Byla 2A-873/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1055-267/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Mažeikių Pavasario pagrindinei mokyklai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių Varduva“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Irdaiva“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo BĮ Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos 2013 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą atmesti jo (ieškovo) pretenziją ir 2013 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „Mažeikių Varduva“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu konkursą „Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos pastato Pavasario g. 53, Mažeikiuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai“.

4Nurodė, kad perkančioji organizacija Centrine viešųjų pirkimų informacijos sistema (toliau – CVP IS) 2013 m. rugpjūčio 8 d. atsiuntė pranešimą Nr. 2186751, kuriuo informavo apie atliktą galutinį tiekėjų pasiūlymų vertinimą, pasiūlymų eilės sudarymą jų ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir UAB „Mažeikių Varduva“, kurios ekonominis naudingumas yra didžiausias – 97,66, pripažinimo laimėjusiu konkursą. Šį perkančiosios organizacijos sprendimą ieškovas vertino kaip neteisėtą. Perkančioji organizacija 2013 m. rugpjūčio 16 d. pranešimu Nr. 2198921 atsisakė tenkinti UAB „Irdaiva“ reikalavimą supažindinti ieškovo atstovą su konkurso dalyvių paraiškomis, pasiūlymais ir atmetė UAB „Irdaiva“ 2013 m. rugpjūčio 16 d. pretenziją Nr. 138395. Perkančiosios organizacijos sprendimas visiškai įslaptinti konkurso dalyvių pasiūlymus pažeidžia imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 6 straipsnio 1 dalies ir konkurso sąlygų 48 punkto nuostatas. Visiškas paraiškų ir pasiūlymų „įslaptinimas“ daro konkursą ne viešuoju pirkimu, o uždaruoju ir slaptu pirkimu, o tai visiškai yra nesuderinama su imperatyviais viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principais. UAB „Irdaiva“ siekė susipažinti su dalyvių paraiškomis ir pasiūlymais, nes turėjo pagrindą teigti, jog „vietinis“ tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ neatitinka konkurso sąlygų 21.6 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nes šios bendrovės turimas atestatas Nr. 3347 neapima specialių statybos darbų. Konkursą laimėjęs trečiasis asmuo UAB „Mažeikių Varduva“ nėra atestuotas atlikti specialiuosius statybos darbus, t. y., lauko (išorės) vandentiekio dalis, gaisrinės signalizacijos dalis, apsaugos signalizacijos dalis, elektroninių ryšių dalis, automatizacijos dalis. Šių darbų neapima UAB „Mažeikių Varduva“ atestatas Nr. 3347, todėl šios bendrovės kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygų 21.6 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. UAB „Mažeikių Varduva“ neturi ISO 9001 ir OHSAS sertifikatų, kaip reikalauja konkurso sąlygų 21.09 ir 21.10 punktai. Trečiasis asmuo, atlikdamas ypatingo statinio statybos darbus, negalės remtis filialo „Varduvos statyba“ pajėgumais, todėl šiam filialui išduoti sertifikatai negali būti laikomi trečiojo asmens UAB „Mažeikių Varduva“ kvalifikacijos pagrindimu, nes trečiasis asmuo pasiūlyme nenurodė, kad naudosis vardinį sertifikatą turinčio filialo pajėgumais. Trečiasis asmuo UAB „Mažeikių Varduva“ neįrodė savo galimybės remtis pasiūlyme nurodytų subrangovų pajėgumais.

5Atsakovas vienu sakiniu atmesdamas pretenzijos dalį dėl konkurso laimėtoju paskelbtos UAB „Mažeikių Varduva“ neatitikimo konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, pažeidė VPĮ 941 straipsnio 3 dalį, įpareigojančią perkančiąją organizaciją išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Byloje esančių rašytinių įrodymų pagrindu teismas konstatavo, kad UAB „Mažeikių Varduva“ paraiška atitiko konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Nagrinėjamu atveju buvo vykdomas ribotas konkursas, todėl sprendimas dėl tiekėjo atitikimo konkurso sąlygose numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams (konkurso sąlygų 21.6, 21.09 ir 21.10 punktai) turėjo būti ir buvo priimtas pirmajame etape iki kandidatų pakvietimo pateikti pasiūlymus. Bylos duomenys įrodo, kad UAB „Mažeikių Varduva“ paraiška atitiko konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Tai konstatuota viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 10 d. posėdyje, kuriame viešojo pirkimo komisija, atlikusi paraiškas pateikusių tiekėjų kvalifikacinę atranką, nutarė patvirtinti tiekėjų kvalifikacinės atrankos rezultatus, sudaryti tiekėjų eiliškumą kvalifikacijos balų mažėjimo tvarka ir pakviesti teikti pasiūlymus pirmas penkias vietas užėmusias įmones: 1) UAB „Irdaiva“, 2) UAB „LitCon“, 3) UAB „Darstamas“, 4) UAB „Telšių meistras“ ir 5) UAB „Mažeikių Varduva“. Bylai reikšminga aplinkybė, kad dėl šio sprendimo įstatymo nustatytais terminais nei vienas iš dalyvių perkančiajai organizacijai pretenzijų nereiškė. Pagal pirkimo sąlygų 21.6 punktą tiekėjas turi būti įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi teisę būti rangovu. UAB „Mažeikių Varduva“ perkančiajai organizacijai pateikė visus dokumentus, patvirtinančius galimybę remtis subrangovų UAB „Santechvita“, UAB „Mažesta“ ir UAB „G4S Lietuva“ pajėgumais, t. y., šių įmonių atestatus, patvirtinančius teisę atlikti atitinkamus specialiuosius statybos darbus, pasirašytus ketinimų protokolus. Galimybę remtis subrangovų pajėgumais, dalyvaujant viešajame pirkime, numato konkurso sąlygų 24 punktas ir VPĮ 32 straipsnio 3 dalis. Ieškovo argumentus dėl trečiojo asmens tariamo neatitikimo konkurso sąlygų 21.09 ir 21.10 punktuose numatytiems kvalifikaciniams reikalavimams paneigia į bylą pateikti UAB „Mažeikių Varduva“ filialui „Varduvos statyba“ 2013 m. balandžio 29 d. išduoti sertifikatai, kurie buvo pateikti perkančiajai organizacijai kartu su UAB „Mažeikių Varduva“ paraiška dalyvauti konkurse. Ieškovo argumentus dėl šios reikalavimų dalies teismas atmetė kaip prieštaraujančius CK 2.53 straipsnio nuostatoms.

9Teismas atkreipė dėmesį, kad perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija 2013 m. rugpjūčio 19 d. įvykusiame posėdyje kaip vieną iš ieškovo pretenzijos atmetimo motyvų nurodė, kad pretenzijos dėl dalyvių kvalifikacijos vertinimo terminas seniai praėjęs. Teismo vertinimu, tai reiškia, kad perkančioji organizacija galėjo nesvarstyti ieškovo pretenzijos, juo labiau, kad ji grindžiama tariamai neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmais, atliktais jau po sprendimo pakviesti UAB „Mažeikių Varduva“ kaip atitinkančią minimalius kvalifikacinius reikalavimus teikti pasiūlymą konkursui.

10Vertindamas ieškovo argumentus, susijusius su VPĮ 6 straipsnio 1 dalies ir konkurso sąlygų 48 punkto nuostatomis, teismas sprendė, kad 2013 m. rugpjūčio 13 d. Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė L. P. atsakydama į UAB „Irdaiva“ teisininko pateiktą prašymą susipažinti su dalyvių pasiūlymais ir išaiškindama, kad tokia informacija teikiama konkurso sąlygų 81 ir 82 punktuose nustatyta tvarka, nepažeidė nei VPĮ nuostatų, nei konkurso sąlygų. Ieškovo atstovai siūloma tvarka susipažinti su dokumentais nepanoro, nors konkurso sąlygų 65 punktas numato, kad bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Dėl šių aplinkybių viešojo pirkimo komisijos 2013 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą atmesti pretenziją teismas vertino visiškai pagrįstu, nes pretenziją pareiškęs tiekėjas siekė ne susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, o bet kuriuo būdu revizuoti konkurso rezultatus. Šią išvadą pagrindžia ir pretenzijoje suformuluotas alternatyvus reikalavimas sudaryti tinkamas sąlygas UAB „Irdaiva“ atstovui susipažinti su dalyvių paraiškomis ir pasiūlymais ir/arba atmesti UAB „Mažeikių Varduva“ paraišką kaip neatitinkančią konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų.

11Ieškovas nepagrįstai kelia klausimą dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų pažeidimo. Pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Teismo vertinimu, lygiateisiškumo principas būtų neišvengiamai pažeistas tuo atveju, jeigu būtų patenkinta aiškiai pavėluotai pateikta ieškovo pretenzija dėl paraiškas pateikusių dalyvių kvalifikacijos vertinimo.

12Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pradinės mokyklos renovacijos darbai turi būti atlikti ir lėšos jiems apmokėti panaudotos 2013 metais, todėl prioritetas teiktinas ne privatiems ieškovo UAB „Irdaiva“ interesams, o viešajam interesui – savalaikiam subsidijuojamo projekto lėšų įsisavinimui.

13Atsakovas prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 7 162,60 Lt iš ieškovo UAB „Irdaiva“ ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Trečiojo asmens atstovas taip pat pateikė prašymą priteisti UAB „Mažeikių Varduva“ patirtas bylinėjimosi išlaidas – 4 400 Lt ir pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos atsakovui ir trečiajam asmeniui priteistinos iš ieškovo UAB „Irdaiva“.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Irdaiva“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

16Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

171) Teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu atsakovo 2013 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą atmesti ieškovo UAB „Irdaiva“ pretenziją Nr. 138395, kurioje buvo prašoma leisti susipažinti su UAB „Mažeikių Varduva“ paraiška ir pasiūlymu. Perkančiosios organizacijos pareigą leisti konkurso dalyviams susipažinti su kitų dalyvių paraiškomis ir pasiūlymais imperatyviai nustato VPĮ 6 straipsnio 1 dalis ir konkurso sąlygų 48 punktas. Konfidencialia gali būti tik tokia informacija, kurią dalyvis nurodė teikdamas paraišką (konkurso sąlygų 47 p.);

182) Perkančiosios organizacijos atsakymas į ieškovo pretenziją buvo nemotyvuotas, o tai įrodo, kad perkančioji organizacija pretenziją išnagrinėjo tik formaliai, nesiaiškino ir nenagrinėjo pretenzijoje nurodytų išsamių teisinių argumentų. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad perkančioji organizacija bet kokiomis priemonėmis siekė sudaryti itin didelės vertės sutartį su „vietine“ bendrove UAB „Mažeikių Varduva“;

193) Konkursą laimėjęs tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, numatytų konkurso sąlygų 21.6 punkte. Konkurso techninėje specifikacijoje yra numatyti specialieji statybos darbai, kurių atlikimui UAB „Mažeikių Varduva“ nėra atestuota: lauko (išorės) vandentiekio dalis, gaisrinės signalizacijos dalis, apsaugos signalizacijos dalis, elektroninių ryšių dalis, automatizacijos dalis. UAB „Mažeikių Varduva“ atestatas Nr. 3347 neapima nurodytų specialiųjų statybos darbų, todėl darytina išvada, kad šios bendrovės kvalifikacija neatitiko konkurso sąlygų 21.6 punkte nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Iš trečiojo asmens į bylą pateiktų subrangovų kvalifikacijos atestatų yra akivaizdu, kad ir šio tiekėjo subrangovų kvalifikacijos atestatai nesuteikia teisės atlikti nurodytus specialiuosius statybos darbus. Be to, trečiasis asmuo ketino elektroninių ryšių statybos darbus patikėti subrangovui UAB „G4S“, kurio kvalifikacijos atestatas neapima ne tik elektroninių ryšių specialiųjų darbų srities, bet ir elektrotechnikos specialiųjų statybos darbų kaip visumos. Pirmosios instancijos teismas dėl išdėstytų motyvų nepasisakė, todėl vien tuo pagrindu sprendimas naikintinas (CPK 329 str. 2 d. 4 p.);

204) Standartizacijos departamento oficialiais duomenimis UAB „Mažeikių Varduva“ neturi ISO 9001 ir OHSAS sertifikatų (konkurso sąlygų 21.09 ir 21.10 punktai). Minėti sertifikatai yra išduoti tik UAB „Mažeikių Varduva“ filialui „Varduvos statyba“, kuris (filialas) neturi atestato ypatingo statinio statybos darbams ir atitinkamai šio filialo pajėgumai negalės būti naudojami vykdant rangos darbų sutartį. Be to, UAB „Mažeikių Varduva“ pasiūlyme nenurodė, kad naudosis filialo „Varduvos statyba“ pajėgumais, todėl trečiasis asmuo, kuris konkurse dalyvauja kaip savarankiškas ūkio subjektas, negali remtis išskirtinai filialui (kuris konkurse nedalyvauja) išduotais vardiniais sertifikatais. Det Norske Veritas generalinio direktoriaus ir vyr. auditoriaus 2013 m. spalio 7 d. rašte nurodoma, jog atitinkami ISO ir OHSAS sertifikatai yra išduoti tik UAB „Mažeikių Varduva“ filialui „Varduvos statyba“. Šio rašto pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino. Teismo nurodytas CK 2.53 straipsnis akivaizdžiai prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams, todėl teismo sprendimas naikintinas ir šioje dalyje;

215) Teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl ieškovo nurodytos aplinkybės, jog 2013 m. rugpjūčio 26 d. tarp atsakovo ir trečiojo asmens buvo neteisėtai pasirašyta preliminarioji statybos rangos darbų sutartis Nr. PAV-26. Ši sutartis yra niekinė ir negalioja nuo jos sudarymo momento (CK 1.80 str.), nes buvo pažeistas imperatyvus VPĮ 941 straipsnio 2 dalies reikalavimas. Perkančioji organizacija (atsakovas) į ieškovo UAB „Irdaiva“ pateiktą 2013 m. rugpjūčio 16 d. pretenziją atsakė 2013 m. rugpjūčio 19 d., todėl 2013 m. rugpjūčio 26 d. perkančioji organizacija neturėjo teisės ir negalėjo sudaryti jokios sutarties. Be to, teismo pranešimą apie taikomas laikinąsias apsaugos priemones atsakovas gavo 2013 m. rugpjūčio 28 d., todėl iki teismo nutarties gavimo dienos (ir po jos tol, kol taikomos laikinosios apsaugos priemonės) atsakovas negalėjo sudaryti jokios sutarties, todėl sudaryta preliminarioji sutartis yra niekinė;

226) Pasirengimo bylos nagrinėjimo metu teismas visiškai nenagrinėjo ieškovo pateiktų prašymų: išreikalauti iš atsakovo trečiojo asmens UAB „Mažeikių Varduva“ paraiškos ir pasiūlymo konkursui kopiją; kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir Statybos produkcijos sertifikavimo centrą dėl išvadų byloje pateikimo. Nors galiausiai teismas patenkino ieškovo prašymus dėl privalomų rašytinių įrodymų išreikalavimo iš atsakovo, tačiau nesudarė galimybės jam (ieškovui) susipažinti su išreikalautais įrodymais ir dėl jų pasisakyti iki bylos nagrinėjimo iš esmės dienos. Atkreipė dėmesį, kad visgi į bylą nebuvo pateikta trečiojo asmens UAB „Mažeikiu Varduva“ paraiška konkursui, todėl nesuprantama, kaip teismas priėjo prie išvados, kad tiekėjas UAB „Mažeikiu Varduva“ atitiko visus konkurso sąlygų nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Išdėstytos aplinkybės įrodo, kad teismo sprendimas yra priimtas neišnagrinėjus privalomų rašytinių įrodymų, nepasisakius dėl ieškovo nurodytų teisiškai reikšmingų aplinkybių ir į bylą pateiktų rašytinių įrodymų;

237) Kadangi galimybę susipažinti su dalimi atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų ieškovas įgijo tik bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dieną, todėl tik šiuo metu buvo nustatyta, kad trečiojo asmens UAB „Mažeikių Varduva“ pasiūlymo su kaina dalis buvo pateikta praleidus perkančiosios organizacijos nustatytą pasiūlymų pateikimo terminą, nustatytą iki 2013 m. liepos 23 d. 10.00 val. (konkurso sąlygų 46 p.). UAB „Mažeikių Varduva“ savo pasiūlymą pateikė 2013 m. rugpjūčio 5 d. ir ne perkančiosios organizacijos konkurso sąlygose nurodytu būdu (konkurso sąlygų 43 p.), t.y. pasiūlymas nebuvo pateiktas voke 2. Dėl nurodytų aplinkybių perkančioji organizacija net neturėjo teisės vertinti ir juo labiau paskelbti šį tiekėją konkurso laimėtoju;

248) Kadangi ieškovas ginčijo perkančiosios organizacijos 2013 m. rugpjūčio 8 d. ir 16 d. sprendimus, todėl, priešingai nei konstatavo teismas, pretenzijos buvo pateiktos nustatytu laiku. Be to, aplinkybė, jog perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo pretenziją, kuri jai buvo pateikta praleidus penkių dienų pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad šį terminą perkančioji organizacija atnaujino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009);

259) Teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius, į kuriuos turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

26Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas BĮ Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

27Atsakovo motyvai: UAB „Mažeikių Varduva“ atitikimo pirkimo sąlygų 21.6 punkto reikalavimą, nes tiekėjas pasitelkė subrangovus UAB „Santechvita“, UAB „Mažesta“ ir UAB „G4S Lietuva“ Mažeikių skyrių, kurie turi atestatus, patvirtinančius teisę atlikti atitinkamus specialiuosius statybos darbus.

28Ieškovo nurodytiems elektroninių ryšių specialiesiems statybos darbams atlikti nėra būtinas atestatas. Pirkimo sąlygose ir nebuvo suformuluota reikalavimo, jog tiekėjas būtinai turėtų atestatą elektroninių ryšių darbams. Elektroninių ryšių atestatas nebuvo būtinas, kadangi elektroninių ryšių darbai nėra pagrindiniai darbai pirkimo sutarties vykdymo metu.

29Nagrinėjamuoju atveju elektroninių ryšių specialiuosius darbus atliks trečiojo asmens subrangovas UAB „G4S Lietuva“ Mažeikių skyrius, kuris pagal 2011 m. lapkričio 11 d. atestatą Nr. 6085 turi teisę atlikti statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo (gaisrinės signalizacijos) darbus.

30Priešingai nei nurodo ieškovas, UAB „Mažeikių Varduva“ atitiko pirkimo sąlygų 21.09 ir 21.10 punktų reikalavimus. Vadybos sistemas (ISO 9001 ir OHSAS 18001:2007) turi UAB „Mažeikių Varduva“ filialas „Varduvos statyba“, todėl trečiasis asmuo laikytinas turinčiu pirkimo sąlygų 21.09 ir 21.10 punktų reikalaujamus sertifikatus. Filialas yra juridinio asmens padalinys, kuriam perduotos tam tikros juridinio asmens funkcijos (CK 2.53 str.). Aplinkybę, kad trečiasis asmuo turėjo teisę remtis UAB „Mažeikių Varduva“ filialui „Varduvos statyba“ išduotais įrodymais įrodo tai, kad visi trečiojo asmens darbuotojai, atsakingi už pirkimo sutarties vykdymą, struktūrine prasme yra priskirti būtent UAB „Mažeikių Varduva“ filialui „Varduvos statyba“.

31Pirkimo sąlygos nereikalavo, kad ISO ir OHSAS sertifikatuose būtų nurodyta speciali sertifikatų taikymo sritis. Pirkimo sąlygų 21.09 ir 21.10 punktai nekėlė reikalavimų sertifikatuose nurodyti, jog jie yra išduoti, pvz., specialiesiems statybos darbams vykdyti. Ieškovas, aiškindamas pirkimo sąlygų 21.09 ir 21.10 punktus, nukrypsta nuo kvalifikacijos reikalavimų patikrinimo procedūrų esmės - įsitikinti tiekėjo pajėgumu vykdant sutartį.

32Atsakovas nesutiko su ieškovu, kad atsakymas į pretenziją buvo nemotyvuotas. Ieškovas turėjo visas galimybes suprasti priežastis, dėl kurių buvo atmesta jo pretenzija. Be to, teismo proceso metu ieškovas kėlė tuos pačius reikalavimus ir atsakovas tiek atsiliepime į ieškinį, tiek ir dublike itin išsamiai pasisakė dėl ieškovo keliamų reikalavimų nepagrįstumo. Todėl nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeistos ar apribotos ieškovo teisės bei galimybės ginti savo galbūt pažeistus interesus teisme.

33Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Šiuo atveju ieškovas prašė perkančiosios organizacijos atskleisti trečiojo asmens UAB „Mažeikų Varduva“ informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Perkančioji organizacija neturėjo jokio kito pasirinkimo, kaip tik vykdant VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą atsisakyti atskleisti tokią informaciją.

34Ieškovas melagingai teigia, kad byloje nėra UAB „Mažeikių Varduva“ pasiūlymo, nes civilinės bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu teismas 2013 m. spalio 24 d. priėmė nutartį, kuria įpareigojo atsakovą iki 2013 m. spalio 28 d. pateikti teismui visus turimus ginčo viešojo pirkimo dokumentus, o atsakovas šiuos dokumentus pateikė iki teismo nurodyto termino pabaigos (2013-10-28).

35Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo sutartis buvo sudaroma siekiant užbaigti pirkimą. Atsakovas pirkimo sutartį sudarė anksčiau dėl tos priežasties, kad pats ieškovas pretenziją pateikė pavėluotai, t. y., praleidęs VPĮ nustatytą terminą. 2013 m. liepos 23 d. posėdžio metu buvo paviešinta informacija apie pirkimo dalyvius ir jų pateiktus pasiūlymus, todėl būtent nuo šios dienos turėtų būti skaičiuojamas terminas pretenzijai pateikti. Šis terminas baigėsi 2013 m. rugpjūčio 7 d. Ieškovas, pateikęs pavėluotą pretenziją, piktnaudžiavo savo teisėmis, todėl jo teisės ir interesai negali būti ginami ta pačia apimtimi kaip sąžiningų subjektų.

36Perkančioji organizacija teisėtai priėmė UAB „Mažeikių Varduva“ pasiūlymą. 2013 m. liepos 11 d. visiems pirkime dalyvaujantiems asmenims išsiuntė pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad tiekėjai iki 2013 m. liepos 23 d. pateiktų pasiūlymus tik A daliai, t. y., pasiūlymų dalims be kainos. UAB „Mažeikių Varduva“ dėl šios priežasties iki nurodytos datos pateikė savo pasiūlymą A daliai. Paklausta pasiaiškinti, kodėl pasiūlymas buvo pateiktas laišku, UAB „Mažeikių Varduva“ 2013 m. rugpjūčio 7 d. pranešime Nr. 16-01-304 nurodė, kad buvo priversta jį tai padaryti, nes CVP IS sekančio „žingsnio“ nebuvo numatyta. Šioje situacijoje jokių esminių pažeidimų nebuvo atlikta, ieškovas nenurodė ir įstatymo pažeidimų.

37Net jeigu ir būtų nustatyti formalūs neatitikimai pirkimo procedūroms, tai negali lemti perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ar jau sudarytos ir vykdomos pirkimo sutarties negaliojimo.

38Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Mažeikių Varduva“ palaiko atsakovo poziciją.

39Trečiojo asmens motyvai: aplinkybes, kad trečiojo asmens kvalifikacija atitiko konkurso sąlygose numatytus reikalavimus, įrodo tai, jog atsakovas 2013 m. liepos 10 d. komisijos posėdyje pakvietė jį pateikti pasiūlymą, t.y. leido dalyvauti 2 konkurso etape. Apie tai, jog UAB „Mažeikiu Varduva“ atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, ieškovas sužinojo būtent tuomet, nes kaip ir kiti kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gavo atsakovo pranešimą. Tačiau ieškovas pretenziją dėl UAB „Mažeikiu Varduva“ tariamo kvalifikacinių reikalavimų neatitikimo atsakovui pateikė tik 2013 m. rugpjūčio 16 d., t.y. jau praėjus pretenzijos pateikimo terminui, tuo akivaizdžiai piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis. Atsakovas, gavęs ieškovo pretenziją, kaip ir privalėjo išnagrinėjo tik tą pretenzijos dalį, kuriai pateikti terminas nebuvo suėjęs (dėl informacijos nepateikimo), tačiau nenagrinėjo pretenzijos dalies dėl kvalifikacijos vertinimo. Ieškovas neturėjo teisės teikti ieškinio dėl kvalifikacijos reikalavimų neatitikimo, nes pažeidė VPĮ 93 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl išankstinio ginčų neteismine tvarka nagrinėjimo, praleisdamas VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytus pretenzijos pateikimo terminus. Dėl išdėstytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismas neturėtų vertinti apelianto pateiktų skundo argumentų dėl UAB „Mažeikiu Varduva“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitikimo.

40Pateikdamas pasiūlymą trečiasis asmuo pagal konkurso sąlygų nuostatas nurodė kokius subrangovus ir kokiai darbų daliai ketina pasitelkti. Buvo pateikti subrangovų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Būtent tai daliai, kurios trečiojo asmens turimas Aplinkos ministerijos atestatas neapima ir buvo pasitelkti bei pasiūlyme nurodyti subrangovai, kurių atestatai apima reikalaujamus specialiuosius statybos darbus. Atkreipė dėmesį, kad remiantis STR 1.02.07:2012 nuostatomis, statinio statybos darbo sritys atestate gali būti nurodytos tiek kaip visuma, apimanti visus į šią visumą patenkančius darbus arba tik tam tikra šios srities darbų dalis. Vien ta aplinkybė, jog atestate yra nurodyta statybos darbų grupė, o ne visi į ją patenkantys statybos darbų pogrupiai, nereiškia, kad toks atestatas nesuteikia teisės vykdyti į tą grupę priskirtinus darbus.

41ISO 9001 ir OHSAS sertifikatai yra išduoti trečiojo asmens filialui „Varduvos statyba“. Ieškovas klaidingai supranta trečiojo asmens „Mažeikiu Varduva“ ir jo filialo „Varduvos statyba“ santykį, juos išskirdamas į du atskirus juridinius asmenis. Tai neatitinka CK 2.53 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių, jog juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų. Remiantis išdėstytu, pripažintina, kad juridinis asmuo (šiuo atveju trečiasis asmuo) turėjo teisę pateikti savo struktūrinio vieneto (filialo) dokumentus kaip patvirtinančius trečiojo asmens kvalifikaciją šioje dalyje, o atsakovas turėjo vertinti tai kaip tinkamus dokumentus.

42Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad trečiojo asmens pateiktų sertifikatų sritis neapima specialiųjų statybos darbų. Pirkimo sąlygų 21.09 ir 21.10 punktai nekėlė reikalavimų sertifikatuose nurodyti, jog jie yra išduoti, pvz., specialiesiems statybos darbams vykdyti.

43Teismas tinkamai įvertino ieškovo argumentus dėl VPĮ 6 straipsnio 1 dalies bei konkurso sąlygų 48 punkto tariamo pažeidimo. Atsakovo pirkimo komisijos narė, atsakydama į ieškovo pateiktą prašymą susipažinti su dalyvių pasiūlymais, išaiškino, kad tokia informacija teikiama konkurso sąlygų 81 ir 82 punktuose nustatyta tvarka, t.y. ne atsisakė pateikti informaciją ieškovui, bet pasiūlė su ja susipažinti konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Ieškovas to padaryti nepanoro.

44Apeliaciniame skunde nurodoma, kad atsakovas pirkimo sutartį sudarė nepraėjus 15 dienų nuo rašytino pranešimo apie priimtą sprendimo dėl pretenzijos išsiuntimo. Toks procedūrų traktavimas yra nepagrįstas, kadangi ieškovo pretenzija buvo pateikta pavėluotai. Netgi pripažinus, jog sutarties sudarymo terminas buvo pažeistas, negalima sutikti, jog dėl to atsakovo priimti sprendimai turėtų būti naikinami. Dėl nepagrįstų ir nesąžiningų ieškovo veiksmų buvo akivaizdu, jog nesudarius sutarties, darbai nebūtų pradėti ir užbaigti laiku. Patenkinus privačius ieškovo interesus, būtų paneigtas viešasis interesas - savalaikis subsidijuojamo projekto lėšų įsisavinimas. Atsakovas su trečiuoju asmeniu 2013 m. spalio 14 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. PAV-28 ir pradėjo ją vykdyti, siekiant užtikrinti prioritetines vertybes - viešojo intereso įgyvendinimą.

45Atsakovas teisėtai priėmė trečiojo asmens pasiūlymą, nes jis buvo pateiktas nepraleidžiant konkurso sąlygose nustatyto termino (iki 2013 m. liepos 23 d. 10.00 val.). Vėliau, gavus pranešimą iš atsakovo, jog 2013 m. rugpjūčio 6 d. bus vertinama pasiūlymo kainos dalis, iki nustatyto termino bandė pateikti pasiūlymo B dalį, tačiau, to nepavykus padaryti, savo pasiūlymą prisegė CVP IS priemonėmis laiško forma. Toks voko B pateikimo būdas, koks buvo trečiojo asmens padarytas, dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių niekaip neįtakojo pirkimo procedūros skaidrumo, objektyvaus balų skyrimo ar kurio nors tiekėjo galimybės koreguoti savo pasiūlymus.

46Šioje byloje nebuvo tikslinga gauti Viešųjų pirkimų tarnybos išvados, juo labiau, kad nors ieškovas tokį pageidavimą išreiškė, tačiau nenurodė, kokiais klausimais Viešųjų pirkimų tarnyba tokias išvadas turėtų pateikti. Ieškovas, manydamas, kad atsakovas pažeidė pirkimo procedūras, dar pretenzijos pateikimo stadijoje turėjo galimybę jos kopiją pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai arba asmeniškai kreiptis dėl išvados jam rūpimais klausimais gavimo. Atsižvelgiant į ieškovo pateiktus klausimus Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, pareikšti klausimai neturi jokios įtakos sprendimo šioje byloje priėmimui, nes iš trečiojo asmens pateiktų duomenų matyti, jog ieškovo nurodytose dalyse trečiasis asmuo bei jo pasitelkti subrangovai turėjo konkurse reikalaujamą kvalifikaciją, todėl SPSC atsakymai šiuo atveju būtų nereikšmingi.

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

48Ieškovo UAB „Irdaiva“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

49CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 4238 str. 2 d.).

50Dėl apelianto pateiktų prašymų

51Apeliaciniame skunde UAB „Irdaiva“ prašė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir Statybos produkcijos sertifikavimo centrą dėl išvadų byloje pateikimo. Pateikti prašymai netenkinti. Remiantis CPK 49 straipsnio 3 dalimi valstybės ir savivaldybių institucijos įstatymų nustatytais atvejai gali būti (bet neprivalo) teismo įtraukiamos proceso dalyviais arba įstoti į procesą savo iniciatyva, kad duotų išvadą byloje, siekiant įvykdyti jiems pavestas pareigas, jeigu tai yra susiję su viešuoju intereso gynimu. Teismo prievolės reikalauti specialios valstybės institucijos išvados viešųjų pirkimų bylose nenumato ir VPĮ nuostatos, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados byloje pateikimo, nes apeliantas nenurodė ir byloje nenustatyta pagrindų, kurie patvirtintų būtinybę gauti byloje šios institucijos išvadą. Byloje esančių faktinių aplinkybių pagrindu galima nuspręsti dėl atsakovo veiksmų teisėtumo ir be Viešųjų pirkimų tarnybos išvados. Nėra pagrindo kreiptis ir į Statybos produkcijos sertifikavimo centrą.

52Pateikdamas 2014 m. kovo 3 d. rašytinius paaiškinimus, apeliantas UAB „Irdaiva“ prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (CPK 322 str.). Prašymą grindė tuo, kad atsižvelgiant į ginčo mastą, bylos sudėtingumą, rašytinių įrodymų prieštaringumą bei siekiant teisingo bylos išsprendimo tikslingas žodinis bylos nagrinėjimas. Nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka, jis (apeliantas) neturės galimybės raštu ar žodžiu pasisakyti dėl atsakovo papildomai pateiktų rašytinių įrodymų ir paaiškinimų.

53CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkinamas, kadangi bylos faktinės aplinkybės nors ir sudėtingos, tačiau visos, kurios turi esminę reikšmę bylos teisingam išnagrinėjimui, yra pagrįstos rašytiniais įrodymais ir išsamiais šalių paaiškinimais procesiniuose dokumentuose, todėl papildomi paaiškinimai dėl ginčo išnagrinėjimui svarbių faktinių aplinkybių nereikalingi. Anot apelianto, tik žodinio bylos nagrinėjimo metu jis galės pasisakyti dėl atsakovo papildomai pateiktų rašytinių įrodymų ir paaiškinimų, tačiau tokia galimybe, kurią turėjo, jis nepasinaudojo. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo pateikti papildomi paaiškinimai ir rašytiniai įrodymai apeliantui buvo įteikti 2014 m. kovo 5 d. (7 t., 57 b. l.), todėl iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (2014 m. kovo 10 d.) apeliantas galėjo raštu išdėstyti ir teismui pateikti savo nuomonę dėl atsakovo pateiktų paaiškinimų ir dokumentų, tačiau šia teise dėl nežinomų priežasčių nepasinaudojo (CPK 42 str.).

54Byloje nustatyta, kad atsakovas BĮ Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla vykdė supaprastintą ribotą konkursą „Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos pastato Pavasario g. 53, Mažeikiuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai“ (toliau – konkursas). Pirkimo objektas – Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos pastato Pavasario g. 53, Mažeikiuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai. Paraiškas pateikė apeliantas UAB „Irdaiva“, trečiasis asmuo UAB „Mažeikių Varduva“, UAB „Telšių meistras“, UAB „Virdaleka“, UAB „LitCon“ ir UAB „Darstamas“ (6 t., 62 b. l.). Įvertinęs gautas paraiškas, 2013 m. liepos 10 d. atsakovas nutarė patvirtinti tiekėjų kvalifikacinės atrankos rezultatus, sudaryti tiekėjų eiliškumą kvalifikacijos balų mažėjimo tvarka ir pakviesti teikti pasiūlymus pirmas penkias vietas užėmusias įmones: 1) UAB „Irdaiva“, 2) UAB „LitCon“, 3) UAB „Darstamas“, 4) UAB „Telšių meistras“ ir 5) UAB „Mažeikių Varduva“ (6 t., 63 b. l.). Pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikė keturi tiekėjai: UAB „Telšių meistras“, UAB „Darstamas“, UAB „Irdaiva“ ir UAB „Mažeikių Varduva“ (5 t., 40, 41 b. l.). Atlikęs galutinį pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimą, 2013 m. rugpjūčio 8 d. atsakovas sudarė pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka bei pripažino laimėjusiu konkursą UAB „Mažeikių Varduva“, kurio ekonominis naudingumas – 97,66 balo (1 t., 157 b. l.; 5 t., 44, b. l.). Apeliantas UAB „Irdaiva“, kurio ekonominis naudingumas – 86,37, pasiūlymų eilėje buvo įrašytas antruoju numeriu. 2013 m. rugpjūčio 13 d. UAB „Irdaiva“ kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydama susipažinti su pirkimo dalyvių paraiškomis ir pasiūlymais (1 t., 158 b. l.). Atsakydama į gautą prašymą, 2013 m. rugpjūčio 16 d. viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė L. P. nurodė, kad tokia informacija teikiama konkurso sąlygų 81 ir 82 punktuose nustatyta tvarka (1 t., 159 b. l.). 2013 m. rugpjūčio 16 d. UAB „Irdaiva“ CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria ginčijo atsakovo atsisakymą leisti susipažinti su pirkimo dalyvių paraiškomis ir pasiūlymais bei UAB „Mažeikių Varduva“ atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams (1 t., 161–163 b. l.). Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi gautą pretenziją, 2013 m. rugpjūčio 19 d. ją atmetė (1 t., 164 b. l.; 5 t., 56 -57 b. l.). Nesutikdamas su atsakovo sprendimais, tiekėjas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu. Taigi ieškovas pasinaudojo ikiteismine ginčų sprendimo tvarka.

55Pareikštame ieškinyje ieškovas suformulavo reikalavimą panaikinti atsakovo 2013 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą dėl ieškovo pateiktos pretenzijos Nr. 138395 atmetimo. Nors pretenzijos pateikimas perkančiajai organizacijai yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija (VPĮ 93, 94 str.), tačiau tokio sprendimo atmesti pretenziją panaikinimas nepašalintų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių, taigi ir tiekėjo teisių apgynimui iš esmės nesukeltų jokių teisinių pasekmių, todėl teisėjų kolegija sprendžia dėl apelianto pretenzijoje nurodytų neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų (sprendimų), dėl kurių atsakovas nesutiko (apelianto teisės susipažinti su tiekėjų pretenzijomis ir netinkamo tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ kvalifikacijos įvertinimo), priimdamas ginčijamą 2013 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją.

56Dėl konfidencialios informacijos

57VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Taigi informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau netgi ir toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos reikšmės, nes ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). VPĮ nuostatos nereglamentuoja kokia informacija gali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, todėl šis klausimas spręstinas atsižvelgiant į CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą komercinės (gamybinės) paslapties sąvoką. Ši norma nustato, jog informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y., suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012). Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri yra vieša remiantis teisės aktų reikalavimais (pavyzdžiui, vokų plėšimo procedūros metu skelbiama informacija) (CK 1.116 str. 1 d., VPĮ 31 str. 8 d.,). Draudimą atsakovui (perkančiajai organizacijai) atskleisti konfidencialią tiekėjų informaciją nustatė konkurso sąlygų 82 punktas, pagal kurį perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

58Apeliantas UAB „Irdaiva“ 2013 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydamas jį supažindinti su pirkimo dalyvių paraiškomis ir pasiūlymais (1 t., 158 b. l.). Atsakydama į gautą prašymą, 2013 m. rugpjūčio 16 d. viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė L. P. nurodė, kad tokia informacija teikiama konkurso sąlygų 81 ir 82 punktuose nustatyta tvarka. Apeliantui pateikus pretenziją, atsakovas nekeitė savo pozicijos ir nepateikė apeliantui jokios prašomos informacijos (duomenų). Kaip matyti iš atsakovo atsakymo į pretenziją, perkančioji organizacija netenkino prašymo dėl informacijos pateikimo, nes: tiekėjas nesikreipė į atsakovą dėl konkurso sąlygų 81 ir 82 punktuose numatytos informacijos pateikimo; prašomos pateikti informacijos apimtis neatitiko VPĮ 6 straipsnio ir konkurso sąlygų 81 ir 82 punktų reikalavimų; prašomas informacijos pateikimo būdas neatitiko konkurso sąlygų 65 punkto. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovu, nes apeliantas kreipėsi į atsakovą dėl konkurso sąlygų 81 ir 82 punktuose numatytos informacijos pateikimo ir jis (apeliantas) sutiko, kad prašoma informacija būtų pateikta CVP IS priemonėmis (konkurso sąlygų 65 p.). Atsakovas neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti pateikti apeliantui bet kokią informaciją, susijusią su tiekėjų pateiktais pasiūlymais (paraiškomis), nes, kaip pripažino ir pats atsakovas, tiekėjai UAB „Telšių meistras“ ir UAB „Mažeikių Varduva“ nurodė tik dalį informacijos kaip konfidencialią, o tiekėjas UAB „Darstamas“ iš viso nenurodė, kad kuri nors jo pateikta informacija yra konfidenciali (6 t., 150 b. l.). Bylos duomenys įrodo, kad konkursą laimėjęs tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ kaip konfidencialią informaciją nurodė tik su 2013 m. rugpjūčio 5 d. pasiūlymu B daliai pateiktus dokumentus (6 t., 164-196 b. l.), todėl atsakovas neturėjo pagrindo nesuteikti apeliantui duomenų apie UAB „Mažeikių Varduva“ pateiktus kitus dokumentus (2013 m. liepos 8 d. paraišką su priedais bei 2013 m. liepos 22 d. pasiūlymą su priedais). Perkančioji organizacija taip pat nesiėmė jokių pastangų įsitikinti ar pagrįstai tiekėjai konkrečią informaciją (duomenis) nurodė konfidencialiais, t. y., nesikreipė į konkrečius tiekėjus, reikalaujant pagrįsti, kad pasiūlyme esanti informacija atitinka materialiosios teisės normose nustatytus kriterijus (CK 1.116 str. 1 d.), kuriais remiantis pirkimo pasiūlymą sudaranti informacija pripažįstama konfidencialia. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prieinama išvada, kad perkančiosios organizacijos atsisakymas leisti UAB „Irdaiva“ susipažinti su visais konkurse dalyvavusių tiekėjų pateiktais duomenimis pažeidė ieškovo teises į veiksmingą teisinę gynybą ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą (VPĮ 3 str.).

59Dėl tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams

60Konkurso sąlygų 21 punkto 1 ir 2 lentelės priskirstos prie tiekėjams keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir apibrėžia bendruosius, ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus tiekėjams. Konkurso sąlygų 1 lentelės 21.6 punkte buvo numatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui būti įregistruotam teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti teisę būti rangovu. Šį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas privalėjo pagrįsti, pateikiant tokius dokumentus:1) įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų dalies skaitmenines kopijas ar kitus dokumentus, kurie patvirtintų tiekėjo teisę būti rangovu arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą ar priesaikos deklaraciją, liudijantį tiekėjo teisę būti rangovu; 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę atlikti bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, kurie būtini pirkimo sutarties įgyvendinimui, statinių kategorijoje „ypatingi statiniai“, statinių grupėje „gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai“ ar kitus dokumentus (skaitmenines dokumentų kopijas), kurios patvirtintų tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą.

61VPĮ 32 straipsnio 3 dalis numato, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Tiekėjas turi nurodyti subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti sutarčiai įvykdyti ir kiekvieno jų pasirašytą laisvos formos deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime (konkurso sąlygų 24 p.). Jei tiekėjas numato dalį darbų perduoti vykdyti subrangovams, subrangovai privalo atitikti 1 lentelės „Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“ 21.6 punkte ir 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 21.11 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir turėti minėtus kvalifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus tiems darbams (konkurso sąlygų 24 p.).

62Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Mažeikių Varduva“ 2013 m. liepos 8 d. Nr. 17-02-269 paraiškoje nurodė, kad tam tikriems specialiesiems statyboms darbams jis pasitelks subrangovus UAB „Santechvita“, UAB „Mažesta“ ir UAB „G4S Lietuva“ Mažeikių skyrių (2 t., 35 b. l.). Tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ pateikė su nurodytais subrangovais pasirašytus ketinimų protokolus ir tiekėjų vienašalius sutikimus būti rangovais (7 t., 20, 21, 32, 33, 42, 43 b. l.). Kartu su pareiškimu UAB „Mažeikių Varduva“ pateikė jam pačiam Aplinkos ministerijos 2011 m. vasario 19 d. išduotą atestatą Nr. 3347, kuris suteikia tiekėjui teisę atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus, kultūros paveldo objektų tvarkybą statinių kategorijoje: ypatingi statiniai; statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kultūros paveldo statiniai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai, pastatų vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas, pastatų šildymas, vėdinimas, elektrotechnikos darbai (iki 1 000 V įtampos) (2 t., 41 b. l.) bei jo subrangovams išduotus atestatus: UAB „G4S Lietuva“ 2011 m. lapkričio 11 d. atestatą Nr. 6085, kuris suteikia teisę atlikti statinio dalies projektavimą ir statinio statybą statinio kategorijoje: ypatingi statiniai; statinių grupėje: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; projektavimo darbų srityse: apsauginės signalizacijos, gaisrinės sistemos; statybos darbų srityse: statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas (gaisrinė signalizacija) (2 t., 39 b. l.); UAB „Santechvita“ 2011 m. balandžio 15 d. atestatą Nr. 5887, kuris suteikia teisę atlikti statinio statybą statinių kategorijose: ypatingi statiniai, statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, statybos darbų srityse: pastatų vidaus ir išorės vandentiekis bei nuotekų šalinimas, šilumos gamyba (iki 1 MW galios) ir tiekimas, pastatų šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas (2 t.,46 b. l.); UAB „Mažesta“ 2012 m. lapkričio 23 d. išduotą atestatą Nr. 4170, kuris suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu statinių grupėje: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, statybos darbų srityje: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, proceso valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas (2 t., 42 b. l.). Apelianto teigimu, UAB „Mažeikių Varduva“ nėra atestuota atlikti tokius specialiuosius darbus: lauko (išorės) vandentiekio dalis, gaisrinės signalizacijos dalis, apsaugos signalizacijos dalis, elektroninių ryšių dalis, automatizacijos dalis. Iš UAB „Mažeikių Varduva“ atestato Nr. 3347 matyti, kad tiekėjas yra atestuotas atlikti tik vidaus vandentiekio darbus, tačiau jo subrangovo UAB „Santechvita“ turimas atestatas Nr. 5887 suteikia šiam subjektui atlikti pastatų vidaus ir išorės vandentiekio darbus (2 t., 46 b. l.). UAB „Mažeikių Varduva“ 2013 m. liepos 8 d. paraiškoje nurodė, kad būtent šiam subrangovui perduos atlikti vandentiekio darbus. Kita apelianto išvardinta specialiųjų statybos darbų grupė (gaisrinės signalizacijos, apsaugos signalizacijos, elektroninių ryšių, automatizacijos darbai) patenka į specialiuosius statybos darbus, o būtent elektrotechnikos darbus (STR 1.08.02:2002 1 priedo 1.2.2 p.), kuriems reikiamą atestatą turi tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ (2 t., 41 b. l.). Tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ subrangovai UAB „Santechvita“ ir UAB „G4S Lietuva“ taip pat turi atestatus tam tikriems elektrotechnikos darbams (2 t., 39, 46 b. l.), kuriems tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ nurodė perduos tokius darbus. Prieinama išvada, kad UAB „Mažeikių Varduva“ ir jo subrangovai UAB „Santechvita“, UAB „Mažesta“ ir UAB „G4S Lietuva“ yra tinkamai atestuoti atlikti perkamus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus. Tiekėjo ir jo subrangovų atestatai išduoti reikiamai statinio kategorijai (mokykla yra ypatingas statinys) ir statinių grupei (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai). Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu, kad UAB „Mažeikių Varduva“ neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, numatytų konkurso sąlygų 21.6 punkte, todėl šioje dalyje jo motyvus atmeta kaip nepagrįstus.

63Konkurso sąlygų 2 lentelės 21.09 ir 21.10 punktuose nustatyti kvalifikacijos reikalavimai laikytis tam tikrų kokybės vadybos ir darbuotojų saugos ir sveikatos standartų. 21.09 punkte reikalaujama, kad tiekėjas būtų įdiegęs kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 (LST EN ISO 9001) arba lygiavertę kokybės vadybos sistemą. Šį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas privalėjo pagrįsti nepriklausomos įstaigos išduota sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 standartų (ar jam lygiaverčių standartų), patvirtinta kopija. Nurodyta, kad bus priimami ir kiti dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, tiekėjo parengti taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymai. Paminėtos 2 lentelės 21.10 punkte buvo nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui būti įsidiegusiam darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008) arba lygiavertę sistemą. Šį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas privalėjo pagrįsti nepriklausomos įstaigos išduoto sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal OHSAS standartą (ar jam lygiavertį standartą) patvirtintą kopiją. Nurodyta, kad bus priimami ir kiti dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai, tiekėjo parengti taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos priemonių aprašymai. Pagal konkurso sąlygų 24 punktą tiekėjo pasitelktiems subrangovams nebuvo keliamas reikalavimas atitikti konkurso sąlygų 21.09 ir 21.10 punktų reikalavimus, todėl nurodytus reikalavimus turėjo atitikti išimtinai tiekėjas (rangovas) UAB „Mažeikių Varduva“. Trečiasis asmuo UAB „Mažeikių Varduva“ su 2013 m. liepos 8 d. Nr. 17-02-269 paraiška pateikė 2013 m. balandžio 29 d. UAB „Mažeikių Varduva“ filialui „Varduvos statyba“ išduotą sertifikatą, kuriame nurodyta, kad „Varduvos statyba“ atitinka vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008 sertifikavimo srityje: bendrieji statybos darbai (2 t., 48 b. l.). UAB „Mažeikių Varduva“ pateikė ir kitą 2013 m. balandžio 29 d. sertifikatą, kuriame nurodyta, kad UAB „Mažeikių Varduva“ filialas „Varduvos statyba“ atitinka vadybos sistemos standartą OHSAS 18001:2007 sertifikavimo srityje: bendrieji statybos darbai (7 t., 47, 48 b. l.). Apelianto nuomone, pateikti sertifikatai nepagrindžia tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ kvalifikacijos pagal konkurso sąlygų 2 lentelės 21.09 ir 21.10 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus dėl kokybės vadybos ir darbuotojų saugos ir sveikatos standartų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas neteisus, teigdamas, jog UAB „Mažeikių Varduva“ negali naudotis „Varduvos statyba“ išduotu sertifikatu. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis (2 t., 131 b. l.) „Varduvos statyba“ yra tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ filialas, t. y., struktūrinis juridinio asmens padalinys (CK 2.53 str. 1 d.), todėl filialui išduotu sertifikatu gali remtis pats juridinis asmuo (UAM „Mažeikių Varduva“). Kadangi „Varduvos statyba“ yra tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ filialas, todėl toks subjektas, nesantis savarankišku juridiniu asmeniu, neturėjo būti nurodytas tiekėjo paraiškoje kaip subrangovas, ką jis (tiekėjas) ir padarė, tačiau tenka sutiktu su apeliantu dėl to, jog UAB „Mažeikių Varduva“ filialui „Varduvos statyba“ suteikti sertifikatai neįrodo visos reikiamos šio tiekėjo kvalifikacijos pagal konkurso sąlygų reikalavimus. Iš aptartų konkurso sąlygų 21.09 ir 21.10 punktų matyti, kad, apibrėžiant reikalavimus dėl kokybės vadybos ir saugos bei sveikatos vadybos standartų, perkančioji organizacija šioje dalyje nenurodė kokiems statybos darbams (bendriesiems ar specialiesiems) reikalingi tokie standartai, kokių statinių kategorijai. Pagal kasacinio teismo praktiką, tiekėjui keliami kvalifikaciniai reikalavimai turi būti susieti su pirkimo objektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Pagal STR 1.01.06:2002 „Ypatingieji statiniai“ priedo 2 lentelės 8 punktą mokykla priskirtina prie ypatingų statinių kategorijos, o tai buvo nurodyta ir techniniame darbo projekte (1 t., 61 b. l.), todėl sistemiškai vertinant konkurso sąlygų reikalavimus, kuriais apibrėžiamas pirkimo objektas (mokyklos, kaip ypatingo statinio, bendrieji ir specialieji statybos darbai), kuris į dalis neskirstomas (konkurso sąlygų 8 p.), teisėjų kolegija sprendžia, kad kokybės vadybos ir saugos bei sveikatos vadybos standartai turi būti išduoti atliekant ypatingų statinių bendruosius ir specialiuosius statybos darbus. UAB „Mažeikių Varduva“ filialui „Varduvos statyba“ išduoti sertifikatai ISO 9001:2008 ir OHSAS 18001:2007 tik bendriesiems statybos darbams, į kuriuos nepatenka perkami specialieji statybos darbai..

64Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas įgalina užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

65Byloje rašytiniais dokumentais įrodyta, kad trečiasis asmuo UAB „Mažeikių Varduva“ nepateikė sertifikatų, įrodančių, kad tiekėjas yra įsidiegęs ISO 9001:2008 ir OHSAS 18001:2007 standartus bendriesiems ir specialiesiems ypatingų statinių kategorijos statybos darbams. Tai, kad UAB „Mažeikių Varduva“ nėra įdiegęs reikiamų standartų perkamiems statybos darbams, jis neatitinka ginčo konkurso sąlygų. Toks kvalifikacijos reikalavimų neatitikimas yra esminis, nes nurodytų standartų pagrindu yra garantuojama ir užtikrinama, kad tiekėjas (rangovas) kokybiškai vykdys viešojo pirkimo pagrindu sudarytą rangos sutartį, todėl atsakovas privalėjo atmesti UAB „Mažeikių Varduva“ paraišką, kaip neatitinkančią pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (VPĮ 32 str. 6 d., konkurso sąlygų 29.1.3 p.).

66Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 45 straipsnio, 47 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų, 49 straipsnio nuostatas, nevisapusiškai ištyrė ir įvertino bylos faktines aplinkybes (CPK 177, 185 str.) ir nepagrįstai pripažino, kad atsakovo veiksmai pripažinti trečiojo asmens UAB „Mažeikių Varduva“ kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygų reikalavimus, yra teisėti. Toks teismo sprendimas neatitinka CPK 263 straipsnio reikalavimų ir naikinamas, kartu panaikinant atsakovo BĮ Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos 2013 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą pripažinti UAB „Mažeikių Varduva“ laimėjusiu konkursą „Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos pastato Pavasario g. 53, Mažeikiuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai“ kaip neteisėtą.

67Dėl termino paduoti pretenziją ir pasekmių

68Atsakovas ir trečiasis asmuo išreiškė nuomonę, kad teismas neturėjo pagrindo vertinti apelianto motyvų dėl UAB „Mažeikių Varduva“ atitikimo kvalifikaciniams reikalavimas, nes tiekėjas (apeliantas) pavėluotai pateikė pretenziją toje dalyje, kurioje ginčijamas UAB „Mažeikių Varduva“ atitikimas kvalifikaciniams reikalavimas. Iš apelianto 2013 m. rugpjūčio 19 d. pretenzijos matyti, kad ji (pretenzija) buvo grindžiama dviem pagrindas: dėl atsakovo neteisėto atsisakymo suteikti prašomą informaciją ir tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ neatitikimo konkurso sąlygų 21,6, 21.09 ir 21.10 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Atsakovas vykdė ribotą konkursą, kuriam būdinga tai, kad konkursas vykdomas etapais, t. y., tiekėjai kviečiami antram etapui pateikti pasiūlymus tik tuomet, jei tiekėjų kvalifikacija pripažįstama tinkama (VPĮ 49 str., konkurso sąlygų 29.1 p.). 2013 m. liepos 10 d. sprendimu atsakovas patvirtino tiekėjų kvalifikacinės atrankos rezultatus, tuo pripažindamas, kad tiekėjų UAB „Irdaiva“, UAB „Mažeikių Varduva“, UAB „Litcon“, UAB „Darstamas“, UAB „Telšių meistras“ ir UAB ‚Virdaleka“ kvalifikacija atitiko konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus (6 t., 63 b. l.). Apie šį atsakovo sprendimą tiekėjai, įskaitant UAB „Irdaiva“, buvo informuoti 2013 m. liepos 11 d. pranešimu (6 t., 52 b. l.), todėl apeliantas, nesutikdamas su šiuo sprendimu, kuriuo UAB „Mažeikių Varduva“ kvalifikacija pripažinta tinkama, turėjo pateikti pretenziją iki 2013 m. liepos 26 d. (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.; konkurso sąlygų 87.1 p.), tačiau to nepadarė. Apeliantas pretenziją atsakovui pateikė 2013 m. rugpjūčio 19 d., t. y., praleidęs terminą paskųsti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl tiekėjų kvalifikacijos pripažinimo tinkama. Bylai reikšminga faktinė aplinkybė, kad atsakovas, svarstydamas gautą pretenziją dėl UAB „Mažeikių Varduva“ kvalifikacijos nuginčijimo pažymėjo, kad terminas pretenzijai pateikti yra pasibaigęs, tačiau iš esmės pretenziją visa apimtimi išnagrinėjo ir ją atmetė kaip nepagrįstą (5 t., 56 b. l.). Su atsakovo sprendimu atmesti pretenziją apeliantas UAB „Irdaiva“ buvo informuotas 2013 m. rugpjūčio 19 d.(1 t., 164 b. l.). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad aplinkybė, jog perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo pretenziją, kuri jai buvo pateikta praleidus pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad pretenzijos pateikimo terminą perkančioji organizacija atnaujino. Perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimas šiuo atveju reiškia įstatyminę kreipimosi į teismą prielaidą. Taigi jeigu perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo skundą, pateiktą pažeidžiant procedūrinį skundo pateikimo terminą, tačiau iki pirkimo sutarties sudarymo, nėra pakankama pripažinti, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra neteisėta ir nesuteikia tiekėjui teisės kreiptis gynybos į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Naujausioje kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad jei teisėtai pritaikytos priežiūros procedūros nuostatos konkrečiu atveju lemia neveiksmingą, pernelyg suvaržytą teisių gynybą, teismai materialiosios ir proceso teisė normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Remiantis nurodyta kasacinio teismo praktika bei atsižvelgiant į aplinkybes, kad apelianto pavėluotai pateiktą pretenziją dėl UAB „Mažeikių Varduva“ kvalifikacijos ginčijimo atsakovas išnagrinėjo, 2013 m. rugpjūčio 19 d. pretenzijoje apeliantas nurodė argumentus dėl tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ netinkamos kvalifikacijos, t. y., jau nuo ikiteisminės ginčo stadijos tiekėjas ginčijo atsakovo sprendimą pripažinti UAB „Mažeikių Varduva“ atitinkančiu pirkimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus, todėl apeliantas turėjo teisę teismine tvarka ginčyti nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą, o pirmosios instancijos teismas šį reikalavimą nagrinėti.

69Dėl kitų apelianto reikalavimų

70Apeliaciniame skunde UAB „Irdaiva“ tvirtino, kad atsakovas neturėjo teisės vertinti UAB „Mažeikių Varduva“ pasiūlymo, o tuo labiau pripažinti laimėjusiu konkursą, nes tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ savo pasiūlymą pateikė praleidęs nustatytą terminą (iki 2013 m. liepos 23 d. 10.00 val.) ir ne perkančiosios organizacijos nustatytu būdu (konkurso sąlygų 43 p.). Aplinkybes, kodėl 2013 m. rugpjūčio 6 d. pasiūlymą tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ pateikė laiško forma, tiekėjas paaiškino, nurodydamas, kad tai buvo padaryta dėl trikdžių CVP IP. Vertinant kitą aplinkybę dėl pavėluotai tiekėjo pateikto pasiūlymo, teisėjų kolegija pripažįsta, kad atsakovas neturėjo pagrindą priimti UAB „Mažeikių Varduva“ pasiūlymo, kuris pateiktas praleidus jį pateikti nustatytą terminą.

71Bylos duomenys įrodo, kad 2013 m. liepos 11 d. pranešimu perkančioji organizacija pakvietė tiekėjus pateikti savo pasiūlymus pirkime. Pranešime buvo nurodyta, kad pasiūlymus galima pateikti iki 2013 m. liepos 23 d. 10:00 val. (6 t., 52 b. l.). Taigi pranešime nebuvo išskirta, kad pasiūlymai turi būti pateikiami atskirai dalimis (A ar B dalims), todėl visą pasiūlymą tiekėjas turėjo pateikti iki nustatytos datos ir valandos. 2013 m. liepos 22 d. UAB „Mažeikių Varduva“ pateikė savo pasiūlymą (A dalis), o 2013 m. rugpjūčio 5 d. – antrą pasiūlymo dalį (B dalis) (4 t., 39 b. l.; 5 t., 1 b. l.). UAB „Mažeikių Varduva“ 2013 m. rugpjūčio 5 d. pasiūlymas (B dalis) buvo priimta ir vertinama, nors buvo akivaizdžiai praleistas terminas pateikti pasiūlymą. Šios aplinkybės suteikia pagrindą teigti, kad atsakovas pirkimus vykdė neskaidriai, tuo pažeisdamas VPĮ įstatymo imperatyvius reikalavimus (VPĮ 3 str.).

72Dėl viešosios sutarties

73Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo konkursas pasibaigė (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.), sudarius 2013 m. spalio 14 d. ir 2013 m. spalio 18 d. statybos rangos sutartis su tiekėju UAB „Mažeikių Varduva“ (5 t., 75- 87; 102-114 b. l. l.). Kadangi šis tiekėjas neatitiko pirkimo sąlygose įtvirtintų kvalifikacinių reikalavimų, todėl pripažįstama, kad sudarytos sutartys pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus ir yra niekinės (CPK 1.80 str.).

74Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu dėl to, kad atsakovas sudarė 2013 m. rugpjūčio 26 d. preliminarią statybos rangos darbų sutartį Nr. PV-26 pažeidęs VPĮ 941 straipsnio 2 dalies reikalavimą, nustatantį, kad perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Perkančioji organizacija į ieškovo UAB „Irdaiva“ pretenziją atsakė 2013 m. rugpjūčio 19 d., todėl sutarties sudarymo atidėjimo terminas turėjo pasibaigti po 15 dienų - 2013 m. rugsėjo 3 d. (VPĮ 941 str. 2 d.), tačiau sutartis buvo sudaryta jau 2013 m. rugpjūčio 26 d., t. y., po 7 dienų, akivaizdžiai pažeidus imperatyvią nuostatą (VPĮ 941 str. 2 d.).

75VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį (sutarties termino sutrumpinimą ar baudą perkančiajai organizacijai, mokėtiną į valstybės biudžetą), nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties padarinius. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad ne visais atvejais viešojo pirkimo sutartis pripažintina negaliojančia, nors ir nustatomi neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai. Nors viešojo pirkimo santykiai yra visuomeninės svarbos, tačiau kartais būtina išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį, siekiant išvengti dar didesnės žalos viešajam interesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai viešojo pirkimo sutarties dalykas yra paslaugų ar darbų atlikimas, restitucija paprastai netaikoma, nes šalių grąžinimas į iki sutarties vykdymo buvusią padėtį paprastai neįmanomas arba susijęs su neprotingomis išlaidomis ir ekonominiais nuostoliais. Tokiu atveju iki teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas sutarties neteisėtumas, atsiradę sutarties vykdymo padariniai ir jos šalių tarpusavio teisės ir pareigos išsaugomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinė byloje Nr. 3K-3-507/2011, 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

76Nagrinėjamu atveju sąlygų, dėl kurių pirkimo sutartis negalėtų būti pripažinta negaliojančia VPĮ 951 straipsnio 3 ir 4 dalių pagrindais, nenustatyta.

77Spręsdama dėl viešojo pirkimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, teisėjų kolegija atsižvelgia ne tik į viešųjų pirkimų procedūros pažeidimą ir jo esmę, bet ir į tai, kad bylos nagrinėjimo metu rangos sutarčių pagrindu atlikta darbų už 1 215 216,88 Lt, o tai sudaro apie 42 proc. (bendra darbų vertė – 2 862 499,60 Lt), pristatyta medžiagų už 351 624,44 Lt (6 t., 152, 197 b. l.); darbai turi būti užbaigti iki 2013 m. birželio mėn., t. y., liko vos du mėnesiai iki darbų pabaigos; perkamas objektas yra socialiai reikšmingas (susijęs su mokinių poreikiais turėti tinkamas mokymosi sąlygas). Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išsaugoti sutartis dėl to, kad ginčo sutarčių pripažinimas negaliojančiomis nesukeltų neproporcingų pasekmių (VPĮ 952 str. 2 d.). Kaip nurodė atsakovas, laiku neužbaigus darbų, gresia netekti finansavimo ar net sankcijos – perkančioji organizacija gali būti įpareigota sugrąžinti visą suteiktą finansinę paramą.

78VPĮ 952 straipsnio 2 dalis nustato teismo teisę, nepripažinus pirkimo sutarties negaliojančia, taikyti alternatyviąsias sankcijas pagal VPĮ 4 dalį, nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai pagal VPĮ 951 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas. VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytos alternatyviųjų sankcijų rūšys: pirkimo sutarties trukmės sutrumpinimas arba baudos paskyrimas perkančiajai organizacijai, kuri turi būti ne didesnė kaip 10 procentų pirkimo vertės, arba 952 straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju – nuo įvykdytos pirkimo sutarties dalies vertės. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad perkančioji organizacija padariusi šiurkščius VPĮ nuostatų pažeidimus, nelaiku sudariusi ginčo viešosios rangos sutarties neužtikrino konkurso dalyvių sąžiningo varžymosi, pirkimo skaidrumo, į tai, kad paslaugų teikimo sutartis (bendra pirkimo objekto apimtis yra 2 862 499,60 Lt) jau iš esmės yra įvykdyta, sprendžia, kad yra pagrindas perkančiajai organizacijai taikyti 5 000 Lt baudą.

79Į esminius apeliacinio skundo bei atsikirtimų į jį argumentus atsakyta.

80Dėl bylinėjimosi išlaidų

81CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

82Priėmus naują sprendimą, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.). Iš esmės patenkinus ieškinį, atsakovo BĮ Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos ir trečiojo asmens UAB „Mažeikių Varduva“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

83Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovo (apelianto) UAB „Irdaiva“ patirtas bylinėjimosi išlaidas sudarė 1 000 Lt žyminis mokestis (1 t., 165 b. l.) ir 7 162,60 Lt atstovavimo išlaidos (3 t., 37-41 b. l.). Apeliacinės instancijos teisme ieškovas (apeliantas) sumokėjo tokio paties dydžio 1 000 Lt žyminį mokestį (6 t., 100 b. l.) ir 2 546,45 Lt atstovavimo išlaidų (6 t., 144-148 b. l.). Ieškovo (apelianto) patirtos teisinių paslaugų išlaidos neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatų (8.2, 8.3, 8.9, 8.15, 8.18 p.), todėl visos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (11 709,05 Lt) priteistinos iš atsakovo (CPK 93 str. 1 d.).

84Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

85Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

86Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį patenkinti iš dalies.

87Panaikinti atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos 2013 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą pripažinti uždarąją akcinę bendrovę „Mažeikių Varduva“ laimėjusiu konkursą „Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos pastato Pavasario g. 53, Mažeikiuose, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbai“ (pirkimo Nr. 138395:2).

88Paskirti atsakovui biudžetinei įstaigai Mažeikių Pavasario pagrindinei mokyklai (į.k. 190163763) 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų) baudą.

89Priteisti iš atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos (į.k. 190163763) 11 709,05 Lt (vienuolika tūkstančių septynis šimtus devynis litus ir penkis centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Irdaiva“ (į.k. 300122690).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Irdaiva“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo BĮ... 4. Nurodė, kad perkančioji organizacija Centrine viešųjų pirkimų... 5. Atsakovas vienu sakiniu atmesdamas pretenzijos dalį dėl konkurso laimėtoju... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Byloje esančių rašytinių įrodymų pagrindu teismas konstatavo, kad UAB... 9. Teismas atkreipė dėmesį, kad perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo... 10. Vertindamas ieškovo argumentus, susijusius su VPĮ 6 straipsnio 1 dalies ir... 11. Ieškovas nepagrįstai kelia klausimą dėl VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje... 12. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pradinės mokyklos renovacijos darbai... 13. Atsakovas prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas – 7 162,60 Lt... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Irdaiva“ prašo panaikinti teismo... 16. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 17. 1) Teismas nepagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu... 18. 2) Perkančiosios organizacijos atsakymas į ieškovo pretenziją buvo... 19. 3) Konkursą laimėjęs tiekėjas UAB „Mažeikių Varduva“ neatitiko... 20. 4) Standartizacijos departamento oficialiais duomenimis UAB „Mažeikių... 21. 5) Teismas sprendime visiškai nepasisakė dėl ieškovo nurodytos aplinkybės,... 22. 6) Pasirengimo bylos nagrinėjimo metu teismas visiškai nenagrinėjo ieškovo... 23. 7) Kadangi galimybę susipažinti su dalimi atsakovo pateiktų rašytinių... 24. 8) Kadangi ieškovas ginčijo perkančiosios organizacijos 2013 m. rugpjūčio... 25. 9) Teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos... 26. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas BĮ Mažeikių Pavasario... 27. Atsakovo motyvai: UAB „Mažeikių Varduva“ atitikimo pirkimo sąlygų 21.6... 28. Ieškovo nurodytiems elektroninių ryšių specialiesiems statybos darbams... 29. Nagrinėjamuoju atveju elektroninių ryšių specialiuosius darbus atliks... 30. Priešingai nei nurodo ieškovas, UAB „Mažeikių Varduva“ atitiko pirkimo... 31. Pirkimo sąlygos nereikalavo, kad ISO ir OHSAS sertifikatuose būtų nurodyta... 32. Atsakovas nesutiko su ieškovu, kad atsakymas į pretenziją buvo nemotyvuotas.... 33. Pagal VPĮ 6 straipsnio 1 dalį dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija... 34. Ieškovas melagingai teigia, kad byloje nėra UAB „Mažeikių Varduva“... 35. Atsakovas pažymėjo, kad pirkimo sutartis buvo sudaroma siekiant užbaigti... 36. Perkančioji organizacija teisėtai priėmė UAB „Mažeikių Varduva“... 37. Net jeigu ir būtų nustatyti formalūs neatitikimai pirkimo procedūroms, tai... 38. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Mažeikių... 39. Trečiojo asmens motyvai: aplinkybes, kad trečiojo asmens kvalifikacija... 40. Pateikdamas pasiūlymą trečiasis asmuo pagal konkurso sąlygų nuostatas... 41. ISO 9001 ir OHSAS sertifikatai yra išduoti trečiojo asmens filialui... 42. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad trečiojo asmens pateiktų sertifikatų... 43. Teismas tinkamai įvertino ieškovo argumentus dėl VPĮ 6 straipsnio 1 dalies... 44. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad atsakovas pirkimo sutartį sudarė... 45. Atsakovas teisėtai priėmė trečiojo asmens pasiūlymą, nes jis buvo... 46. Šioje byloje nebuvo tikslinga gauti Viešųjų pirkimų tarnybos išvados, juo... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 48. Ieškovo UAB „Irdaiva“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 49. CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės... 50. Dėl apelianto pateiktų prašymų... 51. Apeliaciniame skunde UAB „Irdaiva“ prašė kreiptis į Viešųjų pirkimų... 52. Pateikdamas 2014 m. kovo 3 d. rašytinius paaiškinimus, apeliantas UAB... 53. CPK 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 54. Byloje nustatyta, kad atsakovas BĮ Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla... 55. Pareikštame ieškinyje ieškovas suformulavo reikalavimą panaikinti atsakovo... 56. Dėl konfidencialios informacijos... 57. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija šio... 58. Apeliantas UAB „Irdaiva“ 2013 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į... 59. Dėl tiekėjo UAB „Mažeikių Varduva“ atitikimo kvalifikaciniams... 60. Konkurso sąlygų 21 punkto 1 ir 2 lentelės priskirstos prie tiekėjams... 61. VPĮ 32 straipsnio 3 dalis numato, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju... 62. Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Mažeikių Varduva“... 63. Konkurso sąlygų 2 lentelės 21.09 ir 21.10 punktuose nustatyti kvalifikacijos... 64. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad net ir nedidelė neatitiktis... 65. Byloje rašytiniais dokumentais įrodyta, kad trečiasis asmuo UAB... 66. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad... 67. Dėl termino paduoti pretenziją ir pasekmių... 68. Atsakovas ir trečiasis asmuo išreiškė nuomonę, kad teismas neturėjo... 69. Dėl kitų apelianto reikalavimų... 70. Apeliaciniame skunde UAB „Irdaiva“ tvirtino, kad atsakovas neturėjo... 71. Bylos duomenys įrodo, kad 2013 m. liepos 11 d. pranešimu perkančioji... 72. Dėl viešosios sutarties... 73. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo konkursas pasibaigė (VPĮ 7 str. 4... 74. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu dėl to, kad atsakovas sudarė 2013 m.... 75. VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti... 76. Nagrinėjamu atveju sąlygų, dėl kurių pirkimo sutartis negalėtų būti... 77. Spręsdama dėl viešojo pirkimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis,... 78. VPĮ 952 straipsnio 2 dalis nustato teismo teisę, nepripažinus pirkimo... 79. Į esminius apeliacinio skundo bei atsikirtimų į jį argumentus atsakyta.... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 81. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 82. Priėmus naują sprendimą, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.... 83. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovo (apelianto) UAB... 84. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 85. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. sprendimą panaikinti ir... 86. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį patenkinti iš... 87. Panaikinti atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Pavasario pagrindinės... 88. Paskirti atsakovui biudžetinei įstaigai Mažeikių Pavasario pagrindinei... 89. Priteisti iš atsakovo biudžetinės įstaigos Mažeikių Pavasario...