto 2014 m. gruodžio 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-891 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

8012.2.

81Vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, statant ar rekonstruojant statinius valstybinėje žemėje, visais atvejais privalo būti valstybinės žemės patikėtinio sutikimas, kuris, esant sudarytai valstybinės žemės sklypo nuomos ar panaudos sutarčiai, išreiškiamas sutartyje, o statant naujus statinius ar rekonstruojant esamus valstybinėje Žemėje, kurioje žemės sklypai nesuformuoti, - atskiru valstybinės žemės patikėtinio sprendimu. Šiuo atveju Daugiabučio namo savininkų bendrijos „(duomenys neskelbtini)“ teisę valdyti ir naudoti valstybinės žemės sklypą patvirtinantis dokumentas yra valstybinės žemės nuomos sutartis.

8212.3.

83LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (Toliau – Taisyklių) 30.7 punkte nustatyta, kad <...> išnuomotuose žemės sklypuose statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje ir tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui <...>. Teismas rėmėsi tik ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos motyvais ir argumentais, todėl neteisingai ir netinkamai taikė LR žemės įstatymo ir Statybos įstatymo nuostatas, dėl ko priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

8413.

85Trečiasis asmuo DNSB „(duomenys neskelbtini)“ prisidėjimu prie apeliacinių skundų prašo apeliacinius skundus tenkinti, panaikinti Alytaus apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti. Nurodomi šie argumentai:

8613.1.

87Visi leidimai aikštelės rekonstrukcijai buvo gauti laikantis statybos leidimo išdavimo metu galiojančių norminių aktų reikalavimų, atsižvelgiant į 2014 metais savivaldybės patvirtintą detalųjį planą, kuriame buvo numatyta, jog suformuoti žemės sklypai yra skirti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai.

8813.2.

89Naujoji automobilių aikštelė įrengta senosios aikštelės vietoje, todėl teismas turėjo aiškintis, ar šiuo atveju buvo senos aikštelės rekonstrukciją, ar naujos aikštelės statyba.

9013.3.

91Kadangi senosios automobilių aikštelės, kaip išaiškėjo vėliau, nebuvo įteisintos, leidimas statybai buvo išduotas naujų automobilių aikštelių statybai, tačiau faktiškai tai atitiko senos aikštelės dangos pakeitimą ir pačios aikštelės sutvarkymą bei aikštelės išplėtimą. Projektuojant ir rekonstruojant aikštelę nebuvo pakeisti senieji bordiūrai, ribojantys aikštelę nuo gretimais esančio namo.

9213.4.

93Papildomos automobilių stovėjimo vietos buvo įrengtos faktiškai išlaikant įstatyme nurodytus atstumus. Keičiant aikštelės dangą nei vienu metru nebuvo priartėta prie šalia esančio namo. Automobilių aikštelės dalis, dėl kurios kyla ginčas, yra pastatyta kartu su daugiabučiais namais (duomenys neskelbtini), kaip šio namo priklausinys, kurios statybos pabaiga siejama su namo statybos pabaiga. Daugiabutis namas (duomenys neskelbtini), VĮ Registrų centro duomenimis, pastatytas dar 1978 m.

9413.5.

95Pažymi, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. Nr. DV-891 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“ buvo patvirtintas teritorijos, esančios tarp (duomenys neskelbtini) gatvių, detalusis planas, kuriame suprojektuota aikštelė yra nurodyta toje pačioje vietoje, kur buvo įrengta senoji aikštelė kai buvo priduodamas daugiabutis namas.

9614.

97Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinius skundus prašo juos atmesti, Alytaus apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

9814.1.

99Žemės sklypą bendrija valdo žemės nuomos sutarties pagrindu, tačiau šia sutartimi nėra suteikta teisė bendrijai žemės sklype statyti naujus statinius ar įrenginius. Kartu su prašymu išduoti statybos leidimą bendrija nepateikė NŽT sutikimo / susitarimo dėl aikštelės statybos, todėl statybos leidimas negalėjo būti išduotas. Apeliantai pripažįsta, kad teisė statyti naujus ar rekonstruoti esamus statinius valstybinėje žemėje turi būti specialiai ir aiškiai aptarta sutartyje, tačiau sutartyje tokios sąlygos nėra. Todėl vien atsakovų nurodomos aplinkybės, kad NŽT sutikimas statyti naujus statinius neva nereikalingas, nes žemės sklypas jau yra išnuomotas, nepakanka.

10014.2.

101Nuomos sutarties 4 punkte numatyta, kad žemės sklypas yra naudojamas vadovaujantis detaliojo plano, patvirtinto savivaldybės administracijos 2014-12-17 įsakymu Nr. DV-891 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, sprendiniais. Anot ieškovės, tai reiškia, kad nuomos sutartyje aptartas tik žemės sklypo naudojimas, o teisė statyti naujus statinius sutartyje neaptarta. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2 straipsnio 10 punktą, turto naudojimas – tai naudingų turto savybių taikymas naudotojo poreikiams tenkinti. Todėl turto naudojimo sąvoka neapima naujo turto, naujo statinio sukūrimo. Tai reiškia, kad nuomos sutarties 4 punkto formuluotė neleidžia žemės sklype statyti naujus statinius, nes „naudojimo“ sąvoka neapima naujų statinių statybos.

10214.3.

103Iš automobilių aikštelės projekto sprendinių matyti, kad šalia žemės sklypo ribos, besiribojančios su gretimo namo naudojama teritorija, numatyta įrengti 18 vietų automobilių stovėjimo aikštelę (250 kv. m ploto). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad statybos techninių reglamentų normos, nustatančios privalomus minimalius atstumus, yra imperatyviosios, jų statytojas privalo laikytis (LAT 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-377-611/2015; 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-230/2010).

10414.4.

105Administracijos į bylą pateiktas rašytinis įrodymas – savivaldybės administracijos 2019m. vasario 19 d. raštas Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo ji kreipėsi į Aplinkos ministeriją ir Lietuvos savivaldybių asociaciją dėl pagalbos, parodo, kad savivaldybė pripažįsta, jog LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 68 punkte nustatytas norminis atstumas, kurio privalu laikytis, o ne specialioji žemės naudojimo sąlyga. Tai, kad minėto nutarimo 68 punkte reglamentuotas imperatyvus norminis atstumas, o ne specialioji žemės naudojimo sąlyga patvirtina ir ta aplinkybė, kad iki 2020 m. sausio 1 d. STR 2.06.04:2014 123 punktas nukreipė į Nutarimo 68 punktą, o nuo 2020 m. sausio 1 d. minėtam 1992 m. gegužės 12 d. nutarimui netekus galios, ši nuostata buvo perkelta į patį STR 2.06.04:2014 123 punktą.

10615.

107Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą prašo jį tenkinti.

108Teisėjų kolegija

konstatuoja:

109IV.

110Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11116.

112CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

11317.

114Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Įgyvendinant asmens tiesioginio dalyvavimo teismo procese principą, įstatyme draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 straipsnis).

11518.

116Teismų praktikoje išaiškinta, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas yra ne visais atvejais, kai teismas neįtraukia į procesą visų teisinį suinteresuotumą turinčių asmenų, bet tik tais, kai tai susiję su įstatyme nustatytais padariniais – sprendimu turi būti nuspręsta dėl tokių asmenų teisių ar pareigų. Nusprendimas dėl asmenų teisių ir pareigų turėtų būti suprantamas kaip teisių ir pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-159/2007; 2008 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2008; 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2012 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-312/2012; kt.). Analogiška teisės į teisingą teismą samprata draudimo nuspręsti dėl į bylą neįtrauktų asmenų materialiųjų teisių bei pareigų aspektu pateikiama ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje, aiškinant bei taikant Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį (Canete de Goni v. Spain, no. 55782/00, judgment of 15 October 2002, § 34).

11719.

118Pateikti išaiškinimai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nustatytu pagrindu tik nustatęs, kaip konkrečiai teismo sprendimu buvo paveikta neįtraukto į procesą asmens teisinė padėtis ir kokias įstatymo nustatytas teisines pasekmes teismo sprendimas sukėlė.

11920.

120Bylos duomenimis nustatyta, kad projektuotojas (atsakovas A. G.) pagal užsakovo / statytojo (trečiojo asmens DNSB „(duomenys neskelbtini)“) 2017 m. birželio 29 d. užsakymą parengė Automobilių stovėjimo aikštelės prie daugiabučio gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini), naujos statybos projektą Nr. (duomenys neskelbtini) (1 t., b. l. 68-77). Minėto projekto pagrindu Alytaus miesto savivaldybės administracija išdavė DNSB „(duomenys neskelbtini)“ 2017 m. rugsėjo 6 d. statybos leidimą.

12121.

122Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad statinio projektas parengtas ir statybos leidimas išduotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Todėl teismas sprendimu, be kita ko, nusprendė įpareigoti trečiąjį asmenį DNSB „(duomenys neskelbtini)“ per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal galiojančius teisės aktus pertvarkyti inžinerinio statinio (atviros automobilių stovėjimo aikštelės) projektinę dokumentaciją ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, o šių reikalavimų neįvykdžius, įpareigoti atsakovus (aikštelės bendraturčius) per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos nugriauti automobilių stovėjimo aikštelę, kurios unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančią žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), kaltų asmenų: atsakovų Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir projektuotojo A. G., lėšomis.

12322.

124Sutinkamai su Statybos įstatymo 43 straipsniu, atsakovo A. G. civilinė atsakomybė turi būti apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Iš pateikto į bylą draudimo liudijimo (poliso) matyti, kad aptartu projekto parengimo ir jo pateikimo savivaldybei laikotarpiu (nuo 2017 m. kovo 31 d.) atsakovo A. G. civilinė atsakomybė buvo apdrausta. Pagal draudimo sutarties (liudijimo/poliso) sąlygas ir Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. (duomenys neskelbtini) 11 punktą, draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai suprojektuoto statinio, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamai suprojektuoto statinio, kurio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta atsižvelgus į projektavimo įmonės atliktų projektavimo darbų mastą per metus.

12523.

126Taigi teismo sprendimo dalis, kurioje pasisakyta dėl atsakovo A. G. turtinės atsakomybės, vertintinas kaip turintis tiesioginės įtakos ir atsakovo, kaip projektuotojo, profesinės civilinės atsakomybės draudiko, kuris projektuotojo civilinės atsakomybės aspektu taip pat yra ir solidarusis skolininkas, teisiniams interesams (teisiniai padėčiai). Todėl tokio pobūdžio bylose dalyvaujančiu byloje asmeniu turi dalyvauti ir projektuotojo profesinės civilinės atsakomybės draudikas. Jeigu šis asmuo nėra įtrauktas dalyvauti byloje kaip atsakovas, jis įtraukiamas dalyvauti byloje kaip trečiasis asmuo (CPK 37, 47 straipsniai).

12724.

128Aptartos aplinkybės įgalina konstatuoti, kad teismas nusprendė dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisių ir pareigų, dėl ko egzistuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas absoliutus pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindas ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2010).

12925.

130Be to, kaip nurodyta šios nutarties 21 punkte, teismas nusprendė dėl trečiojo asmens DNSB „(duomenys neskelbtini)“ materialiųjų teisių ir pareigų (įpareigojo bendriją per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal galiojančius teisės aktus pertvarkyti inžinerinio statinio (atviros automobilių stovėjimo aikštelės) projektinę dokumentaciją ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą), nors trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, nėra ginčijamo teisinio santykio dalyvis ir dalyvauja procese tik norėdamas apsisaugoti ateityje nuo kurių nors pareigų proceso šaliai pagal jos galimą regresinį ieškinį (CPK 47 straipsnis). Nustatęs, kad ieškinys pareikštas netinkamai šaliai, teismas turėjo vadovautis CPK 45 straipsnio nuostatomis ir pasiūlyti ieškovei pakeisti trečiojo asmens padėtį į atsakovo. Teismui to nepadarius, laikytina, kad buvo pažeistos proceso teisės normos, lėmusios neteisėto sprendimo priėmimą (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

13126.

132Nustačius absoliutų teismo negaliojimo pagrindą, sprendimas panaikinamas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

133Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

134Alytaus apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

135Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 8. 1.1.... 9. panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 6 d.... 10. 1.2.... 11. panaikinti statytojo 2018 m. spalio 12 d. deklaraciją apie statybos... 12. 1.3.... 13. panaikinti nekilnojamųjų daiktų – automobilių stovėjimo aikštelės,... 14. 1.4.... 15. įpareigoti atsakovus O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š.,... 16. 1.5.... 17. įpareigoti atsakovus O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š.,... 18. 2.... 19. Ieškovė nurodė, kad atlikusi patikrinimą dėl automobilių stovėjimo... 20. 3. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau –... 21. 4. Atsakovas A. G. (projektuotojas) prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 22. 5. Kiti atsakovai O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š., R.... 23. II.... 24. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 25. 3.... 26. Alytaus apylinkės teismas 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino... 27. 3.1.... 28. panaikinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 6 d.... 29. 3.2.... 30. panaikinti 2018 m. spalio 12 d. deklaracijos apie statybos... 31. 3.3.... 32. panaikinti nekilnojamojo daikto – automobilių stovėjimo aikštelės... 33. 3.4.... 34. įpareigoti atsakovus O. I., A. B., A. G., E. G., S. M., M. B., A. J., A. Š.,... 35. 3.5.... 36. įpareigoti DNSB „(duomenys neskelbtini)“ per 6 (šešis) mėnesius nuo... 37. 3.6.... 38. Priteisti iš kiekvieno atsakovo po 10,74 Eur bylinėjimosi išlaidas... 39. Dėl NŽT sutikimo statyti aikštelę... 40. 4.... 41. Teismas nustatė, kad žemės sklypas (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)),... 42. 5.... 43. Teismas, sutikdamas su ieškovės pozicija, atmetė kaip nepagrįstus... 44. Dėl 15 metrų atstumo iki gyvenamųjų namų langų... 45. 6. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad išduodant statybos leidimą galiojo... 46. Dėl kaltų asmenų... 47. 6.... 48. Teismas nustatė, kad atsakovas ir projekto autorius A. G. 2017 metais parengė... 49. 7.... 50. Pažymėjo, kad projektas rengiamas vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais... 51. 8.... 52. Atsižvelgdamas į aptartas teisės aktų nuostatas, teismas konstatavo, kad... 53. Dėl statybos padarinių šalinimo.... 54. 9.... 55. Teismas pažymėjo, kad nors ginčo aikštelė pastatyta neišlaikant 15 metrų... 56. 10.... 57. Remdamasis nurodytu, teismas sprendė įpareigoti trečiąjį asmenį DNSB... 58. III.... 59. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į juos teisiniai argumentai... 60. 11.... 61. Apeliaciniu skundu atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija prašo... 62. 11.1.... 63. Su automobilių aikštelės projektu savivaldybei buvo pateikta 2017 m. kovo 3... 64. 11.2.... 65. Šiuo atveju, žemės sklypas yra suformuotas ir išnuomotas bendrijai, todėl... 66. 11.3.... 67. Teismo sprendimo priėmimo metu jau nebegaliojo Lietuvos Respublikos... 68. 11.4.... 69. Teismas neatsižvelgė į tai, kad automobilių aikštelė, kurios dalis yra... 70. 11.5.... 71. Esminė nagrinėjamoje byloje yra Žemės įstatymo 22 straipsnio 12 dalies... 72. 11.6.... 73. Pagal ieškovo pateikto žemės sklypo (duomenys neskelbtini), kuriame įrengta... 74. 11.7.... 75. Apeliantės nuomone, būtent todėl rengiant aikštelės projektą, buvo... 76. 12.... 77. Apeliaciniu skundu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 78. 12.1.... 79. Anot apeliantės, tais atvejais, kai yra sudaryta valstybinės žemės nuomos... 80. 12.2.... 81. Vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, statant ar rekonstruojant... 82. 12.3.... 83. LR Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų „Naudojamų... 84. 13.... 85. Trečiasis asmuo DNSB „(duomenys neskelbtini)“ prisidėjimu prie... 86. 13.1.... 87. Visi leidimai aikštelės rekonstrukcijai buvo gauti laikantis statybos leidimo... 88. 13.2.... 89. Naujoji automobilių aikštelė įrengta senosios aikštelės vietoje, todėl... 90. 13.3.... 91. Kadangi senosios automobilių aikštelės, kaip išaiškėjo vėliau, nebuvo... 92. 13.4.... 93. Papildomos automobilių stovėjimo vietos buvo įrengtos faktiškai išlaikant... 94. 13.5.... 95. Pažymi, kad Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.... 96. 14.... 97. Ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 98. 14.1.... 99. Žemės sklypą bendrija valdo žemės nuomos sutarties pagrindu, tačiau šia... 100. 14.2.... 101. Nuomos sutarties 4 punkte numatyta, kad žemės sklypas yra naudojamas... 102. 14.3.... 103. Iš automobilių aikštelės projekto sprendinių matyti, kad šalia žemės... 104. 14.4.... 105. Administracijos į bylą pateiktas rašytinis įrodymas – savivaldybės... 106. 15.... 107. Atsakovė Alytaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į trečiojo... 108. Teisėjų kolegija... 109. IV.... 110. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 111. 16.... 112. CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 113. 17.... 114. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliučiu teismo sprendimo... 115. 18.... 116. Teismų praktikoje išaiškinta, kad absoliutus teismo sprendimo negaliojimo... 117. 19.... 118. Pateikti išaiškinimai reiškia, kad aukštesnės instancijos teismas gali... 119. 20.... 120. Bylos duomenimis nustatyta, kad projektuotojas (atsakovas A. G.) pagal... 121. 21.... 122. Bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad statinio... 123. 22.... 124. Sutinkamai su Statybos įstatymo 43 straipsniu, atsakovo A. G. civilinė... 125. 23.... 126. Taigi teismo sprendimo dalis, kurioje pasisakyta dėl atsakovo A. G. turtinės... 127. 24.... 128. Aptartos aplinkybės įgalina konstatuoti, kad teismas nusprendė dėl... 129. 25.... 130. Be to, kaip nurodyta šios nutarties 21 punkte, teismas nusprendė dėl... 131. 26.... 132. Nustačius absoliutų teismo negaliojimo pagrindą, sprendimas panaikinamas ir... 133. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 134. Alytaus apylinkės teismo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimą panaikinti ir... 135. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....