Byla B2-21-883/2016
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Remivilas“ veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant I. Š., dalyvaujant bankrutavusios UAB „Remivilas“ bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ įgaliotam asmeniui S. G., viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjo bankrutavusios UAB „Remivilas“ bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ prašymą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Remivilas“ veiklos pabaigos ir

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas 2010 m. vasario 24 d. nutartimi UAB „Remivilas“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Valdsita“. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi UAB „Remivilas“ taikytas supaprastintas bankroto procesas, UAB „Remivilas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, tačiau teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartimi supaprastintas procesas nutrauktas. 2016-01-11 įvykęs pakartotinis kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl BUAB „Remivilas“ pabaigos.

3Bankrutavusios UAB „Remivilas“ bankroto administratoriaus UAB „Valdsita“ įgaliotas asmuo teismui pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta (4 t. 6–9 b. l.), prašymų dėl bylos atidėjimo teisme negauta.

4Prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus. Taigi, bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo tinkamai atliktos privalomos bankroto procedūros bei panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2A-979/2014).

6Teismui pateiktas 2015-02-06 likvidacinis aktas, iš kurio duomenų matyti, kad BUAB „Remivilas“ jokio turto neturi, todėl spręstina, jog patenkinti likusius kreditorių finansinius reikalavimus (746309,47 Eur) nėra galimybių. Teismui pateikta 2012-04-16 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių miesto agentūros pažyma, iš kurios matyti, kad agentūra pretenzijų dėl BUAB „Remivilas“ neturi.

7Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013).

8Kreditorius AB SEB bankas prašymuose dėl įmonės veiklos pabaigos nurodo, kad nagrinėjamu atveju bankroto procedūros atliktos netinkamai, kad bankroto administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, kad priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos negalima iki nebus išspręstas klausimas dėl tyčinio bankroto.

9Bankroto byla BUAB „Remivilas“ iškelta Šiaulių apygardos teismo 2010 m. vasario 24 d. nutartimi. Teismo paskirtas BUAB „Remivilas“ bankroto administratorius sudarė įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pateikė jį tvirtinti teismui, kuris jį patvirtino 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartimi 2010 m. spalio 20 d. AB „SEB lizingas“ pateikė prašymą dėl jo patvirtinimo BUAB „Remivilas kreditoriumi. Bankroto administratorius nesutiko su AB „SEB lizingas“ kreditoriniu reikalavimu bei jį ginčijo teisme, tačiau Šiaulių apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi patvirtino AB „SEB lizingas“ 257 498,69 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, o 2014 m. spalio 15 d. nutartimi buvo patvirtintas papildomas 2 520 410,33 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas (LITEKO duomenys, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1025-357/2014). Kaip matyti iš 2011 m. rugsėjo 15 d. vykusio BUAB „Remivilas“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1., 5.1 punkto darbotvarkės klausimu buvo svarstoma bankroto administratoriaus ataskaita ir nors administratoriaus ataskaitai buvo pritarta vienbalsiai (100 procentų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų), tačiau tuo metu kreditoriaus AB SEB bankas (anksčiau - AB „SEB lizingas“) reikalavimas BUAB „Remivilas“ dar nebuvo patvirtintas. Kreditorius Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija administratoriaus ataskaitai pritarė su pastabomis, reikalaudamas įpareigoti bankroto administratorių ataskaitą papildyti ir pateikti kreditoriams: 1) per 36 mėnesius iki įmonės bankroto iškėlimo sudarytų sandorių sąrašą; 2) išvadą, ar įmonės sandoris, sudarytas su R. M., neprieštarauja įmonės bei kreditorių interesams; 3) ar kreditoriaus R. M. kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas; 4) pateikti visą informaciją apie sudarytus 2007 metais sandorius su UAB „Vicus“ dėl nekilnojamojo turto iš UAB „Vicus“ įsigijimo bei paskesnio šio turto perleidimo UAB „Vicus“, ar šie sandoriai neprieštarauja įmonės ir kreditorių interesams; 5) išvadą, ar įmonės vadovų ir valdymo organų veiksmuose nėra veikų požymių, numatytų BK 208-209 straipsniuose; 6) ar įmonės bankrotas nėra tyčinis.

102015-12-06 administratorius pateikė savo veiklos ataskaitą, kurioje nurodė, kad 2007-02-23 UAB „Remivilas“ įsigijo iš UAB „Vicus“ 64 žemės sklypus už bendrą 3 700 000 Lt sumą, o 2007-02-27 įsigijo iš UAB „Vicus“ 1115 vnt. UAB „Vicus“ akcijų, už kurias apmokėta tais pačiais 64 žemės sklypais, kurių kaina sandoryje nurodyta 3942 640 Lt (žemės sklypų rinkos vertė 3942640 Lt nustatyta 2016-11-10 UAB „Verslavita“ turto vertės ataskaitose). Administratoriaus nuomone, šiais sandoriais kreditorių interesai nebuvo pažeisti, nes UAB „Remivilas“ įvykdymo vertė neviršija kitos sandorio šalies pateikto įvykdymo. Administratorius ataskaitoje pateikė 2007-2008 metais UAB „Remivilas“ sudarytų sandorių sąrašą ir nurodė, kad išvardinti sandoriai kreditorių interesų nepažeidžia.

112016-03-18 bankrutavusios UAB „Remivilas“ bankroto administratorius UAB „Valdsita“ pateikė teismui pareiškimą dėl UAB „Remivilas“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Bankroto administratorius UAB „Valdsita” nurodė, kad pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu teikia, atsižvelgdamas į kreditoriaus AB SEB bankas reikalavimą pateikti detalias išvadas (atsižvelgiant į specialisto išvadoje ir ekspertizės išvadose konstatuotas aplinkybes bei turimus įmonės dokumentus) dėl galimybės įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Kreditorius AB SEB bankas atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nepateikė, prašymų dėl bylos medžiagos papildymo nepateikė. Teismas 2016-05-06 nutartimi pareiškimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė, nutartis įsiteisėjusi. Minėtoje nutartyje teismas, įvertinęs bankroto administratoriaus paaiškinimus, atsižvelgęs į tai, kad suinteresuoti asmenys nepateikė įrodymų, kurie paneigtų administratoriaus nurodytas aplinkybes, sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra nustatyta (įrodyta), kad UAB „Remivilas” sudarytais sandoriais ar kitokia veikla būtų nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo, kad dėl įmonės valdymo organų sprendimų įmonės turtas būtų tyčia paslėptas, iššvaistytas ar pasisavintas, todėl nenustačius ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 5 punktuose numatytų tyčinio bankroto požymių, nėra pagrindo įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu.

12Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad visi įstatyme būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

13Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmos dalies nuostatas kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi. Iš bankrutavusios UAB „Remivilas“ 2015-02-06 likvidavimo akto matyti, kad bankroto proceso pabaigoje liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai 746.309,47 Eur sumai.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str., 32 str. 4 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, teismas

Nutarė

15Pripažinti, kad bankrutavusios UAB „Remivilas“ (įmonės kodas 300096295, buveinė – Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Purienų g. 38) veikla pasibaigė.

16Patvirtinti bankrutavusios UAB „Remivilas“ (įmonės kodas 300096295) nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 746309,47 Eur sumai.

17Įpareigoti bankrutavusios UAB „Remivilas“ bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio penktoje dalyje.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai